Báo cáo thực tập tìm hiểu các phần hành kế toán

84 38 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:03

Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Lời mở đầu Kế toán công cụ phục vụ quản lý kinh tế Sự đời gắn liền với đời phát triĨn cđa nỊn s¶n xt x· héi NỊn s¶n xt phát triển kế toán trở nên quan trọng trở thành công cụ thiếu đợc Để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đồng thời sử dụng hàng loạt công cụ quản lý khác kế toán công cụ quản lý hiệu Trong kinh tế trờng đơn vị sản xuất kinh doanh phải hạch toán kinh tế, phải tự lấy thu bù chi có lãi Để tồn phát triển kinh tế thị trờng, vấn đề đặt cho doanh nghiệp sản xuất phải quan tâm đến tất khâu quản lý trình sản xuất từ bỏ vốn thu håi vèn cho chi phÝ bá lµ lại thu đợc lợi nhuận cao Có nh đơn vị có khả bù đắp đợc chi phí bỏ thực nghĩa vụ nhà nớc, cải thiện đời sống cho ngời lao động thực tái sản xuất më réng Cïng víi sù ph¸t triĨn cđa nỊn kinh tế, kế toán ngày đóng vai trò quan trọng máy tổ chức quản lý doanh nghiệp Công việc kế toán đòi hỏi ngời làm công tác phải nắm vững trình độ nghiệp vụ, phản ứng nhanh nhạy tợng kinh tế phát sinh chế độ hạch toán kế toán Tuy nhiên có câu hỏi đợc ngời SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán bớc vào nghề đặt là: liệu kiến thức học có đáp ứng đợc tốt công việc kế toán thực tế hay không Nhận thức đợc vấn đề đó, kiến thức tiếp thu đợc trờng kết hợp với thời gian thực tập nghiên cứu tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán Công ty QLĐS Thanh Hoá với giúp đỡ bảo tận tình cô giáo Th.s Nguyễn Thị Thanh Loan cô, phòng kế toán phòng ban khác thuộc Công ty QLĐS Thanh Hoá em hoàn thành báo cáo Nội dung báo cáo gồm có phần chính: Phần I: Tổng quan chung Công ty QLĐS Thanh Hoá Phần II: Hạch toán nghiệp vụ kế toán Công ty QLĐS Thanh Hoá Phần III: Nhận xét kiến nghị Với thời gian hạn chế, trình độ nhận thức cha sâu thực tế, nên trình thực tập viết báo cáo thực tập tốt nghiệp em không tránh khỏi tồn thiếu sót Em mong nhận đợc góp ý thầy cô giáo để báo cáo thực tập đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Phần Tổng quan chung công ty quản lý đờng sắt hoá 1.1 Sự hình thành phát triển công ty QLĐS Thanh Hoá Công ty Quản lý đờng sắt Thanh Hoá, tiền thân Xí nghiệp Quản Lý Đờng Sắt Thanh Hoá đợc thành lập từ ngày đầu năm 1960 với nhiệm vụ chủ yếu quản lý, tu, sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đờng sắt tuyến đờng sắt thèng nhÊt tõ km 137+300 ®Õn km 257 + 500 (Từ Bỉm Sơn đến Quỳnh Văn) Từ chiến tranh chuyển sang Hoà Bình, hệ thống tổ chức đợc gấp rút kiện toàn cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, ngày 26/6/1969 thành lập Đoạn cầu đờng Thanh Vinh Trong điều kiện vừa sản xuất vừa khôi phục, Đoạn cầu đSV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán ờng Thanh - Vinh bớc nâng cao chất lợng đội ngũ CBCNV dới nhiều hình thức đào tạo khác Ngày 12/9/1978, theo định số 1303 TC/ĐS Tổng cục Đờng sắt Việt Nam Đoạn cầu đờng Hà - Vinh đợc thành lập (trên sở hợp Đoạn cầu đờng Hà - Ninh với Đoạn cầu đờng Thanh - Vinh) có trụ sở Thanh Hoá Năm 1982, Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V khẳng định Ưu tiên phát triển vận tải đờng biển, đờng sông, củng cố phát huy lực vận tải đờng sắt Để đa Nghị Đại hội Đảng vào chơng trình hành động có hiệu quả, Tổng cục Đờng Sắt có định đổi tên Đoạn cầu đờng Hà Vinh thành Xí nghiệp Quản lý đờng sắt Hà - Thanh Ngày 26/6/1989, theo định số 598-TCCB Liên hiệp Đờng sắt Việt Nam, Xí nghiệp Đờng sắt Thanh Hoá đợc thành lập (trên sở tách Xí nghiệp Quản lý Đờng sắt Hà - Thanh thành Xí nghiệp Đờng sắt Hà - Ninh Xí nghiệp Đờng Sắt Thanh Hoá) Ngày 17/4/1998, theo định số 874/1998 TCCB - LĐ Bộ Giao thông vận tải, Xí nghiệp Đờng Sắt Thanh Hoá đợc chuyển đổi từ đơn vị nghiệp kinh tế thành doanh nghiệp công ích mang tên Xí nghiệp Quản lý Đờng sắt Thanh Hoá Ngày 20/3/2003 Bộ trởng Bộ GTVT có QĐ số: 734-2003 QĐ Bộ GTVT đổi tên từ Xí nghiệp Quản lý Đờng Sắt Thanh Hóa thành Công ty Quản lý Đờng Sắt Thanh Hoá SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Trải qua 48 năm xây dựng phát triển, lãnh đạo CBCNV Công ty qua nhiều hệ góp phần to lớn cho hình thành phát triển Công ty nói riêng Ngành Đờng sắt Việt Nam nói chung * Một số thành tích Công ty đạt đợc năm qua: - Năm 2002 đợc nhà nớc trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lợng vũ trang - Đầu năm 2003 đợc nhà nớc trao tặng Bằng khen phủ - Năm 2004 đợc Nhà nớc trao tặng Huân chơng Lao động hạng - Tháng 10 năm 2004 đợc công nhËn cÊp chøng chØ ISO 9001 2000 - Tªn giao dịch nay: Công ty Quản lý Đờng Sắt Thanh Hóa - Trụ sở chính: Số 46 Đại lộ Lê Lợi - Phờng Tân sơn - TP Thanh Hóa - Vốn pháp định: 15.572.095.980 đồng - Tổng số CBCNV: 684 ngời - Vốn cố định: 6.232.172.954 đồng - Vốn lu động: 9.339.921.026 đồng 1.2 Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh công ty QLĐS Thanh Hoá - Quản lý, tu, sửa chữa sở hạ tầng đờng sắt - Xây dựng công trình đờng sắt, đờng - Xây dựng nhà dân dụng công nghiệp - Xây dựng công trình thủy lợi SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiĨm to¸n Khoa kÕ to¸n - ThÝ nghiƯm vËt liƯu công trình xây dựng, giao thông kinh doanh dịch vụ khác 1.3 Cơ cấu máy quản lý công ty Sơ đồ Số 01: Tổ chức máy công ty ban giám đốc công ty Phòn g Tài chín h Kế toán Phòn g Kế hoạch vật t Xí nghi ệp thi công Xí nghi ệp xây dựng công Phòn g Kỹ thuật Phòn g Tổ chức lao độn g Xí nghi ệp dịch vụ sản SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 Đội thi côn g 105 Đội thi côn g 106 Phòn g Hành chín h Tổn Phòn gY tế Đội thi côn g 107 Đội thi côn g 108 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán * Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ban giám đốc phòng ban 1- Giám đốc: Giám đốc ngời lãnh đạo cao hoạt động Công ty, chịu trách nhiệm trớc Nhà nớc hoạt động kết SXKD Công ty; Tự chủ kế hoạch sản xuất tìm kiếm việc làm, tiêu thụ sản phẩm làm ra, tự chủ tài cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Quản lý, điều hành kiểm tra hoạt động Công ty theo kế hoạch xây dựng đợc cấp phê duyệt; Khen thởng, kỷ luật, nâng lơng, hợp đồng lao động theo phân cấp quản lý Doanh nghiệp; Bảo đảm điều kiện an toàn lao động, vệ sinh môi trờng, nâng cao trình độ tiến kỹ thuật cho ngời lao động - Phó Giám đốc: Các Phó Giám đốc Công ty ngời giúp việc cho Giám đốc, đợc Giám đốc ủy quyền, chịu trách nhiệm số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc công việc đợc phân công; Phối hợp, điều hòa kế hoạch SXKD xí nghiệp, cung, đội trực thuộc Hớng dẫn kiểm tra mặt: Thiết kế kỹ thuật, quy trình quy phạm, tiến độ chất lợng thi công công trình cầu đờng theo HĐKT mà Công ty ký Quản lý dự án công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn chạy tầu, an toàn cháy nổ toàn Công ty; Đảm bảo việc xây dựng, áp dụng trì Hệ thống quản lý chất lợng theo yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000; Thờng xuyên SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kÕ to¸n b¸o c¸o viƯc thùc hiƯn HƯ thèng quản lý chất lợng cho Giám đốc Công ty làm sở cho việc xem xét cải tiến - Phòng Tài - Kế toán: Chịu trách nhiệm trớc Giám đốc, tổ chức thực toàn công tác kế toán, thống hạch toán kinh tế Doanh nghiệp; Tổ chức công tác tài kế toán Công ty Quản lý tiền tài sản vốn Công ty; Phụ trách chung hoạt động tài kế toán Xí nghiệp thành viên trực thuộc Công ty; Kiểm tra tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu, chi tài để phát ngăn chặn kịp thời hành động tham ô lãng phí vi phạm sách chế độ tài Nhà nớc - Phòng Kế hoạch - Vật t: Lập kế hoạch sản xuất đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh hàng quý, năm Công ty, Tổ chức, thực thu mua loại vật t, nguyên liệu đảm bảo yêu cầu phục vụ cho SXKD Công ty; Cùng phận có liên quan khác kiểm soát chất lợng loại vật t, nguyên liệu đầu vào; Kiểm soát hóa đơn xuất nhập hàng, kiểm soát hoạt động lu kho; Tham mu cho Giám đốc Công ty toán Công trình, lý HĐKT xây lắp mua sắm thiết bị, vật t; tham mu với lãnh đạo Công ty quản lý Thiết bị xe máy; Theo dõi công tác cải tiến hợp lý hoá vận hành, bảo dỡng máy móc thiết bị sản xuất - Phòng kỹ thuật: SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm vật t đầu vào phục vụ cho công trình; giám sát kỹ thuật thi công công trình thực theo quy trình quy phạm Đờng sắt Việt nam quy định; Kiểm tra thờng xuyên định kỳ, đột xuất trạng thái cầu đờng phạm vi quản lý, phát kịp thời biến dạng uy hiếp đến an toàn chạy tầu, tham mu cho Giám đốc biện pháp xử lý Khắc phục đảm bảo an toàn chạy tầu, ngăn chặn kịp thời không để xảy tai nạn xảy ra; nghiệm thu sản phẩm hàng tháng, quý, năm dựa sở kế hoạch giao; - Phòng Tổ chức - Lao động: Chỉ đạo quản lý, điều hành hoạt động Tổ chức, Cán bộ, Lao động; Xây dựng tổ chức thực kế hoạch thuộc lĩnh vực Tổ chức lao động, xây dựng đơn giá tiền lơng hàng năm; Xây dựng văn Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động SXKD Công ty Nghiên cứu đề xuất, tổ chức thực triển khai định: Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị, phận, bổ sung thay đổi nhiệm vụ, đề bạt, miễn nhiệm cán bộ, điều động cân đối lao động; Xác định, định viên biên chế lao động, xây dựng quy chế tiêu tuyển dụng, ký kết HĐ lao động Nội quy lao động, thoả ớc lao động với quy định Nhà nớc, ngành thực tế SXKD Công ty; Triển khai, hớng dẫn tổ chức thực chủ trơng sách Nhà nớc ngành công tác Tổ chức - cán - lao động đến toàn thể CBCNV - Phòng Hành - Tổng hợp: SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Quản lý nghiệp vụ Hành chính, Tham mu đề xuất tổ chức thực công tác Lễ nghi, khánh tiết; Thờng xuyên kiểm tra giám sát tổ, nhóm, cán công nhân viên làm việc hàng ngày, đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời; Tổ chức thực công tác hành chính, văn th lu trữ, thời gian giấc làm việc; Lập kế hoạch tổ chức công tác phục vụ đời sống mua sắm thiết bị văn phòng, văn phßng phÈm - Phßng Y tÕ: Tham mu cho lãnh đạo Công ty nghiệp vụ quản lý Y tế trực tiếp chăm sóc sức khoẻ CBCNV khu vực quản lý mà Giám đốc giao; Tăng cờng kiểm tra phơng tiện phòng hộ lao động, môi trờng điều kiện lao động để giảm đến mức tối thiểu tai nạn lao động Đồng thời đề xuất biện pháp để đề phòng khèng chÕ bƯnh nghỊ nghiƯp; Thêng trùc cÊp cøu c¸c trờng hợp bị tai nạn bệnh tật lao động Cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm, thai sản, tai nạn phạm vi phụ trách theo quy định; Quản lý chặt chẽ phơng tiện trang thiết bị Y tÕ, thc men Sư dơng ®óng mơc ®Ých, ®óng đối tợng; Quản lý sức khoẻ theo đối tợng, tổ chức phối hợp với Y tế tuyến khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, khám chức danh, kh¸m ph¸t hiƯn bƯnh nghỊ nghiƯp, kh¸m tun dơng lao động, có hồ sơ quản lý sức khoẻ cho CBCNV Công ty - Các Xí nghiệp thành viên: Thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty giao, tổ chức xí nghiệp sản xuất với suất, chất lợng hiệu cao; SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 10 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Ngân hàng kèm theo chøng tõ gèc nh ủ nhiƯm chi, thu …Hµng ngµy nhận đợc Ngân hàng gửi đến kế toán phải đối chiếu kiểm tra lập sổ theo dõi tiền gửi ghi vào sổ sách: Nhật ký chung, sổ TK 112, TK liên quan Ngày 18/6/2011 chuyển tiền trả công ty TNHH XD TM Huệ Vân tiền mua vËt liƯu x©y dùng Cã ủ nhiƯm chi nh sau: Uỷ nhiệm chi Ngày 18/6/2011 Đơn vị trả tiền: Công ty Quản lý đờng sắt Thành Hoá Số tài khoản: 4767551 ngân hàng VP Bank Thanh Hoá Đơn vị nhận tiền: Công ty TNHH XD TM Huệ Vân Số tài khoản: 501100000 80216 Tại ngân hàng: Đầu t phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Số tiền số Hoá 100.000.000 đ Số tiền chữ: Một trăm triệu đồng chẵn Nội dung toán: Chuyển trả tiền mua vật liệu xây dựng Đơn vị/ngời yêu cầu Kế toán trChủ tài khoản ởng VPBANK Ghi sổ ngày: 18/6/2011 Giao dịch viên Giám đốc Kiểm soát Kế toán ghi sổ theo định khoản sau: SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 70 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Nợ TK 331: 100.000.000 Có TK 112: 100.000.000 Sổ Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng Số hiệu: 112 Quý II năm 2011 Đơn vị: 1000 đồng NT Chứng GS từ SH N-T TK ĐƯ Diễn giải Nợ 125.388.49 Số d tài khoản 5/4 Số tiền 17/ Khách hàng chuyển tiền công tr×nh … Rót tiỊn nhËp q … …… 18/ Chuyển tiền trả cty Huệ Vân Có 525.000.000 110.000.00 … …… 100.000.00 … … Céng ph¸t sinh D cuèi kú … 555.000.000 320.500.000 Ngµy 30 tháng 06 năm 2011 Ngời ghi sổ đơn vị (Ký, họ tên) tên) SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 Kế toán trởng (Ký, họ tên) 71 Thủ trởng (Ký, họ Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 Báo cáo tốt 72 Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Phần Nhận xét kiÕn nghÞ Trong nỊn kinh tÕ thÞ trêng víi nhiỊu loại hình sản xuất, cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp Nhà nớc phải hoàn thành tốt nhiềm vụ sản xuất kinh doanh mà Nhà nớc giao Đối với doanh nghiệp xây lắp, công trình hoàn thành nghiệm thu phải đợc đánh giá cao kỹ thuật, chất lợng Công ty QLĐS Thanh Hoá doanh nghiệp Nhà nớc nhng không nằm quy luật chung doanh nghiệp mà chế kế hoạch hoá tập trung không còn, doanh nghiệp Nhà nớc phải độc lập tự chủ mặt tài Trong trình phát triển mình, bên cạnh lĩnh vực, địa bàn hoạt động theo nhiệm vụ đợc giao, công ty động tìm kiếm hội nhằm mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động Lĩnh vực hoạt động chủ yếu Công ty hoạt động xây lắp với mục tiêu đảm bảo chất lợng, mỹ thuật, kỹ thuật, tiến độ thi công đồng thời tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận góp phần tạo công ăn việc làm, cải thiện mức sống cán công nhân viên công ty Để thực điều này, bên cạnh quy định, quy chế chung tổng công ty Đờng sắt Việt Nam, công ty QLĐS Thanh Hoá thực nhiều biện pháp tổng hợp việc quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm biện pháp quan trọng điều kiện đặc thù ngành xây dựng giá bán đợc xác định trớc Vì vậy, việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm xây lắp có ý nghĩa định tới việc nâng cao lợi nhuận SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 73 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Trong thời gian thực tập công ty Quản lý đờng sắt Thanh Hoá, tìm hiểu tình hình thực tế nh công tác kế toán công ty Em xin ®a nh÷ng nhËn xÐt nh sau: 3.1 NhËn xÐt công tác quản lý công tác kế toán công ty QLĐS Thanh Hoá 3.1.1 Về u điểm Về máy quản lý: Công ty QLĐS Thanh Hoá đơn vị hạch toán kinh tế độc lập thuộc doanh nghiệp Nhà nớc nhiều mặt chịu đạo quản lý Nhà nớc nh chịu đạo Tổng Công ty Đờng Sắt Việt Nam, nhng công ty xây dựng đợc máy quản lý gọn nhẹ, hiệu với chế độ kiêm nhiệm vị trí quản lý với tổ trởng xây dựng Điều cho phép máy quản lý công ty tiếp cận với tình hình thực tế công trờng xây dựng, nhờ kiểm soát cách có hiệu hoạt động sản xuất khoản chi phí phát sinh Về công tác quản lý: Công ty áp dụng mô hình tổ chức máy kế toán tập trung Theo mô hình này, công việc kế toán đợc thực phòng kế toán Việc áp dụng mô hình tổ chức máy kế toán tập trung phân cấp quản lý từ xuống tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân công công việc phối hợp thực Công ty QLĐS Thanh Hoá có biện pháp quản lý kinh tế, quản lý nguồn vốn, TSCĐ Tổ chức hoạt động kinh doanh SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 74 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán cách chặt chẽ, điều hành công việc tất khâu, phận công ty Về máy kế toán: Bộ máy kế toán công ty đợc tổ chức tơng đối hoàn chỉnh, chặt chẽ, quy trình làm việc khoa học với đội ngũ kế toán có lực, nắm vững chế độ, nhiệt tình công việc, lại đợc bố trí phù hợp với trình độ khả ngời, tạo điều kiện nâng cao trách nhiệm đợc giao, đồng thời có tinh thần tơng trợ lẫn giúp cho công tác kế toán đợc chuyên môn hoá, cá nhân phát huy hết khả năng, lực Vì thế, việc hạch toán nội có hiệu quả, góp phần đắc lực cho công tác quản lý công ty Về công tác kế toán: Từ công việc hạch toán ban đầu, việc kiểm tra hợp lý, hợp lệ chứng từ chứng từ đợc tiến hành cẩn thận, đảm bảo số liệu hạch toán có pháp lý tránh đợc phản ánh sai lệch nghiệp vụ kinh tế phát sinh Việc lập luân chuyển chứng từ theo chế độ hành, cung cấp kịp thời số liệu cho kế toán nhật ký chung làm nhiệm vụ cập nhật Trong Công ty có đội ngũ kế toán vững vàng nghiệp vụ, giỏi chuyên môn, có kinh nghiệm công tác, máy kế toán gọn nhẹ Công ty sử dụng hình thức sổ kế toán là: "Nhật ký chung" để hạch toán nên khai thác đợc u điểm hình thức này, phù hợp với quy mô đặc điểm đơn vị Trong công tác hạch toán kế toán chấp hành nguyên tắc chế độ kế toán, với trang thiết bị máy vi tính giúp cho phận kế toán SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 75 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán hoạt động tốt việc cấp nhật lu giữ số liệu đợc an toàn, khoa học đồng thời thông tin kế toán đợc phản ánh trung thực, xác giúp cho lãnh đạo Công ty đợc định đắn phục vụ cho công tác quản lý hoạt động SXKD nhanh chóng, kịp thời, giúp cho việc kiểm tra đối chiếu dễ dàng thuận lợi Hình thức tổ chức sổ kế toán: công ty áp dụng hình thức Nhật Ký chung để ghi sổ kế toán Đây hình thức phù hợp với đặc điểm công ty, với hình thức chứng từ đầy đủ, khoa học, hợp lý, đơn giản, dễ ghi chép thuận lợi cho công tác kế toán tổng hợp chi phí phát sinh kỳ Công ty thực hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký chung áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán, giúp cho phận quản lý vật t, quản lý đợc sản lợng, giá trị vật t nhập- xuấttồn đợc theo dõi cách thờng xuyên xác - Quản lý tiền mặt quỹ, đảm bảo cân đối thu chi, thờng xuyên kiểm tra tài khoản ngân hàng, kiểm tra công nợ với nhà cung cấp, toán hạn khoản nợ - Công tác kế toán vốn tiền đợc quản lý chặt chẽ, thông tin kịp thời, xác nghiệp vụ thu chi quỹ Vào sổ sách theo trình tự, chứng từ sử dụng theo mẫu Bộ tài ban hành Hệ thống tài khoản kế toán: công ty áp dụng hệ thống tài khoản kế toán SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 76 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC, thuận tiện cho việc hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Về công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm: Kế toán hạch toán chi phí sản xuất cho công trình, hạng mục công trình tháng, quý cách rõ ràng, đơn giản, phục vụ tốt yêu cầu quản lý phân tích hoạt động kinh doanh công ty Công tác kiểm khối lợng xây lắp công trình đợc tổ chức cách khoa học, cung cấp số liệu xác, kịp thời cho công tác tính giá thành Giá thành sản phẩm xây lắp công ty đợc xác định theo khoản mục, yếu tố chi phí sản xuất, bao gồm chi phí tiếp phù hợp với yêu cầu hạch toán chế độ kế toán hành 3.1.2 Nhợc điểm Về công tác luân chuyển chứng từ: Cuối tháng nhân viên kế toán tổ đội xây dựng gửi chứng từ bảng tổng hợp chi phí sản xuất phòng kế toán Do công việc phòng kế toán tập trung dồn vào cuối tháng, thời điểm tháng công việc không nhiều, dẫn đến công việc kế toán không đợc dàn tháng Việc tổng hợp, xử lý số liệu vào cuối tháng lớn làm cho việc lập báo cáo kế toán quản trị báo cáo kế toán tài để cung cấp thông tin bị chậm trễ Mặt khác, sức ép việc xử lý cung cấp thông tin sÏ dÉn tíi nhiỊu sai sãt c«ng viƯc kế toán SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 77 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Công tác ghi chép, phân loại chứng từ ban đầu công ty cha thật khoa học: Theo khoản mục chi phí, chứng từ phòng kế toán tài nhiều thời gian để phân loại, tập hợp, xử lý chứng từ Kế toán tập hợp chi phí NVLTT: Việc tổ chức quản lý chi phí cha chặt chẽ, toàn diện, giá thành sản phẩm cha phản ánh chất Sản phẩm công ty công trình, hạng mục công trình phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn Chính để ®éi tù mua nguyªn vËt liƯu cã nhiỊu u điểm nhng lại tạo khẽ hở cho việc khai không giá thành thực tế NVL Phần NVL làm cho giá thành sản phẩm có phần cao giá trị thị trờng hay chất lợng không đảm bảo Mặt khác đặc điểm chung ngành xây dựng công trình phân bố rải rác khắp nơi, đội thực mua vật liệu vật t vận chuyển đến tận chân công trình theo tiến độ thi công mà không qua nhập kho Mặc dù có nhu cầu vật liệu chủ công trình míi tiÕn hµnh mua nhng sè vËt liƯu ci kú lại công trình cha sử dụng hết chiếm lợng nhỏ Do CPNVLTT thực tế phát sinh kỳ không đợc phản ánh Thực tế CPNVLTT phát sinh kỳ bao gồm giá trị nguyên vật liệu thực tế mua trừ phần giá trị lại cha sử dụng cuối kỳ cộng thêm phần giá trị nguyên vật liệu lại công trình từ cuối kỳ trớc SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 78 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Về phơng pháp tính giá vốn nguyên vật liệu xuất kho: Hiện công ty xuất kho nguyên vật liệu theo phơng pháp thực tế đích danh theo phng pháp ny sn phm, vt t, hng hoá xut kho thuc lô hng nhp no ly n giá nhp kho ca lô hng ó tính ây l phng án tt nht, tuân th nguyên tc phù hp ca k toán, chi phí thực tế phï hợp với doanh thu thực tế Gi¸ trị hàng xuất kho đem b¸n phï hợp với doanh thu mà nã tạo Hơn nữa, gi¸ trị hàng tồn kho phản ¸nh đóng theo gi¸ trị thc t ca Tuy nhiên, vic áp dng phng pháp ny òi hi nhng iu kin kht khe, ch doanh nghiệp kinh doanh cã Ýt loại mặt hàng, hàng tồn kho cã gi¸ trị lớn, mặt hàng ổn định loại hàng tồn kho nhận diện th× cã thể ¸p dụng phương ph¸p Nhng Công ty, mặt hàng tồn kho phục vụ yêu cầu sản xuất có nhiều chủng loại, nguyên vật liệu đợc tập kết công trình thực tế quản lý chặt chẽ mặt giá trị, phân loại lô hàng nhập không xác việc áp dụng xuất kho nguyên vật liệu theo phơng pháp công ty cha phù hợp 3.2 Kiến nghị Về công tác kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Trong doanh nghiệp xây lắp chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nên tiết kiệm vật t cần thiết Tiết kiệm nghĩa cắt xén, mua vật t chất lợng thực chất xuất dùng việc, không lãng phí, bừa bãi, có kế hoạch bảo quản rõ SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 79 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán ràng, tránh mát, h hỏng nh giảm chất lợng vật t Công ty nên cử số cán có trình độ, lực, trung thực nhạy bén, chuyên nghiên cứu thị trờng vật t bëi viƯc cung øng vËt t phơ thc rÊt nhiỊu vào tình hình biến động thị trờng Hơn thế, công ty có nhiều công trình nằm dải dác khắp nơi công trình lớn, có thời gian thi công dài Công ty nên tiến hành đấu thầu cung ứng vật t để đảm bảo yếu tố giá cả, chất lợng, hợp lý cần có biện pháp thích ứng với điều kiện, tình hình cụ thể để có biện pháp kịp thời nhằm giảm chi phí đến mức Về phơng pháp tính giá vốn nguyên vật liệu xuất kho: Công ty nên áp dụng phơng pháp bình quân gia quyền kỳ dự trữ Theo phơng pháp này, đến cuối kỳ tính trị giá vốn hàng xuất kho kỳ Tuỳ theo kỳ dự trữ công ty áp dụng mà kế toán hàng tồn kho vào giá nhập, lợng hàng tồn kho đầu kỳ giá nhập kỳ để tính giá đơn vị bình quân áp dụng cho lần xuất kỳ hàng tồn kho cuối kỳ: Đơn giá bình quân Giá trị tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kỳ = Số lợng tồn đầu kỳ SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 80 + Số lợng nhập kỳ Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Ưu điểm phơng pháp đơn giản, dễ làm, phù hợp với tình hình hoạt động công ty có nhiều mặt hàng nguyên vật liệu, việc quản lý theo dõi cách chặt chẽ theo lô hàng nhập không dễ Do áp dụng theo phơng pháp tới cuối kỳ kế toán phải tính đơn giá bình quân kỳ, sau áp dụng cho lần xuất kỳ Về công tác luân chuyển chứng từ: Do chi phí có nhiều công trình khắp nơi nên việc tập hợp chứng từ phòng kế toán chậm, phản ánh chi phí không thời gian phát sinh, công việc kế toán thờng dồn vào cuối tháng, cuối quý dẫn đến việc làm toán thờng chậm, không đáp ứng nhu cầu quản lý Để khắc phục đợc hạn chế này, Phong Tài chính- Kế toán Công ty cần phải đôn đốc đội tập hợp chứng từ toán kịp thời Công ty để có sở liệu phản ánh sổ kế toán, tránh tình trạng thực tế th¸ng vÉn cã chi phÝ ph¸t sinh nhng sỉ kế toán không phản ánh chi phí Để thực đợc yêu cầu này, Kế toán trởng nên có quy định, lịch trình nộp chứng từ đội, có sai phạm xử phạt hành Ban giám đốc Công ty cần giúp đỡ Phòng Kế toán thực tốt công việc Bên cạnh Công ty nên bố trí nhân viên kinh tế đội có đầy đủ phẩm chất làm việc cách khoa học, hợp lý để thờng xuyên đôn đốc kịp thời, chủ SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 81 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán động nộp chứng từ đầy đủ, quy định Phòng kế toán, giúp phòng kế toán thực tốt chức trách trớc Ban Giám đốc cấp Đối với công trình, Công ty nên cử ngời có trình độ chuyên môn vững vàng đến tận công trình, tiến hành tập hợp chứng từ, ghi sổ chi tiết nộp lên cho công ty theo định kỳ, sau kế toán tiến hành ghi sổ tổng hợp Kết luận Nền kinh tế trị trờng có đợc phát triển nhanh chóng đa dạng nh ngày đóng góp hoàn thiện mệt mỏi công tác chuyên môn nhà hạch toán kế toán Một lần ta cần khẳng định hạch toán kế toán có tác dơng to lín sù thÞnh suy cđa nỊn kinh tế thị trờng Mặt khác phát triển kinh tế thị trờng thể trí tuệ tài nhân loại qua thời kỳ Mỗi thời kỳ thể hình thái kinh tế riêng, thể tiến riêng SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 82 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Hoàn thiện công tác kế toán vừa mang tÝnh khoa häc võa mang tÝnh nghƯ tht nã kh«ng đem lại lợi ích kinh tế cho nhà quản lý mà tơng lai đảm bảo cho kinh tế doanh nghiệp phát triển vững mạnh Qua thời gian thực tập Công ty QLĐS Thanh Hoá phần giúp em tháo gỡ vớng mắc lý thuyết thực tế đồng thời giúp em chuyển tải việc đa từ lý thuyết vào thực tiễn giúp cho em ngày hiểu sâu nắm bắt rõ công tác tài kế toán Đây đòn bẩy vững cho công viƯc cđa em sau nµy Qua thêi gian thùc tËp Công ty em thấy công tác tài kế toán Công ty thực tốt chế độ kế toán Nhà nớc luật doanh nghiệp Vì hạn chế thời gian thực tập kiến thức chuyên môn nên báo cáo em tránh khỏi sai xót Do em mong nhận đợc ý kiến đánh giá từ phía thầy cô nh phòng kế toán Công ty QLĐS Thanh Hoá để em hoàn thiện tốt nghiệp vụ Một lần em xin bày tỏ lòng biết chân thành em đến thầy cô giáo đặc biệt cô giáo Th.s Nguyễn Thị Thanh Loan giúp đỡ em hoàn thiện báo cáo SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 83 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán Qua báo cáo cho phép em kính chúc thầy cô giáo toàn thể ban lãnh đạo Công ty QLĐS Thanh Hoá sức khoẻ thành đạt Em xin chân thành cảm ơn! Thanh Hoá, tháng 11 năm 2011 Sinh viên Lơng Thị Hồng Hạnh SV: Lơng Thị Hồng Hạnh nghiệp Lớp KT4 K3 84 B¸o c¸o tèt ... 21 Báo cáo tốt Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội kiểm toán Khoa kế toán * Nhân viên kế toán vật t - Tài sản cố định: - Thực nhiệm vụ kế toán phòng phân công - Kế toán chi tiết phần hành: + Kế toán. .. cân đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo lu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài Báo cáo đợc lập hàng quý sau tháng, báo cáo năm đợc lập xong sau tháng Nơi gửi báo cáo Cục... năng, nhiệm vụ máy kế toán Công ty: * Kế toán trởng - Điều hành hoạt động phận Tài - Kế toán - Tổ chức công tác tài kế toán Công ty Điều hành hoạt động phòng Tài - Kế toán hoàn thành nhiêm vụ đợc
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tìm hiểu các phần hành kế toán , Báo cáo thực tập tìm hiểu các phần hành kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay