Báo cáo thực tập về báo cáo tài chính và nguyên vật liệu tại công ty bê tông và xây dựng thái nguyên

76 83 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:31

MỤC LỤC Nội dung MỞ ĐẦU Lời nói đầu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương I: Khái quát chung công ty Cổ Phần tông xây dựng Thái Nguyên Trang 1 2 1.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp 1.1.1 Tên công ty địa 1.1.2 Thời điểm thành lập công ty mốc lịch sử quan trọng trình phát triển công ty Cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên 1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty CP tông xây dựng Thái Nguyên 1.3 Công nghệ sản xuất chủ yếu 1.4 Cơ cấu máy quản lý doanh nghiệp 1.4.1 Chức năng, nhiệm vụ phận quản lý 1.4.2 Cơ cấu tổ chức công ty 1.5 Khái quát công tác kế tốn cơng ty 1.5.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 1.5.1.1 Chức nhiệm vụ kế toán 1.5.1.2 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn cơng ty 3 8 11 11 11 11 1.5.2 Các sách kế tốn áp dụng cơng ty 12 1.5.2.1 Hệ thống chứng từ 12 1.5.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng 13 1.5.2.3 Phương pháp kế toán 13 1.5.2.4 Hình thức ghi sổ 14 1.5.3 Cơng tác lập nộp báo cáo kế toán 16 1.6 Đặc điểm tình hình lao động DN 16 1.7 Một tiêu phản ánh kết hoạt động Công ty CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔNG XÂY DỰNG THÁI NGUN 2.1 Tổ chức cơng tác kế tốn ngun vật liệu, công cụ dụng cụ 2.1.1 Đặc điểm thực trạng công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 2.1.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 2.1.1.2 Thực trạng công tác quản lý NVL, CCDC 2.1.2 Thủ tục nhập, xuất NVL, CCDC 2.1.2.1 Thủ tục nhập kho NVL, CCDC 2.1.2.2 Thủ tục xuất kho NVL, CCDC 2.1.3 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng 2.1.3.1 Chứng từ sử dụng 2.1.3.2 Sổ sách sử dụng 2.1.4 Trình tự hạch tốn NVL, CCDC 2.1.4.1 Kế toán chi tiết NVL, CCDC 2.1.4.2 Hạch toán tổng hợp NVL, CCDC 2.2 Báo cáo kế tốn tài báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp 2.2.1 Hệ thống báo cáo tài chình báo cáo quản trị công ty 2.2.2 Yêu cầu nguyên tắc lập báo cáo 2.2.3 Căn cứ, phương pháp lập loại báo cáo tài hệ thống tiêu phân tích tình hình tài 2.2.3.1 Bảng cân đối kế toán 2.2.3.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2.2.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.2.3.4 Bản thuyết minh báo cáo tài CHƯƠNG III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 3.1 Một số nhận xét thực trạng cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên 3.1.1 Ưu điểm 3.1.2 Nhược điểm 3.2 Một số giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn công ty Cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên Danh mục tài liệu tham khảo 18 21 21 21 21 22 22 22 31 37 37 37 37 37 45 50 50 50 51 51 61 64 66 63 63 63 64 65 71 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nội dung DN NVL CCDC SXKD BHXH BHYT KPCĐ Doanh nghiệp Nguyên vật liệu Công cụ dụng cụ Sản xuất kinh doanh Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí cơng đồn DANH MỤC BẢNG BIỂ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nội dung Sơ đồ số 1.1: Quy trình sản xuất cột điện tông Công ty cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên Sơ đồ số 1.2: Cơ cấu máy quản lý Công ty CP tông xây dựng Thái Nguyên Sơ đồ số 1.3: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung Sơ đồ 1.5: Sơ đồ trình tự cập nhật chứng từ vào máy vi tính Sơ đồ 2.1: Thủ tục mua nhập kho Sơ đồ 2.2: Thủ tục xuất kho Sơ đồ 2.3: Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song Bảng số 1.1: Số lượng cán chuyên môn kỹ thuật Bảng số 1.2: Số lượng công nhân kỹ thuật Bảng số 1.3: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm 2010 Bảng số 2.1: Hóa đơn GTGT nguyên vật liệu Bảng số 2.2: Biên kiệm nghiệm vật tư, thiết bị sản phẩm hàng hóa nguyên vật liệu Bảng số 2.3: Phiếu nhập kho nguyên vật liệu Bảng số 2.4: Hóa đơn GTGT công cụ dụng cụ Bảng số 2.5: Biên kiệm nghiệm vật tư, thiết bị sản phẩm hàng hóa cơng cụ dụng cụ Bảng số 2.6: Phiếu nhập kho nguyên vật liệu Bảng số 2.7: Phiếu xin lĩnh vật tư Bảng số 2.8: Phiếu xuất kho nguyên vật liệu Bảng số 2.9: Phiếu xin lĩnh vật tư Bảng số 2.10: Phiếu xuất kho công cụ dụng cụ Bảng số 2.11: Thẻ kho nguyên vật liệu Bảng số 2.12: Sổ chi tiết vật tư Bảng 2.13: Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn nguyên vật liệu Bảng 2.14: Thẻ kho Trang 10 11 14 15 22 31 38 17 17 19 24 26 27 28 29 30 33 34 35 36 39 40 41 42 26 27 28 29 30 31 Bảng số 2.15: Sổ chi tiết vật tư 43 Bảng 2.16: Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn 44 Bảng 2.17: Trích Sổ nhật ký chung tháng 11 47 năm 2011 Mẫu số S03a – DN Bảng 2.18: Sổ TK 152 48 (Ban hành theo Bảng 2.19: Sổ TK 153 49QĐ số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 Bộ Bảng 2.20: Bảng cân đối kế toán năm 2010 trưởng BTC)52 55 33 Bảng 2.21: Bảng phân tích cấu tài sản cơng ty Bảng 2.22: Bảng phân tích cấu nguồn vốn 34 Bảng 2.23: Phân tích tình hình tốn 57 35 Bảng 2.24: Phân tích nhu cầu khả toán Bảng 2.23: Bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 Bảng 2.24: Phân tích tiêu tài 58 Bảng 2.27: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2010 65 32 36 37 38 56 62 63 MỞ ĐẦU Lời nói đầu Hiện nước ta hội nhập vào kinh tế thị trường với cạnh tranh gay gắt thành phần kinh tế Để đảm bảo tồn lâu dài ngày phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải tự chủ sản xuất tiêu thụ, sản phẩm làm phải đáp ứng nhu cầu thị yếu khách hàng Mục tiêu doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận Việc thúc đẩy lợi nhuận cao yêu cầu doanh nghiệp phải hạ chi phí đầu vào, hạ giá bán sản phẩm Lợi nhuận định tồn phát triển doanh nghiệp Yêu cầu doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến trình hoạt động, sản xuất Kế tốn cơng cụ thực việc thu thập, xử lý quản lý thơng tin tình hình tài doanh nghiệp Do vậy, doanh nghiệp phải có hệ thống kế tốn để hạch tốn tình hình hoạt động sản xuất doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp biết thành mà doanh nghiệp đạt mặt hạn chế doanh nghiệp mình, từ tìm ngun nhân để đưa biện pháp phương hướng hoạt động phù hợp Hòa chung với xu hội nhập kinh tế đất nước, thành phố Thái Nguyên phát triển kinh tế cách nhanh chóng góp phần vào phát triển kinh tế nước nhà Công ty Cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên ngày phát triển để đứng vững điều kiện kinh tế cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường Qua thời gian học tập trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, chúng em trang bị kiến thức lý thuyết, Với mong muốn củng cố kiến thức vận dụng lý thuyết trang bị vào thực tiễn hoạt động kinh doanh hạch toán doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu chuyên sâu nên em lựa chọn thực tập công ty Cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên Trong thời gian thực tập công ty Cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên, với kiến thức học tìm hiểu thực tế, em chọn hai đề tài làm báo cáo thực tập tốt nghiệp là: - “Tổ chức kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ” - “Báo cáo kế tốn tài báo cáo kế tốn quản trị” Phạm vi nghiên cứu Do điều kiện thời gian khả có hạn nên đề tài thực phạm vi sau:  Về không gian: Đề tài thực công ty CP Bề tông xây dựng Thái NguyênVề thời gian: Hầu hết số liệu lấy vào quý VI năm 2011 quý VI năm 2010  Về nội dung: Bài báo cáo trình bày nội dung trọng tâm NVL, CCDC báo cáo tài năm DN Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập thông tin: - Việc thu thập thơng tin cần thiết q trình nghiên cứu vấn đề, cần phải lựa chọn thông tin xác, khoa học để phục vụ tốt cho việc nghiên cứu - Thu thập thông tin bao gồm: Điều tra thống kê phòng kế tốn, phòng tổ chức thu thập số liệu  Phương pháp kế toán - Phương pháp chứng từ Phương pháp tài khoản Phương pháp ghi sổ kép Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán Phương pháp đánh giá  Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp số liệu  Phương pháp thể thông tin Kết cấu báo cáo thực tập tốt nghiệp  Lời mở đầu  Chương I: Khái quát chung công ty CP tông xây dựng Thái Nguyên  Chương II: Thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty CP tông xây dựng Thái Nguyên  Chương III: Kết luận kiến nghị Chương I Khái quát chung công ty Cổ Phần tông xây dựng Thái Nguyên 1.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp 1.1.1 Tên công ty địa Logo công ty - Công ty cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên - Địa chỉ: Ngõ 547 đường 3/2 tổ 12 - Phường Tân Lập – TP Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên - Điện thoại: (0280) 3947.170 – (0280) 240.3940 – (0280) 3947.171 - Fax : (0280) 947.161 – (0280) 947.170 - Tài khoản: 39010000000191 - Tại: Ngân hàng Đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên - Tài khoản: 102010000438430 - Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên - Tài khoản: 8500211010076 - Tại: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên * Hội đồng quản trị: Ơng : Dương Đình Tập - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bà : Nguyễn Thị Như Hoa Ông : Nguyễn Quốc Trinh * Tổng giám đốc điều hành: Ơng Dương Đình Tập - Vốn điều lệ: 32.000.000.000 đồng 1.1.2 Thời điểm thành lập công ty mốc lịch sử quan trọng q trình phát triển cơng ty Cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên Công ty CP tông xây dựng Thái Nguyên thành lập từ việc cổ phần hóa DNNN xí nghiệp khí tông xây dựng thuộc công ty xây lắp điện Bắc Thái thành công ty CP theo định số: 3584/QĐ-UB ngày 15 tháng 11 năm 1999 UBND tỉnh Thái Nguyên Đăng ký kinh doanh số 1703000049 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 22 tháng 11 năm 1999 thay đổi lần thứ ngày 20 tháng 07 năm 2009 Ngành nghề đăng ký kinh doanh: - Xây dựng dân dụng - Xây dựng nhà cơng nghiệp - Xây dựng cơng trình giao thơng - Xây dựng cơng trình thuỷ lợi - Xây dựng cơng trình cấp nước - Nền móng cơng trình - San lấp mặt - Xây lắp đường dây TBA đến 500KV - Xây lắp cột thu phát sóng phát truyền hình, thơng tin Vi ba - Lắp đặt thiết bị, dây truyền công nghiệp - Xây dựng kinh doanh sở hạ tầng khu công nghiệp - Tư vấn thiết kế điện cơng trình (Dân dụng, cơng nghiệp, điện năng) - Dịch vụ kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng - Gia cơng khí - Sản xuất mua bán cột điện tông, thiết bị điện (bảng điện, cầu dao, cầu chì, dây điện) - Các cấu kiện tông đúc sẵn, tông thương phẩm - Mua bán sắt, thép, xi măng, cát, đá, gạch Block - Sản xuất, mua bán gạch xây dựng - Khai thác chế biến mua bán đá cao lanh - Kinh doanh vận tải hàng hoá đường - Sản xuất mua bán kết cấu thép - Sản xuất, cán, kéo thép - Khai thác mua bán đất phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng - Mua bán, sửa chữa, trung đại tu loại xe ô tô xe máy chuyên dùng Với đội ngũ cán kỹ thuật công nhân lành nghề công ty CP tông xây dựng Thái Nguyên không ngừng đổi quản lý, công nghệ, đầu tư đại hố trang thiết bị thi cơng, phát triển ngành nghề kinh doanh để đáp ứng tốt việc sản xuất, cung cấp tông thương phẩm cho việc phục vụ xây dựng cơng trình, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường với mục tiêu đưa công ty ngày lớn mạnh có chỗ đứng vững thị trường Thái Nguyên tỉnh phía Bắc Cùng với phát triển mạnh mẽ công tác kinh doanh, đến công ty thành lập số chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang Mở rộng thị trường hầu hết tỉnh miền Bắc miền Trung Để nâng cao khả thi công cơng trình có tính chất phức tạp đòi hỏi cao mặt kỹ thuật, công ty đầu tư trang thiết bị, nhân lực phòng thí nghiệm vật liệu Las 686 Liên tục đào tạo đào tạo lại cán công nhân viên công ty, đào tạo nâng cao trình độ cán quản lý thường xuyên cử cán có lực tham gia lớp học cao cấp, trung cấp lý luận trị Các khố học chun ngành tơng, đào tạo thí nghiệm viên phục vụ cho cơng tác thí nghiệm tơng kiểm sốt vật tư, vật liệu đầu vào xi măng, cát, đá Tổ chức học tập nâng cao tay nghề cho công nhân, hạn chế tối đa chi phí quản lý tiết kiệm chi phí khâu sản xuất Nhờ vào lãnh đạo hội đồng quản trị công ty ngày lớn mạnh hơn, doanh thu tiếp tục tăng lên Nếu năm 2007 công ty đạt doanh thu 80 tỷ đồng đến năm 2009 tăng lên 115 tỷ đồng Năm 2010 tháng đầu năm 2011, trước bối cảnh biến động thị trường, giá vật tư đầu vào tăng cao, số khách hàng chậm tốn, Đảng ủy cơng ty xác định: Cần tập trung đẩy mạnh SXKD đôi với mở rộng thị trường; đầu tư trang thiết bị máy móc, sản xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường khâu đột phá; lấy cấu kiện tông đúc sẵn tông tươi sản phẩm chủ lực Từ đầu năm 2010, công ty đầu tư 20 tỷ đồng, gấp hai lần so với năm 2009, để mua sắm trang thiết bị, máy móc (máy bơm tông, trạm trộn), phương tiện vận chuyển, mở rộng nhà xưởng Qua giúp cơng ty có điều kiện sản xuất cung ứng sản phẩm đồng bộ, khép kín, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, uy tín cơng ty với khách hàng ngày tăng Đến nay, công ty có chi nhánh tỉnh: Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang Lai Châu Năm 2010, công ty đạt doanh thu 140 tỷ đồng, vượt kế hoạch 17% Riêng tháng năm 2011, nhiều DN ngành xây dựng sản xuất vật liệu gặp khó khăn, doanh thu cơng ty đạt kế hoạch đề 65 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 280 lao động với thu nhập bình quân triệu đồng/người/tháng 1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty CP tông xây dựng Thái Nguyên DN chuyên sản xuất cấu kiện tông, tông thương phẩm, cột điện, ống cống, cọc móng - Xây dựng, tổ chức thực mục tiêu nhà nước đề ra, sản xuất ngành nghề kinh doanh đăng ký - Quản lý nguồn vốn theo quy định đảm bảo làm ăn có lãi - Chịu thẩm tra tra quan nhà nước có thẩm quyền - Thực việc nghiên cứu, phát triển để nâng cao suất lao động thu nhập người lao động, nâng cao sức cạnh tranh công ty thị trường - Đảm bảo việc làm thu nhập cho 200 lao động Công ty 1.3 Công nghệ sản xuất chủ yếu Công ty cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên đơn vị hoạt động đa ngành, đa nghề nên sản phẩm Cơng ty đa dạng, kể đến cột điện tông loại, tông thương phẩm, cơng trình, hạng mục cơng trình… Nội dung bước sản xuất cột điện tông: Bảng 2.23: Phân tích tình hình tốn cơng ty Chỉ tiêu I Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Các khoản phải thu khác Đầu năm Cuối năm Chênh lệch Số tiền 46.547.767.102 49.844.538.035 3.296.770.933 % 106,6 29.119.126.619 29.490.567.599 371.440.980 101,25 863.572.432 3.801.186.266 2.937.613.834 13.268.530.623 14.964.597.823 1.696.067.200 3.296.537.428 91.591.748.464 51.461.385.228 3.530.072.637 2.308.186.347 77.930.655.325 60.962.839.515 3.324.576.432 -988.351.081 -13.661.093.139 9.501.454.287 -205.496.205 177,28 111,33 57,18 II.Các khoản phải trả 82,47 1.Nợ vay ngắn hạn 115,59 Phải trả người bán 93,82 3.Người mua trả tiền trước 5,48 2.656.400.209 1.365.642.536 -1.290.757.673 4.Thuế khoản phải nộp nhà nước 56,98 1.425.522.382 996.708.697 -428.813.685 5.Phải trả người lao động 6,85 1.270.627.500 657.832.165 -612.795.335 6.Chi phí phải trả nội 110,94 854.627.530 959.654.345 105.026.815 7.Các khoản phải trả ngắn hạn khác 35,39 1.421.532.678 863.597.635 -557.935.043 8.Vay nợ dài hạn -129,22 28.971.580.300 8.799.804.000 -20.171.776.300 Qua bảng phân tích ta nhận thấy khoản trả trước cho người bán tăng lên so với đầu năm 2.937.613.834 đồng tương ứng 177,28% Các khoản vay dài hạn giảm nhanh so với đầu năm -20.171.776.300 đồng hay 129,22%, khoản vay ngắn hạn lại tăng lên 9.501.454.287 đồng hay 115,59% Điều thể Cơng ty có khả chi trả khoản nợ dài hạn đến hạn trả cách chuyển thành khoản nợ ngắn hạn Khoản phải thu khách hàng tăng lên, điều cho thấy công ty bị chiếm dụng lượng vốn 371.440.980 đồng Cơng ty cần có biện pháp thu hồi khoản phải thu, tăng nguồn vốn hỗ trợ chi trả khoản nợ đến hạn trả  Phân tích khoản công nợ phải thu Tỷ trọng khoản phải thu = Các khoản phải thu / Tài sản ngắn hạn so với tài sản ngắn hạn + Đầu năm = (46.547.767.102 / 60.553.833.599) x 100 = 77% + Cuối năm = (49.844.538.035 / 67.208.179.337) x 100 = 74% Tỷ trọng khoản phải thu = Các khoản phải thu / Các khoản phải trả 57 so với số tiền phải trả + Đầu năm = (46.547.767.102 / 91.591.748.464) x 100 = 51% + Cuối năm = (49.844.538.035 / 77.930.655.325) x 100 = 64% Dựa vào hai tỷ số ta thấy công ty chiếm dụng vốn nhiều so với đầu năm Công ty cố gắng thu hồi khoản nợ phải thu  Phân tích tình hình khoản phải trả Qua bảng phân tích tình hình tốn cơng ty Cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên ta thấy, khoản phải trả cuối năm giảm so với đầu năm 13.661.093.139 đồng tương ứng 82,47% Cụ thể vay nợ dài hạn giảm mạnh so với đầu năm 20.171.776.300 đồng tương ứng với 129,22% Các khoản phải trả khác giảm không đáng kể Công ty trả khoản nợ dài hạn đến hạn trả vào cuối năm, thể công ty giảm bớt vốn chiếm dụng nâng cao hiệu kinh doanh d) Phân tích khả tốn Phân tích khả tốn cơng ty nhằm cung cấp thơng tin cho nahf quản trị biết tình hình tài cơng ty Mặt khác phân tích khả tài biết tình hình sử dụng vốn cơng ty hiệu chưa, công ty xây dựng chế độ thu chi phù hợp chưa Để có sở đánh giá tình hình tốn cơng ty thời gian tới, cần sâu phân tích nhu cầu khả tốn: Bảng 2.24: Phân tích nhu cầu khả tốn cơng ty Nhu cầu toán A.Các khoản cần toán II.Các khoản nợ đến hạn 1.Thuế khoản phải nộp nhà nước 2.Phải trả người lao động B.Các khoản phải toán 1.Phải trả 2.Phải trả người bán 3.Người mua trả tiền trước 4.Chi phí phải trả nội 5.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn Tổng nhu cầu tốn A.Các khoản dùng tốn 1.Tiền mặt B.Các khoản dùng tốn thời gian tới 1.Phải thu 2.Hàng tồn kho Tổng cộng khả toán 58 Số đầu năm Số cuối năm 2.696.149.882 1.654.540.862 1.425.522.382 1.270.627.500 996.708.697 657.832.165 59.924.018.282 67.476.310.463 51.461.385.228 3.530.072.637 2.656.400.209 854.627.530 1.421.532.678 60.962.839.515 3.324.576.432 1.365.642.536 959.654.345 863.597.635 62.620.168.164 69.130.851.325 1.247.822.410 1.954.943.679 1.247.822.410 1.954.943.679 59.910.337.422 63.210.006.274 46.547.767.102 11.362.570.320 49.844.538.035 13.365.468.239 59.158.159.832 65.164.949.953 Trên sở bảng phân tích trên, tính hệ số khả tốn nhanh: Hệ số khả toán nhanh = Khả toán / nhu cầu toán + Đầu năm = 59.158.159.832 / 62.620.168.164 = 0,944 + Cuối năm = 65.164.949.953 / 69.130.851.325 = 0,942 Ta thấy hệ số toán công ty giảm so với đầu năm 0.002 lần Nguyên nhân giảm khoản vay ngắn hạn tăng lên so với đầu năm 9.501.454.287 đồng Tuy nhiên hệ số cao, chứng tỏ doanh nghiệp có khả tốn khoản cơng nợ đến hạn hạn, tiêu mà giảm mạnh ảnh hưởng đến uy tín chất lượng tài doanh nghiệp cơng ty Khả toán nợ dài hạn: Hệ số toán nợ dài hạn = Tài sản dài hạn / Nợ dài hạn + Đầu năm = 43.621.327.931 /28.971.580.300 = 1,51 + Cuối năm = 45.673.089.531 / 8.799.804.000 = 5,19 Hệ số cuối năm ca0 so với đầu năm 3,68 lần, chứng tỏ Cơng ty có đủ khả tốn khoản nợ dài hạn đến hạn trả, nhân tố giúp cho công ty chủ động kế hoạch tài e) Phân tích hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh tiêu phản ánh trình độ tổ chức sử dụng yếu tố sản xuất Công ty, hiệu sử dụng tài sản, vốn Là hệ thống thông trị quan trọng để đưa định đầu tư Hiệu kinh doanh CP QLDN =Doanh thu / CP QLDN + Năm 2009 = 129.474.667.384 / 6.074.321.934 = 21,32 + Năm 2010 = 151.153.965.560 / 6.146.534.642 = 24,59 Vào năm 2009 đồng chi phí quản lý tạo 21,32 đồng doanh thu Năm 2010 đồng chi phí tạo 24,59 đồng doanh thu Điều cho thấy hiệu kinh doanh công ty ngày cao, công ty quản lý tốt chi phí quản lý doanh nghiệp Hiệu chi phí quản lý doanh nghiệp = CP QLDN / Doanh thu + Năm 2009 = 6.074.321.934 / 129.474.667.384 =0,047 + Năm 2010 = 6.146.534.642 / 151.153.965.560 =0,041 Vào năm 2009 đồng doanh thu công ty cần 0,047 đồng chi phí quản lý Năm 2010 đồng doanh thu cơng ty cần 0,041 đồng chi phí Như chi phí quản lý cho đồng doanh thu công ty giảm so với năm 2009 0,006 lần Hệ số doanh thu so với tài sản = Doanh thu / Tài sản + Năm 2009 = 129.474.667.384 / 104.175.161.530 = 1,24 + Năm 2010 = 151.153.965.560 / 112.788.085.149 = 1.34 59 Hệ số cho thấy đồng tài sản thu đồng doanh thu Năm 20090 đồng tài sản thu 1,24 đồng doanh thu, đến năm 2010 đồng tài sản thu 1,34 đồng doanh thu Điều chứng tỏ Cơng ty có sách sử dụng tài sản cách hợp lý vào năm 2010, làm doanh thu tăng lên 0,1 lần so với năm 2009 Tỷ suất lợi nhuận ròng doanh thu = Lợi nhuận / Doanh thu + Năm 2009 = 691.147.276 / 129.474.667.384 = 0,005 + Năm 2010 = 1.793.736.802 / 151.153.965.560 = 0,012 Ta thấy năm 2010 có lợi nhuận ròng từ doanh thu cao so với năm 2009 0,007 lần, cho thấy lợi nhuận ròng công ty tạo nhiều Công ty hoạt động có hiệu hơn, chi phí bỏ thấp Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản = Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản + Năm 2009 = 691.147.276 / 104.175.161.530 = 0.007 + Năm 2010 = 1.793.736.802 / 112.788.085.149 = 0,016 Năm 2009 đồng tài sản tạo 0,007 đồng lợi nhuận năm 2010 tăng lên 0,009 lần so với năm 2009 Năm 2010, đồng tài sản tạo lợi nhuận 0,016 đồng Các chi phí bỏ thấp, doanh thu cao năm 2009, tạo khoản lọi nhuận cao Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu + Năm 2009 = 691.147.276 / 12.583.413.060= 0,055 + Năm 2010 = 1.793.736.802 / 34.857.429.824 = 0,051 Năm 2009, đồng vốn chủ sở hữu thu 0,055 đơng lợi nhuận ròng Năm 2010 tỷ lệ giảm xuống có 0,051 đồng Chứng tỏ cơng ty bỏ vốn vào nhiểu lợi nhuận thu lại lại chưa cao Tuy nhiên tỷ lệ cao, đảm bảo cơng ty làm ăn có lãi Cơng ty nên xem xét tiêu để đưa định đắn dài hạn 60 2.2.3.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài tổng hợp phản ánh tóm lược khoản doanh thu, chi phí kết kinh doanh DN thời kỳ định, bao gồm kết hoạt động kinh doanh (hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính) hoạt động khác Cơ sở để lập báo cáo: Căn vào báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm trước Căn vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ tài khoản) sổ kế toán chi tiết kỳ dùng cho tài khoản từ loại đến loại Phương pháp lập tiêu bảng báo cáo tuân theo chuẩn mực kế toán hành 61 Bảng 2.25: Bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 Mẫu số: B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- CTCP tông xây dựng Thái Nguyên BTC ngày 20/02/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu BH cung cấp DV (10=01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp DV Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong : Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13.Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Mã số Thuyết minh 01 VI.25 10 11 VI.27 20 21 22 23 24 VI.26 VI.28 25 30 31 32 50 51 VI.30 60 Năm Năm trước 151.153.9 65.560 151.153.9 65.560 132.567.875.639 18.586.08 9.921 125.295.681 11.344.836.134 9.227.405.011 1.146.534.642 6.146.534 642 73.480.18 3.059.545 940 741.283.734 2.318.622.206 2.391.742 390 598.005.5 88 1.793.736 802 129.474.667.834 129.474.667.384 118.836.627.312 10.638.040.522 6.535.672.537 9.326.153.567 8.511.623.109 852.707.857 6.074.321.934 920.529.701 - 920.529.701 230.382.425 691.147.276 (Nguồn: Phòng kế tốn – tài vụ) Bảng 2.26: Phân tích tiêu tài năm 2009 – 2010 ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Năm 2009 62 Năm 2010 Chệnh lệch năm 2010/2009 Mức % Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu BH cung cấp DV Giá vốn hàng bán 151.153 129.474.667.834 965.560 151.153 129.474.667.384 965.560 118.836.627.312 132.567.875.639 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp DV 10.638.040.522 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài 6.535.672.537 9.326.153.567 - Trong : Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 8.511.623.109 852.707.857 6.074.321.934 920.529.701 18.586.0 89.921 21.679.297.726 17 21.679.298.176 13.731.248.327 17 12 7.948.049.399 74.7 125.295.681 11.344.836.134 (6.410.379.856) 2.018.682.567 -98 22 9.227.405.011 1.146.534.642 6.146.53 4.642 715.781.902 293.826.785 34 72.212.708 73.480.1 84 (847.049.517) -92 Phân tích chung: Căn vào cột mức chênh lệch năm 2010 so với năm 2009: Tốc độ tăng doanh thu 17%, tăng nhanh so với giá vốn hàng bán 12% Điều dẫn đến tốc độ tăng lợi nhuận gộp năm 2010 tăng nhanh so với năm 2009 74.7% Nhưng doanh thu từ hoạt động tài giảm 98%, chi phí từ hoạt động tài lại tăng lên 22% làm lợi nhuận doanh nghiệp giảm Cùng với chi phí bàn hàng quản lý chiếm tỷ trọng lớn tăng lên 34% 1% làm cho tốc độ tăng lợi nhuận công ty giảm lớn 95% Điều cho thấy công ty cần thay đổi sách ưu đãi khách hàng, làm giảm giá vốn cách hạ chi phí đầu vào, doanh nghiệp cần phải kiểm sốt chặt chẽ chi phí bán hàng chi phí chiếm tỷ trọng lớn mà tăng nhiều năm 2010 điều có tác động hạn chế lợi nhuận năm 2010 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là: - Chi phí hoạt động tài tăng, làm cho lợi nhuận giảm 2.018.826.785 đồng - Giá vốn hàng bán tăng, làm cho lợi nhuận giảm 13.731.248.327 đồng - Doanh thu từ hoạt động tài giảm làm lợi nhuận giảm 6.410.379.856 đồng - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng, làm lợi nhuận tăng 21.679.298.176 đồng Như có hai nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận với mức cao giá vốn hàng bán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Do doanh nghiệp cần tìm biện pháp để mở rộng thị trường, tăng doanh thu tiết kiệm khoản chi phí 63 Tuy nhiên tốc độ giảm lợi nhuận sau thuế nhanh so với tốc độ giảm nhân tố khác, điều chứng tỏ khoản chi phí doanh nghiệp tăng lên Tốc độ tăng giá vốn hàng bán tương đương với tốc độ tăng doanh thu bán hàng, chứng tỏ khoản chi phí sản xuất phù hợp với doanh thu Doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2010 giảm nhiều so với năm 2009 Chứng tỏ hoạt động xây dựng doanh nghiệp gặp khó khăn Mặt khác chi phí hoạt động tài tăng nhanh 22%, doanh thu từ hoạt động tài lại giảm đáng kể 98%, kết lợi nhuận từ hoạt động tài bị lỗ nhanh Doanh nghiệp cần kiểm tra xem khoản đầu tư có mục đích tính chất khơng để có biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Bên cạnh nhân tố tích cực doanh nghiệp cần phát huy để nâng cao lợi nhuận 2.2.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phận hợp thành BCTC, cung cấp thơng tin giúp người sử dụng đánh giá thay đổi tài sản thuần, cấu tài chính, khả chuyển đổi tài sản thành tiền, khả toán khả DN việc tạo luồng tiền trình hoạt động Báo cáo lưu chuyển tiền tệ làm tăng khả đánh giá khách quan tình hình kinh doanh chủa DN khả so sánh DN loại trừ ảnh hưởng việc sử dụng phương pháp kế toán khác cho giao dịch tượng Cơ sở để lập báo cáo: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Bảng thuyết minh báo cáo tài - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước - Các tài liệu khác: sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết tài khoản “tiền mặt”, “tiền gửi ngân hang”, “tiền chuyển”… Phương pháp lập tiêu báo cáo tuân thủ theo chuẩn mực kế toán hành 64 Bảng 2.27: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2010 Mẫu số: B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐBTC ngày 20/02/2006 Bộ CTCP tông xây dựng Thái Nguyên trưởng BTC) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Năm 2010 Chỉ Tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Mã số Thuyết minh Đơn vị tính: VNĐ Năm Năm trước 01 127.356.016 447 02 (151.627.000.000 ) 93.513.771.329 06 (12.818.468.000) (9.227.405.011) 34.611.784.2 66 07 (58.148.411.977) (66.027.380.644) (9.451.1 30.877) (9.033.038.582) 70.558.559.3 01 (164.029.996 509) 20 (95.945.637.870) (84.469.215.982) 21 (59.011.260) (224.843.985) 27 134.617.182 30 (53.835.765) 1.114.174.120 (1.197.247.036 ) 03 04 65 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tương đương tiền đầu kỳ Tiền tương đương tiền cuối kỳ Người lập biểu (Ký, họ tên) 33 130.548.284.297 78.638.800.045 34 (81.078.544.984) (44.904.099.955) 40 49.469.739.313 34.915.545.413 50 (36.442.242.635) (48.625.062.534) 60 1.247.822.410 955.315.326 70 1.954.943.679 1.247.822.410 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2010 Giám đốc (Ký, họ tên, dống dấu) 2.2.3.4 Bản thuyết minh báo cáo tài Bản thuyết minh báo cáo tài phận hợp thành tách rời BCTC công ty dùng để mơ tả mang tính tường thuật phân tích chi tiết thơng tin số liệu trình bày BCĐKT, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thông tin cần thiết khác theo yêu cầu chuẩn mực kế toán cụ thể Cơ sở lập thuyết minh báo cáo tài chính: Căn vào BCĐKT, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo Căn vào sổ kế toán tổng hợp Căn vào sổ thẻ kế tốn chi tiết bảng tổng hợp chi tiết có lien quan Căn vào thuyết minh báo cáo tài năm trước Căn vào tình hình thực tế công ty tài liệu lien quan khác Phương pháp lập tiêu thuyết minh báo cáo tài tuân theo chuẩn mực kế toán hành 66 CHƯƠNG III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 3.1 Một số nhận xét thực trạng cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên Qua thời gian thực tập công ty Cổ phần tông xây dựng Thái Ngun em có nhận xét cơng tác kế tốn cơng ty sau: Từ thành lập đến cơng ty gặp nhiều khó khăn thử thách, song với nỗ lực cố gắng ban lãnh đạo đội ngũ cán công nhân viên tồn cơng ty, ủng hộ quyền cấp, Công ty bước phát triển khẳng định thị trường nước quốc tế Đạt thành tựu ngày đạo đắn ban lãnh đạo công ty, áp dụng dây truyền sản xuất tiên tiến Cùng với cơng tác hạch tốn kế tốn cơng ty thời gian qua hồn thành tốt nhiệm vụ mình, đưa thơng tin tài chính, kế tốn cách kịp thời nhanh chóng, giúp nhà quản trị có định đắn 3.1.1 Ưu điểm - Tổ chức máy kế toán tổ chức sở tập trung phù hợp với đặc điểm, quy mô kinh doanh DN, đồng thời nỗ lực phòng kế toàn phối hợp chặt chẽ phòng ban cơng ty nên số liệu kế tốn ln phản ánh kịp thời, xác phục vụ đắc lực cho nhà quản trị DN - Hình thức kế tốn mà cơng ty áp dụng hình thức nhật ký chung có ưu điểm đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng - Phương pháp kế toán: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hợp lý Phù hợp với yêu cầu cung cấp thơng tin nhanh, xác số lượng ngun vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho - Số liệu kế toán ghi chép rõ ràng phản ánh trung thực xác tình hình có, tăng giảm NVL, CCDC, thành phẩm kỳ Hệ thống báo cáo đầy đủ, xác  Về hạch tốn ngun vật liệu, công cụ dụng cụ: - Công ty xây dựng hệ thống kho bãi khoa học, dễ bảo quản, sử dụng phù hợp với cách phân loại vật tư mà công ty áp dụng - Việc xếp bố trí nhân phòng kế tốn hồn tồn phù hợp với u cầu hạch tốn trình độ đội ngũ cán Kế toán vật liệu chấp hành 67 nguyên tắc, chế độ kế toán nhà nước Phản ánh kịp thời nghiệp vụ phát sinh liên quan đến vật tư - Chứng từ sổ sách: Việc quản lý vật tư từ khâu nhập đến khâu xuất dung đưuoc thực nghiêm ngặt thể đầy đủ chứng từ, sổ sách theo quy định chế độ kế toán hành - Phương pháp tính giá NVL, CCDC xuất kho: Cơng ty tính giá thực tế xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền Đây phương pháp đơn giản, dễ làm, khơng tốn nhiều cơng sức cảu kế tốn viên - Công tác quản lý NVL, CCDC: Ở khâu thu mua NVL, CCDC mua đảm bảo chất lượng, giá hợp lý Ở khâu bảo quản cơng ty có kho chứa NVL, CCDC rộng nên vậtbảo quản tốt, chất lượng, vị trí kho thuận tiện cho việc xuất – nhập vật tư Ở khâu sử dụng NVL, CCDC sử dụng đungs mục đích, khơng lãng phí  Về báo cáo tài báo cáo quản trị: Kế toán trưởng người thực báo cáo định kỳ, có trình độ chun môn cao Sử dụng đầy đủ loại báo cáo theo quy định nhà nước Giúp nhà quản trị nắm rõ tình hình tài cơng ty, đưa định sáng suốt Hơn việc sử dụng phần mềm kế toán máy vi tính giúp cơng ty quản lý hệ thống phần hành tốt hơn, dễ theo dõi Cung cấp báo cáo nhanh chóng, xác nhà quản trị cấp cao cần Trên ưu điểm em rút qua trình thực tập cơng ty Tuy nhiên bên cạnh số hạn chế cơng tác kế tốn tác kế tốn công ty theo em công ty nên xem xét lại cho phù hợp với chuẩn mực kế toán hành nhà nước 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm tổ chức cơng tác kế tốn công ty CP tông xây dựng Thái Nguyên số hạn chế sau: - Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo mơ hình tập trung số lượng nhân viên kế tốn dẫn đến tình trạng nhân viên kế tốn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ - Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung đơn giản việc ghi sổ bị trùng lặp - Vấn đề theo dõi quản lý NVL, CCDC chưa trọng không phản ánh hỏng hóc, mát NVL, CCDC q trình sử dụng - Cơng ty thực lập sổ danh điểm vậtcông tác quản lý NVL CCDC dễ làm trùng lập danh điểm có q nhiều loại vật tư 68 - Phương pháp tính giá xuất kho: Cơng ty tính theo phương pháp bình quân gia quyền đơn giản cơng việc tính tốn dồn hết vào cuối tháng Điều làm ảnh hưởng đến việc cung cấp thông tin cho đối tượng sử dụng kế toán giá thành 3.2 Một số giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên Em xin đưa số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty sau: - Trang bị thiết kế phòng kế tốn: Cơng ty nên trang bị thêm máy móc đại, phần mềm kế tốn tốt để cơng tác kế tốn đạt hiệu cao - Tuyển thêm nhân viên kế toán để cơng việc kế tốn thực nhanh hiệu - Lập biên kiểm nghiệm vật tư cuối năm: Do hệ thống kho bãi công ty chưa tốt, có vật liệu phải để ngồi sân nên việc hao hụt nguyên vật liệu giảm chất lượng điều dễ hiểu Vì để phuc vụ cho việc quản lý bảo quản nguyên vật liệu cách tốt hơn, công ty nên lập biên kiểm nghiệm vật tư hàng tháng để xác định khối lượng, chất lượng vật tư làm xác định trách nhiệm công tác bảo quản xử lý vật tư thừa thiếu để kế toán vật tư hạch toán phần thiếu hụt - Về phương pháp tính giá NVL, CCDC xuất kho: Do số lần nhập – xuất kho vậtcông ty phát sinh nhiều tháng nên công ty sử dụng phương pháp bình quna gia quyền để tính giá xuất kho Phương pháp đơn giản, dễ làm không tốn nhiều công sức không phù hợp với phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xun đến cuối tháng tính giá xuất kho tháng Mặt khác, Công ty sử dụng phần mềm kế tốn vào hạch tốn cơng ty nên tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân sau lần nhập, phương pháp thời điểm xuất kho kế tốn tính giá xuất kho Như cơng việc kế tốn san tháng, cung cấp kịp thời thông tin hàng tồn kho cho đối tượng sử dụng Giá đơn vị bình quân sau lần nhập: Giá đơn vị bình quân sau lần nhập Giá thực tế NVL,CCDC tồn sau lần nhập = Số lượng NVL,CCDC tồn sau lần nhập Cơng thức tính giá trị NVL, CCDC xuất kho sau: Giá thực tế NVl, CCDC xuất kho = Số lượng loại NVL, CCDC 69 x Giá đơn vị bình quân sau lần nhập Kết luận Để phát huy vai trò quản lý kinh tế thơng qua việc phản ánh giám sát cách chặt chẽ, toàn diện tài sản nguồn vốn công ty khâu trình sản xuất nhằm cung cấp thơng tin xác hợp lý phục vụ cho việc lãnh đạo đạo hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tất yếu Nhất việc chuyển đổi môi trường kinh tế, việc tổ chức kế tốn vật liệu đòi hỏi phải nhanh chóng kiện tồn để cung cấp kịp thời đồng vật liệu sản xuất, kiểm tra, giám sát việc chấp hành định mức dự trữ ngăn ngừa tượng hao hụt, mát lãng phí vật liệu Do việc đẩy mạnh hạch tốn ngun vật liệu, công cụ dụng cụ, đồng thời đưa báo cáo xác, cụ thể vấn đề cấp bách sống doanh nghiệp Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải tự vận động lên thực lực Mặc dù có nhiều biến động thị trường Công ty Cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên tồn ngày phát triển nhờ vai trò khơng nhỏ cơng tác kế tốn với việc tổ chức máy quản lý phù hợp Qua thời gian thực tập khảo sát Công ty Cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên em nhận thấy điều hợp lý không hợp lý cơng tác kế tốn cơng ty Từ em mạnh dạn đề xuất ý kiến phương hướng biện pháp nhằm tổ chức công tác kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị Do thời gian thực tập tìm hiểu thực tế khơng dài, trình độ lý luận thực tiễn hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Em mong góp ý thầy, giáo khoa kinh tế công nghiệp trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên để luận văn em hoàn thiện Qua em xin chân thành cảm ơn cô giáo Ma Thị Thu Thủy chị phòng kế tốn – tài vụ công ty Cổ phần tông xây dựng Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ em việc hồn thành khóa luận tốt nghiệp Thái Ngun, ngày tháng năm 2012 Sinh viên Hoàng Thị Thơm 70 Danh mục tài liệu tham khảo  Tài liệu chính: [1]; Tài liệu, số liệu kế tốn cơng ty Cổ phần tông xây dựng Thái NguyênTài liệu tham khảo: [2]; PGS.TS Đặng Thị Loan: Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp; NXB Đại học kinh tế quốc dân; năm 2008 [3]; TS.Nguyễn Phú Giang: Kế tốn tài chính; NXB tài chính; năm 2008 [4];Bộ tài chính: Chế độ kế tốn doanh nghiệp, 1, Hệ thống tài khoản kế toán; NXB tài chính; năm 2006 [5]; Chế độ kế tốn doanh nghiệp, 2, Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế tốn sơ đồ kế tốn; NXB tài chính; năm 2006 [6]; Chuẩn mực kế toán Việt Nam; NXB tài chính; năm 2008 [7]; Bộ tài chính: 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam; NXB tài chính; năm 2008 [8]; Tạp chí kế tốn; Tạp chí kinh tế báo ; tạp chí có liên quan 71 ... chọn thực tập công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Thái Nguyên Trong thời gian thực tập công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Thái Nguyên, với kiến thức học tìm hiểu thực tế, em chọn hai đề tài làm báo cáo. .. xuất cột điện Bê tông Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Thái Nguyên Sơ đồ số 1.2: Cơ cấu máy quản lý Công ty CP Bê tông xây dựng Thái Nguyên Sơ đồ số 1.3: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty Sơ đồ 1.4:... Đình Tập - Vốn điều lệ: 32.000.000.000 đồng 1.1.2 Thời điểm thành lập công ty mốc lịch sử quan trọng q trình phát triển cơng ty Cổ phần Bê tông xây dựng Thái Nguyên Công ty CP bê tông xây dựng Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập về báo cáo tài chính và nguyên vật liệu tại công ty bê tông và xây dựng thái nguyên , Báo cáo thực tập về báo cáo tài chính và nguyên vật liệu tại công ty bê tông và xây dựng thái nguyên , Danh mục các tài liệu tham khảo, Phương pháp nghiên cứu., Khái quát chung về công ty Cổ Phần Bê tông và xây dựng Thái Nguyên, 3 Công nghệ sản xuất chủ yếu., 6 Đặc điểm tình hình lao động của DN., Bảng số 1.3: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN, Bảng số 2.1: Hóa đơn GTGT khi mua nguyên vật liệu, Bảng số 2.6: Phiếu nhập kho Công cụ dụng cụ, Bảng 2.13: Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn, 2 Báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại doanh nghiệp., Bảng 2.25: Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay