kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành ở công ty quản lý đường sắt thanh hoá

125 36 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:03

Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán Lời Mở đầu chọn đề tài Trong bối cảnh kinh tế thị trờng sôi động nh nay, trớc hình thành phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, trớc cạnh tranh gay gắt không doanh nghiệp nớc mà với doanh nghiệp nớc Vì năm gần theo xu hớng đổi xã hội đòi hỏi doanh nghiệp phải có điều chỉnh định đờng lối, sách, phơng thức quản kinh doanh nhiều khía cạnh khác nhằm hội nhập đáp ứng nhu cầu thời đại, đồng thời trì phát triển doanh nghiệp lĩnh vực hoạt động kinh doanh Hơn nữa, mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận mục tiêu doanh nghiệp, chịu chi phối đến hoạt động doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp tìm thực thi giải pháp nhằm hạ giá thành nâng cao chất lợng sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Nhng để làm đợc điều đơn giản mà đòi hỏi doanh nghiệp bên cạnh việc tìm hớng đắn cho phải có chế độ kế toán hợp tức phải phù hợp với thực tế, đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp phải bảo đảm chế độ tài kế toán Việc hạch toán chi phí để tính giá thành sản phẩm định đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp việc tăng hay giảm chi phí sản xuất ảnh hởng trực tiếp đến tiêu kinh tế khác Đối tợng nghiên cứu Tìm hiu, phân tích thc trng công tác k toán chi phí sn xut v tính giá thnh sn phm xây lắp ti Công ty Quản đờng sắt Thanh Hoá Trên sở ánh giá nhng u điểm Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán nh hạn chế tồn công tác kế toán công ty, tìm nguyên nhân nhng hn ch ó đa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cho công ty Phm vi nghiên cu Thc trng công t¸c kế to¸n chi phÝ sản xuất tÝnh gi¸ thnh sn phm ti Công ty Quản đờng sắt quý năm 2011 Phng pháp nghiên cu Luận văn c thc hin ch yu da vic thu thp, tng hp s liu phòng ti k toán ca công ty cung cp v ti liu v c s thuyt giáo trình, hớng dẫn giáo viên Thấy rõ đợc tầm quan trọng trên, với trình học trờng em sâu vào nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Quản Đờng Sắt Thanh Hóa Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn kết cấu thành ba chơng nh sau: Chơng 1: luận chung công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Chơng 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty QLĐS Thanh Hóa Chơng Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty QLĐS Thanh Hóa Trong thời gian thực tập thân em cố gắng song trình độ hạn chế, thời gian có hạn nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đợc bảo Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán đóng góp ý thầy cô giáo anh chị phòng Tài Chính - Kế toán để luận văn tốt nghiệp em đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn hớng dẫn tận tình cô giáo: Th.s Nguyễn Thị Thanh Loan giúp đỡ em hoàn thành luận văn Thanh Hoá, tháng 03 năm 2012 Sinh viên Lơng Thị Hồng Hạnh Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 3 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán Chơng luận chung công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.1 Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm doanh nghịêp xây lắp 1.1.1 Bản chất chi phí sản xuất xây lắp giá thành sản phẩm xây lắp Quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng trình biến đổi cách có ý thức, có mục đích yếu tố đầu vào dới tác dụng máy móc thiết bị với sức lao động công nhân taoh thành công trình, hạng mục công trình, sản phẩm Nói cách khác, yếu tố t liệu sản xuất, đối tợng lao động (biểu cụ thể hao phí lao động vật hoá) dới tác dụng có mục đích sức lao động (biểu lao động sống) qua trình biến đổi trở thành sản phẩm định Để đo lờng hao phí mà doanh nghiệp bỏ kỳ hoạt động kinh doanh nhằm tổng hợp, xác định kết đầu ngời ta dùng khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất kinh doanh xây dựng biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hoá chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp xây lắp bỏ trình sản xuất thi công bàn giao sản phẩm xây lắp thời gian định Trên góc độ kế toán tài chính, chi phí đợc nhìn nhận nh khoản phí tổn phát sinh gắn liền với hoạt động doanh nghiệp Những chi phí phát sinh dới dạng tiền, Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán khoản tơng đơng tiền, hàng tồn kho, khấu hao máy móc thiết bị, đợc kế toán ghi nhận sở chứng từ, tài liệu chứng chứng minh việc phát sinh chúng Trên góc độ kế toán quản trị, mục đích kế toán quản trị cung cấp thông tin thích hợp chi phí, kịp thời cho việc định nhà quản trị doanh nghiệp Vì vậy, kế toán quản trị chi phí không đơn nhận thức chi phí nh kế toán tài mà chi phí đợc nhận thức theo khía cạnh nhận diện thông tin để phục vụ cho việc định kinh doanh Do chi phí phí tổn thực tế chi trình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày tổ chức thực hiện, kiểm tra, định, còng cã thĨ lµ chi phÝ íc tÝnh thùc dự án hay giá trị lợi ích lựa chọn phơng án, hoạt động mà bỏ qua hội kinh doanh khác Khi kế toán quản trị chi phí lại cần ý đến viƯc nhËn diƯn chi phÝ phơc vơ cho viƯc so sánh, lựa chọn phơng án tối u tình định kinh doanh cụ thể Giá thành sản phẩm xây lắp chi phí sản xuất tính cho khối lợng sản phẩm xây lắp doanh nghiệp sản xuất hoàn thành Sản phẩm xây lắp công trình, hạng mục công trình, giai đoạn thi công xây lắp có thiết kế tính dự toán riêng Giá thành hạng mục công trình hay giá thành hoàn thành toàn giá thành sản phẩm cuối sản phẩm xây lắp Giá thành sản phẩm tiêu mang tính giới hạn xác định, vừa mang tính chất khách quan vừa mang tính chủ quan Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán Trong hệ thống tiêu quản doanh nghiệp, giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết sử dụng loại tài sản trình sản xuất kinh doanh, nh tính đắn giải pháp quản ký mà doanh nghiệp thực nhắm mục đích hạ thấp chi phí, tăng lợi nhuận 1.1.2 Vai trò nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm * Vai trò ca k toán chi phÝ sản xuất gi¸ thành sản phẩm Kế to¸n tập hợp chi phÝ sản xuất tập hợp tất c¸c chi phÝ ph¸t sinh để sản xuất tiªu thụ sản phẩm doanh nghiệp theo nội dung, công dng ca chi phí Tính giá thnh sn phẩm vào c¸c chi phÝ ph¸t sinh lao động sống lao động vật ho¸ trình sn xut sn phm ca doanh nghip tập hợp chóng theo đối tượng, nhằm x¸c định gi¸ thành c¸c loại sản phẩm Kế to¸n chi phÝ sản xuất tÝnh gi¸ thành sản phẩm c¸ch chÝnh x¸c, kịp thời điều kiện trọng yếu để x¸c định kết kinh doanh Gi¸m đốc, kiểm tra trình chi phí nhm tit kim chi phí v h giá thnh l mc tiêu hng u ca doanh nghip c ch th trng Trong công tác quản kinh doanh, việc tổ chức đóng đắn, hạch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ sản xuất tÝnh gi¸ thành sản phẩm gióp cho m¸y quản doanh nghip thng xuyên nm c tình hình thc hin k hoạch gi¸ thành, cung cấp tài liệu cho việc o Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán sn xut kinh doanh, phân tích ánh giá hiu qu kinh doanh ng thi ch tiêu giá thnh l c s xây dng gía bán hp Tóm li k to¸n chi phÝ sản xuất tÝnh gi¸ thành sản phm có tác dng quan trng công tác qun kinh doanh, đặc biệt vấn đề quản trị doanh nghiệp * NhiƯm vơ kÕ to¸n chi phÝ sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi phí giá thành sản phẩm tiêu quan trọng hệ thống tiêu kinh tế phục vù cho công tác quản doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với doanh thu, kết hoạt ®éng kinh doanh, vËy ®ỵc chđ doanh nghiƯp rÊt quan tâm Tổ chức kế toán chi phí, tính giá thành sản phẩm cách khoa học, hợp đắn có ý nghĩa lớn công tác quản chi phí, giá thành sản phẩm Đồng thời tạo điều kiện phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Đó điều kiƯn quan träng t¹o cho doanh nghiƯp mét u thÕ cạnh tranh Kế toán doanh nghiệp cần phải xác định rõ vai trò nhiệm vụ việc tổ chức kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm nh sau: - Trớc hết cần nhận thức đắn vị trí, vai trò kế toán chi phí tính giá thành toàn hệ thèng kÕ to¸n cđa doanh nghiƯp, mèi quan hƯ víi phận kế toán có liên quan Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán - Căn vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ, loại hình sản xuất để xác định đắn đối tợng kế toán chi phí sản xuất, phơng pháp tập hợp chi phí - Căn vào đặc điểm tổ chức kinh doanh, sản phẩm, khả yêu cầu quản cụ thể doanh nghiệp để xác định đối tợng tính giá thành cho phù hợp - Tổ chức máy kế toán cách khoa học sở phân công rõ ràng trách nhiệm nhân viên, phận kế toán có liên quan đặc biệt bé phËn kÕ to¸n c¸c yÕu tè chi phÝ - Tổ chức chứng từ, hạch toán ban đầu, hệ thống tài khoản, sổ kế toán phù hợp với nguyên tắc chuẩn mực, chế độ kế toán đảm bảo đáp ứng đợc yêu cầu thu nhận- xử lý- hệ thống hoá thông tin chi phí, giá thành DN - Tổ chức lập phân tích báo cáo kế toán chi phí, giá thành sản phẩm, cung cấp thông tin cần thiết cho đối tợng quan tâm 1.2 Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất 1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất Trong trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải bỏ chi phÝ vỊ vËt chÊt (vËt t, m¸y mãc…), hao phí sức lao động Những hao phí gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh gọi chi phí sản xuất Vậy chi phí sản xuất toàn hao phí lao động sống, lao động vật chất hao phí cần thiết khác mà doanh Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán nghiệp chi để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ định biểu dới hình thái tiền tệ 1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sn xut doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, nhiều khoản, cã tÝnh chất, công dng khác v có yêu cu qun khác Vì vy áp ng yêu cu qun cng nh công tác k toán phù hp vi loại chi phÝ cần thiết phải tiến hành ph©n loi chi phí sn xut theo nhng tiêu thc khác 1.2.2.1 Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế chi phí Theo cách phân loại ngời ta xếp chi phí có nội dung tính chất kinh tế vào loại gọi yếu tố chi phí, mà không phân biệt chi phí phát sinh đâu có tác dụng nh Số lợng yếu tố chi phí sản xuất đợc phân chia doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm trình sản xuất kinh doanh, đặc điểm sản phẩm sản xuất ra, yêu cầu quản theo chế độ kế toán hành Việt Nam quản hạch toán chi phí sản xuất doanh nghiệp phải theo dõi đợc chi phí theo năm yếu tố sau: - Chi phí nguyên liệu vật liệu: bao gồm chi phí nguyên vật liƯu chÝnh, chi phÝ nguyªn vËt liƯu phơ, chi phÝ nhiên liệu, chi phí phụ tùng thay chi phí nguyên vật liệu khác Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán - Chi phí nhân công: khoản chi phí tiền lơng phải trả cho ngời lao động, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tiền lơng ngời lao động - Chi phí khấu hao máy móc thiết bị: bao gồm khấu hao tất TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là số tiền phải trả cho dịch vụ mua phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cđa doanh nghiƯp - Chi phÝ kh¸c b»ng tiỊn: Là chi phí sản xuất khác yếu tố Cách phân loại có tác dụng cho biÕt néi dung, kÕt cÊu tû träng cđa tõng lo¹i chi phí mà doanh nghiệp sử dụngvào trình s¶n xt tỉng chi phÝ s¶n xt doanh nghiƯp Số liệu chi phí sản xuất theo yếu tố sở để xây dựng dự toán chi phí sản xuất, xác định nhu cầu vốn doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch lao động, vật t, tài sản doanh nghiệp 1.2.2.2 Phân loại theo mục đích công dụng chi phí Bao gồm chi phí tạo doanh thu bán hàng hoạt động sản xuất kinh doanh Căn vào chức năng, công dụng chi phí, khoản chi phí lại đợc chia thành: * Chi phí sản xuất kinh doanh + Chi phí sản xuất: Là toàn hao phí lao động sống, lao động vật hoá chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm, lao vụ Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 10 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán tác kế toán CPSX cà tính giá thành sản phẩm công ty QLĐS Thanh Hoá 3.1.1 Ưu điểm Về máy quản Công ty QLĐS Thanh Hoá đơn vị hạch toán kinh tế độc lập thuộc doanh nghiệp Nhà nớc nhiều mặt chịu đạo quản Nhà nớc nh chịu đạo Tổng Công ty Đờng Sắt Việt Nam, nhng công ty xây dựng đợc máy quản gọn nhẹ, hiệu với chế độ kiêm nhiệm vị trí quản với tổ trởng xây dựng Điều cho phép máy quản công ty tiếp cận với tình hìng thực tế công trờng xây dựng, nhờ kiểm soát cách có hiệu hoạt động sản xuất khoản chi phí phát sinh  VỊ bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n công ty đợc tổ chức tơng đối hoàn chỉnh, chặt chẽ, quy trình làm việc khoa học với đội ngũ kế toán có lực, nắm vững chế độ, nhiệt tình công việc, lại đợc bố trí phù hợp với trình độ khả ngời, tạo điều kiện nâng cao trách nhiệm đợc giao, đồng thời có tinh thần tơng trợ lẫn giúp cho công tác kế toán đợc chuyên môn hoá, cá nhân phát huy hết khả năng, lực Vì thế, việc hạch toán nội có hiệu quả, góp phần đắc lực cho công tác quản công ty Về công tác kế toán Từ công việc hạch toán ban đầu, việc kiểm tra hợp lý, hợp lệ chứng từ chứng từ đợc tiến hành cẩn thận, đảm bảo Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 111 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán số liệu hạch toán có pháp tránh đợc phản ánh sai lệch nghiệp vụ kinh tế phát sinh Việc lập luân chuyển chứng từ theo chế độ hành, cung cấp kịp thời số liệu cho kế toán nhật ký chung làm nhiệm vụ cập nhật Trong Công ty có đội ngũ kế toán vững vàng nghiệp vụ, giỏi chuyên môn, có kinh nghiệm công tác, máy kế toán gọn nhẹ Công ty sử dụng hình thức sổ kế toán là: "Nhật ký chung" để hạch toán nên khai thác đợc u điểm hình thức này, phù hợp với quy mô đặc điểm đơn vị Trong công tác hạch toán kế toán chấp hành nguyên tắc chế độ kế toán, với trang thiết bị máy vi tính giúp cho phận kế toán hoạt động tốt việc cấp nhật lu giữ số liệu đợc an toàn, khoa học đồng thời thông tin kế toán đợc phản ánh trung thực, xác giúp cho lãnh đạo Công ty đợc định đắn phục vụ cho công tác quản hoạt động SXKD nhanh chãng, kÞp thêi, gióp cho viƯc kiĨm tra đối chiếu dễ dàng thuận lợi Cụ thể : + Công ty mở sổ kế toán phản ánh cho công trình, hạng mục công trình, đơn vị đảm bảo cho việc theo dõi sát cho công trình + Về công tác tập hợp chi phí giá thành, kế toán công ty hạch toán chi phí sản xuất cho công trình, hạng mục công trình tháng, quý cách rõ ràng đơn giản phục vụ tốt cho yêu cầu quản chi phí sản xuất, quản phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 112 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán + Công tác kiểm khối lợng xây lắp dở dang đợc tỉ chøc mét c¸ch khoa häc, cung cÊp sè liƯu xác phục vụ cho công tác tính giá thành + Về việc sử dụng máy vi tính công tác kế toán nói chung kế toán tập hợp chi phí tính giá thành nói riêng góp phần không nhỏ giảm đợc chi phí không cần thiết nâng cao hiệu công tác kế toán + Đã lập đợc chơng trình kế toán riêng máy vi tính theo hình thức kế toán nhật ký chung + Cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu kế toán cho ban lãnh đạo, phục vụ công tác quản Hình thức tổ chức sổ kế toán Hiện công ty áp dụng hình thức Nhật Ký chung để ghi sổ kế toán Đây hình thức phù hợp với đặc điểm công ty, với hình thức chứng từ đầy đủ, khoa học, hợp lý, đơn giản, dễ ghi chép thuận lợi cho công tác kế toán tổng hợp chi phí phát sinh kỳ Công ty thực hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký chung áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán, giúp cho phận quản vật t, quản đợc sản lợng, giá trị vật t nhập- xuất- tồn đợc theo dõi cách thờng xuyên xác Về công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Kế toán hạch toán chi phí sản xuất cho công trình, hạng mục công trình tháng, quý cách rõ ràng, đơn giản, phục vụ tốt yêu cầu quản phân tích hoạt Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 113 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán động kinh doanh công ty Công tác kiểm khối lợng xây lắp công trình đợc tổ chức cách khoa học, cung cấp số liệu xác, kịp thời cho công tác tính giá thành Giá thành sản phẩm xây lắp công ty đợc xác định theo khoản mục, yếu tố chi phí sản xuất, bao gồm chi phí tiếp phù hợp với yêu cầu hạch toán chế độ kế toán hành 3.1.2 Nhợc điểm Về công tác luân chuyển chứng từ Cuối tháng nhân viên kế toán tổ đội xây dựng gửi chứng từ bảng tổng hợp chi phí sản xuất phòng kế toán Do công việc phòng kế toán tập trung dồn vào cuối tháng, thời điểm tháng công việc không nhiều, dẫn đến công việc kế toán không đợc dàn tháng Việc tổng hợp, xử số liệu vào cuối tháng lớn làm cho việc lập báo cáo kế toán quản trị báo cáo kế toán tài để cung cấp thông tin bị chậm trễ Mặt khác, sức ép việc xử cung cấp thông tin sÏ dÉn tíi nhiỊu sai sãt c«ng viƯc kế toán Kế toán tập hợp chi phí NVLTT Việc tổ chức quản chi phí cha chặt chẽ, toàn diện, giá thành sản phẩm cha phản ánh chất Sản phẩm công ty công trình, hạng mục công trình phÝ nguyªn vËt liƯu chiÕm tû träng rÊt lín Chính để đội tự mua nguyên vật liệu có nhiều u điểm nhng lại tạo khẽ hở cho việc khai không giá thành thực tế NVL Phần Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 114 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán NVL làm cho giá thành sản phẩm có phần cao giá trị thị trờng hay chất lợng không đảm bảo Mặt khác đặc điểm chung ngành xây dựng công trình phân bố rải rác khắp nơi, đội thực mua vật liệu vật t vận chuyển đến tận chân công trình theo tiến độ thi công mà không qua nhập kho Mặc dù có nhu cầu vật liệu chủ công trình tiến hành mua nhng số vật liệu cuối kỳ lại công trình cha sử dụng hết chiếm lợng nhỏ Do CPNVLTT thực tế phát sinh kỳ không đợc phản ánh Thực tế CPNVLTT phát sinh kỳ bao gồm giá trị nguyên vật liệu thực tế mua trừ phần giá trị lại cha sử dụng cuối kỳ cộng thêm phần giá trị nguyên vật liệu lại công trình từ cuối kỳ trớc Về phơng pháp tính giá vốn nguyên vật liệu xuất kho Hiện công ty xuất kho nguyên vật liệu theo phơng pháp thực tế đích danh theo phương ph¸p sản phẩm, vật tư, hàng ho¸ xuất kho thuc lô hng nhp no ly n giá nhp kho ca lô hng ó tính ây l phng án tt nht, tuân th nguyên tc phù hợp kế to¸n, chi phÝ thực tế phï hợp với doanh thu thực tế Gi¸ trị hàng xuất kho đem b¸n phï hợp với doanh thu mà nã tạo Hơn nữa, gi¸ trị hàng tồn kho phản ¸nh đóng theo gi¸ trị thực tế nã Tuy nhiên, vic áp dng phng pháp ny òi hi điều kiện khắt khe, doanh nghiệp kinh doanh cã Ýt loại mặt hàng, hàng tồn kho cã gi¸ trị lớn, mặt hàng ổn định loại hàng tn Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 115 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán kho nhn din c mi có th áp dng c phng pháp ny Nhng Công ty, mặt hàng tồn kho phục vụ yêu cầu sản xuất có nhiều chủng loại, nguyên vật liệu đợc tập kết công trình thực tế quản chặt chẽ mặt giá trị, phân loại lô hàng nhập không xác việc áp dụng xuất kho nguyên vật liệu theo phơng pháp công ty cha phù hợp Chi phí sản xuất chung Công ty phản ánh khoản trích theo lơng công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân sử dụng máy thi công vào chi phí nhân công trực tiếp chi phí sử dụng máy thi công Việc hạch toán nh không với chế độ kế toán áp dụng doanh nghiệp xây lắp Chi phí máy thi công: Hiện công ty cha mở tài khoản cấp TK 623 để theo dõi chi tiÕt tõng u tè cđa chi phÝ sư dơng máy thi công cách chặt chẽ: chi phí nhân công, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ sản xt, chi phÝ khÊu hao, chi phÝ dÞch vơ mua chi phí tiền khác 3.2 Một số ý kiến hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Quản đờng sắt Thanh Hóa Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khâu hạch toán chủ yếu công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất Nghiệp vụ kinh tế phát sinh đợc phản ánh nhiều loại chứng từ gốc, vào chứng từ gốc kế toán kiểm tra hạch toán Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 116 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán Đối với ngành xây dựng bản, chủ yếu giá thành sản phẩm xây lắp đợc xác định trớc sản xuất sản phẩm Để bù đắp chi phí sản xuất đảm bảo có lãi, trình sản xuất công ty phải đối chiếu chi phí thực tế phát sinh với giá trị dự toán ý kiến 1: Về công tác kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Hiện nay, công ty giao quyền chủ động cho cho xí nghiệp, đội xây dựng thi công công trình chịu trách nhiệm mua sắm vật t thiếu, cần sử dụng Việc tốt, tạo điều kiện cho đội tự chủ động, động việc mua sắm vật t nhng tạo kẽ hở việc tăng giá thành vật t hay vật t không quy định phẩm chất Ngoài xảy tình trạng hao hụt nguyên vật liệu, không trung thực dới xí nghiệp, đội Theo em, để khắc phục đợc tình trạng Công ty nên cử nhân viên kinh tế có trình độ chuyên môn cao định kỳ xuống tận chân công trình rà soát tình hình mua sắm vật t xí nghiệp, đội Hàng tháng, nhân viên kinh tế có trách nhiệm báo cáo Công ty tình hình mua sắm sử dụng vật t phục vụ cho công trình xí nghiệp, đội xây dựng Phòng Tài chính- Kế toán công ty cần yêu cầu nhân viên kinh tế thống đội lập Bảng vật liệu lại cha sử dụng cuối kỳ công trình để có phản ánh xác chi phí NVLTT thực tế phát sinh công trình Bảng nguyên vật liệu lại cuối kỳ đợc lập theo mẫu sau: Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 117 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán Công ty QLĐS Thanh Hoá Xí nghiệp (đội) số: Bảng NVL lại cuối kỳ Tháng năm Tên công trình: ST Tên NVL T Đơn vị Khối l- Đơn giá Thành tính ợng tiền Nhân viên kinh tế Kế toán trởng Ghi Tổng Ngời lập Giám đốc ý kiến 2: Về quản lao động thuê Công nhân thi công công trình Công ty đa số lao động thuê ngoài, Công ty phải theo dõi, quản chặt chẽ mặt số lợng lẫn chất lợng Quản số lợng đảm bảo lợng lao động cần thiết để hoàn thành khối lợng công việc xây lắp, tránh để công việc bị gián đoạn thiếu nhân công nh để nhân công phải chờ việc Còn quản chất lợng tức công nhân tham gia xây lắp công trình phải có chuyên môn, tay nghề cao Công tác quản nhân công cần phải có khoa học nghệ thuật biết dùng ngời, việc góp Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 118 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán phần nâng cao suất lao động, chất lợng công trình đảm bảo sử dụng thời gian hợp Bên cạnh giải pháp Công ty cần phải giảm chi phí không cần thiết đến mức tối thiểu Có nh vậy, công tác tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm mang lại hiệu kinh tế cao ý kiến 3: Về công tác luân chuyển chứng từ Do chi phí có nhiều công trình khắp nơi nên việc tập hợp chứng từ phòng kế toán chậm, phản ánh chi phí không thời gian phát sinh, công việc kế toán thờng dồn vào cuối tháng, cuối quý dẫn đến việc làm toán thờng chậm, không đáp ứng nhu cầu quản Để khắc phục đợc hạn chế này, Phòng Tài chính- Kế toán Công ty cần phải đôn đốc đội tập hợp chứng từ toán kịp thời Công ty để có sở liệu phản ánh sổ kế toán, tránh tình trạng thùc tÕ th¸ng vÉn cã chi phÝ ph¸t sinh nhng sổ kế toán không phản ánh chi phí Để thực đợc yêu cầu này, Kế toán trởng nên có quy định, lịch trình nộp chứng từ đội, có sai phạm xử phạt hành Ban giám đốc Công ty cần giúp đỡ Phòng Kế toán thực tốt công việc Bên cạnh Công ty nên bố trí nhân viên kinh tế đội có đầy đủ phẩm chất làm việc cách khoa học, hợp để thờng xuyên đôn đốc kịp thời, chủ động nộp chứng từ đầy đủ, quy định Phòng kế toán, giúp phòng kế toán thực tốt chức trách trớc Ban Giám đốc cấp Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 119 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán Đối với công trình, Công ty nên cử ngời có trình độ chuyên môn vững vàng đến tận công trình, tiến hành tập hợp chứng từ, ghi sổ chi tiết nộp lên cho công ty theo định kỳ, sau kế toán tiến hành ghi sổ tổng hợp ý kiến 4: Về phơng pháp tính giá vốn nguyên vật liệu xuất kho Hiện công ty áp dụng phơng pháp tính giá gốc nguyên vật liệu xuất kho theo phơng pháp thực tế đích danh Phơng pháp đòi hỏi điều kiện khắt khe, doanh nghiệp có mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định, theo dõi chặt chẽ lô hàng nhập loại hàng tồn kho nhận diện đợc Do đó, theo em Công ty nên áp dụng phơng pháp bình quân gia quyền kỳ dự trữ Theo phơng pháp này, đến cuối kỳ tính trị giá vèn cđa hµng xt kho kú T theo kú dự trữ công ty áp dụng mà kế toán hàng tồn kho vào giá nhập, lợng hàng tồn kho đầu kỳ giá nhập kỳ để tính giá đơn vị bình quân áp dụng cho lần xuất kỳ hàng tồn kho cuối kỳ: Đơn giá bình quân Giá trị tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kỳ = Số lợng tồn đầu kỳ Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 120 + Số lợng nhập kỳ Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán Ưu điểm phơng pháp đơn giản, dễ làm, phù hợp với tình hình hoạt động công ty có nhiều mặt hàng nguyên vật liệu, việc quản theo dõi cách chặt chẽ theo lô hàng nhập không dễ Do áp dụng theo phơng pháp tới cuối kỳ kế toán phải tính đơn giá bình quân kỳ, sau áp dụng cho mäi lÇn xuÊt kú  ý kiÕn 5: Về chi phí sản xuất chung Trên sở sửa đổi kế thừa Quyết định 11864/1998/QĐBTC, Theo định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/6/2006 Bộ tài chế độ kế toán doanh nghiệp, kế toán nên phản ánh khoản BHXH, BHYT, BHTN KPCĐ tiền lơng công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân sử dụng máy thi công vào chi phí sản xuất chung: TK 6271 cho phù hợp với chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp Nợ Tk 6271- Chi phí nhân viên quản đội, xởng Có TK 3382 Có TK 3383 Cã TK 3384 Cã TK 3389  ý kiến 6: Về kế toán chi phí phải trả Hiện công ty QLĐS Thanh Hoá, chi phí phải trả đợc hạch toán thẳng vào chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung, chi phí phải trả công ty không lớn nhng việc hạch toán nh ảnh hởng không nhỏ, làm chi phí sản xuất sản phẩm có biến động kỳ Ví dụ: Trong kỳ, có phát sinh sửa chữa Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 121 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán TSCĐ, Công ty không trích trớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ mà số tiền bỏ sửa chữa tơng đối lớn, làm cho chi phí sản xuất kỳ tăng đột biến, ảnh hởng đến kết sản xuất kỳ Theo em, Công ty nên tiến hành trích trớc vào chi phí sản xuất hàng tháng nh khoản tiền lơng nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ định kỳ theo kế hoạch Số chi phí phải trả trích vào chi phí sản xuất kinh doanh số phát sinh thực tế tháng đợc phản ánh TK 335- Chi phí phải trả - Việc hạch toán đợc tiến hành nh sau: Nợ TK 622: Trích trớc tiền lơng nghỉ phép CNTTSX Nợ 627: Trích trớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Có TK 335- Chi phí phải trả - Khi chi phí phải trả thực tế phát sinh, kế toán phản ánh: Nợ TK 335- Chi phí phải trả Có TK 241(3)- Chi phí sửa chữa TSCĐ Có TK 334- Lơng nghỉ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶ cho CNTT SX nghØ phÐp ý kiến 7: Về công tác hạch toán chi phí sử dụng máy thi công Để theo dõi quản khoản mục chi phí sử dụng máy thi công cách chặt chẽ chi tiết theo yếu tố chi phí công ty nên mở chi tiết TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công TK 6231- Chi phí nhân công điều khiển máy thi công Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 122 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán TK 6232- Chi phÝ vËt liƯu TK 6233- Chi phÝ dơng sản xuất TK 6234- Chi phí khấu hao máy thi công TK 6237- Chi phí dịch vụ mua TK 6238- Chi phí tiền khác Các tài khoản tiếp tục mở chi tiết cho công trình, hạng mục công trình Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 123 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán Kết luận Qua thời gian thực tập Công ty Quản Đờng Sắt Thanh Hoá công tác kế toán thân em thấy học hỏi đợc nhiều điều nh: Trong công tác kế toán ngời cán kế toán lòng nhiệt tình, hăng say công việc phải có tính trung thực, thận trọng, tỉ mỉ phải biết tôn trọng tính hợp pháp, hợp lý, hợp lý, hợp lệ hệ thống chứng từ kế toán Mặt khác, trình thực tập giúp em hiểu sâu hơn, kiến thức học em hiểu đợc luận phải đôi với thực tiễn làm trởng thành Hiểu đợc tầm quan trọng đó, em cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu học hái thªm vỊ ln còng nh thùc tÕ vỊ công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Đợc giúp đỡ, hớng dẫn, bảo nhiệt tình, tận tâm Cô giáo Th.s Nguyễn Thị Thanh Loan thầy cô trờng, cô, anh chị phòng tài kế toán Công ty QLĐS Thanh Hóa, em hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Quản Đờng Sắt Thanh Hóa Mặc dù cố gắng, nhng trình độ hạn chế, thời gian có hạn nên báo cáo em chắn không tránh đợc sai sót Em mong đợc quan tâm, góp ý, bảo anh chị phòng tài kế toán toàn thể máy quản Công ty Quản Đờng Sắt Thanh Hoá Đặc biệt dạy dỗ, bảo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Loan để em ngày hoàn thiện thân công tác kế toán Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ cô giáo Th.s Nguyễn thị Thanh Loan, thầy cô giáo trHọ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 124 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán-Kiểm toán ờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội, cô, anh chị phòng tài kế toán Công ty Quản Đờng Sắt Thanh Hóa tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Họ tên: Lơng Thị Hồng Hạnh Luận văn tốt nghiệp Lớp: KT4 Khóa 125 ... xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Quản lý Đờng Sắt Thanh Hóa Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn kết cấu thành ba chơng nh sau: Chơng 1: Lý luận chung công tác kế toán chi phí. .. thấp chi phí, tăng lợi nhuận 1.1.2 Vai trò nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm * Vai trò ca k toán chi phí sn xuất gi¸ thành sản phẩm Kế to¸n tập hợp chi phÝ sản xuất tập hợp. .. loại này, giá thành sản phẩm đợc chia thành ba loại sau: - Giá thành sản phẩm kế hoạch Là giá thành sản phẩm đợc tính toán sở chi phí kế hoạch số lợng sản phẩm sản xuất kế hoạch Giá thành kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành ở công ty quản lý đường sắt thanh hoá , kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành ở công ty quản lý đường sắt thanh hoá , Hiện công ty đang áp dụng phương pháp tính giá gốc nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh. Phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ những doanh nghiệp có ít mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định, theo dõ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay