Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại công ty TNHH dịch vụ và thương mại thành đạt

112 33 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:41

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi đầu Trong kinh tế thị trờng, lợi nhuận vừa mục tiêu, vừa động lực doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp muốn đảm bảo có lợi nhuận phát triển lợi nhuận từ nâng cao lợi ích ngời lao động doanh nghiệp cần phải tìm cách tiết kiệm chi phí trình kinh doanh Chi phí tiền lơng đơn vị sản phẩm đóng vai trò then chốt vấn đề thúc đẩy tăng suất lao động, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Xác định đợc tầm quan trọng vai trò tiền lơng hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Lao động Thơng binh Xã hội ban hành nhiều định liên quan đến việc trả lơng chế độ khác tính lơng cho ngời lao động Đồng thời Bộ Tài ban hành nhiều văn quy định cách thức hạch toán lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp Thực tế cho thấy doanh nghiệp có đặc thù sản xuất lao động riêng khác nhau, việc tổ chức hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng không hoàn toàn giống nhau, mà có khác doanh nghiệp khác Vấn đề đặt doanh nghiệp cần phải vận dụng linh hoạt định, nghị định văn quy định tiền lơng cấp, ban ngành liên qua (Bộ Lao động Thơng binh Xã hội, Bộ Tài Chính) vào hạch toán tiền lơng doanh nghiệp cho phù hợp với cấu, chức quy mô hoạt động doanh nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt vận dụng nh hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng để đạt đợc mục tiêu lợi nhuận mong muốn Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt, với giúp đỡ nhiệt tình anh, chị công tác Công ty hớng dẫn bảo cặn kẽ thầy hớng dẫn, với mong muốn tìm hiểu công tác kế toán tiền lơng từ đa ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác tiền lơng doanh nghiệp, Tôi chọn đề tài: Kế toán tiền lơng khoản trích theo tiền lơng Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt" Ngoài phần mở đầu nội dung chuyên đề gồm phần: Chơng I Đặc điểm tình hình chung công tyTNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt Chơng II Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt Chơng III Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lơng Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt Mục đích viết Tôi: Xem xét toàn nội dung hạch toán tiền lơng khoản phụ phí theo lơng Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt nhằm tìm công tác hạch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 toán tiền lơng khoản trích theo lơng; đồng thời thấy đợc tồn tại, từ đa giải pháp để giải tồn Thông qua thực tế kết hợp kiến thức đợc học trờng góp phần củng cè kiÕn thøc gãp søc m×nh cho x· héi mai sau Do h¹n chÕ vỊ thêi gian, kinh nghiƯm thùc tiễn nên chuyên đề Tôi không tránh khỏi thiếu sót Kính mong đóng góp ý kiến cô giáo hớng dẫn, thầy cô môn để em ngày đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Chơng I Đặc điểm tình hình chung Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt 1.1 Một số nét khái quát Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt 1.1.1 Khái quát chung 1.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty - Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt đợc thành lập theo Đăng ký kinh doanh số: 0103000061 Sở kế hoạch đầu t Thành phố Hà Nội cấp ngày 05 tháng 06 năm 2000 - Trụ sở chính: 17 Hàng Khoai – Hoµn KiÕm –Hµ Néi - Ngµnh nghỊ kinh doanh chính: + Du lịch lữ hành nội địa quốc tế + Sản xuất kinh doanh đồ điện dân dụng, + Sửa chữa xe máy, xe ôtô Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Đây công ty đợc thành lập theo hình thức Công ty Cổ phần t nhân góp vốn, ban đầu có 03 Cổ đông sáng lập góp cổ phần với số vốn Điều lệ 3.000 triệu đồng - Thời gian đầu thành lập quy mô hoạt động Công ty hạn chế Từ tháng 06 đến tháng 09 năm 2001 Công ty hoạt động lĩnh vực du lịch lữ hành nhận gia công chi tiết đồ điện dân dụng, vận chuyển hàng hoá hành khách, sửa chữa bảo dỡng xe máy, ôtô, Đến tháng 10 năm 2001 Công ty bắt đầu sản xuất sản phẩm đồ điện dân dụng hoàn chỉnh Cho đến Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt trải qua gần 04 năm thành lập phát triển, để đứng vững giai đoạn tơng lai Công ty phải phát triển thêm loại hình dịch vụ để phân tán đa dạng hoá sản phẩm phân tán rủi ro xảy 2.1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ công ty - Thực ổn định tổ chức, đảm bảo thực công tác kinh doanh điều kiện với cấu tổ chức gọn nhẹ, hiệu - Phân nhiệm chi tiết chuyên môn với thành viên; tổ chức phối hợp hoạt động phận thành viên với đạt hiệu - Thực yêu cầu chuyên môn lãnh đạo giai đoạn cụ thể công tác thị trờng, kinh doanh, kế toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tæ chøc theo dõi sát số liệu suốt trình kinh doanh Thờng xuyên bổ sung thông tin thị trờng có thống đầy đủ - Tổ chức quy trình giao nhận hàng hoá, thu hồi công nợ hiệu nhằm giảm dần chi phí hoạt động cho công ty - Tổ chức bám sát khách hàng để thực công tác thị trờng thu hồi công nợ - Thực chiến lợc phát triển lợng khách hàng bề rộng để có điều kiện để phát triển bề sâu - Đồng thời công ty phải đảm bảo vốn kinh doanh có nghĩa vụ nộp khoản thuế với ngân sách Nhà nớc 2.1.1.2.Đặc điểm tình hình tài công ty Dới số tiêu thể tình hình sản xuất kinh doanh Công ty qua số năm vừa qua: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đơn vị tính: 1000 đ Chỉ tiêu Năm Năm 2002 Năm 2003 2001 Tổng tài sản: + Tài sản cố định 11.744.00 14.360.00 31.649.50 + Tài sản lu động 0 6.358.000 7.451.000 13.467.00 21.968.36 25.305.05 38.243.46 3- Nộp ngân sách 245.634 408.693 532.112 Nhà nớc 4- Thu nhập bình 1.200 1.400 1.600 quân 5- Giá trị sản xuất 24.025.32 26.979.89 41.030.89 2- Tổng doanh thu 1.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 1.1.2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty Hiện nay, tổng số cán công nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt có 120 ngời, đó: có 15 ngời tốt nghiệp Đại học, 36 ngời trung cấp, lại công nhân kỹ thuật (thu nhập bình quân 1.000.000đ/tháng) lao động Công ty đợc phân chia hai loại: lao động dài hạn từ 12 tháng trở lên Những đối tợng lao động từ năm trở lên Công ty có quan tâm u đãi vÊn ®Ị tham gia ®ãng BHXH cho hä, mäi lao động làm việc Công ty phải qua tuyển Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bé máy quản lý công ty đợc bố trí theo sơ đồ sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giám đốc Phó Phó Giám Giám Phòng Phòn Phòn kinh g kü g kÕ g Du doanh thuËt to¸n lịch Phòn Phân xởng sản Phân xởng sửa chữa xuất đồ điện bảo dỡng xe máy, ôtô - Ban giám đốc: Đứng đầu Công ty giám đốc, ngời điều hành tất hoạt động Công ty, chịu trách nhiệm chung hoạt động sản xuất kinh doanh đời sống cán công nhân viên công ty Các phó giám đốc ngời giúp việc cho giám đốc phụ trách số mảng hoạt động Công ty - Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ trì phát triển thị trờng đầu vào đầu ra, tìm phơng hớng kinh doanh phù hợp cho Công ty - Phòng kỹ thuật: Phụ trách mặt kỹ thuật sản xuất kỹ thuật sửa chữa xe máy, ôtô Có chức đạo kỹ thuật sản xuất dới lãnh đạo Giám đốc, nghiên cứu chế tạo thiết Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kế khuôn mẫu, xây dựng định mức kỹ thuật, lập quy trình công nghệ sản xuất, tiêu chuẩn chất lợng sản phẩm, quy cách mặt hàng trớc áp dụng vào sản xuất - Phòng kế toán: Xây dựng kế hoạch tài cho công ty, Chịu trách nhiệm lập sổ sách báo cáo tài với quan Nhà nớc, chịu trách nhiệm báo cáo hàng ngày tình hình tài Công ty với Ban giám đốc Giám sát hoạt động công ty thông qua tiêu giá trị nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý toàn số vốn sử dụng vốn mục đích có hiệu quả; Thực khai loại thuế, đề xuất biện pháp tài kế toán cho lãnh đạo công ty để có đờng lối phát triển đắn có hiệu - Phòng Du lịch: Tổ chức Tour du lịch nớc quốc tế, tìm kiếm phát triển thị trờng du lịch 1.1.2.2 Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty: Công ty có trụ sở làm việc khang trang đại, có kế hoạch nâng cấp mở rộng Xởng sản xuất cho phù hợp với tầm vóc khả Công ty - Đối với phận sửa chữa bảo dỡng xe máy, ôtô: có thợ tay nghề bậc cao chịu trách nhiệm kỹ thuật, thợ sửa chữa bao gồm thợ thợ giúp việc, nh phải thay sửa chữa thủ kho sÏ viÕt phiÕu xt kho sau ®ã thđ kho thợ ký thủ kho đợc xuất phơ tïng thay thÕ - §èi víi bé phËn kinh doanh du lịch lữ hành: Các nhân viên phòng du lịch sau nhận đợc khách tổ chức tour, vµ giao Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho c¸nm bé phơ tr¸ch tour, c¸n bé phơ tr¸ch tour tiên lạc địa điểm đến, tổ chức thuê xe nhân viên hớng dẫn - Quá trình sản xuất Công ty khâu nhập nguyên vật liệu đầu vào Nguyên vật liệu trớc đợc nhập kho đợc phận kỹ thuật kiểm tra xem có bảo đảm tiêu chuẩn không, đạt cho nhập kho Sau nguyên vật liệu đợc xuất cho xởng để sản xuất, sản phẩm đợc hoàn thành phận kỹ thuật sễ kiểm tra chất lợng nh quy cách sản phẩm Sản phẩm đạt yêu cầu đợc bán thẳng cho khách hàng nhập kho Cuối cùng, việc tiêu thụ hàng hoá phòng kinh doanh phụ trách 1.1.3 Đặc điểm công tác Kế toán đơn vị 1.1.3.1 Tổ chức máy kế toán Công ty Phòng KÕ to¸n cã nhiƯm vơ cung cÊp sè liƯu gióp cho việc định ban lãnh đạo Bộ máy Kế toán đợc tổ chức tập trung thực chức tham mu, giúp việc Giám đốc mặt tài Kế toán Công ty Phòng có nhiệm vụ: Tổ chức quản lý mặt hoạt động liên quan đến công tác tài Kế toán Công ty Tổng hợp thu, chi, công nợ giá thành, hạch toán, dự toán sử dụng vốn, quản lý tiền mặt, ngân phiếu toán quản lý nghiệp vụ thống đơn vị Do đặc điểm riêng biệt tính chất quản lý Công ty mà máy kế toán Công ty đợc bố trí nh sau: Sơ đồ máy kế toán Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt: Kế toán trởng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sách, sổ cái, thẻ sổ chi tiết đợc ghi chép rõ ràng hợp lôgic chế độ hành Với tình hình làm ăn có hiệu Công ty nay, phủ nhận vai trò đội ngũ Kế toán việc cung cấp thông tin xác kịp thời phục vụ đắc lực cho việc định, tổ chức sản xuất kinh doanh, hoạch định chiến lợc phát triển mở rộng thị trờng nâng cao suất lao động 3.1.2 Công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng 3.1.2.1.Hạch toán chi tiết Cách tính tiền lơng cho ngời lao động Công ty hợp lý xác, thông qua việc kết hợp đợc số lợng sản phẩm ngời lao động làm thời gian làm việc, ngày công làm việc ngời lao động Hệ thống chứng từ ban đầu phản ánh số lợng, chất lợng lao động, bảng chấm công phiếu giao việc sổ số lợng sản phẩm hoàn thành đợc theo dõi chặt chẽ, ghi chép xác rõ ràng Lu chuyển chứng từ sổ sách theo trình tự nh quy định đảm bảo tính xác sè liƯu nghiƯp vơ kinh tÕ ph¸t sinh ViƯc toán lơng đợc thực tơng đối tốt, kỳ hạn, xác hợp lý thoả đáng cho ngời lao động 3.1.3 Hạch toán tổng hợp Sổ sách Kế toán tổng hợp nh các: Sổ, thẻ Kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết, chứng từ ghi sổ, sổ cái, đợc Công ty thiết kế với chế độ Kế toán quy định Công ty làm tốt việc trích BHXH BHYT đợc đa vào bảng toán lơng Kế toán tách rời Bảng tổng hợp phần chi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lơng giảm bớt cồng kềnh sổ sách Kế toán tiền lơng Doanh nghiệp áp dụng sổ sách chứng từ ghi sổ để hạch toán, hình thức phù hợp cho việc sử dụng Kế toán máy, nhiên đại phận Công ty đặc biệt phận Kế toán thống trang bị thiếu hụt máy vi tính Điêù tạo nhiều khó khăn cho việc triển khai thực công tác Kế toán đạt hiệu quả, xác cao, gọn nhẹ tinh giảm công tác Kế toán 3.2 Thuận lợi, khó khăn phơng hớng mục tiêu Công ty CP Đầu t Thơng mại Du lịch Tân Hoàng Gia việc quản lý sử dụng quỹ lơng 3.2.1 Thuận lợi khó khăn Do Công ty CP Đầu t Thơng mại Du lịch Tân Hoàng Gia áp dụng việc trả lơng theo hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh xởng, tạo điều kiện cho xởng động, sáng tạo, tự chủ việc hạch toán chi trả lơng cho ngời lao động; đồng thời nhạy bén việc tìm hợp tác quan hệ làm ăn với bạn hàng có nhu cầu dịch vụ, mặt hàng mà Công ty đáp ứng đợc Công ty sớm thực thi áp dụng mức lơng tối thiểu cho ngời lao động 290.000đ/tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho ngời lao động có khả toán khoản chi phí sinh hoạt gia tăng Bên cạnh vào dịp cuối năm (âm lịch) tức vào tháng tiền lơng ngời lao động tăng cao tiền thu lớn: tháng 01 số tiền thu 633,3 trđ; lơng phận trực tiếp đợc chia 633,3trđ x 25%/1,1= 144trđ; bình quân ngời 1.2trđ/tháng Việc lơng ngời lao động tăng vào dịp tết nguyên đán, tết tây điều thuận lợi cho họ chi tiêu vào dịp tạo điều kiện cho họ yên tâm lao động, công tác Công ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiên Công ty để xởng tự hạch toán kinh doanh dẫn tới tình trạng thu nhập ngời lao động không đồng xởng sản xuất với xởng sửa chữaa dù họ có bậc thợ, số năm công tác Công ty nhng ngời có lơng cao ngời có lơng thấp, tạo tâm lý bất ổn ngời lao động việc dƠ dÉn tíi viƯc b¸o c¸o mÊt tÝnh chÝnh x¸c vỊ hiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh cđa tõng xëng làm cho Công ty thất thoát nguồn thu giảm lợi nhuận, kết hoạt động kinh doanh Công ty không đảm bảo tính trung thực Mặc dù nhìn tổng quan dù có ngời lơng cao thấp (bất đồng thu nhập), độ trung thực báo cáo kinh doanh xởng, Công ty đảm bảo doanh thu có lãi hiệu sản xuất kinh doanh cao Vấn đề đặt cho Công ty cần phải đa đợc mức lơng hợp lý, chế độ đãi ngộ thoả đáng cho ngời lao động, tạo tâm lý yên tâm cống hiến công tác Công ty 3.2.2 Phơng hớng mục tiêu Công ty CP Đầu t Thơng mại Du lịch Tân Hoàng Gia có kế hoạch trang bị thêm số máy móc đại đáp ứng nhu cầu thị trờng, tăng suất lao động, hiệu công việc Bên cạnh Công ty xem xét đa giải pháp hữu hiệu việc triển khai nghiệp vụ Kế toán tiền lơng, khoản trích theo lơng đạt độ xác cao, thoả mãn nhu cầu ngời lao động Cố gắng mức thu nhập ngời lao động không dới mức thu nhập ngời lao động công tác doanh nghiệp làm ăn có hiệu phát đạt, tạo yên tâm cho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngời lao động Công ty nh bạn hàng muốn ký kết làm ăn 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt Sau nhận xét có đợc thời gian thực tập Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt, với ý tởng hoàn thiện công tác kế toán để công cụ đắc lực quản lý kinh tế hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh Tôi xin đa số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty CP Đầu t Thơng mại Du lịch Tân Hoàng Gia, góp phần tạo hiệu cao việc hạch toán Kế toán: Việc chấm công cần phải quan tâm chặt chẽ tới đội ngũ lao động gián tiếp hởng lơng theo ngày công, nêu rõ trờng hợp muộn sớm chí làm việc ngày để đảm bảo công cho ngời thực nghiêm chỉnh hành quan Công ty cần trọng vào việc đào tạo nhân lực thông qua quỹ đầu t phát triển, đặc biệt việc đào tạo đào tạo lại, chuyên tu đội ngũ nhà làm tài thống kê, cụ thể phận Kế toán Hình thức trả lơng hợp lý đòn bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích công nhân không ngừng tăng suất lao động, sử dụng đầy đủ hợp lý thời gian lao động, nâng cao chất lợng sản xuất Việc tăng lơng thoả đáng kết hợp với sách đãi ngộ kịp thời động lực tích cực ngời lao động, họ gắn trách nhiệm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty, việc đảm bảo độ tin cậy bạn hàng, chiếm lĩnh mở rộng thị trờng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kết luận Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp công việc nghiệp vụ đơn giản Tuy nhiên để hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng vừa công cụ hữu hiệu cho nhà quản lý vừa chỗ dựa đáng tin cậy cho ngời lao động doanh nghiệp làm đợc Điều đòi hỏi phải có kết hợp khéo léo chế độ lao động tiền lơng hành đặc thù lao động đơn vị Kế toán cần phải nắm chức năng, nhiệm vụ Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng phải vào mô hình chung đặc trng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, quy định ghi chép luân chuyển chứng từ để có hớng hoàn thiện thích hợp Mặt khác hạch toán tiền lơng nh hạch toán Kế toán phần hành Kế toán phải cung cấp thông tin cách kịp thời xác cho nhà quản lý qua góp phần quản trị nhân đề biện pháp tăng suất lao động Với kiến thức học đợc trờng với thời gian thực tập thực tế Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt Với giúp đỡ bảo thầy hớng dẫn, anh, chị làm việc Công ty, Tôi viết chuyên đề với hy vọng đề tài nghiên cứu cứu nhỏ bé góp phần hoàn thiện công tác tiền lơng Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt Do hiểu biết có hạn nên chắn Chuyên đề nhiều sai sót Tôi mong đợc thông cảm đóng góp ý kiến ngời đọc Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình cô giáo hớng dẫn, với bảo anh, chị phòng Kế toán, phòng tổ chức nhân Công ty TNHH Dịch vụ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thơng mại Thành Đạt việc hoàn thành chuyên đề Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc Lôc Lời nói đầu Chơng I: Đặc điểm tình hình chung Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt 1.1 Mét số nét khái quát Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt .3 1.1.1 Kh¸i qu¸t chung 1.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 1.1.3 Đặc điểm công tác Kế toán đơn vị .8 1.2 Thực trạng thực công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt 21 1.2.1 Đặc điểm lao động Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt .21 1.2.2 Phơng pháp xây dựng quỹ lơng 22 1.2.3 Công tác hạch toán khoản trích theo lơng C«ng ty 24 1.2.4 Các kỳ trả lơng Công ty 25 1.2.5 Quy trình hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty .26 Chơng II Thực trạng công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty tnhh dịch vụ thơng mại thành đạt 37 2.1 Lý luËn chung vÒ hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiƯp s¶n xt .37 2.1.1 B¶n chÊt cđa tiỊn l¬ng 37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.2 Chức tiền lơng 37 2.1.3 Nguyên tắc tính trả lơng 38 2.2 Các hình thức tính lơng trả lơng doanh nghiÖp .41 2.2.1 Các hình thức trả lơng theo thời gian 41 2.2.2 Trả lơng theo sản phẩm .43 2.2.3 Trả lơng hỗn hợp 47 2.3 Quü tiÒn lơng, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 50 2.3.1 Q tiỊn l¬ng 50 2.3.2 B¶o hiĨm x· héi (BHXH): 51 2.3.3 B¶o hiĨm y tÕ (BHYT): 52 2.3.4 Kinh phí công đoàn (KPCĐ) .53 2.4 Yêu cầu nhiệm vụ hạch toán tiền lơng khoản trích theo l¬ng 53 2.5 Hạch toán chi tiết tiền lơng 54 2.5.1 Hạch toán số lợng lao động 54 2.5.2 Hạch toán thời gian lao động 55 2.5 Hạch toán kết lao động .57 2.5.4 Hạch toán tiền lơng cho ngời lao động .58 2.6 Hạch toán tổng hợp tiền lơng khoản trích theo lơng 59 2.6.1 Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lơng, BHXH, BHYT, KPC§ .59 2.6.2 Kế toán tổng hợp tiền lơng khoản trích theo lơng 61 2.7 Hình thức sổ kế toán 72 2.7.1 áp dụng hình thøc nhËt ký chung .73 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.7.2 áp dụng hình thức nhËt ký sỉ c¸i 75 2.7.3 ¸p dơng hình thức Chứng từ ghi sổ .76 2.7.4 áp dơng h×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ 77 Chơng III Một số kiến nghị để hoàn thiện công tác tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt 78 3.1 Đánh giá công tác quản lý hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng .78 3.1.1.Công tác Kế toán chung: 78 3.1.2 Công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng 79 3.1.3 Hạch toán tổng hợp 79 3.2 Thuận lợi, khó khăn phơng hớng mục tiêu Công ty CP Đầu t Thơng mại Du lịch Tân Hoàng Gia việc quản lý sử dụng quỹ lơng .80 3.2.1 Thn lỵi khó khăn 80 3.2.2 Phơng hớng mục tiêu 81 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt 81 KÕt luËn 83 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi liệu tham khảo Lý thuyết thực hành Kế toán tài (PTS Phạm Văn Công-NXB tài Hà Nội 2000) Chế độ báo cáo tài (Bộ tµi chÝnh – NXB tµi chÝnh Hµ Néi 2000) Đổi chế sách quản lý lao động tiền lơng (NXB trị Quốc gia 1995) Chi phí tiền lơng doanh nghiệp Nhà nớc nỊn kinh tÕ thÞ trêng (Bïi TiÕn Q-Vò Quang Thä-NXB trị Quốc gia 1997) Các văn quy định chế độ tiền lơng (Tập 1, tập 2, tập 3-Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam -1997) Hệ thống văn hành lao động Việt Nam tiền lơng, BHXH (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 1997) Tạp chí lao động xã hội Giáo trình Kế toán tài Trờng đại häc Kinh tÕ Quèc d©n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 2.4: Đơn vị: Công ty CP ĐT TM DL Tân Hoàng Gia Bộ phận: Phòng kinh doanh Bảng chấm công phòng kinh doanh Tháng 12 Năm 2003 Ngày tháng Số TT Họ tên Hoàng Văn Hoan Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thành Vinh Nguyễn Thị Huyền Cấp bậc (Chứ c vô) TP x x x x x PP x x x x x x NV x x x NV … … … … … … … … … 28 Quy c«ng Số côn g hSố ởng công l hởng ơn BHX g H thêi gia n 3 x x x 26 26 x x 25 25 x x x x x 22 22 x x x x x x x x 26 26 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 2.5: Đơn vị: Công ty CP đầu t TM & DL Tân Hoàng Gia Bộ phận: Phòng kinh doanh Bảng toán tiền lơng phòng kinh doanh Tháng 12 năm 2003 Lơng S ố TT Họ tên Hoàng Văn Hoan Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thành Vinh Ngà y côn g 26 25 22 Lơng ngày 13,182 13,182 13,182 Thành tiền Lơng suất Tạm ứng Phụ cấp ăn tra Tổng lĩnh Hệ số Thành tiền 1,713,63 150,00 1,863,636 500,000 329,545 1,482,95 4.5 150,00 1,632,955 200,000 290,000 1,160,00 150,00 1,310,000 342,727 LÇn LÇn 500,000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 … … … … Céng … 165 … … 2,175,00 … … … … … … 9,787,50 900,00 10,687,50 1,600,00 500,000 ... trạng thực công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt 1.2.1 Đặc điểm lao động Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt Hiện nay, tổng số cán công nhân... thơng mại Thành Đạt Chơng II Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt Chơng III Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lơng Công ty TNHH. .. ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt vận dụng nh hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng để đạt đợc mục tiêu lợi nhuận mong muốn Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Dịch vụ thơng mại Thành Đạt,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại công ty TNHH dịch vụ và thương mại thành đạt , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại công ty TNHH dịch vụ và thương mại thành đạt , Đặc điểm tình hình chung tại Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Thành Đạt, Một số biểu mẫu kế toán được sử dụng tại công ty trong hình thức Kế toán chứngtừ ghi sổ:, Số tiền bằng chữ: Bảy triệu đồng chẵn, Ngày 31 tháng 12 năm 2002, Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại thành đạt, Hạch toán chi tiết các khoản trích theo lương, Một số kiến nghị để hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Thành Đạt, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay