ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH CANH TÁC XEN CANH VỚI CÂY CÀ PHÊ TẠI THÔN LIÊN HIỆP 1 XÃ XÀ BANG, HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

49 29 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:11

BỘG IÁODỤ C VÀĐÀOT ẠO RƯỜN T GĐẠIHỌ C NÔ N G L ÂMT HÀ N H PỐHỒC HÍM IN H * NGUYỄN THẾ TUẤN KIỆT ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya) TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU TẠI BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ BẮC BIỂN HỒ TỈNH GIA LAI UẬ L N VĂ N TỐTN G H IỆPĐẠIH ỌC N GÀ N H LÂ M N G H IỆP T hànhpốHồC híM inh T háng7năm 201 BỘG IÁODỤ C VÀĐÀOT ẠO RƯỜN T GĐẠIHỌ C NÔ N G L ÂMT HÀ N H PỐHỒC HÍM IN H * NGUYỄN THẾ TUẤN KIỆT ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya) TRÊN CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ BẮC BIỂN HỒ TỈNH GIA LAI N gành:Lâm nghiệp UẬ L N VĂ N TỐTN G H IỆPĐẠIH ỌC N gườihướngdẫn:T h.S RẦ N HẾP T H O N G T hànhpốHồC híM inh Tháng năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: Các thầy cô giáo trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, thầy cô giáo khoa Lâm nghiệp giảng dạy chắp cánh cho ước em thành thực Xin chân thành cảm ơn tất thầy cô giáo môn Kỹ Thuật Thông Tin Lâm Nghiệp, giúp đỡ em q trình thực khóa luận tốt nghiệp Cám ơn ThS Trần Thế Phong tận tình giúp đỡ hướng dẫn em để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cám ơn Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Bắc Biển Hồ Tỉnh Gia Lai giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực đề tài Con xin kính dâng lên cha mẹ lòng biết ơn sâu sắc ni dạy ngày hôm Xin chân thành cảm ơn người bạn người thân động viên, khuyến khích, giúp đỡ chia sẻ quãng thời gian học tập, thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn tất cả! Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Nguyễn Thế Tuấn Kiệt ii TĨM TẮT Tênkhốulận:“Ứng dụng GIS đánh giá sinh trưởng đường kính thơng ba (Pinus kesiya) loại đất khác Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ tỉnh Gia Lai” K hốulậnđượctiếnhànhtạirừngtrồngthơngbalá(Pinus kesiya)nằmtrênđịabànthịtrấnP húHòavà2xãN ghĩaHưng,C hưJơrthuộchuyệnC hưPăh,tỉnhG iaL thuộcB anquảnlýrừngphònghộBắcB iểnHồtỉnhG iaL P hươngphápsửdụngtronđềtàilàhtuập sốilệu,htuậpcácloạibảnđồgiấyliênquanđếnhiệntrạngrừngvàhtổnhưỡngthuộcB anquảnlýrừngphònghộBắcB iểnH ồ,dựavàođótiếnhànhđiềutrasinhưởngđườngkínhD1.3củarừngtrồngthơngbalácácnăm 198,2034trên3loạiđất:đấtvàngđỏtrênđágranit,ol;đấtnâuđỏtrên đábaznvàđấtmùnđỏvàngtrênđám acid.SửdụngmáyđịnhvịG P S đểxácđịnhvịtrílấysốliệuđiềutra,ênđóthiếtlậpcácơtiêuchuẩn(m ỗiơcódiệntích50m2)đểđođếmchỉtiêuđườngkínhD1.3phụcvụchoviệctínhtốn,đánhgiásinhtrưởngđườngkínhD1.3 T rêncơsởđósửdụngphầnmềm M apInfoxâydựngbảnđồhiệntrạngrừngvàbảnđồthổnhưỡngB anquảnlýrừngphònghộBắcB iểnHồtỉnhG iaL ,tếntớiđánhgiáitềmnăngcủacácloạiđấtvàxâydựngbảnđồvùngtrồngrừngthôngbalá(Pinus kesiya) tiềm Kếtquả: Xâydựngđượcbảnđồhiệntrạngrừng,bảnđồthổnhưỡng,bảnđồhiệntrạngthôngtrồngtheonăm tuổivàhteolạiđất N ghiêncứu,đánhgiáđượchcỉtiêusinhtrưởngđườngkínhD1.3củarừngthơngtrồngởtuổi7đến13trên3loạiđất:đấtvàngđỏtrênđágranit,ol;đấtnâuđỏtrênđábaznvàđấtmùnđỏvàngtrênđám acid.Xâydựngđượcbiểuđồ sinhtrưởngđườngkínhD1.3theouổiA trên3loạiđất T hơngquanhữngkếtquảđạtđượcđãlậprađượcbảnđồvùngtrồngrừngthơngbalátiềmnăng iii MỤC LỤC T rang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT i MỤC LỤC vi KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC BẢNG xi MỞ ĐẦU 1.Đặtvấnđề .1 1.2Mụctiêu 1.3Ýnghĩađềtài 1.4G iớihạnđềtài 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .3 2.1G iớihtệuhệthốngthơngtinđịalí(G IS ) 2.1LịchsửphátriểnG IS 2.1ĐịnhnghĩahệthốngthơngtinđịalíG IS 2.13CácthànhpầncơbảncủacôngnhệG IS 2.14N guyêntắchoạtđộngcủaG IS 2.15T iếntrnìhtựchiệncủaG IS 2.16N hữngthuậnlợicủaG IS sovớiphươngpháptruyềnthống .7 2.17N guồndữliệuchoG IS 2.TìnhìnhứngdụngG IS 2.1TìnhìnhứngdụngcơngnhệG IS trênthếgiới 2.TìnhìnhứngdụngcơngnhệG ISởV iệtN am .10 2.3G iớihtệuphầnmềm M apinfo .10 2.4 Chỉ tiêu nghiên cứu loại đất iv 2.5Đặcđiểmkhuvựcnghiêncứu 12 2.51Điềukiệntựnhiên .12 2.51Vịtríđịalí .12 2.51D iệntíchvàtàinguyênrừng 15 2.513Địahìnhvàhtổnhưỡng 16 2.514K híhậuthủyvăn .17 2.5Điềukiệndânsinh-ktế 18 2.51Dânsốvàaolđộng 18 2.5Tìnhìnhkitế 18 2.53Tìnhìnhgiaotơng 19 2.6Đốitượngnghiêncứu 19 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1Xâydựngcơsởdữliệubằngphầnmềm M apInfo .20 3.1Điềutra,huậpsốliệungoạinghệp 20 3.12Cơngtácxửlínộinghệp .21 3.2ĐánhgiásinhtrưởngđườngkínhD ngbalá(Pinus kesiya) theotuổitrên3loạiđất 21 1.3củathô 3.21Điềutra,huậpsốliệungoạinghệp 21 3.2Côngtácxửlýnộinghệp 3.Xácđịnhvùngtrồngrừngthôngbalátiềmnăng 23 3.4Vậtliệunghiêncứu 23 3.41Dụngcụngoạinghệp 23 3.42Dụngcụnộinghệp 23 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1Bảnđồthànhquả 24 4.1BảnđồhiệntrạngrừngB anquảnlýrừngphònghộBắcB iểnHồ 24 4.12BảnđồthổnhưỡngB anquảnlýrừngphònghộBắcB iểnHồ 24 4.13Bảnđồhiệntrạngthôngbaláhteouổivàhteolạiđất 27 4.1Sơđồvịtríơđiềutra 29 4.2ĐánhgiásinhtrưởngđườngkínhcủahtơngbaláhteouổiA trên3loạiđấtH a,F k .31 v 4.21S inhtrưởngđườngkínhbìnhqncủathơngbaláhteonăm tuổitrên3loạiđấtH a,F k 31 4.2B iểuđồsinhtrưởngđườngkínhD ngbaláhteouổiA trên3loạiđấtH a,F k .31 1.3củathô 4.3Bảnđồvùngtrồngrừngthôngbalátiềmnăng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35 5.1Kếtluận 35 5.2K iếnnghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC .38 vi KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT C V T Cộngtácviên C D S L Cơsởdữliệu G IS -eographicnfm tys Hệthốngthơngtinđịalí G P -lobasitngyem S Hệthốngđịnhvịtồncầu R -em S otnsig V iễnthám T P T hànhpố Q B L B anquảnlý Q B R L H P B anquảnlýrừngphònghộBắcB iểnHồ DANH MỤC CÁC HÌNH vii T rang Hình 2.1:CácthànhphầncủaG IS .4 Hình 2.2:SơđồnguyêntắchoạtđộngcủaG IS Hình 2.3:TiếntrìnhthựchiệncủaG IS .7 Hình 2.4:QuátrìnhhìnhtànhđấtN (guồn:N guyễnT hịBình) 12 Hình 2.5:SơđồvịtríB anquảnlýrừngphònghộBắcB iểnHồ 13 Hình 2.6:Sơ đồvịtríkhuvựcnghiêncứu .14 Hình 3.1:Sơđồxâydựngcơsởdữliệu 20 Hình 4.1:BảnđồhiệntrạngrừngB anquảnlýrừngphònghộBắcB iểnHồ 25 Hình 4.2:BảnđồthổnhưỡngB anquảnlýrừngphònghộBắcB iểnHồ 26 Hình 4.3:Bảnđồhiệntrạngthơngtrồngtheonăm tuổi 27 Hình 4.4:Bảnđồ3loạiđấtH a,F k 28 Hình 4.5:Bảnđồhiệntrạngrừngthôngtrồngtheonăm tuổivàhteolạiđất 29 Hình 4.6:Sơđồvịtríơđiềutra .30 Hình 4.7:BiểuđồsinhtrưởngđườngkínhD1.3củathơngbalá 32 Hình 4.8:Bảnđồvùngtrồngrừngthơngbalá(Pinus kesiya) tiềmnăng 34 viii DANH MỤC CÁC BẢNG rang T Bảng 2.1:Thốngkêsốhiệutiểukhu,diệntíchvàhcứcnăng 15 Bảng 2.2:Bảngthốngkêdiệntíchcácloạirừng .16 Bảng 2.3:CácolạiđấtrotngB Q R L P H 17 Bảng 4.1:Tọađộcácôđiềutra 30 Bảng 4.2: D1,3 củathôngbalártên3loạiđấtH a,F k 31 Bảng 4.3:SốliệuvẽbiểuđồsinhtrưởngđườngkínhD1.3 32 ix 4356.7 156207.4 F a04 479 1568 F a03 492.1 1568.94 F k03 461.5 156027 F k01 462.03 1560.9 F a01 4671 1560782.9 F a9 4675.9 15634 H 0a4 49075.8 156039.8 F k98 10 4819.3 156084 H a98 481.9 15984 F a98 12 4728 1569.3 H a9 13 47513.29 1562.7 H a02 Hình 4.6:Sơđồvịtríơđiềutra 25 4.2 Đánh giá sinh trưởng đường kính thơng ba theo tuổi A loại đất Ha, Fk, Fa 4.2.1 Sinh trưởng đường kính bình qn thơng ba theo năm tuổi loại đất Ha, Fk, Fa TừsốliệuC1.3thuậpđượcrotng13ô điềutratínhđượcD1.3vàD1,3 a,F k Bảng 4.2: D1,3 củathơngbalártên3loạiđấtH Năm trồng A (tuổi) D1,3 Ha D1,3 Fk D1,3 Fa 198 13 15.8 16 16.2 19 12 14.7 201 10 20 203 204 15.3 15 14 6.8 7.5 4.9 4.9 10.2 6.2 4.2.2 Biểu đồ sinh trưởng đường kính D1.3 thông ba theo tuổi A loại đất Ha, Fk, Fa Từbảng5.2tasửdụngphầnmềm S tagrphicxâydựngphươngtrnìhàm biểudiễnsinhtrưởngđườngkínhD1.3tươngứngvới3loạiđấtH a,F k P hươngtrnìhcóđượcauskhitếnhànhtínhtốntrênS tagrphic: DHa= -24.0691+ 57*ln(A ) 188.806 A DFk= 31.694- 179.561 A 30.6257DFa= Sửdụngphầnmềm E xcellậpbảngsốliệuD1.3của3loạiđấttừ3phươngtrìnhcóđượcởtrên: Bảng 4.3:SốliệuvẽbiểuđồsinhtrưởngđườngkínhD1.3 26 A DHa DFk DFa 6.2 4.7 5.0 8.3 8.1 8.2 10.2 10.7 10.7 10 1.8 12.8 12.7 13 14.5 14.3 12 14.6 16.0 15.7 13 15.9 17.2 16.8 TừbảngtaxâydựngbiểuđồsinhtrưởngđườngkínhD1.3củathơngbaláhteouổiA trên3loạiđấtH a,F k: D1.3 (cm) 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 Ha 10.0 Fk 8.0 Fa 6.0 4.0 2.0 A (tuổi) 0.0 10 11 12 13 Hình 4.7:B iểuđồsinhtrưởngđườngkínhD1.3củathơngbalá theouổiA trên3loạiđất Từbiểuđồ5.7vàbảng5.2tahấythơngbalásinhtrưởngđườngkínhD1.3tốtnhấtrênđấtnâuđỏtrênđábazn(F k),suđólàđấtvàngđỏtrênđágranit,ol(F )vàkém nhấtrênđấtmùnđỏvàngtrênđám acm id(H ) T rênđấtH amặcdùthôngđượcrtồngvớichấtlượngcâycontốtnhất,D1.3tạiutổi7củarừngtrồngtrênđấtH alà6.2cm ,trênđấtF kvàF alà4.9cm ,nhưngsinhtrưởngđườngkínhD1.3lạihcậm ,ởtuổi13(ứngvớinăm trồng198)D1.3= 15.8cm nhỏhơnsovớiD 16.cm ủađấtF kvàD1.3= 16.2cm 1.3= củaF a.ĐiềunàycóhtểgiảihtchídođấtH akhơngtốthoặckhơngphùhợpvớiđốitượngcâytrồnglàhtơngbalá S osánh2loạiđấtF kvàF a,hteobảng5.2,rừngtrồngởtuổi7cómứcsinhtrưởngđườngkínhD háđồngđềunhau(D1.3= 4.9cm ),ởtuổi13rừngtrồngtrênđấtF acómứcsinhtrưởngcaohơn,16.2cm sovới16.cm ủađấtF k,tuynhiêntheotínhtốntrênS tagrphicvàhteobiểuđồ5.7tanhậnthấyrừngtrồngtrênđấtF atừtuổi9đãsinh 1.3k trưởngchậm dầnlạiosvớirừngtrồngtrênđấtFknênviệcD1.3tạiutổi31củarừngtrồngtrênđấtF acohơntrênđấtF kchỉlànhấthờih,tựctếrừngtrồngtrênđấtF ksinhtrưởngtốthơntrênđấtF a 27 ĐểcóhtểgiảihtíchvìaosinhtrưởngđườngkínhD1.3trênđấtF amạnhơntrênđấtF kởtuổi7,tuổi8vàutổi9còntừcuốituổi9trởđilạisnhtrưởngkém hơntacầnphảicóhtêm nghiêncứuvềđộdàytầngđấthoặcdiệntíchsinhtrưởnghoặccácchỉtiêukhácmớicó thểđưaarkếtluận 4.3 Bản đồ vùng trồng rừng thông ba tiềm T heokếtquảđạtđượcởtrên,sửdụngM apInfotxácđịnhđượcnhữngkhuvựcrtồngrừngtiềmnăng.K huvựctrồngrừngtiềmnăngnhấtlànhữngkhuvựccóolạiđấtF k,nhữngkhuvựctiềmnăngthứhailànhữngkhuvựccóolạiđấtF a.Kếtquảđượchtểhiệnquahình5.8 K huvựcB Q R L H P đangquảnlýrấtcótiềmnăngtrồngrừngthơngbaláP (inuskeya),tổngdiệntíchtiềmnănglà18740hatrêntổngdiệntíchQ B R L H P là23950ha,ciếmtrên78.2% diệntíchB Q R L H P T rongđódiệntíchtiềmnăngnhấtlà15260haciếm81.4% diệntíchvùngtiềmnăng,cònlại3480halàdiệntíchvùngtiềmnăngthứhaichếm18.6% 28 Hình 4.8:Bảnđồvùngtrồngrừngthơngbalá(Pinus kesiya) tiềmnăng 29 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận ĐềtàinghêncứuvềsinhtrưởngđườngkínhD1.3củarừngtrồngthơngbalá(Pinus kesiya) trên3loạiđấtH a(đấtm ùnđỏvàngtrênđám acid),F (đấtvàngđỏtrênđágranit,ol)F k(đấtnâuđỏtrênđábazn),htựchiệndựa trênđiềukiệntựnhiên,lậpđịavàtiểukhíhậunhưnhau,tạicùngmộtkhuvựcvàcácơ điềutrađượcbốtríaoschtươngđồngtrêncả3loạiđất Kếtquảchotấythơngbalá(Pinus kesiya) sinhtrưởngtốtrênđấtnâuđỏtrênđábazn(F k),trênđấtvàngđỏtrênđágranit,ol(F )vàsinhtrưởngkém trênđấtm ùnđỏvàngtrênđám acm id(H ) VớivệcứngdụngM apInfovàotrongđiềutrađánhgiá,athấycónhữngưuđiểmvượtrtộinhưsau: -N hancóngxácđịnhđượcnhữngdiệntíchrừngtrồngthơngbalánằm tronglâmphầncủaB Q L màcónhữngnăm tuổikhácnhau(198,2034)nằm trênnhữngloạiđấtkhácnhau(H ,F k)làvùngnàothơngquaviệcchồnghépcáclớpdữliệutrongM apIf -BảnđồsốrtênM apInfokhiếtxuấtrachứađượctấtcảnhữngthơngtincầnthiếtphụcvụchocơngtácđiềutrađánhgiánhư:L oạiđất,utổirừngtrồng,ranhgiớilơ–khoảnh–tiểukhu–hànhcính,đườnggiaothơng,độcao, -Dữ liệu đượcquảnlýmộtcáchtốtnhất,có htểkếtxuất arbản đồ giấydễ dàng,có tínhtrựcquancaogiúpta tiếnhànhcơngviệcm ột cáchthuậntiện,nhanchóng 30 -SửdụngcơngcụtruyvấnthơngtinroM apIftìm rađượcnhữngkhuvựctrồngrừngtiềmnăngdễdàng,nhacóng,từđógiúptaiếtkiệmđượchtờigancũngnhưkinhpíđiềutrađánhgiá 5.2 Kiến nghị ĐềtàihcỉtiếnhànhngiêncứuđánhgiásinhtrưởngđườngkínhD1.3củathơngbalá(Pinus kesiya) theotuổivàhteolạiđất,đểcóđượckếtquảchínhxáchơntacóhtể: -N ghiêncứuthêm vềcácchỉtiêusinhtrưởngkhácnhưchiềucaovútngọnHvn,chiềucaodướicànhH dc, -N ghiêncứuthêm cácchỉtiêuthổnhưỡngkhácnhưđộdàytầngđất,độdốc -N ghiêncứuảnhưởngcủakhơngianshtrưởng,m ậtđộcâytrồngtớisnhtrưởngcủacây -N ghiêncứunhữngảnhưởngcủagiốngcâytrồng,khíhậu,thủyvăn D ogiớihạnthờiganthựchiệnnênđềtàihcỉlấydunglượngmẫunhỏ,đểtăngđộchínhxáccũngnhưquymơđềtàiđể ứngdụngvàoviệcxácđịnhnhữngvùngtrồngrừngtiềmnăngtacóhtểtăngdunglượngmẫulênvànângcaođộchínhxác 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.N guyễnĐứcBình,207.HướngDẫnSửDụngM apIfoP resinl7.5(hầnMềm HệT hốngT hơngT inĐịaLí–G IS ).N hàxuấtbảnNơngN hiệp,70trang guyễnQ uốcB ình,203.XâyDựngBảnĐồSốH ốVớiM apInfo6.0T ủsáchT rườngĐạiHọcNơngLâm T hànhP hốHồC híM inh,64trag 2.N guyễnĐứcBình,H ồngHữuCải,N T HồC P híM inh,154trag 3.BùiV ệtHải,203.G áotrìnhtốngkêrotnglâmnghiệp.ĐạiHọcNơngLâm iệtN am ,C ẩnaghànhLâm nghiệp.Bộnơngnhiệpvàphátriểnnơngthơn,95trang 4.VõVănHồng,T rầnVănHùng,P hạm N gọcBảy,206.C hương10:CơngtácđiềutrarừngởV T hànhPốH ồC híM inh,157trag 5.G iangVănT hắng,203.G iáoT rnìhĐiềuT raRừng.TủsáchtrườngĐạiHọcNơngLâm 6.LêSĩV iệt,T rầnHữuV iên,198.Q uyH oạchLâm N ghiệp.N hàxuấtbảnNôngN hiệp,208trang hàxuấtbảnnôngnhiệp,25trang 7.V iệnđiềuratquyhoạchrừng,195.Sổtayđiềutraquyhoạchrừng.N nghiệp.ĐHNôngL âmT H P M C ,74trang 8.N guyễnQ uốcBình,9/207.ĐạicươngvềhệthốngthơngtinđịalíortngLâm 9.N guyễnT hịBình,204.Đấtvàlậpđịa.TủsáchĐHNơngLâm T P H M C ,15trang 32 PHỤ LỤC P hụB iểu1 SốL iệuĐiềuT raÔT iêuC huẩnT rênĐấtH a Ôsố:10,238 NơiLập:RừngT hơngtrồng–B anquảnlýrừngphònghộBắcB iểnHồtỉnhG iaL H a98 T S C1,3(cm ) D1,3(cm ) 52 50 56 47 51 49 49 45 49 10 53 47 12 48 13 51 14 48 15 50 16 53 17 46 18 49 19 48 20 51 21 47 49 23 51 24 50 25 48 26 53 27 50 28 47 29 45 30 49 31 56 32 48 49 34 54 H a9 C1,3(cm ) 16, 15,9 17,8 15,0 16,2 15,6 15,6 14,3 15,6 16,9 15,0 15,3 16,2 15,3 15,9 16,9 14,6 15,6 15,3 16,2 15,0 15,6 16,2 15,9 15,3 16,9 15,9 15,0 14,3 15,6 17,8 15,3 15,6 17,2 H a02 D1,3(cm ) 42 50 49 50 47 46 43 42 50 46 46 43 53 52 54 43 48 46 51 45 46 43 47 49 43 45 47 48 45 48 45 48 C1,3(cm ) 134, 15,9 14,0 15,6 15,9 15,0 14,6 13,7 13,4 15,9 14,6 14,0 14,6 13,7 16,9 16, 17,2 13,7 15,3 14,6 16,2 14,3 14,6 13,7 15,0 15,6 13,7 14,3 15,0 15,3 14,3 15,3 14,3 15,3 33 H a04 D1,3(cm ) 28 35 36 31 34 3 34 32 30 32 34 28 31 30 32 30 32 32 34 35 29 32 31 31 29 34 34 36 C1,3(cm ) 10,5 8,9 1, 15, 9, 10,8 10,5 10,5 10,8 10,5 10,2 9,6 10,2 10,8 8,9 9, 9,6 10,2 9,6 10,2 10,2 10,5 10,8 10,5 1, 9,2 10,2 9, 9, 9,2 10,5 10,8 10,8 15, D1,3(cm ) 14 16 14 17 24 19 23 19 24 21 15 16 16 16 18 18 16 17 17 17 21 23 25 19 19 19 23 20 20 20 24 19 23 21 4,5 5,1 4,5 5,4 7,6 6,1 7,3 6,1 7,6 6,7 4,8 5,1 5,1 5,1 5,7 5,7 5,1 5,4 5,4 5,4 6,7 7,3 8,0 6,1 6,1 6,1 7,3 6,4 6,4 6,4 7,6 6,1 7,3 6,7 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 49 54 47 49 47 47 54 48 48 53 48 54 48 47 58 48 48 15,6 17,2 15,0 15,6 15,0 15,0 17,2 15,3 15,3 16,9 15,3 17,2 15,3 15,0 18,5 15,3 15,3 49 47 46 42 47 45 43 46 43 45 43 42 47 51 45 47 49 52 46 15,6 15,0 14,6 13,4 14,0 15,0 14,0 14,3 14,0 13,7 14,6 14,0 13,7 14,3 137, 13,4 15,0 16,2 14,3 15,0 15,6 16, 14,6 34 32 30 31 30 34 28 31 27 35 30 35 32 35 29 32 34 29 31 31 37 32 37 30 34 29 27 28 31 10,2 9,6 9, 9,6 10,8 8,9 9, 10,5 8,6 1, 9,6 1, 10,2 1, 9,2 10,2 10,8 9,2 9, 9, 10,5 1,8 10,2 10,5 1,8 9,6 10,8 9,2 8,6 8,9 9, 2 24 18 19 24 25 21 23 21 19 16 23 23 24 20 15 15 18 16 14 21 20 16 18 16 15 16 18 19 19 21 21 23 19 16 16 17 21 24 26 7,0 7,0 7,6 5,7 6,1 7,6 8,0 6,7 7,3 6,7 6,1 5,1 7,3 7,3 7,0 7,6 6,4 4,8 4,8 5,7 5,1 4,5 6,7 6,4 5,1 5,7 5,1 4,8 5,1 5,7 6,1 6,1 6,7 6,7 7,3 6,1 5,1 5,1 5,4 6,7 7,6 8,3 78 79 80 81 82 83 84 24 18 18 24 21 16 18 17 7,6 5,7 5,7 7,6 6,7 5,1 5,7 5,4 P hụB iểu2 SốL iệuĐiềuT raÔT iêuC huẩnT rênĐấtFk Ôsố:9,541 NơiLập:RừngT hơngtrồng–B anquảnlýrừngphònghộBắcB iểnHồtỉnhG iaL F 9k8 T S C1,3m (c) D1,3(cm ) 52 50 51 46 49 47 48 50 10 52 49 12 48 13 48 14 51 15 51 16 50 17 53 18 50 19 50 20 50 21 47 53 23 52 24 52 25 53 26 56 F 0k1 C1,3(cm ) 16, 15,9 16,2 14,6 15,6 15,0 15,3 17,5 15,9 16, 15,6 15,3 15,3 16,2 16,2 15,9 16,9 15,9 15,9 15,9 15,0 16,9 16, 16, 16,9 17,8 F 0k3 D1,3(cm ) 42 45 41 49 52 48 46 48 50 49 50 45 45 48 49 54 43 48 50 51 53 47 47 C1,3(cm ) 134, 14,0 14,3 14,0 13, 15,6 16, 15,3 14,6 15,3 15,9 15,6 15,9 14,3 14,3 15,3 15,6 17,2 137, 14,0 15,3 15,9 16,2 16,9 15,0 15,0 35 F k04 D1,3(cm ) 23 19 20 19 17 26 25 24 23 21 24 19 19 24 20 17 21 18 21 23 20 17 21 C1,3m (c) 7,3 6,1 6,4 6,1 5,4 8,3 8,0 7,0 7,6 7,3 6,7 7,6 6,1 6,1 7,6 6,4 5,4 7,0 6,7 5,7 6,7 7,3 6,4 5,4 6,7 7,0 D1,3(cm ) 14 19 19 15 16 15 16 17 19 14 13 14 17 17 15 12 17 17 15 15 16 18 16 18 13 15 4,5 6,1 6,1 4,8 5,1 4,8 5,1 5,4 6,1 4,5 4,1 4,5 5,4 5,4 4,8 3,8 5,4 5,4 4,8 4,8 5,1 5,7 5,1 5,7 4,1 4,8 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 57 53 51 50 48 54 49 48 54 49 54 47 51 51 51 52 49 56 46 48 18,2 16,9 16,2 15,9 15,3 17,2 15,6 15,3 17,2 15,6 17,2 15,0 16,2 16,2 16,2 16, 15,6 17,8 14,6 15,3 51 49 48 43 48 43 49 48 51 48 46 52 43 46 50 47 47 42 50 47 50 53 53 43 47 49 48 50 47 43 46 50 46 47 42 41 16,2 15,6 15,3 13,7 15,3 13,7 15,6 14,0 15,3 16,2 15,3 14,6 16, 13,7 14,6 14,0 15,9 15,0 15,0 13,4 15,9 15,0 15,9 16,9 16,9 13,7 15,0 15,6 15,3 15,9 15,0 137, 14,6 15,9 14,6 15,0 13,4 13, 36 21 19 23 24 24 20 23 18 21 19 23 19 20 20 21 20 27 25 2 20 23 24 20 25 23 24 2 18 24 24 19 20 23 17 20 6,7 6,1 7,0 7,3 7,0 7,6 7,6 6,4 7,3 5,7 6,7 6,1 7,3 6,1 6,4 6,4 6,7 7,0 6,4 8,6 8,0 7,0 7,0 6,4 7,3 7,0 7,6 6,4 8,0 7,3 7,6 7,0 7,0 5,7 7,6 7,0 7,6 6,1 6,4 7,3 5,4 6,4 19 14 13 14 14 19 12 13 17 18 18 17 15 14 14 18 13 12 15 12 14 16 14 15 13 15 13 14 16 16 14 17 13 16 14 12 14 12 12 18 15 14 6,1 4,5 4,1 4,5 4,5 6,1 3,8 4,1 5,4 5,7 5,7 5,4 4,8 4,5 4,5 5,7 4,1 3,8 4,8 3,8 4,5 5,1 4,5 4,8 4,1 4,8 4,1 4,5 5,1 5,1 4,5 5,4 4,1 5,1 4,5 3,8 4,5 3,8 3,8 5,7 4,8 4,5 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 18 23 25 24 20 5,7 7,3 8,0 7,0 7,6 6,4 15 16 15 18 15 15 13 15 16 15 16 16 15 16 12 16 17 15 18 16 4,8 5,1 4,8 5,7 4,8 4,8 4,1 4,8 5,1 4,8 5,1 5,1 4,8 5,1 38, 5,1 5,4 4,8 5,7 5,1 P hụB iểu3 SốL iệuĐiềuT rT iêuC huẩnT rênĐấtFa Ơsố:1,7632 NơiLập:RừngT hơngtrồng–B anquảnlýrừngphònghộBắcB iểnHồtỉnhG iaL F a98 T S C1,3(cm ) D1,3(cm ) 47 15,0 49 15,6 53 16,9 50 15,9 51 16,2 48 15,3 53 16,9 56 17,8 51 16,2 10 49 15,6 49 15,6 12 49 15,6 13 54 17,2 F a9 C1,3(cm ) 48 46 47 48 45 48 49 47 49 48 49 46 50 F a01 D1,3(cm ) 15,3 14,6 15,0 15,3 14,3 15,3 15,6 15,0 15,6 15,3 15,6 14,6 15,9 C1,3(cm ) 43 47 53 41 47 47 41 49 53 49 51 39 40 37 F a03 D1,3(cm ) 13,7 15,0 16,9 13, 15,0 15,0 13, 15,6 16,9 15,6 16,2 12,4 12,7 C1,3(cm ) F a04 D1,3(cm ) 23 25 25 27 20 24 21 25 23 20 23 C1,3m (c) 7,3 8,0 8,0 8,6 6,4 7,0 7,6 6,7 8,0 7,3 7,0 6,4 7,3 D1,3(cm ) 17 17 16 18 13 14 17 15 15 15 16 16 14 5,4 5,4 5,1 5,7 4,1 4,5 5,4 4,8 4,8 4,8 5,1 5,1 4,5 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 47 52 51 51 48 48 52 52 51 50 50 49 53 50 50 51 52 51 51 48 53 49 50 51 46 47 54 52 56 52 53 15,0 16, 16,2 16,2 15,3 15,3 16, 16, 17,5 16,2 15,9 15,9 15,6 17,5 16,9 15,9 15,9 16,2 16, 16,2 16,2 15,3 16,9 15,6 15,9 16,2 14,6 15,0 17,2 16, 17,8 16, 16,9 46 49 50 45 52 54 47 50 46 48 46 49 47 51 52 45 49 46 43 52 53 49 49 50 49 51 51 48 45 47 43 43 50 51 47 47 47 14,6 15,6 15,9 14,3 16, 17,2 15,0 15,9 14,6 15,3 14,6 15,6 15,0 16,2 16, 14,3 15,6 14,6 13,7 16, 16,9 15,6 15,6 15,9 15,6 14,0 16,2 16,2 15,3 14,3 15,0 13,7 13,7 15,9 16,2 14,0 15,0 15,0 15,0 51 47 47 46 43 43 45 50 46 40 46 41 39 43 45 4 48 48 50 42 46 46 43 40 40 48 45 42 47 43 39 52 41 46 50 48 45 50 42 38 16,2 15,0 15,0 14,6 13,7 13,7 14,3 15,9 14,6 12,7 14,6 13, 12,4 13,7 14,3 14,0 14,0 15,3 15,3 15,9 134, 14,6 14,6 137, 12,7 12,7 15,3 14,3 13,4 15,0 13,7 12,4 16, 14,0 13, 14,0 14,6 15,9 15,3 14,3 15,9 134, 24 25 24 24 21 25 23 21 23 25 24 23 23 21 24 26 26 24 24 25 24 23 24 2 26 24 25 25 28 25 24 28 24 23 26 24 20 26 24 7,6 8,0 7,6 7,6 6,7 8,0 7,3 6,7 7,3 8,0 7,6 7,3 7,3 6,7 7,6 8,3 8,3 7,6 7,0 7,6 8,0 7,6 7,3 7,6 7,0 7,0 8,3 7,6 8,0 8,0 8,9 8,0 7,6 8,9 7,6 7,3 8,3 7,0 7,6 6,4 8,3 7,6 15 14 17 18 16 18 16 14 17 15 15 15 16 16 14 15 17 15 16 16 14 15 18 14 17 16 17 13 17 14 17 17 13 15 17 19 15 15 16 14 15 15 4,8 4,5 5,4 5,7 5,1 5,7 5,1 4,5 5,4 4,8 4,8 4,8 5,1 5,1 4,5 4,8 5,4 4,8 5,1 5,1 4,5 4,8 5,7 4,5 5,4 5,1 5,4 4,1 5,4 4,5 5,4 5,4 4,1 4,8 5,4 6,1 4,8 4,8 5,1 4,5 4,8 4,8 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 47 41 42 4 45 39 15,0 13, 13,4 14,0 14,0 14,3 23 24 23 24 2 28 23 19 25 27 21 21 25 19 20 7,3 7,6 7,3 7,6 7,0 7,0 8,9 7,3 6,1 8,0 8,6 6,7 6,7 8,0 6,1 6,4 19 16 16 18 13 19 14 13 18 17 16 16 14 15 15 13 14 14 14 17 15 13 13 14 13 13 13 17 16 18 6,1 5,1 5,1 5,7 4,1 6,1 4,5 4,1 5,7 5,4 5,1 5,1 4,5 4,8 4,8 4,1 4,5 4,5 4,5 5,4 4,8 4,1 4,1 4,5 4,1 4,1 4,1 5,4 5,1 5,7 ... TínhtốnđườngkínhbìnhqnD1,3 củamỗiơ điềutra D1,3 = D1 + D + D + + D n n T rongđó: hbìnhqnơtiêuchuẩncủacâytạivịtrícáchgốc1,3m D1,3 :Đườngkín Dn:Đườngkínhtâncâytạivịtrícáchgốc1,3m củacâythứn n:Sốcâytrongơtiêuchuẩn... tagrphic,ápdụngcácphươngphápthốngkêotánhọcđểxửlívàtínhtốnsốliệucủacácơđiềutraphụcvụchốcnộidunghêncứucủađềtài + TínhtốnđườngkínhD1.3 C1,3 D1.3= π T rongđó: D1.3:Đườngkínhtâncâytạivịtrícáchgốc1,3m 17 C1.3:C huvitâncâytạivịtrícáchgốc1,3m + TínhtốnđườngkínhbìnhqnD1,3... iệntích(H a) IA 312 .9 IB 2067.9 12 IC 21. 7 IA 13 .6 IA 15 .0 IB 310 .7 IA 15 4.6 IA 15 2.8 R T 2 31 Tổngdiệntíchrừngtrồngthơngbalá(Pinus kesiya) là2 31. 2haciếm3% tổngdiệntíchđấtlâmnghiệp,phânbốchủyếuởphíaBắcB
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH CANH TÁC XEN CANH VỚI CÂY CÀ PHÊ TẠI THÔN LIÊN HIỆP 1 XÃ XÀ BANG, HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH CANH TÁC XEN CANH VỚI CÂY CÀ PHÊ TẠI THÔN LIÊN HIỆP 1 XÃ XÀ BANG, HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay