phát triển thương mại mặt hàng cửa cuốn trên thị trường miền bắc của công ty cổ phần cơ khí đa phúc

48 46 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:24

TĨM LƯỢC Hiện nay, thị, trung tâm thương mại, khu công nghiệp,… phát triển nhanh số lượng chất lượng nhằm đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội nước Tồn quốc 755 thị với tỉ lệ thị hóa đạt khoảng 30% Cùng đó, ngành xây dựng phát triển kéo theo nhu cầu cửa tăng lên Trên thị trường miền Bắc, nhiều hãng sản xuất kinh doanh cửa lợi cạnh tranh cao (chất lượng cao, sản phẩm đa dạng, màu sắc phong phú,….) nên việc tiêu thụ mặt hàng cửa doanh nghiệp trở nên khó khăn Trước tình hình khó khăn đó, việc tìm giải pháp nhằm phát triển thương mại mặt hàng cửa cơng ty Cổ Phần khí Đa Phúc quan tâm nghiên cứu nhiều không nhằm thúc đẩy thương mại phát triển mà tăng cường quảng bá thương hiệu em chọn đề tài nghiên cứu “phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc công ty Cổ phần khí Đa Phúc” Bằng phương pháp nghiên cứu chủ yếu thu thập liệu xử lý liệu thứ cấp luận văn hệ thống hóa lý luận phát triển thương mại Trên cở sở phân tích đánh giá thực trạng phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc năm qua Từ kết phân tích thực trạng cho thấy thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế …Và đưa giải pháp hoạt động nghiên cứu thị trường, mở rộng đại lý tiêu thụ, đa dạng hóa mặt hàng, tạo lập nguồn hàng, giải pháp marketing doanh nghiệp số kiến nghị với ngành với nhà nước sách phát triển, sách thuế, thủ tục hành chính… i Lời cảm ơn Trong trình học tập trường đại học Thương Mại, em nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo bạn bè Trong thời gian thực tập cơng ty Cổ phần khí Đa Phúc làm luận văn em nhận giúp đỡ thầy công ty Em xin gửi lời cảm ơn đến tất thầy giáo trường đại học Thương Mại Đặc biệt, em xin gửi lới cảm ơn đến giáo Th.S Vũ Thị Hồng Phượng, giáo viên trực tiếp hướng dẫn em suốt thời gian viết khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới tập thể cán công nhân viên công ty cung cấp tài liệu cần thiết, giúp đỡ em việc điều tra nghiên cứu, dạy cho em kinh nghiệm thực tế Với kiến thức thời gian nghiên cứu hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót cần bổ xung Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy để viết em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lê Thị Hạnh ii MỤC LỤC TÓM LƯỢC i Lời cảm ơn ii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO viii Chương 1: Một số lý luận phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc .7 1.1 Một số khái niệm phát triển thương mại mặt hàng cửa 1.1.1 Mô tả sản phẩm cửa 1.1.2 Khái niệm phát triển thương mại .7 1.2 Một số lý thuyết phát triển thương mại cửa thị trường Miền Bắc …………………………………………………………………………………….7 1.2.1 Mặt hàng cửa 1.2.2 Phát triển thương mại mặt hàng cửa 1.2.2.1 Nội dung phát triển thương mại mặt hàng cửa .9 1.2.2.2 Ý nghĩa phát triển thương mại mặt hàng cửa 10 1.3 Nội dung nguyên lý giải vấn đề phát triển thương mại .10 1.3.1 Nguyên tắc phát triển thương mại 10 1.3.2 Chính sách phát triển thương mại 11 1.3.3 Các tiêu đánh giá phát triển thương mại 13 1.3.3.1 Nhóm tiêu qui mô 13 1.3.3.2 Nhóm tiêu chất lượng .14 1.3.3.3 Nhóm tiêu hiệu thương mại .14 Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc 17 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến phát triển thương mại mặt hàng cửa cơng ty CP khí Đa Phúc thị trường Miền Bắc .17 2.1.1 Tổng quan tình hình phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc cơng ty Cổ Phần khí Đa Phúc 17 2.1.1.1 Khái quát cơng ty Cổ phần khí Đa Phúc .17 2.1.1.2 Các mặt hàng kinh doanh .18 2.1.1.3 Thị trường kinh doanh 18 iii 2.1.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 19 2.1.2 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến phát triển thương mại cửa thị trường Miền Bắc cơng ty Cổ phần khí Đa Phúc 20 2.1.2.1 Nhóm nhân tố vĩ mô 20 2.1.2.2 Nhóm nhân tố vi mô 22 2.2 Phân tích thực trạng thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc …………………………………………………………………………………….24 2.2.1 Phân tích qui mơ 24 2.2.1.1 Về quy mô tiêu thụ cửa cuốn: 24 2.2.1.2 Về cấu sản phẩm thị trường tiêu thụ: 25 2.2.1.3 Về hiệu thương mại 27 2.3 Các kết luận phát qua nghiên cứu phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc .29 2.3.1 Thành công học kinh nghiệm 29 2.3.1.1 Thành công 29 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế .31 2.3.2.1 Hạn chế 31 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế 31 Chương 3: Các đề xuất kiến nghị với vấn đề phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc 33 3.1 Triển vọng quan điểm phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc 33 3.1.1 Dự báo mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc 33 3.1.2 Định hướng ngành doanh nghiệp phát triển mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc .33 3.1.2.1 Định hướng ngành khí phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc 33 3.1.2.2 Định hướng cơng ty CP khí Đa Phúc phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc 34 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại cửa thị trường Miền Bắc công ty CP khí Đa Phúc .35 3.2.1 Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị trường 35 3.2.2 Mở rộng đại lý tiêu thụ 36 iv 3.2.3 Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm đặc thù cho phân đoạn thị trường 36 3.2.4 Tạo lập nguồn hàng ổn định 37 3.2.5 Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh thị trường 37 3.3 Một số kiến nghị nhà nước nhằm phát triển thương mại cửa thị trường Miền Bắc .38 3.3.1 Đối với ngành 38 3.3.2 Đối với nhà nước .38 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 39 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thị trường tiêu thụ sản phẩm cửa cơng ty CP khí Đa Phúc (Năm 2008 - 2011) …………………………………………………………………………………………… … 20 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh cơng ty CP khí Đa Phúc …………………21 Bảng 2.3: cấu doanh thu loại cửa cơng ty CP khí Đa Phúc……………29 Bảng 2.4: Hiệu thương mại mặt hàng cửa cơng ty CP khí Đa Phúc….31 Biểu 2.1: Sản lượng tiêu thụ mặt hàng cửa giai đoạn 2008 – 2009 …………………….27 Biểu 2.2: Doanh thu mặt hàng cửa giai đoạn 2008 – 2011………………………… 28 Biểu 2.3: cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm cửa năm 2009, 2010, 2011 …………30 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP DN GDP KT – XH LNST NSNN SX TNHH :Cổ phần :Doanh nghiệp :Tổng sản phẩm quốc nội :Kinh tế - xã hội :Lợi nhuận sau thuế :Ngân sách nhà nước :Sản xuất :Trách nhiệm hữu hạn vii DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo(2005), “giáo trình kinh tế học vi mô”, Nhà xuất thống kê Nguyễn Thị Cảnh (2004), “phương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế”, nhà xuất ĐH quốc gia TPHCM Đề cương giảng kinh tế thương mại đại cương (2006), môn kinh tế thương mại, trường đại học Thương Mại Thân Danh Phúc, hà văn (2006), “bài giảng môn học quản ký nhà nước thương mại”, trường đại học Thương Mại Nguyễn Thị Nga (2009), giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác quản trị tiêu thụ hàng hóa cơng ty TNHH sơn KOVA, luận văn tốt nghiệp, khoa kinh tế, trường đại học Thương Mại Nguyễn Thị Thắm (2009), giải pháp phát triển thương mại mặt hàng xăng dầu công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập Từ Liêm, luận văn tốt nghiệp, khoa kinh tế, trường đại học Thương Mại Trần Thị Hương Trà (2009), giải pháp phát triển thương mại sản phẩm chăm sóc tóc eBonny, luận văn tốt nghiệp, khoa kinh tế, trường đại học Thương Mại Nguyễn Ngọc Vân (2009), đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thép công ty TNHH Thương mại Vật tư công nghiệp thị trường Miền Bắc, Khoa Quản trị doanh nghiệp, trường đại học Thương Mại Phát triển thương mại mặt hàng ô tô Honda thị trường Miền Bắc công ty TNHH Motor N.A Việt Nam” luận văn sinh viên Nguyễn Thị Sơn - Khoa Kinh Tế - 2010 10 Nguyễn Thị Sơn (2010), phát triển thương mại mặt hàng ô tô Honda thị trường Miền Bắc công ty TNHH Motor N.A Việt Nam, Khoa Kinh Tế, trường đại học Thương Mại 11 Phạm Thị Phú (2009), đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng sắt thép thị trường Hà Nội công ty Hà Thành – Bộ quốc phòng, khoa quản trị doanh nghiệp, đại học Thương Mại 12 Lê Thị Lan (2010),giải pháp nguồn hàng nhằm phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập thị trường miền Bắc (lấy công ty cổ phần Phú Trường quốc tế làm đơn vị nghiên cứu), khoa quản trị doanh nghiệp viii 13.Các trang web http://www.daphuc.com.vn http://www.daphuc.weebly.com http://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_%28Vi%E1%BB %87t_Nam%29 http://www.tapchicongnghiep.vn/News/channel/1/News/90/2856/Chitiet.html http://liendoanluatsu.org.vn/index.php? option=com_content&view=article&id=593:xay-dng-khung-chinh-sach-thng-mimi&catid=45:kinh-t&Itemid=77 ix Lời mở đầu Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài: “phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc cơng ty Cổ phần khí Đa Phúc” Đất nước ta giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhiều mặt, nhiều lĩnh vực xã hội chuyển biến đáp ứng yêu cầu phát triển Cùng với phát triển kinh tế xã hội trình phát triển kinh tế quốc tế tốc độ thị hóa giới ngày cao Đặc biệt quốc gia phát triển Việt Nam tốc độ thị hóa diễn nhanh nhiều so với nước phát triển phần lớn ổn định Q trình thị hóa kéo theo gia tăng, phát triển nhiều lĩnh vực khác sở hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị, kinh tế thương mại mở rộng Bên cạnh đó, kinh tế phát triển tạo nhiều hội thuận lợi khơng thách thức cho doanh nghiệp (DN) Muốn tồn phát triển lâu dài, buộc doanh nghiệp phải tự xây dựng cho chiến lược kinh doanh hợp lý, lộ trình phát triển thương mại thích hợp quy mơ, tốc độ, cấu, hiệu phải làm tốt công tác nghiên cứu thị trường để nhận định xác, đắn Ngành khí ngành nhiều đóng góp quan trọng cho kinh tế đất nước giá trị sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thị trường, nhu cầu phát triển ngành công nghiệp chủ lực đất nước mà ngành giành nhiều hợp đồng xuất lớn thị trường giới Một mặt hàng đóng góp nhiều vào doanh thu cho ngành mặt hàng cửa Hiện nay, cửa mặt hàng nhiều công ty doanh nghiệp kinh doanh sản xuất công ty chịu tác động phát triển kinh tế công ty Smartdoor, EuroWindow, Austdoor… Cơng ty Cổ phần (CP) khí Đa Phúc cơng ty điển hình sản lượng sản xuất tiêu thụ cửa Trong năm qua, hoạt động kinh doanh công ty đạt kết đáng kể Ngoài kinh doanh cửa cơng ty kinh doanh số mặt hàng khác cửa tự động, cửa thép, cửa chống cháy…nhưng phần lớn doanh thu lợi nhuận công ty thu nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh cửa Theo thống kê doanh thu công ty, doanh thu mặt hàng cửa chiếm tỷ trọng cao so với tổng doanh thu Trong năm 2008 đến 2011 doanh thu mặt hàng tăng từ 5.767 triệu đồng lên 6710 triệu đồng tương ứng với phần trăm doanh thu dao động từ 35% đến 36% Đơn vị: triệu đồng Nhìn chung doanh thu tăng qua năm, năm 2010 công ty tăng vốn điều lệ nên doanh thu cao hẳn lên tăng so với năm 2009 9,25% Qua đó, ta thấy nổ lực, cố gắng doanh nghiệp sản xuất cửa đạt thành công việc mở rộng quy mô, thị trường tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại tồn ngành nói chung 2.2.1.2 Về cấu sản phẩm thị trường tiêu thụ:  Chuyển dịch cấu sản phẩm Các sản phẩm cửa ngày đa dạng hóa cấu chủng loại Hiện nay, thị trường dòng sản phẩm cửa đa dạng như: cửa tôn, cửa ngăn lửa lớp, cửa ngăn lửa lớp, cửa lưới… Ngoài sản phẩm cửa truyền thống, cơng ty CP khí Đa Phúc tiến hành SX thành công nhập số mặt hàng cửa đại Đức, Đài Loan…Nhờ đó, cơng ty giữ vững cấu sản phẩm tiêu thụ thị trường, mang lại hiệu kinh doanh cho DN Bên cạnh đời nhiều loại cửa mới, đáp ứng nhu cầu thị trường, dần tạo sản phẩm giá trị gia tăng cao để chuyển dịch cấu đạt hiệu Cho thấy thị trường cửa phát triển sôi động, mặt hàng cửa ngày cải tiến hoàn thiện chất lượng, kiểu dáng giá thành Bảng 2.3: cấu doanh thu loại cửa cơng ty CP khí Đa Phúc (2008 – 2011) Đơn vị: triệu đồng Năm So sánh 2009/2008 25 So sánh 2010/2009 So sánh 2011/2010 Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 978 890 Cửa ngăn lửa lớp 1.057 Cửa ngăn lửa lớp Cửa tôn Cửa lưới Năm 2011 Chênh lệch tuyệt đối Chênh lệch tương đối (%) Chên h lệch tuyệt đối Chênh lệch tương đối (%) Chênh lệch tuyệt đối 1125 1200 -88 -9 235 26.4 75 1.105 1.236 1278 48 4.54 131 11.85 42 3.4 975 1.234 1.378 1402 259 26.56 144 11.67 24 1.74 1.553 1.598 1.653 1530 45 2.9 55 3.44 123 -7.44 -3.92 50 Cửa nhôm 1.204 lớp 1.301 Năm 2010 1.250 1300 97 8.05 -51 Chên h lệch tươn g đối (%) 6.66 (Nguồn: phòng kế tốn – tài chính) Đối với Đa Phúc chuyển dịch doanh thu sản phẩm qua năm không cao, nhìn chung sản phẩm cửa lưới cao với ưu điểm thống giúp lưu thơng khơng khí Xu hướng phòng thiên tai nên nhu cầu cửa ngăn lửa lớp tăng từ 975 triệu đồng (năm 2008) lên 1402 triệu đồng (năm 2011)  Chuyển dịch chất lượng sản phẩm: sản phẩm cửa công ty ngày đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng điều nhờ thay đổi công nghệ SX dẫn đến nâng cao chất lượng sản phẩm điều thể sản lượng tiêu thụ tăng theo năm tăng 961 lên 1118 năm 2011  Chuyển dịch cấu thị trường: Thị hiếu của người tiêu dùng việc sử dụng sản phẩm cửa đa dạng Trước đây, cửa sử dụng chủ yếu xây dựng sản phẩm bảo vệ ngơi nhà, khu cơng nghiệp… cửa sử dụng để trang trí với nhiều kiểu dáng đẹp mắt thu hút khách hàngthị trường tiêu thụ mặt hàng cửa lớn với quy mô ngày mở rộng Với thị trường tiêu thụ nhiều khả toán cao Hà Nội, Hải Phòng… doanh nghiệp khai thác nhiều theo chiều rộng chiều sâu, mặt mở rộng số lượng tiêu thụ, mặt khác nâng cao chất lượng sản phẩm cửa để nâng cao giá sản phẩm nhằm làm tăng doanh thu Công ty Đa Phúc tập trung khai thác thị trường Miền Bắc với cấu thị trường bảng sau 26 Biểu 2.3: cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm cửa năm 2009, 2010, 2011 Chính mà doanh thu công ty tập trung chủ yếu tỉnh thành phía Bắc với doanh thu trung bình đạt 68% Và doanh thu khu vực Hà Nội chiếm % cao Trong năm 2009 sát nhập Hà Tây vào Hà Nội nên doanh thu khu vực tăng lên 35% Còn Miền Trung Miền Nam thị trườngcông ty chưa khai thác nhiều Doanh thu chủ yếu ký hết hợp đồng trực tiếp với gói thầu xây dựng 2.2.1.3 Về hiệu thương mại Hiệu thương mại công ty đánh giá dựa vào tiêu doanh thu, tỷ suất lợi nhuận, hiệu sử dụng nguồn lực Ta bảng đanh giá hiệu thương mại: 27 Bảng 2.4: Hiệu thương mại mặt hàng cửa cơng ty CP khí Đa Phúc Đơn vị: triệu đồng Năm So sánh So sánh 2009/2008 2010/2009 Chênh Chênh Chênh Chênh lệch lệch lệch lệch tuyệt tương tuyệt tương đối đối đối đối (%) (%) So sánh 2011/2010 Chênh Chên lệch h lệch tuyệt tương đối đối (%) Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Doanh thu 15.987 18.897 8.19 1601 9.26 14.463 424 2.93 810 5.44 -246 -1.57 Lợi nhuận 1.524 3.200 19.10 15.45 3.657 1309 Chi phí 17.29 14.88 2.409 885 58.07 791 32.83 457 14.28 - 9.53 13.92 16.93 9.53 - 4.39 46.07 3.01 21.62 9.53 13.94 16.94 19.14 4.41 46.27 21.52 2.2 12.99 Tốc độ doanh thu tăng Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (%) Vốn kinh doanh 15.697 211 1.12 5000 6000 8000 8000 1000 20 2000 33.33 0 Hiệu sử dụng vốn 30.48 40.15 40 45,71 9.67 31.73 -0.15 -0.37 5.71 14.28 Hiệu sử dụng lao động 23,44 32,12 40 46,3 6.68 37.03 7.88 24.53 6.3 15.75 (Nguồn: phòng kế tốn – tài chính) Nhìn chung việc kinh doanh mặt hàng cửa doanh nghiệp ngày phát triển Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp qua năm tương đối ổn định Đồng thời, với việc đẩy mạnh công tác đổi trang thiết bị, dây chuyền sản xuất… giúp cho doanh nghiệp giảm bớt chi phí, gia tăng lợi nhuận Năm 2008 tỷ suất lợi nhuận doanh thu đạt 9,53% đến năm 2011 đạt 19,14% Năm 2011 hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hiệu với tỷ suất lợi nhuận doanh thu tăng so với năm trước Hiệu sử dụng nguồn lực công ty tốt tăng qua năm Kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm khá, hiệu sử dụng vốn doanh 28 nghiệp tăng qua năm Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp qua năm tăng, năm 2008 hiệu sử dụng vốn 30,48% đến năm 2009 đạt 40,15 % Và đến năm 2010 hiệu sử dụng vốn giảm so với năm trước cơng ty tăng vốn điều lệ lợi nhuận mang lại không cao nên hiệu sử dụng vốn giảm 0,15% Nhìn vào bảng cho thấy hiệu sử dụng lao động qua năm tăng dần chênh lệch tương đối tăng từ 7.88% (năm 2008) lên 15.75% (năm 2011) Năng suất lao động DN tăng điều dẫn đến doanh thu tăng Trong thời gian qua, công ty Cổ phần khí Đa Phúc nhiều cố gắng việc mở rộng quy mô tiêu thụ mặt hàng cửa thị trường nội địa, đặc biệt trọng vào thị trường Miền Bắc nhiều tiềm Đồng thời, doanh nghiệp nhiều biện pháp để đa dạng hóa cấu mặt hàng cửa cuốn, đổi trang thiết bị… góp phần đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng tăng hiệu kinh doanh Tóm lại, thị trường cửa thị trường nhiều tiềm phát triển, bước hoàn thiện dần nâng cao chất lượng số lượng Tuy nhiên, đứng trước khó khăn khách quan cạnh tranh đối thủ, ngành cửa cần phải nỗ lực nhiều để đạt mục tiêu đề 2.3 Các kết luận phát qua nghiên cứu phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc 2.3.1 Thành công học kinh nghiệm 2.3.1.1 Thành công Thứ là: Hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng cửa cơng ty CP khí Đa Phúc thời gian vừa qua đạt kết khả quan, ngày xu hướng gia tăng quy mơ Điều cho thấy lĩnh vực sản xuất cửa trọng nhiều Thứ hai là: Việc giữ vững thị trường đối tác quen thuộc với việc đẩy mạnh tối đa sản lượng tiêu thụ mang lại doanh thu tương đối cao cho doanh nghiệp Điều giúp cho doanh nghiệp đảm bảo sức tăng trưởng ổn định thực tốt mục tiêu đề Cơng ty không ngừng mở rộng hệ thống mạng lưới bán hàng rộng khắp Đây đầu mối thúc đẩy phân phối hàng cho dự án, vùng, đưa hàng hóa tiếp cận gần với người tiêu dùng Ngoài việc cung cấp sản phẩm qua đại lý, đơn vị chủ động tiếp cận cung cấp sản phẩm tận chân cơng trình với dự án lớn, nhỏ nước 29 Thứ ba là: cấu mặt hàng cửa ngày đa dạng chủng loại, kiểu dáng, kích cỡ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng thỏa mãn cho mục đích sử dụng khác Thứ tư là: Về thị trường, Công ty giữ thị phần ổn định Miền Bắc, đặc biệt khu vực Hà Nội số tỉnh lớn Hải Phòng, Quảng Ninh nơi mà doanh nghiệp chọn thị trường mục tiêu Và công ty đạt thành công hướng thị trường mục tiêu vào Bên cạnh đó, với phương châm “ hoàn hảo chất lượng dịch vụ”, cơng ty tập khách hàng trung thành tín nhiệm cho Thứ năm là: Về hiệu kinh tế, thông qua việc tăng sản lượng cửa bán làm tăng doanh thu lợi nhuận, tạo hiệu kinh doanh cho DN Điều góp phần vào tăng trưởng chung cho tồn ngành khí kinh tế đất nước Cơng ty CP khí Đa Phúc doanh nghiệp vừa nhỏ ngồi việc đóng thuế vào thu nhập quốc dân việc sản xuất kinh doanh cửa phát triển tạo nhiều công ăn việc làm cho phận không nhỏ dân cư (đặc biệt phận lao động trình độ học vấn khơng cao, chủ yếu lao động chân tay), góp phần giải việc làm cho dân cư Tóm lại, nỗ lực mình, công ty bước đạt thành công thị trường tiêu thụ Sản lượng cửa tăng dần quy mơ lẫn tốc độ, hình thành mơ hình sản xuất chun nghiệp, với dây chuyền, công nghệ đại, ngày đáp ứng tốt nhu cầu 2.3.1.2 Bài học kinh nghiệm Từ kết kinh doanh đạt điều cho thấy cơng ty thành cơng định Từ thành cơng rút số học kinh nghiệm cho thân DN Công ty nhận thức tầm quan trọng việc sử dụng hiệu nguồn lực, sử dụng phù hợp sách nhằm thúc đẩy nhanh trình tiêu thụ sản phẩm, sách phát triển thương mại, tầm quan trọng cơng nghệ, máy móc thiết bị q trình sản xuất, mở rộng mạng lưới kinh doanh, kênh phân phới ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Từ nhận thức cơng ty trọng vào hoạt động phát triển thương mại 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 2.3.2.1 Hạn chế 30 Thứ là: Mặc dù quy mô sản xuất doanh nghiệp mở rộng hạn chế: tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận không ổn định, chưa tương xứng với tiềm vốn Thứ hai là: Quy mô thị trường công ty khu vực chưa đồng đều, chưa đầu tư vào hoạt động nghiên cứu thị trường Thị trường cơng ty khu vực phía Bắc, với việc tập trung vào đô thị, tỉnh lớn Nhưng công ty trọng đến thị trường lớn Hà Nội, Hải Phòng mà chưa quan tâm đến thị trường nhỏ tiềm khác Thứ ba là: Mặc dù cấu sản phẩm công ty đa dạng phong phú Nhưng cơng ty thiếu sản phẩm đặc thù cho phân đoạn thị trường khác nhau, giá sản phẩm khơng ổn định Do khó thỏa mãn nhu cầu tối đa người tiêu dùng cạnh tranh với loại cửa nhập khẩu, giá rẻ Thứ tư là: Hoạt động sản xuất công ty chưa hiệu quả, sản xuất chậm, chưa đảm bảo thời gian hoàn thành sản phẩm, q trình sản xuất gặp khó khăn đầu vào nguyên vật liệu Thứ năm là: Sức cạnh tranh sản phẩm thị trường thấp, chưa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng thị trường cụ thể 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế Trong năm 2010 công ty tăng nguồn vốn điều lệ từ tỷ đồng lên tỷ đồng, so với tỷ lệ tăng vốn điều lệ tỷ lệ tăng doanh thu chưa tương xứng Do công ty đầu tư vào dây chuyền SX mà việc kinh doanh sản phẩm lại chưa hiệu sau đầu tư dẫn đến tốc độ tăng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận tăng chưa tương xứng với nguồn vốn DN Việc nghiên cứu thị trường phải dựa sở thông tin thu thập thường xuyên, liên tục song lĩnh vực công ty chưa khảo sát thị trường cách hệ thống khoa học, chủ yếu chờ thông tin từ doanh số công ty để điều chỉnh, chưa đầu tư nghiên cứu thị trường Do thông tin phản hồi đến chậm không đầy đủ, sản phẩm sản xuất chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường Do đầu vào sản xuất chủ yếu nhập phí sản xuất cao điều ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm Vì vậy, sản phẩm sức cạnh tranh sản phẩm khác giá Những năm gần nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất công ty nhiều biến động, chưa ổn định Nguyên nhân nguyên liệu sản xuất công ty nhập 31 từ nước ngồi thời gian gần thị trường ngoại hối nhiều biến động, thêm vào giá số nguyên liệu đầu vào xăng dầu, điện nước nhiều thay đổi theo xu hướng tăng cao làm cho chi phí sản xuất tăng ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm cửa nên hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn Tình hình cạnh tranh thị trường ngày gay gắt: Công ty đời hoạt động lúc thị trường cửa Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh với nhiều đối thủ cạnh tranh ngồi nước Họ tiềm lực tài mạnh sẵn sàng đưa sách quảng bá khuyếch trương sản phẩm chương trình khuyến mại hấp dẫn Cho nên việc giữ vững thị phần thị trường gặp nhiều khó khăn Ngân sách đầu tư cho xây dựng sở hạ tầng, quảng bá thương hiệu thấp Nên cơng ty quảng cáo phương tiện thơng tin đại chúng Bên cạnh đó, công ty bị ảnh hưởng phần số công ty tư nhân làm nhái sản phẩm công ty với chất lượng đem tiêu thụ vùng nông thôn Điều làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu cơng ty thị trường Đó nguyên nhân dẫn tới hạn chế hoạt động phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc Để tháo gỡ khó khăn cần phải phối hợp đồng điệu, thống tất doanh nghiệp ngành, bên cạnh quan tâm sát tạo điều kiện cho phát triển ngành khí nói chung lĩnh vực sản xuất cửa nói riêng cấp quản lý nhà nước 32 Chương 3: Các đề xuất kiến nghị với vấn đề phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc 3.1 Triển vọng quan điểm phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc 3.1.1 Dự báo mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc Miền Bắc thị trường tiềm doanh nghiệp kinh doanh mặt cửa nói chung cơng ty Cổ phần khí Đa Phúc nói riêng Hiện hệ thống giao thông, đường xá địa bàn Miền Bắc ngày đại thuận lợi để cung ứng hàng hóa vùng Đặc biệt số tỉnh thành lớn Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…là trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội nước nên tập trung nhiều dân cư đến sinh sống, làm việc, nên nhu cầu xây dựng nhà ở, chung cư cao cấp phát triển Đồng thời, với việc quy hoạch mở rộng địa bàn thành phố, nhu cầu xây dựng nhà cửa, khu công nghiệp tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển, đẩy nhanh sức tiêu thụ hàng hóa Tâm lý “ ưa hàng ngoại” người tiêu dùng dường thay đổi, phận lớn người dân ý thức tin dùng hàng hóa thương hiệu Việt Đây hội tốt để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, quảng bá sản phẩm thu hút thị phần nước Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mơ Việt Nam khó khăn, kinh tế Việt Nam mặt dài hạn cho tiềm phát triển lớn Các nhà đầu tư nước ngồi khơng ngừng tìm kiếm hội đầu tư vào Việt Nam Do , năm tới nhu cầu xây dựng sở hạ tầng, công ty…sẽ tăng cao tạo hội lớn cho lĩnh vực khí nói chung hội mở rộng thị trường cửa cuốn, tăng quy mô tiêu thụ 3.1.2 Định hướng ngành doanh nghiệp phát triển mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc 3.1.2.1 Định hướng ngành khí phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc khí ngành cơng nghiệp tảng, vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế, củng cố an ninh, quốc phòng đất nước - Tập trung phát triển ngành khí cách hiệu quả, bền vững sở phát huy nguồn lực nước kết hợp với nguồn lực bên ngồi Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành khí cách tổ chức, phân công hợp tác hợp lý, đồng thời tiếp tục đổi mới, xếp phát triển củng cố doanh nghiệp nhà nước khí đủ mạnh để giữ vai trò nòng cốt, lực lượng chủ lực ngành 33 - Tập trung phát triển số chuyên ngành, sản phẩm khí trọng điểm nhằm khai thác, phát huy tốt tiềm (tài nguyên, nguồn nhân lực) để đáp ứng yêu cầu công phát triển đất nước - Tăng cường lực tự nghiên cứu, chế tạo, đồng thời đẩy mạnh việc tiếp thu, ứng dụng khoa học, cơng nghệ tiên tiến nhằm đạt trình độ cơng nghệ trung bình tiên tiến châu Á, tạo thêm nhiều sản phẩm khí khả cạnh tranh cao - Nâng cao khả chun mơn hóa hợp tác hóa, nâng cao lực ngành khí, tạo tiền đề phát triển ngành công nghiệp khác đất nước 3.1.2.2 Định hướng công ty CP khí Đa Phúc phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc  Mục tiêu chung Đối với doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng cửa mục tiêu phát triển thương mại sản phẩm cửa năm năm là: Thị trường doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cửa chủ yếu tập trung khu vực phía Bắc mà trọng tâm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh Còn tỉnh khác đại lý cửa hàng giới thiệu sản phẩm doanh thu khu vực chưa cao Vì vậy, thời gian tới, phát triển đồng thị trường Phát triển thị trường cách đưa sản phẩm vào thị trường nhờ biện pháp xúc tiến hỗn hợp: quảng cáo kênh truyền hình khu vực, báo cơng nghiệp hóa chất, hàng Việt Nam đạt tiêu chuẩn ISO, tham gia hội nghị khách hàng Do nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm cửa chủ yếu nhập từ nước giá sản phẩm cao số sản phẩm doanh nghiệp nước ngồi thị trường Vì doanh nghiệp nước xem xét, nghiên cứu nhập nguyên vật liệu nước để giảm bớt giá thành sản phẩm đảm bảo chất lượng Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm cửa Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực thông qua việc gia tăng mức lợi nhuận nhân viên kinh doanh công ty Đồng thời nâng cao sử dụng vốn kinh doanh tỷ suất lợi nhuận/doanh thu doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm cửa Phát triển thương mại sản phẩm cửa hướng đến mục tiêu phát triển bền vững Không phát triển mặt quy mơ mà phải nâng cao mặt chất lượng, đảm bảo mục tiêu kinh tế, xã hội môi trường  Mục tiêu cụ thể Dự kiến đến năm 2015 mục tiêu đặt là: + Sản lượng tăng trưởng 17 – 22% 34 + Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm để doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng 20 – 25% + Tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất, phấn đấu lợi nhuận tăng thêm 21% so với năm 2010 Những biện pháp để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng đến năm 2015 + Đầu tư thêm máy móc, thiết bị + Thường xuyên xem xét, cải tiến kỹ thuật, thao tác sản xuất quản lý để mang lại hiệu cao sản xuất + Sử dụng vốn cách hiệu quả, hạn chế vay vốn vay thật cần thiết 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại cửa thị trường Miền Bắc công ty CP khí Đa Phúc 3.2.1 Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị trường Thị trường yếu tố định mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh thương mại Doanh nghiệp thành cơng hay khơng thể quy mô thị trường tương lai tuổi thọ doanh nghiệp thị trường Để làm điều cơng tác nghiên cứu thị trường nhiệm vụ coi trọng yếu doanh nghiệp Để làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, công ty cần phải: - Phân nhiệm vụ cụ thể cho phận khu vực thị trường cụ thể, phận chịu trách nhiệm việc thu thập thơng tin liên quan đến thị trường như: quy mô thị trường, lượng mua, sản phẩm cạnh tranh sản phẩm Từ phân tích đưa khả xâm nhập sâu vào thị trường - Đối với vùng mà sản phẩm cơng ty chưa mặt cơng ty cần cử nhân viên điều tra khảo sát yếu tố như: nhu cầu loại khách hàng sản phẩm, chất lượng, mẫu mã,…để từ tổng hợp đánh giá đưa phương án khác để tiếp cận đối tượng khác chiến lược xâm nhập vào thị trường - Tăng ngân sách cho hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường: Việc chi ngân sách cho hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường mức thấp nên hiệu đạt chưa cao Để hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường thực hiệu cơng ty cần tăng chi ngân sách cho công tác này, cụ thể thơng qua hoạt động sau: tăng ngân sách cho hoạt động xúc tiến thương mại hình thức quảng bá thương hiệu sản phẩm, tham gia hội chợ triển lãm để tạo hội cho DN tiếp cận tốt với khách hàng Ngồi cơng ty nên thường xun tham gia hoạt động xã hội để quảng bá cho thương hiệu nâng cao uy tín doanh nghiệp : tham 35 gia quĩ nhân đạo, tài trợ cho hoạt động văn hóa thể thao… 3.2.2 Mở rộng đại lý tiêu thụ Hiện nay, thị trường Miền Bắc số lượng đại lý công ty chủ yếu thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, nơi tập trung nhiều dân cư, nhu cầu xây dựng cao Những tỉnh thành khác Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Kạn,… cơng ty đại lý văn phòng đại diện số lượng hạn chế Ở thị trường nhà nước sách phát triển sở hạ tầng nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư nước thực mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa nên nhu cầu xây dựng tương lai lớn Tiềm phát triển sản phẩm cửa thị trường cao Vì thời gian tới cơng ty nên khảo sát thị trường để mở thêm đại lý tỉnh thành nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ chiếm lĩnh thị trường 3.2.3 Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm đặc thù cho phân đoạn thị trường Sản phẩm cửa cơng ty đa dạng chủng loại mẫu mã Trong thời gian tới công ty cần trì chủng loại cấu sản phẩm sản xuất kinh doanh đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp cho phân đoạn thị trường Để đạt điều cơng ty cần phải: - Thường xuyên tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường, lắng nghe ý kiến khách hàng - Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu sản phẩm cách hiệu Từ sản phẩm cửa có, cơng ty tiến hành cải tiến, đồng thời đưa thị trường sản phẩm với tính đặc biệt, loại bỏ dòng sản phẩm khơng thị trường châp nhận Phát nhu cầu khách hàng để đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng điều kiện tăng thị phần cơng ty đem lại uy tín cho công ty Các sản phẩm mà công ty đưa cần nhấn mạnh vào tính đặc biệt an toàn, đảm bảo chất lượng mẫu mã…Ví dụ, cơng ty cải tiến sản phẩm cửa ngăn lửa lớp thành ngăn lửa lớp để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng - Tiếp tục áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào công nghệ sản xuất cửa - Kiểm tra đầy đủ kỹ lưỡng yếu tố đầu vào trình sản xuất quản lý chất lượng khâu trình sản xuất 3.2.4 Tạo lập nguồn hàng ổn định Tạo lập mối quan hệ tốt cách quan hệ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công ty cung cấp nguồn hàng, đảm bảo nguồn hàng cung cấp ổn định thời gian lâu dài Chủ động việc cung cấp nguyên vật liệu sản xuất nhập 36 từ Đức, Đài Loan, Nhật Bản Ngồi nên chủ động tìm kiếm nguồn hàng để đề phòng trường hợp rủi ro đảm bảo nguồn hàng ổn định cho SX kinh doanh Nên sử dụng nguyên liệu chất lượng nước để sản xuất để hạn chế tác động thị trường giới 3.2.5 Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh thị trường  Các giải pháp marketing  Quảng cáo: Công ty nên tăng chi phí đầu tư cho hoạt động quảng cáo Người tiêu dùng bị ảnh hưởng thương hiệu câu quảng cáo mang tính phổ biến người tiêu dùng biết đến hiệu Công ty Eurowindow “nhà cung cấp tổng thể cửa hàng đầu Việt Nam” sản phẩm cửa Eurowindow nhiều người biết đến Trong thời gian tới công ty cần nhận thức tầm quan trọng quảng cáo, tiếp thị cho hình ảnh cơng ty tới gần với người têu dùng cá nhân  Khuyến mại: Hình thức khuyến mại cơng ty CP khí Đa Phúc khuyến mại qua thưởng doanh thu trung gian tiêu thụ, đối tác trung gian mua thật nhiều hàng khuyến nhiều hình thức khác thưởng chiết khấu hay thưởng doanh số Ngoài cơng ty nên tích cực tham gia hội chợ triển lãm, tài trợ cho giải bóng đá quốc gia, để quảng bá hình ảnh sản phẩm công ty đến người tiêu dùng  Giải pháp phát triển sở hạ tầng trang thiết bị Dây chuyền công nghệ yếu tố trực tiếp tạo sản phẩm vai trò quan trọng việc tạo sản phẩm chất lượng đảm bảo suất Công ty cần đầu tư thêm cơng nghệ sản xuất để chủ động đưa thị trường nhiều loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày phong phú người dân Nghiên cứu xây dựng hồn thiện hệ thống thơng tin thống tồn Cơng ty, liên tục cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin hỗ trợ cho công tác điều hành quản lý sản xuất kinh doanh  Giải pháp tài Vốn yếu tố quan trọng doanh nghiệp, giai đoạn đầu tư phát triển chiếm lĩnh thị phần Công ty tập trung: - Tổ chức máy tài kế toán tinh gọn, động, xây dựng tiếp tục hồn thiện quy chế quản lý tài phù hợp với thời kỳ - Áp dụng biện pháp tích cực nhằm đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ, thực hành tiết kiệm, thực biện pháp nhằm giảm định mức tiêu hao yếu tố chi phí sản xuất, 37 hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận - Quản lý tài minh bạch, cơng khai Thực cơng bố thơng tin kịp thời, xác theo quy định tổ chức niêm yết - Thanh toán đầy đủ, hạn khoản nợ vay, bảo đảm uy tín với tổ chức tín dụng Quản lý chặt chẽ công nợ đại lý, khách hàng cụ thể - Xác định xác nhu cầu vốn thời kỳ, cân đối sử dụng nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh cách hợp lý hiệu theo hướng chủ động tài chính, bảo tồn phát triển vốn - Đảm bảo huy động vốn hiệu phục vụ cho dự án đầu tư phát triển Công ty 3.3 Một số kiến nghị nhà nước nhằm phát triển thương mại cửa thị trường Miền Bắc 3.3.1 Đối với ngành Ngành hỗ trợ cho doanh nghiệp tích cực quảng bá hình ảnh chất lượng sản phẩm đồng thời chiến lược mang tầm quốc gia để xây dựng thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia Ngành nên kiến nghị với quan nhà nước như: Kiến nghị Chính phủ sách hợp lý việc điều chỉnh giá bán mặt hàng trọng yếu điện, than cho ngành khí; cho phép ngành khí nói chung doanh nghiệp sản xuất cửa nói riêng lập quỹ hỗ trợ xuất để bù đắp chi phí ban đầu trình tìm kiếm thị trường xuất khẩu, nhằm ổn định sản xuất,…tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu thuận lợi 3.3.2 Đối với nhà nước Hiện ngày nhiều DN kinh doanh lĩnh vực cửa khiến thị trường cửa ngày cạnh trạnh ngày gay gắt Do nhà nước cần sách tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường nhằm ngăn chặn hành vi buôn lậu, làm hàng giả, trốn thuế, tạo lập mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng DN Nhà nước cần biện pháp cụ thể ổn định thị trường cửa nhằm tạo điều kiện phát triển thương mại sản phẩm cửa cuón Nguyên liệu sản xuất doanh nghiệp chủ yếu nhập từ nước ngồi nhà nước nên điều chỉnh tỷ giá ngoại hối theo hướng lợi cho doanh nghiệp Đơn giản hoá thủ tục hành Nhà nước tiến hành cải cách hành chính, thực mở cửa giúp cho DN tiết kiệm thời gian chi phí, đồng thời gia tăng liên doanh, liên kết với DN nước ngoài, tranh thủ hội phát triển thương mại sản phẩm Về sách thuế: nên xem xét việc hỗ trợ cho doanh nghiệp cách hoãn nộp thuế, miễn thuế cho doanh nghiệp thực khó khăn, ban hành hạn ngạch 38 thuế quan, áp dụng cấp phép nhập tự động, tăng thuế nhập để doanh nghiệp nước đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp nước Nhà nước nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn để đổi trang thiết bị, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập trang thiết bị đại hơn, tạo sản phẩm mang tính cạnh trạnh cao hồn thiện 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Kỳ vọng đặt nghiên cứu đề tài phân tích ảnh hưởng môi trường bên doanh nghiệp môi trường bên tác động cụ thể đến hoạt động thương mại DN Tuy nhiên, với nội dung nghiên cứu khóa luận em đưa vấn đề chủ yếu liên quan đến doanh nghiệp, mà chưa sâu vào nghiên cứu tác động gián tiếp yếu tố môi trường đến hoạt động thương mại công ty Vậy với mức độ nghiên cứu sâu em xin giải tiếp vấn đề góc độ cụ thể chi tiết cách phân tích đánh giá thực trạng thơng qua liệu thứ cấp Vì điều kiện em xin giải tiếp vấn đề góc độ mức độ nghiên cứu khác 39 ... hình phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc cơng ty Cổ Phần khí Đa Phúc 2.1.1.1 Khái quát công ty Cổ phần khí Đa Phúc Cơng ty cổ phần khí nội thất Đa Phúc tiền thân Công ty TNHH khí. .. phát triển thương mại mặt hàng cửa cơng ty CP khí Đa Phúc thị trường Miền Bắc .17 2.1.1 Tổng quan tình hình phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc công ty Cổ Phần khí Đa Phúc ... đề phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc Chương 1: Một số lý luận phát triển thương mại mặt hàng cửa thị trường Miền Bắc 1.1 Một số khái niệm phát triển thương mại mặt hàng cửa
- Xem thêm -

Xem thêm: phát triển thương mại mặt hàng cửa cuốn trên thị trường miền bắc của công ty cổ phần cơ khí đa phúc , phát triển thương mại mặt hàng cửa cuốn trên thị trường miền bắc của công ty cổ phần cơ khí đa phúc , Chương 1: Một số lý luận cơ bản về phát triển thương mại mặt hàng cửa cuốn trên thị trường Miền Bắc, Bảng 2.1: Thị trường tiêu thụ sản phẩm cửa cuốn của công ty CP cơ khí Đa Phúc (Năm 2008 - 2011), (Nguồn: phòng kinh doanh), Biểu 2.3: Cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm cửa cuốn năm 2009, 2010, 2011, Chương 3: Các đề xuất và kiến nghị với vấn đề phát triển thương mại mặt hàng cửa cuốn trên thị trường Miền Bắc

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay