Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty cấp nước bạc liêu

68 23 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:24

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng PHẦN MỞ ĐẦU  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Nền kinh tế ngày phát triển, công ty ngày mở rộng quy mơ hoạt động để thu hút thêm nhiều khách hàng Điều thúc đẩy cơng ty nổ lực tìm kiếm nguồn hàng từ nhiều nhà sản xuất Kinh tế phát triển cao, quy mô hoạt động lớn, khách hàng đông, nhà cung cấp nhiều Với áp lực số lượng đòi hỏi cơng tác kế tốn vốn tiền khoản phải thu – phải trả phải thật tỉ mỉ không rườm rà để quản lý khoản thật chặt chẽ bảo đảm nguồn vốn công ty không bị chiếm dụng khoản phải thu – phải trả cần phải theo dõi tốt khoản liên quan trực tiếp đến doanh thu chi phí cơng ty Cơng ty sản xuất công ty thương mại, bắt đầu chu kỳ sản xuất kinh doanh phải đảm bảo lượng vốn định mà cụ thể vốn tiền sau kết thúc chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thu hồi khoản phải thu có nghĩa vụ thực khoản nợ phải trả Các khoản vốn cần theo dõi lên kế hoạch với chiến lượt lâu dài, giá trị khoản nợ phải thu khoản nợ phải trả nguồn vốn mà doanh nghiệp bị chiếm dụng chiếm dụng đối tượng khoản thời gian xác định, lẽ mà kế tốn cần phải theo dõi chi tiết đối tượng, báo cáo phản ánh xác số liệu phát sinh vào sổ sách kế tốn Đó yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp Vì việc hạch tốn doanh nghiệp cơng việc quan trọng Đây cơng việc trọng tâm thiếu phát sinh doanh nghiệp có liên quan đến vốn khoản phải thu, phải trả Do đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác kế toán vốn khoản thu chi nhiều hơn: Là phải ghi chép đắn, phương pháp hạch tốn có quy định khơng? Có phản ánh nghiệp vụ hay không? Với tầm quan trọng to lớn kế tốn vốn tiền khoản phải thu nợ phải trả, nên em chọn đề tài “Kế Toán vốn tiền Khoản Phải Thu, Phải Trả” Công Ty cấp nước Bạc Liêu để làm đề tài tốt nghiệp MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng 2.1 Mục tiêu chung Thơng qua việc nghiên cứu kế toán, nhằm giúp em hiểu thơng tin thực tế kế tốn vốn tiền khoản phải thu, phải trả nói riêng kế tốn doanh nghiệp nói chung Từ đó, so sánh lý thuyết thực tiễn giúp cho thân có thêm kiến thức vững cơng tác chuyên môn sau này, đồng thời giúp cho đơn vị có biện pháp quản lý vốn khoản phải thu, phải trả có hiệu 2.2 Mục tiêu cụ thể Đánh giá thực trạng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kế toán vốn tiền khoản phải thu, phải trả Xuất phát từ thực tiễn đó, mục tiêu nghiên cứu đề tài là: “Kế toán vốn tiền khoản phải thu, phải trả Công Ty Cấp nước Bạc Liêu” PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu sở lý luận kế toán vốn tiền khoản phải thu, phải trả doanh nghiệp sản xuất 3.1 Về không gian Nghiên cứu phạm vi Tỉnh Bạc Liêu 3.2 Về thời gian Số liệu sử dụng cho đề tài năm: 2007 – 2008 3.3 Về đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu kế toán vốn tiền khoản phải Thu, phải Trả Công Ty Cấp nước Bạc Liêu SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ  A NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Kế toán vốn tiền 1.1.1 Khái niệm: Tiền phận tài sản ngắn hạn, loại tài sản có tính khoản cao nhất, dùng để tốn khoản nợ, chúng đóng vai trò quan trọng cấu vốn kinh doanh 1.1.2 Phân loại: - Tiền bao gồm tất lọai tiền mà đơn vị có tiền giấy, tiền xu, séc, khoản gửi ngân hàng - Xét theo nơi chỗ có: tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi công ty tài chính, tiền q trình chuyển vào ngân hàng, chuyển qua bưu điện - Xét theo hình thức có: tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí q, đá q 1.1.3 Nhiệm vụ kế tốn: SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng - Phản ánh xác, kịp thời đầy đủ, rõ ràng, chi tiết số có tình hình biến động tăng giảm vốn tiền phát sinh doanh nghiệp - Thực nghiêm chỉnh việc kiểm tra kiểm soát quản lý hạch toán vốn tiền, phải sử dụng thống Việt Nam đồng, doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ trình sản xuất kinh doanh phải đổi ngọai tệ đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thị trường, ngoại tệ liên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm phát sinh nghiệp vụ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi sử dụng ngoại tệ để ghi sổ kế toán phải Bộ Tài chấp thuận văn - Đối với vàng bạc, đá quý tính tiền theo tỷ giá thực tế (giá hóa đơn giá tốn) để ghi sổ kế toán phải theo dõi số lượng, trọng lượng quy cách phẩm chất giá trị thứ, loại 1.2 Kế toán khoản phải thu, phải trả 1.2.1 Khái niệm:  Kế toán khoản phải thu Nợ phải thu khoản nợ phát sinh trình kinh doanh đơn vị với đối tượng bán chịu cho người mua, ứng trước tiền cho người bán, khoản phải thu nhà nước, phải thu từ cá nhân đơn vị tiền tạm ứng, tiền bồi thường Đây phần tài sản doanh nghiệp, doanh nghiệp kiểm sốt thu lợi ích kinh tế tương lai  Kế toán khoản phải trả Nợ phải trả nghĩa vụ doanh nghiệp phát sinh từ giao dịch kiện qua mà doanh nghiệp phải toán từ nguồn lực Điều kiện để ghi nhận khoản nợ phải trả toán nghĩa vụ tiền, tài sản khác, việc thay khoản nợ khác, chuyển nợ phải trả thành vốn chủ sở hữu, hai khoản nợ phải trả phải xác định (hoặc ước tính được) cách đáng tin cậy 1.2.2 Phân loại:  Kế toán khoản phải thu: Các khoản nợ phải thu gồm: SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng Phải thu có tính chất thương mại: Phải thu khách hàng, khoản ứng trước cho người bán, toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu khác: Phải thu nhà nước, phải thu tạm ứng, phải thu khoản ký quỹ, ký cược, phải thu nội bộ, phải thu khác  Kế toán khoản phải trả: Căn vào nội dung khoản nợ, nợ phải trả bao gồm: - Các khoản tiền phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu - Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng phải trả cho người lao động - Chi phí phải trả - Thuế khoản phải nộp nhà nước - Các khoản phải trả nhận ký cược, ký quỹ - Các khoản tiền vay, nợ - Các khoản phải trả nội - Các khoản toán với chủ đầu tư theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - Phát hành trái phiếu công ty - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm - Dự phòng phải trả - Các khoản phải trả khác Phân loại theo nội dung giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ loại khoản nợ, sở để tổ chức cơng việc kế tốn liên quan loại nợ Căn vào thời hạn chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp, nợ phải trả phân thành nợ ngắn hạn nợ dài hạn, cụ thể sau: - Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường vòng 12 tháng: SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng + Nợ phải trả tốn vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, xếp vào loại ngắn hạn + Nợ phải trả toán sau 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, xếp vào loại dài hạn - Đối vời doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường dài 12 tháng: + Nợ phải trả tốn vòng chu kỳ kinh doanh bình thường, xếp vào loại ngắn hạn + Nợ phải trả toán thời gian dài chu kỳ kinh doanh bình thường, xếp vào loại dài hạn Phân loại theo thời hạn chu kỳ kinh doanh giúp doanh nghiệp kiểm soát thời hạn toán khoản nợ để trình bày thơng tin “Nợ phải trả” bao gồm nợ ngắn hạn nợ dài hạn bảng cân đối kế toán 1.2.3 Nhiệm vụ kế toán: Ghi chép, phản ảnh theo dõi kịp thời chặt chẽ khoản nợ phải thu, phải trả phát sinh kinh doanh – chi tiết cho đối tượng, khoản toán theo thời gian Thực việc giám sát phải có biện pháp đơn đốc việc chi trả thu hồi kịp thời khoản phải thu, chấp hành kỷ luật tốn tài chính, tín dụng B NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KẾ TỐN 1.1 Kế tốn chi tiết vốn tiền 1.1.1 Chứng từ - Phiếu thu - Phiếu chi - Bảng ngoại tệ, vàng bạc, đá quý - Bảng kiểm quỹ - Biên lai thu tiền - Chứng từ ghi sổ SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng - Ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu - Giấy báo nợ, giấy báo có - Hóa đơn dịch vụ chuyển tiền 1.1.2 Sổ kế toán - Nhật ký chứng từ - Bảng - Sổ Cái - Sổ chi tiết tài khoản 1.2 Kế toán chi tiết khoản phải thu, phải trả 1.2.1 Kế toán khoản phải thu 1.2.1.1 Chứng từ Kế toán toán với khách hàng tiến hành sở chứng từ bán hàng doanh nghiệp lập Các chứng từ thường bao gồm: Hóa đơn (giá trị gia tăng), hóa đơn bán hàng thông thường, biên giao nhận hàng, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ chiết khấu hàng bán, giảm giá, chứng từ liên quan đến việc khách hàng khiếu nại trả lại từ chối mua hàng Chứng từ thu tiền: Phiếu thu, giấy báo Có Ngân hàng… 1.2.1.2 Sổ kế toán Trong sổ kế toán chi tiết cần phải tiến hành phân loại khoản nợ, loại khoản nợ trả hạn, khoản khó đòi khơng có khả thu hồi, để có xác định số trích lập dự phòng phải thu khó đòi có biện pháp xử lý khoản nợ phải thu khơng đòi Các chứng từ tiếp nhận, phân loại ghi vào sổ sách kế toán 1.2.2 Kế toán khoản phải trả 1.2.2.1 Chứng từ - Kế toán toán với người bán tiến hành cở sở chứng từ: SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng - Hợp đồng kinh tế, hố đơn (giá trị gia tăng), hoá đơn bán hàng, biên bán hàng, biên giao hàng, chứng từ toán tiền hàng, chứng từ giảm giá hàng bán… chứng từ kế toán tiếp nhận, phân loại ghi sổ 1.2.2.2 Sổ kế toán Sổ chi tiết, chứng từ ghi sổ… 1.3 Kế toán tổng hợp vốn tiền 1.3.1 Tiền mặt: Tài khoản 111 1.3.1.1 Tài khoản sử dụng: Tài khoản dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Tài khoản 111 - Tiền mặt, có tài khoản cấp 2: - Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam - Tài khoản 1112 - Ngoại tệ - Tài khoản 1113 - Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 1.3.1.2 Quy định hạch toán: - Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất quỹ tiền mặt - Các khoản tiền mặt doanh nghiệp khác cá nhân ký cược, ký quỹ doanh nghiệp quản lý hạch toán loại tài sản tiền đơn vị - Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi có đủ chữ ký người nhận, người giao, người cho phép nhập, xuất quỹ theo qui định chế độ chứng từ kế toán - Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế tốn quỹ tiền mặt, ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh khoản thu, chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ tính số tồn quỹ thời điểm - Ở doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt phải quy đổi ngoại tệ Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngân SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán - Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh tài khoản tiền mặt áp dụng cho doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhập quỹ tiền mặt việc nhập, xuất hạch tốn loại hàng tồn kho, sử dụng để toán chi trả hạch toán ngoại tệ 1.3.1.3 Phương pháp hạch toán: - Thu tiền bán hàng tiền mặt: Nợ TK 111 Tiền mặt Có TK 511 Doanh thu bán hàng Có TK 333 (3331) Thuế giá trị gia tăng đầu - Thu nhập hoạt động tài Nợ TK 111 Tiền mặt Có TK 711 Thu nhập hoạt động khác Có TK 333 (3331) Thuế giá trị gia tăng đầu - Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt Nợ TK 111 Có TK 112 Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng - Thu hồi khoản nợ nhập quỹ + Thu nợ từ khách hàng Nợ TK 111 Có TK 131 Tiền mặt Phải thu khách hàng + Thu từ tạm ứng Nợ TK 111 Có TK 141 SVTH: Nguyễn Thị Hằng Tiền mặt Tạm ứng Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thaéng + Thu khác thu Nợ TK 111 Tiền mặt Có TK 138 Phải thu khác - Chi tạm ứng tiền mặt Nợ TK 141 Tạm ứng Có TK 111 Tiền mặt - Xuất quỹ tiền mặt gửi ngân hàng Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng Có TK 111 Tiền mặt - Xuất quỹ trả lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, tiền ăn ca cho cán công nhân viên Nợ TK 334 Phải trả cho cơng nhân viên Có TK 111 Tiền mặt - Xuất quỹ tiền mặt toán khoản nợ Nợ TK 331 Phải trả người bán Có TK 111 Tiền mặt - Xuất quỹ tiền mặt nộp thuế cho nhà nước Nợ TK 333 (3331)… Có TK 111 Thuế giá trị gia tăng đầu Tiền mặt - Phải trả, phải nộp khác tiền mặt Nợ TK 338 Có TK 111 Phải trả, phải nộp khác Tiền mặt - Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tiền mặt + Chi hoạt động quản lý doanh nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang 10 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng Tài khoản 133 (1331)- Thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ, tài khoản dùng để phản ánh số thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ, khấu trừ khấu trừ Cơng ty Cấp nước Bạc Liêu 2.2.2.3 Chứng từ sử dụng - Hóa đơn giá trị gia tăng bên bán, bảng chứng từ hàng hóa,tem, vé cước vận tải… - Thông báo quan thuế thuế giá trị gia tăng khấu trừ, thuế giá trị gia tăng hoàn, thuế giá trị gia tăng giảm… 2.2.2.4 Trình tự hạch tốn - Căn vào chứng từ PC_0005 ngày 12 tháng 01 năm 2008 công ty chuyển tiền thuế in hóa đơn nước cho Cơng ty in Cần thơ với số tiền 2.450.000 đồng, tiền gửi, kế tốn ghi: Nợ TK 133 (1331) Có TK 112 (1121) 2.450.000 đồng 2.450.000 đồng - Căn vào chứng từ số PC_0008 ngày 10 tháng năm 2008 cơng ty tốn tiền thuế giao khốn cho cơng trình sửa chữa trạm bơm G13 với số tiền 5.650.000 đồng, kế tốn ghi: Nợ TK 133 (1331) Có TK 111 (1111) 5.650.000 đồng 5.650.000 đồng - Căn vào chứng từ PC_ 0011 ngày 15 tháng năm 2008 cơng ty tốn tiền thuế phí giới thiệu thông tin sách với số tiền 350.208 đồng, kế tốn ghi: Nợ TK 133 (1331) Có TK 111 (1111) SVTH: Nguyễn Thị Hằng 350.208 đồng 350.208 đồng Trang 54 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng - Căn vào chứng từ số PC_0010 ngày 10 tháng 11 năm 2008 cơng ty tốn tiền thuế giao khốn cho cơng trình sửa chữa trạm bơm G14 với số tiền 7.850.300 đồng, kế toán ghi: Nợ TK 133 (1331) Có TK 112 (1121) 7.850.300 đồng 7.850.300 đồng 2.2.3 Kế tốn dự phòng nợ khó đòi 2.2.3.1 Ngun tắc Cơng ty trích dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi cho cơng trình lớn, cơng trình có rủi ro cao Sau tốn cơng trình Cơng ty sẻ xóa khoản dự phòng trích 2.2.3.2 Tài khoản sử dụng Sử dụng tài khoản 139 - Dự phòng nợ phải thu khó đòi tài khoản dùng để phản ánh dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi phát sinh Cơng ty Cấp nước Bạc Liêu 2.2.3.3 Chứng từ sử dụng Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ 2.2.3.4 Trình tự hạch tốn - Căn vào chứng từ KH – 001 ngày 05 tháng 06 năm 2008 Cơng ty trích dự phòng nợ phải thu khó đòi cho cơng trình sửa chữa đường ống, với số tiền 15.581.000 đồng, kế tốn ghi: Nợ TK 139 Có TK 642 (6426) 15.581.000 đồng 15.581.000 đồng Kế toán khoản phải trả 2.3.1 Phải trả người bán 2.3.1.1 Nguyên tắc SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang 55 Chuyeân đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng - Mọi khoản nợ Công ty phải theo dõi chi tiết số nợ phải trả, số nợ trả cho chủ nợ, tổng số nợ phải trả tài khoản phải tổng số nợ phải trả chủ nợ tài khoản - Phải theo dõi chặc chẽ khoản nợ phải trả cho chủ nợ - Những chủ nợ mà Cơng ty có quan hệ giao dịch, mua hàng thường xuyên có số dư nợ phải trả lớn, phận kế toán phải kiểm tra đối chiếu tình hình cơng nợ phát sinh với khách hàng định kỳ phải có xác nhận văn với chủ nợ - Những vật tư hàng hóa, dịch vụ nhận, nhập kho đến cuối tháng chưa có hóa đơn sử dụng giá tạm tính để ghi sổ phải điều chỉnh giá thực tế nhận hóa đơn thơng báo gía thức người bán 2.3.1.2 Tài khoản sử dụng Công ty sử dụng tài khoản 331 “Phải trả người bán” để phản ánh tình hình thực tế nợ phải trả Cơng ty Cấp nước Bạc Liêu 2.3.1.3 Chứng từ sử dụng - Hợp đồng kinh tế - Hóa đơn giá trị gia tăng - Hóa đơn bán hàng - Biên giao nhận - Các chứng từ toán tiền hàng - Chứng từ giảm giá hàng bán 2.3.1.4 Trình tự hạch toán - Căn vào chứng từ KC – 0001 ngày 01ngày 03 năm 2008 Công ty chấp nhận tốn chi phí xử lý Cơng trình cấp nước Khu Địa Ốc Ông Trần Hữu Thiện vận hành với tổng số tiền 3.484.000 đồng thuế GTGT khấu trừ 348.400 đồng kế toán ghi: Nợ TK 241 (2412) 3.484.000 đồng Nợ TK 133 (1331) 348.400 đồng SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang 56 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng Có TK 331 3.832.400 đồng - Căn vào chứng từ KC – 0007 ngày 05 tháng 03 năm 2008 Cơng ty chấp nhận tốn chi phí cơng trình Máy che Bể lọc cho Ơng Huỳnh Quốc An vận hành với tổng số tiền 22.360.203 đồng, kế tốn ghi: Nợ TK 241 (2412) Có TK 331 22.360.203 đồng 22.360.203 đồng - Căn chứng từ KC – 0010 ngày 15 tháng năm 2008 Công ty mua vật tư xuất thẳng Cơng trình Cấp nước Đơ thị Nam Vành Đai với tổng số tiền 6.287.000 đồng thuế GTGT 10% số tiền vật tư xuất thẳng Cơng trình Cấp nước Đơ Thị Nam vành đai cho đội thi công ông Nguyễn Hữu Tiến, kế tốn ghi: Nợ TK 621 Nợ TK 133 (1331) Có TK 331 6.287.000 đồng 628.700 đồng 6.915.700 đồng - Căn vào chứng từ PN – 0005 ngày 10 tháng năm 2008 Công ty mua kiềng PVC 60 x 27 với tổng số tiền 95.000 đồng, Răng 27 với tổng số tiền 250.000 đồng, Co 27 PVC với tổng số tiền 60.000 đồng Khủy 27 với tổng số tiền 55.000 đồng, Cơng ty nợ người bán, kế toán ghi: Nợ TK 152 (1521 – Kiềng PVC) Nợ TK 152 (1521 –Răng 27) 95.000 đồng 250.000 đồng Nợ TK 152 (1521 – Co 27) 60.000 đồng Nợ TK 152 (1521 – Khủy 27) 55.000 đồng Có TK 331 460.000 đồng - Căn vào chứng từ KC – 0011 ngày 15 tháng năm 2008 Cơng ty tạm tính vật tư phải tốn cơng trình xử lý nước thải bệnh viện với tổng số tiền 21.998.113 đồng, tiền lương cho nhân cơng phải tốn cơng trình với số tiền 60.302.550 đồng, máy thi cơng phải tốn với số tiền 3.518.000 đồng, chi phí chung phải tốn với tổng số tiền 26.268.383 đồng cho Ông Võ Sĩ Hồng, kế tốn ghi: SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang 57 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng Nợ TK 621 21.998.113 đồng Nợ TK 334 60.302.550 đồng Nợ TK 623 3.518.000 đồng Nợ TK (6277) 26.268.383 đồng Có TK 331 112.087.046 đồng - Căn chứng từ PC – 0006 ngày 03 tháng 12 năm 2008 Công ty ứng tiền đấu trả KH 10 tuyến phía bắc với số tiền 20.000.000 đồng, kế toán ghi: Nợ TK 331 20.000.000 đồng Có TK 111 (1111) 20.000.000 đồng - Căn vào chứng từ NH – 0017 ngày 25 tháng 12 năm 2008 Cơng ty chấp nhận tốn tiền vật tư theo phiếu nhập kho PN03/12 – DN Vũ Diệp với số tiền 6.993.765 đồng tiền gửi ngân hàng, kế tốn ghi: Nợ TK 331 6.993.765 đồng Có TK 112 (1121) 6.993.765 đồng 2.3.2 Kế toán thuế khoản nộp nhà nước 2.3.2.1 Nguyên tắc Thuế giá trị gia tăng đầu phát sinh tháng khai khấu trừ xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp tháng Mọi nghiệp vụ phát sinh ghi sổ điều phải ghi theo tiền tệ thống Việt nam đồng để theo dõi Các hình thức tốn khoản thuế điều tốn tiền mặt thơng qua tài khoản ngân hàng mà Công ty đăng ký 2.3.2.2 Tài khoản sử dụng Công ty sử dụng tài khoản 333 “Thuế khoản phải nộp cho Nhà Nước” để phản ánh tình hình thực tế thuế khoản phải nộp cho nhà nước công ty Cấp nước Bạc Liêu 2.3.2.3 Chứng từ sử dụng SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang 58 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng - Chứng từ hàng hóa, hóa đơn giá trị gia tăng bên mua.,bảng kê, chứng từ đặt thù… - Thông báo quan thuế thuế giá trị gia tăng khấu trừ, thuế giá trị gia tăng hoàn, thuế giá trị gia tăng giảm… 2.3.2.4 Trình tự hạch tốn - Theo phiếu thu số PT_0002 ngày 04 tháng 01 năm 2008 công ty có thu tiền nhân cơng di dời thủy lưỡng kế Ông Trần Văn Bé với số tiền chưa thuế 35.000 đồng, thuế GTGT 3.500 đồng, kế toán ghi: Nợ TK 111 (1111) 38.500 đồng Có TK 511 (5113) 35.000 đồng Có TK 333 (3331) 3.5000 đồng - Theo phiếu PT_0015 ngày 06 tháng 01 năm 2008 công ty có thu tiền đặt ống nhánh Cơ Trần Bảo Ngọc với số tiền chưa thuế 750.000 đồng , thuế GTGT 75.000 đồng, kế toán ghi: Nợ TK 111 (1111) 825.000 đồng Có TK 511 (5113) 750.000 đồng Có TK 333 (3331) 75.000 đồng - Theo phiếu thu số PT_0007 ngày 12 tháng năm 2008 công ty có thu tiền đặt ống nhánh Bà Nguyễn Ngọc Nhi với số tiền chưa thuế 2.800.500 đồng, thuế GTGT 280.500 đồng kế toán ghi: Nợ TK 111 (1111) 3.135.000 đồng Có TK 511 (5113) 2.800.500 đồng Có TK 333 (3331) 280.500 đồng 2.3.3 Kế tốn phải trả cho cơng nhân viên khoản trích theo lương 2.3.3.1 Nguyên tắc SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang 59 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng Tính phân bổ xác tiền lương khoản trích theo lương cho đối tượng sử dụng Việc tính tốn lương cho người lao động dựa vào thời gian làm việc thẻ chấm công, đối chiếu với bảng chấm cơng cần thiết Việc tính tốn lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quyền đối chiếu với bảng lương tổng Trưởng phận trực tiếp giữ (bản copy) Tiền lương trả cho người lao động Mỗi tháng lần, vào ngày 05 đến ngày 10 tháng 2.3.3.2 Tài khoản sử dụng Tài khoản 334 “phải trả người lao động” tài khoản dùng để phản ánh khoản phải trả tình hình tốn khoản phải trả cho người lao công ty Cấp nước Bạc Liêu Tài khoản 338: Phải trả, phải nộp khác Tài khoản 3382: Kinh phí cơng đồn - Tài khoản phản ánh tình hình trích tốn kinh phí cơng đồn Cơng ty Tài khoản 3383: Bảo hiểm xã hội - Tài khoản phản ánh tình hình trích tốn bảo hiểm xã hội Công ty Tài khoản 3383: Bảo hiểm y tế - Tài khoản phản ánh tình hình trích tốn bảo hiểm y tế Cơng ty 2.3.3.3 Chứng từ sử dụng Bảng chấm công, bảng lương, giấy đề nghị tốn, phiếu chi 2.3.3.4 Trình tự hạch tốn - Căn theo chứng từ số PC- 0001 ngày 05 tháng 01 năm 2008 Công ty chi lương tháng 01 năm 2008 tiền gửi ngân hàng với số tiền 75.327.500 đồng, kế toán ghi: Nợ TK 334 SVTH: Nguyễn Thị Hằng 75.327.500 đồng Trang 60 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng Có TK 112 (1121) 75.327.500 đồng - Căn theo chứng từ số PC – 0005 ngày 10 tháng năm 2008 Công ty chi lương tháng năm 2008 tiền mặt, với số tiền 35.504.500 đồng, kế toán ghi: Nợ TK 334 Có TK 111 (1111) 35.504.500 đồng 35.504.500 đồng - Căn theo chứng từ số PC – 0008 ngày 25 tháng 12 năm 2008 Công ty chi lương nghỉ phép năm 2008 tiền mặt, với số tiền 33.500.650 đồng, kế tốn ghi: Nợ TK 334 Có TK 111 (1111) 33.500.650 đồng 33.500.650 đồng - Căn theo chứng từ PC – 0015 ngày 15 tháng 10 năm 2008 Công ty chi lương tháng 12/2008 cho phận trực tiếp sản xuất 47.085.000 đồng, phận sản xuất chung 22.500.708 đồng, phận bán hàng 20.507.505 đồng, phận quản lý doanh nghiệp 29.340.000 đồng, kế toán ghi: Nợ TK 622 47.085.000 đồng Nợ TK 627 22.500.708 đồng Nợ TK 641 20.507.505 đồng Nợ TK 642 29.340.000 đồng Có TK 334 119.433.213 đồng Cơng ty trích khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 6% vào tiền lương tháng 12/2008 cán công nhân viên với số tiền 7.165.993 đồng, kế toán ghi: Nợ TK 334 Có TK 338 SVTH: Nguyễn Thị Hằng 7.165.993 đồng 7.165.993 đồng Trang 61 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng Cơng ty trích khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn 19% theo tiền lương tháng 12/2008 cán công nhân viên, phần công ty chịu với số tiền 22.692.310 đồng kế toán ghi: Nợ TK 622 8.946.150 đồng Nợ TK 627 4.275.135 đồng Nợ TK 641 3.896.426 đồng Nợ TK 642 5.574.600 đồng Có TK 338 22.692.310 đồng Cơng ty nộp khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn, 25% lương tháng 12/2008 cho quan quản lý chuyển khoản với số tiền 29.858.303 đồng, kế toán ghi: Nợ TK 338 CóTK 112: 29.858.303 đồng 29.858.303 đồng Bảng1: SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang 62 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng BẢNG SO SÁNH KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG QUA NĂM 2007-2008 ĐVT:1000 đồng Khoản mục Năm 2007 2008 Chênh lệch Tỷ lệ % Phải thu khách hàng 10.182.066 10.689.594 507.528 4,98% Tổng khoản phải thu 10.182.06 10.689.594 507.52 4,98% Nguồn: Phòng kế tốn Bảng 2: BẢNG SO SÁNH CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ QUA NĂM 2007-2008 ĐVT:1000 đồng Khoản mục Phải trả người bán Thuế - Các khoản phải nộp Phải trả người lao động Tổng nợ phải trả Năm 2007 2008 3.486.079 4.317.190 831.111 23,84% 649.083 595.308 (53.775) (8,28%) 4.615.939 4.081.187 (534.752) (11,58%) 242.584 2,77% 8.751.101 Chênh lệch Tỷ lệ % 8.993.685 Nguồn: Phòng kế tốn  So sánh khoản phải thu khách hàng năm 2008 với năm 2007 Tổng khoản phải thu khách hàng năm 2008 so với năm 2007 tăng 507.528 ngàn đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 4,98% so với năm 2007 SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang 63 Chuyeân đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng  So sánh khoản phải trả năm 2008 với năm 2007 Nợ phải trả năm 2008 tăng so với năm 2007 2,77% số tuyệt đối tăng 242.584 ngàn đồng, nguyên nhân: - Phải trả cho người bán năm 2008 tăng 23,84% so với năm 2007, số tuyệt đối tăng 831.111 ngàn đồng - Thuế khoản nộp cho Nhà nước năm 2008 giảm so với năm 2007 là: 53.775 ngàn đồng, tỷ lệ giảm 8,28% - Phải trả công nhân viên giảm 534.752 ngàn đồng tỷ lệ giảm 2,77% năm 2008 so với năm 2007  Nhìn chung tình hình tốn khoản phải thu khách hàng năm 2008 tăng so năm 2007 tỷ lệ khoản phải thu lớn điều cho thấy số vốn Công ty bị khách hàng chiếm dụng nhiều Tỷ lệ khoản phải trả có hướng giảm qua ta thấy khả tốn Cơng ty tốt SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang 64 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng CHƯƠNG NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ TẠI CÔNG TY CẤP NƯỚC BẠC LIÊU  3.1 Tồn nguyên nhân 3.1.1Tồn Qua tìm hiểu kế toán vốn tiền khoản phải thu phải trả công ty Cấp nước Bạc Liêu tơi nhận thấy mặt tích cực việc sử dụng vốn khoản nợ phải thu phải trả điều khẳng định qua thành cơng cơng ty Bên cạnh phát triển mặt hạn chế cần khắc phục Vốn Công ty bị chiếm dụng nhiều điều ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn Các khoản nợ phải thu bình quân dài, chưa đầu tư chiều sâu vào sản xuất kinh doanh nước Có số khoản nợ phải trả toán chưa hạn, làm ảnh hưởng đến trình vận chuyển nhà cung cấp 3.1.2 Nguyên nhân: Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn khoản nợ phải thu phải trả Có số khách hàng dây dưa chưa toán hạn dẫn đến nguồn vốn Công ty bị chiếm dụng ảnh hưởng đến việc chủ động vốn toán khoản nợ phải trả công ty SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang 65 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng Hiện thị trường ln có biến động lớn giá cả, nên khoản chi phí phát sinh ln thay đổi gây khó khăn cho việc tính tốn kiểm sốt chi phí cách xác Việc sử dụng vốn quản lý khoản phải thu phải trả cho có hiệu hợp lý vấn đề quan trọng Việc sử dụng nguồn vốn tiết kiệm có hiệu củng quản lý tốt khoản phải thu phải trả coi điều kiện tồn phát triển doanh nghiệp 3.2 Kiến nghị Đối với nhà nước Nhà nước cần quan tâm, giúp đỡ đạo thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho công ty hoạt động phục vụ nhân dân ngày tốt Quan tâm việc đầu tư dự án mở rộng chương trình cấp nước vệ sinh đô thị, nâng cao bước chất lượng hiệu Đối với công ty Để quản lý vốn khoản nợ phải thu phải trả có hiệu Công ty cần tham khảo số kiến nghị sau: Về nguyên tắc phần hạch toán vốn tiền khoản phải thu, phải trả cơng ty khơng khác so với lý thuyết, riêng phần hạch tốn lập dự phòng nợ khó đòi nguyên tắc đơn vị lập báo cáo cuối niên độ khoản trích lập thực vào cuối năm, Cơng ty hạch tốn vào năm tài Điều ảnh hưởng đến việc xác định khoản nợ để lập khoản dự phòng củng việc thực báo cáo tài chính.Vì Cơng ty cần phải thực trích lập dự phòng nợ khó đòi vào cuối năm theo quy định Công ty cần đẩy nhanh công tác thu hồi nợ nợ khó đòi tồn đọng lâu, thành lập nhóm chun cơng tác để liên lạc với khách hàng quan pháp lý để giải Điều giúp khả thu hồi vốn cao hạn chế thất thoát vốn từ khoản nợ mà bị Công ty chiếm dụng Cần tăng cường kiểm tra, thực công tác quản lý vốn tiền mặt củng thường xuyên đối chiếu với ngân hàng khoản tiền gửi để kịp thời phát sai sót có biện pháp xử lý kịp thời Phải lập dự tốn tình hình quản lý nợ phải trả để đề biện pháp toán kịp thời đầy đủ khoản nợ cho người bán, người cung cấp nhận thầu SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang 66 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng Cơng ty nên tốn dần khoản nợ có khả năng, tránh ứ động nợ lớn gặp khó khăn q trình chi trả Bộ phận kế toán cần phải theo dõi kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tình hình tăng giảm khoản để tiến hành hạch toán, cập nhật số liệu đầy đủ rỏ ràng xác Cần có kế hoạch sửa chữa thay đồng số hệ thống đường ống cũ, hư hỏng nhằm giảm thấp lượng nước hao hụt, nâng cao hiệu kinh doanh Nhu cầu sử lý nước vùng ngoại ô thị xã cao, đặc biệt khu cơng nghiệp, cụm dân cư đòi hỏi cơng ty cần xem xét đưa dự án xây dựng nhà máy xử lý, mở rộng mạng lưới cấp nước góp phần nâng cao đời sống văn minh thị Sớm triển khai kế hoạch lắp đặt đồng hồ nước cho đối tượng sử dụng nước khoán tạo cơng bằng, bình đẳng tránh tình trạng thất thoát nước Thường xuyên kiểm tra theo dõi để xử lý kịp thời tượng hư hao thiết bị máy móc, đường ống nâng cao chất lượng phục vụ Phải có thay đổi cấu nguồn vốn vay giảm nợ ngắn hạn, tăng nguồn vốn chủ sở hữu để tránh rủi ro nợ ngắn hạn lớn làm cho Cơng ty khả tốn cách đẩy nhanh cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp tạo khả huy động vốn thật lớn cho Công ty 3.3 Kết luận: Nước ta bắt đầu tiến hành cơng nghiệp hố - đại hố nhu cầu vốn trở nên cấp bách củng việc toán khoản phải thu phải trả việc sử dụng vốn quản lý khoản phải thu phải trả cho có hiệu hợp lý vấn đề quan trọng.Việc sử dụng nguồn vốn tiết kiệm có hiệu củng quản lý tốt khoản phải thu phải trả coi điều kiện tồn phát triển doanh nghiệp Trong trình thực tập Công ty Cấp nước Bạc Liêu, nhận thấy Cơng ty hoạt động xản xuất kinh doanh có hiệu phần lớn Công ty khắc phục khó khăn tồn động, phát huy tiềm lực sẳn có, tình hình hoạt động cơng ty vào ổn định, Công ty củng cố lại máy quản lý, xếp nhân viên người việc, mở rộng quy mô kinh doanh, ổn định hoạt động sản xuất SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang 67 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng Ngày doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải biết sử dụng vốn triệt để không ngừng nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh, sống doanh nghiệp tìm chổ đứng kinh tế thị trường Do việc nâng cao hiệu sử dụng vốn quản lý khoản phải thu, phải trả vấn đề thiết đặt tất doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Những nhận xét kiến nghị chuyên đề nhận thức chủ quan thân q trình thực tập tìm hiểu Cơng ty, ý kiến nêu có tính chất tham khảo để Cơng ty nghiên cứu vận dụng trình tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu tốt hơn, góp phần để Công ty phát triển bền vững -// - SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang 68 ... hưởng đến kế tốn vốn tiền khoản phải thu, phải trả Xuất phát từ thực tiễn đó, mục tiêu nghiên cứu đề tài là: Kế toán vốn tiền khoản phải thu, phải trả Công Ty Cấp nước Bạc Liêu PHẠM VI NGHIÊN... cứu kế toán vốn tiền khoản phải Thu, phải Trả Công Ty Cấp nước Bạc Liêu SVTH: Nguyễn Thị Hằng Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:Đào Tất Thắng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN... Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng phải trả cho người lao động - Chi phí phải trả - Thuế khoản phải nộp nhà nước - Các khoản phải trả nhận ký cược, ký quỹ - Các khoản tiền vay, nợ - Các khoản phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty cấp nước bạc liêu , Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty cấp nước bạc liêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay