Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương

39 19 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:24

Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò PHẦN MỞ ĐẦU Lý Do chọn đề tài: Hiện nay, ngành đơn vò hành nghiệp nói chung Trường Tiểu học Lai Hòa nói riêng Trong đơn vò tiền lương khoản chi thường xuyên đơn vò, chiếm phần tỷ trọng lớn đóng vai trò quan trọng hoạt động đơn vò, tác động trực tiếp đến chất lượng dạy học Nhất vào thời buổi kinh tế thò trường nay, đời sống ngày nâng cao không ngừng thay đổi mà cán bộ, công viên chức nhà nước thường thu nhập thêm kinh tế bên Thì tiền lương nguồn thu nhập để ổn đònh đời sống vật chất tinh thần họ Đồng thời, ảnh hưởng tới nguồn nhân lực đất nước sau Nên đời sống ổn đònh, đáp ứng nhu cầu giúp họ phấn đấu công tác, trao dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày hoàn thiện hơn, làm cho hoạt động, đơn vò ngày hiệu cao hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Mục đích nghiên cứu: Thông qua việc nghiên cứu hạch toán kế toán tiền lương Trường Tiểu học Lai Hòa giúp em hiểu rõ thêm thực tiễn nghiệp vụ kế toán tiền lương để củng cố kiến thức học so sánh với thực tế để giúp thân rút học kinh nghiệm làm hành trang, trang bò kiến thức cho công tác chuyên môn sau HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò Từ tìm giải pháp, đề xuất thích hợp để giúp đơn vò hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương Trường tiểu học Lai Hòa có hiệu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về: Chứng từ làm ghi sổ, loại sổ sách, tài khoản sử dụng phương pháp hạch toán kế toán tiền lương trường tiểu học Lai Hòa Nhiệm vụ nghiên cứu: - Xác đònh sở lý luận kế toán tiền lương đơn vò hành nghiệp - Tìm hiểu thực trạng kế toán tiền lương Trường tiểu học Lai Hòa – xã Lai Hòa – huyện Vónh Châu – tỉnh Sóc Trăng - Đề xuất giải pháp khắc phạm thực trạng kế toán tiền lương Trường tiểu học Lai Hòa – xã Lai Hòa – huyện Vónh Châu – tỉnh Sóc Trăng Nội dung nghiên cứu: - Cơ sở lý luận nghiệp vụ kế toán tiền lương đơn vò hành nghiệp - Thực trạng kế toán tiền lương Trường tiểu học Lai Hòa – xã Lai Hòa – huyện Vónh Châu – tỉnh Sóc Trăng - Các giải pháp khắc phục thực trạng kế toán tiền lương Trường tiểu học Lai Hòa 1– xã Lai Hòa – huyện Vónh Châu – tỉnh Sóc Trăng - Những kết luận – kiến nghò HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Khái niệm tiền lương: Tiền lương đơn vò Hành nghiệp khoản chi Ngân sách Nhà nước hàng năm dùng để tính trả lương trả tiền công cho số lao động làm việc ngành kinh tế quốc dân thuộc lónh vực không sản xuất vật chất theo số lượng chất lượng lao động hao phí Nội dung quỹ tiền lương: a Quỹ tiền lương: Là toàn số tiền đơn vò nghiệp phải trả cho công chức, viên chức mà đơn vò trực tiếp quản lý sử dụng - Công thức tính: Tổng quỹ tiền lương = Tổng tiền lương + tổng khoản phụ cấp b Quỹ tiền lương đơn vò nghiệp bao gồm - Tiền lương: HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò Các khoản phải trả cán bộ, công nhân viên, giáo viên phản ánh đề tài bao gồm: Lương biên chế, lương tập sự, lương hợp đồng - Các khoản phụ cấp Các khoản phụ cấp phải trả, cán bộ, công nhân viên, giáo viên Trường tiểu học Lai Hòa bao gồm: Phụ cấp thâm niên vượt khung, Phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm,phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi c Hình thức toán lương: Hình thức toán lương trường toán vào hàng tháng thời điểm đầu tháng Nội dung cách tính khoản cán bộ, công nhân viên giáo viên hưởng: Các khoản cán bộ, công nhân viên, giáo viên hưởng: - Tiền lương: Lương biên chế; lương tập sự; lương hợp đồng - Các khoản phụ cấp: Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp chức vụ; phụ cấp trách nhiệm;phụ cấp thu hút; phụ cấp ưu đãi -Tiền công a Tiền lương ngạch bậc: * Lương biên chế” - Tiền lương biên chế công chức, viên chức nhà nước tiền lương trả cho công chức, viên chức Nhà nước theo ngạch bậc lương xếp bảng lương hệ số lương Nhà nước quy đònh hành - Công thức tính: Mức lương tối thiểu hệ số lương Tiền lương HVTH: Châu Thò Lan Phương đònh x hưởng  quy Trang Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò * Lương tập sự: - Là số tiền lương trả cho học sinh, sinh viên r trường phải qua thời gian tập theo qui đònh Nhà nước - Công thức tính: Mức lương tỉ lệ % Lương tập  hệ số x tối thiểu lương x Lương hợp đồng: Lượng hợp đồng số tiền lương được*hưởng trả cho người lao động làm việc theo hợp đồng quan, hợp đồng ngắn hạn (hợp đồng lao động năm) Hợp đồng dài hạn (hợp đồng lao động từ năm trở lên) b Các khoản phụ cấp lương: Phụ cấp lương phần tiền trả thêm phần tiền lương nhằm bù đắp thêm hao phí sức lao động theo yêu cầu công việc trường hợp riêng theo qui đònh * Phụ cấp thâm niên vượt khung: Là mức phụ cấp hưởng phụ cấp thâm niêm vượt khung 5% mức lương bậc cuối ngạch đó; từ năm thứ trở năm tính thêm 1% phụ Mức tiền mức lương tối - Công thức tính: tỉ lệ % phụ CấpChâu thâm niên = thiểu chung HVTH: Thò Lan Phương x cấp thâm niên hệ số bậc x ương cuốiTrang Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò * Phụ cấp chức vụ lãnh đạo - Là khoản tiền trả cho công chức, viên chức hưởng lương theo * phụ cấp chức vụ: Là khoản tiền trả cho công chức, viên chức hưởng lương theo ngạch bậc, lương chuyên môn nghiệp vụ bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo tổ chức theo quy đònh Nhà nước - Công thức tính: Phụ cấp Mức lương hệ số phụ cấp  Phụ cấp trách nhiệm:  Chức vụ tối thiểu chung x chức vụ * Phụ cấp trách nhiệm: Là phụ cấp phải trả cho cán công chức, viên chức làm công việc đòi trách nhiệm cao đảm nhiệm công tác quản lý thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc Công thức tính: Mức tiền phụ mức lương tối hệ số phụ cấp Cấp trách nhiệm = thiểu chung theo x trách nhiệm quy đònh công việc (650.000đ/tháng * Phụ cấp thu hút: HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò Là khoản phụ cấp trả cho cán công chức viên chức làm việc quan thuộc xã nghèo thuộc chương trình 135 Công thức tính: Mức tiền phụ mức lương hưởng tỉ lệ % phụ Cấp thu hút x = cộng với phụ cấp chức cấp Vụ lãnh đạo phụ cấp * Phụ cấp ưu đãi nghề: Là phụ cấp phải trả cho cán công chức, viên chức làm việc số nghề công việc có điều kiện cao bình thường, có sách ưu đãi nhà nước mà chưa xác đònh mức lương: - Công thức tính: Mức tiền cấp mức lương phụ tỉ lệ % Phụ cấp niên phụ cấp = + chức vụ + thâm x phụ cấp Trích khoản đònh bảo hiểm Ưu đãi nghề hưởngtheo quy lãnh đạo vượt xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) kinh phí công khung hưởng đoàn (KPCĐ) a Bảo hiểm xã hội: * Khái niệm: Quỹ Bảo hiểm xã hội quỹ tiền tệ tạo lập đóng góp người lao động, sử dụng lao động hỗ trợ ngân sách Nhà nước nhằm bồi thường cho người lao động tham gia Bảo hiểm trường hợp bò giảm thu nhập bình thường HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động tử tuất * Tỉ lệ trích nộp: Tỉ lệ trích nộp theo qui đònh 20% Công thức tính: Mức tính BHXH = (tiền lương tiền công + phụ cấp lương) x 20% Phụ cấp lương gồm: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo phụ cấp thâm niên vượt khung Trong đó: Ngân sách nhà nước cấp: 15% Khấu trừ vào lương cán bộ, công nhân viên, giáo viên là: 5% b Bảo hiểm y tế: * Khái niệm: Quỹ Bảo hiểm y tế dùng để toán chi phí khám chữa bệnh cho người có thể, phiếu khám chữa bệnh theo quy đònh quan có thẩm quyền, Nhà nước gồm có: Khám bệnh, chuẩn đoán điều trò, xét nghiệm, chụp X quang, thăm dò chức năng, thuốc danh mục theo qui đònh Bộ Y tế, màu, truyền dòch, thủ thuật, phẩu thuật, sử dụng vật tư, thiết bò y tế giường bệnh, vật tư tiêu hao * Tỉ lệ trích nộp: Tỉ lệ trích nộp Bảo hiểm y tế theo qui đònh 3% Công thức tính: Mức tính BHYT = (Tổng tiền lương tiền công + phụ cấp lương)x3% HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò Phụ cấp lương gồm: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo,thâm niên vượt khung Trong đó: - Ngân sách nhà nước cấp: 2% - Khấu trừ vào lương cán bộ, công nhân viên, giáo viên là: 1% c Kinh phí công đoàn: Là số tiền trích theo tỉ lệ % quỹ tiền lương quan đơn vò nhằm trì hoạt động máy công đoàn cấp Theo quy đònh hành kinh phí công đoàn trích 2% tổng quỹ lương: số tiền Ngân sách nhà nước cấp để nộp sử dụng vào mục đích trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ, công chức, dùng để chi vào việc thám quan nghỉ mát, nghỉ điều dưỡng nhằm phục vụ hồi sức khỏe cho người lao động, chi cho phong trào văn hóa, văn nghệ quan liên đoàn lao động * Tỉ lệ trích nộp: Tỉ lệ trích nộp Kinh phí công đoàn theo qui đònh 2% ngân sách nhà nước cấp Công thức tính: Mức KPCĐ = (tổng tiền lương tiền công + phụ cấp lương) x 2% Công tác quản lý quỹ tiền lương: - Việc sử dụng quỹ tiền lương phải đảm bảo ngày hợp lý mục đích tiết kiệm HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò - Đảm bảo thực sách, chế độ nguyên tắc lao động tiền lương Tiền lương có liên quan đến người lao động tổ chức bọ máy nhà nước qui đònh hành - Việc chi trả lương phải thực đồng thời với việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế khoản trích nộp theo qui đònh - Thông qua công tác quản lý quỹ tiền lương góp phần vào việc thực cải tiến công tác, lề lối làm việc nhằm đưa chất lượng quản lý tài lên bước cao Nhiệm vụ kế toán tiền lương: - Phải ghi chép, phản ánh xác kòp thời đầy đủ chế độ tiền lương khoản trích nộp theo lương người lao động theo quy đònh Nhà nước - Lập chứng từ ghi sổ, mở sổ sách kế toán liên quan đến tiền lương - Lập nộp báo cáo tài cho quan cấp quan tài thời gian quy đònh - Tính toán tiền lương cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên đầy đủ, kòp thời xác II NỘI DUNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG: Kế toán chi tiết: a Chứng từ sử dụng: - Bảng chấm công: (mẫu sổ CO1a – HD) - Bảng toán tiền lương: (mẫu số: CO2a – HD) - Bảng trích nộp khoản theo lương: (mẫu số C11-HD) HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 10 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim  GVHD: Thạch Sơn Thò Giáo viên: Trương Hoài Bảo có hệ số lương 1,86; Phụ cấp thu hút 70%; phụ cấp ưu đãi 70% Mức lương tối thiểu theo quy đònh 650.000 đồng/tháng - Tiền lương thầy hưởng tháng là: + Tiền lương NB = 1,86 x 650.000 = 1.209.000 đồng + Phụ cấp thu hút: (1,86 x 650.000) x 70% = 846.300 đồng + Phụ cấp ưu đãi: (1,86 x 650.000) x 70% = 846.300 đồng � Tổng tiền lương = 1.209.000 + 846.3000 + 846.3000 = 2.901.300 đồng * Phụ cấp ưu đãi Mức tiền phụ cấp cấp Mức lương phụ cấp phụ x Tỉ lệ ưu đãi nghề thâm niên hưởng + chức vụ + phụ cấp lãnh đạo vượt khung hưởng Giáo viên: Ngô Dôl có hệ số lương 2,86; phụ cấp ưu đãi 70% Mức lương tối thiểu theo quy đònh 650.000 đồng/tháng - Tiền lương thầy hưởng tháng là: 3.160.300 đồng + Tiền lương NB = 2,86 x 650.000 = 1.859.000 đồng + Phụ cấp ưu đãi: 2,86 x 650.000 x 70% = 1.310.300 đồng HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 25 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò � Tổng tiền lương = 1.859.000 + 1.301.300 = 3.160.300 đồng  Giáo viên: Liêu Thò Ngọc Thảo có hệ số lương 2,46; phụ cấp ưu đãi 70% Mức lương tối thiểu theo quy đònh 650.000 đồng/tháng - Tiền lương cô hưởng tháng là: 2.718.300 đồng + Tiền lương NB = 2,46 x 650.000 = 1.599.000 đồng + Phụ cấp ưu đãi: (2,46 x 650.000) x 70% = 1.119.300 đồng � Tổng tiền lương = 1.599.000 + 1.119.300 = 2.718.300 đồng Công tác quản lý quỹ tiền lương: - Việc sử dụng quỹ tiền lương phải đảm bảo ngày hợp lý, mục đích tiết kiệm - Đảm bảo thực sách, chế độ, nguyên tắc lao động tiền lương - Việc chi trả tiền lương phải thực đồng thời với việc trích nộp BHXH, BHYT khoản trích nộp theo quy đònh - Thông qua công tác quản lý quỹ tiền lương góp phần vào việc thực cải tiến công tác, lề lối làm việc quan, đơn vò nhằm đưa chất lượng quản lý tài tài lên bước cao Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế kinh phí công đoàn: * Thực tế phát sinh mức Bảo hiểm xã hội trường tiểu học Lai Hòa 1, tháng năm 2009 HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 26 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò Quỹ tiền lương dùng để tính trích theo lương bao gồm: + Lương biên chế: 50.271.000 đồng + Lương tập sự: 1.160.250 đồng + Lương hợp đồng: 8.541.000 đồng + Phụ cấp thâm niên vượt khung: 515.710 đồng + Phụ cấp chức vụ: 1.105.000 đồng + Tiền công: 975.000 đồng  Vậy tổng tiền lương dùng để tính trích khoản theo lương : 62.567.960 đồng  Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi không bò khấu trừ vào BHXH, BHYT kinh phí công đoàn a Quỹ bảo hiểm xã hội: * Mức tính trích Bảo hiểm xã hội: Tổng tỉ lệ tính trích Bảo hiểm xã hội 20% Trong đó: + Ngân sách Nhà nước chi 15% BHXH 62.567.960 x 15% = 9.385.194 đồng + Trừ lương cán bộ, công nhân viên, giáo viên 5% BHXH 62.567.960 x 5% = 3.128.398 đồng b Quỹ Bảo hiểm y tế : * Thực tế phát sinh mức Bảo hiểm y tế trường tiểu học Lai Hòa 1, tháng năm 2009 Mức tính trích Bảo hiểm y tế: Tổng tỉ lệ tính trích Bảo hiểm y tế 3% Trong đó: + Ngân sách Nhà nước chi 2% BHYT HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 27 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò 62.567.960 x 2% = 1.251.359 đồng + Trừ lương cán bộ, công nhân viên, giáo viên 1% BHYT 62.567.960 x 1% = 625.579 đồng c Kinh phí công đoàn: * Thực tế phát sinh mức CPCĐ Trường tiểu học Lai Hòa - Mức tính kinh phí công đoàn Tổng tỉ lệ tính trích CPCĐ 2% Do ngân sách nhà nước chi 2% KPCĐ 62.567.960 x 2% = 1.251.359 đồng Nhiệm vụ kế toán tiền lương - Theo dõi chặt chẽ, ghi chép đầy đủ xác số liệu chất lượng lao động - Tính toán tiền lương kòp thời cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên - Lập báo cáo tài cho quan quản lý cấp quan tài theo thời gian quy đònh - Lập chứng từ mở sổ kế toán hạch toán nghiệp vụ phát sinh tiền lương theo Mục lục ngân sách chế độ tài hành II THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LAI HÒA I Kế toán chi tiết a Chứng từ sử dụng: - Bảng chấm công: (mẫu sổ CO1a – HD) - Bảng toán tiền lương: (mẫu số: CO2a – HD) - Phiếu thu (mẫu số: C30-BB) HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 28 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò - Phiếu chi (mẫu số: C31-BB) b Sổ kế toán: - Sổ kế toán chi tiết tài khoản phải trả cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên (mẫu số: S33-H) -Sổ liên quan: + Sổ theo dõi nguồn kinh phí: (mẫu số: S42-H) + Sổ tổng hợp nguồn kinh phí: (mẫu số: S43-H) + Sổ chi tiết chi hoạt động: (mẫu số: S61-H) - Sổ nhật ký – Sổ cái: (mẫu số: S01-H) c Luân chuyển chứng từ: Trường Tiểu học Lai Hòa thực theo trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thủ trưởng đơn vò quy đònh Kế toán xác đònh nội dung đối tượng có liên quan dựa chứng từ kế toán Tiến hành lập bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại, sau kiểm tra số liệu trình thủ trưởng đơn vò duyệt Kế toán dựa vào chứng từ, bảng toán tiền lương, bảng trích khoản theo lương phát lương cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên khoản toán lương, toán BHXH phải chuyển đến kế toán để kiểm tra lưu lại phòng kế toán làm ghi sổ Kế toán tổng hợp: a Tài khoản sử dụng: + Tài khoản 334 : Phải trả công chức, viên chức + Tài khoản 111 : Tiền mặt + Tài khoản 332 : Các khoản phải nộp theo lương HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 29 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim + Tài khoản 461 (4612) GVHD: Thạch Sơn Thò : Nguồn kinh phí hoạt động + Tài khoản 661 (6612) : Chi hoạt động năm b Phương pháp hạch toán: Thực tế phát sinh Trường tiểu học Lai Hòa tiền lương khoản trích nộp theo lương tháng năm 2009 sau: * Căn bảng toán tiền lương tháng năm 2009 Trường Tiểu học Lai Hòa Kế toán phản ánh tiền lương khoản phụ cấp phủ tra cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên tháng là: 109.254.990 đồng Trong đó: - Tổng tiền lương ngạch bậc : 59.972.250 đồng + Tiền lương biên chế: 50.271.000 đồng + Tiền lương tập sự: 1.160.250 đồng + Tiền lương hợp đồng: 8.541.000 đồng - Tổng khoản phụ cấp: 49.282.740 đồng - Tổng phụ cấp chức vụ : 1.105.000 đồng - Tổng phụ cấp thâm niên vượt khung : 515.710 : 585.000 đồng - Tổng phụ cấp trách nhiệm đồng - Tổng phụ cấp thu hút : 6.215.300 đồng - Tổng phụ cấp ưu đãi : 40.864.730 đồng Kế toán ghi: Nợ TK 661 (6612) HVTH: Châu Thò Lan Phương : 109.254990 đồng Trang 30 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim Có TK 334 GVHD: Thạch Sơn Thò : 109.254.990 đồng * Căn vào bảng toán tiền lương cho nhân viên hợp đồng bảng lương biên chế số tiền là: 975.000 đồng - Kế toán ghi: Nợ TK 661 (6612) : 975.000 đồng Có TK 334 : 975.000 đồng * Tính trích Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế kinh phí công đoàn theo tỉ lệ quy đònh tổng quỹ tiền lương: (tiền lương ngạch bậc + phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung+ tiền công ) : 62.567.960 đồng Trong đó: - Tiền lương biên chế: 50.271.000 đồng - Lương tập sự: 1.160.250 đồng - Lương hợp đồng: 8.541.000 đồng - Phụ cấp thâm niên vượt khung : 515.710 đồng - Phụ cấp chức vụ : 1.105.000 đồng - Tiền công: 975.000 đồng + Ngân sách Nhà nước chi 19% : 11.887.912 đồng Kế toán ghi: Nợ TK 661 (6612) Có TK 334 : 11.887.912đồng : 11.887.912 đồng Trong đó: TK 3321 : 62.567.960 x 15% = 9.385.194 đồng TK 3322 : 62.567.960 x 2% = 1.251.359 đồng TK 3323 : 62.567.960 x 2% = 1.251.359 đồng HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 31 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò + Trừ lương cán bộ, công nhân viên, giáo viên 6%: 3.754.078 đồng Kế toán ghi: Nợ TK 334 : 3.754.078 đồng Có TK 332 : 3.754.078 đồng Trong đó: TK 3321: 62.567.960 x 5% = 3.128.398 đồng TK 3322 : 62.567.960 x 1% = 625.680 đồng * Kế toán lập giấy rút dự toán kinh phí tiền mặt chuyển toán lương tháng năm 2009 cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên Trường qua Kho bạc số tiền là: 106.475.912 đồng Rút dự toán theo tổng số tiền thực trả tổng tiền lương trừ 6% Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (109.254.990 + 975.000) – 3.754.078 = 106.475.912 đồng Kế toán ghi: Nợ TK 334 : 106.475.912 đồng Có TK 461 (4612): 106.475.912 đồng Đồng thời: Có TK 0081: 106.475.912 đồng * Căn vào phiếu chi số 12 ngày tháng năm 2009 kế toán xuất quỹ tiền mặt toán tiền lương tháng năm 2009 cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên số tiền 106.475.912 đồng (tổng số tiền thực trả) Nợ TK 334 : 106.475.912 đồng Có TK 111 (1111) : 106.475.912 đồng HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 32 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò  Kế toán lập giấy rút dự toán kinh phí hoạt động kiêm chuyển khoản chuyển tiền nộp 20% Bảo hiểm xã hội; 3% Bảo hiểm y tế; 2% kinh phí công đoàn cho quan chủ quản số tiền là: 15.641.990 đồng 62.567.960 x 25% = 15.641.990 đồng Kế toán ghi: Nợ TK 332 : 15.641.990 đồng Có TK 4612 : 15.641.990 đồng Có TK 0081: 15.641.988 đồng TIỂU KẾT CHƯƠNG Qua thời gian tuần thực tập “ Trường Tiểu học Lai Hòa I xã Lai Hòa – Huyện Vónh Châu – tỉnh Sóc Trăng” Đã giúp em hiểu phần kế toán tiền lương từ em rút dược vài nhận xét sau: - Về việc tính lương toán lương cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên đơn vò kòp thời, xác đầy đủ - Các khoản phụ cấp lương tính đầy đủ toán lúc với tiền lương Được ghi vào lương chưa ghi rõ hệ số phụ cấp lương - Việc tính trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí công đoàn theo tỉ lệ quy đònh - Lập chứng từ sử dụng tài khoản theo tỉ lệ quy đònh Bộ Tài chính, có ghi chép đầy đủ, rõ ràng HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 33 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò - Luân chuyển chứng từ theo bước xác, công tác ghi chép vào sổ sách chứng từ kế toán tiền lương khoản trích theo lương đầy đủ Từ nhận xét trên, đơn vò có ưu điểm nhược điểm sau: * Ưu điểm: - Việc tính tiền lương thực đảm bảo đầy đủ, xác kòp thời toán tiền mặt lần cán bộ, giáo viên, công nhân viên an tâm công tác - Việc tính trích BHXH, BHYT KPCĐ theo tỉ lệ quy đònh Đảm bảo quyền lợi người lao động đơn vò - Đơn vò hạch toán, ghi chép số liệu vào sổ sách, chứng từ đầy đủ theo quy đònh giúp đơn vò hạn chế sai sót gian lận xảy * Nhược điểm: - Bảng toán tiền lương thể chưa rõ chỗ hệ số phụ cấp lương - Quyền lợi người lao động đảm bảo hạn chế thời gian - Đơn vò chưa trang bò tốt phần mềm máy vi tính HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 34 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò CHƯƠNG III GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LAI HÒA I XÃ LAI HÒA – HUYỆN VĨNH CHÂU – TỈNH SÓC TRĂNG * Giải pháp 1: Tổ chức quản lý, sử dụng tiền lương đơn vò: - Việc quản lý, sử dụng quỹ tiền lương cần quản lý chặt chẽ hơn, sử dụng mục đích, không vượt mức quy đònh * Giải pháp 2: Trang bò thiết bò công nghệ Trang bò phần mềm kế toán cho phù hợp với chương trình, kế toán tiền lương * Giải pháp 3: Nâng cao trình độ nghiệp vụ kế toán đơn vò: Đơn vò cần có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ kế toán, thường xuyên cử kế toán tập huấn, trao dồi kiến thức để công tác kế toán đảm bảo tốt KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: * Kết luận: - Sau trình thực tập Trường tiểu học Lai Hòa I xã Lai Hòa – Huyện Vónh Châu – Tỉnh Sóc Trăng Em nhận thấy đơn vò chấp hành tốt quy đònh Nhà nước HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 35 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò - Là đơn vò tiếp cận Tự chủ tự chòu trách nhiệm ( tháng 01 năm 2009) Đơn vò có xu hướng phát triển tốt + Kết luận Đề kế hoạch phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ cán bộ, công nhân viên, giáo viên Quản lý sử dụng quỹ tiền lương chặt chẽ theo chế độ Nhà nước quy đònh + Kết luận Bộ phận kế toán có tinh thần trách nhiệm cao quan tâm theo dõi chặt chẽ nghiệp vụ phát sinh phản ánh lên sổ kế toán kòp thời, đầy đủ xác Hàng tháng có lập bảng toán tiền lương khoản trích theo lương toán lương cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên theo quy đònh + Kết luận 3: Bộ máy quản lý tiền lương gọn nhẹ thống từ xuống Quá trình hoạt động đơn vò đảm bảo liên lạc Quyền lợi cán bộ, giáo viên, công nhân viên đảm bảo hạn chế mặt thời gian * Kiến nghò: Đối với cấp trên: (Phòng GD – ĐT) + Phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động đơn vò + Cấp nguồn kinh phí hoạt động đầy đủ, kòp thời đơn vò hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 36 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò + Cần phân bổ cấp cho đơn vò máy vi tính để đơn vò áp dụng vào công tác kế toán máy nhằm giảm bớt công việc ghi chép kế toán, tạo thuận lợi cho việc luân chuyển chứng từ + Khen thưởng đơn vò có hoạt động xuất sắc để khích lệ tinh thần làm việc hăng say họ Đồng thời sử phạt có sai phạm - Đối với nhà trường: + Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thường xuyên việc thực quy đònh quản lý tiền lương theo quy đònh Nhà nước Từ có biện pháp chỉnh sửa kòp thời phát có sai sót + Phải lên kế hoạch lập dự toán thật xác để xin Nhà nước cấp nguồn kinh phí đầy đủ, kòp thời phục vụ cho hoạt động đơn vò đảm bảo tốt liên tục + Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên để họ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ + Thường xuyên cho phận kế toán tập huấn để tiếp thu kinh nghiệm áp dụng kòp thời sửa đổi bổ sung kế toán tiền lương - Đối với kế toán: + Không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức chia kinh nghiệm theo dõi cập nhật thông tin kòp thời để phục vụ cho công tác + Kế toán phản ánh trung thực tính toán số liệu tiền lương phải rõ ràng, đầy đủ, xác kòp thời HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 37 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chế độ kế toán Hành nghiệp (Ban hành theo đònh số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/8/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính) Bài giảng môn Tài Hành nghiệp (Tài liệu lưu hành nội Giáo viên Lưu Thò Minh Thư biên soạn) Tài liệu môn: Kế toán Hình thức nghiệp – (Giáo viên Thạch Sơn Thò Ngọc Kim) Các chứng từ thực tế phát sinh tháng năm 2009 liên quan đến tiền lương Trường tiểu học Lai Hòa xã Lai Hòa – huyện Vónh Châu – tỉnh Sóc Trăng HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 38 Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò PHỤ LỤC Bảng toán tiền lương tháng năm 2009 Trường Tiểu học Lai Hòa Bảng toán tiền công tháng năm 2009 Trường Tiểu học Lai Hòa Các giấy rút dự toán Ngân sách Nhà nước tháng năm 2009 Trường tiểu học Lai Hòa HVTH: Châu Thò Lan Phương Trang 39 ... phương pháp hạch toán kế toán tiền lương trường tiểu học Lai Hòa Nhiệm vụ nghiên cứu: - Xác đònh sở lý luận kế toán tiền lương đơn vò hành nghiệp - Tìm hiểu thực trạng kế toán tiền lương Trường tiểu... Mức lương tối thiểu hệ số lương Tiền lương HVTH: Châu Thò Lan Phương đònh x hưởng  quy Trang Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương Ngọc Kim GVHD: Thạch Sơn Thò * Lương tập sự: - Là số tiền lương. .. S01H) B TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LAI HÒA I I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LAI HÒA I Khái niệm tiền lương: Tiền lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương , Tìm hiểu nghiệp vụ kế toán tiền lương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay