Tìm hiểu các hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

49 33 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:48

Tìm hiểu các hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu các hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu các hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu các hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu các hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu các hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu các hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu các hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– ĐỒN QUỐC DƢƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “TÌM HIỂU CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NƠNG CỦA CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG XÃ PHỦ LÝ, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” Hệ đào tạo Định hƣớng đề tài Chun ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Hƣớng ứng dụng : Khuyến Nông : Kinh tế & PTNT : 2013 - 2017 Thái Nguyên - năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ––––––––––––––––––––– ĐỒN QUỐC DƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “TÌM HIỂU CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NƠNG CỦA CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG XÃ PHỦ LÝ, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” Hệ đào tạo Định hƣớng đề tài Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn Cán sở hƣớng dẫn : Chính quy : Hƣớng ứng dụng : Khuyến Nông : K45 KN : Kinh tế & PTNT : 2013 - 2017 : PGS TS Dƣơng Văn Sơn : Trần Thị Thanh Huyền Thái Nguyên - năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS TS Dƣơng Văn Sơn, tận tình hƣớng dẫn suốt trình viết Báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa KT & PTNT trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình truyền đạt kiến thức năm em học tập Với vốn kiến thức đƣợc tiếp thu q trình học tập khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quý báo để em bƣớc vào đời cách vững tự tin Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo toàn thể nhân viên viên công chức UBND xã Phủ Lý huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập xã đặc biệt chị Trần Thị Thanh Huyền cán nơng nghiệp xã tận tình hƣớng dẫn em thực địa phƣơng Cuối em xin kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc bác ,các cô,chú,anh chị làm việc UBND xã Phủ Lý dồi sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công tốt đẹp công việc Xin chân thành cảm ơn ! Thái nguyên, tháng năm 2017 Sinh viên Đoàn Quốc Dƣơng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất xã Phủ Lý năm 2016 14 Bảng 3.2: Diễn biến thời tiết, khí hậu huyện Phú Lƣơng 15 Bảng 3.3: Thành phần dân tộc xã Phủ Lý 17 Bảng 3.4: Tình hình sản xuất ngành trồng trọt xã Phủ Lý 19 Bảng 3.5: Số lƣợng đàn gia súc, gia cầm xã Phủ Lý 20 Bảng 3.6 :các buổi tập huấn CBKN xã Phủ Lý tháng đầu năm 2017 25 Bảng 3.7 :Cung ứng giống lúa vụ xuân năm 2017 xã Phủ Lý 26 Bảng 3.8: Số buổi CBKN tiếp xúc trực tiếp với nông dân 27 Bảng 3.9 Tham gia lớp tập huấn 32 Bảng 3.10 Các họp hội nghị đƣợc tham gia 33 Bảng 3.11 Các buổi thực tế 33 iii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ vị trí địa lý xã Phủ Lý 13 Hình 3.2: Sơ đồ hệ thống khuyến nơng huyện Phú Lƣơng …22 Hình 3.3: Vai trò CBKN 28 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBKN Cán khuyến nơng CP Chính phủ KN Khuyến nơng KHKT Khoa học kỹ thuật KNV Khuyến nông viên NĐ Nghị định NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn TBKHKT Tiến khoa học kỹ thuật WTO Tổ chức thƣơng mại giới TBKT Tiến kỹ thuật v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1.Tính Cấp thiết đề tài 1.2.Mục tiêu yêu cầu 1.3.Nội dung phƣơng pháp thực Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.Các khái niệm 2.1.1.Khái niệm khuyến nông 2.1.2.Khuyến nông viên sở 2.1.3.Vai trò cơng tác khuyến nơng 2.1.3.1.Vai trò nghiệp phát triển nông thôn 2.1.3.2.Vai trò chuyển giao khoa học cơng nghệ 2.1.3.3.Vai trò nhà nƣớc 2.1.4 Vai trò khuyến nông 2.1.5.Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1.Vài nét tổ chức hoạt động khuyến nông giới 2.2.2 Hoạt động khuyến nông Việt Nam 11 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 13 vi 3.1.Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Phủ Lý huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái nguyên 13 3.1.1.Điều kiện tự nhiên 13 3.1.2 Hiện trạng sử dụng đất xã Phủ Lý 14 3.1.4 Tình hình sản xuất nơng nghiệp xã phủ lý 17 3.1.5 Những thuận lợi khó khăn xã Phủ Lý 20 3.2.Thực trạng đội ngũ cán khuyến nông xã Phủ Lý huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên 22 3.2.1.Cơ cấu tổ chức Khuyến Nông huyện Phú Lƣơng 23 3.3 Các hoạt động CBKN xã Phủ Lý 25 3.3.1.Tổ chức buổi tập huấn 24 3.3.2 Chuyển giao giống xuất, chất lƣợng cao 25 3.3.3 CBKN xã tiếp xúc trực tiếp với nông dân 27 3.3.4 Cầu nối nông dân quan chức năng, quan nghiên cứu 27 3.3.5 Xây dựng đề án nông thôn 29 3.4 Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức CBKN xã Phủ Lý 28 3.4.1.Điểm mạnh 28 3.4.2 Điểm yếu 30 3.4.3.Cơ hội 30 3.4.4 Thách thức 31 3.4.5 Giải pháp nâng cao điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, tận dụng hội, khắc phục thách thức đội ngũ CBKN xã 31 3.5 Những hoạt động tham gia thời gian thực tập tốt nghiệp xã Phủ Lý 32 3.5.1 Tham gia lớp tập huấn 32 vii 3.5.2 Tham gia họp hội nghị 33 3.5.3 Tham gia cấp phát thuốc thú y,vôi bột 33 3.5.4 Đi thực tế 34 3.5.5 Cơng tác văn phòng 33 3.5.6 Các công việc khác 34 3.6 Bài học rút từ thực tế 35 Phần KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 38 4.1 Kết luận 36 4.2 Khuyến nghị 36 TÀI LỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1.Tính Cấp thiết đề tài Sau 20 năm thực đƣờng lối đổi mới, dƣới lãnh đạo Đảng Nhà nƣớc, nông nghiệp nƣớc ta có bƣớc phát triển nhanh, đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận.Từ nƣớc có nông nghiệp lạc hậu, tự cung, tự cấp, quy mô nhỏ, Việt Nam vƣơn lên thành nƣớc có nơng nghiệp hàng hóa, đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc gia có tỷ suất hàng hóa ngày lớn, có vị đáng kể khu vực giới Đồng hành ngƣời nông dân để chia sẻ thuận lợi khó khăn đƣờng hƣớng tới phát triển nông nghiệp hiệu bên vững cán bộ, nhân viên, hệ thống khuến nông Việt Nam Trải qua 24 năm hoạt động, từ ngày 02/03/1993, hệ thống khuyến nơng Việt Nam đƣợc hình thành, củng cố ngày phát triển tồn diện Khuyến nơng khuyến ngƣ tích cực chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật công nghệ mới, đào tao, tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật, canh tác cho ngƣời dân, truyền tải kịp thời chủ trƣơng đƣờng lối, sách phát triển nơng lâm ngƣ nghiệp Đảng Nhà nƣớc Khuyến nông Việt Nam thực góp phần tạo nên tăng trƣởng mạnh mẽ suất, chất lƣợng sản phẩm nông – lâm – ngƣ nghiệp, đảm bảo an ninh lƣơng thực, đóng vai trò quan trọng xóa đói giảm nghèo nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn nông dân Tuy sau 12 năm thực nghị định 13/CP, cơng tác khuyến nơng gặp khơng khó khăn, chƣa đáp ứng đƣợc hết nhu cầu ngày cao sản xuất, xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế Ngày 26/04/2005, Chính phủ thức ban hành Nghị định 56/2005/NĐ-CP khuyến nông khuyến ngƣ Nghị định 56/2005/NĐ-CP đời quy định rõ hệ thống tổ chức 26 Bắc thơm phù hợp vói điều kiện tự nhiên xã, sinh trƣởng phát triển tốt nên đƣợc ngƣời dân sử dụng nhiều Việc chuyển giao giống cho ngƣời dân góp phần nâng cao xuất, chất lƣợng cho sản phẩm nơng nghiệp tăng thu nhập cho ngƣời dân, góp phần vào cơng xóa đói giảm nghèo xã Trong q trình cung ứng giống CBKN xã tƣ vấn cho ngƣời dân đặc điểm loại giống nhƣ suất khả chống chịu sâu bệnh hại, hay cách chăm sóc loại Vì ngƣời dân phấn khởi tin tƣởng sử dụng giống 3.3.3 CBKN xã tiếp xúc trực tiếp với nông dân Bảng3.8: Số buổi CBKN tiếp xúc trực tiếp với nông dân Chỉ tiêu Nội dung Nông dân đến gặp CBKN Số lƣợt Thời vụ gieo cấy Xác định sâu bệnh hại, biện 10 pháp phòng trừ Kiểm tra tình hình sản xuất, CBKN đến thăm nơng dân 85 bệnh hại trồng, biện pháp phòng trừ Tƣ vấn kỹ thuật trồng loại 65 cây, Tình cờ gặp nơi cơng cộng, gọi điện Tình hình sâu bệnh hại, biện 110 pháp phòng trừ ( Nguồn: Phỏng vấn CBKN xã Phủ Lý ) Việc tiếp xúc trục tiếp CBKN với ngƣời nông dân để trả lời, tƣ vấn cho ngƣời dân thời vụ gieo cấy, cách phòng trừ sâu bệnh hại trồng, kỹ thuật trồng loại Qua ngƣời CBKN nắm bắt tình 27 hình sản xuất nông nghiệp địa bàn củng cố thêm tin tƣởng cho ngƣời nông dân, khắc phục tâm lý ngại gặp cán ngƣời nông dân 3.3.4 Cầu nối nông dân quan chức năng, quan nghiên cứu Nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu, trƣờng đại học Khuyến nơng Nơng dân Hình 3.3: Vai trò CBKN ( Nguồn: Trung tâm Khuyến nông quốc gia) Các CBKN xã Phủ Lý cầu nối giãu ngƣời dân địa phƣơng, phòng ban chức nhƣ: Trạm khuyến nơng Phòng NT & PTNT, Trạm Thú Y huyện Qua buổi tập huấn , tiếp xúc với dân Ngƣời dân có nhu cầu, đề xuất chƣa giải đƣợc CBKN tổng hợp đƣa đề xuất lên phòng ban huyện để xem xét giải Trong trình thăm đồng ruộng nông dân phát thấy dấu hiệu sâu bệnh hại đƣợc ngƣời dân, trƣởng xóm thơng báo CBKN thơng báo cho Trạm khuyến nông, Trạm BVTV xuống để kiểm tra giải Việc làm giúp sác định cách sác loại sâu bệnh hại có biện pháp ngăn chặn kịp thời CBKN xã làm cầu nối tƣ vấn cho hộ nông dân dịch vụ nông nghiệp,các hàng vật tƣ, thuốc BVTV uy tín để ngƣời dân không mua phải hàng giả, hàng nhái chất lƣợng Ngƣợc lại họ phản hồi lại ý kiến ngƣời dân dịch vụ nông nghiệp, loại giống, thuốc BVTV lên cửa hàng vật tƣ hay phòng ban chức CBKN cung cấp thông tin thị trƣờng, giá mặt hàng nông sản tới ngƣời nơng dân cách nhanh chóng sác 28 Một điều quan trọng nữa, CBKN xã phổ biến sách, chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc cho ngƣời nông dân nắm bắt vận động ngƣời làm theo 3.3.5 Xây dựng đề án nơng thơn Ngồi cơng việc liên quan đến nơng nghiệp, CBKN xã Phủ Lý thực công việc xây đề án nông thôn Cùng lãnh đạo xã kiểm tra giám sát cơng trình dự án hồn thành chƣơng trình xây dựng nơng thơn xã Tiến hành làm báo cống dự án hoàn thành, tìm khó khăn, ngun nhân, đề xuất giải pháp cho cơng tình chƣa hồn thành, chƣơng trình xây dựng nơng thơn xã đạt đƣợc mục tiêu đề 3.4 Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức CBKN xã Phủ Lý 3.4.1.Điểm mạnh - Nhiệt tình động, linh hoạt công việc Giải nhu cầu ngƣời dân cách nhanh chóng - Các CBKN xã có trình độ chun mơn có khả phân tích tổng hợp, quan sát, tìm hiểu nhu cầu ngƣời dân, tiếp thu nhanh tiến khoa học kỹ thuật - Các CBKN chủ yếu ngƣời địa phƣơng nên khả truyền đạt tiến KHKT cho ngƣời dân thƣờng dễ hiểu ngơn ngữ khơng có bất đồng ngơn ngữ 3.4.2 Điểm yếu Do CBKN xã phải đảm nhiệm nhiều công việc khác nên thƣờng xuyên bị áp lực công việc Do giải cơng việc chậm 29 Một số kỹ kiến thức bị hạn chế ảnh hƣởng tới hiệu công việc, việc chuyển tải TBKHKT đến với ngƣời dân vùng sâu vùng xa, giao thơng khó khăn 3.4.3 Cơ hội - KN đƣợc cấp quyền quan tâm: Từ trung ƣơng tới tỉnh huyện xã, công tác khuyến nông đƣợc quan tâm đầu tƣ Chính phủ có văn quy phạm hoạt động khuyến nông nhƣ nghị định 56/2005/NĐ-CP nghị định 02/2010/NĐ-CP đời, quy định rõ hoạt động khuyến nông, dịch vụ khuyến nông số sách đội ngũ KNV sở tạo hội tốt cho CBKN - Việt Nam thức gia nhập WTO có hội đầu tƣ cao, cac CBKN có nhiều hội giao lƣu học học trao đổi kinh nghiệm với bên ngồi - Cơng nghệ ngày phát triển: KHTK ngày phát triển, nguồn thông tin dồi phong phú tạo điều kiện cho CBKN có khả giao lƣu học tập, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm thơng tin dễ dàng - Các CBKN đƣợc hƣởng lƣơng theo bậc đào tạo, tỉnh huyện có sách khuyến khích họ học tập, nâng cao trình độ nên tạo động lực cho CBKN học tập để nâng cao trình độ chun mơn - Hàng năm Các CBKN xã thƣờng xuyên đƣợc tham gia lớp tập huấn hội lớn để họ rèn luyện trao đổi kỹ năng, kiến thức khuyến nông, nông nghiệp, nông dân, nông thôn 3.4.4 Thách thức Nƣớc ta hội nhập WTO nên tình hình cạnh tranh cao đòi hỏi CBKN phải khồng ngừng nắm bắt thông tin, động, trau dồi kiến thức không nông nghiệp, nông thôn, nông dân mà kiến thức khác để sẵn sàng cung cấp cho nông dân cần thiết 30 Công nghệ ngày phát triển thông tin đƣa lên nhiều internet nên nguồn thông tin nhiều đơi khơng sác nên CBKN phải có kỹ định để khai thác, sử dụng cơng nghệ, thơng tin có hiệu Địa bàn rộng giao thơng lại có nơi khó khăn phƣơng tiện điều kiện làm việc thiếu phƣơng tiện tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho ngƣời dân nhƣ máy chiếu, dân cƣ thƣa thớt lại khó khăn gây cản trở việc theo dõi tình hình sản xuất CBKN 3.4.5 Giải pháp nâng cao điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, tận dụng hội, khắc phục thách thức đội ngũ CBKN xã Bố trí xắp xếp cơng việc chun mơn cho CBKN để giảm áp lực công việc, tập trung vào chuyên môn Tăng cƣờng công tác tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ thuật chun mơn cho CBKN xã CBKN cần biết phối hợp với đồn thể xã hội , quyền địa phƣơng, làm khuyến nông không đƣợc tách rời khỏi địa phƣơng Luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến ngƣời dân để nắm bắt tình hình có hƣớng giải đắn hợp lý có vấn đề xảy 3.5 Những hoạt động tham gia thời gian thực tập tốt nghiệp xã Phủ Lý 3.5.1 Tham gia lớp tập huấn Bảng 3.9 Tham gia lớp tập huấn stt Nội dung tập huấn Số lƣợng (lớp) Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho trồng Kỹ thuật tiêm phòng cho gia súc gia cầm (Nguồn: Số liệu thống kê CBKN xã Phủ Lý) Số ngƣời tham gia (ngƣời) 35 14 31 Thời gian tháng khoảng thời gian lúa phát triển mạnh, thời tiết thay đổi thất thời khoảng thời gian giao mùa nên tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại phát triển, bệnh đạo ơn Vì CBKN xã mở lớp tập huấn cho ngƣời nơng dân xóm Bản Eng xã Phủ Lý cách phòng chống sâu bệnh hại lúa Tôi đƣợc tham gia buổi tập huấn ,cùng giúp đỡ CBKN chuẩn bị công việc trang thiết bị cho buổi tập huấn Điều quan trọng đƣợc học hỏi thêm kinh nghiệm cách tập huấn cho ngƣời nông dân Trong tháng xã Phủ Lý phát động tiêm phòng dịch bệnh đàn gia súc gia cầm Để chuẩn bị thêm kiến thức cách tiêm cách bảo quản vacxin Ngày 9/3 CBKN xã Phủ Lý phối hợp với trạm thú y huyện Phú lƣơng mở lớp tập huấn tiêm phòng cho trƣởng xóm thú y viên Tại buổi tập huấn trƣởng xóm thú y viên đƣợc CB thú y hƣớng dẫn cách tiêm hiệu quả, cách bảo quản vác xin quy định 3.5.2 Tham gia họp hội nghị Bảng 3.10 Các họp hội nghị đƣợc tham gia stt Nội dung Số lƣợng Số ngƣời tham gia (ngƣời) Hội nghị phòng chống dịch bệnh động vật 2017 53 14 UBND xã Phủ Lý Họp giao ban UBND xã Phủ Lý (Nguồn: Số liệu thống kê CBKN xã Phủ Lý) 32 Để chuẩn bị tốt cho đợt tiêm phòng dịch bệnh vật nuôi Ngày 24/2 CBKN xã Phủ Lý tổ chức hội nghị phòng chống bệnh động vật năm 2017 Hội nghị có tham gia lãnh đạo xã trƣởng xóm, phó xóm, bí thƣ xóm xã Nội dung hội nghị tuyên truyền dịch bệnh nhƣ tác hại cúng đàn vật nuôi Tôi đƣợc tham gia hội nghị CBKN nông chuẩn bị loa đài, bàn ghế cấp phát tài liệu cho đại biểu tham gia hội nghị Thứ tuần UBND thƣờng họp giao ban để báo cáo công việc thực tuần lãnh đạo phân công công việc tuấn Tham dự họp đƣợc học hỏi tác phong làm việc hiểu đƣợc phần công việc phòng ban UBND 3.5.3 Tham gia cấp phát thuốc thú y, vôi bột Sau buổi tập huấn cách tiêm phòng cho vật ni,8/3 CBKN xã Phủ Lý tiến hành cấp phát thuốc thú y với vật dụng phục vụ cho cơng tác tiêm phòng Cùng giúp đỡ CBKN cấp phát thuốc hiểu đƣợc việc cấp phất thuốc không đơn giản cần có kiến thức chun mơn để nắm bắt đƣợc tên loại thuốc, liều lƣợng tiêm cấp phát đủ liều lƣợng Để đảm bảo vệ sinh xung quanh nơi chuồng trại, ngày 25/3 CBKN tiến hành phát vôi bột với thuốc khử trùng cho xóm Vơi bột đƣợc rải xung quanh chuồng trại ngã ba, ngã tƣ nơi tập trung mua bán trao đổi vật nuôi xóm để ngăn chặn mầm bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng 33 3.5.4 Đi thực tế Bảng 3.11 Các buổi thực tế Stt Nội Dung Số Buổi Kiểm tra tình hình cấy cƣỡng đầu vụ xuân 2 Kiểm tra chuột phá lúa non Kiểm tra tình hình dịch bệnh hại lúa Thăm bò dự án (Nguồn: Số liệu thống kê CBKN xã Phủ Lý) Mỗi tuần CBKN xã thƣờng dành hai buổi để trực tiếp xuống thăm đồng ruộng nông dân.Thăm đồng ruộng công việc quan trọng ngƣời CBKN, thăm đồng ruộng để nắm bắt đƣợc tình hình gieo cấy ngƣời dân Kịp thời phát sâu bệnh hại để có cách khắc phục đồng thời giải đáp trực tiếp thắc mắc ngƣời dân, phản ảnh thắc mắc lên cấp Tháng tƣ khoảng thời gian lúa bắt đầu có đòng, lúc chuột bệnh đạo ơn phát triển Khi nhận đƣợc tin báo chuột phá hoại CBKN nhanh chóng xuống thăm nom ngƣời dân tìm cách xử lý Đi thăm đồng ruộng thăm nơng dân tạo niềm tin ngƣời dân ngƣời cán Hàng tháng CBKN xuống hộ nghèo xã để kiểm tra thăm nom đàn bò thuộc dự án xóa đói giảm nghèo cho hộ nghèo xã Cùng CBKN khảo sát mơ hình nhƣ mơ hình ni dê xóm Khn Rây, mơ hình ni thỏ thƣơng phẩm xóm Na Mọn 3.5.5 Cơng tác văn phòng Ngồi tham gia các họp, tập huấn hay thăm đồng ruộng cơng tác văn phòng công việc thƣờng xuyên tham gia Tại giúp đỡ CBKN 34 công việc nhƣ soạn thảo văn bản, báo cáo, photo chuyển số tài liệu cho phòng ban khác 3.5.6 Các cơng việc khác Trong thời gian thực tập xã đƣợc tham gia số hoạt động khác nhƣ: kỉ niệm ngày 8/3 có tiết mục văn nghệ đặc sắc niên hội phụ nữ xóm thể Hàng tháng lãnh đạo UBND phát động buổi tổng vệ sinh quan, hoạt động ý nghĩa giúp cho nơi làm việc giúp cho ngƣời thoải mái bớt mệt mỏi sau làm việc văn phòng 3.6 Bài học rút từ thực tế Sau kết thúc đợt thực tập tháng UBND xã Phủ Lý huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên em đƣợc làm quen, đƣợc tham gia hoạt động xã lãnh đạo cán em học hỏi đƣợc nhiều kinh nghiệm từ thực tế, quan sát cách mà cán làm việc em hiểu đƣợc số công việc cần phải làm hàng ngày giải công việc Từ học hỏi đƣợc em rút đƣợc số kinh nghiệm nhƣ sau: - Em đƣợc học hỏi hiểu thêm kỹ sống Trong sống không cố gắng tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi, tích lũy kiến thức khơng tới đích mà đặt Ngồi kiến thức chun mơn, cần có kỹ mềm nhƣ: Kỹ thuyết trình, kỹ giao tiếp, kỹ vấn xin việc hay kỹ quản lý thời gian, tƣ sáng tạo Dù kỹ mềm điều khơng thể thiếu tự tin, tự tin thân, tự tin lời nói Khơng nên tỏ q rụt rè, e ngại, thiếu tự tin điều khơng tốt cho cơng việc - Về kỹ giao tiếp: Là kỹ mềm quan trọng, giúp truyền đạt suy nghĩ, ý tƣởng đến với đối tƣợng mà cần giao tiếp Tuy nhiên, cần lắng nghe, tôn trọng để thấu hiểu 35 ý kiến ngƣời khác cần ý điểm nhƣ: Tùy đối tƣợng hoàn cảnh giao tiếp mà có cách ứng xử linh hoạt, phù hợp Và điều thiếu đƣợc nhƣ nói tự tin việc giao tiếp có hiệu - Trong trình học tập hay làm việc kỹ quản lý thời gian tƣ sáng tạo quan trọng Vì xếp thời gian cách khoa học, điều chỉnh hợp lý học hỏi, tìm tòi để sáng tạo điều cơng việc có hiệu cao, thuyết phục - Thứ hai kinh nghiệm phong cách làm việc: Việc cần ý nội quy làm việc, tuân thủ theo chấp hành tốt quy định quan nhƣ: Quy định giấc, tác phong làm việc cần nhanh nhẹn tránh lề mề Cách ăn mặc, đứng lịch sự, cho phù hợp với môi trƣờng quan hành nhà nƣớc Trong làm việc nhiệt tình với cơng việc, cố gắng làm nhằm phát huy khả đồng thời biết đƣợc hạn chế thân Và cần ý đến cách xƣng hô không với ngƣời lớn tuổi hay bác, lãnh đạo mà với tất ngƣời cần có thái độ lễ phép, nhã nhặn, biết lắng nghe mối quan hệ để nhận đƣợc thiện cảm - Kinh nghiệm thứ ba tiếp xúc với cộng đồng ngƣời dân địa bàn xóm Khi xuống làm việc xóm với phong thái chia sẻ, cần có thái độ cởi mở, hòa đồng, thân thiện, gần gũi với dân Bởi để làm đƣợc cán nhờ có dân, dân bầu cử tín nhiệm Thế nên cần lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng, kinh nghiệm ngƣời dân Từ giúp hồn thiện công việc nhƣ cách sống 36 Phần KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Xã Phủ Lý xã trung du miền núi, ngƣời dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp Dân số chủ yếu dân tộc tày, ngƣời dân sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, kiến thức TBKHKT hạn chế Các CBKN xã Phủ Lý cầu nối vô quan trọng để giúp ngƣời dân biết áp dụng KHKT mới, cầu nối ngƣời dân quan chức năng, giúp ngƣời nông dân nắm bắt đƣợc thông tin liên quan đến nơng nghiệp đặc biệt có vai trò quan trọng việc phát triển nơng nghiệp, nơng thơn CBKN xã phần lớn hồn thành nhiệm vụ, làm tốt vai trò mình, tâm huyết với nghề, nhiên áp lực công việc nên số cơng việc giải chậm nhƣ soạn thảo báo cáo… 4.2 Khuyến nghị Để hoạt động nông nghiệp địa bàn ngày đạt hiệu quả, tơi có số kiến nghị nhƣ sau: * Đối với Bộ, ngành Trung Ương Xây dựng sách hỗ trợ hiệu cho sản xuất nông nghiệp Ƣu tiên nguồn vốn đầu tƣ sở hạ tầng nông thôn Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, lai tạo giống trồng, vật nuôi cho suất, chất lƣợng cao Tiến hành đồng hóa sách xây dựng thêm chƣơng trình, dự án thúc đẩy sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo cho ngƣời nông dân Mở rộng, giao lƣu hợp tác, thu hút đầu tƣ nƣớc ngồi lĩnh vực nơng, lâm, ngƣ nghiệp Mặt khác, tìm kiếm thị trƣờng mới, giữ vững thị trƣờng có 37 * Đối với tỉnh Thái Nguyên Tiếp tục thực hiệu sách hỗ trợ nơng nghiệp, đồng thời xây dựng chƣơng trình mơ hình diễn thử, ứng dụng vào sản xuất giống trồng, vật nuôi cho suất, chất lƣợng cao Ƣu tiên nguồn lực nhƣ: Vật lực, nhân lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp Xây dựng cơng trình thủy lợi, hệ thống đƣờng sá, cầu cống phục vụ sở hạ tầng nông thôn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngành nông nghiệp phát triển Tăng cƣờng công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán làm công tác nông nghiệp, khuyến nông, bảo vệ thực vật Tăng cƣờng xúc tiến đầu tƣ, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm, khuyến khích khả sáng tạo lao động sản xuất ngƣời nông dân * Đối với CBKN xã Phủ Lý Tăng cƣờng tổ chức hoạt động tuyên truyền an toàn thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật Tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật, chăm sóc trồng, xử lý dịch bệnh, triển khai tiến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp Xây dựng hành lang pháp lý bình đẳng cho thành phần kinh tế; hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp Các hoạt động hỗ trợ về: vốn, công nghệ, kỹ thuật Tăng cƣờng kiểm tra việc xây dựng công trình hạ tầng nơng thơn, nắm bắt kịp thời khó khăn ngƣời nơng dân q trình sản xuất để có biện pháp hỗ trợ kịp thời * Đối với người nông dân Cần nâng cao ý thức việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tránh gây ô nhiễm môi trƣờng 38 Sử dụng phân bón hữu thay sử dụng phân bón hóa học nhằm tăng độ màu mỡ cho đất Chú trọng công tác chăm sóc trồng, vật ni để phòng, chống dịch bệnh, có dịch bệnh xảy với đàn gia súc cần tuân thủ biện pháp tiêu hủy theo hƣớng dẫn quan thú y Đa dạng hóa trồng, vật ni, mở rộng diện tích 39 TÀI LỆU THAM KHẢO I.Tiếng Việt Báo cáo tổng kết xã Phủ Lý (2016) Bế Thị Mai(2015), Báo cáo tốt nghiệp Đại học, “Đánh giá hiệu công tác Khuyến nông- khuyến lâm xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng”, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Dƣơng Thanh Tùng (2012), Báo cáo tốt nghiệp Đại học, “ Đánh giá vai trò đội ngũ cán Khuyến nông sở huyện Tràng Định- Lạng Sơn”, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đề án xây dựng nông thôn UBND xã Phủ Lý năm 2016 Đỗ Kim Chung(2011), Giáo trình phương pháp Khuyến nơng, NXB Nơng nghiệp Hà Nội Lê Bá Thăng (2005), Chuyên đề số vấn đề Khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Nguyễn Văn Long (2006), Giáo trình khuyến nơng, NXB Hà Nội Thủ tƣớng phủ (1993): Nghị định 13/CP ngày 02/03/1993 công tác khuyến nơng Thủ tƣớng phủ (2005): Nghị định 56/2005/NĐ-CP công tác khuyến nông khuyến ngư 10 Thủ tƣớng phủ (2010): Nghị định số 02/2010 NĐ-CP ngày 08/01/2010 khuyến nông II.Tài liệu từ intenet 11 http://thainguyentv.vn/thai-nguyen-nganh-nong-nghiep-dong-gop-quan- trong-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-1627.html 12 http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-tim-hieu-chuc-nang-nhiem-vu-cua-can- bo-khuyen-nong-cap-huyen-68443/ 13 http://tailieu.vn/tag/vai-tro-can-bo-khuyen-nong.html 40 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP ... nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu hoạt động khuyến nơng cán khuyến xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 1.2.Mục tiêu yêu cầu  Mục tiêu - Tìm hiểu hoạt động KN CBKN xã Phủ Lý - Đánh giá thuận... Lƣơng, tỉnh Thái nguyên 3.1.1.Điều kiện tự nhiên  Vị trí địa lý Xã Phủ Lý xã miền núi huyện Phú Lƣơng Hình 3.1: Sơ đồ vị trí địa lý xã Phủ Lý (Nguồn: UBND xã Phủ Lý) Xã Phủ Lý nằm phía Tây huyện Phú. .. THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– ĐỒN QUỐC DƢƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “TÌM HIỂU CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NƠNG CỦA CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG XÃ PHỦ LÝ, HUYỆN PHÚ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu các hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Tìm hiểu các hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến xã Phủ Lý huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay