Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân viên tại công ty xây dựng miền tây

59 36 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:32

Chuyên đề tốt nghiệp Lu Thị Thu Thuỷ LI M ĐẦU Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải có ba yếu tố lao động, tư liệu lao động đối tượng lao động Trong lao động người yếu tố trung tâm giữ vai trò q trình kinh doanh Chính vậy, q trình sản xuất kinh doanh mình, cơng ty, đơn vị kinh doanh cần thực hạch toán tiền lương cách hợp lý, đầy đủ, vận dụng đắn sách tiền lương nhằm tạo điều kiện nâng cao mức sống lực sản xuất người lao động, quản lý chặt chẽ quỹ lương tiết kiệm chi phí lao động sống Chi phí tiền lương khoản tính theo lương khoản chi phí tiền mà doanh nghiệp trả công cho người lao động vào khối lợng tính chất hiệu công việc mà người lao động đảm nhận Trong doanh nghiệp thương mại việc sử dụng quản lý chi phí tiền lương tổ chức tốt cơng tác hạch tốn tiền lương khoản tính theo lương có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực nghiệp vụ kinh doanh hiệu kinh tế doanh nghiệp Công ty xây dựng Miền Tây doanh nghiệp nhà nước , thành viên Tổng công ty xây dựng cơng trình giao thơng - Bộ Giao thơng vận tải Cơng ty có chức nhiệm vụ chủ yếu nhận thầu thi công xây dựng công trình dân dụng, xây dựng loại cơng trình giao thông như: làm nền, mặt đường bộ, loại cầu vừa nhỏ, cơng trình nước Trong q trình hoạt động, cơng ty ln có biện pháp nhằm nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Chính việc tổ chức thực tốt hồn thiện cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương mục tiêu cần đạt công ty Chuyên đề tốt nghiệp Lu Thị Thu Thuỷ c giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo phận kế tốn, thời gian thực tập công ty xây dựng Miền tây em củng cố thêm kiến thức kỹ nghề nghiệp Với mong muốn góp phần vào việc thực mục tiêu cơng ty, em cố gắng tìm hiểu lựa chọn đề tài “ Hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng nhân viên công ty xây dựng Miền tây” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp Kết cấu chuyên đề gồm ba chương với nội dung cụ thể sau: Chương I: Những vấn đề lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng nhân viên doanh nghiệp xây lắp Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng nhân viên công ty xây dựng Miền tây Chương III: Một số phương hướng hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng nhân viên ti cụng ty xõy dng Min tõy Chuyên đề tèt nghiƯp Lu ThÞ Thu Thủ CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CƠNG NHÂN VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP I Những vấn đề lý luận tiền lương khoản trích theo lương cơng nhân viên doanh nghiệp xây lắp Khái niệm, chất, chức cuả tiền lương 1.1 Khái niệm tiền lương Lao động người ba yếu tố quan trọng để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Với vai trò trung tâm mình, lao động yếu tố định trình sản xuất kinh doanh Lao động với tư cách hoạt động chân tay trí óc ngời để sử dụng tư liệu lao động nhằm tác động vào vật tự nhiên để biến chúng thành vật phẩm phục vụ cho nhu cầu sản xuất tiêu dùng toàn xã hội Để táI sản xuất sức lao động, người lao động sau sử dụng sức lao động tạo sản phẩm có ích trả số tiền thù lao định Số thù lao lao động mà doanh nghiệp trả cho người lao động vào thời gian, khối lượng chất lượng cơng việc mà người đóng góp gọi tiền lương Tiền lương chủ nghĩa tư biểu tiền giá trị hàng hoá sức lao động, giá hàng hoá sức lao động Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tiền lương phần giá trị vật phẩm xã hội dùng để phân phát cho người lao động tương xứng với lao động mà họ đóng góp Trong kinh tế thị trường, sức lao động trở thành hàng hố Người có nhu cầu th lao động thuê họ làm việc, sau trả cho họ khoản tiền lương phù hợp với kết lao động họ thông qua quy Chuyên đề tốt nghiệp Lu Thị Thu Thuỷ nh, iu khoản thoả thuận trước hợp đồng lao động Tiền lương lúc tuân theo quy luật cung cầu thị trờng, tuân theo quy phạm pháp luật lao động thoả thuận bên Trong thời kỳ bao cấp, nước ta áp dụng chế độ trả lương chưa hợp lý, tiền lương không phản ảnh giá trị sức lao động, chưa gắn chặt với chất lợng lao động chưa đảm bảo cho sống người lao động Nhận thức vấn đề này, Đảng Nhà nước ta có biện pháp tích cực để điều chỉnh sách tiền lương, đảm bảo tiền lương phảI tính đúng, tính đủ, đồng thời vận động tiền lương tuân thủ theo quy luật cung cầu hình thành qua thoả thuận người lao động người sử dụng lao động 1.2 Bản chất kinh tế tiền lương Trong chủ nghĩa tư bản, tiền lương giá hàng hoá sức lao động Tuy dễ có lầm tưởng xã hội tư tiền lương giá lao động Tuy nhiên đây, cần hiểu rõ: Cái mà nhà tư mua công nhân lao động mà sức lao động Tiền lương giá trị hay giá lao động, mà giá hay giá trị hàng hoá sức lao động Trong xã hội, sức lao động yếu tố sản xuất, sức lao động toàn lực (thể lực trí tuệ) tồn người người sử dụng vào sản xuất Giá trị sức lao động quy giá trị toàn t liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất táI sản xuất sức lao động, để trì đời sống cơng nhân làm th gia đình họ Trong xã hội XHCN, sức lao động hàng hóa đặc biệt đòi hỏi tiền lương người lao động phảI thích đáng Tiền lương chất, biểu tiền giá trị sức lao động, yếu tố chi phí kinh doanh Mt Chuyên đề tốt nghiệp Lu Thị Thu Thủ khác, tiền lương đòn bẩy kinh tế, kích thích người lao động tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí 1.3 Chức tiền lương Tiền lương trước hết yếu tố trung tâm qúa trình sản xuất, có chức quan trọng kết hoạt động sản xuất kinh doanh đối vơí tồn xã hội, cụ thể là: - Tiền lương có chức tái sản xuất sức lao động Giá trị sức lao động số lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất định Giá trị sức lao động quy giá trị toàn tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất táI sản xuất sức lao động, để trì đời sống cơng nhân làm th gia đình họ Chính tiền lương yếu tố để người cơng nhân mua tư liệu sinh hoạt cần thiết Người lao động táI sản xuất sức lao động thân mình, đồng thời tích luỹ kinh nghiệm, ký lao động, trì sản xuất sức lao động họ trả lương cách xứng đáng, đáp ứng nhu cầu cảu họ - Tiền lương có chức đòn bẩy kinh tế, kích thích người lao động tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí Vì vậy, doanh nghiệp áp dụng chế độ trả lương cách hợp lý cho người lao động thí khuyến khích tinh thần hăng say người lao động, kích thích tạo mối quan tâm người lao động đến kết cơng việc họ Thơng qua nâng cao kết kinh doanh, thúc đẩy kinh tế doanh nghiệp đất nước phát triển - Tiền lương công cụ quản lý doanh nghiệp Tiền lương mà người lao động hưởng tuân theo đơn giá tiền lương tiền lương thực tế doanh nghiệp, tng ngnh Nh nc ban Chuyên đề tốt nghiƯp Lu ThÞ Thu Thủ hành thơng qua chế độ tiền lương Chế độ tiền lương đảm bảo mặt pháp lý cho quyền lợi người lao động Nhà nước Chế độ tiền lương công cụ chủ yếu Nhà nước việc kiểm soát tiền lương thu nhập người lao động, củng cố trật tự kỷ cương lĩnh vực tiền lương, thực việc trả công theo lao động, khắc phục bất hợp lý ngành, góp phần ổn định kinh tế- xã hội - Tiền lương có chức điều hoà lao động Việc chênh lệch mức lương doanh nghiệp, lĩnh vực động lực thu hút quan tâm người lao động, họ làm việc nơi mà họ trả lương cao, trả cơng thích đáng Do vậy, tiền lương làm cho cấu lao động ngành nghề, lĩnh vực, vùng lãnh thổ bị thay đổi, không đồng Nếu tạo hệ thống trả lương hợp lý điều hoà tốt vấn đề lao động ổn định thị trờng lao động Nguyên tắc hạch toán lao động tiền lương Trong doanh nghiệp kinh doanh thương mạI, hạch tốn chi phí tiền lương phức tạp Việc hạch tốn xác chi phí lao động khơng sở để xác định xác chi phí đơn vị mà để xác định khoản nghĩa vụ doanh nghiệp phảI nộp cho ngân sách, cho quan phúc lợi xã hội Vì vậy, việc hạch tốn lao động tiền lương cần phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Phải phân loại lao động cách hợp lý Phân loại lao động xếp lao động vào nhóm khác theo tiêu thức định Có thể phân loại lao động theo tiêu thức sau: Chuyên đề tốt nghiệp Lu Thị Thu Thuỷ + Phân theo thời gian lao động: toàn lao động cuả doanh nghiệp chia thành hai loại lao động thường xuyên theo danh sách lao động tạm thời mang tính thời vụ + Phân theo chức lao động trình kinh doanh chia thành ba loại sau: Lao động thực chức bán hàng, bao gồm toàn số lao động tham gia thực hoạt động tiêu thụ bán hàng, lao vụ dịch vụ Lao động thực chức bảo hành hàng hoá Lao động thực chức quản lý: gồm quản lý kinh doanh, quản lý hành hoạt động quản lý khác - Phân loại tiền lương cách hợp lý Trên thực tế có nhiều cách phân loại tiền lương như: phân loại theo hình thức trả lương, phân loại theo chức năng.Theo chế độ nay, quỹ lương đơn vị toàn tiền lương phải trả cho tất loại lao động biên chế Do vậy, tiền lương phân loạI theo hiệu kinh tế chia thành: + Tiền lương chính: phận tiền lương trả cho người lao động thời gian thực tế có làm việc bao gồm tiền lương cấp bậc, tiền thưởng khoản phụ cấp có tính chất tiền lơng + Tiền lương phụ: tiền lương phải trả cho người lao động thời gian thực tế không làm việc hưởng theo chế độ quy định như: tiền lương nghỉ phép, hội họp, nghỉ lễ tết Tiền lương cơng nhân sản xuất gắn liền với q trình sản xuất hạch tốn trực tiếp vào chi phí sản xuất loại sản phẩm Tiền lương phụ không gắn với loại sản phẩm nên hạch tốn gián tiếp vào chi phí sản xuất sản phm Chuyên đề tốt nghiệp Lu Thị Thu Thuỷ Các hình thức trả lương Mục đích chế độ tiền lương nhằm quán triệt theo nguyên tắc phân phối theo lao động, khuyến khích thúc đẩy người lao động quan tâm đến kết công việc mình, từ nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Trên thực tế có hai hình thức trả lương chủ yếu áp dụng cho doanh nghiệp hình thức trả lương theo thời gian hình thức trả lương theo sản phẩm 3.1 Hình thức trả lương theo thời gian Hình thức trả lương theo thời gian hình thức thường áp dụng để trả lương cho người lao động gián tiếp làm cơng tác văn phòng quản lý Đây hình thức trả lương vào thời gian lao động, lương cấp bậc để tính lương cho người lao động Tiền lương theo hình thức có loại sau: * Tiền lương theo thời gian giản đơn gồm: - Tiền lương tháng: tiền lương trả cố định hàng tháng cho người lao động sở hợp đồng lao động thang lương, bậc lương Nhà nước quy định Tiền lương tháng = Tiền lương cấp bậc + Phụ cấp (nếu có) Theo nghị định 197/ CP ngày 31/12/1994 thông tư hướng dẫn số 10/ LĐTB - TT ngày 19/04/1994 Bộ lao động thương binh xã hội , khoản phụ cấp gồm có: Phụ cấp làm đêm = Tiền lương x Số làm việc ban đêm x 35% Đối với người lao động làm việc liên tục đêm liền trở lên tháng Phụ cấp làm đêm = Tiền lương x số làm việc ban đêm x 30% Đối với người lao động làm việc liên tục đêm thỏng: Chuyên đề tốt nghiệp Lu Thị Thu Thuû + Phụ cấp độc hại + Phụ cấp làm thêm ban đêm + Phụ cấp làm thêm ngày nghỉ Tiền lương (ngày thường) = Tiền lương + Số làm thêm x 1,5 Tiền lương (ngày nghỉ ) = Tiền lương + Số làm thêm x - Tiền lương ngày: tiền lương trả cho ngày làm việc áp dụng cho cơng việc chấm cơng theo ngày làm việc Tiền lương tháng theo cấp bậc Tiền lương ngày = Số ngày làm việc theo chế độ (22ngày) - Tiền lương giờ: tiền lương trả cho làm việc áp dụng người làm việc tạm thời với công việc Tiền lương ngày Tiền lương = Số làm việc theo chế độ (8 giờ) Tiền lương tháng = Tiền lương x Số làm việc thực tế tháng - Tiền lương công nhật: người lao động làm việc ngày nào, hưởng lương ngày theo mức lương công nhật số ngày làm việc thực tế * Tiền lương theo thời gian có thưởng: áp dụng công nhân làm công việc nơi có trình độ kỹ thuật cao, khó khăn cơng nhân làm việc phụ Tiền lương = Lương theo thời gian + Tiền thưởng Hình thức trả lương theo thời gian đơn giản, dễ tính tốn khơng gắn với kết kinh doanh nên không quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao ng Chuyên đề tốt nghiệp Lu Thị Thu Thủ 3.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm Hình thức trả lương theo sản phẩm hình thức trả lương áp dụng khu vực sản xuất vật chất Hình thức hình thức trả lương cho người lao động tính theo kết cơng việc mà họ hồn thành, theo khối lượng sản phẩm hoàn thành đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo đơn giá tiền lương tính cho sản phẩm Hình thức trả lương quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, khuyến khích người lao động không ngừng cải tiến phương pháp làm việc để đạt vượt mức kế hoạch suất chất lượng sản phẩm, tạo chế tự điều chỉnh công tác quản lý tổ chức lao động - Đơn giá tiền lương: Theo thông tư số 13/ LĐ TBXH- TT Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương sau: + Đơn giá tiền lương tính cho đơn vị sản phẩm + Đối với người lao động làm việc ban đêm, đơn giá tiền lương tính tăng lên 35% 30% so với làm việc ban ngày + Nếu người lao động làm thêm đơn giá tiền lương sản phẩm làm thêm tăng 50% 100% làm thêm vào ban ngày, ngày thường ngày nghỉ - Tiền lương phải trả cho người lao động theo hình thức tình lương theo sản phẩm trực tiếp Tiền lương theo sản phẩm = Đơn giá tiền lương x Mức sản lượng hay cơng việc thực tế hồn thành Nếu người lao động làm thêm vào ban đêm đơn giá tiền lương phải cộng thêm đơn giá tiền lương trả thêm làm việc ban đêm - Ngoài ra, có hình thức trả lương theo sản phẩm cú cỏc hỡnh thc tr lng nh: 10 Chuyên đề tèt nghiƯp Lu ThÞ Thu Thủ tháng, kế tốn tiền lương vào mức lương cấp bậc để xác định tiền lương cách: Lương cấp bậc chức vụ Lương = X Số ngày làm việc thực tế 22 ngày Mức lương tối thiểu Công ty thực từ ngày 1/1/2004 290.000 đồng Ví dụ: Lương chị Nguyễn Thị Thu phòng Tài kế tốn tháng 1/2004 là: Căn vào “ Bảng chấm cơng” “ Bảng tốn lương” ta thấy hệ số lương chị Thu 3,54, số ngày công 22 ngày 3,54 x 290.000 Lương = X 22 = 1.026.600 đồng 22 ngày - Ngồi cơng nhân viên hưởng thêm khoản phụ cấp + Phụ cấp làm thêm: áp dụng cho công nhân viên phải làm ca ba, tính theo Nghị định 197 CP Thơng tư hướng dẫn số 10/ LĐTB – TT ngày 19/4/1994 Ví dụ: Trong “Bảng tốn lương” tháng 1/2004 xí nghiệp xây dựng cơng trình số 1, anh Nguyễn Xn Tuấn làm thêm ca ba với thời gian 20 giờ, với hệ số phụ cấp 0,4 Tiền phụ cấp ca ba anh Tuấn là: Lương x Số làm thêm Tiền phụ cấp làm thêm = X Hệ số phụ cấp Tổng số làm việc theo quy định 693.100 x 20 x 0,4 = = 31.504 ng 176 45 Chuyên đề tốt nghiƯp Lu ThÞ Thu Thủ + Phụ cấp trách nhiệm: áp dụng với người giữ chức vụ giám đốc, trưởng phòng, xưởng trưởng, trưởng đội Phụ cấp trách nhiệm = Mức lương tối thiểu x Hệ số phụ cấp (0,2) Ví dụ: Anh Hồng Bảo Lâm xí nghiệp xây dựng cơng trình số hưởng tiền phụ cấp trách nhiệm tháng 1/2004 là: Tiền phụ cấp trách nhiệm = 290.000 x 0,2 = 58.000 đồng + Phụ cấp lưu động: công ty áp dụng hệ số phụ cấp lưu động 0,1 Ví dụ: Anh Đào Minh Hiếu xí nghiệp xây dựng cơng trình số hưởng khoản phụ cấp lưu đọng tháng 1/2004 theo “ Bảng toán lương” là: Phụ cấp lưu động = Lương tối thiểu x Hệ số phụ cấp = 290.000 x 0,1 = 29.000 đồng 2.2 Cách tính BHXH, BHYT khấu trừ vào lương công ty + Bảo hiểm xã hội khấu trừ vào lương = Lương x 5% + Bảo hiểm y tế khấu trừ vào lương = Lương x 1% Ví dụ: Các khoản khấu trừ vào lương anh Nguyễn Đức Mạnh, phòng Tài kế tốn tháng 1/2004 là: BHXH khấu trừ vào lương = 359.600 x 5% = 17.980 đồng BHYT khấu trừ vào lương = 359.600 x 1% = 3596 đồng Hạch toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương cơng ty xây dựng Miền tây 3.1 Chứng từ sử dụng Công ty sử dụng chứng từ sau: - Bảng chấm công (Mẫu số 01 – LĐTL) - Bảng toán tiền lương (Mẫu số 02 – LĐTL) - Bảng toán bảo hiểm xã hội (Mẫu số 04 – LĐTL) - Các loại phiu thu, chi, u nhim chi 46 Chuyên đề tèt nghiƯp Lu ThÞ Thu Thủ 3.2 Tài khoản sử dụng Trong q trình hạch tốn tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương cơng ty phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tế Để phản ảnh kịp thời, xác tình hình tốn khoản phải trả cơng nhân viên, kế tốn tiền lương cơng ty sử dụng tài khoản sau - TK 334: “Phải trả công nhân viên” - TK 338: “Phải trả phải nộp khác” + TK 3382: “Kinh phí cơng đồn” + TK 3383: “Bảo hiểm xã hội” + TK 3384: “Bảo hiểm y tế” - TK 622: “Chi phí nhân cơng trực tiếp” - TK 642: “Chi phí quản lý doanh nghiệp” Ngồi racòn có tài khoản khác : TK 111, TK 112… 3.3 Phương pháp hạch toán - Hàng tháng kế toán tiến hành tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương phân bổ vào chi phí sản xuất, chi phí kinh doanh kỳ - Tiền lương khoản trích theo lương cơng nhân viên xí nghiệp phân bổ vào TK 622 “Chi phí nhân cơng trực tiếp” - Đối với tiền lương khoản trích theo lương nhân viên phòng, ban quản lý phân bổ vào TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” - Trình tự hạch tốn: Trong tháng 1/2004 cơng ty có nghiệp vụ kinh tế tiền lương khoản trích theo lương phát sinh sau: Đơn vị: Đồng + Trong tháng cơng ty tính lương khoản phụ cấp phải trả công nhân viên k toỏn ghi: 47 Chuyên đề tốt nghiệp Lu Thị Thu Thuû Nợ TK 622: 60.583.600 Nợ TK 642: 12.253.600 Có TK 334: 72.837.600 + Căn vào phiếu thu số 39, kế toán hạch toán số tiền phải thu từ lương cơng nhân viên kế tốn ghi: Nợ TK 111: 4.004.333 Có TK 338: 4.004.333 (Có TK 3383: 3.312.750 Có TK 3384: 691.583) + Trong tháng cơng ty trích BHXH, BHYT, KPCĐ vồ chi phí sản xuất kinh doanh Căn vào “ Bảng tổng hợp toán lương” kế tốn tiến hành trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí kinh doanh: Số tiền phải trích vào chi phí nhân cơng trực tiếp là: 59.183.800 x 19% = 11.244.922 Số tiền phải trích vào chi phí quản lý là: 11.769.600 x 19% = 2.236.224 Trong : Trích BHXH là: 70.953.400 x 15% = 10.643.010 Trích BHYT là: 70.953.400 x 2% = 1.419.068 Trích KPCĐ là: 70.953.400 x 2% = 1.419.068 Kế toán ghi: Nợ TK 622: 11.244.922 Nợ TK 642: 2.236.224 Có TK 338: 13.481.146 (Có TK 3382: 1.419.068 Có TK 3383: 10.643.010 48 Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp Lu ThÞ Thu Thủ Có TK 3384: 1.419.068) + Tháng 1/2004 công ty nộp BHXH cho công ty bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân Căn vào uỷ nhiệm chi số 43, kế toán ghi: Nợ TK 3383: 13.955.760 Có TK 112: 13.955.760 + Cơng ty nộp bảo hiểm y tế cho Sở lao động thương binh xã hội, vào uỷ nhiệm chi số 40, kế toán ghi: Nợ TK 3384: 2.110.651 Có TK 112: 2.110.651 + Cơg ty nộp kinh phí cơng đồn cho cơng đồn quận Thanh Xn, vào uỷ nhiệm chi số 41, kế toán ghi: Nợ TK 3382: 769.389,4 Có TK 112: 769.389,4 + Căn vào “Bảng toán lương” khoản phụ cấp tháng 1/22004, theo phiếu chi số 22 kế toán ghi: Nợ TK 334: 72.837.200 Có TK 111: 72.837.200 Sổ sách kế tốn Cơng ty lựa chọn hình thức sổ kế tốn hình thức Chứng từ ghi sổ Công ty sử dụng sổ sau: Sổ chi tiết TK 334, sổ chi tiết TK 3382, TK3383, TK 3384, sổ nhật ký quỹ, sổ kế toán chi tiết, sổ tài khoản nhằm theo dõi tình hình biến động tiền lương khoản trích theo lương công nhân viên công ty, đồng thời theo dõi tình hình thực nghĩa vụ với quan quản lý cấp Cuối kỳ, từ sổ chi tiết, sổ nhật ký quỹ kế toán tiến hành vào số liệu cho sổ lập báo cáo kế tốn cho kế tốn tổng hợp 49 Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp Lu ThÞ Thu Thủ Sơ đồ quy trình hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty Chứng từ gốc Bảng tốn tiền lương Bảng tổng hợp toán tiền lương 1 Bảng phân bổ tiền lương BHXH, BHYT Sổ chi tiết TK 334, TK 3382, TK 3383, TK 3384 Báo cáo kế toán 2 Ghi hàng ngày Ghi cui thỏng 50 Chuyên đề tốt nghiệp Lu ThÞ Thu Thủ SƠ ĐỒ HẠCH TỐN BHXH, BHYT, KPCĐ TK 334 TK 338(2,3,4) Tríchlương BHXH,phải BHYT, Tiền trả cơng KPCĐ BHXH phải trả cho TK 111, 112 TK111, 112 công nhân viên nhân viên thực TK 334 XDCB Nộp BHXH, BHYT, KPCĐ BHXH, BHYT trừ vào lương công nhân viên TK 111, 112 nhân viên Chi BHXH, doanh KPCĐ TK 622, 627, 641, 642 BHXH, KPCĐ c cp bự nghip nh 51 Chuyên đề tốt nghiệp Lu ThÞ Thu Thủ SƠ ĐỒ HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG TK 111, 112 TK 334 TK 622 Trả lương cho công Tiền Tiền lương lương phải phải trảtrả cho công công nhân viên nhân nhânviên viêntrực thực tiếp sản XDCB xuất TK 333 TK 642 Thuế thu nhập phải nộp tính Tiền lương phải trả cho trừ vào lương nhân viên quản lý DN TK138(8) TK 338(3) nhân viên Khấu trừ vào lương khoản Trợ cấp BHXH phải trả công phải thu công nhân viên nhân viên TK 335 nh Trích trước tiền lương nghỉ phép cụng nhõn viờn 52 nh Chuyên đề tốt nghiệp Lu ThÞ Thu Thủ CHƯƠNG III MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TÂY I Nhận xét chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty xây dựng Miền tây Trong chế thị trường nay, cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp điều khơng thể tránh khỏi Vì việc tổ chức tốt công tác sản xuất kinh doanh công tác quản lý quan trọng Kế toán cơng cụ sắc bén sử dụng có hiệu hoạt động kinh doanh Tổ chức tốt cơng tác kế tốn u cầu cấp bách cần thiết cho doanh nghiệp, đặc biệt công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương phải đựơc hoàn thiện để đáp ứng với nhu cầu kinh tế nước ta Qua q trình thực tập cơng ty, qua nghiên cứu sâu vào lĩnh vực tiền lương khoản trích theo lương, đồng thời hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn nhân viên kế tốn tiền lương phòng kế tốn, em tìm hiểu, nắm bắt nội dung cần thiết xin có số ý kiến nhận xét kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty sau Những ưu điểm cơng ty tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương - Về hạch tốn lao động: Công ty thực tốt việc hạch tốn lao động, sở tạo điều kiện cho việc tính tốn xác tiền lương cho cán công nhân viên, đồng thời đảm bảo điều kiện sống cho họ Bên cạnh 53 Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp Lu ThÞ Thu Thủ việc quản lý lao động thực tốt, có ghi chép theo dõi lao động hệ thống chứng từ ban đầu xác “Bảng chấm cơng”, đảm bảo tính ổn định, kỷ luật lao động Cơng ty tiến hành tính lương cho công nhân viên lương theo thời gian dễ tính, đơn giản Việc theo dõi tính tốn BHXH, BHYT cơng ty trích theo tỷ lệ quy định giúp cho người lao động thực tin tưởng vào quan tâm công ty đến thân gia đình họ - Về hạch tốn ban đầu tiền lương khoản trích theo lương đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo tính thống phạm vi, phương pháp tính tốn nội dung cơng tác kế tốn, đảm bảo số liệu mà kế toán cung cấp trung thực, rõ ràng, kịp thời - Về hệ thống tài khoản sử dụng hệ thống sổ kế tốn : Cơng ty sử dụng tài khoản tiền lương khoản trích theo lương, sổ kế tốn mở mẫu quy định Bộ tài chính, ghi chép khớp sổ, chấp hành tốt chế độ báo cáo tài thống - Về trình tự hạch tốn: Đã hạn chế việc ghi chép trùng lặp đảm bảo tính thống nguồn số liệu ban đầu Kế toán tiền lương theo dõi xác kịp thời tình hình biến động nhân cơng, tính tốn xác chi phí phát sinh, khoản trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ phản ảnh kịp thời vào sổ có liên quan Việc thực khoản nghĩa vụ cho cấp Nhà nước việc toán lương với công nhân viên công ty tổ chức thực cụ thể, rõ ràng thời gian, số lượng Tuy nhiên bên cạnh thành tích đạt đó, cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty có số tồn cần khắc phục 54 Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp Lu ThÞ Thu Thủ Những nhược điểm cần tiếp tục hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty xây dựng Miền tây - Thứ công ty chưa có quy chế thưởng phạt rõ ràng nên khơng khuyến khích người lao động nhiệt tình làm việc - Thứ hai riêng công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty có vấn đề tồn cần khắc phục Công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng, doanh thu chi phí gắn với dự án, cơng trình, khoản thu nhập công nhân viên sản xuất gắn với khối lượng sản phẩm hồn thành Do việc tính lương theo thời gian nhân viên tham gia trực tiếp thi công, xây lắp, thiết kế… chưa hợp lý.Việc tính lương theo thời gian khơng gắn với kết kinh doanh nên không quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, khơng khuyến khích người lao động tăng suất lao động hiệu cơng tác - Thứ ba, hạch tốn số tiền BHXH, BHYT khấu trừ vào lương công nhân viên, kế tốn lại hạch tốn là: Nợ TK 111 Có TK 338( 3383, 3384) Như vậy, việc định khoản khơng Để góp phần vào nâng cao hiệu cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty nói riêng, em xin mạnh dạn đưa số ý kiến đề xuất để phần khắc phục tồn nêu II Một số ý kiến đề xuất - Một công ty nên có quy chế thưởng phạt rõ ràng, đặc biệt khoản thưởng đột xuất để kịp thời khuyến khích cán cơng nhân viên tập trung v hng hi lm vic 55 Chuyên đề tốt nghiƯp Lu ThÞ Thu Thủ - Hai cơng ty nên xây dựng cho chương trình kế tốn dựa chế độ kế toán hành để thực kế tốn máy Từ tiết kiệm thời gian làm việc, thu hiệu cao giảm bớt khoản chi phí Mơ hình là: Các chứng từ gốc Xử lý chứng từ Máy tổ chức thực việc tính tốn Nhập liệu đầu vào In kết theo yêu cầu - Ba cơng ty giữ ngun phương pháp tính lương theo thời gian phòng ban làm chức quản lý nên áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm công nhân xí nghiệp, đội xây dựng cán làm công tác tư vấn, thiết kế, xây lắp Từ nâng cao hiệu quản lý, khuyến khích người lao động, đánh giá trình độ người lao động, đảm bảo công phân phối thu nhập Cơng ty áp dụng số hình thức trả lương theo sản phẩm như: + Trả lương theo sản phẩm trực tiếp Lương theo sản phẩm = Đơn giá tiền lương x Khối lượng sản phẩm hồn thành + Trả lương khốn + Trả lương theo sản phẩm tập thể Đồng thời công ty phải hạch tốn xác kết lao động thơng qua việc sử dụng chứng từ như: Phiếu xác nhận sản phẩm cơng việc hồn thành (Mẫu số 06 – LĐTL), Hợp đồng giao khoán (Mẫu số 08 – LĐTL) - Cuối là: hạch toán số tiền BHXH, BHYT khấu trừ vào lương cán công nhân viên kế toán phải hạch toán là: Nợ TK 334: 6% tiền lương cơng nhân viên Có TK 338(3383, 3384): 6% tiền lương công nhõn viờn 56 Chuyên đề tốt nghiệp Lu Thị Thu Thuû Đồng thời số hiệu tài khoản đối ứng sổ chi tiết TK 3383, TK3384 ứng với phần diễn giải “Thu 5% (1%) BHXH (BHYT) từ công nhân phải sửa thành TK334 thay TK 111 trước KẾT LUẬN Trên em trình bày hiểu biết em hệ thống lý thuyết tiền lương khoản trích theo lương, đồng thời em tóm tắt thực tế q trình hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty xây dựng Miền tây Thực tế công ty cho thấy kế tốn tiền lương phần cơng việc quan trọng cơng tác hạch tốn ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Em nhận thấy công ty vận hành chế độ tiền lương hành Nhà nước có bổ sung thực tế công ty, Do công ty đạt hiệu định Tuy nhiên cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty số điểm hạn chế cần hồn thiện Qua thời gian thực tập cơng ty để tìm hiểu cơng việc hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty, hướng dẫn nhit tỡnh ca thy 57 Chuyên đề tốt nghiệp Lu ThÞ Thu Thủ giáo hướng dẫn phòng Kế tốn cơng ty, em hồn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Viết Tiến cô phòng Kế tốn cơng ty hướng dẫn, giúp đỡ em Em kính mong nhận xét bảo thầy cô giáo Khoa phòng Tài kế tốn cơng ty để em hồn thiện kiến thức lực TÀI LIỆU THAM KHẢO Hạch toán kế toán doanh nghiệp thương mại Chủ biên: TS Nguyễn Văn Công Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ Chủ biên:TS Trần Thế Dũng Pháp luật lao động tiền lương BHXH Mạc Hoa – Châu Loan – TP Hồ Chí Minh Hệ thống kế tốn doanh nghiệp, sơ đồ hướng dẫn hạch toán, hướng dẫn chuyển sổ Đặng Văn Thanh – Hà Nội 1995 Chế độ chứng từ kế toán Nhà xuất thống 1995 58 Chuyên đề tốt nghiệp Lu Thị Thu Thuỷ Hệ thống văn hành: Lao động – Việc làm – Tiền lương – BHXH Nhà xuất thống 1997 59 ... lý luận kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công nhân viên doanh nghiệp xây lắp Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng nhân viên công ty xây dựng Miền tây Chương... lương. , tiền công, tiền thưởng, BHXH khoản trả, chi, ứng trước cho công nhân viên Các khoản kháu trừ vào tiền lương, tiền cơng cơng nhân viên * Bên có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng,... nhiệm vụ kế tốn tiền lương khoản trích theo lng 14 Chuyên đề tốt nghiệp Lu Thị Thu Thuỷ 6.1 Ý nghĩa kế toán tiền lương khoản trích theo lương Hạch tốn xác tiền lương khoản trích theo lương doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân viên tại công ty xây dựng miền tây , Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân viên tại công ty xây dựng miền tây

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay