ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA SỬ DỤNG ETHYLENE TRÊN CÂY CAO SU TẠI VÙNG ĐẤT XÁM DẦU TIẾNG

87 75 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** NGUYỄN VĂN THÀNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA SỬ DỤNG ETHYLENE TRÊN CÂY CAO SU TẠI VÙNG ĐẤT XÁM DẦU TIẾNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** NGUYỄN VĂN THÀNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA SỬ DỤNG ETHYLENE TRÊN CÂY CAO SU TẠI VÙNG ĐẤT XÁM DẦU TIẾNG Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS Lê Huỳnh Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp xin chân thành cám ơn: Chân thành cám ơn Cha mẹ, anh chị em chăm lo, giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập trường Chân thành biết ơn thầy cô Khoa Lâm Nghiệp tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báo cho suốt thời gian học hành trường, bước chân công việc sống Lời cám ơn chân thành xin gởi đến: Chân thành cám ơn thầy Lê Huỳnh tận tình hướng dẫn giúp đỡ cho tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn Ban Giám Đốc Nơng trường Long Hòa, tồn thể cơng nhân viên chức kỹ thuật Nông Trường tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cung cấp thơng tin tạo điều kiện cho tơi tìm hiểu, giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng: Cho gởi lời cám ơn đến tất người bạn, sinh viên, đồng nghiệp giúp đỡ đóng gốp cho tơi suốt thời gian học tập trường,cũng thời gian làm khóa luận tốt nghiệp Tháng Năm 2011 Người viết Nguyễn Văn Thành i TĨM TẮT NGUYỄN VĂN THÀNH, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 Với tên đề tài “ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA SỬ DỤNG ETHYLENE TRÊN CÂY CAO SU TẠI VÙNG ĐẤT XÁM DẦU TIẾNG” Người hướng dẫn: ThS LÊ HUỲNH Nghiên cứu tiến hành lơ thuộc Nơng Trường Long Hòa Mục đích đánh giá hiệu sử dụng chất khí Ethylene kích thích phù hợp giống nào.Mục tiêu nghiên cứu nhằm so sánh sản lượng mủ lơ có xủ lý bơm khí Ethylene lơ khơng xử lý bơm khí giống VM515 so sánh sản lượng mủ giống VM515 PB235 sử dụng kỹ thuật dùng khí Ethylene Phương pháp chọn sở chọn đại diện dựa vào biểu đồ D1,3 Hdc lơ 1K,5D (xử lý bơm khí ethylene) lơ 3F (lơ đối chứng) Các nghiệm thức thí nghiệm gồm: -Nghiệm thức lô 1K sử dụng thuốc kích thích khí ethylene -Nghiệm thức lơ 1K bơm khí ethylene, ngày lấy mủ khơng xủ lý kích thích khí -Nghiệm thức lơ khơng xử lý khí -Nghiệm thức 4: Lơ D,lơ có kích thích khí ethylen -Nghiệm thức 5: Lơ D,lơ bơm khí ethylene,ngày lấy mủ ngày khơng bơm khí Thí nghiệm bố trí lặp lại theo thời gian, lơ lấy số lượng mẫu đại diện 100 để lấy số liệu so sánh Kết quả: Sản lượng mủ lô 1K có xủ lý bơm khí Ethylene tăng so với lô 3F Sản lượng mủ giống VM515 PB235 sử dụng kỹ thuật dùng khí Ethylene có khác biệt ý nghĩa mặt thống kê Phương trình tương quan cho thấy có D1,3 lớn cho sản lượng lớn,Hdc không ảnh hưởng tới sản lượng mủ ii MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC BẢNG vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ix Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Ý nghĩa 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Địa điểm nghiên cứu 2.2 Tổng quan hai dòng vơ tính 2.2.1 Dòng vơ tính VM 515 2.2.2.Dòng vơ tính PB 235 2.3 Các tiêu sử dụng phương pháp kích thích khí ethylene 2.3.1 Tiêu chuẩn sử dụng phương pháp kích thích khí ethylene 2.3.2 Hàm lượng DRC 2.4 Chất kích thích vật liệu sử dụng 2.4.1 Khí ethylene 2.4.2 Liều lượng sử dụng nhịp độ bơm khí 10 2.4.3 Phương pháp bơm khí ethylene vào hộp thân 10 2.5 Những nghiên cứu việc sử dụng chất kích thích cao su 10 2.5.1 Những nghiên cứu việc sử dụng chất kích thích cao su giới 10 2.5.2 Những nghiên cứu nước 11 2.5.2.1 Ảnh hưởng chất kích thích Ethephon đến tiêu sinh lý mủ 12 2.5.2.2 Một số kết nghiên cứu cơng nghệ dùng khí ethylene nước ta 12 2.6 Sơ lược yếu tố ảnh hưởng tới suất mủ 15 2.6.1 Nhịp độ cạo 15 2.6.2 Độ dốc hướng miệng cạo 16 2.6.3.Chiều cao miệng cạo 16 iii 2.6.4 Độ sâu cạo mủ độ hao dăm 17 2.6.5 Giờ cạo ngày 18 2.6.6 Phần cạo 18 2.7 Sơ lược số thông số sinh lý mủ 19 2.7.1 Đường(sucrose) 19 2.7.2 Tổng Hàm lượng chất khô (TSC) 19 2.7.3 Lân vô Pi 19 2.7.4 Hàm lượng Mg2+ 20 Chương MỤC TIÊU NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1.1 Mục đích 21 3.1.2 Mục tiêu 21 3.1.3 Các nội dung nghiên cứu 21 3.2 Vật liệu nghiên cứu 21 3.2.1 Vườn cao su 21 3.2.2 Khí ethylene 23 3.2.2.1 Hộp RRIMFLOW 23 3.2.2.2 Dụng cụ bơm khí ethylene vào hộp 24 3.2.3 Đo sản lượng 25 3.2.4 Bảng sơ lược 25 3.3 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3.1 Nghiệm thức 26 3.3.2.Ngoại nghiệp 26 3.3.3 Nội nghiệp 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Kết chọn đại diện 28 4.1.1 Biểu đồ phân bố tần số D1,3,Hdc giống VM515 lô 1K xử lý bơm khí ethylene 28 4.1.2 Biểu đồ phân bố tần số D1,3 ,Hdc giống VM515 lô đối chứng (3F) 30 4.1.3 Biểu đồ phân bố tần số D1,3,Hdc giống PB235 lô 5D xử lý bơm khí ethylene 31 4.2 So sánh sản lượng mủ giống VM515 32 iv 4.2.1 So sánh sản lượng mủ giống VM515 kỹ thuật dùng chất kích thích khí Ethylene với lơ đối chứng qua nghiệm thức NT1 NT3 32 4.2.2 Phân tích sản lượng giống VM515 kỹ thuật dùng chất kích thích với lơ đối chứng qua nghiệm thức NT2 NT3 35 4.3 So sánh sản lượng giống VM515 PB235 kỹ thuật dùng chất kích thích 37 4.3.1 So sánh sản lượng giống VM515 PB235 kỹ thuật dùng chất kích thích qua nghiệm thức NT1 NT4 37 4.3.2 So sánh sản lượng mủ giống VM515 PB235 kỹ thuật dùng chất kích thích qua nghiệm thức NT2 NT5 39 4.4 Phân tích sản lượng mủ lơ xử lý khí 40 4.4.1 So sánh sản lượng mủ lô 1K trung bình lần lấy mủ với trung bình lần lấy mủ 40 4.4.2 Phân tích sản lượng lơ 5D Tb lần lấy mủ với Tb lần lấy mủ 43 Biểu đồ 5.11: So sánh sản lượng mủ qua trung bình lần lấy 46 4.5 Phương trình tương quan sản lượng lô với D1,3 Hdc 46 4.5.1 Phương trình tương quan sản lượng lơ 1K có kích thích (NT1) với D1,3,Hdc 46 4.5.2 Phương trình tương quan sản lượng lô 3F với D1,3,Hdc 48 4.5.3 Phương trình tương quan sản lượng lơ 5D có kích thích (NT4) với D1,3,Hdc 49 4.6 So sánh phần trăm tăng sản lượng lần lấy mủ lô 1K, 3F, 5D 51 4.6.1 So sánh phần trăm tăng sản lượng lô 1K lô 3F 51 4.6.2 So sánh phần trăm tăng sản lượng 5D 51 4.6.3 So sánh phần trăm tăng sản lượng 1K 5D 52 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC I v DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.2: Hàm lượng cao su khô (%) RF chế độ cạo bình thường qua ba năm cạo mủ NT Bến Củi ( Đỗ Kim Thành, 2010 ) Bảng 2.3: Trung bình suất RRIMFLOW chế độ cạo bình thường qua bốn năm thu hoạch mủ CTCS Đồng Nai (Đổ Kim Thành, 3/2010) 13 Bảng 2.4: Trung bình suất RF chế độ cạo bình thường qua ba năm thu hoạch mủ NT cao su Bến Củi (Đổ Kim Thành, 3/2010) 13 Bảng 2.5: Năng suất vườn ứng dụng kỹ thuật RF so với vườn cạo theo quy trình CTCS Dầu Tiếng (ĐC) (Đổ Kim Thành, 3/2010) 14 Bảng 2.6: Địa hình số lượng cạo 19 Bảng 3.1: Giống, nghiệm thức,lần lấy mủ 25 Bảng 4.1: Bảng phân bố tần số D1,3,Hdc lô 1K 28 Bảng 4.2: Bảng phân bố tần số D1,3,Hdc lô đối chứng (lô 3F) 30 Bảng 4.3: Bảng phân bố tần số D1,3,Hdc lô 5D 31 Bảng 4.5: Sự sai khác sản lượng NT1 NT3 33 Bảng 4.6:So sánh sản lượng nghiệm thức NT1 NT3 34 Bảng 4.7: Kiểm tra phương sai NT2 NT3 35 Bảng 4.8: Sự sai khác sản lượng NT2 NT3 36 Bảng 4.9: Kiểm tra phương sai NT1 NT4 37 Bảng 4.10: Sự sai khác sản lượng NT1 NT4 37 Bảng 4.11: So sánh sản lượng nghiệm thức NT1 NT4 38 Bảng 4.12: Kiểm tra phương sai NT2 NT5 39 Bảng 4.13: Sự sai khác sản lượng NT2 & NT5 39 Bảng 4.14: Kiểm tra phương sai Tb lần lấy mủ với Tb lần lấy mủ lô 1K 40 Bảng 4.15: Sự sai khác sản lượng Tb lần lấy mủ với Tb lần lấy mủ lô 1K 41 Bảng 4.16: So sánh lần lấy mủ lô 1K qua trắc nghiệm LSD nhân tố (độ tin cậy 95.0 %) 41 Bảng 4.17: Kiểm tra phương sai TB lần (2 5) với Tb lần (3 6) lô 5D 43 vi Bảng 4.18: Sự sai khác sản lượng trung bình lần với trung bình lần lô 5D 44 Bảng 4.19:So sánh lần lấy lô 5D qua trắc nghiệm LSD nhân tố với độ tin cậy 95.0 % 44 Bảng 4.20: PTTQ sản lượng có kích thích (NT1) với D1,3 lơ 1K 46 Bảng 4.21: PTTQ sản lượng có kích thích (NT1) với Hdc lơ 1K 47 Bảng 4.22: PTTQ sản lượng lô 3F (NT3) với D1,3 48 Bảng 5.23: PTTQ sản lượng lô 3F (NT3) với Hdc 48 Bảng 4.24: PTTQ sản lượng có kích thích (NT4) với D1,3 lơ 5D 49 Bảng 4.25: PTTQ sản lượng có kích thích (NT4) với Hdc lơ 5D 50 Bảng 4.26: So sánh sản lượng 1K với lô 3F 51 Bảng 4.27: So sánh sản lượng lô 5D 52 Bảng 4.28: So sánh sản lượng 1K 5D 52 vii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Biểu đồ phân bố tần số D1,3, giống VM515 (lô 1K) 29 Biểu đồ 4.2: Biểu đồ phân bố tần số Hdc giống VM515 (lô 1K) 29 Biểu đồ 4.3: Biểu đồ phân bố tần số D1,3 giống VM515 lô đối chứng( 3F) 30 Biểu đồ 4.4: Biểu đồ phân bố tần số Hdc giống VM515 lô đối chứng( 3F) 31 Biểu đồ 4.5: Biểu đồ phân bố tần số D1,3 giống PB235 lô 5D 32 Biểu đồ 4.6: Biểu đồ phân bố tần số Hdc giống PB235 lô 5D 32 Biểu đồ 4.7: Biểu đồ so sánh sản lượng trung bình NT1&NT3 34 Biểu đồ 4.8: Sản lượng trung bình Lơ 1K (Tb lần lần lấy mủ 2,3,5,6) với Tb lô 3F (NT2 NT3) 36 Biểu đồ 4.9: Sản lượng trung bình lơ 1K với lô 5D (NT1vàNT4) 38 Biểu đồ 4.10: So sánh sản lượng mủ qua trung bình lần lấy 43 Biểu đồ 4.11: So sánh sản lượng mủ qua trung bình lần lấy 46 Biểu đồ 4.12:Biểu đồ phân bố sản lượng có kích thích (NT1) với D1,3 lơ 1K 47 Biểu đồ 4.13: Biểu đồ phân bố sản lượng (NT1) với Hdc lô 1K 47 Biểu đồ 4.14: Biểu đồ phân bố sản lượng lô 3F (NT3) với D1,3 48 Biểu đồ 4.15: Biểu đồ phân bố sản lượng lô 3F (NT3) với Hdc 49 Biểu đồ 4.16: Biểu đồ phân bố sản lượng (NT4) với D1,3 lô 5D 49 viii 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 77 72 81 71 69 71 76 75 76 78 86 65 78 78 79 69 73 81 69 74 78 67 73 84 68 66 78 71 73 86 68 65 74 86 72 79 67 66 79 74 75 69 67 71 76 84 75 73 77 72 24,5 22,9 25,8 22,6 220 22,6 24,2 23,9 24,2 24,8 27,4 20,7 24,8 24,8 25,2 22,0 23,2 25,8 22,0 23,6 24,8 21,3 23,2 26,8 21,7 21,0 24,8 22,6 23,2 27,4 21,7 20,7 23,6 27,4 22,9 25,2 21,3 21,0 25,2 23,6 23,9 22,0 21,3 22,6 24,2 26,8 23,9 23,2 24,5 22,9 3,9 4,4 3,7 4,1 3,5 3,8 4,3 4,1 4,5 3,5 3,4 3,9 3,8 3,6 3,7 3,7 4,5 39 3,9 3,8 3,5 4,4 3,9 3,6 4,1 4,4 3,9 3,5 4,2 3,9 3,4 3,8 3,5 3,7 4,4 3,7 4,2 4,6 4,3 3,9 3,5 540 502 547 513 486 495 518 520 553 536 624 377 530 518 500 455 428 524 458 528 530 479 510 510 450 425 510 490 526 589 398 400 496 640 494 518 479 465 522 502 525 487 469 511 521 595 538 572 523 500 VI 556 498 560 500 502 503 506 507 570 509 640 388 525 534 496 439 457 531 450 520 528 480 488 564 428 450 550 510 510 634 400 379 510 602 508 538 478 470 542 522 533 517 478 520 512 604 540 600 552 483 583 493 563 522 487 511 510 497 547 517 635 386 528 496 490 428 465 521 442 538 511 485 498 528 469 435 492 493 525 584 412 385 489 592 517 516 489 467 510 511 512 504 483 500 498 582 524 594 523 497 560 498 557 512 492 503 511 508 557 521 633 384 528 516 495 441 450 525 450 529 523 481 499 534 449 437 517 498 520 602 403 388 498 611 506 524 482 467 525 512 523 503 477 510 510 594 534 589 533 493 Bảng số liệu lô 1K (NT1,NT2) Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 CV 89 77 78 65 66 68 81 91 79 76 80 87 78 76 91 71 74 68 75 79 80 89 90 82 66 76 85 66 84 68 73 69 81 79 74 70 67 91 86 73 69 83 74 86 D1,3 Hdc 28,3 24,6 24,9 20,8 21 21,7 25,8 29 25,2 24,2 25,5 27,6 24,8 24,2 29 22,6 23,6 21,7 23,9 25,1 25,5 28,3 28,7 26,1 20,9 24,2 27 21 26,8 21,5 23,2 22 25,8 25,3 23,5 22,2 21,4 29 27,4 23,1 22 26,4 236 27,5 4,1 3,7 3,6 4,1 4,3 4,6 4,5 3,5 3,9 3,8 4,2 4,6 4,2 4,2 4,7 4,2 3.9 3,7 4,3 4,2 3,8 46 4,3 4,6 4,1 4,4 3,9 4,4 3,5 4,3 4,1 3,9 4,2 3,8 4,2 3,5 4,3 4,1 Lần có bơm khí Lần khơng có bơm khí Lần khơng có bơm khí Lần có bơm khí Lần khơng có bơm khí Lần khơng có bơm khí 720 685 687 514 572 560 765 815 732 639 674 780 715 652 720 620 626 540 675 687 691 732 716 698 495 671 718 548 734 578 648 609 736 725 665 659 600 907 694 638 683 788 653 720 563 508 518 474 493 500 597 632 590 520 538 606 582 517 562 535 528 438 538 555 540 616 588 566 364 497 562 498 588 421 514 458 620 644 545 537 508 660 580 472 533 608 523 570 487 488 468 425 440 448 556 600 586 478 524 562 548 498 477 434 483 392 506 511 578 573 510 502 359 490 512 432 553 428 466 426 588 577 507 506 443 615 471 422 500 563 507 512 714 672 690 500 562 567 780 832 767 628 682 782 720 668 731 609 650 535 695 708 715 730 696 683 500 659 722 520 721 692 640 615 700 740 681 640 612 906 690 656 672 769 650 728 565 511 535 460 490 486 554 644 587 512 536 617 594 510 560 539 519 447 548 550 523 628 571 564 378 548 579 483 565 425 502 440 607 660 556 530 488 643 587 480 527 590 517 546 462 500 472 440 450 462 500 610 580 486 512 570 550 480 492 458 491 400 508 523 586 570 502 496 367 505 510 450 573 422 438 431 562 584 495 521 428 602 484 438 513 574 500 493 VII NT1 TB lần 1,4 NT2 TB lần 2,3,5,6 717 679 689 507 567 564 773 824 750 634 678 781 718 660 726 615 638 538 685 698 703 731 706 691 498 665 720 534 728 635 644 612 718 733 673 650 606 907 692 647 678 779 652 724 519 502 498 450 468 474 552 622 586 499 528 589 569 501 523 492 505 419 525 535 557 597 543 532 367 510 541 466 570 424 480 439 594 616 526 524 467 630 531 453 518 584 512 530 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 82 68 78 88 75 71 66 80 66 78 73 71 85 74 79 81 68 68 81 79 78 69 86 75 91 79 76 80 66 69 86 89 76 74 83 79 79 80 66 89 69 83 71 74 69 26,1 21,7 24,8 28 23,9 22,5 21 25,5 21 24,8 23,4 22,7 27 23,6 25,2 25,8 21,5 21,8 25,7 25,2 24,8 22 27,4 23,9 29 25,2 24,2 25,5 21 22,1 27,5 28,3 24.,2 23,6 26,3 25,2 25,3 25,5 21 28,2 22 26,4 22,6 23,6 22 4,2 4,1 4,5 4,2 3,5 3,8 4 4,4 4,1 4,3 3,9 4,4 4,5 4,7 3,5 4,1 4,1 3,9 4,2 4,5 3,9 3,8 4,4 3,7 4,2 3,9 4,1 3,8 3,8 4,6 4,2 4,6 3,9 4,4 4,1 4,3 4,1 4,6 4 3,5 3,5 718 587 735 862 713 598 588 708 578 793 700 650 800 679 720 750 609 609 742 825 698 604 837 690 926 725 890 863 591 654 876 900 728 715 798 760 768 815 580 790 645 816 738 698 713 595 510 574 610 545 489 488 561 448 639 574 560 684 563 650 581 480 495 628 655 545 525 666 589 747 633 675 660 514 560 678 740 642 606 614 653 623 686 468 630 531 657 600 575 620 513 486 526 582 500 484 463 541 425 578 502 543 570 517 531 527 463 418 554 594 485 483 587 500 683 594 625 587 412 517 617 649 593 573 564 598 589 613 410 600 484 610 531 502 515 722 600 735 850 707 622 601 693 582 800 712 665 811 691 734 752 604 630 721 820 710 616 840 657 910 746 900 851 598 677 872 892 728 700 800 785 760 811 583 790 641 802 740 714 719 600 542 574 603 560 488 478 568 436 641 574 567 688 578 640 602 487 490 630 640 545 520 667 576 730 605 675 672 502 567 664 731 623 626 638 630 633 673 476 647 518 670 605 590 606 503 497 533 578 519 472 487 528 437 578 516 550 562 505 530 547 452 420 539 600 503 492 552 511 624 600 625 609 400 523 635 634 604 582 572 592 581 621 414 584 490 604 523 501 504 720 594 735 856 710 610 595 701 580 797 706 658 806 685 727 751 607 620 732 823 704 610 839 674 918 736 895 857 595 666 874 896 728 708 799 773 764 813 582 790 643 809 739 706 716 553 509 552 593 531 483 479 550 437 609 542 555 626 541 588 564 471 456 588 622 520 505 618 544 696 608 650 632 457 542 649 689 616 597 597 618 607 648 442 615 506 635 565 542 561 90 91 92 78 91 76 24,8 29 24,2 3,8 3,5 3,9 697 846 800 537 650 638 485 533 601 733 832 789 540 659 642 492 535 579 715 839 795 514 594 615 VIII 93 94 95 96 97 98 99 100 82 74 83 83 69 69 82 73 26.1 23.,6 26,4 26,4 22 22,1 26,1 23,3 4,5 3,8 4,4 3,7 3,8 3,9 3,7 782 598 795 862 583 686 918 720 605 442 622 708 450 567 721 641 564 458 600 611 425 512 658 588 786 603 790 857 578 689 904 729 626 500 654 700 463 551 711 634 Lần khơng có bơm khí Lần có bơm khí Lần khơng có bơm khí 592 482 587 621 437 504 663 600 784 601 793 860 581 688 911 725 597 471 616 660 444 534 688 616 Bảng số liệu lô 5D PB235 (NT4,NT5) D1,3 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CV 87 79 80 76 81 89 81 75 86 74 89 79 92 75 74 87 86 83 76 83 90 81 75 70 77 80 82 87 77 86 79 83 79 87 75 27,7 25,2 25,5 24,2 25,8 28,3 25,8 23,9 27,4 23,6 28,3 25,2 29,3 23,9 23,6 27,7 27,4 26,4 24,2 26,4 28,7 25,8 23,9 22,3 24,5 25,5 26,1 27,7 245 27.,4 25,2 26,4 25,2 27,7 23,9 Hdc 6,3 5,8 5,4 4,9 6,2 5,4 6,3 5,6 6,5 5,6 5,3 4,9 5,2 5,1 5.8 5,7 5,1 5,1 6,5 4,8 6,5 5,7 5,8 4,5 6,7 6,1 4,6 5,9 6,6 5,1 Lần có bơm khí 678 608 594 626 632 780 668 521 635 555 805 627 770 586 522 652 582 634 539 587 698 625 549 521 576 644 648 669 597 687 631 654 639 671 570 Lần khơng có bơm khí 589 512 502 565 518 642 588 432 528 464 672 523 628 485 420 542 442 496 406 470 575 557 445 450 477 524 516 541 484 596 526 523 548 594 469 531 444 457 528 464 575 537 417 489 450 622 508 600 480 403 506 455 435 390 475 530 540 439 430 432 530 492 518 450 532 497 489 492 594 428 IX 715 600 588 690 586 790 700 512 649 545 790 602 760 565 531 645 571 650 520 600 700 630 560 520 589 624 584 655 600 675 610 615 628 657 560 562 496 491 556 494 672 585 440 563 455 664 517 620 469 434 550 502 428 400 472 580 540 428 430 492 547 498 545 478 548 528 540 531 586 448 Lần khơng có bơm khí 542 434 462 530 462 561 529 402 492 438 619 523 605 472 415 501 461 422 378 462 546 549 450 416 422 537 500 524 458 524 483 480 500 603 435 NT4 TB 1,4 NT5 TB 2,3,5, 697 604 591 658 609 785 684 517 642 550 798 615 765 576 527 649 577 642 530 594 699 628 555 521 583 634 616 662 599 681 621 635 634 664 565 556 472 478 545 485 613 560 423 518 452 644 518 613 477 418 525 465 445 394 470 558 547 441 432 456 535 502 532 468 550 509 508 518 594 445 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 77 90 94 79 77 70 76 82 89 78 73 80 82 93 88 83 70 78 81 90 80 82 77 86 87 76 87 88 73 89 87 78 76 82 73 83 79 75 75 86 80 81 77 94 74 90 93 92 86 24,5 28,7 29,9 25,2 24,5 22,3 24,2 26,1 28,3 24,8 23,2 25,5 26,1 29,6 28,0 26,4 22,3 24,8 25,8 28,7 25,5 26,1 24,5 27,4 27,7 24,2 27,7 28,0 23,2 28,3 27,7 24,8 24,2 26,1 23,2 26,4 25,2 23,9 23,9 27,4 25,5 25,8 24,5 29,9 23,6 28,7 29,6 29,3 27,4 4,8 6,5 6,8 4,2 4,9 5,8 6,2 4,9 5,2 5,8 5,8 5,5 6,4 5,4 5,1 5,4 5,9 4,5 5,3 4,9 6,8 5,7 5,9 5,3 5,5 5,8 4,4 5,7 4,9 4,9 6,2 5,7 5,1 6,4 5,9 4,7 4,2 6,8 6,1 5,5 563 758 789 621 593 550 590 670 745 613 575 623 641 819 804 636 532 549 671 780 645 714 640 752 748 544 692 714 531 783 694 652 588 720 526 662 685 523 536 763 683 692 610 757 572 718 754 768 744 430 614 570 526 489 446 490 510 565 521 483 505 523 688 677 508 497 410 567 595 547 587 553 609 596 451 561 587 490 664 564 542 481 554 465 550 547 424 424 640 545 566 502 647 463 598 615 600 610 411 606 558 503 474 424 480 495 563 514 471 490 519 653 649 490 485 398 544 601 522 560 518 600 575 433 533 554 471 642 550 528 456 540 426 536 555 418 432 619 528 559 488 615 460 574 592 595 585 X 551 760 768 636 583 550 565 605 730 621 552 612 629 830 800 655 522 569 659 798 660 700 654 760 735 568 680 690 521 800 704 679 578 705 540 656 680 524 550 750 690 700 598 725 585 710 750 749 720 425 625 592 542 472 430 481 502 556 516 567 489 521 624 668 493 476 407 543 579 533 560 512 617 568 442 571 558 482 655 573 555 460 544 458 555 542 431 422 630 537 568 500 637 460 581 603 595 606 402 593 563 515 462 430 467 507 560 523 481 495 516 637 638 486 479 404 548 586 538 564 520 594 572 430 545 558 463 648 570 542 462 533 425 523 550 420 442 611 526 564 477 622 467 563 600 607 574 557 759 779 629 588 550 578 638 738 617 564 618 635 825 802 646 527 559 665 789 653 707 647 756 742 556 686 702 526 792 699 666 583 713 533 659 683 524 543 757 687 696 604 741 579 714 752 759 732 417 610 571 522 474 433 480 504 561 519 501 495 520 651 658 494 484 405 551 590 535 568 526 605 578 439 553 564 477 652 564 542 465 543 444 541 549 423 430 625 534 564 492 630 463 579 603 599 594 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 79 83 73 92 88 93 88 79 91 84 70 90 79 80 78 87 25,2 26,4 23,2 29,3 28,0 29,6 28,0 25,2 29,0 26,8 22,3 28,7 25,2 25,5 24,8 27,7 5,2 4,8 4,2 6,8 6,3 4,9 5,9 5,4 6,7 5,5 5,8 4,8 6,2 5.7 5,2 630 688 550 744 750 708 682 585 746 625 628 839 631 673 564 727 559 470 447 589 643 558 544 479 618 550 527 670 543 540 480 600 550 484 440 567 618 533 512 455 590 510 504 628 510 516 460 576 662 665 555 780 770 767 644 580 758 618 642 857 620 688 560 584 562 474 430 580 636 568 555 489 604 498 539 668 532 534 488 594 535 472 453 538 628 528 526 474 603 523 500 615 520 515 474 569 646 677 553 762 760 738 663 583 752 622 635 848 626 681 562 656 Phụ lục 4.4: Kiểm tra phương sai NT1 & NT3 NT1 NT3 Độ lệch tiêu chuẩn 92,9882 53,888 Df 99 99 Tỷ lệ thay đổi = 2,97763 khoảng tin cậy 95,0% Giả thuyết: NT1 = NT3 F = 2,97763 P-giá trị = 1,23031*10^-7 Phụ lục : Biểu đồ 4.7 so sánh sản lượng trung bình NT1&NT3 NT1 Bảng phân bố tần số NT3 Lớp cận cận trung bình f cận cận trung bình Dưới 498 540 582 624 666 708 750 792 834 10 876 498 540 582 624 666 708 750 792 834 876 918 f 519 561 603 645 687 729 771 813 855 11 12 19 21 Dưới 384,0 408,9 433,8 458,7 483,6 508,5 533,4 558,3 5832 384,0 408,9 433,8 458,7 483,6 508,5 533,4 558,3 583,2 608,1 396,45 421,35 446,25 471,15 496,05 520,95 545,85 570,75 595,65 6 22 25 11 897 608,1 633,0 620,55 XI 552 475 443 569 631 547 534 474 604 520 518 645 526 526 476 585 Phụ lục 4.5: sai khác sản lượng NT1 & NT3 t tính để so sánh phương tiện giả thuyết: NT1 = NT3 Giả thuyết: NT1 = NT3 Giả định phương sai Không thừa nhận phương sai t = 17,2739 P-giá trị = 0,0 t = 17,2739 P-giá trị = 0,0 Phụ lục 4.6: Phân tích ANOVA để đánh giá sai khác sản lượng lô 1K với lô đối chứng (3F) qua nghiệm thức NT1 & NT3 NT điếm Tb lần lấy mủ(ml) xếp hạng 3 52339 X 7088 X Cặp khác biệt 1-3 *18544 Phụ lục 4.7: kiểm tra phương sai NT2 & NT3 NT2 Độ lệch tiêu chuẩn 66,9263 53,888 NT3 Df 99 99 Tỷ lệ thay đổi = 1,54244 Khoảng tin cậy 95,0% F-tính để so sánh độ lệch chuẩn Giả thuyết: NT2 = NT3 F = 1,54244 P-giá trị = 0,0321746 Phụ lục: Biểu 4.8 đồ sản lượng trung bình Lơ 1K (trung bình lần khơng xử lý khí) với lơ 3F (NT2 NT3) Bảng phân bố tần số NT2 Lớp cận cận trung bình tần số at or below 367,0 367,0 399,9 399,9 432,8 432,8 465,7 465,7 498,6 498,6 531,5 531,5 564,4 5644 597,3 597,3 630,2 630,2 663,1 10 663,1 696,0 XII 383,45 416,35 449,25 482,15 515,05 547,95 580,85 613,75 646,65 679,55 11 21 18 15 15 Phụ lục 4.8: sai khác sản lượng NT2 NT3 t thử nghiệm để so sánh phương tiện Giả thuyết: NT2 = NT3 Giả thuyết phương sai T = 2,77336 Không thừa nhận phương sai T = 2,77336 Phụ lục 4.9: kiểm tra phương sai NT1 & NT4 NT1 P = 0,0060784 P = 0,00610288 NT4 Độ lệch tiêu chuẩn 92,9882 80,9997 Df 99 99 Tỷ lệ thay đổi = 1,31792 Khoảng tin cậy 95,0% F-tính để so sánh độ lệch chuẩn Giả thuyết: NT1 = NT4 F = 1,31792 P-giá trị = 0,171398 Phụ lục 4.10: sai khác sản lượng NT1&NT4 T tính để so sánh phương tiện Giả thuyết: NT1= NT4 Giả định phương sai Không thừa nhận phương sai t = 4,68781 P-giá trị = 0,00000513216 t = 4,68781 P-giá trị = 0,00000539205 Phụ lục: Biểu đồ 4.9 sản lượng trung bình lơ 1K với lơ 5D (NT1&NT4) Bảng phân bố tần số NT4 Lớp cận cận trung bình tần số At or below 517,0 550,1 583,2 616,3 649,4 682,5 715,6 748.7 781,8 10 814,9 517,0 550,1 583,2 616,3 649,4 682,5 715,6 748,7 781,8 814,9 848,0 XIII 533,55 566,65 599,75 632,85 665,95 699,05 732,15 765,25 798,35 831,45 10 15 19 12 12 10 Phụ lục 4.11: Phân tích ANOVA để đánh giá sai khác sản lượng kỹ thuật dùng chất kích thích khí Ethylene giống VM515 (1K) với lơ PB235 (5D) qua nghiệm thức NT1 & NT4 NT đếm Tb lần lấy mủ(ml) xếp hạng 65102,0 X 70883,0 X -Cặp khác 1-4 *5781,0 Phụ lục 4.12: kiểm tra phương sai NT2 & NT5 NT2 NT5 Độ lệch tiêu chuẩn 66,9263 63,6779 Df 99 99 Tỷ lệ thay đổi = 1,1046 Khoảng tin cậy 95,0% F-tính để so sánh độ lệch chuẩn Giả thuyết: NT2 = NT5 F = 1,10463 P-giá trị = 0,621514 Phụ lục 4.13: sai khác sản lượng NT2 & NT5 T tính để so sánh phương tiện Giả định phương sai Không thừa nhận phương sai Giả thuyết: NT2 = NT5 t = 2,50271 P-giá trị = 0,0131335 t = 2,50271 P-giá trị = 0,0131352 Phụ lục 4.14: kiểm tra phương sai trung bình lần 2,5 với trung bình lần 3,6 lơ 1K lan lan Độ lệch tiêu chuẩn 72,7167 63,9726 Không 5.287,72 4.092,5 Df 99 99 Tỷ lệ thay đổi= 1,29205 khoảng tin cậy 95,0% F-tính để so sánh độ lệch chuẩn giả thuyết: phương sai F = 1,29205 P-giá trị = 0,204159 XIV Phụ lục 4.15: sai khác sản lượng trung bình lần với trung bình lần 3và lơ 1K T tính để so sánh trung bình lần với trung bình lần 3và lô 1K Giả thuyết: lần 5= lần 3và Giả định phương sai t = 5,05206 P-giá trị = 9.90073*10^-7 t = 5,05206 P-giá trị = 7.55281*10^-7 Không thừa nhận phương sai Phụ lục 4.16: So sánh lần lấy lô 1K qua trắc nghiệm LSD nhân tố Nhóm Lần Đợt Sản lương lô 1K(ml) I II III Đợt 1 2 điếm Cặp 1-2 1-3 2–3 70753 71013 57153 57156 52224 52315 3 Tb lần lấy mủ(ml) 52269.5 57154.5 70883.0 khác biệt *13728,5 *18613,5 *4885,0 xếp hạng X X X Phụ luc 4.17: kiểm tra phương sai Tb lần lấy mủ 2và với Tb lần lấy mủ 3và6 lô 5D Tb lần lấy mủ 2&5 Tb lần lấy mủ 3& Độ lệch tiêu chuẩn 65,4662 63,2361 Df 99 99 Tỷ lệ thay đổi = 1,07178 khoảng tin cậy 95,0% Ftính để so sánh độ lệch chuẩn Giả thuyết: lần 2và5 = lần 3và6 F = 1,07178 P-giá trị = 0,730887 XV Phụ lục 4.18: sai khác sản lượng trung bình lần 2và5 với trung bình lần 3và6 lơ 5D T thử nghiệm để so sánh trung bình lần với trung bình lần 3và6 lơ 5D giả thuyết: lần = lần 3và6 Giả định phương sai t = 2,16766 P-giá trị = 0,031378 Không thừa nhận sai t = 2,16766 P-giá trị = 0,03138 Phụ lục 4.19:So sánh lần lấy lô 5D qua trắc nghiệm LSD nhân tố với độ tin cậy 95.0 % Nhóm Lần lấy mủ Đợt Sản lương lô 5D(ml) I II III 1 2 3 Đợt điếm tổng Cặp 1-2 1-3 2-3 2 51408,0 53382,5 65102,0 khác biệt *11719,5 *13694,0 *1974,5 65282 64922 53662 53103 51404 51412 xếp hạng X X X Phụ lục 4.20: phương trình tương quan sản lượng lơ 1K (NT1) với D1,3,Hdc Phân tích NT1 với D1,3 df Trung bình F-tính P Nguồn Tổng bình phương bình phương Model 0,00000244823 0.00000244823 194,34 0,0000 Residual 0,00000123458 98 1,25978E-8 r = 0.815335 R2 = 66.4772 % San luong 1k kich thich = 1/(-0,00023051 + 0,0405757/D1,3) XVI Model Double reciprocal S-curve Multiplicative Reciprocal-X Logarithmic-X Exponential Reciprocal-Y Square root-Y Square root-X Linear Bảng so sánh hàm Dạng hàm số R Hai lần nghịch đảo 0,8153 Đường cong chữ S -0,8112 Lũy thừa 0,8032 Nghịch đảo X -0,7994 Logarit Y 0,7937 Mũ số e 0,7934 Nghịch đảo Y -0,7933 Căn bậc Y 0,7907 Căn bậc X 0,7901 Đường thẳng 0,7861 R2 66,48% 65,80% 64,52% 63,91% 62,99% 62,95% 62,93% 62,52% 62,43% 61,80% Phụ lục 4.21: phương trình tương quan sản lượng lơ 1K (NT1) với Hdc Phân tích NT1 với Hdc Df Trung bình F-tính P Nguồn Tổng bình phương bình phương Model 636,541 6365,41 0,07 0,7877 Residual 855397,0 98 8728,54 r = 0,0272689 R2= 0,0743593 % San luong 1k kich thich = 675,43 + 8,12495*Hdc Model Linear Square root-X Square root-Y Logarithmic-X Exponential Reciprocal-X Multiplicative Reciprocal-Y S-curve Bảng so sánh hàm Dạng hàm số Đường thẳng Căn bậc X Căn bậc Y Logarit Y Mũ số e Nghịch đảo X Lũy thừa Nghịch đảo Y Đường cong chữ S XVII r 0,0273 0,0253 0,0244 0,0234 0,0211 -0,0195 0,0170 -0,0131 -0,0129 R2 0,07% 0,06% 0,06% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% Phụ lục 4.22: phương trình tương quan sản lượng lơ 3F (NT3) với D1,3 Phân tích NT3 với D1,3 Nguồn Tổng bình phương df Trung bình bình phương F-tính P Model 194570 194570 205,21 0,0000 Residual 92918 98 948,147 r = 0,822674 R2 = 67,6792 % SLTB LO 3F = 1120,39 – 14108,4/D1,3 Bảng so sánh hàm R2 Model Dạng hàm số R Reciprocal-X Logarithmic-X Nghịch đảo X Logarit Y Căn bậc X Đường cong chữ S Đường thẳng Lũy thừa Căn bậc Y Mũ số e 0,8227 0,8196 67,68% 67,18% 0,8177 -0,8168 0,8156 0,8117 0,8114 0,8057 66,87% 66,71% 66,51% 65,89% 65,84% 64,92% Square root-X S-curve Linear Multiplicative Square root-Y Exponential Phụ lục 4.23: phương trình tương quan sản lượng lơ 3F (NT3) với Hdc Nguồn Model Residual Phân tích NT3 với Hdc Df Trung bình F-tính p Tổng bình phương bình phương 2,54793E-7 2,54793E-7 5,85 0,0174 0,00000427026 98 4,35741E-8 r = 0,237291 R2 = 5,63072 % SLTB LO 3F = 1/(0,00135107 + 0,0023018/Hdc) XVIII Model Double reciprocal S-curve Multiplicative Reciprocal-Y Reciprocal-X Exponential Logarithmic-X Square root-Y Square root-X Linear Bảng so sánh hàm Dạng hàm số r Hai lần nghịch đảo 0,2373 Đường cong chữ S -0,2352 Lũy thừa 0,2334 Nghịch đảo Y -0,2324 Nghịch đảo X -0,2318 Mũ số e 0,2309 Logarit y 0,2303 Căn bậc Y 0,2297 Căn bậc X 0,2293 Đường thẳng 0,2282 R2 5,63% 5,53% 5,45% 5,40% 5,37% 5.,33% 5,30% 5,28% 5,26% 5,21% Phụ lục 4.24: phương trình tương quan sản lượng lơ 5D (NT4) với D1,3 Phân tích NT4 với D1,3 Nguồn Tổng bìnhphương Df Tb bình phương F-tính P Model 1,12417 1,12417 281,57 0,0000 Residual 0,391271 98 0,00399256 r= 0,861284 R = 74,181 % San luong kich thich lo 5D = exp(5,07681 + 0,0534675*D1,3 Model Exponential Square root-Y Multiplicative Reciprocal-Y Double reciprocal Linear Square root-X S-curve Logarithmic-X Reciprocal-X Bảng so sánh hàm Dạng hàm số Mũ số e Nghịch đảo Y Nghịch đảo X Căn bậc Y Hai lần nghịch đảo Đường thẳng Lũy thừa Đường cong chữ s Logarit Y Căn bậc X XIX r 0,8613 0,8608 0,8605 -0,8594 0,8592 0,8592 0,8582 -0,8580 0,8569 -0,8530 R2 74,18% 74,09% 74,04% 73,85% 73,83% 73,82% 73,66% 73,62% 73,42% 72,75% Phụ lục 4.25: phương trình tương quan sản lượng lô 5D (NT4) với Hdc Phân tích NT4 với Hdc Df Trung bình F-tính P Nguồn Tổng bình phương bình phương Model 25327,2 25327,2 3,98 0,0489 Residual 624208,0 98 6369,47 r= 0,197466 R2= 3,89928 % San luong kich thich lo 5D = 518,222 + 23,9172*Hdc Model Linear Square root-Y Square root-X Exponential Logarithmic-X Multiplicative Reciprocal-Y Reciprocal-X S-curve Double reciprocal Logistic Bảng so sánh hàm Dạng hàm số r Đường thẳng 0,1975 Căn bậc Y 0,1945 Căn bậc X 0,1938 Mũ số e 0,1911 Logarit y 0,1902 Lũy thừa 0,1844 Nghịch đảo Y -0,1837 Nghịch đảo X -0,1829 Đường cong chữ S -0,1776 Hai lần nghịch đảo 0,1713 logaritic XX R2 3,90% 3,78% 3,76% 3,65% 3,62% 3,40% 3,37% 3,34% 3,15% 2,93% ... tài “ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA SỬ DỤNG ETHYLENE TRÊN CÂY CAO SU TẠI VÙNG ĐẤT XÁM DẦU TIẾNG” Người hướng dẫn: ThS LÊ HUỲNH Nghiên cứu tiến hành lơ thuộc Nơng Trường Long Hòa Mục đích đánh giá hiệu sử dụng. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** NGUYỄN VĂN THÀNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA SỬ DỤNG ETHYLENE TRÊN CÂY CAO SU TẠI VÙNG ĐẤT XÁM DẦU TIẾNG Ngành: Lâm... việc áp dụng công nghệ vào sản xuất cách có hiệu nhất, đề tài “ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA SỬ DỤNG KHÍ ETHYLENE TRÊN CÂY CAO SU thực 1.2 Ý nghĩa Điều quan trọng mà đề tài mang lại nhằm đánh giá hiệu mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA SỬ DỤNG ETHYLENE TRÊN CÂY CAO SU TẠI VÙNG ĐẤT XÁM DẦU TIẾNG , ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA SỬ DỤNG ETHYLENE TRÊN CÂY CAO SU TẠI VÙNG ĐẤT XÁM DẦU TIẾNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay