phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH hawee

55 66 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:24

Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Tốn TĨM LƯỢC Đề tài luận văn : “phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee “ tập chung nghiên cứu vấn đề sau: 1.Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Thơng qua việc nghiên cứu số lý thuyết vốn, hiệu sử dụng vốn để sâu vào nghiên cứu thực trạng sử dụng vốn lưu động hiệu sử dụng vốn công ty TNHH Hawee để đưa đề xuất nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Nội dung luận văn gồm: chương Phần mở đầu , phần liên quan nêu lên vấn đề cấp thiết việc phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động, nêu rõ mục tiêu, phạm vi nghiên cứu luận văn Chương : Tóm lược số vấn đề lý luận phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động với nội dung sử dụng vốn để áp dụng phân tích hiệu sử dụng vốn công ty TNHH Hawee Chương hai: Thực trạng vấn phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee Đây chương quan trọng nhất,áp dụng vấn đề lý luận vào thực tiễn công ty bao gồm: Cách thu thập liệu, giới thiệu tổng quan công ty, đánh giá ảnh hưởng môi trường đến hiệu sử dụng vốn lưu động triển khai phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee Chương ba: Thơng qua việc tìm hiểu thực trạng cơng ty thơng qua q trình phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động cơng ty, chương cuối trình bày kết luận kết đạt được, tồn nguyên nhân, dự báo triển vọng cơng ty thòi gian tới Từ đưa đề xuất nhằm nâng hiệu sử dụng vốn lưu động i Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán LỜI MỞ ĐẦU Trong suất thời gian học trường đại học Thương Mại chuyên ngành kế toán kiểm toán, qua trình học tập nghiên cứu doanh nghiệp tơi chọn đề tài” phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee” để làm luận văn tốt nghiệp cho Trước tiên em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy giáo trường, khoa kế tốn kiểm toán, người mang đến cho em tri thức tạo điều kiện tốt cho em bước đầu hoàn thiện luận văn tốt nghiệp Qua em muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Ths Đặng Thị Thư giúp đỡ em q trình hồn thành luận văn tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn đến ban giám đốc, tập thể cán công nhân viên công ty TNHH Hawee đặc biệt bà Đỗ Thị Thu Hương – Kế tốn trưởng cơng ty tạo cho em nhiều điều kiện thuận lợi trình tiếp xúc, tìm hiểu với thực tế để hồn thành luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên giới hạn thời gian điều kiện khách quan khác cúa sinh viên bước đầu làm công tác nghiên cứu nên nhiều nơi dung luận văn chưa thực giải triệt để Vì em mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn ii Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn MỤC LỤC TĨM LƯỢC i LỜI MỞ ĐẦU ii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee 1.1.Về lý thuyết .1 1.2.Về thực tế 1.3 Ý nghĩa việc phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động 2.Mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee .4 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu nghiên cứu đề tài phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công tyTNHH Hawee 4.Phương pháp thực đề tài phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee .5 5.Kết cấu luận văn CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 1.1Một số khái niệm vốn lưu động 1.1.1 Một số định nghĩa, khái niệm vốn lưu động .6 1.1.2.Phân loại vốn lưu động .7 1.1.2.1.Căn theo vai trò loại vốn lưu động trình sản xuất kinh doanh………………… 1.1.2.2.Căn vào hình thái biểu 1.1.3.Vai trò vốn lưu động .7 1.1.4.Hiệu sử dụng vốn lưu động iii Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán 1.2 Lý thuyết phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp……………… 1.2.1 Mục đích ý nghĩa cảu việc phân tích hiệu dụng vốn lưu đông doanh nghiệp……………… 1.2.1.1 Mục đích 1.2.1.2 Ý nghĩa việc phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp .9 1.2.2 Các phương pháp sử dụng để phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty 11 1.2.2.1 Phương pháp so sánh so sánh .11 1.2.2.2 Phương pháp dung biểu phân tích 12 1.2.2.3 Phương pháp hệ số tỷ lệ, tỷ trọng 12 1.3.Nội dung phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động .13 1.3.1 Phân tích tình hình tăng giảm cỏ cấu vốn lưu động 13 1.3.2.1.Phân tích tình hình vốn tiền 14 1.3.2.2.Phân tích tình hình vốn đầu tư tài ngắn hạn 15 1.3.2.3.Phân tích tình hình khoản doanh thu ngắn hạn .15 1.3.2.4.Phân tích tình hình hàng tồn kho 16 1.3.3.Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động 16 13.3.1 Phân tích tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 17 1.3.3.1.1 Phân tích hệ số doanh thu vốn lưu động .17 1.3.3.1.2 Phân tích hệ số lợi nhuận vốn lưu động .17 1.3.3.2 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 18 1.3.3.3 Phân tích hiệu hàng tồn kho 19 1.3.3.3.1 Phân tích hệ số doanh thu hàng tồn kho bình quân 19 1.3.3.3.2 Phân tích hệ số lợi nhuận hàng tồn kho bình quân 19 1.3.3.3.2 phân tích tốc độ chu chuyển hàng tồn kho 20 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 22 iv Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố môi trường đến hiệu sử dụng vốn lưu động…………… 22 2.1.1 khái quát chung công ty 22 2.1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm .23 2.1.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý tổ chức kinh doanh công ty 23 2.1.1.4 Khái quát chung công tác kế tốn cơng ty TNHH Hawee sản xuất thương mại……………………………………………………………………………….24 2.1.1.4.1.Sơ đồ tổ chức máy Kế toán Công ty 24 2.1.1.4.2 Chính sách kế tốn cơng ty 25 2.1.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến hiệu sử dụng vốn lưu động công ty 27 2.1.2.1 Ảnh hưởng nhân tố mơi trường bên ngồi doanh ngồi cơng ty 27 2.1.2.2 Ảnh hưởng nhân tố thuộc môi trường bên công ty 28 2.1.3.1 Kết tổng hợp đánh giá chuyên gia 30 2.2 Thực trạng phân tích hệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee 32 2.2.1 Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee .34 2.2.1.1 Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động cơng ty TNHH Hawee 34 2.2.1.2 Phân tích cấu vốn biến động vốn lưu động cơng ty 35 2.2.1.3 phân tích khoản phải thu ngắn hạn 37 2.2.1.4 Phân tích hàng tồn kho 38 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee 39 2.2.3.1 Phân tích tiêu hệ số doanh thu lợi nhuận vốn lưu động .39 2.2.3.2 Phân tích tốc độ chu chuyển vốn lưu động .40 2.2.3.3 Phân tích hiệu vốn hàng tồn kho 41 CHƯƠNG III: kẾT LUẬN VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HAWEE .42 3.1 Các kết luận phát qua đề tài nghiên cứu 42 3.1.1 Những thành công hạn chế sử dụng vốn lưu động 42 v Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Tốn 3.1.1.1 thành cơng .42 3.1.1.2 Hạn chế: 43 3.1.1.3 Nguyên nhân mặt hạn chế .43 3.1.1.4 Phát qua phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty 44 3.2 Dự báo phát vọng quan điểm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee 44 3.2.1 Phương hướng mục tiêu phát triển công ty .44 ` 3.3 Các kiến nghị đề xuất với vấn đề phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty 45 3.3.1 Xác định xác nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho năm kế hoặch 45 3.3.2 Tổ chức công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng 46 3.3.3 Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho 47 3.3.4 Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động……………………………………………………………………………………….48 3.4 Đề xuất với nhà nước 48 PHỤ LỤC………… 49 PHIẾU PHỎNG VẤN 49 vi Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu BIỂU 2.1 Tên biểu BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY Trang 37 BIỂU 2.2 BIỂU 2.3: BIỂU 2.4 BIỂU 2.5: TRONG NĂM 2010- 2011 BIỂU CƠ CẤU VỐN KINH DOANH CỦA CƠNG TY BIỂU PHÂN TÍCH CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN BIỂU PHÂN TÍCH HÀNG TỒN KHO BIỂU PHÂN TÍCH HỆ SỐ DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN TRÊN 39 42 43 44 BIỂU 2.6 BIỂU 2.7: Sơ đồ 2.1: Sơ đồ 2.3 VỐN LƯU ĐỘNG PHÂN TÍCH TỐC ĐỘ CHU CHUYỂN CỦA VỐN LƯU ĐỘNG BIỂU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ VỐN HÀNG TỒN KHO Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Hawee Hình thức Nhật ký chung 45 46 27 32 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn VCSH : vốn chủ sở hữu SXKD : Sản xuất kinh doanh VKD : vốn kinh doanh TL : Tỉ lệ TT : tỉ trọng TSCđ : tài sản cố định VCđ : Vốn cố định VLđ : vốn lưu động vii Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee 1.1 Về lý thuyết Với doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh vốn quan trọng Nó định đến tồn phát triển doanh nghiệp khơng có vốn doanh nghiệp khơng thể tiến hành sản xuất kinh doanh cấu vốn doanh nghiệp vốn lưu động giữ vị trí quan trọng việc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, khả toán khả sinh lời doanh nghiệp Là phận vốn kinh doanh, vấn đề tổ chức quản lý sử dụng vốn lưu động hiệu định đến tăng trưởng phát triển công ty công ty, vận động vốn lưu động phản ánh vận động vật tư hàng hố, số vốn lưu động nhiều hay phản ánh số lượng vật tư hàng hoá dự trữ khâu nhiều hay Vốn lưu động luân chuyển nhanh hay chậm phản ánh số lượng vật tư hàng hoá sử dụng tiểt kiệm hay lãng phí, thời gian nằm giai đoạn luân chuyển có hợp lý hay khơng, từ kiểm tra cách tồn diện với khâu mua vào, dự trữ, sản xuất tiêu thụ sản phẩm để có biện pháp quản lý vốn lưu động tốt Quản lý vốn lưu động phận trọng yếu công tác quản lý tài cơng ty Quản lý vốn lưu động đảm bảo sử dụng vốn lưu động hợp lý, tiết kiệm mà có ý nghĩa quan việc giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí bảo quản, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tốn cơng nợ cách kịp thời Nếu công ty không đủ lượng vốn lưu động trình sản xuất kinh doanh hoặt động gặp nhiều khó khăn, bị gián đoạn, không diễn thường xuyên, liên tục, ngược lại doanh nghiệp bị thừa vốn dẫn tới tình trạng sử dụng vốn lãng phí, hiệu Có thể thấy việc xác định nhu cầu vốn lưu động công tác quản lý vốn lưu động công tác quản lý vốn lưu động cách hiệu cần Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển doanh nghiệp Vì vậy, việc phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động cho thấy tình hình sử dụng vốn cơng ty có hợp lý hay khơng để từ tìm ngun nhân để có biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cần thiết Không thế, việc phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động giúp cho nhà quản lý cơng ty đưa định quản trị hoặt động kinh doanh 1.2 Về thực tế Trong giai đoạn nay, kinh tế nước ta chuyển sang kinh tế thị trường nhiều thành phần, mở rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài, tiến tới hội nhập với kinh tế giới khu vực biến động yếu tố thị trường biến động yếu tố thị trường có liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất lưu thơng hàng hố hàng ngày nhanh phức tạp, mức độ cạnh tranh công ty thuộc thành phần kinh tế nước quốc tế ngày gay gắt đòi hỏi nhà kinh doanh quản lý phải thường xuyên phân tích tượng q trình kinh tế để đề định hợp lý,tối ưu việc đạo kinh doanh quản lý kinh tế Qua trình khảo sát vấn ban lãnh lãnh đạo cơng ty thấy năm qua hoặt động sản xuất kinh doanh nói chung việc sử dụng vốn nói riêng công ty đạt chưa cao, hiệu đạt chưa tương xứng với tiềm công ty Mặt khác,do nhiều điều kiện khác mà cơng ty lại chưa có phận chun trách tiến hành phân tích thường xuyên hoạt động Trong đó, hiệu sử dụng vốn lại vấn đề mà công ty quan tâm gặp nhiều lúng túng đưa giải pháp Do cấp thiết phải phân tích hiệu sử dụng vốn để qua đề xuất, giải pháp đắn phù hợp, khả thi góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn 1.3 Ý nghĩa việc phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán Như , để tiến hành sản xuất kinh doanh, đòi hỏi phải có lượng vốn định bao gồm: vốn cố định, vốn lưu động vốn chun dung khác Cơng ty phải có nhiệm vụ tổ chức, huy động loại vốn cần thiết cho nhu cầu kinh doanh Đồng thời tiến hành phân phối, quản lý sử dụng số vốn có cách hợp lý, có hiệu cao sở chấp hành sách kinh tế tài kỷ luật tốn nhà nước Thơng qua việc phân tích tình hình tài nói chung phân tích hiệu sử dụng vốn nói riêng giúp cho người sử dụng thông tin nắm thực trạng hoặt động sử dụng vốn, đánh giá tiềm năng, triển vọng, hiệu rủi ro tương lai, xác định rõ nguyên nhân mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tình hình sử dụng vốn công ty Trên sở đề xuất biện pháp hữu hiệu định cần thiết để nâng cao chất lượng công tác quản lý nâng cao hiệu kinh doanh cho vay tín dụng, ngân hàng, nhà quản lý, nhà cung cấp… Đó rủi ro,khả tốn vốn tiềm tăng trưởng doanh nghiệp … Bởi đảm bảo an tồn tính hiệu cho nhà đầu tư Kể quan chức nhà nước như: quan tài chính, thuế , thống kê, nhà phân tích tài người lao động có liên quan đến quyền lợi trách nhiệm Việc phân tích hiệu sử dụng vốn cơng ty giúp cho chủ doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận, khả trả nợ quan tâm đến nhiều vấn đề khác như: công ăn việc làm, chất lượng sản phẩm,cung cấp nhiều sản phẩm với chi phí thấp, đóng góp phúc lợi xã hội; chủ nợ, chủ nợ nhà nhiệm họ khách hàng tương lai họ hiệu sử dụng vốn công ty Như vậy, việc sử dụng vốnhiệu yêu cầu khách quan trình sản xuất kinh doanh mà việc phân tích hiệu sử dụng vốn lại điều kiện cần thiếu với công ty Mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động cơng ty TNHH Hawee Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn hành cơng ty 1.16 Như khả tốn cơng ty thấp Trong thưc tế, việc vận chuyển khoản phải thu thành tiền lại dễ dàng khoản phải thu có giá trị lớn cơng ty Do cơng ty khơng có biện pháp tích cực quản lý thu hồi khoản vốn bị chiếm dụng giải hàng tồn kho cơng ty gặp khó khăn việc tốn cơng nợ đến hạn, uy tín bị ảnh hưởng nguy cỏ rủi ro ro tài tài gia tăng 2.2.1.3 phân tích khoản phải thu ngắn hạn BIỂU 2.3: BIỂU PHÂN TÍCH CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN Đơn vị tính : đồng tiêu Năm 2010 Số tiền Phải thu 21.655.996.197 khách hàng 2.Trả trước 1.408.038.963 người bán 3.Phải thu 20.000.000 nội Phải thu 287.978.688 khác Tổng 23.372.013.848 TT 92.65 Năm 2011 ST 31.403.765.549 TT 80.99 6.02 7.004.893.116 18.06 0.08 20.000.000 1.25 100 So sánh năm 2011/2010 ST TL TT 9.747.769.35 45.01 -11.66 937.4 12.04 0.05 5.596.854.15 344.178.688 0.9 56.200.000 19.5 -0.35 38.772.837.353 100 15.400.823.5 10 65.89 -0.03 Các khoản phải thu ngắn hạn có gia tăng rõ rệt vào năm 2011 với tốc độ tăng 65.89% Sự gia tăng chủ yếu nguyên nhân tăng nên khoản phải thu khách hàng 31.4 tỷ đồng tăng 9.7 tỷ đồng so với năm 2010, tốc độ tăng đặt tỷ tring năm 2011 Các khoản phải thu khác có xu hướng gia tăng mặt gá trị không nhiều tăng có 56.2 triệu đồng Như nói vốn công ty bị chiếm dụng nhiều ngày tăng lên Đây điều bất lợi cho hoặt động kinh doanh công ty công ty khoản phải thu khách hàng có song khơng để tồn đọng với tỷ lệ cao vốn công ty bị chiếm dụng Lượng vốn không đưa vào hoặt động sản xuất kinh doanh vốn khơng sinh lời cơng ty lại phải huy động vốn tù bên để phục vụ cho hạt động sản xuất mà đồng thời 34 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán phải trả chi phí sử dụng vốn Như vậy, nói tồn đọng lớn phận ngun nhân khiến cơng ty phải vay nhiều để tài trợ cho nhu cầu vốn Và dẫn đến tới lợi nhuận công ty giảm, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu qủa sử dụng vốn cơng ty 2.2.1.4 Phân tích hàng tồn kho BIỂU 2.4 : BIỂU PHÂN TÍCH HÀNG TỒN KHO Đơn vị tính: đồng tiêu Năm 2010 số tiền nguyên vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí sản xuất kinh doanh DD Thành phẩm Hàng hoá Hàng gửi bán tổng TT Năm 2011 số tiền TT So sánh 2011/2010 số tiền TL 1.257.072.29 36.064.167 51.93 19.485.707.933 36.41 18.210.635.640 1448.65 1.48 389.068.085 0.73 353.033.918 978.82 15.52 -0.75 3.308.410 0.13 7.899.571.557 14.76 7.886.263.147 238370.2 14.63 1.056.251.79 50.000.000 43.63 22.736.098.652 42.48 21.679.846.855 2052.5 -1.15 2.83 2.998.848.671 5.62 2.948.848.071 5897.68 2.79 2.420.696.66 100 53.509.294.898 100 51.008.598.220 2107.18 Mặc dù tỷ trọng cấu tiêu có thay đổi đáng kể Nếu năm 2010 tỷ trọng nguyên vật liệu thành phẩm chiếm tỷ trọng lớn tương ứng chiếm 51.93% 43.63 % sang năm 2011 tỷ trọng hai tiêu giảm xuống đáng kể tương ứng 36.41% 42.48% Nguyên nhân mặt tỷ trọng có thay đổi khơng song mặt giá trị tất có chiều hướng gia tăng Đặc biệt phải kể đến gia tăng nguyên vật liệu, tăng 18.21% tỷ đồng tức tăng 1.2 tỷ đồng vào năm 2010 tăng 19.485 vào năm 2011 Qua tìm hiểu cho thấy, mặt hàng linh kiện mà công ty sử dụng thường phải nhập chiếm phần lớn, lại phải mua nước công ty chưa sản xuất được.Tuy nhiên, 35 TT Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán số lượng mua thường lớn, công ty lại mua theo đơn đặt hàng Do vậy, để mua linh kiện nhập kho lại cơng đoạn lâu để lắp ghép chúng thành sản phẩm Như lượng nguyên vật liệu dự trữ cần thiết , xu hướng vốn lưu động nằm khâu tăng chi phí hàng tồn kho tăng theo ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn lưu động cơng ty Trong năm 2011 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang công ty 7.89 tỷ tăng nên đáng kể, tăng 7.88 tỷ đồng so với năm 2010 Lượng chi phí tăng nguyên nhân năm 2011 công ty chưa hoàn thành số hợp đồng tăng rõ rệt Nếu năm 2010 có 1.06 tỷ đồng sang năm 2011 tăng lên tới 22.7 tỷ đồng, tăng 21,6 tỷ đồng Tóm lại, với xu hướng tăng lên hàng tồn kho, khoản phải thu đẫ thể vốn công ty bị chiếm dụng, ứ đọng lượng vốn lớn Lượng vốn khơng thể quay vòng sản xuất mà thời gian cơng ty lượng vốn cơng ty phải vay ngân hàng, tổ chức tín dụng … dẫn tới làm giảm hiệu sử dụng vốn cơng ty Đây điểm yếu cơng ty cần khắc phục 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee 2.2.3.1 Phân tích tiêu hệ số doanh thu lợi nhuận vốn lưu động BIỂU 2.5: BIỂU PHÂN TÍCH HỆ SỐ DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN TRÊN VỐN LƯU ĐỘNG tiêu Đơn vị Năm 2010 tính số tiền Doanh thu đồng VLĐ bình quân đồng 3.Lợi nhuận sau thuế Hệ số doanh thu vốn(4= ½) Hệ số lợi nhuận VLĐ(5=3/2) Năm 2011 số tiền So sánh năm 2011/2010 Chênh lệch TL 33.518.058.000 27.568.321.500 7.472.387.000 1.2 107.665.301.436 66.498.963.110 10.254.951.692 1.62 74.147.255.436 38.930.641.610 2.782.564.690 0.42 0.27 0.15 0.07 221.22 141.21 37.23 Do tốc độ tăng doanh thu lớn tốc độ tăng vốn lưu động bình quân nên hệ số doanh thu vốn lưu động bình quân năm 2011 36 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán tăng 0.42 lần so với năm 2010 đồng vốn tạo 1.2 đồng doanh thu Do tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế nhỏ tốc độ tăng vốn lưu động bình quân nên hệ số lợi lợi nhuận vốn lưu động năm 2011 so với năm 2010 tăng 0.07 lần đồng vốn lưu động năm 2010 bỏ tạo 0.27 đồng lợi nhuận, năm 2011 đồng vốn vốn lưu động bỏ tạo 0.15 đồng lợi nhuận Như thấy hiệu sử dụng vốn lưu động công ty chưa tốt hệ số doanh thu vốn lưu động hệ số lợi nhuận vốn lưu động chưa cao so với năm truớc trí lợi nhuận vốn năm 2011 thấp năm 2010 2.2.3.2 Phân tích tốc độ chu chuyển vốn lưu động BIỂU 2.6 PHÂN TÍCH TỐC ĐỘ CHU CHUYỂN CỦA VỐN LƯU ĐỘNG Đơn vị tính: đồng tiêu Năm 2010 Năm 2011 Doanh thu 33.518.058.000 Vốn lưu động bình qn số vòng chu chuyển VLĐ (3=1/2) số ngày quay VLĐ 27.568.321.500 1.2 107.665.301.43 66.498.963.110 1.62 301.14 222.35 So sánh năm 2011/2010 Chênh lệch TL (%) 74.147.255.436 221.22 38.930.641.610 0.42 141.21 -78.79 Nhìn vào bảng ta thấy: năm 2011 số lần chu chuyển vốn lưu động 1.62 vòng tăng 0.42 vòng so với năm 2010 Trong chu chuyển vốn lưu động 301,14 ngày (giảm 78 ngày ) so với năm 2010 Do số vòng chu chuyển vốn lưu động tăng so với năm 2010 lên số ngày chu chuyển vốn lưu động giảm tương đối cao với thời gian 78 ngày chu chuyển vốn lưu động Điều làm cho số vòng quay vốn lưu động đánh giá hợp lý công ty cần phải trì cố gắng phát huy thời gian tới 2.2.3.3 Phân tích hiệu vốn hàng tồn kho 37 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Tốn BIỂU 2.7: BIỂU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ VỐN HÀNG TỒN KHO Đơn vị tính: đồng tiêu Năm 2010 Năm 2011 So sánh năm 2011/2010 Chênh lệch TL 74.147.255.436 221.22 Doanh thu 33.518.058.000 Hàng tồn kho bình quân Lợi nhuận sau thuế Hệ số doanh thu HTK bình quân (4=1/2) Hệ số lợi nhuận HTK bình quân( 5=3/2) Số vòng quay HTK bình qn ( 6= ½) Số ngày chu chuyển hàng HTK(7 = 360/6) 8.379.514.500 7.472.387.000 107.665.301.43 24.205.331.250 10.254.951.692 4.448 0.89 0.424 (0.466) 4.448 0.448 90 81 (9) 15.825.816.750 2.782.564.690 0.448 188.86 37.23 Nhìn vào bảng phân tích ta thấy: năm 2010 đồng hàng tồn kho tạo đồng doanh thu thuần, năm 2011tọ 4.448 đồng doanh thu song hệ số doanh thu / hàng tồn kho bình quân năm 2011 đặt 0.448 lần so với năm 2010 Hệ số LN/ HTK bình quân năm 2011 đặt 0.424 giảm (0.466 lần) so với năm 2010 vòng quay hàng tồn kho năm 2011 4.448 lần, năm 2010 lần, tăng 0.448 lần Số vòng quay chu chyển hàng tồn kho bình qn tăng lên giá vốn hàng bán tăng lên cao tốc độ tăng hàng tồn kho bình quân Điều làm cho chu kỳ luân chuyển HTK rút ngắn giảm ngày so với năm 2010 Như chứng tỏ chu kỳ kinh doanh công ty rút ngắn, công tác xác định hàng tồn kho công ty quan tâm Nhưng số ngày chu chuyển hàng tồn kho tương đối cao, tốc độ chu chuyển vốn lưu động chậm, cơng ty cần có biện pháp để giảm số ngày chu chuyển nhằm đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn lưu động CHƯƠNG III: kẾT LUẬN VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HAWEE 3.1 Các kết luận phát qua đề tài nghiên cứu 3.1.1 Những thành công hạn chế sử dụng vốn lưu động 38 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Tốn 3.1.1.1 thành cơng Sau phân tích nghiên cứu hiệu sử dụng vốn lưu động công ty qua vấn, cho thấy công ty cố găng cươn lên, công ty dần vào kinh doanh ổn định phát triển từ năm 2010-2011 công ty đạt kết đáng kích lệ: - Mặc dù vào hoặt động công ty huy động lượng vốn lớn ln có gia tăng qua năm từ nguồn bên ( vốn chủ sở hữu) nguồn huy động từ bên ngoài( khoản vay ngắn hạn, dài hạn) vào làm tăng quy mô lượng vốn đầu tư cho công ty mặt chất lượng số lượng Kết lượng vốn đầu tư năm 2011 tăng gần gấp đôi so với năm 2010 Trong phải đặc biệt kể lượng vốn vay ngắn hạn dài hạn từ ngân hàng tổ chức tín dụng mà đặc biệt kể đến lượng vốn công ty chiếm dụng với tỷ trọng lên tới gần 35 % tổng vốn đầu tư Mà khẳng định lợi ích mà lượng vốn mang lại cơng ty lớn - Cơ cấu vốn kinh doanh đẫ đuợc đầu tư theo xu huớng tương đối hợp lý theo chiều hướng nghiêng vốn lưu động trở thành phận then chốt tổng vốn SXKD cơng ty Nhờ góp phần sử dụng vốn ngày hiệu Về phần vốn cố định, chiếm tỷ trọng nhỏ song với trng thiết bị đại quản lý tốt lượng vốn sử dụnghiệu quả, tiết kiệm - Công ty đảm bảo mức dự trữ hàng hoá cần thiết nhằm đẩy nhanhđược tốc độ tiêu thụ hàng hố thơng qua việc doanh thu tăng qua năm Đây khâu quan trọng tất cơng ty, điịnh vòng quay cảu hàng tồn kho hiệu sử dụng vốn lưu động kinh doanh 3.1.1.2 Hạn chế: Bên cạnh số thành tích đặt qua phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động năm gần cơng tu nhiều hạn chế cần khắc phục 39 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn Đối với cơng tác quản lý hàng tồn kho, công ty vấp phải khó khăn định Lượng hàng tồn kho tiếp tục tăng, lâu dài tì việc gia tăng hàng tồn kho mức gây lãng phí vốn làm gia tăng chi phí liên quan đến bảo quản hàng tồn hoá số ngày chu chuyển hàng tồn kho tương đối cao nguyên nhân ứ đọng vốn cơng ty việc xác định dự phòng giảm giá hàng tồn kho việc làm cần thiết, mang lại lợi ích kía cạnh tài lẫn thuế khố cho cơng ty Các khoản phải thu tăng lên đáng kể năm qua vấn đề công ty cần quan tâm Mức độ rủi ro khoản phải thu lớn, cơng ty bị chiếm dụng vốn nhiều làm hội kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực khác 3.1.1.3 Nguyên nhân mặt hạn chế Do hậu khủng hoảng kinh tế giới, lạm phát mức cao khiến ngân hàng phải tăng lãi suất huy động vốn tiết kiệm lãi suất cho vay Lãi suất cao làm tăng lượng tiền tiết kiệm gửi vào ngân hàng, giảm vay vốn từ áccơng ty dẫm đến giảm đầu tư việc tiếp cận nguồn vốn cho vay VNĐ cho sản xuất kinh doanh bất cập lãi cho vay giảm mức cao, điều làm cho chi phí tăng cao ảnh hưởng tới khả cạnh tranh công ty Lượng hàng hoá tồn kho gia tăng hoặt động nghiên cứu thị trường, quảng báo xúc tiến thời gian qua công ty thực song chưa quan tâm mức Điều ảnh hưởng đến thị phần, nhu cầu hàng hố Ngồi lượng hàng tồn kho gia tăng công ty nhập nhiều chưa bán chưa kịp Việc dự phòng thị truờng khơng phỉa lúc đuúng làm cho lượng hàng hoá tồn kho tăng lên hàng năm Trong q trình kinh doanh cơng ty lúng túng việc quản lý sử dụng nguồn vốn lưu động nên bỏ lỡ nhiều hội kinh doanh khả thích nghi thay đổi chưa tốt Điều cho thấy công tác lập kế hoặch vốn lưu động mang tính hình thức chưa trọng 3.1.1.4 Phát qua phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty 40 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán Từ thành công hạn chế nghiên cứu nguyên nhân gây hạn chế công ty TNHH Hawee, dễ dàng phát yếu tồn mà cơng ty cần có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty là: Cơng ty nên tiếp tục phát huy thành tích đặt năn vừa qua Bên cạnh nên có biện pháp thích hợp nhằm cải thiện hiệu sử dụng vốn lưu động cho công ty Do hạn chế công ty mắc phải cơng tác quản lý tình hình hiệu sử dụng vốn lưu động nên công ty có giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động hững biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý khoản phải thu , quản lý hàng tồn kho, vốn tiền công tác xác định nhu cầu vốn lưu động cách hợp lý 3.2 Dự báo phát vọng quan điểm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee 3.2.1 Phương hướng mục tiêu phát triển công ty Trên sở nhìn nhận đánh giá tiềm thách thức hoặt động kinh doanh công ty thời gian tới dựa tiền đề kết kinh doanh đặt năm qua, phân đoạn thị trường công ty Công ty xác định mục tiêu trước mắt để bước sang giai đoạn công ty mở rông quy mô sản xuất với quy mô công nghiệp, trang thiết bbị đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm đặt chất lượng cao, giá hợp lý phù hợp với nhu cầu thị trường Bàng biện pháp tăng vốn đầu tư cho quản lý sản xuất cơng nghệ có hiệu , vốn tự có tích luỹ để tái đầu tư , mặt khác huy động vốn từ tổ chức tài chính, ngân hàng Tiếp thu chuyển giao công nghệ, làm chủ công nghệ thông qua đào tạo, tổ đội ngũ cán quản lý, sữ sư, cơng nhân kỹ thuật đủ trình độ để tiếp nhậndây chuyền sản xuất, tổ chức sản xuất theo hướng công nghiệp hoá Tổ chức đội ngũ cán quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất nhằm mục tiêu hạ giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường đảm bảo dịch vụ tiêu thụ sản phẩm tốt 41 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán Mục tiêu công ty: giai đoạn 2009-2014: sản xuúât lắp ráp sở nhập thiết bị phụ tùng mà công ty chưa đủ khoa học kỹ thuật để sản xuất đảm bảo nội địa hoá 30% Trong giai đoạn từ năm 2014 trở sản suất tồn khưng mẫu, phụ tùng, linh kiện tủ điện tỷ lệ nội địa hoá 50% Để đặt mục tiêu trước mắt lâu dài phương hướng mà cơng ty xác định giai đoạn tới hoặt động sản xuất kinh doanh công ty phải dặt hiệu không ngừng tưng mà vấn đề sử dụng vốn lưu động cho có hiệu xem trọng tâm, bước có tính định ` 3.3 Các kiến nghị đề xuất với vấn đề phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty 3.3.1 Xác định xác nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho năm kế hoặch Vốn điều kiện kiên thiếu công ty kinh tế thị trường Do đó, việc chủ động xây dựng, huy động, sử dụng vốn lưu động biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn vốn lưu động công ty xây dựng kế hoặch sử dụng vốn hoặt nhằm hình thành nên dự định tổ chức nguồn tài trợ nhu cầu lưu động cơng ty sử dụng chúng cho có hiệu Để nâng cao hiệu sử dụng vốn trước hết cơng ty cần phải xác định nhu cầu vốn lưu động tối thiểu để đảm bảo trình sản xuất kinh doanh diễn liên tục giúp cho công tác sử dụng vốn lưu động chủ động hợp lý, tiết kiệm Chỉ xác định nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho năm tiếptheo cơng ty cóbiện pháp để huy động vốn đáp ứng trình kinh doanh công ty, tránh thừa hay thiếu vốn ảnh hưởng khơng tốt tới q trình kinh doanh Dựa vào nhu cầu vốn lưu động xác định, cơng ty lập kế hoặch huy động vốn: xác định khả tàicơng ty, số vốn thiếu, so sánh chi phí huy động vốn từ ngồn tài trợ để lựa chọn kênh huy động phù hợp, kịp thhời, tránh tình trạng thừa vốn, gây lang phí thiếu 42 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán vốn làm giảm đoạn hoạt động kinh doanh công ty, đồng thời hạn chế rủi ro xảy Khi lập kế hoặch vốn lưu động phải cú vào kế hoặch vốn kinh doanh đảmbảo cho phù hợp với tình hình thực tế thơng qua việc phân tích, tính tốn tiêu kinh tế, tài kỳ trước kỳ với dự đốn tình hình hoặt động kinh doanh, khae tang trưởng năm tới vadf dự kiến biến động thị trường 3.3.2 Tổ chức công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng Các khoản phải thu năm 2011 lảats cao, số vốn công ty bị chiếm dụng lớn công tác thu hồi coong nợ chưa trọng Điều làm cho vòng quay vốn lưu động bị chậm lại làm ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn lưu động cảu công ty Thời gian thu hồi ngán doanh nghiệp có nhiều tiền để quay vòng vốn Để rút ngắn thời gian trung bình từ bán hàng dến thu hồi nợ khách hàng Công ty sử dụng số biện pháp sau: Mở sổ theo dõi chi tiết khoản nợ, tiến hành xếp theo theo tuổi Như công ty biết cách dễ dàng khoản đến hạn để có biện pháp hối thúc khách hàng trả tiền địmh kỳ công ty cần tổng kết công tác tiêu thụ kiểm tra khách hàng nợ vềmặt số lượng htời gian toán, tránh tình trạng để khoản nợ rơi vào tình trạng khó đòi Cơng ty nên áp dụng biện pháp tài thúc đẩy tiệu thụ hàng hố hạn chế vốn bị chiếm dụng chiết khấu toán phạt vi phạm thời hạn tốn.Nếu khách hàng tốn chậm cơng ty cần xem xét cụ thể để đưa sách phù hợp thời gian hạn nợ, giảm nợ nhằm giữ gìn mối quan hệ sãn có nhờ có chứuc can thiệp áp dụng biện pháp không mang lại kết … 43 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn Cơng ty nên có kiểm tra, khảo thơng tin đối tác thựo ký kết hợp đồng nhằm xen xét đánh giá khả toán vnợ khách hàng để từ giảm thiểu tối đa khoản nợ phải thu khó đòi 3.3.3 Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho Việc hàng tồn kho năm chiếm tỷ trọng cao tổngvốn lưu động cho thấy lượng hàng hố mua vào nhiều Việc hàng hố q trình chưađến tay người tiêu dùng có nhu cầu chuyển giao quyền sở hữu việc mát, thất khơng thể tránh khỏi Thường xun theo dõi biến động thị trường hàng hố từ dự đoán định đièu chỉnh kịp thời việc nhâp hàng hoá kho trước biến động thị trường Đwy biện pháp quan trọng để bảo tồn vốn cơng ty thực tốt công tác quản lý hàng tồn kho giúp cho công ty tiết kiệm lượng vốn lưu động định, từ cơng ty giảm vốn vay ngán hạn phí sử dụng vốn, tăng vòng quay hàng tồn kho, giảm số ngày vòng quay hàng tồn kho nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cho công ty 3.3.4 Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động Để có htể đẩy nhanh tốc độ ln chuyển vốn lưu động cơng ty cần tổ chức tốt công việc tiêu thụ hàng hố thơng qua số biện pháp sau; Xây dựng mở rộng hệ thống thị trường có nhu cầu Thông qua hệ thống tổ chức công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị trường có nhu cầu Thơng qua hệ thống tổ chức cơng tác nghiên cứu, tìm hiểu thị hiếu khách hàng Đây cầu nối cơng ty với khách hàng Qua đó, cơng ty thu nhập thênm thơng tin cần thiết đưa giải pháp thích hợp nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, củng cố niềm tin khách hàng với công ty Thực sách khách hàng thượng đế, áp dụng sách ưu tiên giá cả, điều kiện toán phương tiện vận chuyển với 44 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán nhưnữg đơn vị mua hàng nhiều thường xuyên hay có khoảng cách vận chuyển xa Tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, nắm bắt thị hiếu khách hàng 3.4 Đề xuất với nhà nước Nhà nước cần có thêm sách hỡ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn, huy động vốn vay dự báo Kênh thơng tin xác biến động thị trường, nhu cầu thị trường Thông tin nhà cung cấp nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty tiếp cận tự với thị trưòng hàng hố đầu vào, dây chuyền cơng nghện đại Hồn thiện hệ thống sách pháp luật thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiến hành thủ tục vay vốn, công tác đăng kiểm, vận chuyển hàng hoá tiêu thụ sản phẩm dễ dàng mở rộng trường đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ nguồn nhân lực trước họ vào môi trường làm việc thực tế PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Thảo Lớp: HK1E Khoa: Kế Tốn- Kiểm Tốn Đơn vị thực tập: Cơng ty TNHH Hawee Kính gửi Ơng (bà): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………… Trứơc tiên xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo cơng ty phòng ban kế tốn đẫ tiếp nhận tơi vào đơn vị thực tập đơn vị Và sau nhận số ý kiến đánh giá ban lãnh đạo công ty 45 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn xuất phát từ tính cấp thiết đề tài, chọn nghiên cứu đề tàiPhân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee” Để làm rõ vấn đề liên quan tới đề tài kính mong ơng(bà) vui lòng cho biết thêm thơng tin sau: Câu1: Theo ơng, cơng tác phân tích kinh tế nói chung phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động nói riêng có cần thiết hay khơng? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………… Câu 2: theo bà vấn đề hiệu sử dụng vốn lưu động có vấn đề cấp thiết mà công ty quan tâm không? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………… Câu 3: theo đánh giá ơng tình hình kinh tế năm qua có ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn lưu động công ty? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… Câu 4: Theo bà kết cấu vốn cơng ty năm qua có xu hướng thay đổi nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 46 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………… Câu 5: theo bà vấn đề hiệu sử dụng vốn lưu động có vấn đề cấp thiết mà công ty quan tâm không? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………… Câu 6: theo đánh giá bà hiệu sử dụng vốn công ty tương xứng với tiềm công ty chưa? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………… Câu 7: theo bà, cơng ty có biện pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………… Những thông tin mà ông bà cung cấp vô cần thiết phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, hoàn thiện luận văn Rất mong ông(bà) quan tâm trả lời đầy đủ câu hỏi vấn theo thời gian hẹn Xin trân trọng cảm ơn 47 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán 48 ... vốn lưu động công ty TNHH Hawee .34 2.2.1.1 Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee 34 2.2.1.2 Phân tích cấu vốn biến động vốn lưu động công ty 35 2.2.1.3 phân tích. .. nghĩa vốn lưu động, hiệu sử dụng vốn lưu động, nội dung, tiêu phương pháp phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động để từ thấy tổng quan hiệu sử dụng vốn l ưu đ ộngvà phương pháp sử dụng để phân tích hiệu. .. cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty TNHH Hawee CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 1.1 Một số khái niệm vốn lưu động 1.1.1 Một số định nghĩa, khái niệm vốn lưu động
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH hawee , phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH hawee , Kết cấu luận văn, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG, Hình 01 : Hình ảnh công ty TNHH Hawee, Sơ đồ 2.3: Hình thức Nhật ký chung, CHƯƠNG III: kẾT LUẬN VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HAWEE., 1 Các kết luận và phát hiện qua về đề tài nghiên cứu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay