Phát biểu trình tự tính giá đối với tài sản mua ngoài và tài sản tự sản xuất

24 37 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:32

Bộ giáo dục đào tạo Trường Đại học Thương Mại Khoa đào tạo quốc tế Bộ môn Nguyên lý kế toán ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP SINH VIÊN Đề tài: Phát biểu trình tự tính giá tài sản mua tài sản tự sản xuất Giáo viên hướng dẫn: Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang Lớp: TNA5 HÀ NỘI, tháng 05-2011 MỤC LỤC Tài sản gì? 1.1 Khái niệm tài sản: Đã có nhiều quan điểm khác vấn đề Sau số quan điểm chủ yếu: 1.1.1 Quan điểm thứ cho rằng, tài sản đối tượng quyền sở hữu Như vậy, theo quan điểm muốn hiểu tài sản trước tiên phải hiểu Quyền sở hữu Tuy nhiên, Điều 164 Bộ luật dân 2005 khái niệm quyền sở hữu dưa theo hướng liệt kê, theo đó, ″Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt tài sản chủ sở hữu theo quy định pháp luật″ Do đó, áp dụng khái niệm lại bị rơi vào vòng luẩn quẩn định nghĩa tài sản thông qua khái niệm quyền sở hữu thân khái niệm quyền sở hữu chưa giải cách triệt để, chí phái sinh từ khái niệm tài sản 1.1.2 Quan điểm thứ hai cho rằng, tài sản cải vật chất tồn dướidạng cụ thể, người sử dụng nhận biết giác quan tiếp xúc giường, tủ, bàn ghế, xe mô tô, tờ tiền… Như vậy, theo quan điểm thuộc giới vật chất, tồn cầm, … coi tài sản Do đó, quyền tài sản khơng coi tài sản 1.1.3 Quan điểm thứ ba cho rằng,tài sản bao gồm động sản bất động sản Đây thực chất cách phân loại tài sản dựa tính chất vật lý không di dời mặt học rơi vào vòng luẩn quẩn quan điểm thứ định nghĩa tài sản thông qua khái niệm bất động sản động sản khái niệm bất động sản động sản chưa làm sang tỏ chí muốn hiểu bất động sản động sản phải hiểu động sản trước Hơn nữa, theo quan điểm quyền tài sản xếp vào bất động sản hay động sản? 1.1.4 Quan điểm thứ cho rằng, tài sản định giá Theo chúng tơi, quan điểm điểm chưa hợp lý vì: Thứ nhất, tài sản định giá hiểu tài sản trị giá tiền tiền hiểu nội tệ ″ngoại tệ khơng coi tiền, lẽ ngoại tệ không coi cơng cụ tốn đa – tính quan trọng tiền″ [1] Như vậy, tiền định giá gì? có coi tài sản không? Thứ hai, định giá gọi tài sản, tài sản nợ - nghĩa vụ trả nợ xem tài sản định giá (cứ xem giá đồng giá đồng hồn tồn khác với khơng định giá được), đó, tài sản để lại thừa kế nghĩa vụ trả nợ khơng để lại thừa kế được, trừ nghĩa vụ trả nợ phạm vi di sản người chết để lại Trên bốn số nhiều quan điểm khác khái niệm tài sản góc độ pháp lý Tuy nhiên, theo chúng tơi quan điểm phân tích bộc lộ bất cập chưa đưa tiêu chí để xác định gọi tài sản Theo quan điểm mình, chúng tơi cho rằng: Tài sản bao gồm tiền mang lại lợi ích cho người đồng thời trị giá tiền Theo tài sản gồm: tiền – nội tệ đối tượng khác, nhiên đối tượng gọi tài sản đáp ứng tiêu chí sau: - Phải mang lại lợi ích cho người - Phải trị giá được tiền 1.2 Sự hình thành tài sản doanh nghiệp phân loại tài sản: Bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức hay chí cá nhân muốn tiến hành kinh doanh đòi hỏi phải có lượng vốn định, lượng vốn biểu dạng vật chất hay phi vật chất đo tiền gọi tài sản Hay nói cáclh khác tài sản doanh nghiệp nguồn lực doanh nghiệp kiểm soát thu lợi ích kinh tế tương lai như: - Được sử dụng cách đơn lẻ kết hợp với tài sản khác sản xuất sản phẩm để bán hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng - Để bán trao đổi lấy tài sản khác - Để toán khoản nợ phải trả - Để phân phối cho chủ sở hữu doanh nghiệp Mặt khác vốn (tài sản) doanh nghiệp lại hình thành từnhiều nguồn khác gọi nguồn vốn hay nói khác nguồn gốc hình thành tài sản gọi nguồn vốn Như tài sản nguồn vốn chỉlà mặt khác vốn Một tài sản tài trợ từ hay nhiều nguồn vốn khác nhau, ngược lại nguồn vốn tham gia hình thành nên hay nhiều tài sản Khơng có tài sản mà khơng có nguồn gốc hình thành mặt tổng số ta có: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn Tài sản doanh nghiệp hình thành từ nguồn vốn: nguồn vốn chủ sở hữu nợ phải trả Từ ta có đẳng thức: Tổng tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu a) Tổng tài sản giá trị tất loại tài sản có doanh nghiệp kể loại tài sảntính chất hữu nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư, sản phẩm, hàng hóa loại tài sảntính chất vơ phần mềm máy tính, phát minh sáng chế, lợi thương mại, quyền, Tài sản doanh nghiệp thường chia làm loại: Tài sản lưu động tài sản cố định + Tài sản lưu động tài sản thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp có giá trị nhỏ (theo quy định < 10 triệu đồng) thời gian sử dụng, thu hồi, luân chuyển vốn nhỏ năm chu kỳ kinh doanh Tài sản lưu động gồm loại: - TSLĐ sản xuất: Như nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ… dự trữ kho chuẩn bị cho trình sản xuất trình sản xuất dở dang - TSLĐ lưu thơng: Như thành phẩm, hàng hố dự trữ, hàng hố gửi bán - TSLĐ tài chính: Như vốn tiền, khoản phải thu, đầu tưngắn hạn + Tài sản cố định tài sảngiá trị lớn (theo quy định > 10 triệu đồng) có thời gian sử dụng, luân chuyển lớn năm chu kỳ kinh doanh tài sản cố định hữu hình, vơ hình, tài sản cố định th ngồi dài hạn, khoản đầu tài dài hạn, khoản đầu xây dựng Đặc điểm loại tài sản thu hồi năm chu kỳ kinh doanh - TSCĐ hữu hình: Là tài sản cố định có hình thái vật chất cụ thể doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như: máy móc, nhà cửa, thiết bị cơng tác, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn - TSCĐ vơ hình: Là TSCĐ khơng có hình thái vật chất cụthể, phản ánh lượng giá trị lớn mà doanh nghiệp thực sựbỏ đầu như: chi phí nghiên cứu, phát triển, phát minh sáng chế, lợi thương mại - TSCĐ tài chính: Là giá trị khoản đầu tài dài hạn với mục đích kiếm lời, có thời gian thu hồi vốn > năm hay chu kỳsản xuất kinh doanh như: Đầu liên doanh dài hạn, cho thuê TSCĐ, đầu chứng khoán dài hạn b) Nợ phải trả giá trị loại vật tư, hàng hóa hay dịch vụđã nhận người bán hay người cung cấp mà doanh nghiệp chưa trảtiền khoản tiền mà đơn vị vay mượn ngân hàng hay tổ chức kinh tế khác khoản phải trả khác phải trả công nhân viên, phải nộp cho quan thuế Hay nói cách khác nợ phải trảlà nghĩa vụ doanh nghiệp phát sinh từ giao dịch sựkiện qua mà doanh nghiệp phải toán từ nguồn lực Nhìn chung doanh nghiệp có nhiều nợ phải trả mua chịu thường tiện lợi mua trả tiền việc vay ngân hàng hay tổ chức tài khác để tăng vốn hoạt động doanh nghiệp tượng phổ biến có lợi cho kinh tế Đứng phương diện quản lý người ta thường phân chia khoản nợ phải trả doanh nghiệp thành nợ ngắn hạn nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn: khoản nợ mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả năm chu kỳ hoạt động kinh doanh như: vay ngắn hạn ngân hàng, thương phiếu ngắn hạn, lương phụ cấp phải trả cho công nhân viên + Nợ dài hạn: Là khoản nợ có thời hạn phải tốn trả lớn năm lớn chu kỳ hoạt động kinh doanh như: Vay dài hạn cho đầu phát triển, thương phiếu dài hạn, trái phiếu phát hành dài hạn phải trả c) Vốn chủ sở hữu giá trị vốn doanh nghiệp tính số chênh lệch giá trị tài sản doanh nghiệp trừ (-) nợ phải trả Nguồn vốn thuộc quyền sử dụng đơn vị, đơn vị có quyền sử dụng lâu dài suất thời gian hoạt động đơn vị hay nói cách khác vốn chủ sở hữu giá trị loại tài sản nhà cửa máy móc thiết bị, vốn tiền mà chủ thể sản xuất kinh doanh đầu tưđể tiến hành hoạt động kinh tế xác định Một doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu Đối với doanh nghiệp Nhà nước Nhà nước cấp vốn chịu giám sát nhà nước chủ sở hữu Nhà nước Đối với xí nghiệp liên doanh hay cơng ty liên doanh chủ sở hữu thành viên tham gia góp vốn Đối với công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn chủ sở hữu cổ đơng Đối với doanh nghiệp nhân chủ sở hữu người bỏ vốn để thành lập điều hành hoạt động đơn vị Vốn chủ sở hữu bao gồm: + Vốn nhà đầu + Số vốn bổ sung từ kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + Lợi nhuận chưa phân phối + Các quỹ + Cổ phiếu quỹ + Lợi nhuận giữ lại + Chênh lệch tỷ giá chênh !ệch đánh giá lại tài sản Cần lưu ý số liệu vốn chủ sở hữu số cụ thể, doanh nghiệp bị suy thối chủ sở hữu coi sở hữu phần tài sản lại đơn vị sau toán hết khoản nợ phải trả Mặt khác, quyền đòi nợ chủ nợ có hiệu lực tất loại tài sản doanh nghiệp khơng phải có hiệu lực loại tài sản riêng lẻ Vì ta có: Nguồn vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản - Nợ phải trả Chí phí gì? 2.1 Khái niệm: Mọi hoạt động kinh doanh cần phải có chi phí Chi phí khoản tiền cho công việc kinh doanh bạn nhằm tạo bán sản phẩm dịch vụ Nếu bạn nhà cung cấp dịch vụ, bán lẻ hay bán bn, chi phí hoạt động kinh doanh bạn khác so với chi phí nhà sản xuất Nhưng hoạt động kinh doanh phải có chi phí ngun vật liệu, lao động, thuê mướn v.v 2.2 Tác dụng tính chi phí: Tính chi phí giúp bạn xây dựng giá thành: Khi biết tổng chi phí bạn đặt giá bán cho có lợi nhuận • Tính chi phí giúp bạn kiểm sốt giảm chi phí: Khi nắm rõ chi phí, bạn đưa giải pháp tốt hơn, rẻ cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm hay dịch vụ • Tính chi phí giúp bạn đưa định đắn kinh doanh: Khi nắm vững loại chi phí cho loại sản phẩm hay dịch vụ, bạn đưa định tốt việc đưa thị trường loại sản phẩm hay dịch vụ có lợi nhuận cao Khi nắm rõ chi phí, bạn đưa giải pháp tốt hơn, rẻ cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm hay dịch vụ • Tính tốn chi phí giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh cho tương lai: Khi nắm vững loại chi phí, bạn lên kế hoạch kinh doanh tốt Ví dụ bạn cần nắm vững loại chi phí trước lên kế hoạch chi tiêu bán hàng hay kế hoạch sử dụng vốn • Tính tốn chi phí giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh bạn cần tới hỗ trợ tài từ ngân hàng: Kế hoạch kinh doanh cho ngân hàng thấy công việc kinh doanh bạn tương lai tốt đẹp • 2.3: Phân loại chi phí: Mỗi doanh nghiệp có loại chi phí: chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp: 2.3.1: Chi phí trực tiếp: Đó chi phí xác định với sản phẩm, dịch vụ hay hoạt động định Đối với nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ, chi phí trực tiếp bao gồm tất chi phí có quan hệ trực tiếp tới sản phẩm hay dịch vụ bạn, hay việc sản xuất sản phẩm hay dịch vụ Đối với nhà bán buôn hay bán lẻ, chi phí trực tiếp chi phí mua hàng hố để bán Các loại chi phí trực tiếp: Chi phí nguyên liệu trực tiếp: tổng khoản tiền mà bạn phải trả để có nguyên liệu mà sau trở thành • phần sản phẩm bạn sản xuất ra, liên quan trực tiếp tới dịch vụ bạn cung cấp • Chi phí lao động trực tiếp: khoản tiền bạn phải trả dạng tiền công hay tiền lương, tiền thưởng cho công nhân sản xuất sản phẩm dịch vụ bạn Nếu bạn không sản xuất sản phẩm dịch vụ khơng có chi phí lao động trực tiếp 2.3.2: Chi phí gián tiếp: Đó chi phí xác định với sản phẩm, dịch vụ hay hoạt động định Đối với nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ, chi phí trực tiếp bao gồm tất chi phí có quan hệ trực tiếp tới sản phẩm hay dịch vụ bạn, hay việc sản xuất sản phẩm hay dịch vụ Đối với nhà bán bn hay bán lẻ, chi phí trực tiếp chi phí mua hàng hố để bán Phương pháp tính giá: 3.1 Khái niệm: Tài sản đơn vị gồm nhiều loại khác nhau, có hình thái vật chất khác Trong trình hoạt động doanh nghiệp tài sản thường xuyện biến động thay đổi hình thái vật chất lẫn giá trị để tạo nên tài sản Để có tài sản doanh nghiệp phải bỏ khoản chi phí định chi mua tài sản, chi để sản xuất tài sản mới… Chi phí cấu thành tài sản có khoản chi liên quan tới tài sản có khoản liên quan tới nhiều tài sản khác Vì vậy, để có thơng tin tổng hợp tình hình tài sản có đơn vị tài sản hình thành, kế tốn cần thiết phải sử dụng phương pháp phù hợp tổng hợp chi phí hình thành nên tài sản theo thước đo thống thước đo tiền tệ Mặt khác, để đảm bảo tính thống xác định giá trị tài sản doanh nghiệp doanh nghiệp khác việc xác định giá tài sản phải tuân thủ theo nguyên tắc định Việc sử dụng thước đo tiền tệ để xác định trị giá tài sản tiến hành theo nguyên tắc định gọi phương pháp tính giá Phương pháp tính giá phương pháp kế toán sử dụng thước đo tiền tệ để tổng hợp phân bổ chi phí nhằm xác định trị giá tài sản đơn vị theo ngun tắc định 3.2 Vai trò: • Đảm bảo theo dõi, tinh toán đối tượng hạch tốn kế tốn ( phản ánh xác tài sản doanh nghiệp theo tài sản nguồn hình thành tài sản) • Có thể tính tốn xác chi phí từ xác định hiệu sản xuất kinh doanh • Cung cấp thơng tin cần thiết tình hình tài doanh nghiệp 3.3 Nội dung phương pháp tính giá: Tổng hợp phân bổ chi phí thực tế cấu thành nên giá tài sản Để có tiêu giá trị tài sản xác thực việc tính giá phải thực thơng qua hoạch tốn chu phí Do có nhiều tài sản hình thành sau trình định ( mua tài sản, lắp đặt tài sản cố định, sản xuất sản phẩm… ) sở khoản chi phí nên tính giá phải dựa tổng hợ chi phí cấu thành nên tài sản Ngồi đặc điểm q trình sản xuất kinh doanh có khoản chi phí phát sinh liên quan tới nhiều tài sản khác nên cần phân cổ chi phí cho tài sản kiên quan - Tính tốn, xác định giá thực tế tài sản theo phương pháp nhật định Trên sở chi phí tập hợp kế tốn phải tính giá đúng, đủ, đảm bảo thống phương pháp tính, trinh tự tính cho tài sản Với nội dung thực tế cơng tác kế tốn phương pháp tính giá biểu qua bảng tính giá trình tự tính giá xác định 3.4 Ý nghĩa phương pháp tính giá: Phương pháp tính giá có ý nghĩa lớn kế tốn quản lý hoạt động kinh tế doanh nghiệp Ý nghĩa thể qua mặt sau: Nhờ phương pháp tính giá, kế tốn đơn vị chuyển hình thái vật chất khác đối tượng kế toán thước đo chung tiền tệ Từ kế tốn thực tốt chức phản ánh, giám đốc cung cấp thơng tin Nhờ phương pháp tính giá, kế tốn đơn vị xác nhận giá trị đầu vào làm sở so sánh với giá trị đầu Như vậy, thơng qua tính giá xác định tiêu tổng hợp phục vụ cho cơng tác quản lí như: trị giá tài sản có, tổng chi phí, doanh thu,… tiêu chất lượng quan trọng lợi nhuận Nhờ phương pháp tính kế tốn đơn vị thực tính tốn, xác đinh trị giá thực tế tài sản hình thành q trình hoạt động đơn vị tính giá TSCĐ, trị giá vật tư, hàng hóa, giá thành sản phẩm sản xuất 3.5 Yêu cầu tính giá: - Chính xác giá trị tài sản tính phải phù hợp với giá thị trường, tới chất lượng, số lượng tài sản - Thống nhằm đảm bảo đánh giá dùng hiệu kinh tế doanh nghiệp kinh tế thời kỳ khác - Đầy đủ , kịp thời 3.6 Nguyên tắc phương pháp tính giá: • Ngun tắc trung thực khách quan: toàn rị giá tài sản phải đo lường , tính tốn sở tổng chi phí mà đơn vị bỏ để có tài sản Thực ngun tắc đòi hỏi kế toán phải tập hợp đầy đủ, đắn khoản chi phí thực tế cấu thành nên giá tài sảngiá gốc Với nguyên tắc trung thực, khách quan giá tính cho loại tài sản phải phù hợp với giá thị trường thời điểm nhận tài sản, phù hợp số, chất lượng tài sản Qua nội dung cụ thể ngun tắc tính giá tài sản thấy kế tốn doanh nghiệp cần tơn trọng nhiều ngun tắc Trước hết phải giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tương lai dự kiến trước Mặt khác, giá tài sản tập hợp sở dồn tích, có nghĩa nghiệp vụ kinh tế, tài doanh nghiệp liên uan đến chi phí phải ghi sổ kế tốn thời điểm phát sinh, không vào thời điểm thực tế thu thực tế chi tiền tương đương tiền Theo nguyên tắc thận trọng kế toán ghi nhận khoản chi hình thành tài sản có chứng chắn • Ngun tắc thống – quán: việc tính giá cho loại tài sản doanh nghiệp phải đảm bảo thống nội dung phương pháp tính tốn đơn vị, kỳ hoạt động, kế hoạch với thực hiên nhằm đảm báo tính so sánh thơng tin Đồng thời, thực nguyên tắc thống sở cho việc tổng hợp tiêu kinh tế ngành, toàn kinh tế quốc dân giá trị tổng sản phẩm, tổng doanh thu, tổng chi phí, lợi nhuận • Ngun tắc giá phí Nguyên tắc yêu cầu xác định giá tài sản phải vào số tiền tương đương tiền doanh nghiệp chi phí thực tế để hình thành nên tài sản- gọi giá phí, giá gốc hay giá vốn ban đầu Giá gốc khơng thay đổi theo thời gian trừ có quy định khác chuẩn mực kế toán Để theo dõi phản ánh giá trị tài sản kế toán phải dựa vào giá gốc hay giá vốn không dựa vào giá thị trường Vận dụng nguyên tắc đòi hỏi mua sắm tài sản tạo lập tài sản nhiều hình thức khác phải ghi sổ theo tồn chi phí thực tế phát sinh thời điểm xảy việc mua sắm, tạo lập chi phí liên quan đến việc tạo nên tài sản Giá trị ghi sổ không thay đổi giá thị trường thay đổi trừ trường hợp đánh giá lại tài sản theo quy định nhà nước yêu cầu chung công tác quản lý công tác quản trị doanh nghiệp • Nguyên tắc thận trọng Nguyên tắc thận trọng xuất đơn vị cần ước tính phán đốn vấn đề điều kiện khơng chắn Nguyên tắc yêu cầu nhà quản lý đứng trước nhiều giải pháp phải lựa chọn lựa chọn giải pháp ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu Vận dụng vào phương pháp tính giá, nguyên tắc thận trọng yêu cầu tính giánếu phương pháp tạo thu nhập nhỏ hay giá trị tài sản thu nhỏ phương pháp lựa chọn.Vì vậy, việc đảm bảo cho khoản thu nhập tài sản chắn Chẳng hạn xác định giá vốn lượng hàng bán kỳ, ta phải nghĩ đến ảnh hưởng lợi nhuận đạt kỳ Giá vốn lớn thu nhập nhỏ, có nhiều phương án tính giá vốn ta không nên lựa chọn phương án mang lại lợi nhuận lớn 3.6.Trình tự tính giá: Tài sản doanh nghiệp gồm nhiều loại khácnhau, hình thành từ nhiều nguồn khác mua ngồi, tự sản suất, gia công, chế biến, thuê gia công… Dù hình thành theo nguồn doanh nghiệp khoản chi phí thực tế định để có tài sản Bởi vậy, để tính tốn trị giá thực tế loại tài sản, kế toán cần phải tập hợp đầy đủ khoản chi phí thực tế có liên quan đến loại tài sản ( đối tượng tính giá ), sử dụng phương pháp tính tốn thích hợp để tính tốn, xác định đắn, xác giá loại tài sản hình thành Trong tính giá, khâu quan trọng xác định đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá Xác định đối tượng tập hợp chi phí xác định nội dung, phạm vi mà khoản cho phí tập hợp cho loại tài sản cụ thể Các loại tài sản khác cách thức tính giá giá trị khác trình tự tính giá chung bao gồm bươc sau: Bước 1: Tổng hợp chi phí thực tế cấu thành nên giá tài sản theo nội dung khoản chi phí cấu thành nên giá tài sản Việc tổng hợp khoản chi phí thực tế cấu thành nên giá tài sản tiến hành trực tiếp hay gián tiếp phụ thuộc vào tính chất chi phí, mối quan hệ chi phí với tài sản tính giá Trong giai đoạn kế tốn cần tập hợp chi phí cho đối tượng tính giátài sản đơn vị Liên quan đến khoản chi phí hình thành tài sản khoản chi phí trực tiếp liên quan đến loại tài sản ( ví dụ: chi phí mua tài sản, chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp để sản xuất sản phẩm, tiêng lương công nhân sản xuất… ) khoản chi phí chung có liên quan đến nhiều loại tài sản ( ví dụ: cho phí vận chuyển nhiều loại tài sản, lương quản đốc phân xưởng sản xuất nhiều loại sản phẩm… ) Để đảm bảo tính đúng, đủ giá trị tài sản việc tập hợp chi phí khác khơng thể giống Cụ thể sau:  Đối với khoản cho phí cấu thành gá khoản chi phí đơn nhất, có quan hệ trực tiếp với đối tượng tính giá cụ thể việc tập hợp khoản chi phí tiến hành trực tiếp cho loại tài sảnĐối với khoản chi phái cấu thành giá bao gồm khoản chi phí trực tiếp chi phí chung việc tổng hợp chi phí liên quan đến việc hình thành giá nhiều loại tài sản, cấu thành giá tài sản tiến hành sau: Những khoản chi phí trực tiếp tập hợp trực tiếp riêng cho đối tượng tính giá cụ thể Những khoản cho phí chung tập hợp riêng sau tính tốn, phân bổ khồn chi phí chung cho đối tượng tính giá cụ thể theo tiêu thức phân bổ thích hợp Bước 2: Phân bổ tài khoản cho phí chung cho đối tượng tính giá -tài sản Việc tính tốn, phân bổ chi phí chung cho loại tài sản thực sau: Chi phí chung phân bổ cho đối tượng tính giá k Tiêu chuẩn phân bổ đối tượng tính giá k Để tổng hợp, tính tốn xác chi phí cho loại tài sản kế toán cần lựa chọn tiêu thức phân bổ thích hợp Ví dụ: chi phí vận chuyển hang hóa phân bố theo khối lượng, số lượng giá trị loại hàng, lương quản đốc phân bổ theo tiêng lương cơng nhân sản xuất tính cho loại sản phẩm Bước 3: Tính tốn, xác định trị giá sản phẩm làm dở cuối kỳ ( có ) Tại đơn vị kế tốn có q trình hình thành tài sản diễn liên tục suốt thời gian hoạt động đơn vị với khối lượng sản phẩm sản xuất lớn, ln có tài sản hình thành ( sản phẩm làm dở ), số tài sản hình thành đơn vị tiếp tục bỏ chi phí để sản xuất kỳ sau Để tính chi phí tài sản hồn thành kế tốn cần xác định chi phí sản phẩm làm dở cuối kỳ theo phương pháp định Bước 4: Xác định trị giá thực tế tài sản theo phương pháp định Trên sở chi phí cấu thành giá tài sản tập hợp, kế toán xác định giá trị thực tế tài sản hình thành Trong đó: • Z: Trị giá thực tế tài sản hình thành • C: Tổng chi phí chi kỳ ( tổng hợp bước ) • D đk: Chi phí dở dang kỳ trước chuyển sang kỳ • D ck: Chi phí dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau Trường hợp trình, số lượng tài sản hình thành lớn, sở giá trị thực tế toàn khối lượng tài sản hình thành Để đáp ứng yêu cầu quản lý, kế toán xác định giá trị thực tế đơn vị tài sản: TK Chi phí TK tính giá TK Tài sản Bước Bước Tk Chi phí chung Bước Bước SDCK Sơ đồ trình tự tính giá Tính giá tài sản mua tài sản tự sản xuất: 4.1 Mơ hình tính giá tài sản mua ngồi Tính giá tài sản mua hình thành nên giá trị tài sản mua Đối tượng tính giá nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định, hàng hóa hay dịch vụ Ngun tắc tính giá phải đảm bảo phản ánh tất chi phí liên quan đến việc hình thành tài sản Trình tự tính tốn bước : • Bước1: Xác định giá mua ghi hóa đơn người bán Trường hợp đơn vị khấu trừ thuế GTGT đầu vào mua tài sản , giá mua đầu vào mua tài sản , giá mua tính giá hóa đơn khơng bao gồm thuế GTGT đầu vào • Bước Tập hợp tồn chi phí liên quan đến q trình mua tài sản Chi phí mua tài sản bao gồm nhiều loại nêu phần Nếu chi phí thu mua phát sinh cho tài sản tập hợp trực tiếp cho tài sản Nếu chi phí thu mua phát sinh lúc cho nhiều tài sản mà khơng thể tách biệt cách rõ ràng cần tiến hành tập hợp tồn chi phí thu mua liên quan sau phân bổ cho tài sản theo tiêu thức thích hợp • Bước Phân bổ khoản CF chung cho đối tượng • Bước Tổng hợp chi phí tính giá ban đầu ( giá thực tế) tài sản Cơng thức tính giá tài sản mua vào khái quát sau Tổng giá trị tài sản mua = giá hóa đơn +thuế nhập + Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập + Chi phí thu thuế - Chiết khấu thương mại hưởng - Giảm giá hàng mua Giá đơn vị tài sản mua = Tổng giá trị tài sản mua/ số lượng tài sản mua Trong công thức chiết khấu thương mại hưởng giảm giá hàng mua trừ khỏi giá mua tài sản chúng phát sinh sau thời điểm tiếp nhận hóa đơn.Trong trường hợp giá mua ghi hóa đơn trừ chiết khấu thương mại giảm giá kế tốn khơng trừ kho tính giá tài sản lần Mơ hình tính giá ngun vật liệu, cơng cụ , dụng cụ, hàng hóa mua ngồi Giá mua Chi phí thu mua Giá hóa Thuế nhập Chi phí, Chi phí Chi phí Hao hụt đơn khẩu( vận kho hàng, phận thu định có) chuyển, bến bãi mua mức bốc dỡ Giá thực tế cơng cụ hàng hóa vật liệu Mơ hình tính giá tài sản cố định mua ngồi Giá mua sắm, xây dựng Chi phí trước sử dụng Giá mua(giá hóa đơn+ thuế nhập Chi phí vận chuển bốc dỡ khẩu(nếu có Chi phí lắp đặt chạy thử Giá xây dựng, lắp đặt(giá toán Tiền thuế, chi phí cho hàng, bến bãi duyệt) Lệ phí trước bạ Giá cấp phát Hoa hồng mơi giới Nguyên giá TSCĐ mua sắm, xây dựng Giá lại TSCĐ Giá hao mọt TSCĐ * Lưu ý: Đối với tài sản mua ngoài, giá mua thuộc loại chi phí liên quan đến đối tượng mua vào, phí giá mua tập hợp trực tiếp cho đối tượng Chi phí thu mua phát sinh liên quan đến hay nhiều đối tượng mua vào Nếu chi phí thu mua liên quan đến đối tượng mua vào tập hợp trực tiếp chi phí chi phí giá mua Nếu chi phí thu mua liên quan đến nhiều đối tượng mua vào, việc tập hợp chi phí phải tiến hành cách tính tốn, phân bổ chi phí cho đối tượng theo tiêu thức hợp lý trình bày bước trình tự tính giá Khi tính giá tài sản mua ngồi cần ý đến thuế giá trị gia tăng Đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng khơng tính vào giá trị tài sản mua ngoài, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thuế giá trị gia tăng tính chung vào giá trị tài sản mua ngồi 5.2 Mơ hình tính giá tài sản tự sản xuất Tài sản tự chế doanh nghiệp bao gồm: thành phẩm, bán thành phẩm, tài sản cố định xây dựng , trình tự tính giá biểu sau: * Tài sản cố định xây dựng Nguyên giá = Giá thành thực tế duyệt + chi phí trước sử dụng Trong để tính giá thành thực tế duyệt tài sản cố định xây dựng mới, áp dụng tương tự trình tự tính giá thành thành phẩm (sẽ trình bày phần tiếp theo) * Tính giá thành phẩm Thành phẩm tài sản doanh nghiệp tự sản xuất, chế tạo Vì tính giá có đặc điểm khác biệt so với đối tượng tài sản mua Để sản xuất, chế tạo sản phẩm, doanh nghiệp phải bỏ chi phí, gọi chi phí sản xuất Hiện chi phí sản xuất sản phẩm phân thành ba khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung Trình tự tính giá thành sản phẩm bao gồm hai bước trình tự tính giá tổng quát trình bày phần trước + Bước 1: Tập hợp phân bổ chi phí sản xuất phát sinh: Căn vào nội dung khoản chi phí sản xuất phát sinh ta tập hợp theo ba khoản mục sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm, như: gỗ sản phẩm bàn ghế gỗ, sợi vải, xi măng sắt thép kết cấu bê tông - Chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí lao động trực tiếp tham gia vào sản xuất sản phẩm bao gồm tiền lương khoản trích theo lương mà doanh nghiệp phải thực như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn Trong đó: Bảo hiểm xã hội chiếm 15% tổng tiền lương, Bảo hiểm y tế chiếm 2% tổng tiền lương Kinh phí cơng đồn chiếm 2% tổng tiền lương.Tỷ lệ thay đổi tùy thuộc vào quy định quan chức cho thời kỳ cụ thể - Chi phí sản xuất chung chi phí phục vụ cho sản xuất sản phẩm phạm vi phân xưởng, như: tiền lương nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí vật liệu phục vụ cho cơng tác quản lý phân xưởng, chi phí cơng cụ dụng cụ, chi phí khấu hao nhà xưởng, máy móc thiết bị 69 Thơng thường chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đối tượng tính giá, cần phải phân bổ cho đối tượng tính giá tương tự cách phân bổ trình bày bước phần trình tự tính giá tổng qt + Bước 2: Tổng hợp chi phí sản xuất tập hợp theo đối tượng, xác định giá thành sản phẩm hoàn thành theo trình tự sau: • Tính tổng chi phí sản xuất tập hợp kỳ theo công thức: Tổng chi phí Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất sản xuất dở dang cuối kỳ phát sinh tập hợp = + trước chuyển sang kỳ kỳ • Tính chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau • Tính giá thành sản phẩm hồn thành theo cơng thức: Tổng giá thành Chi phí sản xuất sản phẩm SX Tổng chi phí dở dang cuối kỳ hoàn thành = sản xuất tập hợp chuyển sang kỳ (trong kỳ) kỳ sau Tổng giá thành sản phẩm SX hồn thành = Chi phí SX dở dang cuối kỳ trước chuyển sang + Chi phí SX phát sinh kỳ - Chi phí SX dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau kỳ • Giá thành đơn vị sản phẩm (trong kỳ) Tính giá thành đơn vị sản phẩm hoàn thành: Tổng giá thành sản phẩm SX hoàn thành kỳ = = Số lượng sản phẩm hồn thành (trong kỳ) Trong đó, Tổng giá Chi phí SX thành sản dở phẩm SX dang cuối kỳ = hoàn thành trước kỳ chuyển sang + Chi phí SX phát sinh kỳ - Chi phí SX dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau Chú ý: Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ trước chuyển sang gọi sản phẩm sản xuất dở dang đầu kỳ, chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau gọi chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Số lượng sản phẩm hồn thành (trong kỳ) Để tính giá thành sản phẩm thường người ta phải lập bảng ( phiếu) tính giá thành theo mẫu sau: Mẫu 1: Đơn vị: BẢNG (PHIẾU) TÍNH GIÁ THÀNH Bộ phận sản xuất: Sản phẩm: ., số lượng: Đơn vị tính: Khoản mục chi phí CP Nguyên vật liệu TT - Ng.liệu, vật liệu - Vật liệu phụ CP nhân công TT - Lương, - BHXH, BHYT, KPCĐ CP sản xuất chung - CP nhân viên phân xưởng - CP vật liệu - CP dụng cụ sản xuất - CP khấu hao TSCĐ - CP dịch vụ mua - CP khác tiền Cộng CPSX CPSX CPSX Tổng giá dở dang phát sinh dở dang thành đầu kỳ kỳ cuối kỳ sản phẩm Giá thành đơn vị s/phẩm Mẫu 2: BẢNG TÍNH GIÁ Tháng Năm Tên tài sản Chỉ tiêu Chi phí SXKD dở dang đầu kì Chi phí SXKD phát sinh Chi phí SXKD dở dang cuối kì Giá thành tài sản kì Tổng số tiền Chi theo khoản muc Nguyên vật Nhân công liệu trực tiếp ... giá TK Tài sản Bước Bước Tk Chi phí chung Bước Bước SDCK Sơ đồ trình tự tính giá Tính giá tài sản mua ngồi tài sản tự sản xuất: 4.1 Mơ hình tính giá tài sản mua ngồi Tính giá tài sản mua hình... thành tài sản Trình tự tính tốn bước : • Bước1: Xác định giá mua ghi hóa đơn người bán Trường hợp đơn vị khấu trừ thuế GTGT đầu vào mua tài sản , giá mua đầu vào mua tài sản , giá mua tính giá. .. - Giảm giá hàng mua Giá đơn vị tài sản mua = Tổng giá trị tài sản mua/ số lượng tài sản mua Trong công thức chiết khấu thương mại hưởng giảm giá hàng mua trừ khỏi giá mua tài sản chúng phát sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát biểu trình tự tính giá đối với tài sản mua ngoài và tài sản tự sản xuất , Phát biểu trình tự tính giá đối với tài sản mua ngoài và tài sản tự sản xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay