kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại sông đà

72 62 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:28

Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại LI CAM ƠN – Sinh viên lớp K41DK9 khoa Kế toán Kiểm toán – Trường Đại Học Thương Mại, em xin thực tập tại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà Trong suốt thời gian thực tập tại Công ty, ợc giúp đỡ tận tình cán phòng kế toán Công ty nh bảo của các thầy giáo đặc biệt là sự hướng dõn tõn tinh cua TS Lê Thị Thanh Hải tạo điều kiện giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiÖp “kế toán các khoản toán với người lao động tại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sụng a Dù nhiều cố gắng nhng không tránh khỏi thiếu sót.Vậy em mong nhận đợc ý kiÕn ®ãng gãp và chỉ bảo cụ thể cđa Thầy giáo,cán phòng kế toán Công ty giúp em sửa chữa để hoàn thành những phần thiếu sót của chuyên đề này Qua chuyên đề tốt nghiệp của mình em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy, Cô, cùng toàn thể cán bộ Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà đã giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Mong rằng với những kiến thức đã được học tại trường và những gì được học hỏi tại Công ty.Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình sau này góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng Đất nc Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày tháng năm 2012 Học viên 1Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại DANH MC VIT TT CPCNTM BHXH BHYT BHTN KPCĐ SXKD TGĐ P.TGĐ TCHC KTKH HĐTV TK TL Cổ phần công nghiệp thương mại Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Kinh phí cơng đoàn Sản xuất kinh doanh Tởng giám đốc Phó Tởng giám đốc Tài hành Kinh tế kế hoạch Hội đồng thành viên Tài khoản Tiền lng 2Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng M¹i Mơc lơc LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT Môc lôc PHẦN MỞĐẦU Tính câp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu .8 Đối tượng - phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔPHẦN CÔNG NGHIỆPTHƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ 1.1 Tổng quan công ty cổ phần công nghiệp thơng mại sông đà 1.1.1 Qua trỡnh hình thành và phát triển: 1.1.2 Đặc điểm nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 1.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức, bộ máy quản lý 10 1.1.4.Tổ chức Bộmáy kếtoán Công ty : 11 1.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CPCNTM SÔNG ĐÀ .12 1.2.1 Nội dung các khoản toán với người lao động tại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà: Lương, thưởng, phụcấp 12 1.2.1.1 Những để công ty xây dựng quy chế trả lương 12 1.2.1.2.Những nguyên tắc chung công tác trả lương công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà 12 1.2.1.3 Hệ thống đơn giá khoán hoàn chỉnh cho các công đoạn công ty công nghiệp thương mại Sông Đà .13 1.2.2 Thực trạng công tác trả lương cán bộ, nhân viên theo sản phẩm Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà .19 1.2.2.1.Chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ: 19 1.2.2.2.Vận dụng tài khoản kế toán và sổ kế toán 20 3Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại CHNG 2: CAC KT LUN VA XUT VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ 22 2.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng kế toán các khoản toán với người lao động tại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà 22 2.1.1 Ưu điểm: 22 2.1.2.Nhược điểm: .23 2.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản toán với người lao động tại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà 23 2.2.1 Công tác trả lương theo sản phẩm Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà cần thay đổi: 23 2.2.2 Công tác trả lương ở bộ phận gián tiếp Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà cần phải bổ xung thêm: 25 2.2.3 Theo em bợ phận kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty nên lập bảng phân bổ tiền lương hàng tháng để phục vụ cho việc theo dõi: .25 KÕt luËn: 26 Phụ lục số 01: 28 Phụ lục số 02: 29 Phụ lục số 03: 29 Phụ lục số 04: .30 Phụ lục số 05: 31 Phụ lục số 06: 32 Phụ lục số 07: 32 Phụ lục số 08: 32 Phụ lục số 09: 33 Phụ lục số 11: 36 Phụ lục số 12: 39 Phụ lục số 13: 40 Phụ lục số 14: 42 Phụ lục số 15: 43 4Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại Ph lc s 16: 44 Phụ lục số 17: 45 Phụ lục số 18: 46 Phụ lục số 19: 54 Phụ lục số 20: 55 Phụ lục số 21: 56 Phụ lục số 22: 57 Phụ lục số 23: 58 Phụ lục số 24: 59 Tài liệu tham khảo 61 5Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng M¹i PHẦN MỞ ĐẦU Tính câp thiết đề tài Tiền lương là một phạm trù kinh tế có ý nghĩa quan trọng đời sống kinh tế xã hội Nó tác động lớn đến việc phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống của người lao động Vì vậy dưới mọi hình thái kinh tế xã hội, tiền lương và việc áp dụng các hình thức trả lương là một nhân tố quyết định sự hiệu quả cho các hoạt động của một doanh nghiệp Nếu hình thức trả lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động, tăng suất lao đợng, tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí Ngược lại hình thức trả lương không hợp lý sẽ khiến họ khơng tho¶ mãn về tiền lương họ nhận được, từ đó họ sẽ không nhiệt huyết để tăng suất, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh Vấn đề lựa chọn một hình thức trả lương hợp lý, trả lương lao động vừa đúng công sức họ bỏ ra, lại vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một bài toán mà các doanh nghiệp đã và tìm kiếm lời giải Ở nước ta hình thức trả lương theo sản phẩm được áp dụng rộng rãi các doanh nghiệp Tuy vậy hình thức trả lương này muốn áp dụng thành cơng, hợp lý và có hiệu quả đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoàn thiện, đổi mới để phù hợp với nền kinh tế xã hội, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thời kỳ khác Tại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà công tác kế toán tiền lương hiện vẫn chưa đạt được những ́u tớ tích cực mà Doanh nghiệp mong ḿn.Việc hạch toán kế toán các khoản toán với người lao động chưa hiệu quả như: Công tác trả lương theo sản phẩm, trả lương cho bộ phận lao động gián tiếp,chưa lập bảng phân bổ tiền lương hàng tháng Do vậy, để tiền lương thật sự trở thành công cụ đòn bẩy đới với Cơng ty, thật sự phát huy vai trò của mình thì cần phải có biện pháp để hoàn thiện công tác kế toán các khoản toán với người lao động tại Công ty hiện là vấn đề cần thiết Xuất phát từ lý đó, em đã sâu nghiên cứu đề tài: “kế toán các khoản toán với người lao động tại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà”cho chuyờn tụt nghiờp cua minh 6Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại Mc ớch nghiờn cứu Qua khảo sát thực trạng về công tác kế toán các khoản toán với người lao động em thấy tại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà đã có rất nhiều ưu điểm việc hạch toán.Bên cạnh đó tờn tại mợt sớ nhược điểm Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, em muốn đề xuất một số giải pháp nhằm giúp Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà nâng cao nữa và ngày càng hoàn thiện công tác trả lương theo sản phẩm Đối tượng - phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán các khoản toán với người lao động tại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà - Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sơng Đà + Khơng gian: Tại phòng kế toán của Công ty + Thời gian: Từ ngày 20/01 đến ngày 20/03/2012 với tuần thực tập tại Công ty + số liệu sử dụng cho đề tài nghiên cứu:Tháng 11 năm 2011 Phương pháp nghiên cứu Bằng các phương pháp thu thập dữ liệu quan sát, phỏng vấn và điều tra cụ thể: Quan sát phần hành kế toán, công việc kế toán thực hiện như: Lập chứng từ, lưu chuyển chứng từ, cập nhật chứng từ, xem xét phương pháp kế toán, trình tự hạch toán, cách thức và biện pháp xử lý những nghiệp vụ kế toán, việc điều hành và quản lý của công tác tổ chức kế toán đơn vị…Kết hợp với phỏng vấn các nhân viên kế toán cùng các nhân viên ,cán bợ khác phòng kế toán để thu thập thông tin cần thiết về công tác tổ chức kế toán, nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị, hiểu rõ về môi trường làm việc tai Công ty trình độ chuyên môn của các nhân viên Bên cạnh đó kết hợp với phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích dữ liệu của các số liệu từ các sổ sách kế toán có liên quan đến đề tài nghiên cứu Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đâù và kết luận, đề tài gồm chương: Chương 1: Thực trạng kÕ to¸n các khoản toán với người lao đợng tại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông a 7Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng M¹i Chương 2: Các kết luận và đề xuất về công tác kế toán các khoản toán với người lao động tại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỞ PHẦN CƠNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SƠNG ĐÀ 1.1 Tỉng quan công ty cổ phần công nghiệp thơng mại sông đà 1.1.1 Qua trỡnh hỡnh va phat trin: - Tên Cơng ty : Cơng ty cở phần C«ng nghiệp thơng mại Sụng a Song Da industry trade JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: STP Telephone: 04.33.521.290/22 129 124 Fax: 04.33.822.791 Trụ sở: Phường Yên Nghĩa – Quận Hà Đông - TP Hà Nội Quá trình hình thành và phát triển của công ty có thể chia thành giai đoạn: Giai đoạn trước cổ phần hoá (1996-2002) và Giai đoạn sau cổ phần hoá 1.1.2 Đặc điểm nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà là thành viên của Tổng công ty Sông Đà được thành lập và vào hoạt động từ năm 1996 theo giấy phép kinh doanh số 307119 ngày 20/11/1996 và giấy phép kinh doanh bổ sung số 0303000082 ngày 03/05/2007 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tây cấp bao gồm các ngành nghề chủ yếu sau:  Sản xuất kinh doanh bao bì;  Kinh doanh vật tư vận tải;  Đầu tư và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị  Xuất nhập máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất, bao bì các loại;  Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bì; - Sản phẩm chính: Sản xuất kinh doanh vỏ bao xi mng 8Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp - Sn lng hng nm : ại học Thơng Mại Nm 2009: 25,133 triệu vỏ bao Năm 2010: Năm 2011: 24,603 triệu vỏ bao 27,208 triệu vỏ bao - Kết sản xuất kinh doanh hàng năm: + Giá trị sản lượng: Năm 2009: 114,919 tỷ đồng Năm 2010: 145,029 tỷ đồng Năm 2011: 160,039 tỷ đồng - Đặc điểm sản suất: Hiện nay, Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sơng Đà sản x́t là vỏ bao xi măng, phức nhựa PP, tráng giấy Kraft sở sử dụng các loại nhựa PP phục vụ chủ yếu cho các công ty xi măng, quy trình công nghệ hiện đại, chế biến liên tục qua các công đoạn nhất định 1.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức, bộ may quan lý - Sơ đồ tổ chức máy cđa C«ng ty: (Phụ lục sớ 01)) & Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn bộ máy quản lý: * Đại hội đồng cổ đông:Bao gồm tất cả cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết, là quan quyết định cao nhất của công ty * Hội đồng quản trị: Là quan quản lý công ty, quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Cơng ty * Ban giám đớc: Bao gờm Tỉng giám đớc điều hành và Phó tỉng giám đớc - TGĐ điều hành: là người được HĐQT ký hợp đồng thuê với thời hạn nhất định, là đại diện pháp nhân của công ty mọi giao dịch kinh doanh được toàn quyền quyết định phạm vi quyền hạn của mình đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐQT và Pháp luật Nhà nước về mọi sự quản lý, điều hành của mình đối với Công ty - PTGĐ: Do HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của TGĐ, là người giúp TGĐ điều hành công việc hoạt động của công ty theo nhiệm vụ đã được giao * Ban kiểm soát: Là người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành của công ty Ban kiểm soát có thành viên Đại hội đồng cổ đơng bầu và bãi nhiệm với đa sớ tính theo số lượng cổ phần bằng thể thức trực tiếp và bo phiờu kớn 9Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại * Phũng TCHC (Tổng hợp): La phũng tham mưu giúp TGĐ công ty để thực hiện các phương án sắp xếp cải tiến tổ chức sản xuất, quản lý đào tạo, bồi dưỡng tuyển dụng quản lý, là đầu mới giải qút cơng việc văn văn phòng hành giúp Tỉng Giám đớc cơng ty gi¶i qut chế độ nh : BHXH,BHYT,BHTN công tác tiền l¬ng * Phòng KTKH: Là phòng tham mưu giúp Tỉng giám đốc công ty để thực hiện xây dựng kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch, là đầu mối giải qút cơng việc giúp Tỉng Giám đớc cơng ty điều hành kÕ ho¹ch, thớng nhất tập trung hoạt đợng SXKD * Phòng tài kế toán: Phòng tài kế toán là phòng chức tham mưu giúp Tỉng Giám đớc cơng ty tở chức, chỉ đạo toàn bợ tài kế toán * Phòng vật tư thị trường:Phòng vật tư thị trường cơng ty là phòng chức tham mưu giúp TGĐ công ty chỉ đạo kiểm tra thực hiện công tác quản lý vật tư Cơng ty * Xưởng s¶n xt: Cơng ty có xưởng sản xuất và phân xưởng thực hiện chỉ một số công đoạn nhất định quy trình sản xuất sản phẩm Xưởng 1: Thực hiện công đoạn kéo sợi và cơng đoạn dệt Xưởng 2:Thực hiƯn c«ng ®o¹n phøc, dựng bao và may 1.1.4.Tở chức Bợ máy kế toán Công ty : Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo mô hình tập trung Các nghiệp vụ kế toán phát sinh được tập trung phòng kế toán của Cơng ty, tḥc dãy nhà văn phòng Tại thực hiện việc tở chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện toàn bộ phương pháp thu thập xử lý thông tin ban đầu, thực hiện đầy đủ chiến lược ghi chép ban đầu, chế độ hach toán và chế độ quản lý tài theo đúng quy định của bợ tài chính, Cung cấp mợt cách đầy đủ xác kịp thời những thơng tin toàn cảnh về tình hình tài của Công ty - Sơ đồ tổ chưc bộ máy kế toán của Công ty: (Phụ lục số 02) * Các sách kế toán áp dụng tại Cơng ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà: - Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thuc 31/12 10 Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại công trực tiếp 384 KC_6 392 KC_19 31/11/2011 31/11/2011 31/11/2011 31/11/2011 KÕt chun chi phÝ Nh©n viên phân xởng Kết chuyển chi phí nhân viên quản lý Ngêi lËp biĨu Líp K411Dk9 56 Tỉng ph¸t sinh 1.044.003.834 1.044.003.834 Ngày 31 tháng 11 năm 2011 Kế toán trởng Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại Sụ cai tài khoản 334 - Phải trả công nhân viên Ph lc s 19: Tháng 11/2011 Số hiệu Tên tài khoản Phát sinh kỳ Nợ 3341 3341 01 3341 02 3341 03 3341 04 Lơng Lơng gián tiếp Lơng Quản lý xởng Lơng công nhân trực tiếp lơng phận bán hàng 2.433.950.44 Nợ Luỹ kế L kÕ Sè d ci kú Nỵ Cã 2.278.978.57 664.264.442 664.264.442 509.292.579 509.292.579 731.559.811 208.934.020 208.934.020 159.228.829 159.228.829 681.854.620 286.833.015 56.279.994 56.279.994 44.139.257 44.139.257 274.692.278 1.272.265.61 399.050.428 399.050.428 305.924.493 305.924.493 1.179.139.68 143.292.000 143.292.000 Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng kh¸c 3348 Tỉng céng 2.433.950.44 664.264.442 664.264.442 509.292.579 509.292.579 Ngày 31 tháng 11 năm 2011 Ngời lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trởng (Ký, họ tên) Lớp K411Dk9 57 Tổng giám đốc (Ký, họ tên) 2.278.978.57 Chuyên đề tốt nghiệp Ph lc s 20: ại học Thơng Mại Sổ Tài khoản 338 - Phải trả phải nộp khác Tháng 11 năm 2011 Số d đầu kỳ: 201.466.019 Phá t sin h nợ Ngµy CT Ngµy GS BTHTL T11/2011 31/11/2 011 31/11/2 011 Hạch toán tiền lơng tháng 11/2011 vào chi phí SX 11/2011 622,6271,6421 12.223.0 22 PBæ BHXH,YT ,TN T11/2011 31/11/2 011 31/11/2 011 Hạch toán tiền phân bổ BHXH,BHYT,BHTN tháng 11/2011 vµo chi phÝ SX T11 /2011 622,6271,6421,1 388,1 106.700 206 Sè CT Tỉng ph¸t sinh : Ph¸t sinh l kÕ: Ngời lập biểu Diễn giải Đối ứng Phát sinh Sè d 213.689 041 320.389 247 118.923.228 118.923.228 KÕ to¸n Trëng ®èc Líp K411Dk9 58 Sè d ci kú: 320.389.247 Ngày 31 tháng 11 năm 2011 Tổng giám Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại Lớp K411Dk9 59 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại Ph lc s 21: Sổ chi tiết tài khoản 338813 - 2% Bảo hiểm thất nghiệp Tháng 11 năm 2011 Số CT Ngày CT Ngµy GS PBỉ BHXH,YT T11/2011 31/11/2 011 31/11/2 011 Diễn giải Đối ứng Hạch toán tiền phân bổ BHXH,BHYT,BHTN tháng01/2011 vào chi phí SX 622,6271,6421, 1388,1 Phá t sin h nợ Phát sinh Số d 7.485.2 7.485.2 78 78 Tỉng ph¸t sinh : 7.485 278 Sè d ci kú: Ngêi lËp biĨu (Ký, ghi râ hä tªn ) 7.485 278 31 tháng 11 năm 2011 Kế toán Trởng ®èc (Ký, ghi râ hä tªn) ghi râ hä tªn) Lớp K411Dk9 60 Ngày Tổng giám (Ký, Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại Ph lc s 22: Sổ chi tiết tài khoản 3384 - BHYT Tháng 11 năm 2011 Sè CT Ngµy CT Ngµy GS PBỉ BHXH,YT T11/2011 31/11/2 011 31/11/2 011 Diễn giải Đối ứng Hạch toán tiền phân bổ BHXH,BHYT,BHTN tháng01/2011 vào chi phí SX 622,6271,6421, 1388,1 Phá t sin h nợ Phát sinh Số d 16.876 958 16.876 958 Tỉng ph¸t sinh : 16.876.958 Sè d cuèi kú: 16.876.958 N Ngêi lËp biÓu (Ký, ghi rõ họ tên ) gày 31 tháng 11 năm 2011 Kế toán Trởng đốc (Ký, ghi rõ họ tên) ghi rõ họ tên) Lớp K411Dk9 61 Tổng giám (Ký, Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại Lớp K411Dk9 62 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại Ph lc s 23: Sổ chi tiết tài khoản 3383 - BHXH Tháng 11 năm 2011 Số CT Ngày CT Ngày GS PBỉ BHXH,YT T11/2011 31/11/2 011 31/11/2 011 DiƠn gi¶i Đối ứng Hạch toán tiền phân bổ BHXH,BHYT,BHTN tháng 01/2011vào chi phí SX 622,6271,6421, 1388,1 Phá t sin h nợ Ph¸t sinh cã Sè d 82.337 970 82.337 970 Tỉng phát sinh : 82.337.970 Số d cuối kỳ: 82.337.970 Ngày 31 tháng 11 năm 2011 Ngời lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên ) Kế toán Trởng đốc (Ký, ghi râ hä tªn) râ hä tªn Líp K411Dk9 58 Tỉng giám (Ký, ghi Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại Ph lc s 24: Bảng phân bổ tiền lơng Tháng năm TK ghi cú Số ngời Lơng chÝnh tt - Ghi cã c¸c tài khoản ghi nợ Tài khoản 622 Tài khoản 6271 Tài khoản 6421 Tiền lơng máy gián tiếp Trích kinh phí HĐ công tác Đảng Tài khoản 6411 Tiền lơng bán hàng Cộng Ghi : Tổng số CBCNV Lơng phụ Cộng TK334 Hạch toán tháng 01 nh sau : Líp K411Dk9 59 2% KPC§ 0,4% Kinh phí HĐ Ctác đảng Tổng cộng Cộng Chuyên đề tốt nghiệp Trong : Ngời làm Nghỉ tự túc đóng BH Nghỉ không đóng BH & nghỉ đẻ Ngời Lập biểu ại học Thơng Mại Nỵ TK 622 Nỵ TK 6271 Nỵ TK 6421 Nỵ TK 6411 Cã TK 3382 Cã TK 3385 Cã TK 334 Líp K411Dk9 ,đ 60 Hà Nội ngày tháng năm Kế toán trởng Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại Tai liờu tham khảo Hệ thống sổ sách Công Ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà Giáo trình kế toán tài – Trường học Đại Học Thương Mại Giáo trình tổ chức công tác kế toán – Trường học viện Tài Chính Giáo trình hạch toán kế toán – Trường học viện Tài Chính Hệ thống kế toán doanh nghiệp: Hướng dẫn lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán – nhà xuất bản Tài Chính Chuẩn mực kế toán mới Việt Nam * Câu hỏi khảo sát thực tế tại Công ty CPCNTM Sông Đà Công ty trả lương theo hình thức nào? Công ty sử dụng các chứng từ kế toán nào?Lập chứng từ gì?Khi nào lập? Ai lập? Công ty vận dụng tài khoản kế toán nao?Vao sụ nao? Nhận xét Của đơn vị thực tập : Nhận xét chuyên đề học viên : Vũ Thị Hng 61 Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại Lớp: K41 DK9 trơng đại học THNG MI Tên chuyên đề : Hoàn thiện công t¸c kế toán các khoản toán với người lao ụng ti Công ty cổ phần công nghiệp thơng mại Sông Nhận xét đơn vị thực tập : Hµ Néi, ngµy tháng năm 2012 Ngời nhận xét 62 Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại 63 Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp ại học Thơng Mại Nhận xét Của giáo viên hớng dẫn : Giáo viên hớng dÉn : TS Lê Thị Thanh Hải NhËn xÐt chuyªn ®Ị cđa häc viªn : Vũ Thị Hương Líp: K41 DK9 trơng đại học THNG MI Tên chuyên đề : Hoàn thiện công tác kờ toan cac khoan toán với người lao đợng tại C«ng ty cỉ phần công nghiệp thơng mại Sông Nhận xét giáo viên hớng dẫn : Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Điểm : 64 Lớp K411Dk9 Chuyên đề tốt nghiệp Bằng số: ại học Thơng Mại Ngời nhËn xÐt B»ng ch÷: 65 Líp K411Dk9 ... NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG A 1.1 Tổng quan công ty cổ phần công nghiệp thơng mại sông đà 1.1.1 Qua trỡnh hỡnh và phát triển: - Tên Công ty : Công ty cụ phõn Công nghiệp thơng mại Sụng a Song Da... THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔPHẦN CÔNG NGHIỆPTHƯƠNG MẠI SƠNG ĐÀ 1.1 Tỉng quan vỊ c«ng ty cổ phần công nghiệp thơng mại sông đà 1.1.1 Quá... người lao động tại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại sông đà , kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại sông đà , i tng - phm vi nghiờn cu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay