TÌM HIỂU SỰ HƯỞNG LỢI TỪ RỪNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC GIAO KHOÁN, BẢO VỆ RỪNG Ở XÃ IA PUCH, THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ IA PUCH, HUYỆN CHƯPRÔNG, TỈNH GIA LAI

67 24 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ LOAN TÌM HIỂU SỰ HƯỞNG LỢI TỪ RỪNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC GIAO KHOÁN, BẢO VỆ RỪNG IA PUCH, THUỘC BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ IA PUCH, HUYỆN CHƯPRÔNG, TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NƠNG LÂM KẾT HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 ] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ LOAN TÌM HIỂU SỰ HƯỞNG LỢI TỪ RỪNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC GIAO KHOÁN, BẢO VỆ RỪNG IA PUCH, THUỘC BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ IA PUCH, HUYỆN CHƯPRƠNG, TỈNH GIA LAI Ngành: Nơng Lâm Kết Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỘC Người hướng dẫn : ThS NGUYỄN QUỐC BÌNH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 i LỜI CẢM ƠN Khóa luận thực thành công, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho tơi có ngày hơm nay; - Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm Khoa Lâm Nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu; - Quý Thầy, Cô Trường giảng dạy giúp đỡ suốt năm đại học; - Thầy Nguyễn Quốc Bình trực tiếp hướng dẫn tơi cách tận tình suốt q trình thực khóa luận; - Anh Phan Quốc Huy (cán kỹ thuật thuộc BQL rừng phòng hộ Ia Puch), Nguyễn Thị Hương (trưởng BQL rừng phòng hộ Ia Puch), Siu Bêp (chủ tịch Ia Puch), Rơ Lan Mế (thôn trưởng thôn ChưKos) giúp đỡ nhiệt tình tơi suốt thời gian thực tập Ia Puch; - UBND Ia Puch, Huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai tạo điều kiện thuận lợi để tơi thực khóa luận; Cuối xin cảm ơn tất bạn bè tập thể lớp DH07NK góp ý, giúp đỡ để tơi hồn thành khóa luận TP HCM, tháng 7/2011 NGUYỄN THỊ LOAN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iv TĨM TẮT Khóa luận: “Tìm hiểu hưởng lợi từ rừng người dân việc giao khoán, bảo vệ rừng Ia Puch, thuộc Ban Quản rừng phòng hộ Ia Puch, huyện Chư prông, tỉnh Gia Lai” thực từ ngày 21/02/2011 đến ngày 21/07/2011 Các nghiên cứu đề tài thực dựa vào hộ gia đình tham gia nhận khoán bảo vệ rừng địa phương rừng phòng hộ Ia Puch thơng với phương pháp sử dụng: Thu thập thơng tin sẵn có địa phương quan liên quan, kết hợp vấn người dân thôn với câu hỏi bảng vấn câu hỏi bán cấu trúc khác để làm rõ nội dung đề tài Trong q trình nội nghiệp, chúng tơi sử dụng phần mềm xử số liệu để tổng hợp phân tích số liệu Khóa luận nhằm tìm hiểu q trình giao khốn, bảo vệ rừng quyền lợi, trách nhiệm thay đổi hưởng lợi người dân tham gia nhận khoán quản bảo vệ rừng địa bàn Ia Puch Qua thấy người dân nhận chưa nhận từ sách hưởng lợi từ rừng Qua nghiên cứu đề tài đạt kết sau: • Chương trình GĐGR thực với tham gia người dân suốt tiến trình, đảm bảo lợi ích nguyện vọng họ Nhờ chương trình thu hút toàn cộng đồng việc bảo vệ phát triển tài nguyên rừngNgười dân tham gia quản bảo vệ rừng vừa giúp bảo vệ nguồn nước cho sinh hoạt sản xuất nông nghiệp, vừa cung cấp gỗ vào việc xây dựng sở hạ tầng công cộng (trường học, trạm xá…), cung cấp lâm sản phụ, góp phần nâng cao đời sống người dân cộng đồng • Hiệu chương trình giao khốn, bảo vệ rừng thể rõ mặt hội, nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân Tuy nhiên chương trình chưa thể rõ hiệu mặt sinh kế, chưa tạo thêm thu nhập ổn định cho người từ nghề rừng Chính sách hưởng lợi từ sản phẩm rừng chưa đến với người dân v ABSTRACT Thesis: "Understanding about the benefits from the forest of people in allocation of forests and protection of forests in Ia Puch commune of the forests management Ia Puch, Chu Prong district, Gia Lai province" made from 21/02/2011 to 21/07/2011 The research themes are made based on the household to participate in forest protection at the local and Ia Puch forests through the method used: Gathers information available at locally and agencies involved, combining interviews with villagers from the interview questions in the table and the other semi-structured questions to clarify the content of the topic The during the subject, we use the data processing software to synthesize and analyze data Thesis had purpure learning about the contracting process, protection of forests as well as rights and responsibilities with changes in the benefit of the people participating in the contracted management and protection of forests in the Ia Puch commune Thereby, seeing people get nothing and have not received anything from the policy benefits from the forest By studying the subject has achieved the following results: ● The FLA was done with the participation of people throughout the process, to ensure the interests and aspirations of their own Thus the program has attracted the whole community in protecting and developing forest resources ● People involed in the management of forest protection has helped protect the water sources for living and agricultural production, providing timber to the construction of public infrastructure (schools, clnics…) as well as provide forest products, contributing to improving people's lives in the community ● The effectiveness of the contracting program, protection is quite clear in terms of social awareness of forest protection for the people But the program has not demonstrated effectiveness in terms of livelihood, not to create a more stable income for people from the forest Policy benefits from the forest products not reach people vi MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iv TÓM TẮT v ABSTRACT vi MỤC LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi DANH SÁCH CÁC BẢNG xii Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Quan điểm giới giao đất giao rừng 2.2 Quan điểm Việt Nam giao đất giao rừng 2.3 Ý nghĩa việc thực giao, khoán bảo vệ rừng 2.4 Một số văn pháp luật liên quan đến sách giao đất, giao rừng cho thuê rừng Việt Nam 2.5 Sự hưởng lợi số mơ hình quản bảo vệ rừng có tham gia người dân số địa phương nước 2.5.1 Tình hình triển khai sách giao đất, giao rừng sách hưởng lợi tỉnh Sơn La năm 2002 2.5.1.1 Kết đạt .8 2.5.1.2 Hạn chế 2.5.2 Kết công tác khoán rừng hưởng lợi Lâm trường Ka Nak huyện Kbang – tỉnh Gia Lai 10 2.6 Đối tượng nghiên cứu .12 vii 2.6.1 Điều kiện tự nhiên 12 2.6.1.1 Vị trí địa 12 2.6.1.2 Địa hình 13 2.6.1.3 Đất đai 13 2.6.2 Điều kiện khí hậu thủy văn 13 2.6.2.1 Khí hậu 13 2.6.2.2 Thuỷ văn 14 2.7 Điều kiện kinh tế- hội 14 2.7.1 Tình hình Kinh tế .14 2.7.2 Tình hình văn hóa – hội .15 2.7.3 Cơ sở hạ tầng 15 Chương MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Mục tiêu 17 3.2 Nội dung 17 3.3 Phương pháp nghiên cứu 18 3.3.1 Thu thập thông tin thứ cấp .18 3.3.2 Thu thập thông tin sơ cấp 19 3.3.3 Xử thông tin 20 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Tiến trình giao đất giao rừng địa phương 21 4.1.1 Các bước tiến trình giao khốn bảo vệ rừng cho người dân BQL rừng phòng hộ Ia Puch 22 4.1.2 Hiện trạng rừng giao cho cộng đồng 24 4.1.3 Những kết ban đầu đạt việc giao đất giao rừng 25 4.1.4 Những tồn vấn đề nảy sinh trình triển khai thực việc giao khoán rừng địa phương 26 4.2 Chính sách hưởng lợi giao khốn, bảo vệ rừng hoạt động quản khai thác, sử dụng sản phẩm người dân đất rừng giao 28 viii 4.2.1 Các hướng dẫn UBND tỉnh Gia Lai thành lập dự án giao khốn bảo vệ rừng BQL rừng phòng hộ Ia Púch 28 4.2.2 Chính sách hưởng lợi giao khốn, bảo vệ rừng 28 4.2.3 Các hoạt động quản khai thác, sử dụng sản phẩm người dân đất rừng giao 30 4.2.3.1 Các hoạt động quản khai thác rừng sau nhận giao khoán 30 4.2.3.2 Những sản phẩm phép khai thác sau nhận khoán tình hình sử dụng sản phẩm .31 4.2.3.3 Sự khác việc quản lý, khai thác khác hưởng lợi sản phẩm từ rừng trước sau nhận khoán 35 4.3 Trách nhiệm quyền hưởng lợi từ rừng người dân giao rừng 36 4.3.1 Trách nhiệm người dân giao rừng 36 4.3.1.1 Trách nhiệm theo hợp đồng ký kết người dân BQL 36 4.3.1.2 Trách nhiệm người dân thực tế .37 4.3.2 Quyền hưởng lợi người dân giao rừng .38 4.3.2.1 Quyền hưởng lợi người dân theo hợp đồng 38 4.3.2.2 Quyền hưởng lợi người dân thực tế 39 4.4 Những thuận lợi khó khăn cơng tác giao khoán, bảo vệ rừng địa phương .40 4.4.1 Thuận lợi 40 4.4.2 Khó khăn 41 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận .45 5.2 Kiến nghị .46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 48 ix lượng thú săn ít, thú nhỏ bị săn bắt Sau nhận khoán có người nhận khốn săn bắn hay làm bẫy khu vực rừng nhận Điều làm hạn chế số lượng người săn bắn khu vực khuyến khích hộ tham gia nhận khoán Rừng bảo vệ tốt bảo vệ nguồn nước, đất sản xuất đảm bảo cho sản xuất nông lâm nghiệp người dân, hạn chế mùa, thiên tai, góp phần đáp ứng u cầu hội tín ngưỡng tơn giáo, truyền thống văn hóa lợi ích việc thấy trước mắt lại quan trọng 4.4 Những thuận lợi khó khăn cơng tác giao khoán, bảo vệ rừng địa phương 4.4.1 Thuận lợi Người dânphong tục tập quán sản xuất đời sống văn hóa từ lâu đời gắn với việc sử dụng đất, sử dụng rừng, sản xuất lâm sản gia dụng, liệu tiêu dùng đời sống gia đình cộng đồng Tiền cơng khốn BQL chi trả cho người dân không cao đáp ứng hết nhu cầu người dân, năm họ nhận số tiền khoảng 2,7 triệu Số tiền không nhiều lại quan trọng với người dân, đặc biệt hộ khó khăn Số tiền vào cuối năm giúp họ cải thiện số mặt thiếu thốn trả nợ, mua sắm đồ đạc… Người JRai có tính gắn kết cộng đồng cao, nhận đất nhận rừng theo nhóm giúp họ hỗ trợ sản xuất quản rừng Khi triển khai nhận đất nhận rừng, người dân tổ chức nhận theo phương thức mà họ lựa chọn Nhóm hộ người dân tự lựa chọn phù hợp với nhu cầu nguyện vọng, lực họ như: Điều kiện canh tác, hợp tác sản xuất, hay nhu cầu sở thích sử dụng lâm sản… Ngồi nhóm trưởng, nhóm phó, hay ban quản rừng thơn người có uy tín người dân địa phương bầu chọn, tham gia nhóm quản bảo vệ tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp họ tự giác thực theo phân cơng lao động nhóm 40 Việc tham gia quản khu rừng giao không làm người dân tốn thêm nhiều thời gian hay công sức, vị trí gần nơi sản xuất tạo điều kiện cho họ thường xuyên vào rừng Người dân vốn sống gần rừng, họ am hiểu khu vực mà sống, bên cạnh việc kiểm tra theo phân công nhóm ngày họ vào rừng kiếm củi, săn bắt hái lượm thu hái số lâm sản phụ khác…Chính thói quen ngày người dân thuận lợi cho công việc tuần tra bảo vệ rừng Sự hỗ trợ từ nhiều phía tổ chức, cấp quyền, cán nơng nghiệp huyện thường xuyên họp với nhóm cộng đồng trao đổi thông tin cung cấp kỹ thuật quản rừng Qua buổi tiếp xúc kiến thức người dân khoa học, kỹ thuật ứng dụng chăn nuôi, nông nghiệp thông tin văn hóa hội nâng cao Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, rừng nơi cung cấp nguyên liệu, sản phẩm cho sống họ mà che chở họ trước thiên tai khắc nghiệt Những lợi ích gắn liền với đời sống đồng bào dân tộc tạo thuận lợi cho cơng tác giao khốn bảo vệ rừng Với thuận lợi vậy, cơng tác giao khốn rừng cho đồng bào dân tộc tạo cho họ vừa tiếp tục phát huy truyền thống vừa tiếp thu phương thức QLBVR làm giàu thêm truyền thống họ 4.4.2 Khó khăn Khu vực rừng nơi giao khoán chịu nhiều sức ép từdân sống chung quanh đặc biệt ngày có nhiều tiếp cận cộng đồng dân cư nơi khác đến (di dân tự do), người xâm chiếm đất đai, khai hoang để trồng Mặc dù BQL nhiều hoạt động tăng cường tuần tra chưa thể ngăn chặn Vì công tác quản bảo vệ, ngăn chặn khai thác gặp nhiều khó khăn Bên cạnh vấn đề di dân tự sống người dân khu vực nguyên nhân gây khó khăn cho cơng tác giao khốn Họ người sản xuất nông nghiệp nên giá nông sản sản phẩm nông nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống họ Nếu giá thấp mùa họ xâm nhập vào rừng để khai thác trái phép lâm sản để phục vụ cho nhu cầu kinh tế họ Họ có suy nghĩ đơn 41 giản: khơng canh tác rẫy họ vào rừng kiếm sống họ không nghĩ đến thay đổi cấu trồng vật ni, hay mơ hình canh tác nhằm cải thiện đời sống cho Sản xuất nơng nghiệp chạy theo giá thị trường, loại nơng sản có giá cao người dân đổ xơ trồng đến giá hạ hay giá ảnh hưởng lớn đến đời sống gia đình Khi tuần tra phát có người xâm phạm tiếp cận vào lô rừng người dân để khai thác lâm sản trái phép phục vụ cho nhu cầu sống ngày mà người thân, bà con, hàng xóm, tính vị nể mà người thân hay bà hàng xóm, người dân khơng thể giải sợ lòng hàng xóm đến kỳ họ thường bị trừ tiền nhận khốn Ngồi việc đối mặt với tiếp cận người thân, hàng xóm họ phải đối mặt với tiếp cận lâm tặc hay người dân từ nơi khác tới gặp phải trường hợp này, người dân thiếu kiến thức luật không dám đấu tranh sợ trả thù cá nhân Do khơng dám đấu tranh báo cáo cho BQL giải nên năm có nhiều hộ bị trừ tiền cơng rừng bị khai thác Khu vực nhận khoán nằm giáp biên giới, xa khu dân cư phí cho lần tuần tra làm hạn chế số lần kiểm tra bảo vệ rừng người dân Ông Rơ Lah Mế làng Chưkos, tổ trưởng nhóm cho biết khoảng cách từ nhà đến khu vực giao khoán chạy xe máy phải giờ, nên số tiền hỗ trợ khơng đủ chi phí tiền xăng xe Bảng 4.7: Khoảng cách từ nhà dân đến khu vực nhận khoán Khoảng cách Số hộ Tỉ lệ % < 5km 28 - 15 km 14 44 15 - 25 km 16 > 25 km 12 Tổng 32 100 (Nguồn: số liệu thu thập qua điều tra) 42 Căn vào bảng ta thấy có nhiều hộ gia đình phải xa (trung bình từ – 15 km) nên việc tuần tra gặp nhiều khó khăn, kiểm tra nơi xa, thường rừng già nằm sâu bên Do vậy, thời gian chi phí cho việc tuần tra bảo vệ rừng người dân tăng lên nhiều không đảm bảo hiệu công tác quản bảo vệ rừng Các trạng thái rừng theo quy định tỉnh, hỏi người dân họ khơng nắm người dân có khái niệm rừng non, rừng khoanh nuôi tái sinh, rừng già,việc phân chia rừng nghèo hay giàu dựa vào cảm tính khơng hiểu trạng thái rừng gồm loại (I,II,III,IV) văn Nhà nước tỉnh, nên việc ghi trạng thái rừng hồgiao rừng nhiều hộ không quan tâm đến Theo điều tra, người dân cho biết diện tích rừng giao nhiều rừng nghèo rừng trung bình việc hưởng lợi từ rừng hạn chế, bên cạnh hưởng lợi từ khai thác gỗ chưa đến với người dân, họ chưa biết khai thác làm thủ tục Hiện hợp đồng giao khoán dừng lại mức độ QLBVR chưa áp dụng kĩ thuật lâm sinh như: chăm sóc, tỉa thưa rừng…Nhưng hoàn cảnh kinh tế, nhu cầu sống mà người dân tiếp cận vào rừng, khai thác lâm sản trái phép phá rừng để canh tác, trường hợp chủ yếu tập trung hộ nghèo Người dân trông chờ từ hỗ trợ từ bên ngoài, việc tuần tra tháng nhóm khơng tham gia cơng việc khác, việc phát dọn nuôi dưỡng rừng non không trì thường xuyên Nhu cầu cần nhận khốn, bảo vệ rừng dân nhiều, diện tích hạn chế khơng thể tăng thêm số hộ nhận khoán, nên chưa thoả mãn nhu cầu người dân Gia súc nguồn thu nhập quan trọng hộ gia đình Việc chăn thả gia súc tự dẫn đến cạnh tranh thức ăn loài động vật hoang dã hay lan truyền bệnh dịch thú nuôi đến thú hoang dã Trong khu vực diện tích nhận khốn, hộ nhận khốn khơng thể ngăn chặn hộ khác chăn thả gia súc, khai thác gỗ, thu hái lâm sản ngồi gỗ khu rừnghọ nhận khốn bảo vệ 43 Hoạt động tuần tra bảo vệ rừng nhiều hạn chế, rừng già nằm xa làng bị lâm tặc phá nhiều người dân thường xun kiểm tra khơng có biện pháp đối phó với lâm tặc 44 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thơng qua việc tìm hiểu tiến trình thực giao, khốn bảo vệ rừng hưởng lợi người, số kết luận rút sau: Trong tiến trình giao khốn BQL vào sách định cấp để đề phương án giao khốn rừng cho hộ gia đình có tính logic, chặt chẽ thống nhất, chưa linh hoạt so với tình hình địa phương Việc khai thác lâm sản trái phép người cộng đồng, người dân xung quanh người thân hay bà lối xóm khiến người dân khó khăn xử lý, không giải bỏ qua, hậu bị phạt trừ tiền công khoán Người dân thực tốt ký kết theo hợp đồng tham gia giao khoán QLBVR Thường xuyên tổ chức tuần tra, phát sử kịp thời trường hợp vi phạm Tham gia thực tốt công tác PCCR, phát đường ranh, vệ sinh rừng cách làm cỏ, dọn khô, đốt dặm cỏ có kiểm sốt Nhờ số vụ khai thác lâm sản trái phép giảm hơn, chưa có vụ cháy rừng xảy khu vực giao khốn Hiệu chương trình giao khốn bảo vệ rừng thể rõ mặt hội, nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân, hạn chế xâm canh từ bên Tuy nhiên việc hưởng lợi từ rừng chưa đóng góp nhiều vào việc cải thiện đời sống người dân số tiền nhận khoán sử dụng lâm sản chỗ Lâm sản phụ khai thác từ rừng chủ yếu để ăn, để bán hạn chế khai thác hồn tồn thủ cơng nên khơng có số lượng nhiều 45 5.2 Kiến nghị Cần cấp giấy CNQSD đất rừng cho người dân sở mang tính pháp giúp người dân loại bỏ người bên đến lấm chiếm tài nguyên rừng họ, tăng khả tiếp cận hỗ trợ bên ( kỹ thuật, tài chính), vay vốn sản xuất, quyền tiếp cận thông tin liên quan đến tài nguyên rừng Từ nhận thức tốt ranh giới vị trí cụ thể khu rừng họ giao Hỗ trợ vốn để phát triển ngành nghề, tăng thu nhập, giảm thời gian nông nhàn, giảm áp lực vào rừng: hỗ trợ vốn để phát triển số ngành nghề có tiềm địa phương gây trồng chế biến dược liệu, song mây, nuôi ong, chế biến nông sản Tăng cường hoạt động khuyến nông, khuyến lâm chưa phát triển: đời sống kinh tế thấp phần trình độ kỹ thuật canh tác thâm canh kỹ thuật chăn nuôi thấp người dân Vì vậy, cần tăng cường hoạt động khuyến nơng, khuyến lâm để hỗ trợ cho đồng bào có điều kiện để phát triển sản xuất, phù hợp với điều kiện địa phương, hoạt động khuyến nông, khuyến lâm cần hỗ trợ kỹ thuật cơng nghệ cụ thể: Có tổ chức khuyến nông, khuyến lâm đủ lực hoạt động thường xuyên xã, ấp để hướng dẫn đồng bào kỹ thuật trồng chăm sóc loại trồng, kỹ thuật chăn ni, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho loại trồng, vật ni Ngồi việc phổ biến, chuyển giao kỹ thuật công nghệ, cần ý hoạt động bồi dưỡng kiến thức quản kinh tế cho hộ gia đình, cung cấp thơng tin thị trường giá hộ có định xác sản xuất kinh doanh Khi đời sống người dân cải thiện giảm tác động tiêu cực đến rừng Cần phận hỗ trợ kịp thời hiệu để giúp hộ nhận khoán xử trường hợp vi phạm vào rừng giao khốn họ Hỗ trợ thơng tin, tin báo vi phạm phá rừng, giúp hướng dẫn lập biên vi phạm có địa điểm cụ thể tiếp nhận thông tin, giúp đỡ việc chuyển tiếp thông tin đến quan chức để xử 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ cơng tác phát triển kinh tế hội, an ninh – quốc phòng Ia Puch năm 2008, 2009, 2010 Ban quản rừng phòng hộ Ia Puch Báo cáo tình hình thực khoán bảo vệ rừng theo QĐ 304 /2005/QĐ-TTg năm 2009, 2010 Dư Thị Minh Hiếu, 2010 Đánh giá tác động mặt sinh kế chương trình giao đất giao rừng làng Đê Tar, Kon Chiêng, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai Luận văn tốt nghiệp Kỹ Lâm nghiệp, trường ĐH Nông Lâm Tp HCM, TP Hồ Chí Minh Việt Nam Bảo Huy nhóm dự án LNXH, 2001 Phương án giao giao rừng cho nhóm hộ cộng đồng dân tộc thiểu số M’Nông, Đak Rtih, huyện Đak RLăp, tỉnh Đak Lak Sở Khoa Học Công Nghệ, UBND tỉnh Đak Lak Bảo Huy, 2005 Xây dựng mơ hình quản rừng đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai Bahnar tỉnh Gia Lai Sở Khoa học Công nghệ, UBND tỉnh Gia Lai Bảo Huy, 2005 Tài liệu hướng dẫn “ GĐGR có tham gia người dân”, Sở Khoa học Cơng nghệ Tỉnh Gia Lai Đinh Hữu Hồng Đặng Kim Sơn, 2007 Giao đất giao rừng Việt Namchính sách thực tiễn”, Viện sách chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn, Việt Nam Huỳnh Kiên, “Giao khoán rừng Gia Lai dân no nhà nước hưởng lợi”, Việt báo, 2005 Truy cập ngày 20 tháng 05 năm 2011 Ngơ Đình Thọ Phạm Xuân Phương, 2002 Tình hình triển khai sách GĐGR sách hưởng lợi tỉnh Sơn La, dự án phát triển LNXH sông Đà, Bộ NN & PTNN 10 Tài liệu hội thảo quốc gia quản rừng cộng đồng, 2009 Quản rừng cộng đồng Việt nam: Chính sách thực tiễn 47 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi điều tra I Thơng tin hộ gia đình Họ tên chủ hộ……………………………………………………………… Giới tính: nam nữ Tuổi: Dân tộc _ Trình độ văn hố _ Nghề nghiệp Họ tên người trả lời: ……………………………… Giới tính: nam nữ Tuổi: _Dân tộc _ Trình độ văn hóa _ Nghề nghiệp Gia đình định cư năm rồi? Các thành viên khác gia đình: STT Tên Quan Tuổi hệ Giới Nghề nghiệp tính Nơi Học lớp II CÂU HỎI: Gia đình anh/chị tham gia giao khoán bảo vệ rừng từ năm nào? [trung bình năm] Gia đình anh/chị tham gia giao khốn bảo vệ rừng theo hình thức nào? theo cá nhân hộ theo nhóm hộ Gia đình anh/chị tham gia giao khốn bảo vệ rừng với diện tích bao nhiêu? 1ha 3-5ha 5-7ha >7 48 Khu vực rừng anh/chị nhận cách nhà bao xa? 25 km Số tiền nhận khoán chi trả cho bao nhiêu? Loại rừng nhà bác giao ? Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng Rừng sản xuất Tình trạng rừng nhà bác giao khốn gì? Rừng giàu Rừng nghèo Rừng trung bình Rừng phục hồi Với diện tích rừng nhận khốn, gia đình anh/chị có cấp sổ đỏ khơng? Anh/chị vui lòng cho biết gia đình có vào rừng lấy lồi LSNG khơng? có 10 khơng Những lồi anh chị vào rừng lấy gì? Những loại thường lấy vào mùa/tháng năm? 11 Với sản phẩm lấy Anh/chị sử dụng nào? Bán Sử dụng nhà Khác 12 Gia đình anh/chị có đựoc lấy, khai thác gỗ, củi khơng? 13 Một năm anh/chị thu nhập bình quân bao nhiêu? 14 nguồn tạo thu nhập gia đình anh/chị bao gồm gì? 15 Thu nhập loại trồng bao nhiêu? (ghi rõ lthu nhập loại cây) Cây nông nghiệp……………………………………… Cây công nghiệp……………………………………… Cây hoa màu……………………………………………… Cây ăn trái………………………………………………… 16 Trong năm gia đình có bị thiếu ăn khơng? 49 Khơng 17 Có Nếu có thiếu tháng? 18 Dưới tháng Từ đến tháng Từ đến tháng Trên tháng Trong tháng thiếu ăn, gia đình giải nào? Phụ lục 2: Bảng tổng hợp số liệu điều tra kết vấn 32 hộ dân Các hộ bắt đầu nhận khoán từ năm 2008 Theo điều tra, hộ gia đình tham gia giao khốn, bảo vệ rừng theo hình thức nhóm hộ Diện tích nhận khốn theo nhóm hộ Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Số hộ 15 10 11 Lao động 70 48 59 44 50 46 Diện tích 411 227 274 28 290 230 (ha) Khu vực nhận khoán cách nhà: stt khoảng cách số hộ tỉ lệ % < 5km 28 - 15 km 14 44 15 - 25 km 16 25 km 12 Tổng 32 100 Số tiền nhận khoán chi trả cho là: 100.000 đồng năm nhận lần, sau nghiệm thu Loại rừng giao : rừng phòng hộ 50 Tình trạng rừng Tình trạng rừng Số hộ % Rừng giàu 0 Rừng nghèo 24 75 Rừng trung bình 25 Rừng phục hồi 0 Diện tích rừng giao rừng phòng hộ nên không cấp sổ đỏ 100 % hộ có lấy LSNG 10 LSNG thường lấy Sản phẩm Giá bán Thời gian lấy Cách dùng Quanh năm Nhà, Tháng - Ăn, bán Lồ ô Quanh năm Đan lát, hàng rào Tre, nứa, Quanh năm Đan lát, giàn che Bán, ăn Gỗ, củi Măng 8.000 – 10.000 đ/kg Mật ong 12.000 – 15.000 đ/kg Quanh năm ếch 80.000 đ/kg Mùa mưa 1.000 đ/ bó Quanh năm Lá bột ngọt Tháng - Củ mài Mây rác Sa nhân Bổ sung lương thực cho mùa đói 2.500 đ/kg 25.000 đ/kg Quanh năm, nhiều Ăn, bán, làm dây vào mùa khô buộc, đan lát Tháng - 10 Bán, ngâm rượu uống chữa mỏi, đau bụng Quanh năm Quế rừng Ngâm rượu giải mỏi, rễ làm men rượu Lá giang đót Nấu canh thay bột 3.000 – 5.000 đ/kg Quanh năm ăn Tháng 12 – năm Làm chổi, bán 51 sau Lá dong Mây bột 20.000 đ/bó mùa tết (tháng 12 Gói bánh, bán âm lịch) 1.000 – 1.500 đ/kg Quanh năm Thân bán, đọt để ăn 11 Tình hình sử dụng loại lâm sản Số hộ để Sản phẩm dùng gia đình Phần trăm Số hộ để bán Phần trăm Gỗ, củi 32 100,00 0 Măng 26 81,25 14 43,75 Lồ ô 27 84,38 0 Tre, nứa, 21 65,63 0 21,88 17 53,13 Lá bột 17 53,13 25,13 Củ mài 12 37,50 0 Mây rác 16 50,00 21 65,62 Sa nhân 18 56,25 13 40,62 Quế rừng 28,12 0 Lá giang 22 68,75 0 đót 11 34,38 26 81,25 Lá dong 21,88 18 56,25 Mây bột 15 46,88 17 53,12 Động vật rừng 12 Theo người dân, gỗ khơng khai thác lấy gỗ làm chuồng trại, nhà cửa, hàng rào… 52 13 Thu nhập hộ năm Mức thu nhập/ năm Số hộ Phần trăm < 10 triệu 18,75 10 – 20 triệu 12 37,50 21 – 30 triệu 28,12 > 30 tiệu 15,63 14 Các nguồn tạo thu nhập người dân Nguồn thu Số hộ % lúa 32 100 Cà phê 13 41 Điều 29 90 tiêu 19 mì 32 100 Măng 32 100 Mật ong 18 56 Động vật khác 22 69 Chăn nuôi 32 100 53 15 Thu nhập loại trồng (tính trung bình năm ) Loại số tiền Cây nông nghiệp 10 triệu Cây công nghiệp 15 triệu Cây hoa màu 0,2 triệu Cây ăn trái 0,6 triệu Chăn ni triệu 16 Số gia đình thiếu ăn số tháng thiếu ăn Trong 32 hộ vấn có 24 hộ thiếu ăn, Số tháng thiếu ăn Số hộ % Dưới tháng 25,00 – tháng 13 54,17 – tháng 20,83 Trên tháng 0 54 ... NGUYỄN THỊ LOAN TÌM HIỂU SỰ HƯỞNG LỢI TỪ RỪNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC GIAO KHOÁN, BẢO VỆ RỪNG Ở XÃ IA PUCH, THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ IA PUCH, HUYỆN CHƯPRƠNG, TỈNH GIA LAI Ngành: Nơng... lợi từ rừng người dân việc giao khoán, bảo vệ rừng xã Ia Puch, thuộc Ban Quản Lý rừng phòng hộ Ia Puch, huyện Chưprơng, tỉnh Gia Lai Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Quan điểm giới giao đất giao rừng. .. TĨM TẮT Khóa luận: Tìm hiểu hưởng lợi từ rừng người dân việc giao khoán, bảo vệ rừng xã Ia Puch, thuộc Ban Quản Lý rừng phòng hộ Ia Puch, huyện Chư prông, tỉnh Gia Lai thực từ ngày 21/02/2011
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU SỰ HƯỞNG LỢI TỪ RỪNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC GIAO KHOÁN, BẢO VỆ RỪNG Ở XÃ IA PUCH, THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ IA PUCH, HUYỆN CHƯPRÔNG, TỈNH GIA LAI , TÌM HIỂU SỰ HƯỞNG LỢI TỪ RỪNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC GIAO KHOÁN, BẢO VỆ RỪNG Ở XÃ IA PUCH, THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ IA PUCH, HUYỆN CHƯPRÔNG, TỈNH GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay