báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – chi nhánh hà nội

78 20 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:18

1 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên, tận tình hướng dẫn suốt q trình viết khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn quý Thầy, khoa Tài Chính Ngân Hàng, Trường Đại Học Thương Mại tận tình truyền đạt kiến thức năm học tập Với vốn kiến thức tiếp thu trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang q báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Chi nhánh Nội cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập Công ty Em xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị phòng Tín dụng Chi nhánh SCB Nội giúp đỡ em trình thu thập số liệu Cuối em kính chúc q Thầy, dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc Cơ, Chú, Anh, Chị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Chi nhánh Nội dồi sức khỏe, đạt nhiều thành cơng tốt đẹp cơng việc Trân trọng kính chào! Sinh viên thực hiện: MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu .7 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận CHƯƠNG I : RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 10 1.1.1 Tín dụng hình thức tín dụng .10 1.1.2 Rủi ro phân loại RRTD 11 1.1.3 Dấu hiệu nhận biết RRTD 13 1.1.4 Hậu xảy RRTD 15 1.1.5 Nguyên nhân dẫn đến RRTD .15 1.2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ RRTD .17 1.2.1 Tình hình nợ hạn, nợ xấu 17 1.2.2 Vấn đề trích lập sử dụng dự phòng 18 1.2.3 Mức độ tập trung tín dụng 19 1.2.4 Chỉ tiêu đảm bảo tiền vay .21 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 21 1.3.1 Những nội dung quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 28 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - CHI NHÁNH NỘI 31 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG SCB 31 2.1.1 Quá trình phát triển ngân hàng 31 2.1.2 cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phòng ban 33 2.1.3 Hoạt động kinh doanh chi nhánh 36 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SCB NỘI 41 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng SCB Nội 41 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng SCB Nội 44 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH SCB NỘI 47 2.3.1 Xây dựng sách tín dụng .48 2.3.2 Thực trạng triển khai (thực hiện) quy trình quản trị rủi ro tín dụng .52 2.3.3 Thực trạng phòng ngừa xử lý RRTD 58 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - CHI NHÁNH NỘI 61 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA SCB NỘI 61 3.1.1.Định hướng chung 61 3.1.2.Mục tiêu chung .62 3.1.3.Phương hướng hoạt động .63 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CHI NHÁNH NỘI 65 3.2.1 Đa dạng hóa danh mục cho vay 65 3.2.2 Đa dạng hóa khách hàng vay vốn 66 3.2.3 Nâng cao chất lượng phương pháp nhận diện rủi ro 67 3.2.4 Tăng cường hiệu TSĐB 68 3.2.5 Thực bảo hiểm tín dụng .69 3.2.6 Sử dụng công cụ tài phái sinh 70 3.2.7 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực .70 3.2.8 Phát triển hệ thống công nghệ thông tin .71 3.3 KIẾN NGHỊ 71 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 71 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 74 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Phân loại RRTD theo hình thức rủi ro Sơ đồ 1.2 Phân loại RRTD theo mức độ rủi ro Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Nội Sơ đồ 2.2 Mơ hình chấm điểm xếp hạng TCKT Sơ đồ 2.3 Mơ hình chấm điểm xếp hạng TCTD Bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Tiền gửi Tổ chức kinh tế dân cư Hoạt động đầu tư Hoạt động kinh doanh ngoại tệ toán Bảng 2.4 Tổng dư nợ cho vay giai đoạn 2009-2011 Bảng 2.5 Cho vay theo loại tiền giai đoạn 2009-2011 Bảng 2.6 Tình hình rủi ro tín dụng năm Bảng 2.7 Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng Bảng 2.8 Tỷ lệ TSĐB theo đối tượng khách hàng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBCNV Cán công nhân viên CSTD Chính sách tín dụng DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ GHTD Giới hạn tín dụng HĐTD Hợp đồng tín dụng HMTD Hạn mức tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 10 NQH Nợ hạn 11 QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng 12 RRTD Rủi ro tín dụng 13 TCTD Tổ chức tín dụng 14 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 15 TSĐB Tài sản đảm bảo 16 XDCB Xây dựng LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại tổ chức vai trò quan trọng, trung gian tài kinh tế Hệ thống ngân hàng mối liên quan chặt chẽ với với phần lớn dân cư, tổ chức kinh tế Do tồn phát triển ngân hàng ảnh hưởng to lớn tới kinh tế chất lượng ngân hàng vấn đề đáng quan tâm nhà nước, cá nhân, tổ chức thân ngân hàng Hoạt động kinh doanh ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro rủi ro thị trường, rủi ro tác nghiệp, rủi ro khoản… song rủi ro lớn mà ngân hàng phải đối mặt rủi ro tín dụng Đây loại rủi ro gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống ngân hàng tới kinh tế Tuy nhiên bối cảnh kinh tế Việt Nam nhiều biến động xấu nguy lạm phát, tỉ giá biến động mạnh, thiên tai làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh, thu nhập thành phần kinh tế làm giảm mức độ an tồn tín dụng nói chung hệ thống ngân hàng, chi nhánh Nội SCB (SCB Nội) gặp khơng vấn đề rủi ro tín dụng Chính vậy, đề tài “ Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Nội” em lựa chọn nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Với mục đích hệ thống hóa vấn đề rủi ro tín dụng phương pháp quản trị rủi ro tín dụng sở phân tích, tìm hiểu rủi ro tín dụng mà SCB Nội gặp phải, đưa số giải pháp ngân hàng, số kiến nghị với quan Nhà nước với NHNN nhằm mục đích quản trị rủi ro tín dụng với chi nhánh nói riêng với hệ thống ngân hàng nói chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng mà SCB Nội thực thời gian từ năm 2009 - 2011 kết mà chi nhánh đạt NHTMCP Sài Gòn (SCB) ngân hàng lớn bước tăng trưởng ấn tượng vài năm gần Tổng dư nợ đến cuối năm 2011 15.690 tỷ tăng 7.484 tỷ (tương ứng tăng 91,2% so với cuối năm 2010) Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn tăng 5.111 tỷ (tương ứng tăng 186%) dư nợ cho vay trung dài hạn tăng 3.457 tỷ (tương ứng tăng 171%) so với cuối năm 2010 Sau loại trừ yếu tố giá vàng giá USD cuối năm 2011 tăng so với cuối năm 2010 số dư repo (mua bán kỳ hạn cổ phiếu chưa niêm yết) hạch toán vào dư nợ cho vay dư nợ cho vay thực tế cuối năm 2011 tăng 13.299 tỷ (tương ứng tăng 62% so với năm 2010) Mặc dù vậy, mức tăng cao so với mức tăng trưởng tín dụng chung hệ thống Ngân hàng Việt Nam năm 2011 27,65% Tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 SCB hợp lý thấp so với tốc độ tăng huy động vốn (năm 2011 huy động vốn tăng 244% so với năm 2010) cấu đầu tư tín dụng năm 2011 thay đổi theo hướng tích cực so với năm 2010 Dư nợ kinh doanh bất động sản năm 2010 chiếm 74% tổng dư nợ sang năm 2011 giảm xuống chiếm 58% tổng dư nợ; Cho vay sản xuất kinh doanh năm 2010 chiếm 4,8% tổng dư nợ sang năm 2011 nâng lên chiếm 11,2% tổng dư nợ Trong năm 2012, SCB tiếp tục cấu lại danh mục đầu tư tín dụng theo hướng tiếp tục giảm cho vay lĩnh vực rủi ro cao (kinh doanh bất động sản) tăng cường cho vay ngành nghề rủi ro thấp cho vay sản xuất kinh doanh tiêu dùng để nâng cao tỷ lệ an tồn vốn thực chủ trương Chính phủ Phương pháp nghiên cứu Qua việc sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phương pháp số, phương pháp so sánh khái quát hóa phương pháp tổng hợp, kết hợp với việc sử dụng số liệu thống kê mơ hình ước lượng để luận chứng, khó khăn, hạn chế công tác quản trị rủi ro chi nhánh, từ sở để đưa kiến nghị giải pháp Kết cấu khóa luận Kết cấu khóa luận bao gồm chương: - Chương 1: Rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng SCB Nội - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng SCB Nội Do thời gian nghiên cứu kiến thức thực tế khơng nhiều, viết em nhiều điểm chưa đề cập đến thiếu sót định Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn để chuyên đề thực tập hoàn thiện 10 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SCB CHI NHÁNH NỘI CHƯƠNG I : RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Tín dụng hình thức tín dụng 1.1.1.1 Khái niệm Tín dụng quan hệ kinh tế người vay người cho vay, thông qua trình vận động quỹ tiền tệ để đáp ứng yêu cầu lợi ích họ, từ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Tín dụng phương thức huy động vốn quan trọng kinh tế thị trường Vì sử dụng hiệu phương thức góp phần giải nhu cầu vấn đề cấp thiết cho sản xuất đầu tư phát triển 1.1.1.2 Các hình thức tín dụng - Phân theo thời hạn tín dụng + Tín dụng ngắn hạn: Thời hạn năm Thường sử dụng để tạm thời bổ sung vốn lưu động nhu cầu tiêu dùng cá nhân + Tín dụng trung hạn: Thời hạn từ năm đến năm Được sử dụng để mua sắm tài sản cố định, cải tiến kỹ thuật, mở rộng xây dựng công trình nhỏ + Tín dụng dài hạn: Thời hạn từ năm trở lên Dùng để cung cấp vốn cho xây dựng bản, cải tiến mở rộng sản xuất quy mơ lớn - Phân theo đối tượng tín dụng + Tín dụng vốn lưu động : loại vốn tín dụng sử dụng để hình thành vốn lưu động cho tổ chức kinh tế, cho vay để dự trữ hàng hóa, mua nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất Thời hạn cho vay ngắn hạn + Tín dụng vốn cố định: loại tín dụng sử dụng để hình thành tài sản cố định, mua sắm tài sản cố định, đổi kỹ thuật mở rộng sản xuất, xây dựng xí nghiệp cơng trình Thời hạn cho vay trung dài hạn - Phân theo mục đích sử dụng vốn + Tín dụng sản xuất lưu thơng hàng hóa: loại cấp phát tín dụng cho 64 đầu tư, toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối…nhằm đa dạng hóa thu nhập, phân tán rủi ro nâng cao tỷ trọng thu dịch vụ tổng thu +Bên cạnh việc tăng nguồn thu,SCB trọng đến việc khai thác tối đa lợi ích tài sản khơng để tình trạng lãng phí, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh tối đa hóa lợi nhuận - Với tâm đại hóa cơng nghệ ngân hàng, năm 2012, SCB tập trung đầu tư triển khai corebanking nhằm hỗ trợ tốt hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, trung tâm liệu dự phòng xây dựng nhằm đảm bảo liệu SCB lưu trữ an toàn, quy định - Phấn đấu năm 2012 hoạt động đạt tiêu chuẩn ISO số phân hệ: Hành Chính, TCNS, TTQT… - Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới hoạt động khắp vùng miền nước với dự kiến mở thêm khoảng 30 chinh nhánh 60 70 phòng giao dịch nhằm đưa thương hiệu SCB tiếp cận với khách hàng khắp miền Hoạt động mở rộng mạng lưới khơng giúp SCB tăng thị phần mà góp phần khẳng định thương hiệu SCB thị trường - Đầu tư cho hoạt động quản trị rủi ro nhằm kiểm soát hạn chế tối đa rủi ro xảy cho hoạt động ngân hàng để SCB phát triển bền vững ổn định - Hệ thống hóa quy trình, quy chế, quy định…của ngành ngân hàng SCB.Bổ sung quy định, quy trình, quy chế thiếu nhằm đưa hoạt động ngân hàng khuôn khổ định hướng nhà nước Bên cạnh đó, với hệ thống quy trình , quy chế đầy đủ phù hợp giúp hoạt động kinh doanh hiệu quả, an tồn - Tiếp tục hành thu hút nhân tài để nguồn nhân lực chất lượng cao Thành lập trung tâm đào tạo để triển khai tốt khóa đào tạo nghiệp vụ cho CBNV theo hướng chuyên sâu Từ CBNV phục vụ tư vấn tốt cho khách hàng Trung tâm đào tạo đời giúp cho SCB đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, động từ góp phần khẳng định thương hiệu 65 SCB - Song song với việc tuân thủ chuẩn mực quy định Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu phát triển yêu cầu hội nhập ,SCB tiếp tục nghiên cứu thông lệ chuẩn mực quốc tế để định hướng phát triển sản phẩm đại quốc tế Tiếp tục lựa chọn kiểm toán quốc tế để nâng cao chất lượng hoạt động - Hồn thiện quy trình ,chức nhiệm vụ đưa hội đồng ALCO thức vào hoạt động nhằm quản trị tốt tài sản nguồn vốn ngân hàng để hiệu hoạt động kinh doanh đạt cao - Sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu SCB TTCK sau đàm phán xong cổ đơng chiến lược ngồi nước Qua năm nhìn lại, bên cạnh thành tựu đạt được, SCB cần khắc phục hạn chế năm 2011 để hoạt động tốt Nhất năm 2012, áp lực việc gia tăng vốn buộc SCB phải tăng trưởng lợi nhuận thật mạnh để đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông Đặc biệt, riêng tín dụng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CHI NHÁNH NỘI 3.2.1 Đa dạng hóa danh mục cho vay Hiện nay, sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh chưa thực đa dạng, chủ yếu gồm chứng khoán, bất động sản, cho vay mua ô tô, cho vay lương, cho vay tiêu dùng thấu chi… Do dư nợ cho vay chứng khoán bất động sản chi nhánh chiếm tỷ trọng cao tổng giá trị cho vay cá nhân Hiện nay, hai lĩnh vực chứa nhiều rủi ro nhất, theo Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định hệ số rủi ro 250% cho vay đầu tư chứng khốn, cho vay cơng ty chứng khốn (CK), cho vay kinh doanh bất động sản (BĐS) Vì Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Nội đa dạng hóa danh mục cho vay theo hình thức, sản phẩm, phương thức cho vay giúp sản phẩm tín 66 dụng ngân hàng đa dạng, phong phú, tạo tiện ích cho khách hàng, thu hút nhiều khách hàng đồng thời hạn chế rủi ro danh mục xảy Chi nhánh phát triển sản phẩm cho vay giáo dục, y tế - hai lĩnh vực người dân quan tâm như: cho vay du học, cho vay khám chữa bệnh… Với nhóm khách hàng doanh nghiệp nhóm khách hàng chi nhánh, ngân hàng cần gia tăng cho vay đồng tài trợ, cho vay hợp vốn, cách giúp ngân hàng gia tăng đối tượng khách hàng đồng thời phân tán rủi ro với ngân hàng khác Các sản phẩm cho vay cần hướng tới nhóm khách hàng mục tiêu: phát triển sản phẩm cho vay ngành khác (có thể điều chỉnh phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh ngành đó, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng) Bên cạnh chi nhánh khơng đo lường, kiểm soát khoản vay riêng lẻ, mà cần kiểm tra giám sát danh mục cho vay, chất lượng tín dụng danh mục, để điều chỉnh danh mục cho vay rủi ro đồng thời xây dựng cấu cho vay kỳ kế hoạch hợp lý 3.2.2 Đa dạng hóa khách hàng vay vốn Hiện nay, dư nợ nhóm khách hàng doanh nghiệp chiếm 90% tổng dư nợ SCB Chi nhánh Nội, số khách hàng lớn quen thuộc Tập đồn Hòa Phát, Tổng cơng ty Hapro… dư nợ lớn Do chi nhánh cần tiếp tục trì quan hệ tín dụng với khách hàng này, ưu đãi sách tín dụng, sách chăm sóc khách hàng Bên cạnh đó, chi nhánh cần tiếp thị sản phẩm tín dụng đến khách hàng mới, thuộc lĩnh vực ngành nghề khác nhau, nhằm hạn chế rủi ro tập trung Khi quan hệ tín dụng với khách hàng vay vốn cần xem xét yếu tố: ngành nghề hoạt động khách hàng, quy mô, uy tín….của khách hàng để sản phẩm tín dụng phù hợp sách chăm sóc khách hàng hợp lý Ví dụ: với đối tượng khách hàng thành lập, giao dịch với ngân hàng triển vọng phát triển ngân hàng cần linh hoạt cho khách hàng báo cáo tài khách hàng… nhằm mở rộng quy mơ tín dụng mức độ rủi ro chấp nhận 67 3.2.3 Nâng cao chất lượng phương pháp nhận diện rủi ro Hiện nay, SCB Nội áp dụng hai phương pháp đánh giá rủi ro mang tính truyền thống thẩm định dự án dùng hệ thống chấm điểm tín dụng Với điều kiện kinh tế khơng ngừng phát triển dễ dàng bị biến động hai phương pháp chưa đủ để giúp chi nhánh nhận định toàn rủi ro xảy khoản vay Vì hiệu việc quản trị RRTD phụ thuộc nhiều vào việc phân loại, nhận dạng rủi ro nhánh áp dụng thêm số phương pháp đây, nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá rủi ro tín dụng để từ biện pháp quản lý kịp thời: - Phương pháp dùng bảng so sánh: Nhân viên quan hệ khách hàng xây dựng bảng theo dõi với nội dung thống với khách hàng, bao gồm nội dung cam kết hợp đồng vay vốn nhu cầu vốn, phương án thời gian giải ngân, tiêu tài cần đảm bảo trình vay vốn) Sau lập bảng, nhân viên quan hệ khách hàng thấy chênh lệch, biến động thực tế kế hoạch ban đầu biến động giá trị với giá trị thời gian trước Từ phương án giải hiệu - Phương pháp đồ thị: Khách hàng vay vốn để thực phương án sản xuất kinh doanh ngân hàng thực giao vốn sau thẩm định đầy đủ tiêu tài chính, tiêu phi tài dự án, thấy dự án hiệu khả thi Song trình sử dụng nguồn vốn, khơng phải lúc ngn vốn thực với cam kết, mà nguyên nhân khách quan, chủ quan (như việc sử dụng vốn không tiết kiệm, gây thất lãng phí…) Vì vậy, nhân viên quan hệ khách hàng theo dõi đồ thị chênh lệch sử dụng vốn theo kế hoạch thực tế Qua phương pháp nhận dạng rủi ro đồ thị, ngân hàng theo dõi sát khách hàng, thấy thay đổi bất thường khách hàng trình sử dụng vốn Như vậy, dễ dàng phát sớm dấu hiệu rủi ro, giúp 68 nhận dạng rủi ro kịp thời Đây không phương pháp nhận dạng rủi ro hiệu mà sát với thực tế dễ làm 3.2.4 Tăng cường hiệu TSĐB Các ngân hàng coi tài sản bảo đảm nguồn thu nợ thứ hai nguồn thu nợ thứ (các lưu chuyển tiền tệ) khơng thể tốn nợ Mặt khác, hình thức bảo đảm loại tài sản bảo đảm mức độ an tồn khác Nói cách khác, biện pháp phòng vệ rủi ro rủi ro Hiện tỷ lệ dư nợ đảm bảo NHTMCP Sài Gòn - Chi nhánh Nội xu hướng tăng lên nhằm đảm bảo khả thu hồi khoản nợ cấp Việc tăng tỷ lệ dư nợ đảm bảo xuất phát từ sách tín dụng chi nhánh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng việc thu hồi nợ, song làm giảm nguy rủi ro cho ngân hàng Do vậy, ngân hàng SCB nói chung SCB Chi nhánh Nội nói riêng đề sách TSĐB thích hợp vừa tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng để đảm bảo hạn chế rủi ro cho ngân hàng Chính sách TSĐB chi nhánh cần đảm bảo mối quan hệ rủi ro, thời hạn quy mơ tín dụng: - Quan hệ rủi ro đảm bảo: tất khách hàng loại cho vay phải yêu cầu TSĐB - Quan hệ thời hạn cho vay bảo đảm: thời hạn cho vay dài tỷ lệ cho vay so với giá trị TSĐB thấp Đồng thời phải tiến hành định giá lại tài sản theo định kỳ (thường năm) TSĐB cho vay trung dài hạn cách thức xử lý thích hợp giá trị TSĐB tái định giá nhỏ dư nợ - Quan hệ quy mơ tín dụng TSĐB: tính chất chắn bảo đảm tín dụng tỷ lệ thuận với quy mô khoản cho vay Song khoản cho vay trung dài hạn theo dự án quy mơ lớn phức tạp đòi hỏi ngân hàng phải áp dụng hệ thống bảo đảm gồm nhiều hình thức loại hình tài sản khác Mặt khác, TSĐB khách hàngchi nhánh chấp nhận phần lớn bất động sản (chiếm đến 71%) Đây loại tài sản nhiều rủi ro khó xác định giá trị xác chịu tác động nhiều thị trường, 69 thay đổi sách Nhà nước quan thẩm quyền Do vậy, để giảm tỷ trọng TSĐB bất động sản, NHTMCP Sài Gòn - Chi nhánh Nội khuyến khích khách hàng sử dụng TSĐB giấy tờ giá, mở rộng loại hình TSĐB mà chi nhánh chấp nhận, cần đảm bảo yếu tố sau: - Tính ổn định giá trị TSĐB (hoặc khả tài ổn định người bảo lãnh) - Tính khoản TSĐB, nhanh chóng chuyển TSĐB thành tiền, khả sẵn sàng thực nghĩa vụ bảo lãnh - Phương thức quản lý TSĐB: TSĐB đặt quản lý ngân hàng ngân hàng pháp luật bảo vệ để dễ dàng lấy tài sản bán tính chất an tồn bảo đảm cao Trái lại, tài sản nằm ngồi kiểm sốt ngân hàng tính an tồn đảm bảo thấp Bên cạnh thực hạn chế rủi ro tín dụng xảy ra, SCB ln tn thủ quy định NHNN định 493/2005/QĐ-NHNN việc áp dụng tỷ lệ tối đa việc xác định giá trị TSĐB 3.2.5 Thực bảo hiểm tín dụng Bảo hiểm vị trí đặc biệt hệ thống quản lý RRTD ngân hàng sở bảo hiểm ngân hàng nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm cho ngân hàng ngân hàng gặp cố rủi ro biết đến giới Bankers Blanket Bond (BBB), lần hiệp hội nhà bảo lãnh Mỹ đưa áp dụng ngân hàng Mỹ Quản trị RRTD bảo hiểm phận thiếu quan điểm an ninh kinh tế ổn định kinh doanh Bảo hiểm tín dụng cam kết bồi thường cho người cấp tín dụng khơng thu hồi nợ từ người nhận tín dụng (bao gồm nước ngồi nước) người nhận tín dụng rơi vào tình trạng khả tốn, trì hỗn khơng trả nợ, rủi ro trị… Do vậy, SCB nói chung SCB - Chi nhánh Nội nói riêng cần tích cực hợp tác với cơng ty bảo hiểm nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 70 3.2.6 Sử dụng công cụ tài phái sinh Việc sử dụng cơng cụ tài phái sinh giúp ngân hàng chuyển đổi rủi ro từ bên bán rủi ro sang bên mua rủi ro, đồng thời giá trị tài sản giữ nguyên bảng cân đối kế toán ngân hàng Các cơng cụ tài phái sinh sử dụng chủ yếu cơng tác quản trị RRTD hốn đổi tín dụng, hốn đổi rủi ro vỡ nợ, quyền chọn tín dụng, hợp đồng tương lai Thơng qua công cụ này, ngân hàng giảm thiểu rủi ro gặp phải Tuy nhiên, SCB thực chế quản lý tập trung vốn, nên cơng cụ tài phái sinh áp dụng Hội sở chính, chi nhánh Nội nói riêng chi nhánh SCB nói chung chưa chủ động sử dụng công cụ phái sinh Điều làm giảm hiệu quản lý rủi ro tín dụng SCB Do vây, SCB cần nhanh chóng: - Xây dựng phận chuyên môn chuyên thực công việc mua bán công cụ phái sinh tín dụng - Xây dựng quy trình nghiệp vụ chuẩn mua bán cơng cụ phái sinh tín dụng - Xác định rõ khoản vay rủi ro, khoản vay rủi ro mà ngân hàng không muốn nắm giữ để sử dụng công cụ phái sinh thiết lập cấu danh mục cho vay hợp lý 3.2.7 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển, khoa học kỹ thuật - công nghệ đổi hàng ngày, đào tạo cán nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho cán điều thiếu Cũng hoạt động sản xuất kinh doanh nào, nhân tố người nhân tố vô quan trọng định thành bại ngân hàng Vì vậy, để hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động quản lý ngân hàng nói riêng hiệu cần quan tâm đến việc đào tạo, đào tạo lại giáo dục đội ngũ cán ngân hàng Tại SCB nói chung SCB - Chi nhánh Nội nói riêng, đội ngũ cán nhân thường thường người trẻ, động, nhiệt tình với cơng việc song kinh nghiệm chưa nhiều Do đó, ngân hàng cần tích cực tổ chức lớp tập huấn nghiệp 71 vụ nâng cao trình độ kinh nghiệm cho cán ngân hàng Thông qua đào tạo thường xuyên, cán ngân hàng cung cấp thêm nhiều kiến thức lĩnh vực, nhận định nghề nghiệp tốt hơn, dụng tốt kiến thức khoa học, tự nhiên, xã hội công nghệ ngân hàng để xem xét, đánh giá tiêu kỹ thuật, phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn, khả hoàn trả yếu tố cần thiết khác liên quan đến định cho vay Bên cạnh đó, cán ngân hàng giỏi, cán chủ chốt, chi nhánh cần thêm sách đãi ngộ nhân viên, khuyến khích đội ngũ cán làm việc, tạo điều kiện cho họ thăng tiến, nhằm tránh tình trạng “chảy máu chất xám” 3.2.8 Phát triển hệ thống công nghệ thông tin Công nghệ ngân hàng đòn bẩy cho đột phá hoạt động kinh doanh ngân hàng Do ngân hàng SCB đổi ứng dụng công nghệ phục vụ đắc lực cho công tác quản trị phát triển dịch vụ ngân hàng tiên tiến; phát triển hệ thống công nghệ thông tin như: POS, Contact Center; củng cố phát triển sở hạ tầng hệ thống: giám sát tài nguyên mạng; mạng định hướng theo dịch vụ (SONA); kiểm soát truy nhập máy trạm; tăng cường công tác xử lý thông tin phục vụ quản trị điều hành ngân hàng MIS, CRM Năm 2010, SCB đứng đầu danh sách ICT Việt Nam Index (chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ thông tin) nằm Top 10 CIO tiêu biểu khu vực Đông Dương Tuy nhiên, với phát triển không ngừng công nghệ thông tin, ngân hàng cần tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thơng tin mình, cập nhật cơng nghệ nhằm làm tăng hiệu hoạt động, giảm rủi ro lỗi hệ thống thông tin 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Rủi ro ngân hàng rủi ro tính chất dây truyền tác động đến mặt đời sống xã hội Do đó, hoạt động Ngân hàng phủ quan tâm Hơn nữa, hoạt động ngân hàng nằm khuôn khổ pháp lý chung, nhằm 72 tăng cường hiệu ngành ngân hàng nói chung hoạt động quản lý RRTD nói riêng Chính phủ ngành liên quan cần: - Hồn thiện mơi trường pháp lý nói chung Mơi trường pháp lý ổn định phù hợp điều kiện quan trọng để ngân hàng doanh nghiệp hoạt động tốt Nhất hoạt động ngân hàng liên quan đến nhiều ngành sản xuất kinh doanh với sản phẩm dịch vụ đa dạng không ngừng đổi mới, chịu chi phối nhiều luật khác Sự mâu thuẫn, không rõ ràng Luật tổ chức tín dụng, luật đất đai, luật đầu tư ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngân hàng làm tăng rủi ro cho ngân hàng Đồng thời, cần hoàn thiện pháp luật mua bán nợ xử lý TSĐB tạo điều kiện cho ngân hàng lý nợ xấu Hiện nay, TSĐB bất động sản (đất đai, nhà cửa…) chiếm tỷ trọng lớn tổng TSĐB ngân hàng nói chung ngân hàng SCB nói riêng Do vậy, thiếu đồng khơng thống quy định pháp luật xử lý TSĐB gây khó khăn cho ngân hàng việc thu hồi nợ - Xây dựng hệ thống giám sát tài ứng dụng nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro Hiện hệ thống giám sát tài Việt Nam xây dựng theo mơ hình phân tán Việc kiểm tra, giám sát định chế tài phân chia cho quan khác nhau: + Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm kiểm tra, tra giám sát hoạt động tổ chức tín dụng + Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm tra, quản lý giám sát hoạt động cơng ty chứng khốn thị trường chứng khốn nói chung + Bên cạnh đó, hoạt động cơng ty bảo hiểm giám sát Bộ Tài Hơn mơ hình tại, quan vừa thực chức cấp phép, ban hành chế sách vừa thực chức hướng dẫn, triển khai thực kiêm ln vai trò kiểm tra, tra giám sát (theo phân cấp 73 trên) Mơ hình dẫn tới thiếu liên thông vấn đề thực giám sát hệ thống tài Các quan chức khó phát mối liên hệ, giao dịch bất minh ba đối tượng Từ đó, dẫn đến việc gây rủi ro hoạt động ngân hàng nói riêng hệ thống tài nói chung Do vậy, lâu dài, Chính phủ nên xem xét việc xây dựng mơ hình giám sát tài hợp nhất, Ủy ban giám sát tài quốc gia trách nhiệm giám sát hoạt động lĩnh vực tài là: ngân hàng, chứng khoán bảo hiểm Tuy nhiên, ngắn hạn, cần tiếp tục củng cố lực phận giám sát riêng lẻ, cụ thể - Do hoạt động ngân hàng gắn liền với hoạt động thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản… nên Chính phủ cần tạo điều kiện để phát triển đồng thị trường tài Khi thị trường chứng khốn, bất động sản phát triển chúng hỗ trợ, tương tác lẫn giúp ngân hàng phát triển Song cần quy định phù hợp nhằm hạn chế tình trạng bong bóng bất động sản, gây nhiễu thị trường, từ tác động xấu đến kinh tế nói chung thị trường tài nói riêng - Cần tăng cường việc thống kê tổng hợp số liệu tài ngành kinh tế; xây dựng kho liệu công khai tốc độ tăng trưởng, thị phần ngành sản xuất kinh doanh… Hiện nay, thông tin tốc độ tăng trưởng ngành kinh tế Tổng cục thống kê Việt Nam tổng hợp Song số liệu ngành chưa đầy đủ cập nhật nhanh chóng, gây khó khăn cho cán ngân hàng việc đưa nhận xét, đánh giá tổng quát ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp vay vốn hoạt động - Tạo điều kiện kinh doanh ổn định, bình đẳng sách hỗ trợ ngành phát triển, đầu tư giao thông vùng giàu tài nguyên thiên nhiên, đưa sách khuyến khích đầu tư cho doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước ngồi… Một mơi trường kinh doanh thuận lợi giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, đồng thời thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động 74 sản xuất tiêu dùng tăng trưởng, nhu cầu vay vốn tăng, đồng thời doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu góp phần giảm thiểu RRTD cho ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Hoạt động NHTM chịu quản lý trực tiếp NHNN, hoạt động hệ thống ngân hàng nói chung ngân hàng SCB nói riêng ln phải nằm khuôn khổ, quy định NHNN Việc tổ chức, quản lý NHNN hiệu tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng phát triển Sau vài kiến nghị với NHNN nhằm tăng hiệu hoạt động NHNN tạo điều kiện cho công tác quản trị RRTD NHTM đảm bảo: - Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng Sự hoạt động cách hiệu trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) kênh thông tin vô quan trọng cho hệ thống ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên, thông tin tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chưa đáp ứng số lượng chất lượng Vì mà CIC khơng cần mở rơng quy mơ thơng tin mà cần nâng cao chất lượng thông tin cung cấp Để làm điều này, NHNN cần thực biện pháp sau: + Phối hợp chặt chẽ với NHTM, trung tâm thông tin quan quản lý Nhà nước doanh nghiệp, để thu thập thêm thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam Trên sở đó, CIC xếp, phân loại thơng tin cần cung cấp cho NHTM cách nhanh chóng xác + Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trò, trách nhiệm cung cấp khai thác thơng tin từ CIC Đồng thời, biện pháp xử lý TCTD không thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch hay gây nhiễu thông tin + Liên hệ tổ chức thông tin quốc tế, ngân hàng nước nhằm khai thác thơng tin đối tác nước ngồi ý định đầu tư vào Việt Nam + Củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ thông tin mới, đại hóa tự 75 động hóa tất công đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm thông tin - Tăng cường hoạt động tra giám sát NHNN với NHTM nhằm đảm bảo cho hoạt động ngân hàng khuôn khổ mà NHNN quy định: việc thực tỷ lệ an toàn vốn, thực DTBB, thực quy định NHNN quy chế cho vay, bảo lãnh… Bao gồm: + Hoạt động tra ngân hàng cần kết hợp phương thức giám sát từ xa (sử dụng thơng tin báo cáo, nhằm phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức tín dụng để đề biện pháp xử lý cần thiết) phương thức tra chỗ (trực tiếp tổ chức tín dụng nhằm xác định trạng hoạt động cụ thể đối tượng tra đánh giá tuân thủ qui chế, đảm bảo chất lượng tài sản, an toàn vốn, chiều sâu cơng tác quản lí, khả toán khả sinh lời) nhằm nâng cao hiệu hoạt động tra ngân hàng + NHNN cần tiếp tục hoàn thiện phương pháp tra Hiện nay, phương pháp giám sát tuân thủ với nội dung giám sát theo định hiệu lực tỏ hiệu không theo kịp với phát triển hệ thống ngân hàng không phù hợp với thông lệ quốc tế Chính vậy, NHNN tiến hành xây dựng thực triển khai phương pháp giám sát theo CAMELS Tuy nhiên, tiến độ triển khai chậm nội dung liên quan đến phương pháp giám sát chưa làm rõ mặt pháp lý - Tăng cường hoạt động dự báo rủi ro NHNN: NHNN tăng cường việc phân tích dự báo rủi ro thông qua biến động kinh tế, tình hình tín dụng, dự trữ NHTM… Từ đó, điều chỉnh lãi suất bản, sử dụng cơng cụ tài phù hợp - Phối hợp với Bộ tài hồn thiện ban hành hệ thống kế toán theo chuẩn mực quốc tế IAS Việc thực kế toán ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế IAS giúp ngân hàng hạn chế rủi ro - Xây dựng hệ thống biện pháp kiểm sốt luồng vốn quốc tế nợ nước ngồi, giám sát khoản vay cho vay ngoại tệ nhằm tránh rủi ro tỷ giá, ngoại hối kỳ 76 hạn đồng thời giúp ngân hàng cảnh báo sớm rủi ro + Sử dụng tích cực cơng cụ dự trữ bắt buộc: Yêu cầu tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ phải cao nhiều so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc VND Nếu tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ, NHTM phải cân nhắc việc tăng lãi suất huy động ngoại tệ, đồng thời tăng lãi suất cho vay ngoại tệ để bù cho dự trữ bắt buộc Theo đó, người dân chuyển sang gửi ngoại tệ doanh nghiệp giảm vay ngoại tệ, giảm tình trạng găm giữ ngoại tệ, giảm cung cho thị trường + Tiếp tục thực biện pháp quản lý sử dụng ngoại tệ, hạn chế cho vay ngoại tệ cho vay đồng Việt Nam để mua ngoại tệ toán nhập mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng nhập không thiết yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập Bộ Cơng thương ban hành - NHNN cần trọng đến việc rà soát, sửa đổi bổ sung ban hành quy định liên quan đến hoạt động tín dụng NHTM Khi ban hành văn pháp luật cần trọng đến tính khả thi quy định tương lai tính chặt chẽ văn - Quy định rõ ràng hệ thống XHTD nội bộ: Hiện nay, theo quy định NHNN, hệ thống XHTD nội TCTD phải tối thiểu bao gồm: sở pháp lý liên quan đến thành lập ngành nghề kinh doanh khách hàng; tiêu kinh tế tổng hợp liên quan đến tình hình kinh doanh, tài chính, tài sản, khả thực nghĩa vụ theo cam kết; uy tín TCTD giao dịch trước Tuy nhiên, sở quy định NHNN, TCTD xây dựng hệ thống XHTD riêng, dựa vào kinh nghiệm, điều kiện kinh doanh tiêu chí ngân hàng tự lựa chọn Điều khiến NHNN khó kiểm sốt đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng để từ đưa giải pháp phù hợp Do vậy, NHNN cần đưa hệ thống XHTD chuẩn để ngân hàng đồng việc đánh giá chất lượng khoản vay 77 KẾT LUẬN Tuy khó khăn kinh tế khủng hoảng tài phạm vi tồn cầu, chất lượng tín dụng ngân hàng SCB dấu hiệu dần cải thiện Song, việc nâng cao chất lượng tín dụng thơng qua hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu ngân hàng giai đoạn Dựa sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, chuyên đề thực tập nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng SCB mặt hạn chế cần khắc phục Từ đó, em mạnh dạn đưa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng sở quan điểm định hướng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Đề tài viết sở kết hợp lý thuyết rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng với kinh nghiệm thực tiễn cơng tác tín dụng tác giả Tuy nhiên, hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, nên đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, mong đóng góp ý kiến Thầy Cô, bạn bè, đồng nghiệp Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn ban lãnh đạo nhân viên phòng tín dụng NHTMCP Sài Gòn (Chi nhánh Nội) bảo, giúp đỡ em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn ! 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ■ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo thường niên năm 2008-2011, Báo cáo sơ kết hoạt động tháng đầu năm 2012 PGS, TS Trần Huy Hoàng (chủ biên) (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh PGS, TS Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng (2003), Giải pháp xử lý nợ xấu tiến trình tái cấu Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam, Nhà xuất thống kê ■ TÀI LIỆU TIẾNG ANH Edward I Alman (2001), Managing credit risk : Achanllenge for the new millennium Hennie van Greuning Sonjatanovic (1999), Analyzing banking risk, the word Bank ... ro tín dụng ngân hàng thương mại 28 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - CHI NHÁNH HÀ NỘI 31 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG SCB ... quan Chính phủ Ngân hàng Nhà nước ban hành 31 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG SCB 2.1.1... dụng ngân hàng : Chính sách tín dụng ngân hàng thể việc Ngân hàng muốn hướng đến khách hàng lựa chọn khách hàng mức độ ưa thích rủi ro ngân hàng Mỗi ngân hàng lựa chọn hướng riêng, có ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – chi nhánh hà nội , báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – chi nhánh hà nội , CHƯƠNG I : RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, - Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đệ Nhất, Bảng 2.7: Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay