Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

57 31 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:46

Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THU THỦY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ PHỤ TRÁCH NƠNG NGHIỆP NHÃ LỘNGHUYỆN PHÚ BÌNHTỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hƣớng đề tài : Hƣớng ứng dụng Chuyên ngành : Khuyến nông Lớp : K45 – KN Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2013 – 2017 Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Dƣơng Thị Thu Hoài Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Được trí ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế PTNT trường đại học Nông lâm Thái Ngun, sau hồn thành khóa học trường tiến hành thực tập tốt nghiệp Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên với đề tàiTìm hiểu hoạt động cán phụ trách nơng nghiệp Nhã Lộng - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Ngun Khóa luận hồn thành với quan tâm giúp đỡ nhiệt tình quý thầy cô, sở thực tập nhà trường Với lòng biết ơn sâu sắc tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo trường đại học Nông lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa thầy cô giáo khoa KT & PTNT Đặc biệt giáo Th.S Dương Thị Thu Hồi tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình thực tập Để hồn thành khóa luận xin gửi lời cảm ơn chân thành tới UBND Nhã Lộng, đặc biệt phụ trách nơng nghiệp tận tình giúp đỡ để tơi hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên,ngày 30 tháng năm 2017 Sinh viên thực Hà Thu Thủy ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất Nhã Lộng năm 2016 19 Bảng 3.2 Cơ cấu dân số lao động Nhã lộng năm 2016 23 Bảng 3.3 Cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt qua năm 2014 – 2016 25 Bảng 3.4 Tình hình chăn ni qua năm 2014 – 2016 27 Bảng 3.5 Cơ cấu cán bộ, công chức Nhã Lộng năm 2017 29 Bảng 3.6 Cơ cấu CBNN Nhã Lộng năm 2017 30 Bảng 3.7 Các hoạt động CBNN năm vừa qua 31 Bảng 3.8 Các tài liệu thứ cấp liên quan đến khóa luận 33 Bảng 3.9 Các hoạt động CBNN Nhã Lộng thời gian thực tập 34 Bảng 3.10 Các hoạt động đoàn thể tham gia 40 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CUM TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Nguyên nghĩa UBND Ủy ban nhân dân CBNN Cán nông nghiệp CBKN Cán khuyến nông NN Nông nghiệp TW Trung ương QL37 Quốc lộ 37 KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình KCN Khu cơng nghiệp HTX Hợp tác 10 GTVT Giao thông vận tải 11 KHKT Khoa học kỹ thuật 12 CSTT Cơ sở thực tập 13 KHNNVN Khoa học nông nghiệp Việt Nam 14 TT GCT Trung tâm giống trồng 15 NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nôn thôn 16 KT & PTNT Kinh tế phát triển nông thôn iv MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1.Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu, ý nghĩa yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Ý nghĩa đề tài 1.2.3.Yêu cầu 1.3 Nội dung thực tập 1.4 Phương pháp thực 1.5 Tên, địa chỉ, nhiệm vụ, chức sở thực tập 1.6 Nhiệm vụ sinh viên sở thực tập 1.7 Thời gian thực tập PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Vai trò, nhiệm vụ, chức yêu cầu cần thiết CBNN 2.1.3 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 10 2.2 Cơ sở thực tiễn 11 2.2.1 Vai trò nông nghiệp phát triển kinh tế hội Việt Nam 11 2.2.2 Những học kinh nghiệm rút 15 PHẦN III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 3.1 Khái quát địa bàn thực tập 17 3.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên Nhã Lộng 17 3.1.2 Điều kiện kinh tế hội Nhã Lộng 21 3.1.3 Nhận xét điều kiện tự nhiên - kinh tế - hội Nhã Lộng 23 v 3.1.4 Tình hình sản xuất nơng nghiệp Nhã Lộng năm gần 25 3.1.5 Tìm hiểu cấu cán Nhã Lộng 29 3.1.6 Các thành tựu đạt kinh tế - hội Nhã Lộng 32 3.2 Kết đạt 33 3.2.1 Mô tả nội dung thực tập 33 3.2.2 Tóm tắt kết thực tập 43 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 4.1 Kết luận 47 4.2 Kiến nghị 48 4.2.1 Đối với UBND Nhã Lộng 48 4.2.2 Đối với thân cán phụ trách nông nghiệp 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết đề tài Nước ta nước nơng nghiệp, có đến 70% dân số lao động lĩnh vực Vì vậy, sản xuất nơng nghiệp đóng vai trò vơ quan trọng kinh tế quốc dân, đóng góp khoảng 24% GDP, gần 30% giá trị hàng hóa xuất Để đưa kinh tế, hội nước ta phát triển việc phát triển nơng nghiệp mối quan tâm hàng đầu nhà quản lý Để ngành NN phát triển bền vững tạo bước tiến trình sản xuất, đòi hỏi đội ngũ CBNN từ TW đến địa phương cần có nhiều tố chất, lực mặt để điều hành ngành NN ngày phát triển đại hóa thị trường mở Nhận thức vai trò quan trọng cán phụ trách nơng nghiệp, phủ ban hành số nghị định như: Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm vụ quản lý nhà nước Uỷ ban nhân dân cấp nông nghiệp phát triển nông thôn Để tổ chức chuyên ngành thuộc Sở Nơng Nghiệp Và Phát Triển Nơng Thơn có sở tuyển chọn, hợp đồng điều động, hướng dẫn hoạt động đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật công tác địa bàn Nghị định số 13/NĐ-CP đời 2/3/1993, nghị định số 56/NĐ- CP đời ngày 26/4/2005, nghị định số 02/2010NĐ-CP ban hành ngày 8/1/2010 góp phần hồn thiện hệ thống khuyến nơng từ trung ương đến địa phương, giúp nơng dân có hộ tiếp cận với tiến khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng, khả cạnh tranh nhờ tăng thu nhập cải đời sống dân cư vùng nông thôn Nhã Lộng nông với 394,68 đất nông nghiệp, chiếm 65,82% tổng diện tích đất tự nhiên Vì vậy, cán phụ trách nơng nghiệp đóng vai trò vơ quan trọng phát triển kinh tế Vậy, cán phụ trách nông nghiệp Nhã Lộng ngày làm cơng việc làm để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển? Để trả lời câu hỏi trên, tiến hành thực đề tài: “Tìm hiểu hoạt động cán phụ trách nơng nghiệp Nhã Lộng - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu, ý nghĩa yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu * Mục tiêu tổng quát Trên sở tìm hiểu, đánh giá thuận lợi, khó khăn hoạt động cán phụ trách nơng nghiệp Nhã Lộnghuyện Phú Bìnhtỉnh Thái Nguyên để từ đề xuất số giải pháp giúp cán phụ trách nông nghiệp làm việc hiệu * Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu điều kiện tự nhiên kinh tế - hội Nhã Lộng - Tìm hiểu tình hình sản xuất nơng nghiệp địa bàn Nhã Lộng - Tìm hiểu nói vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nơng nghiệp - Tìm hiểu trải nhiệm công việc hàng ngày cán nông nghiệp Nhã Lộng - Đánh giá thuận lợi khó khăn q trình cơng tác cán nông nghiệp Nhã Lộng - Đề giải pháp để khắc phục hạn chế khó khăn q trình cơng tác cán Nhã Lộng 1.2.2 Ý nghĩa đề tài * Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học: - Giúp cho sinh viên hiểu biết thêm địa phương, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp địa phương - Có nhìn tổng quát thực trạng sản xuất nông nghiệp xã, từ đưa giải pháp thiết thực góp phần phát triển kinh tế nơng nghiệp - Vận dụng phát huy kiến thức học vào thực tiễn - Tăng cường khả tiếp cận kiến thức khả thu thập, phân tích thơng tin q trình thực tập - Nâng cao lực, rèn luyện kỹ phương pháp thí nghiệm nghiên cứu cho sinh viên trước trường * Ý nghĩa thực tiễn : Kết nghiên cứu đề tài giúp tìm hiểu thuận lợi, khó khăn q trình làm việc CBNN, nâng cao chất lượng làm việc CBNN Nhã Lộng 1.2.3.Yêu cầu * Yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ: - Biết xác định thông tin cần cho khóa luận, từ giới hạn phạm vi tìm kiếm, giúp cho việc tìm kiếm thơng tin hướng xác - Biết kỹ diễn đạt trình bày thơng tin tìm phục vụ cho công tác học tập nghiên cứu - Thành thạo kỹ thu thập, tổng hợp, phân tích xử lí thơng tin, số liệu Sử dụng thơng tin có hiệu quả, biết cách vận dụng thơng tin tìm vào giải hiệu vấn đề đặt * Yêu cầu thái độ ý thức trách nhiệm: - Chịu đạo trực tiếp cán hướng dẫn CSTT, tuân thủ theo phân công, xếp CSTT - Nghiêm túc tuân thủ nội quy, quy định an toàn lao động - Giao tiếp, ứng xử trung thực, lịch sự, nhã nhặn, giữ thái độ khiêm nhường cầu thị - Không tự ý nghỉ, không tự động rời bỏ vị trí thực tập - Thực công việc giao với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tiếp cận công việc * Yêu cầu khóa luận: - Tìm hiểu hoạt động đánh giá thuận lợi, khó khăn phát trình làm việc CBNN Nhã Lộng - Tài liệu, số liệu thu thập phải xác, khách quan trung thực - Những giải pháp đề xuất phải có tính khả thi, phù hợp với thực trạng địa phương 1.3 Nội dung thực tập - Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội Nhã Lộng - Tìm hiểu hoạt động sản xuất nơng nghiệp năm gần - Tham gia vào hoạt động đạo, theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất nơng nghiệp địa phương - Hồn thành nhiệm vụ UBND Nhã Lộng giao cho - Tham gia vào buổi tập huấn, buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật mơ hình trình diễn, hội thảo đầu bờ - Tham gia vào hoạt động hội địa phương 37 Đây hội nghị doanh nghiệp KIBACO người dân thuộc xóm diện quy hoạch việc thuê đất thực dự án cánh đồng sản xuất rau công nghệ cao Thành phần tham dự hội nghị bao gồm đại diện cơng ty, tồn thể cán bộ, viên chức chủ hộ xóm Hội nghị chia làm buổi: buổi sáng làm việc với người dân thuộc xóm buổi chiều làm việc với xóm lại Trong hội nghị giao nhiệm vụ đếm số người dân tham gia, ghi chép lại đầy đủ ý kiến người dân Sau nhà tổng hợp phân loại ý kiến Từ viết đề xuất để giải ý kiến phản đối người dân giúp cho dự án khả thi phù hợp với địa phương Công việc giúp biết thêm cách thức tổ chức hội nghị với quy mơ lớn Ngồi giúp tơi nâng cao kỹ thu thập, phân loại thông tin đề xuất giải pháp cho dự án thực tế * Hoạt động 6: Cùng đoàn tra huyện Phú Bình kiểm tra việc chấp hành pháp luật sở kinh doanh, buôn bán thức ăn chăn ni, thuốc thú y phân bón hóa học Nhã Lộng - Đoàn tổ chức cho sở kinh doanh ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng gia, hàng xâm phạm quyền sở hữu tí tuệ, hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng, không đảm bảo vệ sinh thực phẩm Ngồi đồn tra kiểm tra mặt hàng sở vật chất sở kinh doanh, phát sai phạm để nhắc nhở lập biên xử phạt hành vi vi phạm pháp luật - Thơng qua cơng việc giúp em biết thêm cách thức làm việc đoàn tra cấp huyện Ngồi bổ sung thêm kiến thức quy cách bố trí, xếp mặt hàng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y phân bón hóa học cách phân biệt hàng thật - hàng chất lượng số loại hàng hóa 38 * Hoạt động 7: Cùng đồn tra huyện CBNN kiểm tra việc chấp hành pháp luật sở giết mổ gia cầm - Do báo chí vào nhận đơn khiếu nại hộ dân xung quanh việc sở giết mổ gia cầm sử dụng nhựa thông để làm lông gia cầm nước thải xả thẳng rãnh ven đường bốc mùi hôi thối Ngày 7/3/2017 đoàn tra huyện CBNN đến kiểm tra việc chấp hành pháp luật sở giết mổ gia cầm anh Nguyễn Văn Tuyến xóm Chiễn để kiểm tra xác minh, nhắc nhở, lập biên yêu cầu sở ngừng hoạt động để tu sửa sở vật chất sau giám định đảm bảo ATVSTP tiếp tục hoạt động - Trong q trình đồn tra làm việc ghi chép lại lỗi vi phạm sở ý kiến thành viên đồn tra - Cơng việc giúp tơi có nhìn thực tế cơng việc CBNN Ngồi giúp tơi hiểu biết thêm yêu cầu sở giết mổ gia cầm học hỏi thêm cách thức nói chuyện, làm việc với người dân * Hoạt động 8: Cùng CBNN theo dõi, giám sát, đôn đốc công tác tiêm phòng cho gia súc gia cầm - Cán Địa nơng nghiệp - xây dựng mơi trường giao nhiệm vụ phó ban thường trực ban đạo phòng chống dịch bệnh động vật trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát đơn đốc cơng tác tiêm phòng xóm để nắm bắt tình hình, thúc đẩy tiến độ tiêm phòng theo kế hoạch từ tổng hợp số liệu báo cáo tình hình, kết tiêm phòng với trưởng ban Phó Chủ tịch - Cơng việc cho kinh nghiệm thực tế công việc ban lãnh đạo theo dõi, giám sát đơn đốc cơng tác tiêm phòng cho gia súc gia cầm * Hoạt động 9: Viết báo cáo kết tiêm phòng báo cáo lên cấp kết tiêm phòng Trong hoạt động tơi giúp Cán Địa 39 nơng nghiệp- xây dựng môi trường tổng hợp số liệu, nhập vào máy tính giúp đánh máy báo cáo kết cơng tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm Công việc giúp rèn luyện kỹ thu thập, xử lý số liệu kỹ sử dụng máy tính * Hoạt động 10: Điều tra khu vực môi trường bị ô nhiễm lập danh sách nguồn gây ô nhiễm địa bàn Trên địa bàn có số người dân, sở sản xuất nhỏ lẻ hộ gia đình thiếu ý thức bảo vệ mơi trường, việc thường xun kiểm tra tình hình mơi trường có bị ô nhiễm không cần thiết Trong hoạt động điều tra ghi chép lại theo hướng dẫn CBNN Công việc giúp rèn luyện kỹ quan sát thu thập thông tin * Hoạt động 11: Ký cam kết trưởng xóm với Chủ tịch UBND trách nhiệm công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường địa bàn Nhã Lộng Trong hoạt động giúp việc đánh máy cam kết in giấy * Hoạt động 12: Trực vào buổi chiều tối buổi tối khu vực Cầu Trắng thuộc QL37 chạy qua địa bàn để phát hành vi xả rác không nơi quy định Khu vực Cầu Trắng khu vực dù có biển cấm đổ rác nhiều người dân thiếu ý thức xả rác bừa bãi khu vực Vì vậy, Chủ tịch UBND có định thành lập ban kiểm tra định xử phạt đối tượng vi phạm Ban kiểm tra bao gồm : cán địa nơng nghiệp – xây dựng mơi trường, trưởng xóm bí thư chi xóm , thay phiên trực khu vực Cầu Trắng vào chiều muộn buổi tối 03 ngày tuần để phát hành vi sai phạm, tùy vào mức độ mà có hình thức nhắc nhở, răn đe xử phạt hành theo định từ nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường người dân * Hoạt động 13: Quan sát CBNN lập biên xử phạt hành vi vứt rác không nơi quy định đoạn đường quốc lộ 37 chạy qua địa bàn 40 Nhã Lộng Việc quan sát giúp cho tơi biết thêm quy trình lập biên xử phạt hành cách thức làm việc với người dân * Hoạt động khác: tơi làm số cơng việc như: - Viết giấy mời cho hội nghị: Đây công việc đơn giản công việc thiếu để chuẩn bị cho hội nghị - Hoàn thiện phân loại tờ khai thuế phi nông nghiệp hộ gia đình Đây cơng việc thường niên giao cho cán phụ trách xóm khác Đây dịp cho tơi có hội tiếp xúc với cơng việc thực tế cán - Đây công việc đơn giản giúp rèn luyện kỹ sử dụng máy vi tính 3.2.1.3 Nội dung 3: Tìm hiểu hoạt động đồn thể khác Bảng 3.10 Các hoạt động đoàn thể tham gia STT Hoạt động ĐVT Số lƣợng Mức độ hoàn thành Hội thi văn nghệ trò Ngày 01 Đã hoàn thành Buổi 01 Đã hoàn thành Buổi 01 Đã hoàn thành chơi dân gian chào mừng ngày 8/3 Lễ kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng Giải bóng đá chào mừng ngày 26/3 ( Nguồn: tổng hợp q trình thực tập) Ngồi hoạt động làm việc theo chun mơn, UBND Nhã Lộng thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục – thể thao nhân ngày kỷ niệm ngày lễ lớn Đây hoạt động thiếu vơ đồn kết, giúp nâng cao đời sống tinh thần, tinh thần đoàn 41 kết, rèn luyện sức khỏe sân chơi bổ ích để cá nhân tham gia thể tài thân * Những thuận lợi công việc hàng ngày CBNN Nhã Lộng - Nhận quan tâm, đạo sát ngành, cấp quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ giao - Được ủng hộ, đồng tình đơng đảo bà - Là người địa, xuất thân từ gia đình nhà nơng, có thời gian làm việc dài nên có nhiều kinh nghiệm cơng việc * Những khó khăn gặp phải công việc hàng ngày CBNN Nhã Lộng - Nơng nghiệp phụ thuộc nhiều vào khí hậu thời tiết dễ gặp rủi thời tiết bất thuận Nhiệt độ cao hay thấp, hạn hán hay bão lũ ảnh hưởng không nhỏ đến trình sản xuất người dân Từ gây khó khăn cho CBNN, đòi hỏi CBNN phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra sát để nắm tình hình báo cáo lên cấp đề xuất phương án giải quyết, hạn chế thiệt hại khắc phục hậu - Đất đai sản xuất nhỏ lẻ, manh mún gây khó khăn cho cơng tác quản lý - Có số trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp đất đai hộ gia đình - Vẫn tình trạng phận người dân trình độ dân trí chưa cao chưa nhận thức hành vi thân không nên, nên không làm theo thông báo, kế hoạch đạo TW địa phương Ví dụ như: + Tự ý gieo cấy trồng không theo lịch thời vụ Nhà nước 42 + Tự định cấu giống trồng (đặc biệt giống lúa ngô) khơng theo đạo + Có số hộ làm xa làm việc khu công nghiệp, cơng ty, nhà máy… Nên khơng quan tâm đến nông nghiệp, bỏ không ruộng đồng trồng mà khơng chăm sóc dù có thơng báo phòng trừ sâu bệnh hại trồng + Trong cơng tác tiêm phòng, phòng trừ dịch bệnh động vật có số hộ gia đình chưa có ý thức hợp tác - Có phận nhỏ người dân trình độ dân trí chưa cao cố ý vi phạm chưa nhận thức hành vi thân sai trái, nên có hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực nông nghiệp- xây dựng mơi trường Ví dụ như: + Vẫn tình trạng sở kinh doanh, bn bán giống trồng, vật nuôi; thức ăn chăn nuôi; thuốc thú y phân bón hóa học có mặt hàng khơng rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm… + Có số hộ ga đình có hành vi lấn chiếm đất cơng + Khi có chương trình, dự án từ TW đưa xuống địa phương có người dân chống đối, không tự nguyện giao đất giải phóng mặt gây khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực chương trình, dự án + Vẫn tình trạng sở giết mổ gia súc, gia cầm chưa đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, sử dụng chất cấm chưa có ý thức xử lý nước thải gây nhiễm mơi trường + Một số người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng thuốc BVTV bừa bãi, không liều lượng; vứt xả rác bừa bãi, không nơi 43 quy định, đặc biệt vứt rác bừa bãi đoạn đường QL37 chạy qua địa bàn Tất việc làm, hành vi người dân dù vơ tình hay cố ý gây ảnh xấu tới phát triển địa phương nói chung việc hồn thành nhiệm vụ CBNN nói riêng 3.2.2 Tóm tắt kết thực tập Qua đợt thực tập cho hội học hỏi kinh nghiệm thực tế cán phụ trách nông nghiệp xã, đồng thời thử sức mơi trường làm việc mới, trải nghiệm công việc Trong thời gian thực tập UBND Nhã Lộng nhận giúp đỡ, bảo tận tình cán hướng tất cán Giúp hiểu biết thêm quy định tác phong làm việc cán bộ, học cách ứng xử với người, nắm điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Nhã Lộng, từ hồn thành nhiệm vụ tìm hiểu hoạt động cán phụ trách nông nghiệp xã; tham gia chuẩn bị quan sát cách tổ chức họp, hội nghị; chứng kiến cán giải công việc Ngồi ra, tơi giao lưu tham gia hoạt động văn hóa, hội UBND tổ chức Với giúp đỡ nhiệt tình sở thực tập với nỗ lục thân tơi hồn thành đợt thực tập đúc rút nhiều kinh nghiệm thực tế kiến thức chuyên môn cho thân, giúp tự tin trưởng thành a Những thuận lợi trình thực tập - Được UBND tạo điều kiện tốt thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ suốt trình thực tập - Nhận quan tâm, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn - Nhận quan tâm, giúp đỡ, bảo, hướng dẫn tận tình phân cơng nhiệm vụ phù hợp cán hướng dẫn 44 - Các cán bộ, nhân viên thân thiện, hòa nhã nhiệt tình, ln sẵn sàng giúp đỡ, cung cấp tài liệu cần thiết giải đáp thắc mắc sinh viên công việc - Được sinh lớn lên gia đình nơng nên có hiểu biết định q trình sản xuất nơng nghiệp tâm lý người nông dân - Đã trang bị kiến thức chuyên ngành suốt trình học tập trường - Đã có số kinh nghiệm thực tế sau ba đợt thực tập nghề nghiệp b Những khó khăn gặp phải q trình thực tập - Thực tế công việc khác xa so với lý thuyết học nên gặp nhiều bỡ ngỡ - Còn nhiều hạn chế kỹ mềm đặc biệt kỹ giao tiếp, đối thoại Bên cạnh kiến thức chuyên nghành hạn hẹp nên gặp nhiều khó khăn việc xử lý số cơng việc - Còn lúng túng việc xử lý cơng việc soạn thảo công văn, thông báo, in ấn - Trong thời gian đầu thực tập gặp số khó khăn việc thích nghi làm quen với môi trường làm việc môi trường sống địa phương c Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế Trong thời thực tập UBND Nhã Lộng, nhiều khó khăn, bỡ ngỡ lúc ban đầu quan tâm, giúp đỡ, bảo tận tình giáo cán hướng dẫn tơi vượt qua khó khăn dần thích nghi với cơng việc nỗ lực để hồn thành nhiệm vụ giao Q trình thực tập UBND cho nhiều kinh nghiệm thực tế, cụ thể sau: - Thứ thực tế: công việc thực tế khác xa với lý thuyết học trường Công việc mới, môi trường lạ lẫm khiến thời 45 gian dài để làm quen thích nghi Qua đợt thực tập giúp cho tơi nhận rằng: nhà trường trang bị cho lượng kiến thức đầy đủ, cán hướng dẫn quan tâm, bảo điều chúng tơi cần làm làm việc thực tế tích cực học hỏi, tiếp thu, trau dồi thêm kiến thức chuyên môn kiến thức thực tế cho thân, với lòng yêu nghề, chủ động học hỏi, có trách nhiệm cơng việc, ý quan sát làm việc khoa học theo thời gian chúng tơi tích lũy nhiều kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao với hiệu cảo - Thứ hai kỹ năng: + Về kỹ giao tiếp: cần tự tin giao tiếp, đưa ý kiến thân; phải nói to, nói rõ ràng Khi giao tiếp cần nhìn thẳng vào người đối diện, cần lắng nghe chăm có cử gật đầu, mỉm cười để thể tôn người đối diện giúp giao tiếp đạt hiệu cao Đây yếu tố định thành công việc + Kỹ thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu: cần biết cách chọn lọc phân loại thơng tin cần thiết, trình bày khoa học, dễ hiểu vận dụng có hiệu thơng tin vào thực + Kỹ xử lí tình huống: trình làm việc, gặp tình cần xử lý cần phải nhìn nhận tổng thể vấn đề, giữ thái độ bình tĩnh khơng vội vàng, hấp tấp nhờ đến giúp đỡ cán hướng dẫn cán khác + Kỹ quan sát: kỹ cần thiết Quan sát để tìm hiểu cơng việc hàng ngày CBNN, quan sát cách xử lý công việc CBNN từ rút kinh nghiệm cho thân Thứ ba thái độ: + Về thái độ: cầnthái độ lễ phép, nhã nhặn, lịch sự, vui vẻ với người; thái độ cởi mở, hòa đồng, thân thiện, gần gũi với dân; nhiệt tình 46 cơng việc biết lắng nghe góp ý người học hỏi kinh nghiệm làm việc thực tế để hoàn thiện thân Chủ động làm quen với người, chủ động tìm hiểu cơng việc nơi thực tập, chủ động hoàn thành nhiệm vụ, chủ động học hỏi kinh nghiệm làm việc thực tế,…sự chủ động giúp tơi tự tin hơn, hòa nhập với người nhanh hơn, thích nghi với mơi trường công việc nhanh hơn, đặc biệt mở rộng mối quan hệ, tạo dựng mối quan hệ mới, tạo hội cho thân, nâng cao hiểu biết hoàn thành nhiệm vụ với hiệu cao + Về trang phục: mơi trường làm việc khác cần có lựa chọn trang phục khác để phù hợp với công việc Đối với quan hành Nhà nước UBND việc lựa chọn trang phục lịch sự, gọn gàng phù hợp Tuy nhiên, CBNN người thường xuyên phải xuống sở để theo dõi trình sản xuất nơng nghiệp bà nhân dân, có phải lội xuống ruộng để kiểm tra, phát tình hình dịch bệnh… Vì vậy, trang phục ủng, mũ, nón… trang phục khơng thể thiếu CBNN xuống làm việc cở sở + Về tác phong làm việc: cần tuân thủ nội quy, quy định làm việc quan như: làm giờ, tác phong làm việc nhanh nhẹn, tránh lề mề Khi phân công công việc, hay chưa hiểu chỗ cần phải hỏi ngay, q trình làm việc có xảy vấn đề cần báo cáo ngay; làm việc khoa học với thái độ nhiệt tình, nỗ lực để hồn thành tốt cơng việc thời hạn 47 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận UBND Nhã Lộng quan hành nhà nước cấp nằm hệ thống quan hành nhà nước Là quan chịu trách nhiệm tuyên truyền thực thi chủ trương Đảng, sách pháp luật nhà nước đến nhân dân Qua thời gian thực tập làm quen với công việc kiến thức học trường hồn thành đề tài tìm hiểu hoạt động cán phụ trách nông nghiệp Theo thực tế tìm hiểu, quan sát làm việc tơi nhận thấy đội ngũ cán phụ trách nông nghiệp Nhã Lộng thực đường lối chủ trương sách pháp luật nhà nước đạt nhiều thành tựu quan trọng cơng q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Các sách kinh tế hội nhà nước năm qua chuyển đến người dân thực thắng lợi mục tiêu Đảng nhà nước đề tiếp tục thực Nghị Đảng Là đội ngũ cán có trình độ văn hóa cao, giàu kinh nghiệm cơng tác, lĩnh trị vững vàng, giác ngộ tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, cờ đầu công tác phát triển kinh tế hội địa phương, phong trào quan, tập thể quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng địa phương đất nước lên hội chủ nghĩa Mặc dù gặp nhiều khó khăn điều kiện sở vật chất, phương tiện làm việc cán chun mơn, nghiệp vụ có hạn chế, thiết bị, dụng cụ chun mơn thiếu, kinh phí đầu tư cho mơ hình Tuy nhiên, với lòng nhiệt huyết cơng việc, đội ngũ CBNN nỗ lực làm việc để khắc phục khó khăn, tận dụng có để từ hồn 48 thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao cho, góp phần thúc đẩy q trình CNH, HĐH đất nước 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với UBND Nhã Lộng - Tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân - Vận động người dân có ý thức chấp hành pháp luật, tuân theo chủ chương, sách Đảng Nhà nước, thực theo đạo TW địa phương, có ý thức bảo vệ môi trường phát triển nên nông nghiệp bền vững - Luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến, nguyện vọng người dân cách có chọn lọc - Tạo điều kiện thuận lợi để CBNN hồn thành nhiệm vụ, để người dân phát triển kinh tế - Tổ chức tốt lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ sản xuất kinh doanh địa bàn - Tích cực nêu gương hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi - Khuyến khích, động viên người dân tăng gia sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, không ngại đổi mới, mạnh dạn đầu tư phát triển quy mô sản xuất, lựa chọn giống trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao suất chất lượng sản phẩm - Đối với cá nhân, hộ gia đình có hành vi vi phạm pháp luật cần có hình thức xử phạt nghiêm khắc tùy theo mức độ vi phạm như: nhắc nhở, răn đe, xử phạt hành chính,… - Tăng cường lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát công tác cán đội ngũ cán bộ, kịp thời phát hiện, uốn nắn hạn chế, thiếu sót, lệch lạc, bảo đảm việc xây dựng đội ngũ cán cấp quan điểm, định hướng Đảng Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán cơng chức cấp nói chung, CBNN nói riêng, kịp thời biểu dương, 49 khen thưởng điển hình tiên tiến xuất sắc, xử lý, kỷ luật trường hợp sai phạm - Tiếp tục mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, lớp đào tạo đại học nhiều hình thức khác nhau: đào tạo chức, từ xa… để đội ngũ CBNN có điều kiện tham gia công tác, vừa tham gia học tập - Phát động nhiều phong trào thể dục thể thao, hoạt động văn hóa – hội để rèn luyện sức khỏe nâng cao tình thần thể dục – thể thao đội ngũ cán UBND 4.2.2 Đối với thân cán phụ trách nơng nghiệp - Tích cực tun truyền, vận động để người dân biết có ý thức chấp hành pháp luật, tuân theo chủ chương, sách Đảng Nhà nước, thực theo đạo TW địa phương, có ý thức bảo vệ môi trường phát triển nên nông nghiệp bền vững - Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đơn đốc q trình sản xuất người dân để nắm bắt tình hình, tiến độ trình sản xuất phát vấn đề khó khăn, sai phạm, từ báo cáo tới cấp có biện pháp xử lý kịp thời thỏa đáng - Luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến, nguyện vọng người dân cách có chọn lọc - Các CBNN cần nhận thức đắn vai trò, trách nhiệm thân; thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kỹ - Có trách nhiệm, nhiệt tình cơng việc, ln nỗ lực để hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao - Ln có ý thức đầu hoạt động, định cấp đề ra, phổ biến sâu sát tới người dân triển khai thời gian quy định 50 - Khi xảy mâu thuẫn, tranh chấp hộ gia đình cần xuống sở tìm hiểu kẽ, lắng nghe từ nhiều chiều, xác minh thơng tin cần thiết để từ đưa biệp pháp giải hợp tình hợp lý Ngồi ra, CBNN cần khơng ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để nâng cao lực thân hiệu làm việc 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật cán công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 Quốc hội ban hành Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ NN&PTNT Bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm vụ quản lý nhà nước UBND cấp NN&PTNT Nghị số 26- NQ/TW ngày 5/8/2008 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa X “về nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn” PGS TS Dương Văn Sơn (2012), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu kinh tế hội, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội (2012) Quyết định số 3667/QĐ – UBND ngày 25/12/2015 UBND tỉnh Thái Nguyên việc công nhận Nhã Lộng đạt chuẩn Nông thôn giai đoạn 2010- 2015 Thông tư số 04/2009 TT-BNN hướng dẫn nhiệm vụ cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp phát triển nông thôn công tác địa bàn cấp ThS Nguyễn Mạnh Thắng (2014), Bài giảng Phương pháp khuyến nông UBND Nhã Lộng “Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năn 2014 phương hướng phát triển năm 2015” UBND Nhã Lộng “Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năn 2015 phương hướng phát triển năm 2016” 10 UBND Nhã Lộng “Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năn 2016 phương hướng phát triển năm 2017” ... Nông lâm Thái Nguyên, sau hồn thành khóa học trường tơi tiến hành thực tập tốt nghiệp xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên với đề tài “ Tìm hiểu hoạt động cán phụ trách nông nghiệp xã. .. khăn hoạt động cán phụ trách nông nghiệp xã Nhã Lộng – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên để từ đề xuất số giải pháp giúp cán phụ trách nông nghiệp làm việc hiệu * Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu điều... nhiên kinh tế - xã hội xã Nhã Lộng - Tìm hiểu tình hình sản xuất nơng nghiệp địa bàn xã Nhã Lộng - Tìm hiểu nói vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp xã - Tìm hiểu trải nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Nhã Lộng huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay