Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí ở xí nghiệp may minh hà

75 40 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:41

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Tríc xu thÕ héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi tất doanh nghiệp việt nam đứng trớc hội thách thức vô lớn Quy luật kinh tế thị trờng đào thải doanh nghiệp khả thích ứng đông thời tạo hoọi thuận lợi cho doanh nghiệp có khả thích ứng cao Để tồn đà phát triển môi trờng cạnh tranh khắc nghiệt biện pháp quan trọng đợc doanh nghiệp sử dụng hạ giá thành sản phẩm số chi phí khác Thực tế kinh tế ngày sôi động với cạnh tranh gay gắt mục tiêu hạ giá thành không áp dụng doanh nghiệp ,nó trở thành kim nam để hớng doanh nghiệp vào mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận ,bảo toàn tĩch luỹ vốn mở rộng lợng chất cho nghiệp nâng cao vị trí cuẩ nghiệp thị trờng có tính toán xác kịp thời đầy đủ yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm việc làm hàng đầu doanh nghiệp giũp cho nghiệp vạch phơng án tối u Từ thực tế khách quan ,trên sở kiến thức tích luỹ đợc lý để em chọn đề tài : Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nghiệp may Minh Với phơng pháp đợc áp dụng làm đề tài +Phơng pháp vật biện chứng + Phơng pháp diễn dich quy nạp + Phơng pháp tổng hợp +Phơng pháp lôgic Nội dung đề tài gồm phần sau Phần I :Những lý luận hạch toán chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Phần II :Thực trạng tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất nghiệp may minh Trờng CĐ Công Nghiệp Nội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn III :Méy sôys kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất nghiệp may minh Bằng nỗ lực thân song giới hạn kiến thc thời gian ,bài viết khó tránh khỏi thiếu sót kính mong thầy cô sửa chửa cho em để viết đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Phần I :Những lý luận hạch toán chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1.1 : Những vấn đề hạch toán chi phí sản xuất doanh nghiêp sản xuất 1.1.1: Chi phí sản xuất - ý nghĩa - đặc điểm - phân loại 1.1.1.1: Chi phí sản xuất Sự phát triển xã hội loài ngời gắn liền với phát triển sản xuất Sản xuất phát triển xã hội loài ngời phát triển theo Mối quan hệ đợc hình thành từ xuất loài nhời đến để hoạt động sản xuất đợc tiến hành có yếu tố cấu thành nên sản phẩm - Đối tợng lao động - t liệu lao động - sức lao động Quá trình sử dụng yếu tố để cấu thành nên sản phẩm hàng hoá trình phải bỏ chi phí sản xúât tơng ứng Những đối tợng lao động chi phí nguyên liệu ,vật liệu ,nhiên liệu để tạo sản phẩm cần có sức lao động ngời thông qua t liệu lao động thiết bị máy móc Vậy chi phí sản xuất kinh doanh toàn hao phí lao động sống lao động vật hoá mµ doanh nghiƯp chi mét thêi kú nhÊt định để tiến hành hoạt động sản xuất kinh Trờng CĐ Công Nghiệp Nội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh biĨu hiƯn biĨu hiƯn tiền Xét mặt lợng chi phí sản xuất phụ thuộc vào nhân tố : +Khối lợng lao ®éng vµ t liƯu lao ®éng ®· chØ thời kỳ + Giá t liệu sản xuất hao phí trình sản xuất tiền lơng đơn vị t liệu lao động hao phí Trong điều kiện giá thị trờng thờng xuyên biến động việc đánh giá chi phí sản xuất tất yếu khách quan vấn đề đợc coi trọng hàng đầu để tạo điều kiện bảo toàn vốn theo yêu cầu chế độ quản lý 1.1.1.2: Phân loại chi phí Chi phí bao gồm nhiều khoản chi có nội dung ,công dụng ,mục đích kế toán nói riêng cần phân loại chi phí theo tiêu thức thích hợp để tinh giá thành đợc xác ,thông thờng chi phí sản xuất đợc phân loại theo: * Phân loại chi phí sản xuÊt theo néi dung ,tÝnh chÊt kinh tÕ C¾n vào tính chất ,nội dung kinh tế chi phí giống xếp vào yếu tố ,tuy nhiên phạm vi giới hạn chi phí sản xuất chr lĩnh vực hoạt động sản xuất ,chế tạo loại chi phí đợc dùng để hoạt động sản xuÊt kú nã bao gåm : - chi phÝ nguyên liêu ,vật liệu :Bao gồ toàn chi phí đối tợng lao động nh nguyên vật liệu chÝnh ,vËt liƯu phơ ,nhiªn liƯu ,phơ tïng thay thÕ ,vật liệu thiết bị xây dựng - Chi phí nhân công bao gồm tiền lơng ,phụ cấp khoản phải trchs theo lơng toàn công nhân viên - Chi phí khấu hao tài sản cố định toàn số phải trích khấu hao kỳ tất loại tài sản doanh nghiệp Trờng CĐ Công Nghiệp Nội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chi phí dịch vụ mua ngoài,thuê phục vụ cho hoạt ®éng cđa doanh nghiƯp - Chi phÝ b»ng tiỊn khác toàn chi phí tiền phát sinh trình hoạt động sản xuất kinh doanh u tè trªn nh chi héi häp *ViƯc phân loại chi phí cho phép hiểu rõ cấu tỷ trọng yếu tố chi phí để phân tích,đánh giá cho dự toán chi phí sản xuất Phân loại chi phí theo khoản mục Theo cách chi phí đợc chia thành loại sau +Chi phÝ nguyªn liƯu ,vËt liƯu phơ ,nhiªn liƯu sư dụng trực tiếp vào việc sản xuất ,chế độ sản phẩm +Chi phí nhân công trực tiếp chi phí tiền lơng ,phụ cấp khoản trích theo tiền lơng bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội ,kinh phí công đoàn công nhân trực tiếp chế tạo sản phẩm + Chi phí sản xuất chung chi phí dùng vào việc quản lý phục vụ chung phận sản xuất để s¶n xuÊt s¶n phÈm Trong chi phÝ s¶n xuÊt bao gồm chi phí sau ; -Chi phí nhân viên phân xởng tiền lơng khoản trích theo lơng nhân viên quản lý phân xởng - Chi phÝ v©t - Chi phÝ dơng sản xuất - Chi phí khấu hao tài sản cố định bao gồm số khấu hao tài sản cố định phân xởng sản xuất - chi phí dịch vụ mua khoản chi phí cho điện ,nớc ,điện thoại phục vụ phân xởng 1.1.1.3: Mối quan hệ chi phí tính gía thành Về chất chi phí sản xúât tính giá thành sản phẩm khái niệm giống vhúng hao phí lao động Trờng CĐ Công Nghiệp Nội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiêu khác nghiệp Nếu chu kỳ sản xuất ngắn ,khép kín chi phí sản xuất bắng giá thành chi phí bỏ kỳ Xét chu kỳ sản xuất dài ,nhiều giai đoạn chi phí sản xuất xét đến hao phí kỳ nói đến giá thành sản phẩm xem xét đề cập đến trình công nghệ sản xuất chế tạo sản phẩm (đã hạch toán )đó hai mặt vấn đề tronh trinhf hoạt đông sản xuất kinh doanh Xét mặt lợng chi phí sản xúât tính giá thành sản phẩm khác có sản pẩm dơ dang đầu kỳ hay cuối kỳ Sự khác mặt lợng mối quan hệ chi phí giá thành sản phẩm đợc thể công thức sau Z =DĐK + C - DCK Trong : Z : Tổng giá thành sản phẩm DĐK :Trị giá sản phẩm dở dang đầu kỳ DCK : Trị giá sản phÈm dë dang cu«i kú C : Tỉng chi phÝ phát sinh kỳ Nh điều cho thấy Tổng giá thành không tổng chi phí Do vây cách tính chủ quan không phản ánh gía trị giá thành không thực sản xuất giản đơn tái sản xuất giản đơn mở rộng 1.1.1.4:Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất Để thực hiẹn tốt kế toán sản xuất tính giá thành sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu quản lý sản xuất giá thành ,ké toán chi phí sản xuất tính giá thành cần thực tốt nhiệm vụ sau + Căn vào đặc điểm qui trình công nghệ ,đặc ddieemr chi phí ,của sản phẩm đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất yêu Trờng CĐ Công Nghiệp Nội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cÇu cđa công tác quản lý doanh nghiệp mà xác định đối tợng phơng pháp tập chi phí sản xuất kinh doanh + Tổ chức tập hợp phân bổ loại chi phí theo đối tợng kế toán tập hợp chi phí xác định theo yếu tố chi phí khoản mục chi phí + Thờng xuyên kiểm tra ,đối chiếu định kỳ phân tích tình hình thực định mức chi phí chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ,các dự toán chi phí sản xuất chung ,đề biện pháp tăng cờng quản lý tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh +Tổ chức hạch toán kiểm kê đánh giá sản phẩm chế tạo dở ,tính gía thành sản phẩm dịch vụ lao vụ 1.2:Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất 1.2.1 : Đối tợng tập hợpchi phí sản xuất Việc xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phí khâu đặc biệt quan trọng trog toàn công tác quản lý chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp ,lựa chọn xác đối tợng tập hợp chi phítác dụng tốt cho việc tăng cờng quản lý sản xuất hạch toán kinh tế nội cung ch hạch toán kinh doanh toàn nghiệp Vậy đối tợng kế toán tập hợp chi phí phạm vi giới hạn để tập hợp chi phí nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát tính giá thành sản phẩm ,việc xác định đôí tợng tập hợp chi phí vào yếu tố sau : +Đặc điểm công dụng chi phí trình sản xuất +Đặc điểm cấu tổ chức sản xuất nghiệp +Qui trình công nghệ sản xuất ,chế tạo sản phẩm +Đặc điểm sản phẩm +Yêu cầu kiểm tra kiểm soát chi phí hạch toán kinh tế nội nghiệp Trờng CĐ Công NghiƯp Hµ Néi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Yêu cầu tính gía thành theo đối tợng tính giá thành sản phẩm + Khả trình độ quản lý nói chung hạch toán nói riêng Việc hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh theo đối tợng quy định cách kịp thời sở tiền đề quan trọng để kiểm tra kiểm soát trình sử dụng chi phítác động tích cực cho việc tăng cờng quản lý sản xuất kinh doanh ,cho công tác hạch toán kinh tế phục vụ kịp thời cho công tác tính giá thành 1.2.2: Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất Đây hệ thống phơng pháp dùng để tập hợp phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố theo khoản mục phạm vi giới hạn đối tợnghạch toán chi phí sản xuất Các phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất đợc áp dụng : +Phơng pháp hạch toán đợc áp dụng với doanh nghiệp chuyên môn hoá cao , sản xuất loại sản phẩm giá thành sản phẩm ,dịch vụ đợc xác định tổng số chi phí chi tiết phận cấu thành nên sản phẩm dich vụ +Phơng pháp hạch toán chi phí theo sản phẩm ,theo phơng pháp chi phí sản xuất đợc tập hợp phân loại theo thứ sản phẩm riêng biệt ,không phụ thuộc vào tính chất phức tạp sản phẩm ,của qui trình sản xuất Phơng pháp dùng cho doanh nghiệp sản xuất hang loạt khối lợng lớn giá thành đợc xác định phơng pháp trực tiếp phơng pháp tổng cộng chi phí + Phơng pháp hạch toán chi phí theo nhóm sản phẩm Theo phơng pháp áp dụng doanh nghiệp sản xuất nhiều chủng loại nh may mặc ,dệt ,ở phơng pháp giá thành snr Trờng CĐ Công Nghiệp Nội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÈm đợc xác định đồng thời sử dụng phơng pháp tỷ lệ , hệ số , phơng pháp trực tiếp +Phơng pháp hạch toán kế toán theo đơn đặt hàng Phơng pháp áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất đơn ,khi đơn đặt hàng hoàn thành tổng chi phí theo đơn đặt hàng giá thành thực tế sản phẩm +Phơng pháp hạch toán kế toán theo đơn vị sản xuất Theo phơng pháp chi phí đợc tập hợp theo phân xởng tổ ,đội đơn vị sản xuất chi phí lại đợc tập hợp theo mõi đối tợng chịu chi phí +Phơng pháp hạch toán chi phí toàn dây chuyền sản xuất Phơng pháp này áp dụnh cho doanh nghiệp có dây chuỳen sản xuất giản đơn ,sản xúât sản phẩm +Phơng pháp hạch toán chi phí theo giai đoạn công nghệ Theo phơng pháp chi phí sản xuất đợc tập hợp phân loại theo giai đoạn công nghệ chi phí đợc phân tích theo sản phẩm hay bán thành phẩm,phơng pháp đợc áp dụng nghiệptoàn công nghệ sản xuất chia làm nhiều giai đoạn 1.2.3: Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất Hạch toán chi phi ssản xúât theo phơng pháp KKTX cho phép kiểm soát hoạt động ,xuất ,nhập ,tồn kho vật liệu hàng ngày thời điểm 1.2.3.1: Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT) *Tài khoản sử dụng để tập hợp ph©n bỉ chi phs nguyen vËt liƯu trùc tiÕp kÕ toán sử dụng TK621:" Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp "cho việc sản xuất ,ché tạo sản phẩm chii phí nguyên vật liệu đợc tính vào giá thành sản phẩm phụ thuộc vào yếu tố sau : Trờng CĐ Công Nghiệp Nội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Trị giá nguyên vật liệu đợc đa vào kỳ - Trị giá nguyên vật liệu lại đầu kỳ phân xởng đến cuói kỳ trớc sử dụng không hết đợc chuyển cho kỳ - Trị giá nguyên vật liệu xuất dùng kỳ nhng đến cuối tháng không hết nhập lại kho hay để lại địa điểm sản xuất để sử dụng cho kỳ sau - Trị giá phế liệu thu hồi (nếu có ) Chi phi nguyên Trị giá vật liệu - = Trị giá Trị giá NVL xuÊt + PhÕ NVL tån - NVL liÖu Trùc tiÕp kỳ đầu kỳ cuối kỳ thu hồi * Kết cấu tài khoản 621 Bên nợ : Trị giá thựctế NVLTT sử dụng cho sản xuất sản phẩm thực công việc lao vụ ,dịch vụ kỳ Bên có : Trị giá NVl sử dụng không hết nhập lại kho Trị giá phế liệu thu hồi Kết chuyể phân bổ chi phí CPNVLTT để tính giá thành sản phẩm TK621không có số d cuối kỳ hạch toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiÕp TK151,152,331,111 TK621 VL dïng trùc tiÕp chÕ t¹o Sp TK154 KÕt Chun CP NVLTT VËt liƯu dïng kh«ng hết nhập kho Trờng CĐ Công Nghiệp Nội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.3.2:Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT) chi phí nhân cônh trực tiếp biểu tiền hao phí lao động sống trình hoạt động sản xuất kinh doanh cônh nhân viên trực tếp sản xuất sản phẩm ,thực lao vụ ,dịch vụ bao gồm tiền lơng ,lơng phịu khoản phụ cấp ,BHXH,BHYT,KPCĐ theo số tiền lơng nhân trực tiếp sản xúât TK sử dụng TK622" Chi phí nhân công trực tiếp" Kết cuấ Bên Nợ : tập hợp chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lơng khoản trich theo lơng Bên Có : kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp cho đối tợng chịu chi phí có liên quan TK622 cuối kỳ số d đợc mở chi tiết theo đối tơng hạch toán chi phí Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp TK334 TK622 Tiền lơng PC TK154 Kết chuyển lơng phải trả CNV CPNCTT TK338 Các khoản đóng góp theo tỷ lệ với TL 1.2.3.3: Hạch toán chi phí sản xuất chung -Đối với kế toán tàichính ,chi phí sản xuất chung đợc tập hợp the yếu tố chi phí tài khoản cấp TK627 để kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung kế toán sử dụng TK627"Chi phí sản xuất chung " Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 10 Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt Hình thức tổ chức sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ rât sthuận tiện cho việc áp dụng máy vi tính phù hợp với hình thức tổ chức máytoán nghiệp Công tác hạch toán kế toán nói chung công tác hạch toán chi phí sản xuát ính gía thành nói riêng đă trở thành công cụ đắc lực ,trở thành tham mu cầnthiết giũp giám đốc nghiệp nhận đợc thông tin kịp thời đặt đợc định đắn đầu t quản lý chi phí sản xuất nhằm đem lại hiệu cao cho nghiệp Việc xếp tổ chức cán kế toán tổ chức công tác kế toán lựa chọn hình thức sổ kế toan đắn làm cho công tác kế toán nói chung công tác tính giá thành nói riêng nghiệp vào nề nếp ổn định Đây điieù kiện thuận lợi để thực tốt yêu cầu công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành nghiệp 3.1.2: nhợc điểm việc tổ chứchạch toán Việc áp dụng phơng pháp ké toán doanh nghiệp số điểm yêu nh giao việc cho phân xởng sản xuất ,việc quản lý theo dõi cha đợc thờng xuyên ,dẫn đến chất lợng sản phẩm số phận không cao Trong thời gian nghiệp cha trang bị vận dụng phơng thức ,phơng tiện kỹ thuật tính toán giam sát chỗ hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý tài sản theo dõi chi phí phát sinh phân xởng phận sản xuất không dợc kịp thời làm ảnh hởng đến việc đạo nghịêp Trong trình hạch toán chi phí sản xuất tinh sgiá thành sản phẩm nghiệp nhiều tháng có mọt số khoản chi phí đơc phân bổ giá thành sản phẩm cha hợp lýnh khấu hao tài sản cố định giá xuất dùng nguyên liệu Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 64 Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt Phơng pháp hạch toán phân bổ chi phí dựa vào thống kê kinh nghiệm mang tính áp đặt chủ quanchwa mang tính khoa học Nhằm góp phần hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính gia thành ,qua tăng cờng quản lý kinh tế đầy mạnh hoạt động sản xuât skinh doanh với số liệu ,tài liệu thu thập từ thực tế quản lý hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành nghiệp làm xơ sở Sau em xin trình bày số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán tính gía thành nghiệp 3.2Đối với công tác quản lý việc tập chi phí 3.2.1:Công tác hạch toán chi phí NVL Nguyên vật liệu đợc theo dõi chi tiết sổ kế toán tổng hợp ,trong trinhf tham gia sản xuất nguyên vật liệu đợc chi tiết cho sản phẩm theo dõi loại nguyên vật liệu tiêu hao cho loại sản phẩm 3.2.2:Công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Để phát huy tính sáng tạo công nhân viên việc đẩy mạnh nâng cao chất lợng sản phẩm ,tạo hăng hái sản xuất nghiệp dã áp dụng việc trả lơng theo sản phẩm công nhân sản xuất trực tiếp để công nhân thẩỹa đợc nhiệm vụcủa để kế toán tiền lơng hạch toán chi phí nhân công trực tiếp đợc đầy đủ xác thông qua bảng suất lơng trờng hợp cán công ty áp dụng trả lơng thơig gian thông qua bảng chấm công Thực tế việc áp dụng hợp lý kế toán trích BHXH,BHYT,KPCĐ nghiệp trích theo quy định cuẩ nhà nớc 3.2.3:hạch toán chi phí sản xuất chung Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 65 Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt Việc hạch toán chi phi sản xuất chung cho đơn đặt hàng chi phí sản xuất chung đợc theo dõi chi tiết với việc dùng máy vi tính nên việc phân bổ sản xuất đợc thực nhanh vầ xác tiết kiệm thời gian vầ giảm hao phí lao động 3.3:Phơng pháp giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí Trong trình làm việc nghiệp may mainh công tác tập hợp chi phí chi phí Bên cạnh lợi mặt mạnh cuả nghiệp để phát huy mạnh khắc phục mặt yếu ,nhằm làm cho công tác kế toán đáp ứng yêu cầu việc quản lý việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán kế toán nói chung hạch toán chi phí sản xuất cần thiết Để có ý kiến cụ thể ,tích cực đóng góp cho nghiệp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nói chung hạch toán chi phí sản xuất nói riêng.Em xin trình bày giải pháp cụ thể sau: 3.3.1: Đối với phơng pháp tính khấu hao tài sản cố định Việc tính khấu hao tài sản cố định tiến hành theo nhiều phơng pháp khác ,việc lựa chọn phơng pháp tính khấu hao tuỳ thuộc vào qui định nhà nớc chế độ quản lý tài doanh nghiệp yêu cầu quản lý doanh nghiệp Phơng pháp lựa chọn khấu hao tài sản mà doanh nghiệp áp dụng phù hợp với sản phẩm dónh nghiệp ®ã s¶n xuÊt nhng ph¶i ®¶m b¶o thu håi vốn nhanh , đầy đủ phù hợp với khả trang trả chi phí doanh nghiệp Trên thực tế hiẹn phơng pháp khấu hao theo thời gian đợc áp dụng phổ biến ,theo phơng pháp cố định mức khấu hao theo thời gian nên có tác dụng thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao suất lao động ,tăng số lợng sản phẩm sản xuất Tuy nhiên khả Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 66 Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt sản phẩm hàng tháng khác sản phẩm sản xúât tháng khác Hình thức khấu hao mà nghiệp áp dụng hình thức khấu haotheo thời gian Những nhợc điểm cách tính khấu hao vào giá thành sản phẩm tháng nh cho dù tháng sản xuất nhiêu hay sản phẩm chịu chung môt khoản khấu hao phân bổ khấu hao vào tháng thực tế không xáccụ thể tháng 7sản xuất đơn đặt hàng cong ty see young korea sản phẩm áo Jacket sản xuất 10.000 sản phẩm mà tháng8/2003 nghiệp tăng suất lao động ,taawng thời gian làm việc đạt đợc 10.100 sản phẩm mà tháng7 vãn chịu mức khấuhao chung nh tháng Muốn phân bổ mức khấu hao vào tháng đợc xác ,theo em nên áp dụng phơng pháp khấu hao theo sản lợng Theo phơng pháp cố định mức khấu hao đơn vị sản pẩm ,u diểm phơng pháp thu hồi nhanh ,khắc phục hao mòn vô hình đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng ca làm việc ,tăng suất để làm ranhiều sản phảm Nội dung cuẩ phơng Mức hao Mức khấu mòn phải tính = ( SL hoàn thành) * tháng hao bình quân sản phẩm Mức khấu Tổng khâu hao phải trích thời gian sử dụng hao bình quân = sản phẩm thiết kế Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 67 Sản l ợng tính theo công suất Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt Theo hình thức phân bổ khấu hao cho tháng tơng đối xác ,tháng sản xuất đợc nhiều sản phẩm tháng phải chịu khấu hao nhiều ngợc lại 3.3.2:Hoàn thiện xây dựng định mức tiêu hao Để khắc phụa nhợc điểm công tác định mức theo em xid nghiệp cần tổ chức xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật cho loại vật sử dụng thị trờng ,trong điều kiện định mức vật t lúc đầu cha xác đến đơn vị nhỏ nhng phải đạt đợc mức độ xác định,từ định mức lập dự toán sơ cho phân xởng phận sản xuất Qua phòng kế toán theo dõitình hình thực dự toán chi phí phân tích tình hình tăng giảm loại chi phí để báo cáo kịp thời cho lãnh đạo cấp 3.3.3 Đôi với công tác tổ chức kế toán quản lý chi phí sản xuất gía thành sản phẩm Với công việc lớn đợc tập hợp dới tổ chức sản xuất ngời kế toán phải làm mảng lớn ,vì nên bổ sung kế toán phòng tổng hợp ,kế toán viên phải kkhông ngừng nâng cao kiến thức ,tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản tiết kiệm vật liệu dùng quản lý Trong trình tập hợp tính toán không tránh khỏi sai sót kế toán phải dò tìm phần ,từng phận phơng thức hợp lý xác Phần kế toán phận dới tiết đầy đủ xác trớc đa lên kế toán tổng hợp 3.3.4:Hoàn thiện phơng pháp hạch toán chi phí Việc xác định nội dung hạch toán khoản chi phí có ý nghĩa quan trọng việc xác định đối tợng hạch toán chi phí Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 68 Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt sở hạch toán đầy đủ xác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 3.3.4.1: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Đây khoản chi phí trực tiếp nghiệp xây dựng trớc đợc tính mức tiêu haô nguyên vật liệu cho đơn vị sản phẩm Vì để tinh giá thành nghiệp phải phân định rõ nội dung kinh tế khoản chi phí nguyên vật liệu đợctínhvào giá thành nhẽng chi phí nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm ,xí nghiệp không nên tính gộp số chi phí NVlvào khoản chi phí khác tính gộp không phản ánh đợc nội dung khoản chi phí ,làm cho công tác quản ký gặp nhiều khó khăn ,việc phân bổ chi phí sản xuất cho đối tợng không đợc xác 3.3.4.2: Chi phí nhân công trực tiếp Đay khoản chi phí trựctiếp tính vào giá thành ,chi phí liên quan đến số nhân công trực tiếp tham gia vào trình sản xuất sản phẩm Đồng thời nghiẹp phải dự toán đợc trớc số lợng công nhân nghỉ phép ốm đau Để giá thành không bị biến động chi phí phát sinh cho đối tợng công nhân nghỉ phép 3.3.4.3:Chi phí sản xúât chung Trong điều kiện kinh tế thị trờng tơng đối ổn định giá tiền lơng biến động ,trình độ kỹ thuật sản xuất tổ chức quản lý phân xởng tơng đối ,xí nghiệp nên áp dụng phơng pháp tính chi phí theo tỷ lệ phần trăm với chi phí trực tiếp tơng đối xác Tuy nhiên việc áp dụng phơng pháp tính không phản ánh đợc đầy đủ mối quan hệ chi phí chung với cácloại chi phí khác ,thực chi phí chunh liên quan đến chi phí vật liệu nên tình hình giá biến động lớn chi phí Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 69 Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt chung biến đổi kkhông hợp lý phân xởng có khối lợng vật liệu lớn Theo em phòng kế toán tài nghịêp cần hớng dẫn kế toán phân xởng xếp chi phi phát sinh vào khoản mục chi phí cho hợp lý sở phân loại chi phí vào khoản mục cho nội dung chi phí kết luận Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 70 Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt Một mạnh kinh tế nớc ta ngành may mặc.Các mặt hàng may việt nam ®· xt khÈu tíi nhiỊu níc trªn thÕ giíi nh Mỹ ,Hàn Quốc,Bồ Đào Nha Chiếm vị trí quan trọng thu nhâp quốc dân xứng đáng ngành dẫn đầu việc công nghiệp hoá đại hoá đất nớc Để tồn đứng vững môi trờng cạnh tranh khắc nghiệt dó việc tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm mục tiêu phấn đấu doanh nghiệp việc hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhằm phát huy vai trò kế toán quản lý kinh tế tăng cờng công tác quản trị yếu tố khách quan Xu hớng vô cần thiết nghiệp may minh ,trong thời gian thựctập công ty em nhận thấy công tác hạch toán chi phí tính giá thành đáp ứng đợc yêu cầu ,hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý kinh doanh đòn bẩy để công ty gặt hái dợc thành tựu nh vị trí nghiệp tổng công ty may bình minh ,trên trờng quốc tế nh đóng góp không nhỏ cho thành công cuẩ ngành may mặc việt nam Tích luỹ đợc sỏ tự nhận thức thựctế em vô biết ớnự hớng dãn bảo toàn thể cô anh chị phòng kế toán tài vụ nghiệp Em tin với đội ngũ kế toán vững vàng ,kinh nghiệm ,giàu nhiệt tình với sqj nhạy bén tiếp thu nhanh hệ trẻ chứng minh dợc tính hiệu nh thành công nghiệp Một lần em xin chân thành cảm ơn bảo hớng dẫn tận tình cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh cô ,anh chị phòng kế toán tài vụ giũp đỡ em hoàn thành chuyên đề Nội ,ngày 26 tháng năm 2003 Học Sinh Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 71 Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt Lê Thị Hạnh Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 72 Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt Tài liệu tham khảo: 1- Giáo trình kế toán tài trờng ĐHTC-KT HN Đồng chủ nhiêm PGS.PTS Ngô Thế Chi PGS Nguyễn Đình Đỗ lý thuyết hạch toán trờng ĐHTC-KT HN Chủ biên PGS.PTS - Nguyễn Hữu Bá - Hệ thống kêtoán doanh nghiệp NXB tài 1995 Chủ nhiệm PTS - Đặng Văn Thanh - Giáo trình kinh tế quản lý Trờng ĐHKTQD HN - Hớng dẫn thực hành kế toán thuế giá trị gia tăng Sơ đồ hạch toán kế toán Nhà xuất thống kê năm 2002 TS chủ biên : Võ Văn Nhị Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 73 Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt Mục lục Trang Lơì Mở đầu Phần I :Những lý luận hạch toán chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1.2 : Những vấn đề hạch toán chi phí sản xuất doanh nghiêp sản xuất 1.1.1: Chi phí sản xuất ý nghĩa đặc điểm - phân loại 1.1.1: Chi phÝ s¶n xuÊt 1.1.1.3: Mèi quan hƯ gi÷a chi phí tính gía phí sản thành 1.1.1.4:NhiƯm vơ cđa kÕ to¸n chi xuÊt 1.2:Tæ chøc hạch toán chi phí sản xuất .5 1.2.1 : Đối tợng tập hợpchi phÝ s¶n xuÊt 1.2.2: Phơng pháp hạch toán chi phí sản phí s¶n xuÊt 1.2.3: Tổ chức hạch toán xuất Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 74 chi Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp 1.2.3.1: Hạch toán chi Chuyên Đề Thực Tập Tốt phí nguyên vật phí nhân công liệu trực tiếp (CPNVLTT) 1.2.3.2:Hạch toán chi trực tiếp (CPNCTT) 1.2.3.3: Hạch toán chi phí s¶n xuÊt s¶n xuÊt chung 1.2.3.4: Hạch toán chi phí chung 12 1.2.3.5: KÕ to¸n chi phÝ ph¶i tr¶ 13 phần II: Thực trạng hạch toán giá thành biện pháp hạ giá thành xÝ nghiƯp may minh 13 2.1:Đặc điểm nghiệp may minh 13 2.1.1:lịch sử hình thành phát triển nghiệp 14 2.1.2:Vị trí địa lý kinh tế dân sinh vïng 14 2.1.2.1: vị trí địa lý 2.1.2.2:D©n sinh kinh tÕ 2.1.3: Nhiệm vụ chức nghiêp 14 14 14 2.1.3.1:nhiƯm vơ 2.1.3.2: chức 14 Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 75 Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt 2.1.4: Cơ sở vËt chÊt kü tht cđa xÝ nghiƯp 15 2.1.5: Tổ chức máy quản lý tổ chức lao động nghiệp 15 2.1.5.1: Tổ chức máy quản lý xÝ nghiÖp 15 2.1.5.2 : Chức , nhiệm vụ , quyền hạn 16 2.1.5.3: Tæ chøc lao ®éng cđa xÝ nghiƯp 17 2.1.5.4:Đặc điểm sản xuất kinh doanh nghiệp 18 2.1.5.5:Khái quát sơ đồ tài khoản 18 2.2:Đặc điểm kinh tế kỹ thuật tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tai xÝ nghiÖp 19 2.2.1: C¬ cÊu tổ chức máy kế toán nghiệp 19 2.2.2:Sơ đồ máy kÕ to¸n cđa xÝ nghiƯp 19 2.2.3:Nhiệm vụ quyền hạn kế to¸n 20 2.2.4:Mèi quan hệ với phòng kế toán khác 21 2.2.5:Đặc điểm tổ chức sổ sách kê toán nghiệp 22 2.2.6 Trình tự ghi sổ kế toán xÝ nghiÖp 22 Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 76 Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt 2.3 Tổ chức công tác hạch toán chi phÝ 25 2.3.1: Đối tợng hạch toán chi phí 25 2.3.2:Phơng pjáp hạch toán chi phÝ 25 2.3.2.1:hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 25 2.3.2.2: hạch toán chi phÝ NCTT 33 2.3.2.3:Hạch toán chi phí sản xuất chung .40 2.3.2.4:Hạch toán tổng hợp chi phi sản xuất đơn đặt hàng công ty see young korea 47 2.3 2.3:Chế độ tài áp dụng .50 PhÇn ba Mét sè ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tổng hỵp chi phÝ san xt ë xÝ nghiƯp may Minh 50 3.1 Thực trạng thong góc quản lý tổ chức hạch toán chi phí sản xuất nghiệp may Minh 50 3.1.2: nhợc điểm việc tổ chứchạch toán 51 3.2Đối với công tác quản lý việc tập chi phí 52 Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 77 Lê Thị Hạnh Lớp THKT K48 Nghiệp Chuyên Đề Thực Tập Tốt 3.2.1:Công tác hạch toán chi phÝ NVL 52 3.2.2:Công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 52 3.2.3:hạch toán chi phÝ s¶n xuÊt chung 52 3.3:Phơng pháp giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí 52 3.3.1: Đối với phơng pháp tính khấu hao tài sản cố định 54 3.3.2:Hoàn thiện xây dựng định mức tiêu hao .54 3.3.3 Đôi với công tác tổ chức kế toán quản lý chi phí sản xuất gía thành sản phẩm 54 3.3.4:Hoàn thiện phơng pháp hạch to¸n chi phÝ 54 3.3.4.1: Chi phÝ nguyªn vËt liƯu trùc tiÕp .54 3.3.4.2: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp .55 3.3.4.3:Chi phí sản xúât chung 55 kÕt luËn Trờng CĐ Công Nghiệp Nội 78 56 ... trích trớc chi phí phải trả thực tế phát sinh vào chi phí doanh nghiệp phần II: Thực trạng hạch toán giá thành biện pháp hạ giá thành xí nghiệp may minh hà 2.1:Đặc điểm xí nghiệp may minh hà 2.1.1:lịch... CĐ Công Nghiệp Hà Nội 30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3 Tổ chức công tác hạch toán chi phí 2.3.1: Đối tợng hạch toán chi phí Xí nghiệp may minh hà. .. hình thành phát triển xí nghiệp Xí nghiệp may minh hà trực thuộc công ty may bình minh thành viên tổng công ty dệt may việt nam đợc thành lập ngày 19/5/1994 theo định số 232/QĐTG công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí ở xí nghiệp may minh hà , Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí ở xí nghiệp may minh hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay