Bảng biểu kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần gạch men sứ long hầu

27 17 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:27

Lời cảm ơn Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp, trước tiên em xin chân thành cảm ơn toàn thể thầy trường Thương Mại đặc biệt thầy khoa kế tốn giảng dậy trang bị kiến thức cho em suốt thời gian học, đồng thời em xin chân thành cảm ơn thầy TS Nguyễn Tuấn Duy tận tình hướng dẫn em suốt trình thực tập Bên cạnh em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn lãnh đạo, cán phòng ban chức năng, đặc biệt cô, chú, anh chị phòng kế tốn cơng ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu giúp đỡ em q trình thực tập hồn thành chun đề tốt nghiệp Do trình độ hạn chế nên chun đề em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong góp ý thầy để chuyên đề em hoàn thiện Hà Nội, ngày tháng Sinh viên năm 2012 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.2 Câu hỏi vấn Bảng 1.1.Kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Bảng 2.1 Bảng khấu hao TSCĐ DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Quy trình tổ chức TSCĐHH Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐHH theo phương pháp thuế khấu trừ Sơ đồ 1.3: sơ đồ hạch toán tổng quát tăng TSCĐHH áp dụng cho DN tính thuế theo phương pháp trực tiếp: Sơ đồ 1.4 Sơ đồ hạch toán tổng quát giảm TSCĐHH Sơ đồ 1.5 Hình thức chứng từ ghi sổ Sơ đồ 2.1 Bộ máy công ty Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế toán DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TSCĐHH: Tài sản cố định hữu hình TS: Tài sản KT: Kế tốn QĐ : định Bảng 1.1:Câu hỏi vấn Tổng số phiếu phiếu STT Câu hỏi điều tra Câu 1: Hiện Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu áp dụng theo hình thức ghi sổ nào? Chứng từ ghi sổ Nhật ký chứng từ Nhật ký chung Câu 2: Cơng ty áp dụng tính khấu hao theo phương pháp nào? Theo phương pháp đường thẳng Theo phương pháp số dư giảm dần điều chỉnh Phương pháp khấu hao theo sản lượng Câu 3: Cơng ty thực việc trích khấu hao theo Tháng Q Năm Câu 4: Cơng ty áp dụng th hình thức th tài khơng Khơng Câu Việc sửa chữa TSCĐHH cơng ty theo định kỳ hay khơng? Khơng Câu 6: Cơng ty tổ chức khố đào tạo cho nhân viên khơng? Khơng Câu 7: Nguồn vốn chủ yếu dùng để mua TSCĐ công ty Tự Vốn vay Số phiếu lựa chọn Phương án trả lời Số phiếu Tỷ lệ % 100 100 100 100 100 0 100 60 40 Bảng 1.2 Công ty cp gạch men sứ long hầu Địa chỉ: Xã Đông Lâm – Tiền Hải – Thái bình Mã số B02 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Năm2011 Mã Chỉ tiêu Thuyêt minh Năm 2011 số 1- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ vi.25 26.074.608.841 Trong đó: Doanh thu hàng xuất 2- Các khoản giảm trừ doanh thu 1.627.680.906 - Chiết khấu - Giảm giá 1.620.842.386 - Giá trị hàng bán bị trả lại 6.838.520 3- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 24.446.927.935 4- Giá vốn hàng bán 5- Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20 = 10 – 11) 11 20 vi.27 Năm 2010 19.455.134.253 871.422.130 868.822.130 2.600.000 18.583.712.123 18.581.449.186 12.294.961.624 5.765.478.749 6.288.750.499 6- Doanh thu hoạt động tài 7- Chi phí tài -Trong đó: Chi phí lãi vay 8- Chi phí bán hàng 9- Chi phí quản lý doanh nghiệp 10-Lợi nhuận từ HĐSX-KD [ 30= 20 + (21 - 22) - (24 + 25) ] 11- Thu nhập khác 12- Chi phí khác 21 22 23 24 25 22.954.900 507.485.985 487.736.226 1.586.197.534 2.823.734.229 13.271.887 648.489.733 453.184.849 1.827.237.515 3.204.936.425 30 31 32 971.015.901 84.638.398 621.358.713 132.915.836 103.479.545 13- Lợi nhuận khác (40 = 31-32 ) 14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40 ) 40 84.638.398 29.436.291 50 1.055.654.299 650.795.004 15- Chi phí thuế TNDN hành 51 vi.30 73.895.801 60.198.537 16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17- Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60 = 50 - 51 - 52) 18- Lãi cổ phiếu 52 vi.31 981.758.762 590.596.467 60 70 vi.26 vi.28 DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Quy trình tổ chức TSCĐHH Xây dựng, mua sắm, nhượng bán TSCĐHH Quyết định tăng giảm TSCĐ Hội đồng giao nhận, lý TSCĐHH Chứng từ tăng, giảm tài sản ( loại) Kế toán TSCĐHH Lập huỷ thẻ TSCĐHH, ghi sổ TSCĐHH Sơ đồ 1.1: Quy trình tổ chức TSCĐHH Xây dựng, mua sắm, nhượng bán TSCĐHH Quyết định tăng giảm TSCĐ Hội đồng giao nhận, lý TSCĐHH Chứng từ tăng, giảm tài sản ( loại) Kế toán TSCĐHH Lập huỷ thẻ TSCĐHH, ghi sổ TSCĐHH Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐHH theo phương pháp thuế khấu trừ TK 111,112,341 211 (1) TK 133 TK TK 331 (2a) (2b) TK 142,242 TK 241 TK 635 (2c) (3) TK 512 (4) TK 711 (5) TK 128,222 (6) TK 411 (7) TK 414,431,441 (8) Sơ đồ 1.3: sơ đồ hạch toán tổng quát tăng TSCĐHH áp dụng cho DN tính thuế theo phương pháp trực tiếp: Tk 211,213 TK 111,112,341 (1) TK 331 (2a) (2b) TK 142,242 TK 241 TK 635 (2c) (3) TK 512 (4) TK 711 (5) TK 128,222 (6) Tk 411 (7) 414, 431,441 (8) Sơ đồ 1.4: sơ đồ hạch toán tổng quát giảm TSCĐHH TK 211 (1a) TK 811 TK 214 TK 711 TK 111,112,131 (1b) Trường đại học Thương Mại Hà Nội Mẫu Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Mẫu số: 01 - TSCĐ ( Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐHH Ngày 03 tháng 12 năm 2011 Số: 121 Nợ: TK 2113 Có: TK 1121 Căn định số: 87, ngày 01 tháng 12 năm 2011 giám đốc I Ban giao nhận TSCĐHH gồm: Chúng tơi gồm: - Ơng: Lương Giang Nam chức vụ: Giám đốc Đại diện bên giao - Ông: Bùi Văn Sơn chức vụ: Giám đốc Đại diện bên nhận Địa điểm giao nhận TSCĐHH: Công ty Cổ phần gạch men sứ Long Hầu Xác nhận việc giao nhận TSCĐHH sau: T T A Tên, ký hiệu quy cách B Xe chở hàng Số hiệu TS CĐHH Nước sản xuất Năm sản xuất Năm đưa vào sử dụng C WD800 D Việt nam 2011 2011 Cộng Tính ngun giá TSCĐ Cơng suất Giá mua 297.000.000 Cp VC Cp chạy thử 297.000.000 Nguyên giá TSCĐHH 297.000.000 297.000.000 Giám đốc bên nhận (Ký,họ tên) KTT bên nhận (Ký,họ tên) Người nhận (Ký,họ tên) Người giao (Ký,họ tên) Bùi văn Sơn Trương Văn Hiển Trần Xuân Hưng Lương Giang Nam Trần Tuấn Anh Lớp 41DK17 Trường đại học Thương Mại Hà Nội Mẫu 3: Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Đơng Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Mẫu số: S23 - DN ( Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Số: 23 Ngày 03 tháng 12 năm 2011lập thẻ TSCĐHH Căn vào biên giao nhận TSCĐHH số 121 ngày 03 tháng 12 năm 2011 Tên TSCĐ: Xe ôtô tải chở hàng Vinaxuki Số hiệu TSCĐHH: WD800 Nước sản xuất: Việt Nam Năm sản xuất: 2011 Bộ phận quản lý, sử dụng: Bộ phận bán hàng Năm đưa vào sử dụng: 2011 Công suất thiết kế: Đình sử dụng TSCĐHH ngày tháng năm Lý đình chỉ: Giá trị hao mòn tài sản cố định Nguyên giá tài sản cố định hữu hình hữu hình Số hiệu chứng từ Ngày, Giá trị Cộng Diễn giải Nguyên giá Năm tháng, năm hao mòn dồn A B C 04 03/12/2011 Mua ôtô 297.000.000 chở hàng Vinaxuki DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO STT A Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng B Ghi giảm TSCĐHH chứng từ số Lý giảm: Đơn vị tính C ngày tháng Số lượng Giá trị năm Ngày 03 tháng 12 năm 2010 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguyễn Xuân Sang Trương Văn Hiển Bùi Văn Sơn Trần Tuấn Anh Lớp 41DK17 Trường đại học Thương Mại Hà Nội Mẫu Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Mẫu số: S02a – DN ( Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số:……70…… Ngày 03 tháng 12 năm 2011 Trích yếu A Mua ơtơ chở hàng HĐ 0881531 Cộng Số hiệu tài khoản Nợ B C 2113 1121 1332 1121 Đơn vị tính: Đồng Ghi Số tiền D 297.000.000 29.700.000 326.700.000 Kèm theo: Biên giao nhận TSCĐHH, UNC Ngày 03 tháng 12 năm 2011 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) Nguyễn Xuân Sang Trương Văn Hiển Trần Tuấn Anh Lớp 41DK17 Trường đại học Thương Mại Hà Nội Mẫu 5: Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Mẫu số: 02 - TSCĐ ( Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐHH Ngày 24 tháng 12 năm 2011 Số: 24 Nợ: TK 2141 Có: TK 2112 - Căn Quyết định số: 121 ngày 20 tháng 12 năm 2010 ban giám đốc Công ty việc lý tài sản cố định I Ban lý TSCĐHH gồm - Ơng: Đặng Đình Tích Chức vụ: P.giám đốc Đại diện: Ban giám đốc Trưởng ban - Bà: Trương Văn Hiển Chức vụ: Kế toán trưởng Đại diện ban kế toán Uỷ viên - Bà: Mai Phương Thuý Chức vụ: Kế toán viên Uỷ viên II Tiến hành lý TSCĐHH - Tên, ký mã hiệu, quy cách (Cấp hạng) TSCĐHH: Máy ép - Số hiệu TSCĐHH: PT 01 - Năm sản xuất: 2002 - Năm đưa vào sử dụng: 2003 số thẻ TSCĐHH: 16 - Nguyên giá TSCĐHH: 172.500.000 đồng - Giá trị hao mòn trích đến thời điểm lý: 172.500.000 đồng - Giá trị lại TSCĐHH: đồng III Kết luận Ban lý TSCĐHH: Đã xác định giá trị lại đồng Ngày 24 tháng 12 năm 2011 Trưởng ban lý (Ký, họ tên) Đặng Đình Tích IV Kết lý TSCĐHH: - Chi phí lý TSCĐHH: (viết chữ) .0 - Giá trị thu hồi: 1.800.000 đồng (viết chữ): Một triệu tám trăm ngìn đồng chẵn - Đã ghi giảm số TSCĐHH ngày 24 tháng 12 năm 2011 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Ngày 24 tháng 12 năm 2011 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Bùi văn Sơn Trương Văn Hiển Trần Tuấn Anh Lớp 41DK17 Trường đại học Thương Mại Hà Nội Mẫu Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Đơng Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Mẫu số: S23 - DN ( Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Số: 16 Ngày 24 tháng 12 năm 2003 lập thẻ TSCĐHH Căn vào biên giao nhận TSCĐHH số 12 ngày 20 tháng 12 năm 2003 Tên TSCĐHH: Máy ép Số hiệu TSCĐ: PT01 Nước sản xuất: Việt Nam Năm sản xuất: 2002 Bộ phận quản lý, sử dụng: Bộ phận sản xuất Năm đưa vào sử dụng: 2003 Công suất thiết kế: 300.000m3/ năm Đình sử dụng TSCĐHH ngày 24 tháng 12 năm 2011 Lý đình chỉ: TSCĐHH khấu hao hết, không sử dụng Số hiệu chứng từ A 71 STT A Nguyên giá tài sản cố định hữu hình Ngày, Diễn giải tháng, năm B C 24/12/2003 Mua máy ép Nguyên giá 172.500.000 Giá trị hao mòn tài sản cố định hữu hình Giá trị hao Năm Cộng dồn mòn 2010 172.500.000 172.500.000 DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng B C Ghi giảm TSCĐHH chứng từ số Lý giảm: 27 Giá trị ngày 24 tháng 12 năm 2011 Ngày24 tháng 12 năm 2011 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguyễn Xuân Sang Trương Văn Hiển Bùi Văn Sơn Trần Tuấn Anh Lớp 41DK17 Trường đại học Thương Mại Hà Nội Mẫu Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Mẫu số: S02a – DN ( Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số:……71…… Ngày 25 tháng 12 năm 2011 Trích yếu A Thanh lý máy ép phận sản xuất Cộng Số hiệu tài khoản Nợ B C 2141 2112 Đơn vị tính: Đồng Ghi Số tiền D 172.500.000 172.500.000 Kèm theo: Biên lý TSCĐHH, thẻ TSCĐHH, phiếu thu Ngày 25 tháng 12 năm 2011 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) Nguyễn Xuân Sang Trương Văn Hiển Trần Tuấn Anh Lớp 41DK17 Trường đại học Thương Mại Hà Nội Mẫu Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Mẫu số: S02b – DN ( Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Chứng từ ghi sổ Số Ngày, tháng hiệu A B 70 05/12 71 25/12 Cộng tháng Chứng từ ghi sổ Số tiền 326.700.000 Số hiệu Ngày,tháng A B 172.500.000 499.200.000 Cộng tháng - Sổ có.20….trang, đánh số từ trang 01 đến trang …20… - Ngày mở sổ …01/01/2011… Người lập sổ (Ký, họ tên) Nguyễn Xuân Sang Trần Tuấn Anh Số tiền Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Kế toán trưởng Giám Đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Trương Văn Hiển Bùi Văn Sơn Lớp 41DK17 Mẫu Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Mẫu số: S21 – DN ( Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) TrÝch SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HH Th¸ng 12, năm 2011 Loại tài khoản: 211 Gia tăng TSCĐHH Chứng từ STT Số hiệu Ngày, tháng A B C 04 03/12 03 24/12 Tên TSCĐHH Nước sản xuất D Ơtơ chở E Việt hàng Máy ép nam VN Cộng × Khấu hao TSCĐHH Khấu hao Khấu hao tính Tỷ lệ đến (%) Mức khấu ghi giảm khấu hao TSCĐ hao Tháng, năm đưa vào sử dụng Số hiệu TSCĐHH Nguyên giá TSCĐHH G H 12/2011 WD800 297.000.000 16,67 4.950.000 12/2003 PT01 172.500.000 14,286 24.642.85 172.500.00 × × - Sổ có.…10.trang, đánh số từ trang 01 đến trang …10… - Ngày mở sổ …01/01/2011… Ghi giảm TSCĐ Chứng từ Lý giảm Số Ngày hiệu tháng TSCĐ I K 27 24/12 × × Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Người lập sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám Đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguyễn Xuân Sang Trương Văn Hiển Bùi Văn Sơn Mẫu 10 33 L × Cơng ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Đơng Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Mẫu số: S02c1 – DN ( Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) trÝch SỔ CÁI Năm 2010 Tên tài khoản: Tài sản cố định hh Số hiệu: 211 Đồng Ngày tháng ghi sổ A - Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày tháng B C Số hiệu TK đối ứng E Diễn giải D Tháng 12/2010 Số dư đầu tháng Chi tiền gửi ngân hàng mua ôtô 03/12 70 05/12 1121 chở hàng HĐ 0881531 24/12 71 25/12 Thanh lý máy ép phận sx cụt 2141 × Cộng số phát sinh × Số dư cuối tháng Sổ có.50….trang, đánh số từ trang 01 đến trang …50… Ngày mở sổ:01/01/2010 …… Ngày 31/12/ 2010 Người lập sổ Kế toán trưởng Giám Đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguyễn Xuân Sang Trương Văn Hiển Bùi Văn Sơn Mẫu 11 34 Số tiền Nợ Ghi G 10.162.550.000 297.000.000 297.000.000 10.287.050.000 172.500.000 172.500.000 Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Mẫu số: S02a – DN ( Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số:……72…… Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Trích yếu A Bộ phận sản xuất chung Bộ phận bán hàng Bộ phận quản lý Số hiệu tài khoản Nợ B C 6274 2141 6414 2141 6424 2141 Cộng Số tiền 36.808.064 15.801.042 15.065.420 67.674.526 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) Nguyễn Xuân Sang Trương Văn Hiển Mẫu 12 35 Ghi D Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Mẫu số: S02b – DN ( Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 12 năm 2011 Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng A B 72 31/12 67.674.526 - Cộng tháng 67.674.526 Số tiền - Sổ có.…20.trang, đánh số từ trang 01 đến trang 20…… - Ngày mở sổ ……01/01/2011 Đơn vị tính: Đồng Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày,tháng A B - Cộng tháng Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Người lập sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Nguyễn Xuân Sang Trương Văn Hiển Giám Đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Bùi Văn Sơn Mẫu 13 Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Đơng Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Mẫu số: S02c1 – DN ( Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 36 ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) TrÝch SỔ CÁI Năm 2011 Tên tài khoản: Hao mòn TSCĐHH Số hiệu: 214 Đơn vị tính: Đồng Ngày tháng ghi sổ A 31/12 - - Chứng từ ghi sổ Ngày Số hiệu tháng B C 72 31/12 Số hiệu TK đối ứng E Diễn giải D Tháng 12/2011 Số dư đầu tháng Số tiền Nợ Ghi G 2.451.207.730 Bảng phân bổ khấu hao 6274 36.808.266 6414 6424 15.801.042 15.065.420 × × Cộng số phát sinh Số dư cuối tháng Sổ có.50….trang, đánh số từ trang 01 đến trang …50… Ngày mở sổ:01/01/2011… Người lập sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Nguyễn Xuân Sang Trương Văn Hiển 37 67.674.526 2.518.882.256 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Giám Đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Bùi Văn Sơn M ẫu 14 Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình Mẫu số: 06 - TSCĐ ( Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐHH Tháng 12 năm 2011 TT A Chỉ tiêu B I-Số khấu hao tháng trước II-Số Kh tăng tháng - Xe chở hàng IÍI- Số KH giảm tháng IV- Số KH trích tháng (I+IIIII) Cộng Thời gian sử dụng (năm) Nơi sử dụng Toàn DN NG 10.162.550.00 297.000.000 Số khấu hao 65.878.097 TK 627 TK 641 TK 642 38.861.635 3.850.000 15.065.420 3.850.000 297.000.000 3.850.000 10.459.550.00 69.728.097 38.861.635 15.801.042 15.065.420 10.459.550.00 69.728.097 38.861.635 15.801.042 15.065.420 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập bảng (Ký, họ tên) Nguyễn Xuân Sang Mẫu 15 HÓA ĐƠN 11.951.042 Trương Văn Sơn Mẫu số: 01GTGT- 3LL 38 (Giá trị gia tăng) Liên 2: Lưu Ngày 26 tháng 10 năm 2011 Họ tên người bán hàng: Nguyễn Thanh Đức Tên đơn vị: Công ty sửa chữa máy tính Minh Thuận Địa chỉ: Số tài khoản Số: 0018265 Đơn vị mua hàng: Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu (Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình) Số tài khoản: 340021002100 Ngân hang: Đầu tư phát triển Thái Bình Hình thức tốn: Tiền mặt STT Tên hàng hoá Sửa chữa hệ thống máy tính ĐVT Cái Số lượng 15 Đơn giá 300.000 Thành tiền 4.500.000 Cộng tiền hang 4.500.000 Thuế GTGT: 10% 450.000 Tổng cộng 4.950.000 Số tiền viết chữ:Bốn triệu, chin trăm năm mươi nghìn đồng./ Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị ( Ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 39 Các câu hỏi vấn Thưa ông ( bà) Câu 1: Hiện Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu áp dụng theo hình thức ghi sổ nào? a Chứng từ ghi sổ b Nhật ký chứng từ c Nhật ký chung Câu 2: Cơng ty áp dụng tính khấu hao theo phương pháp a Theo phương pháp đường thẳng b Theo phương pháp số dư giảm dần điều chỉnh c Phương pháp khấu hao theo sản lượng Câu 3: Cơng ty thực việc trích khấu hao theo a Tháng b Quý c Năm Câu 4: Công ty áp dụng th hình thức th tài khơng ? a b Khơng Câu Việc sửa chữa TSCĐHH cơng ty theo định kỳ hay khơng? a Khơng b Câu 6: Cơng ty tổ chức khố đào tạo cho nhân viên khơng? a b Khơng Câu 7: Nguồn vốn chủ yếu dùng để mua TSCĐ công ty a Tự b vốn vay 40 ...DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.2 Câu hỏi vấn Bảng 1.1 .Kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu Bảng 2.1 Bảng khấu hao TSCĐ DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ... STT Câu hỏi điều tra Câu 1: Hiện Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu áp dụng theo hình thức ghi sổ nào? Chứng từ ghi sổ Nhật ký chứng từ Nhật ký chung Câu 2: Công ty áp dụng tính khấu hao theo... Thưa ông ( bà) Câu 1: Hiện Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu áp dụng theo hình thức ghi sổ nào? a Chứng từ ghi sổ b Nhật ký chứng từ c Nhật ký chung Câu 2: Công ty áp dụng tính khấu hao theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng biểu kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần gạch men sứ long hầu , Bảng biểu kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần gạch men sứ long hầu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay