KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI KỲ ĐÀ HOA (Varanus salvator Laurenti) VÀ KỲ ĐÀ VÂN (Varanus bengalensis nebulosus Gray) TẠI XÃ BÌNH MỸ, HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

62 42 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:52

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGƠ THỊ KIM TRÚC KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI KỲ ĐÀ HOA (Varanus salvator Laurenti) KỲ ĐÀ VÂN (Varanus bengalensis nebulosus Gray) TẠI BÌNH MỸ, HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGƠ THỊ KIM TRÚC KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI KỲ ĐÀ HOA (Varanus salvator Laurenti) KỲ ĐÀ VÂN (Varanus bengalensis nebulosus Gray) TẠI BÌNH MỸ, HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS Vũ Thị Nga Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 i MỤC LỤC BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO i MỤC LỤC ii DANH SÁCH CÁC BẢNG v DANH SÁCH CÁC HÌNH vi DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ vii LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Chương MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.1 Đặc điểm hình thái kỳ đà hoa 2.1.2 Đặc điểm sinh thái, sinh học kỳ đà hoa 2.1.3 Tập tính sinh sống kỳ đà hoa 2.1.4 Giá trị sử dụng giá trị bảo tồn kỳ đà hoa 2.1.5 Đặc điểm phân bố kỳ đà hoa 2.2 Kỳ đà vân 2.2.1 Đặc điểm hình thái kỳ đà vân 2.2.2 Đặc điểm sinh thái, sinh học kỳ đà vân 2.2.3 Tập tính sinh sống kỳ đà vân 2.2.4 Giá trị sử dụng giá trị bảo tồn kỳ đà vân 2.2.5 Đặc điểm phân bố kỳ đà vân 2.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu 2.3.1 Giới thiệu chung trang trại động vật hoang Ba Huệ ii 2.3.2 Quá trình thành lập qui mô trang trại động vật hoang xếp chồng lên kỳ đà định kỳ 10 Chương 11 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Nội dung nghiên cứu 11 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 11 3.3 Phương tiện phương pháp nghiên cứu .11 3.3.1 Phương tiện nghiên cứu 11 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 12 3.3.2.1 Các tiêu hình thái 12 3.2.2.2 Khảo sát khả sinh sản kỳ đà .12 3.3.2.3 Khảo sát kỹ thuật chăn nuôi kỳ đà 12 3.3.2.3 Nội nghiệp 13 Chương 14 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 14 4.1 Đặc điểm hình thái 14 4.1.1 Kỳ đà hoa 14 4.1.2 Kỳ đà vân 20 4.2 Đặc điểm sinh sản 37 4.2.1 Phân biệt kỳ đà đực với kỳ đà 37 4.2.2 Các tiêu sinh sản kỳ đà hoa kỳ đà vân 37 4.2.3 Kỹ thuật ấp trứng kỳ đà hoa kỳ đà vân trang trại 37 4.3 Kỹ thuật chăn nuôi kỳ đà hoa kỳ đà vân trang trại .39 4.3.1 Kỹ thuật làm chuồng nuôi kỳ đà 39 4.3.2 Kỹ thuật chăm sóc kỳ đà nở 40 4.3.3 Kỹ thuật chăm sóc kỳ đà trưởng thành 40 4.4 Các bệnh thường gặp, cách phòng trị bệnh .40 4.4.1 Bệnh tiêu chảy 41 4.4.2 Bệnh táo bón 41 iii 4.4.3 Đẹn miệng 41 4.4.4 Bệnh da .41 4.4.5 Bệnh nội tạng bên 42 4.5 Quy trình chăn ni kỳ đà hoa kỳ đà vân 42 4.5.1 Làm chuồng nuôi kỳ đà 42 4.5.2 Chọn giống kỳ đà .42 4.5.3 Chăm sóc kỳ đà 43 4.5.4 Bệnh kỳ đà cách chữa trị .43 4.5.4.1 Bệnh tiêu chảy 43 4.4.4.2 Bệnh táo bón .43 4.5.4.3 Đẹn miệng 44 4.5.4.4 Bệnh da 44 Chương .45 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 49 iv DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Trọng lượng kích thước trứng kỳ đà hoa 15 Bảng 4.2: Trọng lượng kích thước kỳ đà hoa tuổi 16 Bảng 4.3: Trọng lượng kích thước kỳ đà hoa tuổi 17 Bảng 4.4: Trọng lượng kích thước kỳ đà hoa tuổi 18 Bảng 4.5: Trọng lượng kích thước kỳ đà hoa tuổi 19 Bảng 4.6: Trọng lượng kích thước trứng kỳ đà vân 20 Bảng 4.7: Trọng lượng kích thước kỳ đà vân tuổi 22 Bảng 4.8: Trọng lượng kích thước kỳ đà vân tuổi 24 Bảng 4.9: Trọng lượng kích thước kỳ đà vân tuổi 26 Bảng 4.10: Trọng lượng kích thước kỳ đà vân tuổi 28 v DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1: Chuồng kỳ đà xây tầng xếp chồng lên 10 Hình 3.2: ơng Ba Huệ kiểm tra kỳ đà định kỳ 10 Hình 4.1: Hoa văn hình đồng tiền lưng kỳ đà hoa 30 Hình 4.2: Lưỡi kỳ đà thè 31 Hình 4.3: Vảy đầu kỳ đà hoa 31 Hình 4.4: Kỳ đà tuổi có dài gần gấp 1,5 lần chiều dài thân 32 Hình 4.5: Kỳ đà tuổi có chiều dài thân gần chiều dài 32 Hình 4.6: Bàn chân trước kỳ đà hoa 33 Hình 4.7: Bàn chân sau kỳ đà hoa 33 Hình 4.8: Kỳ đà hoa lúc thay da 34 Hình 4.9: Vảy đầu kỳ đà vân 34 Hình 4.10: Vảy lưng kỳ đà vân 35 Hình 4.11: Răng kỳ đà vân 35 Hình 4.12: Bàn chân trước kỳ đà vân 36 Hình 4.13: Bàn chân sau kỳ đà vân 36 Hình 4.14: Kỳ đà đực 44 Hình 4.15: Kỳ đà 37 Hình 4.16: Trứng kỳ đà hoa (lớn) trứng kỳ đà vân (nhỏ) 38 Hình 4.17: Trứng kỳ đà hoa tượng hình sau 10 tháng khơng nở 39 vi DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: So sánh chiều dài trứng kỳ đà hoa với trứng kỳ đà vân 21 Biểu đồ 2: so sánh chiều rộng trứng kỳ đà hoa với trứng kỳ đà vân 21 Biểu đồ 3: So sánh trọng lượng kỳ đà hoa tuổi với kỳ đà vân tuổi 23 Biểu đồ 4: So sánh chiều dài kỳ đà hoa tuổi với kỳ đà vân tuổi 23 Biểu đồ 5: So sánh chiều dài đuôi kỳ đà hoa tuổi với kỳ đà vân tuổi 23 Biểu đồ 6: So sánh trọng lượng kỳ đà hoa tuổi với kỳ đà vân tuổi 25 Biểu đồ 7: So sánh chiều dài kỳ đà hoa tuổi với kỳ đà vân tuổi 25 Biểu đồ 8: So sánh chiều dài đuôi kỳ đà hoa tuổi với kỳ đà vân tuổi 25 Biểu đồ 9: So sánh trọng lượng kỳ đà hoa tuổi với kỳ đà vân tuổi 27 Biểu đồ 10: So sánh chiều dài kỳ đà hoa tuổi với kỳ đà vân tuổi 27 Biểu đồ 11: So sánh chiều dài đuôi kỳ đà hoa tuổi với kỳ đà vân tuổi 27 Biểu đồ 12: So sánh trọng lượng kỳ đà hoa tuổi với kỳ đà vân tuổi 29 Biểu đồ 13: So sánh chiều dài kỳ đà hoa tuổi với kỳ đà vân tuổi 29 Biểu đồ 14: So sánh chiều dài đuôi kỳ đà hoa tuổi với kỳ đà vân tuổi 30 vii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến tồn thể q thầy trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh cung cấp kiến thức q báu thời gian tơi học tập trường Đặc biệt TS Vũ Thị Nga người trực tiếp hướng dẫn cho nghiên cứu hồn thiện nội dung khóa luận Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Huệ - chủ trang trại động vật hoang Ba Huệ - số 31 tỉnh lộ Bình Mỹ huyện Củ Chi - Tp Hồ Chí Minh nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực tập trang trại ơng Tp Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 Ngơ Thị Kim Trúc TĨM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu: “Khảo sát trạng chăn nuôi kỳ đà hoa (Varanus salvator Laurenti) kỳ đà vân (Varanus bengalensis nebulosus Gray) Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh” Địa điểm nghiên cứu đề tài: Đề tài thực trang trại động vật hoang Ba Huệ số 31 tỉnh lộ Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh Thời gian thực đè tài: Đề tài thực từ ngày 21/02/2011 đến ngày 21/07/2011 Những kết ghi nhận được: - Kỳ đà hoa có vảy lưng màu xám đen, có đốm vàng tròn đồng tiền xếp thành hàng ngang thân Đuôi dài, dẹt bên, sống đuôi rõ Đuôi có vòng vàng nhạt xen với vòng đen, cá thể trưởng thành hoa văn mờ dần - Kỳ đà vân có kích thước nhỏ kỳ đà hoa Tồn thân có màu vàng - Tuổi thành thục sinh dục kỳ đà năm Mỗi năm kỳ đà đẻ lứa Thời gian mang thai khoảng 80-90 ngày Thời gian ấp trứng 80 ngày - Chuồng ni kỳ đà có diện tích 1m x m cao m Hệ thống chuồng tầng với tầng xếp chồng lên - Thức ăn cho kỳ đà cá, đầu gà băm nhuyễn Thức ăn cho kỳ đà trưởng thành đậu gà - Khối lượng thức ăn/con/ngày 1/10 trọng lượng thể - Các bệnh thường gặp kỳ đà là: tiêu chảy, táo bón, đẹn miệng, ngồi da… - Khảo sát trạng chăn nuôi kỳ đà trang trại, từ xây dựng quy trình chăn ni kỳ đà hoa kỳ đà vân để góp phần vào việc bảo tồn loài bên chuồng có máng chứa nước uống, thức ăn Để tiết kiêm diện tích nên trang trại xây hệ thống chuồng tầng, với tầng xếp chồng lên Về vấn đề vệ sinh chuồng trại, ngày quét dọn chuồng lần ngày dung máy bơm nước dội chuồng, tắm kỳ đà lần 4.3.2 Kỹ thuật chăm sóc kỳ đà nở Khi kỳ đà nở có kích thước kỳ nhơng Lúc nhốt chung tồn kỳ đà chuồng Thức ăn cho kỳ đà phải bằm nhuyễn, bỏ vào đĩa Thức ăn chủ yếu đầu gà, cá, lươn,…Cho ăn thành nhiều bữa (6-7 bữa/ngày) Lượng thức ăn ngày khoảng 1/10 trọng lượng thể 4.3.3 Kỹ thuật chăm sóc kỳ đà trưởng thành Kỳ đà sau hi nở 20 ngày tách riêng con, chuồng Thức ăn cho kỳ đà chủ yếu đầu gà, loại cá khơng có vảy để kỳ đà dễ ăn Tại trang trại thường cho kỳ đà ăn đầu gà Mỗi ngày cho ăn lần Khối lượng thức ăn ngày kỳ đà 1/10 trọng lượng Kỳ đà ăn nhiều khối lượng trên, cho ăn nhiều quá, kỳ đà bị mập Nước uống: kỳ đà uống nước trang trại thiết kế máng uống nước to, nước máng uống phải nhiều để kỳ đà nằm Mỗi ngày thay nước lần Nhiệt độ: kỳ đà không bị ảnh hưởng nhiệt độ bên ngồi có lớp da dày Ánh sáng: chuồng ni kỳ đà khơng cần ánh sáng nhiều, tối kỳ đà ăn nhiều 4.4 Các bệnh thường gặp, cách phòng trị bệnh Cho đến nay, nghề ni kỳ đà chưa phổ biến nên chưa có loại thuốc dành riêng cho kỳ đà phòng bệnh trị bệnh Cho nên cách phòng bệnh chủ yếu vệ sinh chuồng trại Còn thuốc trị bệnh cho kỳ đà trang trại sử dụng thuốc dành cho người để chữa bệnh cho kỳ đà, với liều lượng thấp 40 Kỳ đà nhốt riêng có ưu điểm dễ theo dõi, phát bệnh Khi kỳ đà bỏ ăn - ngày bắt kiểm tra Các bệnh kỳ đà thường gặp chủ yếu bệnh đường tiêu hóa: táo bón, tiêu chảy, đẹn miệng; bệnh da,… 4.4.1 Bệnh tiêu chảy Khi kỳ đà bỏ ăn - ngày cần bắt kỳ đà Đầu tiên kiểm tra xung quanh chuồng xem có phân hay khơng Nếu có quan sát phân, kỳ đà hoa phân bình thường phần trước có màu đen lỗng, phần sau có màu trắng; kỳ đà vân phần màu trắng phần màu đen Nếu thấy có nước với phân lỗng, khơng có phân trắng kỳ đà bị mắc bênh tiêu chảy Điều trị: pha antibio biofl với nước Nhúng thức ăn vào dung dịch, đút cho kỳ đà ăn 4.4.2 Bệnh táo bón Khi kỳ đà bỏ ăn - ngày bắt kỳ đà Kiểm tra chuồng khơng thấy có phân Bắt kỳ đà, lật bụng lên quan sát thấy có màng trắng đóng hậu mơn Khi kỳ đà bị mắc bệnh táo bón Điều trị: cần cho kỳ đà uống thật nhiều nước có pha Sorbitol Rồi thả kỳ đà lại vào chuồng, sau - lại bắt ra, dung xylanh bơm nước vào hậu môn 4.4.3 Đẹn miệng Triệu chứng: kỳ đà bỏ ăn, miệng lở loét, có mủ đóng vành miệng Điều trị: pha nước muối, dung khăn vải mềm lau quanh miệng khoang miệng lỳ đà ngày lần Lau liên tiếp vòng - ngày Trong ngày này, kỳ đà khơng tự ăn được, ta phải đút cho kỳ đà ăn 4.4.4 Bệnh da Các bệnh nấm, u mủ,… thường gặp nuôi nhốt tập trung Điều trị: bắt nhốt riêng con, pha nước muối rửa vết thương cho kỳ đà ngày lần Phòng bệnh: khơng nên nuôi nhốt tập trung 41 4.4.5 Bệnh nội tạng bên Các bệnh thường khơng có biểu bên ngồi nên khơng thể biết Kỳ đà khỏe mạnh, ăn uống bình thường, dưng hoạt động chết vòng - ngày Nhiều lần trang trại đề xuất lên thú y xét nghiệm, chi phí q cao, lại khơng có tính phục vụ cho khoa học nhiều nên u cầu khơng đáp ứng 4.5 Quy trình chăn nuôi kỳ đà hoa kỳ đà vân 4.5.1 Làm chuồng nuôi kỳ đà Chuồng nuôi kỳ đà làm xi măng kín mặt, có cửa song sắt Diện tích chuồng m x m kỳ đà tuổi 1, 2, 1,5 m x m kỳ đà tuổi trở lên Để tiết kiệm diện tích ni, xây dựng hệ thống chuồng tầng, tầng cao 0,3 m Chuồng kỳ đà phải đặt nhà, nơi có mái che, ánh sáng Ở vị trí chng kỳ đà cần lắp bóng đèn đầy đủ Tuy nhiên, nên hạn chế bật đèn sáng lâu, nên bật đèn lúc dọn chuồng quan sát hoạt động kỳ đà Trong chuồng kỳ đà có máng nước, máng nước lớn để kỳ đà ngâm máng nước nhỏ để kỳ đà uống Mỗi ngày phải thay nước lần 4.5.2 Chọn giống kỳ đà Chọn giống kỳ đà giai đoạn quan trọng việc nuôi kỳ đà Nên chọn có thân hình cân đối, khơng q mập, không gầy Những ăn nhiều, bụng trương to, nhiều mỡ, giá trị kinh tế thấp Những ốm ăn kém, bệnh mà bỏ ăn Đến tuổi thành thục sinh dục mà trọng lương thể nhỏ, đẻ trứng không nhiều, trứng không đạt chất lượng để ấp nở, tỷ lệ trứng nở thấp Khi chọn giống nên trọng đến tỉ lệ đực đàn Nếu ni lần đầu, chưa có kinh nghiệm nên chọn cặp đực - Còn ni với số lượng nhiều ni theo tỉ lệ đực : 42 4.5.3 Chăm sóc kỳ đà Kỳ đà lúc bắt xa lạ với mơi trường nên ăn ít, nằm sát vào góc chuồng Lúc khơng nên bỏ nhiều thức ăn vào chuồng, vừa lãng phí vừa gây nhiễm mơi trường Cũng cần hạn chế việc qua lại, dòm ngó vào chuồng kỳ đà Sau tháng bắt về, kỳ đà quen với chuồng mới, môi trường nên lúc chăm sóc, cho kỳ đà ăn uống bình thường Mỗi ngày cho kỳ đà ăn lần, khối lượng thức ăn 1/10 trọng lượng thể Thức ăn cho kỳ đà cá, lươn, ếch nhái… nên chặt nhỏ để kỳ đà nuốt dễ dàng Vệ sinh chuồng trại: việc vệ sinh chuồng trại cần tiến hành điều đặn ngày Mỗi ngày cần phải quét dọn phân, thức ăn thừa chuồng Dùng vòi phun nước vào chuồng vừa vệ sinh chuồng trại, vừa tắm kỳ đà Việc vệ sinh chuồng trại ngày giảm nguy mắc bệnh da cho kỳ đà 4.5.4 Bệnh kỳ đà cách chữa trị Hiện chưa có thuốc thú y đặc trị cho kỳ đà Khi kỳ đà mắc bệnh lấy thuốc kháng sinh người pha với liều lượng thấp cho kỳ đà uống 4.5.4.1 Bệnh tiêu chảy Khi kỳ đà bỏ ăn 2-3 ngày ta bắt Đầu tiên kiểm tra xung quanh chuồng xem có phân hay khơng Nếu có quan sát phân, kỳ đà hoa phân bình thường phần trước có màu đen lỗng, phần sau có màu trắng; kỳ đà vân phần màu trắng phần màu đen Nếu thấy có nước với phân lỗng, khơng có phân trắng kỳ đà bị mắc bênh tiêu chảy Điều trị: pha antibio biofl với nước Nhúng thức ăn vào dung dịch, đút cho kỳ đà ăn 4.4.4.2 Bệnh táo bón Khi kỳ đà bỏ ăn 2-3 ngày bắt kỳ đà Kiểm tra chuồng khơng thấy có phân Ta tiếp tục bắt kỳ đà, lật bụng lên quan sát thấy có màng trắng đóng hậu mơn Khi kỳ đà bị mắc bệnh táo bón Điều trị: ta cần cho kỳ đà uống thật nhiều nước có pha Sorbitol Rồi bỏ vào chuồng, sau 1-2 lại bắt ra, dung xylanh bơm nước vào hậu môn 43 4.5.4.3 Đẹn miệng Triệu chứng: kỳ đà bỏ ăn, miệng lở loét, có mủ đóng vành miệng Điều trị: pha nước muối, dung khăn vải mềm lau quanh miệng khoang miệng lỳ đà ngày lần Lau lien tiếp vòng 3-4 ngày Trong ngày này, kỳ đà khơng tự ăn được, ta phải đút cho kỳ đà ăn 4.5.4.4 Bệnh da Các bệnh nấm, u mủ,… bệnh thường gặp nuôi nhốt kỳ đà tập trung Điều trị: bắt nhốt riêng con, pha nước muối rửa vết thương cho kỳ đà ngày lần Phòng bệnh: khơng nên ni nhốt tập trung Ngồi bệnh thường gặp trên, kỳ đà mắc chứng bệnh nội tạng Các loại bệnh cần bác sĩ thú y chẩn đoán chữa trị 44 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Kỳ đà hoa loài bò sát có dạng thằn lằn Lưng có màu xám đen, có đốm vàng tròn đồng tiền xếp thành hàng ngang thân Chiều dài lên tới 2,5 m, nặng - 10 kg, tuổi thọ khoảng 15 năm Kích thước trứng kỳ đà hoa trung bình 8,47 x 3,59 cm, trọng lượng trứng trung bình 94,53 g Kỳ đà hoa tuổi 2-5 có trọng lượng trung bình 2,03; 3,58; 4,15; 5,40 kg Chiều dài thể dài tương ứng 4,70; 49,58; 55,66; 64,83 cm Kỳ đà vân tương đối giống kỳ đà hoa hình dạng bên ngồi khác kỳ đà vân nhỏ Cơ thể có màu vàng, có hàng vân vảy ngang màu vàng đậm nhạt khác Chân kỳ đà vân thon, nhỏ kỳ đà hoa Kỳ đà vân có kích thước trứng trung bình 5,97 x 2,51 cm Trọng lượng thể tuổi 2-5 trung bình 1,63; 3,10; 3,65; 4,80 kg Chiều dài thể tương ứng là: 32,30; 39,38; 49,17; 59,90 cm Tuổi thành thục sinh dục kỳ đà năm, chu kỳ động dục năm Mùa đẻ trứng kỳ đà khoảng tháng đến tháng âm lịch Kỳ đà mang thai 80 - 90 ngày đẻ trứng Kỳ đà hoa đẻ khoảng - 20 trứng, kỳ đà vân đẻ khoảng 24 trứng Khi di chuyển trứng vào lò ấp cần để phơi nằm phía để tránh đảo lộn, gây ảnh hưởng đến bên trứng Nhiệt độ ấp trứng thích hợp 28 - 30oC, tốt 28oC Độ ẩm ấp trứng 80 - 90% Diện tích chuồng cho m x m Về vấn đề vệ sinh chuồng trại, ngày quét dọn chuồng lần ngày dung máy bơm nước dội chuồng, tắm kỳ đà 45 lần Sau kỳ đà nở khoảng 20 ngày, nuôi nhốt chung chuồng Thức ăn cho kỳ đà bằm nhuyễn, bỏ vào đĩa Thức ăn chủ yếu đầu gà, cá, lươn Mỗi ngày cho ăn, thay nước lần Khối lượng thức ăn ngày kỳ đà 1/10 trọng lượng Cách ni nhốt đem lại hiệu cao, dễ dàng quan sát biểu con, kỳ đà phát bệnh Các bệnh đường tiêu hoá, bệnh đen miệng; bệnh da bệnh nấm, u mủ,… điều trị Các bệnh nội tạng không điều trị Đã xây dựng quy trình ni kỳ đà Kiến nghị Các hộ chăn nuôi kỳ đà mở rộng diện tích chuồng ni kỳ đà m x m m x m dành cho kỳ đà tuổi trở lên để kỳ đà có khơng gian hoạt động Chính quyền địa phương nên có kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật thú y cho trang trại nuôi động vật hoang nói chung kỳ đà nói riêng Nghiên cứu quy trình ấp trứng kỳ đà để nâng cao tỷ lệ nở trứng, giúp giải bế tắc ấp trứng kỳ đà 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ Khoa học Công nghệ, 2007 Sách đỏ Việt Nam, trang 102 Phạm Nhật, Đỗ Tước, Lê Mộng Trân, 1992 Động vật rừng Đại học Lâm nghiệp Phùng Mỹ Trung, kỳ đà hoa, sinh vật rừng Việt Nam, 2002, http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5046 Phùng Mỹ Trung, kỳ đà vân, sinh vật rừng Việt Nam, 2002, http://www.vncreatures.net/chitiet.php?ID=5045&loai=1&page=1 Hangoc02, Kinh nghiệm nhân giống kỳ đà, diễn đàn nông dân, http://www.webnhanong.com/diendan/showthread.php?74-Kinhnghi%E1%BB%87m-nh%C3%A2n-gi%E1%BB%91ng-k%E1%BB%B3%C4%91%C3%A0 Nguyễn Văn Huệ, giới thiệu trang trại động vật hoang dã, trại nhím Ba Huệ http://trainhimbahue.com.vn/gioithieu.htm Lê Nguyễn, Trang trại giống Củ Chi, chi hội nơng dân Tp Hồ Chí Minh http://hoinongdan.hochiminhcity.gov.vn/Detail/tabid/76/ArticleID/1120/Vie w/Detail/Default.aspx Tiếng Anh: Biswas, S and Kar, S 1981 Observation on nesting habits and biology of Varanussalvator of Bhitarkanika Sanctuary, Orissa J Bombay nat Hist Soc 78 (2): 303-308 Biswas, S and Kar, S 1982 Two new records of the species belonging to the genus Varanus Merrem, 1920 (Reptilia: Varanidae) from Orissa Rec Zool Surv India, 79 (3 & 4): 515-520 10 Smith, M A 1935 The Fauna of British India, including Ceylon and Burma Amphibia and Reptilia Vol II – Sauria Taylor & Francis, London: 440pp 47 Biswas, S and Sanyal D P 1977 Notes on the Reptilia Collection from the Great Nicobar Islands during the Great Ni Nicobar Expedition in 1966 Rec Zool Surv India, 72: 107-124 48 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng thống kê miêu tả tiêu hình thái kỳ đà hoa tuổi Chỉ số Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Largest(1) Smallest(1) Confidence Level(95,0%) Trọng lượng (kg) 2.03 0.03 2.00 2.30 Đầu (cm) Mình (cm) 14.94 0.25 14.80 15.20 0.19 0.04 -1.07 0.24 0.67 1.71 2.38 61.05 30.00 2.38 1.71 1.35 1.82 -0.94 0.21 4.90 12.60 17.50 448.10 30.00 17.50 12.60 0.07 0.50 Đuôi (cm) 25.76 0.44 25.25 26.30 65.91 1.12 65.25 63.00 Toàn thân (cm) 40.70 0.69 40.05 46.00 2.43 6.11 3.77 5.91 37.38 14.18 -1.07 -0.84 -1.07 0.28 0.18 0.24 8.40 23.10 13.30 21.60 54.90 34.20 30.00 78.00 47.50 772.80 1977.40 1220.90 30.00 30.00 30.00 30.00 78.00 47.50 21.60 54.90 34.20 0.91 2.28 1.41 Phụ lục 2: Bảng thống kê miêu tả tiêu hình thái kỳ đà hoa tuổi Chỉ số Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Trọng lượng (kg) 3.58 0.05 3.58 3.61 Đầu (cm) Mình (cm) Đi (cm) Tồn thân (cm) 17.72 0.25 17.75 17.90 31.86 0.45 31.85 32.10 68.44 0.96 68.44 69.02 49.58 0.70 49.60 50.00 0.28 1.37 2.45 5.28 3.82 0.08 -0.88 -0.17 0.97 3.03 1.87 -0.88 -0.18 4.80 15.00 6.02 -0.88 -0.16 8.60 27.00 27.91 -0.88 -0.16 18.56 58.00 14.61 -0.88 -0.17 13.40 42.00 49 Maximum Sum Count Largest(1) Smallest(1) Confidence Level(95,0%) 4.00 107.42 30.00 4.00 3.03 19.80 531.70 30.00 19.80 15.00 35.60 955.70 30.00 35.60 27.00 76.56 2053.20 30.00 76.56 58.00 55.40 1487.40 30.00 55.40 42.00 0.10 0.51 0.92 1.97 1.43 Phụ lục 3: Bảng thống kê miêu tả tiêu hình thái kỳ đà hoa tuổi Chỉ số Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Largest(1) Smallest(1) Confidence Level(95,0%) Trọng lượng (kg) Đầu (cm) Mình (cm) Đi (cm) Tồn thân (cm) 4.15 0.04 4.09 4.09 19.79 0.17 19.50 19.50 35.87 0.31 35.38 35.38 68.04 0.60 67.10 67.10 55.66 0.49 54.88 54.88 0.20 0.04 -1.14 0.27 0.71 3.82 4.53 124.48 30.00 4.53 3.82 0.95 0.91 -1.13 0.27 3.40 18.20 21.60 593.60 30.00 21.60 18.20 1.73 2.98 -1.14 0.26 6.09 33.06 39.15 1076.19 30.00 39.15 33.06 3.27 10.71 -1.14 0.26 11.55 62.70 74.25 2041.05 30.00 74.25 62.70 2.68 7.17 -1.14 0.27 9.49 51.26 60.75 1669.79 30.00 60.75 51.26 0.07 0.36 0.64 1.22 1.00 Phụ lục 4: Bảng thống kê miêu tả tiêu hình thái kỳ đà hoa tuổi Chỉ số Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Trọng lượng (kg) Đầu (cm) Mình (cm) Đi (cm) Tồn thân (cm) 5.40 0.05 5.41 5.43 22.49 0.21 22.50 22.60 42.35 0.40 42.40 42.56 67.49 0.63 67.58 67.83 64.83 0.61 64.90 65.16 0.28 0.08 1.17 1.37 2.18 4.74 3.47 12.04 3.35 11.19 50 Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Largest(1) Smallest(1) Confidence Level(95,0%) -0.72 0.00 1.03 4.90 5.93 162.08 30.00 5.93 4.90 -0.74 0.01 4.30 20.40 24.70 674.60 30.00 24.70 20.40 -0.71 -0.01 8.00 38.40 46.40 1270.40 30.00 46.40 38.40 -0.71 -0.01 12.75 61.20 73.95 2024.70 30.00 73.95 61.20 -0.72 0.00 12.30 58.80 71.10 1945.00 30.00 71.10 58.80 0.10 0.44 0.81 1.30 1.25 Phụ lục 5: Bảng thống kê miêu tả tiêu hình thái kỳ đà vân tuổi Chỉ số Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Largest(1) Smallest(1) Confidence Level(95,0%) Trọng lượng (kg) 1.63 0.03 1.60 1.90 0.19 0.04 -1.07 0.24 0.67 1.31 1.98 49.05 30.00 1.98 1.31 Đầu (cm) Mình (cm) 11.92 20.38 0.12 0.21 11.90 20.45 12.50 21.30 0.67 1.18 0.45 1.39 -0.37 -0.49 -0.18 -0.07 2.80 4.80 10.50 18.00 13.30 22.80 357.70 611.40 30.00 30.00 13.30 22.80 10.50 18.00 0.07 0.25 0.44 Đi (cm) Tồn thân (cm) 51.12 0.52 51.15 54.00 2.87 8.24 -0.30 0.14 12.00 46.00 58.00 1533.50 30.00 58.00 46.00 32.30 0.34 32.30 33.40 1.84 3.39 -0.47 -0.13 7.60 28.50 36.10 969.10 30.00 36.10 28.50 1.07 0.69 Phụ lục 6: Bảng thống kê miêu tả tiêu hình thái kỳ đà vân tuổi Chỉ số Mean Standard Error Trọng lượng (kg) 3.10 0.05 Đầu (cm) 14.08 0.18 51 Mình (cm) 25.30 0.32 Đi Tồn thân (cm) (cm) 54.33 39.38 0.69 0.50 Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Largest(1) Smallest(1) Confidence Level(95,0%) 3.10 3.13 14.10 14.70 25.40 26.50 54.52 56.84 39.50 41.20 0.28 0.08 -0.88 -0.17 0.97 2.55 3.52 93.02 30.00 3.52 2.55 0.97 0.94 0.04 0.06 4.30 11.90 16.20 422.30 30.00 16.20 11.90 1.76 3.10 0.12 0.04 7.90 21.30 29.20 759.00 30.00 29.20 21.30 3.76 14.16 0.09 0.03 16.82 45.82 62.64 1629.80 30.00 62.64 45.82 2.73 7.45 0.09 0.04 12.20 33.20 45.40 1181.30 30.00 45.40 33.20 0.10 0.36 0.66 1.41 1.02 Phụ lục 7: Bảng thống kê miêu tả tiêu hình thái kỳ đà vân tuổi Chỉ số Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Largest(1) Smallest(1) Confidence Level(95,0%) Trọng lượng (kg) 3.65 0.04 3.59 3.59 Đầu (cm) 17.49 0.27 17.30 16.80 Mình (cm) 31.69 0.50 31.32 30.45 Đi (cm) 60.10 0.94 59.40 57.75 Toàn thân (cm) 49.17 0.77 48.62 47.25 0.20 0.04 -1.14 0.27 0.71 3.32 4.03 109.48 30.00 4.03 3.32 1.50 2.26 -1.34 0.12 4.80 15.40 20.20 524.60 30.00 20.20 15.40 2.73 7.43 -1.34 0.12 8.70 27.84 36.54 950.62 30.00 36.54 27.84 5.17 26.72 -1.34 0.12 16.50 52.80 69.30 1802.90 30.00 69.30 52.80 4.23 17.88 -1.34 0.12 13.50 43.24 56.74 1475.22 30.00 56.74 43.24 0.07 0.56 1.02 1.93 1.58 52 Phụ lục 8: Bảng thống kê miêu tả tiêu hình thái kỳ đà vân tuổi Chỉ số Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Largest(1) Smallest(1) Confidence Level(95,0%) Trọng lượng (kg) 4.80 0.05 4.81 4.83 0.28 0.08 -0.72 0.00 1.03 4.30 5.33 144.08 30.00 5.33 4.30 Đầu (cm) 20.64 0.27 20.80 18.50 Mình (cm) 38.86 0.52 39.20 42.56 1.51 2.84 2.27 8.05 -1.07 -1.05 -0.15 -0.15 5.20 9.92 17.90 33.60 23.10 43.52 619.21 1165.78 30.00 30.00 23.10 43.52 17.90 33.60 0.10 0.56 1.06 Đi Tồn thân (cm) (cm) 61.93 59.50 0.83 0.79 62.48 60.00 55.59 64.64 4.52 20.46 -1.05 -0.15 15.81 53.55 69.36 1857.93 30.00 69.36 53.55 4.34 18.86 -1.06 -0.15 15.12 51.50 66.62 1784.99 30.00 66.62 51.50 1.69 1.62 Phụ lục 9: Bảng thống kê miêu tả tiêu hình thái trứng kỳ đà hoa Chỉ số Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Largest(1) Smallest(1) Confidence Level(95,0%) Chiều dài (cm) 8.47 0.03 8.45 8.30 0.14 0.02 -1.26 0.26 0.40 8.30 8.70 254.10 30.00 8.70 8.30 Chiều rộng (cm) 3.59 0.02 3.60 3.50 0.08 0.01 -1.53 0.13 0.20 3.50 3.70 107.80 30.00 3.70 3.50 Trọng lượng (g) 94.53 1.55 94.50 86.00 8.52 72.53 -0.12 0.57 34.00 82.00 116.00 2836.00 30.00 116.00 82.00 0.05 0.03 3.18 53 Phụ lục 10: Bảng thống kê miêu tả tiêu hình thái trứng kỳ đà vân Chỉ tiêu Chiều dài (cm) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Largest(1) Smallest(1) Confidence Level(95,0%) 54 Chiều rộng (cm) 5.97 0.01 5.95 5.90 0.08 0.01 -1.12 0.61 0.20 5.90 6.10 179.10 30.00 6.10 5.90 2.51 0.01 2.50 2.50 0.08 0.01 -1.26 -0.24 0.20 2.40 2.60 75.40 30.00 2.60 2.40 0.03 0.03 ... Khảo sát trạng chăn nuôi kỳ đà hoa (Varanus salvator Laurenti) kỳ đà vân (Varanus bengalensis nebulosus Gray) xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát trạng. .. Đề tài nghiên cứu: Khảo sát trạng chăn nuôi kỳ đà hoa (Varanus salvator Laurenti) kỳ đà vân (Varanus bengalensis nebulosus Gray) xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Địa điểm nghiên... khảo sát quy trình nhân nuôi kỳ đà Trang Trại Động Vật Hoang Dã Ba Huệ số 31 tỉnh lộ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Kỳ đà hoa Kỳ đà hoa gọi kỳ đà
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI KỲ ĐÀ HOA (Varanus salvator Laurenti) VÀ KỲ ĐÀ VÂN (Varanus bengalensis nebulosus Gray) TẠI XÃ BÌNH MỸ, HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI KỲ ĐÀ HOA (Varanus salvator Laurenti) VÀ KỲ ĐÀ VÂN (Varanus bengalensis nebulosus Gray) TẠI XÃ BÌNH MỸ, HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay