Thực trạng kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty cổ phần hoá dầu petrolimex

79 25 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:44

Khoa tài – Chun đề tốt nghiệp kế tốn MỤC LỤC PHẦN I: BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP I Khái quát chung tinh hình hoạt động kinh doanh cơng tác tàikế tốn Cơng ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex Quá trình hình thành phát triển Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty Tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước Phân cấp quản chi phí 11 II Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex 11 Tổ chức máy kế toán PLC 11 Chính sách kế tốn áp dụng Công ty 15 Hình thức tổ chức cơng tác kế toán 16 3.1 Tổ chức hạch toán ban đầu 16 3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản 18 3.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 19 3.4 Tình hình tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 21 PHẦN II: CHUYÊN ĐỂ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chương I: Những luận chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp 23 I Khái quát chung chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp 23 Chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp doanh nghiệp thương mại 24 1.1 Khái niệm, chất chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp 24 1.2 Vai trò chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp 25 Trần Hồng Giang Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn Nội dung chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp 26 2.1 Nội dung chi phí bán hàng 26 2.2 Nội dung chi phí quản doanh nghiệp 27 Phân loại chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp 28 3.1 Phân loại chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp theo nội dung kinh tế 28 3.2 Phân loại chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp theo địa điểm phát sinh chi phí 29 3.3 Phân loại chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp theo cách ứng xử chi phí 29 3.4 Phân loại chi phí theo chất kinh tế 30 Chương II: Thực trạng kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp Cơng ty cổ phần hoá dầu Petrolimex 32 Chứng từ kế toán 32 Tài khoản sử dụng 32 Trình tự hạch tốn 34 3.1 Chi phí tiền lương 34 3.2 BHXH, BHYT, KPCĐ 39 3.3 Chi phí cơng cụ, dụng cụ, bao bì 41 3.4 Chi phí khấu hao tài sản 43 3.5 Chi phí sửa chữa tài sản cố định 46 3.6 Chi phí nguyên vật liệu 48 3.7 Chi phí bảo quản 49 3.8 Chi phí vận chuyển 49 Trần Hồng Giang Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn 3.9 Chi phí hao hụt 50 3.10 Chi phí bảo hiểm 52 3.11 Sổ chi phí hoa hồng, mơi giới, hỗ trợ bán hàng 53 3.12 Chi phí đào tạo, tuyển dụng 54 3.13 Chi phí dịch vụ mua 55 3.14 Chi phí văn phòng cơng tác phí 55 3.15 Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi 56 3.16 Chi phí theo chế độ người lao động 57 3.17 Các chi phí quảng cáo tiếp thị 59 3.18 Chi phí thuế, phí lệ phí 60 Sổ kế toán 62 Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp Tổng công ty cổ phần hoá dầu Petrolimex 63 I Đánh giá chung cơng tác kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản 63 Đánh giá chung Công ty 63 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản PLC 64 2.1 Ưu điểm 64 2.1.1 Về máy kế toán 64 2.1.2 Về tổ chức công tác kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản 65 2.2 Hạn chế 66 II Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp Cơng ty cổ phần hoá dầu Petrolimex 66 Trần Hồng Giang Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế toán Giải pháp hạch toán TK 641 67 Về hình thức ghi số hệ thống sổ sách kế tốn sử dụng Cơng ty 71 III Một số kiến nghị với ngành Nhà nước 73 Về phía Nhà nước ban nghành chức 73 Về phía doanh nghiệp 74 Kết luận 75 Trần Hồng Giang Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế toán PHẦN I BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP I KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CƠNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HỐ DẦU PETROLIMEX Q trình hình thành phát triển: Theo định số 09/BTN Bộ Thương nghiệp ngày 12/01/1956 thành lập Tổng công ty Xăng dầu, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam Điều ý nghĩa quan trọng lịch sử ngành xăng dầu nghiệp khôi phục phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân Sự đời Tổng công ty nhanh chóng góp phần vào việc cung ứng xăng dầu cho kinh tế quốc dân, tiền đề, dấu hiệu cho phát triển sau ngành kinh tế quan trọngngành xăng dầu Việt Nam chế độ Hiện tại, Petrolimex tổ chức kinh doanh xăng dầu lớn nước với số lao động 18.000 người, tổng số vốn kinh doanh gần 2.150 tỷ VNĐ 51 đơn vị thành viên Tổng công ty đơn vị chủ đạo kinh doanh xăng dầu đảm nhận khoảng 70% nhu cầu xăng dầu nhập tiêu thụ thị trường nước thông qua mạng lưới 1500 cửa hàng đại Petrolimex phạm vi toàn quốc tái xuất khối lượng đáng kể sang thị trường nước khu vực Xuất phát từ nhu cầu thị trường, ngày 01/09/1994, công ty Dầu nhờn Petrolimex thành viên thứ 25 Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thành lập theo định số 745 TM/BTM ngày 09/06/1994 Tên giao dịch quốc tế: Petrolimex Lubricants Company Trụ sở giao dịch: Số – Phố Khâm Thiên – Hà Nội Điện thoại: (04) 8.513205 Fax: (04) 851.3207 Số vốn điều lệ ban đầu: 52,5 tỷ đồng Trần Hồng Giang Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn Trong đó: Vốn cố định 15 tỷ đồng Vốn lưu động 37,5 tỷ đồng PLC thàn viên động Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, thực sản xuất xuất nhập hàng đầu Việt Nam lĩnh vực dầu mỡ nhờn, nhựa đường hố chất Tiền thân Cơng ty phòng kinh doanh dầu mỡ nhờn Petrolimex Cơng ty thức hoạt động doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty từ ngày 01/01/1994 Ngày 13/10/1998 theo định số 1191/1998/QĐ-BTM Bộ Thương Mại, “Công ty Dầu nhờn Petrolimex” đổi tên thành “Cơng ty Hố dầu Petrolimex” trực thuộc Tổng cơng ty xăng dầu Việt Nam Để phù hợp với phát triển kinh tế giới xu hướng chung đất nước, theo định số 1801/2003 QĐ-BTM ngày 23/12/2003 Bộ Thương Mại, “Cơng ty Hố dầu Petrolimex” chuyển thành “Cơng ty cổ phần Hố dầu Petrolimex” thức vào hoạt động từ ngày 01/03/2004 Hiện tại, Công ty thực hoạt động sản xuất kinh doanh với số vốn điều lệ 150 tỷ VNĐ, số lao động 507 người Hiện tại, PLC Công ty cổ phần với 51% vốn nhà nước, tư cách pháp nhân, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập, tài khoản riêng Hà Nội, dấu riêng để giao dịch theo điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Tổng công ty Bộ Thương Mại duyệt PLC đảm bảo thị trường nước xuất loại dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hoá chất đạt tiêu chuẩn quốc gia quốc tế mang nhãn hiệu tiếng Petrolimex (PLC) Từ thành lập, hệ thống thiết bị an toàn sở sản xuất điều ưu tiên trang bị, việc cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường đẩy đủ phù hợp với điều kiện sản xuất cán công nhân viên Đối với Công ty an toàn nguyên tắc chung tuân thủ tuyệt đối, nguyên tắc bất di bất dịch tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống từ cấp lãnh đạo đến nhân viên Việc đổi cơng nghệ, đầu tư máy móc đại, đào tạo người tiến hành thường xuyên liên tục nhằm hạn chế thấp khả cháy nổ khả ứng cứu cố xảy Sự đời Cơng ty Hố dầu đánh dấu lớn mạnh khơng ngừng lịch sử hình thành phát triển 40 năm Petrolimex Với mạnh tính đa Trần Hồng Giang Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn dạng chiến lược kinh doanh tạo cho PLC tảng phát triển vững chắc, hành trang đảm bảo để tiến bước vào thị trường dầu mỡ nhờ ngày cạnh tranh gay gắt nước giới với đầy biến động Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty: Công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex doanh nghiệp chủ đạo Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Nhà nước, với lĩnh vực kinh doanh sản xuất kinh doanh sản phẩm hoá dầu liên quan tới hoá dầu Mặc dù thị trường ngành hàng kinh doanh công ty là: Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường, Hoá chất diễn cạnh tranh liên tục ngày gay gắt Nhưng năm qua hoạt động kinh doanh ln hiệu đà phát triển điều Cơng ty hướng đắn phương pháp kinh doanh chủ động sáng tạo nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng PLC phấn đầu trở thành bạn hàng đáng tin cậy việc cung cấp cho khách hàng sản phẩn uy tín chất lượng Cơng ty cổ phần Hố dầu Petrolimex thị trường nước biết đến nhà sản xuất kinh doanh hoá chất hàng đầu Việt Nam Các sản phẩn hoá chất như: Dung mơi, hố chất, nhựa đường, cao su, Las, Toluene, xylene, PPG, TDI,…được sử dụng ngành sơn, chế biến cao su, da giầy, công nghiệp PU, với phương thức giao hàng xe bồn, ISO tank, container phương tiện chuyên dùng khác đến tận kho cho khách hàng Hệ thống kho bể hoá chất độc lập đồng với công nghệ nhập- xuất tự động triển khai địa bàn điểm tồn quốc Cơng ty thường xun liên tục đầu tư, đổi sở vật chất kỹ thuật cho ngành sản xuất kinh doanh hoá chất Thực chiến lược đa dạng hố sản phẩn, Cơng ty giới thiệu sản phẩm dầu mỡ nhờn công nghiệp, dầu mỡ nhờn đặc chủng PLC đảm bảo cung cấp cho thị trường nước xuất loại dầu nhờn đạt tiêu chuẩn quốc gia quốc tế Các sản phẩn dầu mỡ nhờn Cơng ty đóng gói dạng bao bì phuy, thùng, can, lon từ 0,7 – 200 lít hai nhà máy cơng nghệ tiên tiến Hải Phòng TP Hồ Chí Minh Với 200 chủng loại dầu mỡ nhờn phục vụ cho nhu cầu bôi trơn thiết bị máy móc đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, hàng không nhà máy, sở công nghiệp Cùng với công ty BP – PETCO (liên doanh Petrolimex BP.OIL vương quốc Anh) PLC cung cấp sản phẩm dầu mỡ nhờn với chất lượng cao Trần Hồng Giang Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn cho khách hàng Là thành viên thức thứ 27 ELF Lub Marine (Cộng hồ Pháp) PLC khơng cung cấp dầu nhờn hàng hải cho hàng trăm lượt tàu biển cảng Việt Nam mà phát triển hoạt động tới 80 nước 650 cảng giới Không phân phối tuý, PLC tích cực đa dạng hố hoạt động lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu sản phẩm mới, cung cấp tư vấn, dịch vụ kĩ thuật giải đáp kỹ thuật, đảm bảo môi trường sinh thái Hỗ trợ cho hoạt động đội ngũ chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm với hai trung tâm thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5958: 1995 (ISO/IEF Guide 25) trang bị thiết bị đại Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Cùng với hoạt động lĩnh vực dầu mỡ nhờn, Petrolimex biết đến nhà cung cấp nhựa đường nóng dạng xá Việt Nam Hệ thống kho bể nhựa đường sức chứa ngàn với cơng nghệ đại trải dài toàn quốc Sản phẩn nhựa đường Cơng ty chất lượng cao dịch vụ hồn chỉnh mặt nẻo đường đất nước: dự án quốc lộ 1, quốc lộ 5, quốc lộ 51, tuyến liên tỉnh Ngồi ngựa đường nóng, Petrolimex pha chế nhựa đường cut-back đáp ứng yêu cầu kĩ thuật khắt khe cung cấp loại nhựa đường đặc nóng, nhựa đường đóng phuy đến khách hàng Petrolimex góp phần vào cơng xây dựng sở hạ tầng q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Cơng ty thành lập hai liên doanh với nước hoạt động lĩnh vực sản xuất chế biến loại dầu mỡ nhờn (Công ty Liên doanh BP-Petco, liên doanh với tập đoàn BP) chất tẩy rửa bề mặt (Công ty Liên doanh PTN, liên doanh với tập đoàn Nissho Iwai Tayca Nhật) Hoạt động hai liên doanh đóng góp tích cực cho kinh tế Việt Nam Cho đến Công ty kĩ kết nhiều hợp đồng với nước ngồi tiếp tục tìm kiếm đối tác để thu hút chuyển giao cơng nghệ nhằm khơng ngừng đại hố trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật Ngồi ra, Petrolimex trực tiếp xuất nhập sản phẩn hoá dầu như: loại nhựa hạt PVC, PP, loại dung môi cho công nghiệp sản xuất sơn, cao su, loại chất hoạt động bề mặt cho công nghiệp hàng sản xuất chất tẩy rửa hố mỹ phẩm, phục vụ cho cơng nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng sản xuất tư liệu sản xuất cho kinh tế thị trường Việt Nam Trần Hồng Giang Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn Ngồi việc quan tâm đến kết sản xuất kinh doanh, việc đảm bảo tốt điều kiện lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên cung mục tiêu Công ty Với tôn người tài sản vô giá Công ty, PLC thường xuyên tiến hành khoá đào tạo ngắn hạn dài hạn chủ đề chuyên môn nghiệp vụ khác nhằm tăng cường, mở rộng cập nhật kiến thức cho cán nhân viện Bồi dưỡng, phát huy lực khả sáng tạo họ mục tiêu mà PLC theo đuổi để Công ty tiến bước vững vào kỉ 21 đầy thử thách Để đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu sản phẩm hoá dầu liên quan đến hoá dầu thị trường nước đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất, Công ty thiết lập chi nhánh, xí nghiệp vùng khác nhau: - Chi nhánh hố dầu Hải Phòng: nhiệm vụ tổ chức hoạt động kinh doanh Cơng ty tỉnh phía Bắc (từ Quảng Ninh đến Nghệ An) Đây đầu mối tiếp nhận nguồn hàng nhập trực tiếp nguồn hàng pha chế từ TP Hồ Chí Minh Bắc, đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh tồn cơng ty chi nhanh - Chi nhánh dầu nhờn Đà Nẵng: nhiệm vụ tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hồ - Chi nhánh dầu nhờn TP Hồ Chí Minh: nhiệm vụ tổ chức hoạt động kinh doanh cơng ty địa bàn từ Khánh Hồ đến tỉnh phía Nam Đây đầu mối tiếp nhận nguồn hàng nhập đầu mối cung cấp hàng trực tiếp cho tổng đại lý, đại địa bàn tỉnh phía Nam - Chi nhánh hố dầu Cần Thơ: nhiệm vụ tổ chức hoạt động kinh doanh sản phẩm công ty địa bàn tỉnh đồng sông Cửu Long - Xí nghiệp dầu nhờn Hà Nội: nhiệm vụ tổ chức hoạt động kinh doanh địa bàn Hà Nội nhập hàng hoá cung cấp cho tổng đại địa bàn kinh doanh Trên sở thành lập Cơng ty cổ phần Hố dầu Petrolimex nhiệm vụ chủ yếu sau: - Xây dựng kế hoạch kinh doanh tổ chức thực hiệu kế hoạch sau Tổng công ty duyệt - Thực nghiêm túc chế độ hạch toán kế hoạch kinh tế nhằm sử dụng hợp lao động, tài sản, vật tư vốn nhằm bảo đảm hiệu cao kinh doanh Trần Hồng Giang Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn - Áp dụng tiến khoa học kĩ thuật công nghiệp mới, đại hố sở vật chất kỹ thuật để nhanh chóng đáp ứng với thay đổi Công ty thị trường - Thực sách, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn bảo vệ lao động cán công nhân viên chức - Theo định số 567/XD-QD Tổng công ty xăng dầu Việt Nam bổ sung nhiệm vụ cho PLC “nghiên cứu, sản xuất, pha chế loịa dầu mỡ nhờn thay mặt hàng nhập thuộc phạm vi kinh doanh cơng ty Ngồi Cơng ty số chức như: - Được kí kết thực hợp đồng kinh tế hợp đồng khác thuộc phạm vi nhiệm vụ kinh doanh quy định với tổ chức cá nhân nước - Được quản sử dụng lao động, vốn, tài sản Cơng ty theo chế độ sách hành Nhà nước quy định phân cấp quản Tổng công ty - Được chủ động định giá bán sản phẩm phù hợp với sách giá Nhà nước phân cấp quản Tổng công ty - Được tham gia hội chợ Triển lãm, quảng cáo hàng hoá, tham gia hội nghi, hội thảo chuyên đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty ngồi nước Trong xu đổi mở cửa đất nước, công ty không ngừng tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế Cho đến nay, PLC quan hệ giao dịch với hầu hết tập đồn dầu khí lớn giới khu vực Với xu tồn cầu hố nay, công ty xúc tiến bước vững để nâng cao vị thị trường Tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước: Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phát sinh nhiều loại thuế mà phải nghĩa vụ nộp cho ngân sách Nhà nước, như: - Thuế giá tri gia tăng hàng bán nội địa - Thuế giá trị giá tăng hàng nhập - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất nhập - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên Trần Hồng Giang 10 Khoa tài – Chun đề tốt nghiệp kế tốn Đơn vị tính: VNĐ Phát sinh Tổng PS PS Nợ 767,034,198 2,350,000 45,000,000 38,500,000 400,000 5,450,000 85,000,000 2,500,000 854 000 2,500,000 4,060,000 35,000,000 3,540,000 2,500,000 8,540,000 16,008,251 1,777,381,838 3,500,000,000 176,607,276 23,547,637 23,547,637 9,546,000 324,639,244 398,679,991 24,392,967 9,352,694 7,286,077,733 PS 7,286,077,733 TK DU 141 1121 1121 141 1111 142 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1381 33411 33412 3382 3383 3384 1111 1111 21411 21412 21413 21414 911 Cuối kỳ NGƯỜI LẬP Trần Hồng Giang KẾ TOÁN TRƯỞNG 65 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn Sổ kế tốn: Tại Cơng ty cổ phần Hố dầu Petrolimex, hình thức sổ kế tốn áp dụng Chứng từ ghi sổ nên kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp sử dụng sổ sau: - Sổ chi phí (Mẫu biểu số 03) - Chứng từ ghi sổ (Mẫu biểu 02) - Sổ TK 641 (Mẫu biểu 04) CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG CHI PHÍ QUẢN DOANH NGHIỆP TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU PETROLIMEX I Đánh giá chung cơng tác kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản Đánh giá chung Cơng ty: Trần Hồng Giang 66 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn Với 10 năm hoạt động linh vực dầu mỡ nhờn, Công ty cổ phần Hoá dầu lên doanh nghiệp uy tín thị trường nước Cơng ty đóng vai trò quan trọng phát triển chung tồn ngành Xăng dầu Việt Nam, Cơng ty cung cấp thị trường loại sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Ngồi ra, sản phẩm Cơng ty khả cạnh tranh với sản phẩm nước mặt thị trường Việt Nam như: Vilube, Castrol, Mobil, Essco, Để thực mục tiêu phát triển toàn diện, ổn định, đủ khả canh tranh lành mạnh kinh tế thị trường, Công ty không ngừng phấn đấu mặt hoạt động kinh doanh Qua thời gian thực tập tìm hiểu Cơng ty cổ phần hố dầu Petrolimex, em số nhận xét Cơng ty sau: - Bộ máy hoạt động Công ty tổ chức chặt chẽ, gọn nhẹ, phù hợp với quy mơ tồn nghành quy mơ kinh doanh Cơng ty Các phòng ban, đơn vị trực thuộc chức năng, nhiệm vụ xác định đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn cách bình thường Quy trình làm việc phòng ban thực cách thống nhất, khoa học hiệu cao - Ban lãnh đạo Cơng ty làm việc hiệu quả, trình độ cao, lực quản điều hành động sáng tạo, gương mẫu tận tâm với cơng việc Ngồi ra, ban lãnh đạo nhanh nhạy nắm bắt xu thị trường, từ đưa hướng đúng, đảm bảo cho cơng ty phát triển bền vững khả cạnh tranh - Bên cạnh cơng ty đội ngũ cán nhân viên trình độ chun mơn cao, tinh thần trách nhiệm Cán nhân viên cơng ty thường xun đưa ea đề xuất, ý kiến đóng góp cho phát triển chung cơng ty - Trong tồn cơng ty thiết lập mạng máy tính cục bộ, giúp ích nhiều cho cơng tác quản theo dõi việc tồn cơng ty ban giám đốc - Ngồi cơng ty thuận lợi, là: đời tảng Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam – cơng ty hoạt động lâu năm uy tín lĩnh vực xăng dầu, PLC dược thừa hưởng kinh nghiệm uy tín quý báu, đặc biệt mối quan hệ làm ăn với bạn hàng ngồi nước mà Tổng cơng ty xây dựng PLC trang bị thiết bị vật chất kỹ thuật đầy đủ, với dây truyền công nghệ sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế - Bên cạnh điểm thuận lợi trên, công ty gặp khơng khó khăn Trần Hồng Giang 67 Chun đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn Trong tình hình nay, thị trường dầu mỡ nhờn khơng nước khơng thị trường độc quyền nữa, nên để tồn phát triển công ty phải nỗ lực nhiều cạnh tranh với hãng dầu nhờn nước ngồi mặt Việt Nam.Thêm vào đó, ngun liệu để sản xuất sản phẩm cơng ty dầu gấp phải nhập Việc nhập chịu ảnh hưởng lớn thị trườn xăng dầu giới Đặc biệt năm gần với biến động lớn trị – Xã hội làm cho thị trường xăng dầu giới ngày trở nên phức tạp Đánh giá thực trạng công tác kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản PLC Do biến động thị trường, việc thay đổi chế sách Nhà nước đặc điểm khả năng, điều kiện doanh nghiệp mà máy kế tốn doanh nghiệp đặ điểm khác cơng tác hạch tốn bên cạnh mặt mạnh tồn hạn chế, khuyết điểm Em xin mạnh dạn đưa số nhận xét máy kế tốn cơng ty nói chung cơng tác kế tốn chi phí bàn hàng, chi phí quản doanh nghiệp nói riềng 2.1 Ưu điểm 2.1.1 Về máy kế toán: - Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức nửa tập trung nửa phân tán, giúp cho kế toán thuận lợi việc kiểm tra giám sát hoạt động chi nhánh, xí nghiệp tồn cơng ty Theo hình thức này, chi nhánh, xí nghiệp đơn vị hạch tốn phụ thuộc, hàng tháng hàng q phải gửi báo cáo kế tốn công ty Các cửa hàng, kho trực thuộc hạch toán báo sổ, tập chứng từ gốc lập bảng định kỳ gửi phòng kế tốn để kiểm tra hạch tốn, Do đó, việc tổng hợp số liệu tồn cơng ty để lập báo cáo nhanh chóng hơn, đảm bảo cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời cho cơng tác quản - Các phần kế tốn phân cơng tương đối rõ ràng cho nhân viên kế toán phòng Ngồi ra, phối hợp chặt chẽ đồng kế toán với nhau, đảm bảo tính thồng phạm vi, phương pháp hạch tốn nghiệp vụ Từ tạo điều kiện cho việc kiểm tra đối chiếu dễ dàng, xác cung cấp thông tin trung thực cho ban giám đốc - Đội ngũ nhân viên phòng kế tốn tài cán lực thâm niên công tác, không ngừng học giỏi thường xuyên công ty tạo điều kiên bồi dưỡng nghiệp vụ Trần Hồng Giang 68 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn - Hệ thống tài khoản cơng ty sử dụng để hạch tốn chi tiết tương đối phù hợp với đặc điểm kinh doanh cơng ty Ngồi ra, cơng tác kế tốn cơng ty vi tính hố nên tạo nhiều thuận lợi cho việc hạch toán nghiệp kinh tế phát sinh Như vậy, nhờ áp dụng kế tốn máy, cơng việc kế tốn nhân viên trở nên nhanh gọn hiệu 2.1.2 Về tổ chức cơng tác kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý: * Hệ thống chứng từ: - Chứng từ sử dụng công ty công ty tự thiết kế lập phần mềm kế toán, giống với mẫu quy định Bộ tài chính, cơng ty đăng ký chấp nhận quan thuế - Các chứng từ liên quan đến kế toán chi phí bán hàng quản lập theo quy định Bộ tài chính, chứng từ thu thập, phân loại xếp theo trình tự thời gian, theo nhóm hang kinh doanh nên thuận tiện cho việc theo dõi kiểm tra cần thiết - Công ty áp dụng phương pháp khai thường xuyên, nên khoản mục chi phí bán hàng chi phí quản phát sinh cập nhật, phản ánh đầy đủ chứng từ hợp lệ Do hạn chế sai sót hạch tốn ( hạch tốn thiếu, hạch tốn nhầm ) đảm bảo cung cấp thơng tin kịp thời cho ban lãnh đạo * Hệ thống tài khoản: Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng công ty theo định số 480/XD-QĐHĐQT Hội đồng quản trị Tổng công ty xăng dầu Việt Nam ban hành ngày 29/11/2002 Căn vào đặcdiểm kinh doanh yêu cầu quản lý, công ty chi tiết tài khoản chi phí thành tài khoản cấp II để tiện cho việc hạch toán kiểm tra * Phương pháp hạch toán: - Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp đầy đủ chứng từ hợp lệ cập nhật Nên công tác hạch tốn tránh nhiều sai sót đặc biệt cung cấp thơng tin tình hình chi phí cho quản cách nhanh chóng, từ kịp thời phát khoản chi lãng phí đưa biện pháp xử phù hợp - Chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp được phản ánh vào TK 641, chi tiết cho nhóm hàng khoản mục chi phí * Hình thức sổ kế tốn: Trần Hồng Giang 69 Chun đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn Hình thức sổ kế tốn áp dụng cơng ty “ Chứng từ ghi số “ nên công tác hạch tốn dễ hiểu khơng phức tạp , sử dụng sổ sách kế tốn Do đó, kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản sử dụng sổ chi tiết chi phí, chứng từ chi sổ, sổ TK 641 Các mẫu sổ sử dụng theo qui định Tổng công ty Bộ tài thiết kế phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh 2.2.Hạn chế: - Chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp hạch tốn chung vào TK 641, nên cơng tác tổ chức quản hai khoản chi phí khơng rõ ràng, làm cho cơng ty khó khăn việc kiểm sốt chi phí - Cơng ty khơng sử dụng tài khoản 1562 để phản ánh chi phí thu mua mà cơng ty tập hợp chi phí thu mua hàng hố vào chi phí nghiệp vụ kinh doanh – TK 641, làm cản trở cho cơng tác nghiên cứu để giảm chi phí thu mua - Hầu hết khoản mục chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp phát sinh hạch toán tồn vào chi phí kinh doanh kỳ mà phân bổ phát sinh với số tiền lớn, chi phí cong cụ dụng cụ, chi phí bảo hiểm, quảng cáo Do đó, kỳ nhiều chi phí phát sinh gía trị lớn khơng phân bổ dần vào chi phí kỳ mà đưa thẳng vào kỳ làm cho tổng chi phí kinh doanh kỳ lớn Vì vậy, việc lợi nhuận cơng ty giảm tính tián khơng xác - Cơng ty áp dụng hình thức “ Chứng từ ghi sổ” đơn giản hạch toán lại khó cơng tác kiểm tra đối chiếu để phát sai sai sót II Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp Cơng ty cổ phần hố dầu Petrolimex Trong năm qua từ hoạt động theo mơ hình mới, ngành hàng kinh doanh Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường, Hố chất Cơng ty diễn canh tranh liên tục ngày gay gắt với phấn đấu nỗ lực vượt bậc động không ngừng tập thể lãnh đạo người lao động Cơng ty, nên Cơng ty cổ phần Hố dầu Petrolimex tạo dựng uy tín cho thương hiệu sản phẩm chỗ đứng vững thị trường ngồi nước Chính mà doanh thu lợi nhuận Công ty giữ mức ổn định tăng qua năm Tuy nhiên, kinh tế nước nhiều biến động lớn, với việc gia nhập tổ chức thương mại giới WTO tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt cho doanh nghiệp nước Do đó, để Trần Hồng Giang 70 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn đảm bảo cho tồn phát triển vững mạnh đòi hỏi Cơng ty phải liên tục đổi hồn thiện mặt Đối với cơng tác kế tốn, u cầu đặt khơng ngừng hồn thiện để kế tốn thực trở thành cơng cụ quản tài hữu hiệu cho nhà quản trị doanh nghiệp Nhà nước Sau thời gian thực tập Cơng ty Cơng ty cổ phần Hố dầu Petrolimex điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu cơng tác kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp Công ty, em xin mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản Cơng ty: Giải pháp hạch toán TK 641 Theo chế độ kế toán hành, chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp hạch toán riêng biệt tài khoản TK 641 TK 642 Tuy nhiên, Cơng ty cổ phần Hố dầu Petrolimex tất khoản mục chi phí hạch tốn tài khoản TK 641 – “ Chi phí bán hàng QLDN” Xét đặc thù riêng ngành kinh doanh xăng dầu hiệu hạch toán thuận lợi, nhanh, gọn, đặc biệt cho việc hạch tốn máy vi tính Mặc dù sử dụng TK 641 để hạch tốn chi phí bán hàng chi phí quản tiện Nhưng lâu dài việc hạch toán gây khó khăn cho cơng tác quản lý, kiểm sốt chi phí Ví dụ, Cơng ty muốn giảm chi phí hành muốn biết chi phí bán hàng (chi phí quảng cáo tiếp thị) bỏ mang lại hiệu mong muốn hay khơng khó thực đánh giá xác (vì chi phí quảng cáo tiếp thị sản phẩm bỏ lớn không làm tăng sản lượng tiêu thụ) Chi phí quản doanh nghiệp yếu tố chi phí phát sinh tất doanh nghiệp Nó khoản chi phí cần thiết phục vụ cho công tác điều hành quản doanh nghiệp nên ý nghĩa quan trọng cho việc trì hoạt động kinh doanh đảm bảo cho hoạt động doanh nghiệp diễn bình thường Chi phí quản phát sinh nhiều hay tuỳ thuộc vào máy quản qui mơ kinh doanh doanh nghiệp tương đối ổn định Tính tốn tỷ lệ chi phí quản tổng chi phí phát sinh tỷ lệ chi phí quản doanh thu thấy hiệu hoạt động khối văn phòng, giúp cho cơng tác quản chi phí chặt chẽ dễ dàng phát khoản chi không hợp để biện pháp điều chỉnh kịp thời, nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp Trần Hồng Giang 71 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn Mặc dù chi phí bán hàng chi phí quản phát sinh yếu tố chi phí giống chi phí tiền lương nhân viên, chi phí cơng cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí sửa chữa, Nhưng chất hai loại chi phí hai loại khác nhau, chi phí quản tương đối ổn định thay đổi, khơng phụ thuộc vào khối lượng hàng hoá mua vào bán Cơng ty ln tìm biện pháp làm cho chi phí quản giảm tốt Trong chi phí bán hàng khơng ổn định thường xun thay đổi, phụ thuộc vào khối lượng hàng hố mua vào bán kỳ Công ty, doanh thu lợi nhuận Cơng ty tăng lên chi phí bán hàng tăng lên tất yếu doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ổn định không ngừng mở rộng thị trường, quy mơ chi phí bán hàng tăng lên với tốc độ tăng nhỏ tốc độ tăng doanh thu lợi nhuận Chính vậy, theo em, Cơng ty nên hạch tốn riêng hai yếu tố chi phí bán hàng chi phí quản xác định rõ ràng loại chi phí kỳ phát sinh bao nhiêu, so với lợi nhuận đạt loại chi phí bỏ xứng đáng chưa?, tốc độ tăng giảm chi phí bán hàng hay chi phí quản phùi hợp với tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận khơng?, Qua việc phân tích đánh giá riêng biệt chi phí bán hàng chi phí quản giúp cho Cơng ty nhanh chóng tìm ngun nhân gây lãng phí từ biện pháp thích hợp để quản sử dụng cách hiệu Em xin mạnh dạn đưa hai giải pháp để hạch toán riêng chi phí bán hàng chi phí quản : Giải pháp thứ nhất: Mở hai tài khoản chi phí bán hàng chi phí quản để tập hợp riêng hai loại chi phí Khi chi phí bán hàng phát sinh hạch tốn vào TK 641 – “ chi phí bán hàng”, chi phí lien quan đến hoạt đơng quản doanh nghiệp phản ánh vào TK 642 – “ chi phí quản doanh nghiệp” Khi chi phí bán hàng chi phí quản bao gồm nội dung sau: Chi phí bán hàng bao gồm: Loại chi phí Chi phí tiền lương Chi phí BHXH,BHYT,KPCĐ Chi phí cơng cụ,dụng cụ, bao bì Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí sửa chữa TSCĐ Chi phí nguyên nhiên vật liệu Chi phí bảo quản Trần Hồng Giang Mã khoản mục 011 012 024 04 05 06 07 72 Chuyên đề tốt nghiệp kế tốn Chi phí vận chuyển Chi phí hao hụt 10 Chi phí bảo quản 11 chi phí hoa hồng, mơi giới bán hàng 12 Chi phí đào tạo, tuyển dụng nhân viên bán hàng 13 Chi phí dịch vụ mua ngồi 14 Chi phí văn phòng cơng tác phí NVBH 15 Chi phí theo chế độ người lao động NVBH 16 Chi phí quảng cáo, tiếp thị giao dịch Khoa tài – 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Chi phí quản bao gồm: Loại chi phí Chi phí tiền lương Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ Chi phí cơng cụ, dụng cụ, bao bì Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí sửa chữa TSCĐ Chi phí nguyên nhiên vật liệu Chi phí bảo hành Chi phí đào tạo, tuyển dụng nhân viên quản Chi phí dịch vụ mua ngồi 10 Chi phí văn phòng cơng tác phí NVQL 11 Chi phí dự phòng 12 Chi phí theo chế độ người lao động NVQL 13 Chi phí tiếp khách 14 Chi phí thuế, phí lệ phí Mã khoản mục 011 012 024 04 05 06 10 12 13 14 15 16 17 18 Với vịêc sử dụng TK 642 để hạch tốn chi phí bán hàng mà khơng hạch tốn vồ TK 641 trước thi khơng gây khó khăn gi cho cơng tác hạch tốn máy tính Như vậy, khoản mục phí phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng chi phí quản kế tốn phân định đau chi phí bán hàng đâu chi phí quản để cập nhật vào hai tài khoản tương ứng Khi sử dụng riêng tài khoản 641 để phản ánh chi phí bán hàng tài khoản 642 để phản ánh chi phí quản doanh nghiệp, hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty chút thay đổi: kế toán phải mở thêm sổ sổ chi tiết chi phí quản doanh nghiệp sổ tài khoản 642 Còn mẫu chứng từ ghi sổ sổ đăng ký chứng từ ghi sổ tương tự chi phí bán hàng Để phục vụ cho việc lập báo cáo tài vào cuối quý hay cuối năm chi tiết cho chi phí bán hàng chi phí quản , kế Trần Hồng Giang 73 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế toán toán phải lập thêm báo cáo toán chi phí quản với mẫu tương tự báo cáo tốn chi phí bán hàng Với vịêc sử dụng tài khoản 642 để hạch tốn chi phí quản doanh nghiệp chương trình phần mềm kế tốn cần đặt thêm lệnh rẽ nhánh, nghĩa là: kế toán vào chứng từ, lập định khoản, tuỳ thuộc tài khoản TK 641, hay TK 642 máy tính tự động chuyển liệu vào sổ chi tiết chí phí bán hàng hay chi phí quản lý, sổ TK 641 hay 642 số liệu cuối tập hợp báo cáo chi phí bán hàng chi phí quản tương ứng Giải pháp thứ hai: Công ty sử dụng tài khoản 641 để hạch tốn chi phí bán hàng chi phí quản chi phí bán hàng chi phí quản tập hợp riêng theo nội dung chi phí bán hàng chi phí quản phat sinh Khi nội dung chi phí bán hàng, chi phí quản mã hố khoản mục phí sau: Chi phí bán hàng: Loại chi phí Chi phí tiền lương Chi phí BHXH,BHYT,KPCĐ Chi phí cơng cụ,dụng cụ, bao bì Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí sửa chữa TSCĐ Chi phí nguyên nhiên vật liệu Chi phí bảo quản Chi phí vận chuyển Chi phí hao hụt 10 Chi phí bảo quản 11 chi phí hoa hồng, mơi giới bán hàng 12 Chi phí đào tạo, tuyển dụng nhân viên bán hàng 13 Chi phí dịch vụ mua ngồi 14 Chi phí văn phòng cơng tác phí NVBH 15 Chi phí theo chế độ người lao động NVBH 16 Chi phí quảng cáo, tiếp thị giao dịch Mã khoản mục 011 012 024 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Chi phí quản bao gồm: Loại chi phí Chi phí tiền lương Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ Chi phí cơng cụ, dụng cụ, bao bì Trần Hồng Giang Mã khoản mục 111 112 124 74 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn Chi phí khấu hao TSCĐ 14 Chi phí sửa chữa TSCĐ 15 Chi phí nguyên nhiên vật liệu 16 Chi phí bảo hành 110 Chi phí đào tạo, tuyển dụng nhân viên quản 112 Chi phí dịch vụ mua ngồi 113 10 Chi phí văn phòng cơng tác phí NVQL 114 11 Chi phí dự phòng 115 12 Chi phí theo chế độ người lao động NVQL 116 13 Chi phí tiếp khách 117 14 Chi phí thuế, phí lệ phí 118 Trong kỳ, phát sinh khoản mục chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng hay hoạt động quản lý, kế toán phản ánh vào TK 641 phân định riêng chi phí bán hàng chi phí quản với mã khoản mục phí tương ứng Ví dụ: Cuối quý, trích lương phải trả cho nhân viên bán hàng kế toán định khoản sau: Nợ TK 641 – KMPHI 011: Chi phí lương NVBH TK - 334: Phải trả NVBH Khi trích lương phải trả nhân viên quản lý, kế toán định khoản sau: Nợ TK 641 – KMPHI 111: Chi phí lương NVQL TK – 334: Phải trả NVQL Theo em hai giải pháp giúp cho cơng ty quản kiểm sốt chi phí hiệu hơn, dễ dàng phát nguyên nhân sử dụng chi phí khơng hợp kịp thời đưa biện pháp tiết kiệm, cắt giảm khoản chi khơng cần thiết Về hình thức ghi sổ hệ thống sổ sách toán sử dụng cơng ty: Cơng ty áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ , hình thức nà bao gồm sổ: sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ nhật ký quỹ, sổ(thẻ) kế toán chi tiết Tuy nhiên, cơng tác hạch tốn phần hành kế tốn nói chung cơng tác kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp nói riêng, công ty không sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.Vì vậy, cơng ty cần cải thiện, thực hạch tốn theo trình tự hạch tốn hình thức chứng từ ghi sổ, hồn thiện phần mềm kể toán, bổ sung thêm sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ loại sổ kế tốn tổng hợp ghi theo trình tự thời gian dùng để tổng số tiền chứng từ ghi sổ, đảm bảo an toàn cho chứng từ ghi sổ tác dụng đối chiếu với số liệu ghi sổ Do đó, để đảm bảo cho cơng tác hạch tốn nghiệp vụ đắn việc kiểm tra đối chiếu số liệu sau Trần Hồng Giang 75 Khoa tài – Chuyên đề tốt nghiệp kế tốn thuận tiện, xác cơng ty bổ sung thêm sổ đăng ký chứng từ ghi sổ cần thiết Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ mẫu sau: TỔNG CƠNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN HỐ DẦU PETROLIMEX SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Quyển sổ: Năm: CHỨNG TỪ GHI SỔ Số hiệu Ngày, tháng SỐ TIỀN CHỨNG TỪ GHI SỔ Số hiệu Ngày, tháng Cộng SỐ TIỀN Cộng - Sổ trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người ghi sổ (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Ngày tháng năm 200 Giám đốc (ký, họ tên, đóng dấu) Với đặc điẻm cơng ty chi nhánh xí nghiệp nhiều khu vực khác nhau, khối lượng nghiệp vụ nhiều, phải sử dụng nhiều tài khoản kế tốn phòng kế tốn cơng ty 13 nhân viên kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ phù hợp, giúp cho cơng ty quản chặt chẽ tình hình tài dễ dàng phát sai sót hạch tốn để điều chỉnh kịp thời Tuy nhiên, hình thức hạn chế việc ghi chép nhiều bị trùng lặp công tác đối chiếu số liệu thực vào cuối tháng nên khơng đảm bảo tính kịp thời thơng tin kế tốn Như khẳng định trên, thơng tin kế tốn vai trò quan trọng công tác quản điều hành nhà quản trị Vì vậy, để Trần Hồng Giang 76 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế tốn khắc phục nhược điểm này, theo em công ty điều hành nhà quản trị Vì vậy, để khắc phục nhược điểm này, theo em công ty nên sử dụng kết hợp hình thức chứng từ Ghi sổ với Nhật ký chứng từ III.Một số kiến nghị với ngành Nhà nước: Về phía Nhà nước ban ngành chức năng: Trong tiến trình hội nhập, mối trường cạnh tranh quốc tế ngày gay gắt, chủ động từ phía doanh nghiệp chưa đủ, đòi hỏi phải tăng cường vai trò Nhà nước điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh sở phối hợp đồng biện pháp, sách vĩ mơ Để hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh, tạo thị trường giúp họ đứng vững vượt qua thử thách trình hội nhập, Nhà nước cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính, hải quan gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp viẹc mở rông quan hệ buôn bán với nước ngồi Bên cạnh việc đẩy mạnh sách vĩ mô để thúc đẩy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bên nhằm nâng cao hiệu kinh tế, giảm bớt khoản chi cho Doanh nghiệp., Nhà nước cần phải hoàn thiện sở pháp khác tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng tổ chức hoạt động tạo mơi trường kinh doanh lành mạnh thơng thống cho doanh nghiệp Với nước ta, chế độ, chuẩn mực kế tốn giai đoạn thử nghiệm hoàn thiện để giúp cho kế toán doanh nghiệp thuận lợi cơng tác Nhà nước, Bộ thương mại, Bộ tài cần hướng dẫn đạo chi tiết, sát đồng bộ, giải đáp kịp thời vướng mắc trình hoạt động thực tiễn doanh nghiệp, biện pháp giải pháp giải điều chỉnh kịp thời để phù hợp với thực tế Theo em biết nay, Bộ tài chưa quy định việc doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán Nên lập báo cáo tài thuế GTGT, báo cáo thuế TNDN, doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế tốn máy phải trực tiếp vào sổ sách sổ theo dõi thuế GTGT, mà không sử dụng bảng biểu trương trình kế tốn tổng hợp – doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán khác Như bất tiện, nên em kiến nghị Bộ tài nên quy định cho phép doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế tốn chuẩn Khi thuận tiện cho quan thuế doanh nghiệp việc lập báo cáo thuế Trần Hồng Giang 77 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế toán Đối với ngành Xăng dầu: Ngành xăng dầu ngày đóng góp vai trò then chốt kinh tế quốc dân Cùng vớ i phát triển kinh tế thị trường, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực xăng dầu đòi hỏi cần phải đổi nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng kinh tế Trong năm qua, Cơng ty cổ phần Hố dầu Petrolimex đạt thành cơng định Điều phần đóng góp ủng hộ lớn ngành mà trực tiếp Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Tuy nhiên, thời gian tới để công ty ngày lên ổn định, Tổng cơng ty cần biện pháp hỗ trợ giúp cơng ty tổ chức sử dụng chi phí cách hiệu Cụ thể Tổng cơng ty nên mở rộng đa dạng hoá nhiều lĩnh vực kinh doanh cho công ty, không đơn doanh nghiệp xuất nhập khẩu, pha chế cung cấp sản phẩm hoá dầu mà tiến tới trở thành trung tâm nghiên cứu sản phẩm hoá dầu cao cấp, cung cấp tư vấn dịch vụ kỹ thuật, Đối với khoản chi phí bán hàng chi phí quản lý, Tổng cơng ty cần cố tiêu mang tính chất định hướng phận chia rõ ràng Đồng thời, văn cụ thể hướng dẫn việc tập hợp chi phí kinh doanh Về phía doanh nghiệp: Các doanh nghiệp cần phải chủ động hoạt động kinh doanh mình, gặp vướng mắc cơng tác điều hành quản phải nhanh chóng xin ý kiến đạo biện pháp tháo gỡ quan ban ngành chức Thường xuyên cập nhật chế sách kế tốn nói chung quy định hạch toán, sử dụng quản chi phí bán hàng quản doanh nghiệp nói riêng Từ tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên kế toán để nâng cao lực chuyên môn đồng thời tuân thủ quy định pháp luật chế độ cơng tác hạch tốn kế tốn Trần Hồng Giang 78 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa tàikế toán KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập cơng ty cổ phần Hố dầu Petrolimex, bước đầu em làm quen với công việc người cán kế tốn , tìm hiểu máy quản lý, máy kế toán phương pháp hạch toán phần hành kế tốn chủ yếu cơng ty Đặc biệt, em hội sâu tìm hiểu, nghiên cứu cơng tác kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản cơng ty Cơng ty hoá dầu đơn vị kinh doanh thương mại chủ yếu, với mặt hàng kinh doanh chủ yếu Nhựa đường , Hố chất dung mơi, Dầu mỡ nhờn, mang đặc thù riêng nghành xăng dầu nên việc quản chi phí hạch tốn chi phí bán hàng quản quan trọng Bởi vì, khoản mục phí phát sinh nhiều với mức phí lớn chi phí vận chuyển, chi phí hao hụt, Thêm vào đó, quy mơ công ty lớn, bao gồm nhiều đơn vị trực thuộc mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rộng khắp tỉnh thành nước Nên công tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn chi phí bán hàng quản nói riêng cơng ty phức tạp Vì vậy, cơng ty phải biện pháp quản chi phí chặt chẽ, hiệu thường xun hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản cho phù hợp, để đảm bảo chi phí sử dụng tiết kiệm, hợp tăng lợi nhuận cho cơng ty Để góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn giúp cơng ty quản chi phí hiệu hơn, thời gian thực tập cơng ty cổ phẩn hố dầu Petrolimex, sở kiến thức học với hướng dẫn tận tình giáo Trần Hồng Giang 79 ... chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 28 3.1 Phân loại chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp theo nội dung kinh tế 28 3.2 Phân loại chi phí bán hàng chi phí quản. .. phát sinh chi phí Vì vậy, doanh nghiệp phải có biện pháp, kế hoạch sử dụng quản lý có hiệu chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 2.Nội dung chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: ... nhân viên, chi phí tiếp khách, cơng tác phí 3.Phân loại chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Phân loại chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp doanh nghiệp thương mại vào số tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty cổ phần hoá dầu petrolimex , Thực trạng kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty cổ phần hoá dầu petrolimex

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay