Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần đình quốc

52 68 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:13

MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Danh mục bảng biểu iii Danh mục phụ lục iv Lời mở đầu v CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguyên tắc hạch toán hàng hóa .1 1.1.3 Yêu cầu quản lý hàng hóa 1.1.4 Nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá .1 1.2 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phương thức mua hàng chứng từ kế toán 1.2.3 Phương pháp tính giá nhập kho .3 1.2.4 Kế toán nghiệp vụ mua hàng 1.2.4.1 Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên .3 1.2.4.2 Hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 1.2.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp 1.3 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG .7 1.3.1 Khái niệm bán hàng .7 1.3.2 Phương thức bán hàng chứng từ kế toán 1.3.3 Phương pháp tính giá xuất kho 1.3.4 Kế toán nghiệp vụ bán hàng 1.3.4.1 Tài khoản sử dụng 1.3.4.2 Hạch toán nghiệp vụ bán hàng 1.3.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp 12 1.4 KẾ TOÁN DỰ TRỮ HÀNG HÓA 12 1.4.1 Quá trình dự trữ 12 1.4.2 Hạch toán kiểm kê hàng hóa 13 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC 14 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC 14 2.1.1 Khái quát trình thành lập phát triển công ty .14 2.1.2 Đặc điểm quy mô hoạt động 14 2.1.3 Chức nhiệm vụ quyền hạn công ty 14 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý: 14 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban: 16 2.1.4 cấu tổ chức sản xuất kinh doanh Công Ty 19 2.1.4.1 Thuận lợi .19 2.1.4.2 Khó khăn 19 2.1.5 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 20 2.1.5.1 Hình thức tổ chức máy kế toán 20 2.1.5.2 cấu tổ chức máy kế toán .20 2.1.5.3 Chức nhiệm vụ máy kế toán .21 2.1.5.4 Chức nhiệm vụ kế toán viên 22 2.1.5.5 Chế độ kế toán áp dụng 24 2.1.5.6 Các loại sổ sách Công ty sử dụng 25 2.1.6 Quan hệ với phận khác .26 2.1.7 Các công cụ phương tiện tính tốn kế tốn 26 2.2 THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC .27 2.2.1 Hạch toán nghiệp vụ mua hàng 27 2.2.1.1 Quy trình mua hàng 28 2.2.1.2 Tài khoản sử dụng: TK152, 611, 331 29 2.2.1.3 Chứng từ sử dụng gồm: 29 2.2.1.4 Trích số nghệp vụ mua hàng phát sinh Cơng ty Cổ Phần Đình Quốc số liệu tháng 05/2011 29 2.2.1.5 Sơ đồ hạch toán tổng hợp tháng 05/2011 31 2.2.2 Hạch toán nghiệp vụ bán hàng 31 2.2.2.1 Quy trình bán hàng Cơng ty .32 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng: TK 155, 631, 632, 131 34 2.2.2.3 Chứng từ sử dụng gồm: 34 2.2.2.4 Trích số nghệp vụ bán hàng phát sinh Công ty Cổ Phần Đình Quốc số liệu minh họa tháng 05/2011 34 2.2.2.5 Sơ đồ hạch toán tổng hợp tháng 05/2011 37 2.2.3 Hạch tốn hàng hóa dự trữ: 37 2.2.3.1 Hạch toán chi tiết hàng tồn kho: 37 2.2.3.2 Trình tự kiểm kê 37 2.2.3.3 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 38 CHƯƠNG III: NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ .39 3.1 NHẬN XÉT 39 3.1.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn 39 3.1.2 Nhận xét công tác kế tốn lưu chuyển hàng hóa Cơng ty: 40 3.1.3 Ưu điểm nhược điểm 40 3.1.3.1 Ưu điểm 40 3.1.3.2 Nhược điểm: 41 3.2 KIẾN NGHỊ .42 3.2.1 Về tổ chức 42 3.2.2 Tăng doanh thu bán hàng .42 3.2.3 Về máy kế toán .42 3.2.3.1 Phần mềm kế toán 42 3.2.3.2 Nên lập dự phòng phải thu khó đòi .42 3.2.3.3 Đối với kế tốn cơng nợ bán hàng 43 3.2.3.4 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 43 3.2.3.5 Quá trình mua hàng 45 KẾT LUẬN Phụ lục đính kèm Tài liệu tham khảo Nhận xét đơn vị thực tập Nhận xét giảng viên hướng dẫn Nhận xét giảng viên phản biện Nhận xét hội đồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đơng CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1.1 Khái niệm - Lưu chuyển hàng hóa đưa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng thông qua phương thức mua bán để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhu cầu xã hội phương thức mua bán hàng hóa : - Bán bn cho doanh nghiệp: kết thúc q trình hàng hóa lĩnh vực lưu thơng - Bán lẻ: bán trực tiếp cho người tiêu dùng, kết thúc trình hàng hóa chuyển sang lĩnh vực tiêu dùng 1.1.2 Ngun tắc hạch tốn hàng hóa - Kế tốn kho không kiêm thủ kho người trực tiếp quản lý hàng - Phải lựa chọn phương pháp hàng tồn kho, phương pháp tính giá xuất kho cho phù hợp với doanh nghiệp - Hạch tốn hàng hóa phải hạch toán chi tiết giá trị vật Luôn đảm bảo khớp giá trị vật, thực tế số liệu sổ kế toán tổng hợp chi tiết - Mở đầy đủ sổ sách tổng hợp chi tiết để theo dõi 1.1.3 Yêu cầu quản lý hàng hóa - Quản lý từ khâu lưu kho, bảo quản đến xuất bán - Quản lý mặt số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa - Phải thống phận: kế toán, kinh doanh kho… tên gọi, nhãn hiệu, quy cách, mã số, phương pháp tính giá 1.1.4 Nhiệm vụ hạch tốn lưu chuyển hàng hoá * Trong kinh tế thị trường, đơn vị kinh doanh tồn phát triển ln phải bám sát tình hình thị trường để tiến hành hoạt động kinh doanh hiệu Để cung cấp thông tin hữu hiệu cho nhà quản trị định cơng tác kế tốn ln phải cập nhật nhanh chóng, xác Trong doanh nghiệp thương mại cơng tác kế tốn lưu chuyển hàng hố đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới kết kinh doanh công ty Để cung cấp cho nhà quản trị cách xác, kịp thời cơng tác kế tốn lưu chuyển hàng hoá doanh nghiệp phải thực nhiệm vụ sau: SVTH: Võ Thị Ánh Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đông - Phản ánh kịp thời, xác tình hình nhập- xuất- tồn kho hàng hố số lượng, giá cả, chất lượng, tình hình bảo quản hàng hố dự trữ Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ mua, bán hàng hoá - Quản lý chặt chẽ tình hình biến động dự trữ hàng hoá, phát xử lý kịp thời hàng hoá giảm chất lượng, giá khó tiêu thụ - Tổ chức tốt nghiệp vụ hạch toán chi tiết hàng hố, ln ln kiểm tra tình hình ghi chép kho, quầy hàng Thực tốt chế độ kiểm tra, đối chiếu sổ sách ghi chép kết kiểm kê hàng hoá kho quầy hàng - Lựa chọn phương pháp tính giá vốn hàng hố xuất bán cho phù hợp với tình hình đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp để đảm bảo tiêu lãi gộp hàng hoá - Ghi nhận doanh thu bán hàng đầy đủ kịp thời phản ánh kết mua bán hàng hoá, tham gia kiểm kê đánh giá lại hàng hố - Tính tốn xác chi phí liên quan đến q trình mua bán hàng hoá, khoản giảm trừ doanh thu, khoản tốn cơng nợ với nhà cung cấp với khách hàng - Xác định kết tiêu thụ lên báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG 1.2.1 Khái niệm Mua hàng giai đoạn trình lưu truyển hàng hóa mà người mua quyền sở hữu hàng hóa quyền sở hữu tiền tệ 1.2.2 Phương thức mua hàng chứng từ kế toán phương thức mua hàng: - Mua hàng trực tiếp: Căn vào hợp đồng kinh tế ký kết, doanh nghiệp cử cán nghiệp vụ mang giấy ủy nhiệm nhận hàng đến đơn vị bán để nhận hàng theo quy định hợp đồng hay để mua hàng trực tiếp sở sản xuất, thị trường chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hoá doanh nghiệp - Mua hàng theo phương thức chuyển hàng: Bên bán vào hợp đồng kinh tế ký kết đơn đặt hàng, chuyển hàng tới cho bên mua, giao hàng kho bên mua hay địa điểm bên mua quy định trước  Chứng từ kế tốn: - Hóa đơn giá trị gia tăng (bên bán lập) - Hóa đơn bán hàng (bên bán lập) - Bảng kê mua hàng hoá - Phiếu nhập kho SVTH: Võ Thị Ánh Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đông - Biên kiểm nhận hàng hoá - Phiếu chi, giấy báo nợ, phiếu tốn tạm ứng… 1.2.3 Phương pháp tính giá nhập kho - Theo quy định, hàng hoá nhập mua hoạt động kinh doanh thương mại tính theo phương pháp giá thực tế nhằm đảm bảo nguyên tắc giá chi phí Tính giá hàng mua việc xác định giá ghi sổ hàng hoá mua vào Giá thực tế hàng hoá mua vào xác định: Giá thực tế nhập kho = Giá mua + Các khoản thuế khơng hồn lại + Chi phí thu mua - Khoản giảm giá, chiết khấu thương mại hưởng Trong đó: - Giá mua hàng hố số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người bán theo hợp đồng hay hoá đơn Tuỳ thuộc vào phương thức tính thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp áp dụng,giá mua hàng hoá quy định khác Cụ thể: + Đối với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, giá mua hàng hố giá mua chưa thuế giá trị gia tăng đầu vào + Đối với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng hàng hố khơng thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng giá mua hàng hố bao gồm thuế giá trị gia tăng đầu vào - Ngoài ra, trường hợp hàng hoá mua vào trước bán cần phải gia cơng chế biến giá mua hàng hố bao gồm tồn cho phí phát sinh q trình - Giảm giá hàng bán số tiền mà người bán giảm cho người mua Khoản ghi giảm giá mua hàng hoá Giảm giá hàng mua bao gồm: giảm giá đặc biệt, bớt giá hồi khấu - Chi phí thu mua hàng hóa chi phí phát sinh liên quan đến việc thu mua hàng hóa chi phí vận chuyển, bốc dỡ, hao hụt định mức 1.2.4 Kế toán nghiệp vụ mua hàng 1.2.4.1 Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên  Tài khoản sử dụng: - TK 152: “Nguyên liệu, vật liệu” - TK 153: “Công cụ, dụng cụ” SVTH: Võ Thị Ánh Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đơng - Ngòai tài khoản kế tốn sử dụng số TK liên quan như: TK 1111, 1121, 331, 1331 NỢ TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu” SDĐK: Trị giá mua nguyên liệu, NỢ đường” vật liệu tồn đầu kỳTK 151 “Hàng mua -đang Xuất NLVL kỳ (sản phẩm, kinh SPS: - Trị giá mua NLVL vào doanh, để bán, th ngồi gia cơng, chế nhập kho theo giá hóa đơn (mua biến góp vốn liên doanh); ngoài, tự chế, thuê gia - Trị giá NLVL trả lại người bán công, chế biến, nhận góp vốn giảm giá; lien doanh nguồn khác); - Trị giá NLVL thiếu bị phát - Trị giá NLVL thừa phát kiểm kê; kiểm kê; - Kết chuyển trị giá thực tế NLVL tồn - Kết chuyển trị giá thực tế kho đầu kỳ (phương pháp kiểm kê định NLVL tồn kho cuối kỳ (theo kỳ) phương pháp kiểm kê định kỳ) Cộng số phát sinh Nợ Cộng số phát sinh SDĐK: - Giá trị hàng mua - Giá trị hàng mua SDCK: Trị giá NLVL đường đường nhập kho tồn kho cuối kỳ Cộng số phát sinh Nợ Cộng số phát sinh SDCK : Trị giá hàng đường lúc cuối kỳ NỢ TK 153 “Cơng cụ, dụng cụ” CĨ SDĐK: Trị giá mua công cụ, dụng cụ tồn đầu kỳ SPS: - Trị giá mua CCDC vào nhập kho theo giá hóa đơn (mua ngồi, tự chế, th ngồi gia cơng, chế biến, nhận góp vốn lien doanh nguồn khác); - Trị giá CCDC hàng hóa thừa phát kiểm kê; - Kết chuyển trị giá thực tế CCDC tồn kho cuối kỳ (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) Cộng số phát sinh Nợ SVTH: Võ Thị Ánh SDCK: Trị giá CCDC tồn kho cuối kỳ Cộng số phát sinh Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đông - Xuất CCDC kỳ (sản phẩm, kinh doanh, để bán, th ngồi gia cơng, chế biến góp vốn liên doanh); - Trị giá CCDC trả lại người bán giảm giá; - Trị giá CCDC thiếu bị phát kiểm kê; - Kết chuyển trị giá thực tế CCDC tồn kho đầu kỳ (phương pháp kiểm kê định kỳ) - Mua hàng nhập kho đủ chứng từ Nợ 152: Giá mua NLVL theo hóa đơn Nợ 1331: Thuế giá trị gia tăng đầu vào 111: Tổng giá trị tốn tiền mặt 112: Tổng giá trị tốn tiền gửi ngân hàng 331: Tổng giá trị tốn chưa trả người bán 1.2.4.2 Hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ SVTH: Võ Thị Ánh Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đơng - Phương pháp kiểm kê định kỳ phương pháp vào kết kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ vật tư, hàng hoá sổ kế tốn tổng hợp từ tính giá trị hàng hoá, vật tư xuất dùng kỳ theo cơng thức: Trị giá hàng hố xuất kỳ = Trị giá hàng hố lại đầu kỳ + Trị giá hàng hoá tăng thêm kỳ - Trị giá hàng hố lại cuối kỳ  Tài khoản sử dụng: - TK 611 + TK 6111: “Mua nguyên liệu, vật liệu” + TK 6112: “Mua hàng hóa” - TK 151, TK 152, TK 153 dùng để phản ánh giá trị hàng tồn kho đầu kỳ cuối kỳ - TK 611 sử dụng cho nghiệp vụ hạch toán kiểm kê định kỳ, tài khoản khơng số dư cuối kỳ NỢ TK 611( 6112) “ Mua hàng” - Trị giá thực tế hàng hóa tồn - Kết chuyển trị giá thực tế tồn kho đầu kho đầu kỳ kỳ - Trị giá thực tế gửi bán - Kết chuyển trị giá thực tế hàng gửi chưa xác định tiêu thụ bán chưa xác định tiêu thụ cuối kỳ kỳ - Kết chuyển trị giá thực tế hàng - Trị giá thực tế hàng mua đường cuối kỳ đường đầu kỳ - Trị giá hàng hóa xuất kho kỳ - Trị giá thực tế hàng mua vào - Số tiền giảm giá số hàng hóa kỳ, hàng hóa bán mua khơng quy cách, phẩm bị trả lại kỳ chất hợp đồng ký Cộng số phát sinh Nợ Cộng số phát sinh * Trình tự hạch tốn: SVTH: Võ Thị Ánh Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đơng - Giá trị hàng hóa, vật tư mua vào nhập kho kỳ theo dõi, phản ánh TK trung gian (TK 611- mua hàng) không theo dõi TK hàng tồn kho Các TK tồn kho sử dụng đầu kỳ cuối kỳ kế toán để phản ánh giá trị hàng tồn đầu kỳ cuối kỳ 1.2.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp 152, 153 611 Kết chuyển giá trị hàng tồn đầu kỳ 111,112 331 Mua hàng 133 111, 112, 331 Hàng trả lại người bán 133 111, 112, 331 111, 112, 331 Chi phí mua hàng Chiết khấu hàng mua 111, 112, 331 Giảm giá mua người bán chấp nhận 133 Sơ đồ 1: Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 1.3 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 1.3.1 Khái niệm bán hàng SVTH: Võ Thị Ánh Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đông 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng: TK 155, 631, 632, 131 - TK 155: Thành phẩm - TK 631: Chi phí sản xuất - TK 632: Giá vốn hàng bán - TK 131: Phải thu khách hàng 2.2.2.3 Chứng từ sử dụng gồm: - Giấy đề nghị xuất vật tư- hàng hóa - Phiếu xuất kho - Hóa đơn giá trị gia tăng đầu - Phiếu giao hàng - Phiếu thu - Giấy báo - Và sổ sách liên quan 2.2.2.4 Trích số nghệp vụ bán hàng phát sinh Công ty Cổ Phần Đình Quốc số liệu minh họa tháng 05/2011 ĐVT: Đồng - Ngày 05/05/2011 Công ty giao sản phẩm Boca (hàng mẫu) cho Thành Đại Đồng Nai tổng trị giá lô hàng 1.866.000đ Thu tiền mặt Xem phụ lục 20,21,22,23 Nợ TK 1111 : 1.866.000 TK 5112 : 1.866.000 Ở nghiệp vụ chứng từ giao hàng đồng thời chứng từ thu tiền - Ngày 07/05/2011 Công ty giao sản phẩm DQ (hàng mẫu) cho khách hàng bán lẻ A Dân tổng trị giá lô hàng 1.257.000đ hưởng chiết khấu 3% Phụ lục 24 Nợ TK 1111 : 1.257.000 Nợ TK 635: 39.000 TK 5112 : 1.277.000 Ở nghiệp vụ chứng từ giao hàng đồng thời chứng từ thu tiền - Ngày 10/05/2011 Công ty xuất bán nợ lô hàng theo số HĐ: 0001179 cho DNTN Xuân Lang tổng giá trị lô hàng 8.967.651đ bao gồm thuế GTGT 10% Xem (phụ lục 25,26) Nợ TK 131 : 8.967.651 TK 5112 : 8.152.410 3331: 815.241 SVTH: Võ Thị Ánh Trang 34 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đơng - Thu tiền theo bán cáo doanh thu ngày 14/05/2011 nhân viên bán hàng Võ Ngọc Thanh Lưu Xem (phụ lục 27,28) Nợ TK 111: 13.333.000 TK 131: 13.333.000 - Ngày 16/05/2011 Công ty xuất bán nợ lô hàng theo số HĐ: 0001180 cho Cty TNHH Nguyễn Thảo Nguyên tổng giá trị lô hàng 11.635.355đ bao gồm thuế GTGT 10% Xem (phụ lục 29) Nợ TK 131 : 11.635.335 TK 5112 : 10.577.595 3331: 1.057.760 - Xuất bán lẻ lô hàng theo số PX001089 ngày 30/05/2011 cho khách hàng Nguyễn Văn Minh Chấp nhận toán sau nhận hàng Phụ lục 30,31 Nợ TK 131 : 12.620.000 TK 5112 : 12.620.000 - Ngày 31/05/2011 Ngân hàng gửi giấy báo hàng vừa xuất ngày 30/05/2011 khách hàng Nguyễn Văn Minh Phụ lục 32,33 Nợ TK 1121: 12.620.000 TK 131: 12.620.000  Xác định giá vốn hàng bán Công Ty sử dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ nên xác định giá vốn hàng bán tháng 05/2011 sau: - Đầu kỳ: + Kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ Nợ TK 632: 17.651.494.036 TK 155: 17.651.494.036 + Kết chuyển giá trị dở dang đầu kỳ Nợ TK 631: 833.877.771 TK 154: 833.877.771 SVTH: Võ Thị Ánh Trang 35 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đơng - Căn báo cáo chi phí sản xuất kỳ (Phụ lục 34 ) tập hợp chi phí sản xuất kỳ: Nợ TK 631: 2.853.289.542 TK 621: 2.012.556.897 TK 622: 255.466.412 TK 627: 585.266.233 - Cuối kỳ kiểm kê hàng tồn kho: + Trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Nợ TK 154: 1.440.243.338 TK 631: 1.440.243.3381 + Kết chuyển giá thành sản xuất Nợ TK 632: 2.853.289.542 TK 631: 2.853.289.542 + Trị giá thành phẩm tồn cuối kỳ Nợ TK 155: 17.062.591.251 TK 632: 17.062.591.251 Trị giá - tồn cuối kỳ + Trị giá = nhập = 17.651.494.036 + 2.853.289.542 - 17.062.591.251 kỳ = 3.442.192.322 + Kết chuyển giá vốn thành phẩm xuất bán xác định tiêu thụ kỳ Nợ TK 911: 3.442.192.322 TK 632: 3.442.192.322 Giá vốn hàng bán kỳ SVTH: Võ Thị Ánh = Trị giá tồn đầu kỳ Trị giá + nhập kỳ = Trang 36 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đơng 2.2.2.5 Sơ đồ hạch tốn tổng hợp tháng 05/2011 632 155 155 17.062.591.251 17.651.494.036 911 3.442.192.322 631 2.853.289.542 2.2.3 Hạch tốn hàng hóa dự trữ: 2.2.3.1 Hạch tốn chi tiết hàng tồn kho: - Hạch toán chi tiết hàng tồn kho tiến hành đồng thời kho phòng sản xuất- kinh doanh, phòng kế tốn + Ở kho theo dõi số lượng, phòng dự án – kinh doanh theo dõi số lượng giá trị - Hàng ngày, thủ kho vào chứng từ nhập - xuất hàng hóa ghi số lượng thực nhận, thực xuất vào thẻ kho Sau ghi vào thẻ kho xong, thủ kho chuyển toàn chứng từ nhập xuất lên phòng kinh doanh Các chứng từ nhập xuất hàng hóa từ kho gửi lên nhân viên phòng dự án kinh doanh kiểm tra chứng từ đối chiếu với hóa đơn GTGT ghi vào thẻ kho 2.2.3.2 Trình tự kiểm kê * Công ty thực kiểm kê móc thời gian khác - Kiểm kê cuối kỳ (tháng): nhân viên phòng DAKD chuyển tồn hóa đơn chứng từ mua hàng, bán hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho cho kế toán kho ghi vào bảng kê nhập, bảng kê xuất vào bảng tổng hợp N-X-T hàng hóa cuối kỳ SVTH: Võ Thị Ánh Trang 37 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đông Phiếu nhập Bảng kê nhập Thẻ kho Bảng tổng hợp xuấtnhập tồn Phiếu xuất Bảng kê xuất - Kiểm kê cuối quý: + Cuối quý, nhân viên phòng DAKD vào thẻ kho đối chiếu với thẻ kho thủ kho bảng tổng hợp N-X-T hàng hóa bên kế tốn kho để xem xét lượng tồn thực tế + Cuối quý, nhân viên phòng KCS kế tốn tiến hành kiểm kê hàng hóa số lượng chất lượng Nếu sai lệch tiến hành lập biên kiểm nghiệm hàng hóa Tuy nhiên, cơng ty khơng xác định tỷ lệ hao hụt định mức hạch toán kết kiểm kê thừa hay thiếu 2.2.3.3 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: - Cơng ty khơng lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho SVTH: Võ Thị Ánh Trang 38 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đơng CHƯƠNG III: NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ 3.1 NHẬN XÉT 3.1.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn - Là doanh nghiệp lớn, công ty tổ chức tốt trình nhập xuất hàng hóa Tất nghiệp vụ xảy phản ánh kịp thời, xác, kết hoạt động kinh doanh ngày hiệu - Q trình mua bán hàng hóa diễn tương đối thuận lợi, chế nhà nước ngày thơng thống giai đoạn hội nhập kinh tế giới giúp cho q trình lưu chuyển hàng hóa thị trường thuận lợi hơn, thúc đẩy nghiệp vụ mua bán hàng hóa diễn nhanh chóng - Với đội ngũ cán bộ, nhân viên nổ, kinh nghiệm trình độ nên q trình bán hàng công ty đạt hiệu cao - Hiệu công việc thệ rõ qua lực cá nhân Cùng với ban lãnh đạo nghiêm khắc, cứng rắn hành động đưa công ty ngày phát triển thành tích đóng góp khơng nhỏ cơng tác kế tốn thể mặt sau:  Về công tác hạch tốn: - Từ cơng việc hạch tốn ban đầu đến việc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ Công ty tiến hành cách cẩn thận, đảm bảo số liệu pháp lý, xác theo yêu cầu Bộ tài Nói chung, cơng tác hạch tốn Cơng ty sát với thực tế em học từ việc mua hàng đến bán hàng  Về máy kế tốn: - Hiện nay, cơng ty áp dụng phần mềm kế toán máy để giải khối lượng cơng việc lớn, phòng kế tốn cơng ty tổ chức tốt việc luân chuyển chứng từ, ghi sổ tính tốn vừa đảm bảo tính đầy đủ, hợp pháp vừa đảm bảo tính kịp thời, xác Vì vậy, đáp ứng thơng tin cần thiết, kịp thời, xác cho Cơng ty  So sánh thực tế với lý thuyết cơng tác kế tốn - Về phần mềm, q trình thực cơng tác kế tốn cơng ty Cổ phần Đình Quốc biến chuyển lớn từ áp dụng phần mềm kế tốn Phần mềm Cơng ty đặt viết riêng nhằm phù hợp quy mô hoạt động đăc điểm kinh doanh cơng ty Nó hỗ trợ Cơng ty công tác quản lý, tiết kiệm thời gian cơng sức SVTH: Võ Thị Ánh Trang 39 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đông - Về mặt chứng từ, công ty sử dụng biểu mẫu chứng từ kế toán theo quy định Nhà Nước - Về sổ sách, sổ in máy tờ rời đóng lại nên đảm bảo tính rõ ràng, khơng tẩy xóa - Nói cách khác cơng ty vận dụng nguyên tắc kế toán vào thực tế cách hợp lý phù hợp với mơ hình kinh doanh Công ty 3.1.2 Nhận xét công tác kế tốn lưu chuyển hàng hóa Cơng ty:  Q trình mua hàng : - Tổ chức cơng tác thu mua đảm bảo số lượng chất lượng  Q trình bán hàng: - Cơng ty CP Đình Quốc đời lâu kinh doanh uy tín cao nên Cơng ty tạo cho vị trí đứng vững thị trường nước nói chung thị trường Tp Hồ Chí Minh nói riêng Người tiêu dùng biết đến sản phẩm công ty Công ty tạo niềm tin khách hàng tất doanh nghiệp quan hệ mua bán với cơng ty 3.1.3 Ưu điểm nhược điểm 3.1.3.1 Ưu điểm - Hoạt động công ty hướng đạt kết khả quan, tiêu kế hoạch đề đạt vượt qua Hiện hệ thống nhà phân phối, đại lý công ty tỉnh, thành phố nước ngày mở rộng kinh doanh hiệu - Công ty sản xuất, kinh doanh hàng kiếng trang trí nội thất tổ chức máy kế toán phù hợp với đặc điểm quản lý kinh doanh cơng ty - Mỗi phần hành kế tốn nhân viên đảm bảo tốt công việc kiểm sốt nội Cơng ty - Hàng ngày kế tốn viên thực cơng việc mình, sau số liệu chuyển cho kế tốn tổng hợp vào sổ báo cáo tài - Các chứng từ kế tốn lập đảm bảo tính trung thực, hợp pháp phản ánh dung nội dung kinh tế phát sinh Công ty biểu mẫu Bộ Tài Chính quy định Các chứng từ lưu trữ cẩn thận, theo thứ tự niên độ kế toán tiện lợi cho kiểm tra đối chiếu cần thiết - Bộ phận kế tốn ln cập nhật thông tin việc bổ sung sửa đổi Bộ Tài Chính Vì quy định Cơng ty tiếp nhận nhanh chóng thay đổi SVTH: Võ Thị Ánh Trang 40 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đông - Do quy mô hoạt động công ty tương đối lớn tập trung nơi khác cơng ty vận dụng tốt hình thức kế tốn vừa tập trung vừa phân tán cách hiệu Các phận phụ thuộc phân cấp quản lý khác - Thực công tác quản lý theo phân cấp quản lý - Hàng tháng phận kế tốn khác thực cơng tác kế tốn tương đối hoàn chỉnh nghiệp vụ kinh tế phát sinh phận theo phân cấp phòng kế toán trung tâm Các nhân viên phận nhiệm vụ thu thập chứng từ, kiểm tra xử lý sơ chứng từ, định kỳ gửi chứng từ kế toán, số liệu phòng kế tốn trung tâm - Tại phòng kế tốn trung tâm chứng từ kế toán xử lý lưu trữ hợp lý theo file riêng nhà cung cấp tiêu thụ nhà đại lý, nhà phân phối, cửa hàng Công ty theo tháng 3.1.3.2 Nhược điểm: - Nhiều lúc phần mềm bị tải số liệu lớn, dẫn đến máy thường hay đứng tổng hợp số liệu không hết ảnh hưởng đến cơng việc kế tốn - Nhiều chương trình phần mềm kế tốn khơng xử lý được, phải chuyển sang Excel để xử lý làm tính thống tồn vẹn phần mềm kế tốn - Hàng tuần phòng kế tốn chưa tổ chức họp nêu việc tồn đọng cần giải việc làm thời gian tới, qua để kế tốn viên thơng báo cho kế tốn trưởng vướng mắc q trình ghi chép tìm phương pháp xử lý - Cuối năm khoản phải thu tồn đọng với giá trị lớn khoản nợ kéo dài nhiều năm, thể cụ thể số sổ sách thực tế Công ty không thu Chính điều làm giảm số vốn quay vòng cho Cơng ty dẫn đến khó khăn tài - Cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, cuối kỳ phát số lượng hàng tồn kho lớn Trong giá thị trường, ngày ln biến động làm ảnh hưởng đến giá sản phẩm - Công tác mua hàng Công ty q rập khn, ln theo trình tự cố định Nếu đơn hàng gấp từ phía khách hàng phận sản xuất gặp trở ngại chậm tiến độ giao hàng SVTH: Võ Thị Ánh Trang 41 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đơng 3.2 KIẾN NGHỊ * Cơng tác kế tốn nói chung kế tốn lưu chuyển hàng hóa nói riêng cơng việc phức tạp, đòi hỏi tính xác, đầy đủ, kịp thời Vì thế, hồn thiện cơng tác kế toán việc làm cần thiết thường xuyên cấp quản lý Mặc dù tổ chức tốt song cơng tác kế tốn cơng ty khơng thể tránh khỏi tồn cần điều chỉnh Bằng hiểu biết hạn hẹp mình, xin phép đề xuất vài ý kiến lưu chuyển hàng hóa đơn vị: - Hóa đơn, chứng từ phận kho chuyển lên phận liên quan chuyển vào tương đối nhiều Cơng ty cần thêm khơng gian rộng phòng riêng dùng cho việc lưu trữ chứng từ để thuận tiện cho việc quản lý tốt 3.2.1 Về tổ chức - Xem xét, xếp lại cấu tổ chức hoạt động Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu nhằm phát huy tối đa suất làm việc cá nhân, quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cá nhân, phận nhằm tránh tình trạng trùng chéo cơng việc đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí 3.2.2 Tăng doanh thu bán hàng - Tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ cách tìm kiếm thị trường tiêu thụ, Cơng ty nên chọn thị trường tập trung gần thị trường khu vực để mở rộng thị trường - Xây dựng giá bán phù hợp, Công ty cần phải kịp thời nắm bắt thông tin nhu cầu người tiêu dùng, quan hệ cạnh tranh, khả thu nhập khả cung ứng mặt hàng thị trường để xây dựng cho giá bán linh hoạt phù hợp Từ tạo thêm uy tín để chiếm lĩnh thị trường đạt khối lượng tiêu thụ lợi cho cơng ty - Đẩy mạnh chiến lược tiếp thị quảng cáo 3.2.3 Về máy kế toán 3.2.3.1 Phần mềm kế toán - Công ty nên nâng cấp phần mềm công ty sử dụng nhằm phục vụ việc xử lý kế toán nhanh kịp thời - Hợp đồng với bên bán, để phần mềm bảo trì, khơng bị lỗi 3.2.3.2 Nên lập dự phòng phải thu khó đòi - Với yếu điểm để giảm thiểu khoản nợ kéo dài nhiều năm nhằm bù đắp khoản chi phí, đồng thời giảm bớt khó khăn mà Cơng ty gặp phải nên lập dự phòng phải thu khó đòi: SVTH: Võ Thị Ánh Trang 42 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đông - TK sử dụng 139 + Bên Nợ:  Hồn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi;  Xố khoản nợ phải thu khó đòi + Bên Có:  Số dự phòng phải thu khó đòi lập tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp + Số dư bên Có:  Số dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi cuối kỳ - Khi chứng chắn khoản nợ phải thu khó đòi phù hợp với quy đinh chế độ tài hành doanh nghiệp tính tốn số dự phòng cần phải lập theo khoản nợ theo cách đây: + Cách :  thể ước tính tỷ lệ định ( theo kinh nghiệm ) tổng doanh số thực bán chịu  Số dự phòng cần lập = Doanh số phải thu * với Tỷ lệ ước tính + Cách :  Dựa tài liệu hạch toán chi tiết khoản nợ phải thu khách hàng, phân loại theo thời hạn thu nợ, khoản nợ tiền hàng hạn xếp loại khách hàng nghi ngờ theo quy định Doanh nghiệp cần thông báo cho khách hàng sở thông tin phản hồi từ khách hàng, kể phương pháp xác minh để xác định số dự phòng cần lập theo số % khó thu thẩm định  Dự phòng cần lập = % Mất nợ * Nợ phải thu khách hàng nghi ngờ 3.2.3.3 Đối với kế tốn cơng nợ bán hàng - Định kỳ hàng tuần kiểm tra tuổi nợ số nợ lũy kế - Tiến hành đối chiếu với lịch toán để định kịp thời khách hàng trễ nợ Chẳng hạn liên hệ với phận điều phối cử người đòi nợ nhằm hạn chế vốn bị chiếm dụng đến mức thấp 3.2.3.4 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nhằm bù đắp khoản thiệt hại thực tế xảy vật tư, sản phẩm, hàng hoá tồn kho bị giảm giá; đồng thời phản SVTH: Võ Thị Ánh Trang 43 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đơng ánh giá trị thực hàng tồn kho doanh nghiệp lập báo cáo tài vào cuối kỳ hạch tốn - Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phản ánh Tài khoản 159- “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” sử dụng để điều chỉnh giá gốc hàng tồn kho tài khoản hàng tồn kho - Bên Nợ: + Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho hồn nhập ghi giảm giá vốn hàng bán kỳ - Bên Có: + Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập tính vào giá vốn hàng bán kỳ - Số dư bên Nợ: + Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối kỳ - Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu: + Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý), lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lần đầu tiên, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho * Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý) tiếp theo: + Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế toán năm lớn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết số chênh lệch lớn hơn, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho + Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế toán năm nhỏ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối kỳ kế tốn trước chưa sử dụng hết số chênh lệch nhỏ hơn, ghi: Nợ TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho TK 632 - Giá vốn hàng bán (chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) SVTH: Võ Thị Ánh Trang 44 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đơng 3.2.3.5 Q trình mua hàng - Nên quy trình mua hàng dự bị ngắn gọn, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất đồng thời kịp tiến độ giao hàng cho khách - Quy cách đặt hàng cần rõ ràng, số lượng xác tránh trường hợp hàng đến kho phát sai quy cách không với yêu cầu phận sản xuất - Nếu đơn hàng kế hoạch sản xất cần giao gấp khách hàng mà thiếu nguyên liệu phòng cung ứng báo trực tiếp giám đốc để phê duyệt tiến hành mua vật tư thời gian sớm - Kế hoạch đặt hàng phải chủ động thời gian nhận hàng (thời gian, địa điểm ) - Cần nắm bắt thời gian giao hàng nhà cung cấp, nhằm xếp kho bãi không gian để hàng đồng thời đáp ứng nhu cầu cần thiết phận sản xuất SVTH: Võ Thị Ánh Trang 45 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đơng KẾT LUẬN chế thị trường tạo môi trường thuận lợi, tạo tự chủ kinh doanh cho doanh nghiệp song chế thị trường tạo cạnh tranh gay gắt Tại Công ty sản xuất, việc hạch tốn lưu chuyển hàng hóa vai trò quan trọng cơng tác kế tốn Cơng ty định đến sống doanh nghiệp sản xuất Cùng vai trò thơng tin ngày xem chìa khố cho hoạt động kinh doanh, điều khẳng định thêm tầm quan trọng cơng tác kế tốn lưu chuyển hàng hố nói riêng Đứng trước thách thức Cơng ty Cổ Phần Đình Quốc nắm bắt hội hiểu rõ tính thiết yếu cơng tác này, khơng Cơng ty trọng cho cơng tác kế tốn việc nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn nhân viên, nâng cấp trang thiết bị ngày đáp ứng tốt công việc Với đội ngũ lãnh đạo đội ngũ cán nhân viên làm việc nhiệt tình, hăng say, đồn kết Cơng ty Cổ Phần Đình Quốc ngày phát triển nữa, đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng, góp phần đưa kinh tế nước nhà ngày lên Thời gian thực tập công ty giúp đỡ nhân viên Phòng kế tốn hướng dẫn thầy Nguyễn Tăng Đông với nỗ lực thân, tơi hồn thành đề tài Do thời gian thực tập chưa thật nhiều, trình độ hiểu biết chưa sâu, tài liệu nghiên cứu hạn chế nên phần trình bày khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi SVTH: Võ Thị Ánh Trang 46 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đơng mong góp ý bảo thầy cơ, cán Phòng kế tốn Cơng ty Cổ Phần Đình Quốc Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình thầy Nguyễn Tăng Đơng anh chị phòng kế tốn cơng ty giúp hoàn thành đề tài thực tập SVTH: Võ Thị Ánh Trang 47 Khóa Luận Tốt Nghiệp Th.S: NguyễnTăng Đông KẾT LUẬN chế thị trường tạo môi trường thuận lợi, tạo tự chủ kinh doanh cho doanh nghiệp song chế thị trường tạo cạnh tranh gay gắt Tại Cơng ty sản xuất, việc hạch tốn lưu chuyển hàng hóa vai trò quan trọng cơng tác kế tốn Cơng ty định đến sống doanh nghiệp sản xuất Cùng vai trò thơng tin ngày xem chìa khố cho hoạt động kinh doanh, điều khẳng định thêm tầm quan trọng công tác kế tốn lưu chuyển hàng hố nói riêng Đứng trước thách thức Cơng ty Cổ Phần Đình Quốc nắm bắt hội hiểu rõ tính thiết yếu cơng tác này, khơng Cơng ty trọng cho cơng tác kế tốn việc nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn nhân viên, nâng cấp trang thiết bị ngày đáp ứng tốt công việc Với đội ngũ lãnh đạo đội ngũ cán nhân viên làm việc nhiệt tình, hăng say, đồn kết Cơng ty Cổ Phần Đình Quốc ngày phát triển nữa, đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng, góp phần đưa kinh tế nước nhà ngày lên Thời gian thực tập công ty giúp đỡ nhân viên Phòng kế tốn hướng dẫn thầy Nguyễn Tăng Đông với nỗ lực thân, hoàn thành đề tài Do thời gian thực tập chưa thật nhiều, trình độ hiểu biết chưa sâu, tài liệu nghiên cứu hạn chế nên phần trình bày khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong góp ý bảo thầy cơ, cán Phòng kế tốn Cơng ty Cổ Phần Đình Quốc Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình thầy Nguyễn Tăng Đơng anh chị phòng kế tốn cơng ty giúp hoàn thành đề tài thực tập SVTH: Võ Thị Ánh Trang 48 ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC - Cơng ty chủ yếu bán hàng theo phương thức bán lẻ với đối tượng chủ yếu doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng … 2.2.1 Hạch toán nghiệp vụ mua hàng * Nguồn hàng - Hàng hóa. .. bán hàng phát sinh Công ty Cổ Phần Đình Quốc số liệu minh họa tháng 05/2011 34 2.2.2.5 Sơ đồ hạch toán tổng hợp tháng 05/2011 37 2.2.3 Hạch tốn hàng hóa dự trữ: 37 2.2.3.1 Hạch toán. .. HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC 2.1.1 Khái qt q trình thành lập phát triển cơng ty - Tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần đình quốc , Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần đình quốc , CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN, 2 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG., 3 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC., 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC., 2 THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC., CHƯƠNG III: NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay