Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty CP thép tiền chế việt vàng

51 25 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:18

Lời mở đầu Nền kinh tế đất nước giới có bước chuyển to lớn Kéo theo đời phát triển nhiều doanh nghiệp lĩnh vực ngành nghề khác nhau.Và để tồn đứng vững thị trường việc nâng cao lực cạnh tranh yếu tố then chốt định thành cơng cho doanh nghiệp Trong q trình thực tập công ty CP thép tiền chế Việt Vàng, em nhận thấy vấn đề cạnh tranh doanh nghiệp nhiều điểm vướng mắc cần giả Trên sở kiến thức học từ nhà trường, xuất phát từ tầm quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh cho công ty CP thép tiền chế Việt Vàng, em định chọn đề tài: Nâng cao lực cạnh tranh công ty CP thép tiền chế Việt Vàng làm khóa luận tốt nghiệp Để hồn thành khóa luận em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Th.S Nguyễn Thị Uyên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn tập thể nhân viên công ty CP Việt Vàng tạo điều kiện thuận lợi q trình em thực tập cơng ty i MỤC LỤC Lời mở đầu i DANH MỤC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC PHỤ LỤC vii PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.Tính cấp thiết đề tài Xác lập vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .4 1.1 Các khái niệm lý thuyết có liên quan 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.2 Vai trò cạnh tranh 1.1.1.3 Các hình thức cạnh tranh 1.1.1.4 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.2 Một số lý thuyết lực cạnh tranh 1.1.2.1 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh 1.1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu Việt Nam giới .9 1.2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề nước 1.2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu giới 1.3 Mơ hình nội dung vấn đề nghiên cứu 1.3.1 Mơ hình nghiên cứu 1.3.2 Nội dung nghiên cứu 10 1.3.2.1 Nhận dạng phân tích tình chiến lược doanh nghiệp 10 1.3.2.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá NLCT doanh nghiệp ngành .10 1.3.2.4 Đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh 11 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TIỀN CHẾ VIỆT VÀNG 12 2.1 Khái quát doanh nghiệp .12 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp 12 2.1.2 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 12 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp 13 2.2 Phương pháp nghiên cứu vấn đề 13 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu 13 2.2.2 Phương pháp phân tích liệu 14 Đánh giá tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố môi trường đến việc nâng cao lực cạnh tranh công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng 14 2.3 Đánh giá tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố môi trường đến lực cạnh tranh công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng 14 2.3.1 Ảnh hưởng yếu tố môi trường bên 14 2.3.2 Ảnh hưởng yếu tố môi trường bên 15 2.4 Phân tích, đánh giá thực trạng NLCT cơng ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng .17 2.4.1 Thực trạng Chiến lược cạnh tranh tình chiến lược cạnh tranh công ty CP thép tiền chế Việt Vàng 17 2.4.2 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Công ty CP Việt Vàng thơng qua nhân tố thuộc nhóm NLCT nguồn đối sánh với đối thủ cạnh tranh .20 ii 2.4.3 Thực trạng Phân tích lực cạnh tranh Công ty Việt Vàng thông qua nhân tố thuộc nhóm NLCT Marketing đối sánh với đối thủ cạnh tranh trực tiếp .25 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TIỀN CHẾ VIỆT VÀNG 30 3.1 Các kết luận thực trạng lực cạnh tranh công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng 30 3.1.1 Ưu điểm 30 3.1.2 Nhược điểm 30 3.1.3 Nguyên nhân 31 3.2 Các dự báo thay đổi môi trường kinh doanh định hướng phát triển công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng 32 3.2.1 Các dự báo thay đổi môi trường kinh doanh 32 3.2.2 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng 33 3.3 Các đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty CP thép tiền chế Việt Vàng 35 3.3.1 Các giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh nguồn .35 3.3.1.1 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực tài cho cơng ty .35 3.3.1.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty 35 3.3.1.3 Nâng cao lực nghiên cứu phát triển sản phẩm( R&D ) 36 3.3.1.4 Tăng quy mô sản xuất 36 3.3.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh marketing .37 3.3.2.1 Hạ giá thành sản phẩm 37 3.3.2.2 Nâng cao hoạt động quảng cáo xúc tiến bán 37 3.3.3 Một số kiến nghị với quan ban ngành, với nhà nước 37 KẾT LUẬN .39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 iii DANH MỤC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU STT Hình,Bảng Hình 1.3.1 Chú giải Mơ hình nội dung nghiên cứu vấn đề nâng cao lực cạnh tranh cho ngành xây dựng nhà thép tiền chế Bảng đánh giá NLCT doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh Sơ dồ cấu tổ chức công ty CP thép tiền chế Việt Vàng Số lượng nguồn nhân lực công ty qua năm 2009-2011 Bảng cấu nguồn vốn tài sản công ty Thị phần công ty Việt Vàng so với đối thủ cạnh tranh Trang Bảng 1.3.2 11 Hình 2.1.2 Bảng 2.3.2.1 Bảng 2.3.2.2 Hình 2.4.1.1 Bảng2.4.1.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cơng ty CP 19 Việt Vàng Hình 2.4.2.1 Hình 2.4.2.2 Biểu đồ đánh giá lực tài Việt Vàng so 21 với ZAMIL SEICO Biểu đồ đánh giá lực quản trị lãnh đạo Việt 21 Vàng so với ZAMIL SEICO 10 Hình 2.4.2.3 Biểu đồ đánh giá nguồn nhân lực Việt Vàng so với 22 ZAMIL SEICO 11 Hình 2.4.2.4 Biểu đồ đánh giá sở vật chất Việt Vàng so với 23 ZAMIL SEICO 12 Hình 2.4.2.5 Biểu đồ đánh giá lực R&D Việt Vàng so với 23 ZAMIL SEICO 13 Hình 2.4.2.6 14 Bảng 2.4.2.7 Biểu đồ đánh giá quy mô sản xuất Việt Vàng so với 24 ZAMIL SEICO Bảng so sánh quy mô sản xuất thép tôn lợp công 24 ty Việt Vàng so với ZAMIL SEICO 15 Hình 2.4.3.1 12 16 17 18 Biểu đồ đánh giá chất lượng sản phẩm Việt Vàng so 25 với ZAMIL SEICO iv 16 Hình 2.4.3.2 Biểu đồ đánh giá giá Việt Vàng so với ZAMIL 26 SEICO 17 Bảng 2.4.3.3 Bảng so sánh giá số cấu thành để xây dựng nhà 26 thép tiền chế Việt Vàng so với ZAMIL SEICO 18 Hình 2.4.3.4 Biểu đồ đánh giá hệ thống phân phối Việt Vàng so 27 với ZAMIL SEICO 19 Hình 2.4.3.5 Biểu đồ đánh giá hoạt động QC& XT Việt Vàng so 27 với ZAMIL SEICO 20 Hình 2.4.3.6 Biểu đồ đánh giá uy tín thươn hiệu Việt Vàng so với 28 ZAMIL SEICO 21 Bảng 2.4.3.7 Bảng tổng hợp đánh giá nhân viên tới NLCT 29 công ty so với đối thủ cạnh tranh 22 Bảng3.2.2 Mục tiêu công ty CP thép tiền chế Việt từ năm 2012 34 đến 2014 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt NLCT ĐTCT CP TNHH Giải nghĩa Năng lực cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh Cổ phần Trách nhiệm hữu hạn vi DANH MỤC PHỤ LỤC STT PHỤ LỤC Phụ lục Phụ lục Phụ lục TÊN PHỤ LỤC Phiếu điều tra trắc nghiệm Câu hỏi vấn chuyên sâu Danh mục tài liệu tham khảo vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp phải đứng trước môi trường cạnh tranh vô khốc liệt, doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh phù hợp tồn Ngược lại doanh nghiệp khơng thích ứng trước u cầu thị trường, bị đào thải theo qui luật cạnh tranh Do đòi hỏi doanh nghiệp bước đường lên cần có lộ trình cụ thể, đề kế hoạch kinh doanh dựa nguồn lực có để nâng dần vị thương trường, tạo niềm tin lòng khách hàng để sản phẩm mà cung ứng thực có chổ đứng thị trường Nhiệm vụ đặt vô quan trọng nhà quản trị, đòi hỏi họ phải có chiến lược, sách đắn Xây dựng với vai trò ngành thi cơng cơng trình phục vụ cho xã hội đóng vai trò vơ quan trọng việc phát triển kinh tế đất nước Cùng với trình hội nhập WTO, đất nước ta nhận đầu tư lớn từ bên ngồi, kéo theo nhu cầu xây dựng nhà xưởng, kho bãi, siêu thị, cơng trình thương mại…Việc sản xuất lắp ráp nhà thép tiền chế với loại hình xây dựng khác trở thành điều kiện quan trọng việc xây dựng cơng trình phục vụ q trình phát triển kinh tế đất nước Trong bối cảnh ngành công nghiệp xây dựng có cạnh tranh vơ khốc liệt, ngày xuất nhiều công ty xây dựng, kèm theo gia nhập cơng ty xây dựng nước ngồi doanh nghiệp sản xuất lắp ráp nhà thép tiền chế phải đứng trước thách thức lớn lao, đòi hỏi doanh nghiệp phải có đổi nâng cao lực cạnh tranh, có cạnh tranh với doanh nghiệp xây dựng khác Công ty cổ phần Việt Vàng với thương hiệu cung cấp trọn gói nhà thép tiền chế kết cấu thép loại, thực tên tuổi có uy tín thị trường Mặc dù thành lập vòng chưa đầy 10 năm trở lại suốt trình hoạt động kinh doanh cơng ty Việt Vàng khơng ngừng mở rộng quy mơ hoạt động, tạo uy tín với khách hàng , sản phảm công ty đảm bảo đem lại chất lượng tốt cho người tiêu dùng Bên cạnh mặt tích cực trên, cơng ty tồn tại, hạn chế lực chịu cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp ngành Công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng chưa biết cách khai thác phát huy có hiệu khả cạnh tranh Vì vậy, nhà quản trị công ty trả lời phiếu điều tra nhận định nâng cao lực cạnh tranh công ty vấn đề cần thiết cấp bách Cơng ty cần nhanh chóng nâng cao khả cạnh tranh mình, để giữ vững hình ảnh cơng ty, phát triển bền vững môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt ngày Vì việc đưa số giải pháp để giúp Công ty nâng cao lực cạnh tranh thị trường cần thiết Xác lập vấn đề nghiên cứu Qua thời gian thực tập, qua việc nghiên cứu thực trạng lực cạnh tranh cuả Công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng Em nhận thấy tình hình cạnh tranh cơng ty nhiều điểm vướng mắc, cụ thể lực tài yếu kém, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, sách R&D quảng cáo kém, quy mơ sản xuất thấp,giá sản phẩm cao Xuất phát từ tầm quan trọng thực trạng vấn đề cạnh tranh Công ty em định chọn đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng” để thực khóa luận tốt nghiệp nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh Công ty, giải số vấn đề cụ thể sau: + Nâng cao lực cạnh tranh nguồn + Nâng cao lực cạnh tranh marketing Mục tiêu nghiên cứu Khóa luận “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần thép tiền chế Việt Vàng ” với mục tiêu cụ thể sau đây: Hệ thống hóa sở lý luận lực cạnh tranh công ty lĩnh vực xây dựng, lắp ráp nhà thép tiền chế Nêu số lý thuyết cạnh tranh, lực cạnh tranh, chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Sử dụng phương pháp nghiên cứu để phân tích, đánh giá thực trạng nâng cao lực cạnh tranh công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng, rút thành công, hạn chế nguyên nhân công ty triển khai chiến lược cạnh tranh Đề xuất số giải pháp nhằm giúp công ty giải hạn chế tồn tại, hồn thiện q trình triển khai chiến lược cạnh tranh Đồng thời nêu số kiến nghị tầm vĩ mô với nhà nước để tạo điều kiện mơi trường cho q trình nâng cao lực cạnh tranh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng lực cạnh tranh công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng Khóa luận tập trung vào việc nghiên cứu nguồn lực doanh nghiệp tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: Đề tài nghiên cứu công ty cổ phần thép tiền chế Việt Vàng kết hợp nghiên cứu đối sánh với số đối thủ cạnh tranh (tại thị trường Việt Nam ) Công ty - Thời gian: bắt đầu nghiên cứu từ năm 2009 – 2011, - Nội dung nghiên cứu : khóa luận tập trung nghiên cứu vần đề liên quan đến lý luận, thực tiễn cạnh tranh khả cạnh tranh Công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng giải phám nâng cao lực cạnh tranh công ty thị trường nước thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Bài khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: Phương pháp thu thập liệu: thu thập liệu sơ cấp (phiếu điều tra vấn chuyên sâu) thứ cấp (các báo cáo tài chính, hoạt động SXKD DN, nguồn thông tin đại chúng….) Phương pháp xử lý liệu: sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp mơ hình hóa nội dung qua công cụ SPSS, Excel… Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, bảng biểu, phụ lục,lời cảm ơn, lời kết luận, đề tài gồm có chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng Chương 2:Phương pháp nghiên cứu kết phân tích thực trạng nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng Chương 3: Các kết luận đề xuất việc nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TIỀN CHẾ VIỆT VÀNG 3.1 Các kết luận thực trạng lực cạnh tranh công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng 3.1.1 Ưu điểm - Năng lực quản trị lãnh đạo : Công ty làm tốt công tác tổ chức máy lãnh đạo Các phòng ban bố trí khoa học hợp lý Các nhà quản trị công ty phát huy khả năng, lực Ơng Lương Xn Trung, giám đốc cơng ty thể vai trò lãnh đạo, đưa chiến lược,chính sách hợp lý việc cạnh tranh với đối thủ Bên cạnh đó, cơng tác hoạch định, tổ chức,lãnh đạo, kiểm soát thực cụ thể, rõ rang, có phân cơng từ xuống dưới, tạo hiêu cho hoạt động thực thi sách - Cơ sở vật chất kĩ thuật : Đây ưu điểm công ty việc cạnh tranh với đối thủ Công ty đầu tư tương đối lớn cho việc mua sắm, xây dưng sở vật chất kĩ thuật Hàng năm cơng ty ln trích số tiền lớn ngân sách công ty để sửa chữa nâng cấp nhà xưởng, văn phòng Hiện nay, nhà kho, nhà xưởng , văn phòng trang bị công nghệ đại phục vụ cho sản xuất - Chất lượng sản phẩm: Công ty CP thép tiền chế Việt Vàng với sản phẩm cung cấp trọn gói nhà thép tiền chế đến với khách hàng Sản phẩm cơng ty đánh giá có chất lượng tương đối cao, đối sánh với đối thủ cạnh tranh sản phẩm cơng ty có chất lượng khơng thua Nhờ có hệ thống máy móc đại giúp đỡ đối tác nước ngồi, năm vừa qua, cơng ty sản xuất sản phẩm có chất lượng cao Trong q trình thi cơng, lắp ráp, khách hàng đánh giá cao chất lượng lắp ráp, xử lý cấu kiện phức tạp - Uy tín thương hiệu công ty: Qua gần 10 năm hoạt động , cơng ty xây dựng hình ảnh tương đối mạnh mẽ với khách hàng, tạo uy tín thị trường, dần tạo chỗ đứng tâm trí khách hàng.Các khách hàng cơng ty đánh giá cao uy tín xây dựng công ty Công ty dần chiếm thị phần việc xây dựng, lắp ráp nhà thép tiền chế 3.1.2 Nhược điểm - Năng lực tài hạn chế: Đây nhược điểm tương đối lớn làm ảnh hưởng tới việc nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Là doanh nghiệp 30 thuộc lĩnh vực xây dựng, phải cần nhiều vốn để quay vòng sản xuất, mua ngun vật liệu đầu vào… quy mô công ty hạn chế nên nguồn vốn cơng ty ít, phải vay từ ngân hàng nhiều, làm ảnh hưởng tới hoạt động công ty - Chất lượng nguồn nhân lực thấp: Cơng ty có đội ngũ nhân viên tương đối lớn song nhìn chung chất lượng đội ngũ nhân viên chưa cao, nhiều hạn chế Một phận nhân viên có sức trẻ, kiến thức, động nhiên thiếu kinh nghiệm, làm việc theo cảm tính Một số cơng việc chưa có nhân viên chuyên ngành phụ trách Hầu hết nhân viên phân xưởng, thi công chưa đào tạo bản, chưa có đại học Chính điều làm giảm khả cạnh tranh công ty so với đối thủ ngành - Năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm( R&D ) chưa trọng: Cơng ty trọng tới công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm Các sản phẩm cơng ty sản xuất có mẫu mã Cơng ty khơng có sách dành cho việc nghiên cứu sản phẩm, dẫn tới sản phẩm công ty bị lạc hậu, hạn chế nhiều việc cạnh tranh - Quy mơ sản xuất cơng ty thấp: So với đối thủ cạnh tranh ngành, quy mô sản xuất hàng năm công ty tương đối thấp Điều dẫn đến công ty phải hạn chế công trình có quy mơ lớn, cần khối lượng thép, lợp nhiều Đôi công ty phải thu mua từ nguồn bên ngoài.Điêu làm giảm đáng kể hội cạnh tranh công ty - Giá thành sản phẩm công ty cao: Hầu hết cấu kiện lắp ráp nhà thép tiền chế công ty đêu cao so với mặt chung thị trường Đây coi nhược điểm lớn công ty việc cạnh tranh với đối thủ Trong thời buổi kinh tế thị trường, việc đưa mức giá cao làm ảnh hưởng tới việc định sử dụng sản phẩm khách hàng - Hoạt động quảng cáo xúc tiến bán cơng ty hạn chế: Với việc đầu tư kinh phí cho hoạt động quảng cáo xúc tiến bán dẫn đến hoạt động quản cáo cơng ty Điều làm sản phẩm cơng ty giới thiệu thị trường Các khách hàng biết đến công ty.Điều làm cho lực cạnh tranh công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng 3.1.3 Ngun nhân - Năng lực tài cơng ty hạn chế nguyên nhân sau đây: + Cơng ty thành lập chưa lâu hình thức cổ phần, vốn góp ban đầu nhỏ, dẫn đến nguồn vốn chủ sở hữu công ty không cao 31 + Việc chấp, vay vốn từ ngân hàng gặp nhiều khó khăn thủ tục hành chính, mức lãi suất cao… làm cho cơng ty huy đọng từ ngân hàng thương mại + Việc kinh doanh, sản xuất cơng ty gặp nhiều khó khăn, dẫn đến doanh thu lợi nhuận cơng ty thấp - Chất lượng nguồn nhân lực thấp : + Công tác tuyển dụng đầu vào lỏng lẻo, việc xin cho cơng tác tuyển dụng Các kì thi đầu vào chưa chặt chẽ, làm cho chất lượng đầu vào chưa cao + Đội ngũ nhân viên trẻ tuổi công ty tương đối nhiều trẻ, lại thiếu kinh nghiệm dẫn đến hiệu công việc không cao + Công tác thu hút nhân lực công ty hiệu Bên cạnh cơng tác đãi ngộ chưa thực tốt làm cho nhân viên công ty chưa phát huy hết khả - Năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm( R&D ) chưa trọng do: + Công ty chưa thực coi trọng công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, chưa ý thức vai trò quan trọng việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm + Do tài hạn chế làm cho ngân sách phân bổ cho việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm - Quy mơ sản xuất cơng ty thấp chất lượng đội ngũ cơng nhân thấp, chưa phát huy hết công suất máy móc, bên cạnh tài hạn hẹp giảm quy mô sản xuất công ty - Giá thành sản phẩm công ty cao giá nguyên vật liệu đầu vào sắt, đồng, giá điện, giá nước, xăng dầu… cao, làm giá sản xuất cấu kiện lắp ráp nhà thép bị đẩy cao lên - Hoạt động quảng cáo xúc tiến bán cơng ty hạn chế do: + Nguồn kinh phí dành cho quảng cáo, xúc tiến bán hạn hẹp + Cơng ty khơng có sách quảng cáo sản phẩm 3.2 Các dự báo thay đổi môi trường kinh doanh định hướng phát triển công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng 3.2.1 Các dự báo thay đổi môi trường kinh doanh  Cơ hội Cũng doanh nghiệp khác nay, công ty Việt Vàng kinh doanh kinh tế thị trường , hội kinh doanh thị trường phong phú hơn, tiếp cận với nguồn thông tin thị trường ngày minh bạch 32 Làm tiền đề cho việc tìm kiếm hội kinh doanh dễ dàng thuận lợi cho công ty Sự bùng nổ hình thức thương mại điện tử mở hội cho công ty Việt Vàng việc củng cố mối quan hệ với khách hàng nhà cung cấp đồng tìm kiếm khách hàng nước Khẳng định danh tiếng nâng cao lực cạnh tranh công ty thị trường Sự trợ giúp nhà nước dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ hỗ trợ pháp lý, lãi suất ngân hàng giúp cho công ty Viêt Vàng có mơi trường kinh doanh thuận lợi  Thách thức Nền kinh tế đứng trước khủng hoảng khó đốn trước Mức lạm phát ln giữ cao mức hai số Ngành công nghiệp xây dựng ngành công nghiệp khác đứng trước vơ vàn khó khăn cần phải vượt qua để tìm cho chỗ đứng thị trường Sự bất ổn trị số nước giới đẩy giá nguyên nhiên liệu đầu vào lên cao ảnh hưởng lớn tới trình sản xuất kinh doanh khơng Việt Vàng nói riêng mà kinh tế nói chung Trên thị trường có nhiều cơng ty xây dựng lắp ráp nhà thép tiền chế Điều khiến cho mức độ cạnh tranh ngành lớn, doanh nghiệp ngành cang phải cạnh tranh liệt với Việc thu hút lực lượng có trình độ, có kinh nghiệm doanh nghiệp Việt Vàng gặp nhiều khó khăn đòi hỏi lực lượng lao động môi trường làm việc chế độ ngày caocông ty chưa đủ sức đáp ứng lôi kéo họ 3.2.2 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng Mặc dù thành lập chưa lâu phải trải qua nhiều khó khăn để tồn phát triển Nhưng Việt Vàng tìm chỗ đứng vững chắc, dần khẳng định vị thị trường Căn vào tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty tình hình thị trường nay, cơng ty Việt Vàng đề số tiêu nhiệm vụ cụ thể cho năm 2012 đến 2014 sau: 33 Bảng3.2.2 : Mục tiêu công ty CP thép tiền chế Việt từ năm 2012 đến 2014 Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Tổng doanh thu 120.500.000.000 200.000.000.000 350.000.000.000 Tổng chi phí 116.500.000 190.000.000.000 320.000.000.000 Lợi nhuận 4.500.000.000 10.000.000.000 30.000.000.000 Số lao động tăng 5% 6% 10% thêm (Nguồn: Phòng kinh doanh - công ty cổ phần thép tiền chế Việt Vàng) Ngồi cơng ty có số mục tiêu cụ thể như: - Thị phần công ty tăng lên 20-25% năm 2014 - Mở rộng thị trường toàn miền bắc tỉnh thành phố Nghệ An, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh - Hạ giá thành sản phẩm từ 5-10% năm 2014 Đây mục tiêu to lớn phản ánh tâm phấn đấu cán cơng nhân viên công ty Việt Vàng Để đạt mục tiêu cơng ty phải thực hệ thống sách đồng bộ, nhịp nhàng ăn khớp nhằm đáp ứng nhu cầu khắt khe khách hàng Vì nâng cao lực cạnh tranh, ổn định đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng hết Để thực mục tiêu công ty đưa số phương hướng sau: - Hoàn thiện máy quản lý để hoàn thành tốt công tác quản lý kinh doanh Bộ máy quản lý phải tổ chức chặt chẽ, khoa học để giúp cho nhà quản trị công ty nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế cách xác, kịp thời phân chia nhiệm vụ quyền hạn với chức phận, tránh tình trạng phận phải thực nhiều chức - Tổ chức nâng cao trình độ cho cán công nhân viên, xây dựng nhiều ưu đãi chiêu mộ nhân viên giỏi - Nâng cao lực tài cách tăng nguồn vốn kinh doanh từ vay dài hạn tăng vốn điều lệ Tiếp tục điều chỉnh nguồn vốn cho cân đối - Hồn thiện cơng cụ cạnh tranh đồng thời hạ giá thành sản phẩm công ty nhằm mở rộng thị trường, tăng thị phần, tăng doanh số tiêu thụ - Chú trọng tới công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, công tác quảng cáo xúc tiến bán hàng 34 3.3 Các đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty CP thép tiền chế Việt Vàng 3.3.1 Các giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh nguồn 3.3.1.1 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực tài cho cơng ty Là doanh nghiệp vừa nhỏ, tính khoản, tính chấp thấp Bên cạnh ngân hàng lại xiết chặt tiền tệ nhằm làm giảm lạm phát Chính việc vay vốn từ ngân hàng công ty Việt Vàng vô khó khăn Các giải pháp sau giúp cơng ty tăng nguồn vốn lên cách hiệu quả: - Cho thuê tài chính: Đây hoạt động tương đối doanh nghiệp Việt Nam Cho th tài hình thức tài trợ tín dụng thơng qua cho th loại tài sản, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển…Người thuê có nghĩa vụ trả số tiền cho chủ tài sản tương xứng với quyền sử dụng quyền hưởng dụng Như cách công ty Việt Vàng thu khoản vốn lớn phục vụ cho trình kinh doanh - Liên doanh- liên kết với cơng ty khác: Là hình thức mà công ty Việt Vàng tiến hành liên doanh, liên kết với số công ty khác ngành ngồi ngành, từ lập quỹ chung, giúp đỡ doanh nghiệp nhóm Hình thức giúp công ty Việt Vàng huy động nguồn vốn lớn, không chịu mức thuế suất cao ngân hàng - Cắt giảm chi tiêu: cách tăng nguồn tài hiệu cho cơng ty Bằng việc cắt giảm khoản chi tiêu công lãng phí khơng hiệu hội họp, xe cơng… - Huy động vốn từ khách hàng, đối tác hay nội doanh nghiệp: Cơng ty Viêt Vàng huy động vốn từ nguồn để tăng nguồn vốn cho cơng ty Viêt Vàng có mối quan hệ tốt với nhiều khách hàng, đối tác lớn doanh nghiệp Đây nguồn cung cấp vốn hiệu cho cơng ty Ngồi ra, nội doanh nghiệp nhân viên cơng ty cung cấp vốn cho cơng ty - Ngồi ra, cơng ty nâng cao lực tài việc nâng cao tính khoản cho hàng hóa, tham gia thị trường chứng khốn để huy động vốn… 3.3.1.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cơng ty Mặc dù có lực lượng nhân viên đơng đảo với 400 nhân viên có tồn hạn chế định thiếu kinh nghiệm, làm việc theo cảm hứng…Hơn để đáp ứng mục tiêu phát triển thời gian tới cơng ty, lực lượng nhân viên chưa đủ đáp ứng Vì vậy, cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tiền đề cần thiết, quan trọng để nâng cao lực cạnh tranh hoàn thành mục tiêu phát triển công ty Việt Vàng Công ty cần thực đồng nhóm giải pháp sau : 35 - Tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên công ty nghiệp vụ chuyên môn: Trước hết công ty cần sát hạch lại tay nghề, trình độ chuyên mơn nhân viên cơng ty, từ tìm yếu nhân viên, tiến hành đào tạo lại kĩ năng, nghiệp vụ cho nhân viên yếu Cơng ty tự đào tạo thuê đào tạo bên - Nâng cao cơng tác sử dụng, bố trí nhân viên công ty: Đây công việc quan trọng nhằm sử dụng nhân viên cách hợp lý, phát huy lực làm việc nhân viên Công ty cần rà sốt lại vị trí tất nhân viên công ty đễ xem nhân viên làm vị trí chưa, vị trí thiếu phải tiến hành bổ sung - Tổ chức sát sao, có kiểm sốt cơng tác thi tuyển đầu vào: Hàng năm cơng ty có đợt thi tuyển nhân viên vào làm việc công ty Để tránh tiêu cực công tác thi tuyển, công ty cần kiểm sốt cơng tác chặt chẽ Cơng ty cần xây dựng quy trình thi tuyển cụ thể Các đề thi cần kiểm duyệt tính xác, tính khoa học - Cơng ty cần nâng cao việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng sách đãi ngộ cao: Để thu hút nguồn nhân lực giỏi cho công ty, nâng cao lực cạnh tranh, cơng ty cần đưa sách đãi ngộ cao tiền lương, đãi ngộ phi tài tinh thần, vị trí làm việc… 3.3.1.3 Nâng cao lực nghiên cứu phát triển sản phẩm( R&D ) Để nâng cao lực nghiên cứu phát triển sản phẩm, công ty cần đưa số sách sau: - Tăng nguồn kinh phí cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm Nâng nguồn kinh phí năm lên từ 300-500 triệu đồng - Thu hút sử dụng kĩ sư giỏi việc nghiên cứu phát triển sản phẩm - Nhờ đối tác bên nước ngồi giúp đỡ cơng nghệ nghiên cứu, nước, cơng nghệ phát triển chậm 3.3.1.4 Tăng quy mô sản xuất Một số biện pháp mà công ty áp dụng để tăng quy mơ sản xuất : Nâng cao chất lượng tay nghề đội ngũ nhân viên nhà xưởng: Bằng chương trình đào tạo, huấn luyện, công ty dần giúp cho đội ngũ công nhân nhà xưởng nâng cao tay nghề, sử dụng hiệu máy móc sản xuất, góp phần nâng cao quy mơ sản xuất Tăng diện tích nhà xưởng, kho bãi: Cơng ty mở rộng nhà xưởng để tăng quy mô sản xuất.Hiện công ty có nhà xưởng phục vụ q trình sản xuất.Cơng ty xây dựng thêm nhà xưởng với quy mô khoảng 1.500 thép/năm, giúp cho quy mô sản xuất công ty tăng lên 36 3.3.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh marketing 3.3.2.1 Hạ giá thành sản phẩm Để cạnh tranh với đối thủ ngành việc hạ giá thành sản phẩm điều vô quan trọng Công ty sử dụng số biện pháp sau để hạ giá thành sản phẩm : - Nâng cao trình độ, lực sản xuất: Cơng ty cần nâng cao tay nghề nhân viên, giúp cho nhân viên sử dụng tiến khoa học cách hợp lý, tránh gây lãng phí thời gian, nguyên vật liệu đầu vào - Bố trí, sử dụng lao động cách hợp lý: Bằng việc bố trí công nhân cách hợp lý giúp cho việc sản xuất thuận lợi , tiêt kiệm thời gian, cho phí sản xuất, làm hạ giá thành sản phẩm - Giảm thiểu mức thấp sản phẩm hư hỏng: Cần đưa quy trình sản xuất sản phẩm cách tối ưu nhất.Bên cạnh đó, phải có sách khen thưởng kỉ luật cơng nhân q trình sản xuất để tránh cho nhân viên làm hỏng sản phẩm, gây thất thoát, lãng phí - Tổ chức, sử dụng vốn cách hợp lý: Công ty cần đưa kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm,trãnh tiêu pha không cần thiết Khi nguồn vốn sử dụng hiệu qủa, chi phí giảm giá thành sản phẩm giảm 3.3.2.2 Nâng cao hoạt động quảng cáo xúc tiến bán Cơng ty cần phải có biện pháp để khuyếch trương sản phẩm việc tăng cường hoạt động quảng cáo truyền hình, internet, báo… nhằm giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm đến ngày đơng đảo khách hàng từ kích thích nhu cầu mong muốn người khách hàng Ngày nay, bối cảnh nhu cầu xây dựng tăng cao, việc xây dựng hình ảnh nhờ quảng cáo giúp cho Việt Vàng tăng cao hội kinh doanh Cơng ty nên cố gắng tham gia hội chợ xúc tiến, việc đánh giá thị trường tổng qt, Cơng ty đánh giá lực có khả tìm thị trường mới, ký kết hợp đồng sản phẩm dịch vụ Công ty có ưu vượt trội đối thủ cạnh tranh - Cơng ty mở sở giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng Hà Nội tỉnh lân cận để khách hàng dễ dàng biết đến công ty - Công ty cần tăng ngân sách cho hoạt động quảng cáo từ 60 triệu đơng/năm lên 200300 triệu đồng, để có nhieuf hoat động quảng cáo khác 3.3.3 Một số kiến nghị với quan ban ngành, với nhà nước Nhà nước nên hoàn thiện hệ thống ngân hàng, tài giúp cơng ty vay vốn cách dễ dàng Đồng thời có hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp quy mô 37 nhỏ công ty Việt Vàng Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, quan quản lý nhà nước cần có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh hơn, quản lý chặt hoạt động doanh nghiệp nhằm tránh tình trạng trốn thuế, gian lận… Hỗ trợ doanh nghiệp thông tin, nâng cao sức cạnh tranh, bảo hộ sản xuất, kinh doanh trước cơng hàng hóa nước ngồi Hỗ trợ thêm số chương trình xây dựng quảng bá thương hiệu Giảm thủ tục hành đặc biệt thủ tục xuất nhập gây cản trở cho doanh nghiệp trình xuất nhập hàng 38 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường đầy biến động cạnh tranh ngày gay gắt khốc liêt yêu cầu đặt với doanh nghiệp để trì phát triển hoạt động kinh doanh trở nên khó khăn Do đòi hỏi doanh nghiệp bước đường lên cần có lộ trình cụ thể, đề kế hoạch kinh doanh dựa nguồn lực có để nâng dần vị thương trường, tạo niềm tin lòng khách hàng để sản phẩm mà cung ứng thực có chổ đứng thị trường Nhiệm vụ đặt vô quan trọng nhà quản trị, đòi hỏi họ phải có chiến lược, sách đắn Trong thời gian thực tập công ty CP Việt Vàng, việc vận dụng lý luận học với q trình tìm hiểu thực tiễn cơng ty Với giúp đỡ nhiệt tình Th.S Nguyễn Thị Uyên giúp đỡ bảo anh chị cơng ty CP Việt Vàng, em tìm hiểu đưa hạn chế tồn tại việc nâng cao lực cạnh tranh cơng ty CP Việt Vàng, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho cơng ty Do thời gian trình độ hiểu biết thực tế có hạn nên nội dung phương pháp trình bày khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong góp ý giúp đỡ thầy, để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 39 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM Sinh viên thực hiện: Lương Đình Thiện Lớp : K44A4 Trường : Đại học Thương Mại Kính gửi q ơng ( bà ) công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng Để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp, mong quý ông (bà) công ty trả lời số câu hỏi liên quan tới công ty sau: Họ tên:………………………… Chức vụ: ………………………… Câu 1: Ông ( bà) đánh giá lực cạnh tranh công ty so với doanh nghiệp ngành nào? A Rất tốt B Bình thường C Kém Câu 2: Mức độ tiến hành nghiên cứu thị trường công ty tiến hành sao? A Nhiều B Ít D Không Câu 3: Đâu hội chủ yếu công ty việc cạnh tranh với đối thủ? A Kinh tế ngày phát triển B Văn hóa người dân ngày nâng cao C Công nghệ khoa học ngày tiên tiến D Đối thủ cạnh tranh hạn chế E Tất ý kiến F Ý kiến khác……………………………………………………………… Câu 4: Theo Ông(bà) đâu lợi cạnh tranh chủ yếu công ty: A Tổ chức D Nhân B Sản xuất E Marketing C Tài F R&D Câu 5: Ông( bà) đánh giá hiệu chiến lược cạnh tranh cơng ty A Rất tốt B Bình thường 40 C Không mang lại hiệu Câu 6: Theo ông ( bà) để nâng cao lực cạnh tranh công ty nên tập trung cải tiến yếu tố sau đây? A Tổ chức D Nhân B Sản xuất E Marketing C Tài F R&D Câu 7: Xin Ông (Bà) cho biết đánh giá tiêu thức nêu ( đánh giá từ – thấp – cao nhất) vào tình hình cơng ty so sánh với hai đối thủ cạnh tranh Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Công ty CP thép tiền chế SEICO STT 10 11 Tiêu chí Việt Vàng Năng lực tài Năng lực quản trị lãnh đạo Nguồn nhân lực Cơ sở vật chất kĩ thuật Năng lực nghiên cứu phát triền doanh nghiệp Quy mô sản xuất kinh doanh Chất lượng sản phẩm Giá sản phẩm Hệ thống phân phối Hoạt động quảng cáo xúc tiến bán Uy tín va thương hiệu công ty ZAMIL SEICO Câu 8: Xin Ông (Bà) cho biết kế hoạch công ty thời gian tới nhằm nâng cao NLCT công ty gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC ĐIỀU TRA CHUYÊN SÂU 41 Câu hỏi dành cho ông Lương Xuân Trung – Giám đốc công ty cổ phần thép tiền chế Việt Vàng Ơng cho biết công ty kinh doanh sản phẩm gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Ơng cho biết cơng ty có hội thách thức kinh tế nay? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Ơng cho biết điểm mạnh điểm yếu công ty việc cạnh tranh với đối thủ ngành ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Xin ông cho biết tốc độ tăng trưởng công ty năm vừa qua? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Xin ông cho biết đối thủ cạnh tranh công ty nào? Thị phần công ty so với họ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Việc định hướng khách hàng công ty thực ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 42 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Ơng cho biết mục tiêu chung công ty việc cạnh tranh ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Công ty sử dụng tiêu chí để đánh giá NLCT? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Công ty đưa chiến lược để cạnh tranh với đối thủ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 10 Ơng đánh giá hiệu chiến lược cạnh tranh ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Xin cảm ơn ông PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PGS.TS Lê Thế Giới – TS Nguyễn Thanh Liêm – ThS Trần Hữu Hải (2007), Quản trị chiến lược , Nhà xuất Thống kê GS.TS Nguyễn Bách Khoa - Chiến lược kinh doanh quốc tế, Nhà xuất Khoa học kĩ thuật T.S Phạm Thu Hương ( 2007) Quản trị chiến lược kinh tế toàn cầu, Nhà xuất Khoa học kĩ thuật Michael E.Porter ( 1996) Chiến lược cạnh tranh , Nhà xuất Khoa học kĩ thuật Garry D.Smith, Danny R.Arnold, Bobby R.Bizzell , Bùi Văn Đông ( Dịch) Chiến lược sách lược kinh doanh , Nhà xuất Thống kê, 2003 Website http://goldvina.vn/ Website http://www.diendanquantri.com/ 44 ... vấn đề cạnh tranh Công ty em định chọn đề tài: Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng để thực khóa luận tốt nghiệp nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh Công ty, giải... nâng cao lực cạnh tranh công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng 14 2.3 Đánh giá tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến lực cạnh tranh công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng. .. đề cụ thể sau: + Nâng cao lực cạnh tranh nguồn + Nâng cao lực cạnh tranh marketing Mục tiêu nghiên cứu Khóa luận Nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần thép tiền chế Việt Vàng ” với mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty CP thép tiền chế việt vàng , Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty CP thép tiền chế việt vàng , Kết cấu đề tài, CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, 2 Tổng quan tình hình nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới, Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng, 3 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần thép tiền chế Việt Vàng, CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TIỀN CHẾ VIỆT VÀNG, - Nhà nước nên hoàn thiện hệ thống ngân hàng, tài chính giúp công ty vay vốn một cách dễ dàng. Đồng thời có sự hỗ trợ về lãi suất đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ như công ty Việt Vàng, - Giảm các thủ tục hành chính đặc biệt là thủ tục xuất nhập khẩu gây cản trở cho các doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập hàng.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay