TÌM HIỂU SINH KẾ CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở THÔN ĐẮK CÔN – XÃ BÙ GIA MẬP – HUYỆN BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC

80 26 1
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:19

Gia công sản phẩm … Khác …………………………… Công việc tiến hành thời gian nào? … Quanh năm … Theo mùa … Tháng………………………………… Trong gia đình có người tham gia vào loại hình sinh kế này? …………………………………………………………………………………………… Thu nhập người hàng tháng nào? Thu nhập từ nguồn có đáng ứng đủ chi tiêu cho gia đình riêng thân hay khơng? … Có … Khơng II.3 Bn bán dịch vụ Gia đình bn bán mặt hàng nào? Hình thức bn bán gia đình? Nguồn vốn cần đầu tư lần lấy hàng?     Khoảng thời gian chênh lệch lần lấy hàng? Lợi nhuận thu từ hoạt động bn bán gia đình nào? …………………………………………………………………………………………… Diện tích cần dùng cho việc bn bán? Tình hình bn bán gia đình nào? Những tham gia vào hoạt động này? … Những người độ tuổi lao động … Tất người gia đình … Những người ngồi độ tuổi lao động Yêu cầu lao động hoạt động nào? 10 Những phương tiện cần có cho hoạt động này? 11 Mức độ đóng góp loại hình bn bán dịch vụ vào tổng sinh kế gia đình?…………………………………………………………………………………………………………………………….  III Tìm hiểu thêm lao động thu nhập loại hình sinh kế tổng thu nhập Mỗi người gia đình cụ thể làm nghề gì? Thời gian làm việc người gia đình ơng/bà bố trí cụ thể nào?.……………………………………………………………………………… Thu nhập từ nghề nào?…….……………………………………… Trong năm, tổng thu nhập gia đình có dựa nguồn thu nào?…….……………………………………………………………………………… Tổng tất loại thu nhập có đáp ứng đủ cho nhu cầu gia đình hay khơng? … Có dư … Vừa đủ … Khơng Loại sinh kế gia đình áp dụng lâu đời nhất? Thu nhập thành phần sinh kế nào?…….…………………………     Các thành phần sinh kếgia đình tiến hành gì? …….…………………………………………………………………………………… Có thành phần sinh kế đóng góp vào cải thiện sinh kế gia đình gia đình áp dụng năm?…….……………………………………………… 10 Có thành phần sinh kế cho nguồn thu nhập ổn định? Tại sao? …….…………………………………………………………………………………… 11 Có thành phần sinh kế cho nguồn thu nhập hay thay đổi? Tại sao? ………………………………………………………………………………… 12 Tiển thu từ nguồn sử dụng vào mục đích nào? …….…………………………………………………………………………………… Phần 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sinh kế người dân Để tiến hành loại hình sinh kế gia đình, ơng/bà gặp khó khăn, trở ngại nào? Ơng/bà làm cách để khắc phục khó khăn, trở ngại đó? ……………………………………………………………………………… Các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất người dân? …………………………………………………………………………………………… Mỗi yếu tố tác động sinh kế gia đình? …….…………………………………………………………………………………… Các loại sinh kếgia đình làm qua gì?………………………………… Các loại sinh kếgia đình tiến hành?……………………………… Các loại sinh kế tốt loại sinh kế trước điểm nào? …………………………………………………………………………………………… Nhà nước đưa sách để góp phần cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân đây?……………………………………………………………………… Các sách ảnh hưởng đến sinh kế gia đình?     …….…………………………………………………………………………………… 10 Những hoạt động sản xuất yêu cầu đầu từ vốn lớn từ gia đình? …………………………………………………………………………………………… 11 Nếu có, nguồn vốn đầu tư có từ đâu? … Vay ngân hàng … Vay từ bạn bè, người thân …Vốn tự có gia đình 12 Bên cạnh đầu tư cho sản xuất, gia đình có mục đích vay khác hay không? …….…………………………………………………………………………………… 13 Nếu không vay cho biết ngun nhân gì?………………………………… 14 Những khó khăn, thuận lợi vay vốn?………………………………………… 15 Từ tổng thu nhập gia đình có tích lũy số dư khơng? … Có … Khơng 16 Số dư đầu từ tiếp tục cho sản xuất hay cất giữ hay gửi tiết kiệm? …………………………………………………………………………………………… 17 Gia đình tham gia vào chương trình, dự án triển khai đây? 18 Những tổ chức có ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt, hoạt động tạo sinh kế người dân?………………………………………………………… 19 Mức độ ảnh hưởng nào? Cụ thể cho tổ chức? …………………………………………………………………………………………… Phần 5: Phân chia loại hình sinh kế theo cấp phân loại hộ gia đình Các loại hình sinh kế hộ gia đình gần có giống hay khơng? … Có … Không Từ thu nhập sinh kế gia đình sử dụng để sắm sửa loại vật dụng hay phương tiện gì?…………………………………………………………… Có loại sử dụng để tái tạo sinh kế hay khơng?     … Có … Khơng Cụ thể loại?…………………………………………………………… Hiện nay, gia đình có phương tiện để phục vụ sinh hoạt sản xuất? …………………………………………………………………………………………… Tổng thu nhập hàng năm gia đình khoảng bao nhiêu? … > 300 triệu đồng … 100 300 triệu đồng … < 100 triệu đồng Các loại tài sản gia đình tạo từ nguồn thu nhập thành phần sinh kế nay?………………………………………………………     ... …………………………………………………………………………………………… Nhà nước đưa sách để góp phần cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư đây?……………………………………………………………………… Các sách ảnh hưởng đến sinh kế gia đình?     …….……………………………………………………………………………………... tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sinh kế người dân Để tiến hành loại hình sinh kế gia đình, ông/bà gặp khó khăn, trở ngại nào? Ơng/bà làm cách để khắc phục khó khăn, trở ngại đó?... …….…………………………………………………………………………………… Các loại sinh kế mà gia đình làm qua gì?………………………………… Các loại sinh kế mà gia đình tiến hành?……………………………… Các loại sinh kế tốt loại sinh kế trước điểm nào? ……………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU SINH KẾ CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở THÔN ĐẮK CÔN – XÃ BÙ GIA MẬP – HUYỆN BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC , TÌM HIỂU SINH KẾ CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở THÔN ĐẮK CÔN – XÃ BÙ GIA MẬP – HUYỆN BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC , TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay