TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA SINH KẾ TỪ NGƯỜI DÂN ĐẾN TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI ẤP TÂN NAM, XÃ TÂN BÌNH THUỘC VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ XA MÁT TÂY NINH

75 21 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGƠ THỊ HOA TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA SINH KẾ TỪ NGƯỜI DÂN ĐẾN TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI ẤP TÂN NAM, TÂN BÌNH THUỘC VƯỜN QUỐC GIA XA MÁT- TÂY NINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGƠ THỊ HOA TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA SINH KẾ TỪ NGƯỜI DÂN ĐẾN TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI ẤP TÂN NAM, TÂN BÌNH THUỘC VƯỜN QUỐC GIA LỊ GỊ XA MÁT- TÂY NINH Ngành: Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hường dẫn: TS BÙI VIỆT HẢI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 CẢM TẠ Để hoàn thành tốt luận văn này, trước tiên xin gởi dòng tri ân đến bố mẹ gia đình, người sinh thành, ni dưỡng hỗ trợ, tạo điều kiện cho có ngày hơm Xin cảm ơn tồn thể q thầy trường đại học Nơng Lâm TP.HCM, đặc biệt q thầy khoa Lâm Nghiệp, tạo điều kiện học tập truyền dạy cho chúng em nhiều kiến thức q báu Những kiến thức giúp chúng em vững bước sống Đặc biệt em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Bùi Việt Hải, người tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian thực ñề tài Ban lãnh ñạo, cán kỹ thuật hạt kiểm lâm vườn quốc gia Xa Mát, UBND Tân Bình, tạo điều kiện cho tơi thu thập thông tin VGQ nguồn thơng tin thứ cấp khác, đồng thời tạo ñiều kiện tốt ñể lấy thông tin cần cho đề tài Anh Lê Đình Kiệt gia ñình, gia ñình bác Huỳnh Tấn Tới ñã tạo ñiều kiện vô thuận lợi cho ngày ấp Tân Nam Cộng ñồng người dân ấp Tân Nam tạo điều kiện tham gia nhiệt tình q trình cung cấp thơng tin để tơi hồn thành đề tài địa phương Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè, người bên tôi chia sẻ khó khăn suốt thời gian qua Các bạn ñộng viên giúp ñỡ nhiều thời gian làm khóa luận tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 07 năm 2011 Sinh viên Ngô Thị Hoa ii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu ảnh hưởng sinh kế từ người dân ñến tài nguyên rừng ấp Tân Nam Tân Bình thuộc vườn quốc gia Xa Mát, tỉnh Tây Ninh” tiến hành ấp Tân Nam, Tân Bình, huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh Đề tài ñược tiến hành thời gian từ tháng hai ñến tháng bảy năm 2011 Đề tài chủ yếu tìm hiểu sinh kếtừ tài sản tự nhiên người dân ấp Tân Nam thuộc vùng đệm vườn quốc gia Xa Mát có liên quan đến tài ngun rừng, từ tìm ảnh hưởng từ sinh kế ñến tài nguyên rừng vườn quốc gia Phương pháp chủ yếu để thu thập số liệu thơng tin dựa vào vấn nhóm hộ dân theo nhóm hộ giàu nghèo Kết thu sau hồn thành thu sau: - Người dân ấp Tân Nam chủ yếu sống sản xuất nông nghiệp: trồng mì điều Tuy nhiên, suất mang lại khơng cao phần lớn diện tích họ canh tác dựa vào nguồn nước mưa chủ yếu Một số hộ có điều kiện tưới nước giếng bơm ñiện - Là dân sống gần rừng, ñời sống dân nơi ñây gặp nhiều khó khăn, 40% hộ dân sống ñây thuộc diện hộ nghèo, hộ giàu chiếm tỉ lệ - Diện tích đất mà người dân tiến hành sản xuất nơng nghiệp chuyển đổi theo mục ñích trồng rừng Phần diện tích chuyển ñổi thuộc quyền quản lý vườn quốc gia Xa Mát Vì trồng diện tích ñược thay ñể trồng sao, dầu, cừ keo Dẫn ñến ñời sống dân nơi ñây ñã gặp nhiều khó khăn đất sản xuất nguồn thu nhập từ trồng nông nghiệp bị giảm mạnh - Đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn nên việc người dân phụ thuộc vào rừng ñây tương ñối lớn, ñặc biệt hộ thuộc nhóm hộ nghèo, trung bình Đây hộ có khơng có đất sản xuất ñất trồng rừng theo hợp iii ñồng với vườn quốc gia Chính phụ thuộc vào rừng tạo tác động khơng nhỏ từ người dân đến rừng Nghiêm trọng việc khai thác trái phép lâm sản loại lâm sản gỗ từ người dân iv SUMMARY Research project "Understanding the impact of people's livelihood from the forest at Tan Tan Binh Nam National Park Lo Go Xa Mat, Tay Ninh Province" was conducted at Tan Nam, Tan Binh, Tan Bien district of Tay Ninh Topics were conducted during the period from February to July 2011 Major themes explore livelihood comes from the natural assets of the people of the hamlet of Tan Nam National Park Buffer Lo Go Xa Mat related to forest resources, which found that influence livelihood the forest resources of Major method to collect data and information is based on interviews of households in each group of rich and poor households The results were obtained after completion of the following: Tan Nam People in villages live mainly by agriculture: the growing of wheat and However, higher yield brought not by most of the area they are farming is based mainly rain water Some household conditions, wells pump water with electricity Is living near the forest, where people's life is difficult, more than 40% of households living in these poor families, rich and quite disproportionately small The area of land that people conducting agricultural production has now converted in accordance with the purpose of afforestation The area of transition is under the management of national parks Lo Go Xa Mat So the tree was planted to grow back to replace oil, pearl and glue Lead to civilian life here has been difficult to productive land as well as income from agricultural crops have plummeted Economic life difficult, so the people here depend on the forest here is relatively large, especially the group of poor households, on average These households have no land or produce, as well as forest land under contract with the National Park It is the dependence on forests has created a small negative effect from the people to the forest The most serious is the illegal exploitation of forest products and other nontimber forest products from the people v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Tóm tắt iii Mục lục vi Danh mục chữ viết tắt ix Danh mục hình x Danh mục bảng xi Chương : MỞ ĐẦU 1.1 Bối cảnh lý nghiên cứu 1.2 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Giới hạn luận văn Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sinh kế tài sản tạo sinh kế 2.2 Giới thiệu VQG Xa Mát 2.3 Các tài liệu có liên quan đến đề tài Chương 3: ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Địa ñiểm nghiên cứu 11 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 11 3.1.2.Địa hình đất đai 12 3.2 Tình hình dân sinh kinh tế sở hạ tầng 13 3.2.1 Sự phân bố dân cư cấu dân tộc, dân số, lao ñộng 13 vi 3.2.2 Thực trạng kinh tế văn hóa- hội 13 3.2.3 Tài nguyên rừng 14 3.3 Nội dung nghiên cứu 14 3.4 Phương pháp nghiên cứu 15 3.4.1 Phương pháp thu thập thông tin Error! Bookmark not defined Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 18 4.1 Hệ thống sinh kế từ sản xuất nông- lâm nghiệp người dân 18 4.1.1 Đặc ñiểm chung cộng ñồng dân cư sống ấp Tân Nam 18 4.1.2 Các hoạt ñộng sinh sống người dân Tân Nam 22 4.2 Hiện trạng kinh tế hội sản xuất lâm nghiệp cộng ñồng dân cư 26 4.2.1 Tài sản tự nhiên tạo sinh kế Ấp Tân Nam 26 4.2.2 Sinh kế lấy từ tài nguyên rừng 32 4.3 Sinh kế từ sản xuất nông nghiệp 35 4.3.1 Trồng trọt 35 4.4 Nguyên nhân sinh sinh kếtừ tài sản tự nhiên mà người dân sử dụng có phụ thuộc vào tài nguyên rừng 38 4.4.1 Nguyên nhân từ kinh tế 38 4.4.2 Nguyên nhân từ hội 39 4.4.3 Nguyên nhân từ quản lý 40 4.5 Ảnh hưởng sinh kế ñến tài nguyên rừng Vườn Quốc Gia 41 4.5.1 Ảnh hưởng từ sản xuất nông nghiệp 41 4.5.2 Ảnh hưởng từ sản xuất lâm nghiệp 44 4.6 Tác ñộng gián tiếp người dân sống gần rừng thuộc ấp Tân Nam 46 4.6.1 Tác ñộng từ ý thức bảo vệ rừng người dân 46 4.6.2 Chính sách VQG với hộ dân ký hợp ñồng trồng rừng 48 vii Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy Ban Nhân dân VQG Vườn quốc gia LSNG Lâm sản gỗ TNR Tài nguyên rừng PRA Praticipatory rural appraisal (đánh giá nhanh nơng thơn có tham gia) HA Héc ta FAO: Food and Agriculture Organization ( tổ chức lương thực nông nghiệp giới) ix người dân ñang thời gian phát triển: chủ yếu trồng điều trồng mì, diện tích thời gian thu hoạch Một mặt, nhóm hộ dân có hộ thuộc đất vườn quốc gia bị tịch thu ký hợp ñồng trồng rừng với VQG Khi ký hợp đồng họ phần đất canh tác có Vì khơng hộ dân trồng sai mục đích phần diện tích thuộc đất lâm nghiệp VQG 4.6.2 Chính sách VQG với hộ dân ký hợp đồng trồng rừng Hiện có nhiều sách trồng rừng theo hợp đồng VQG với các hộ dân có diện tích đất thuộc VQG Tuy nhiên VQG chưa thơng báo rõ phần diện tích thuộc đất lâm nghiệp VQG quản lý Vì người dân vơ tình khơng biết diện tích gia đình thuộc vào diện đất rừng VQG Một vấn ñề khác sinh từ đường phân ranh nơng lâm hình thành, nhiều hộ dân thuộc dân ấp Tân Nam rơi vào tình trạng đất sản xuất, họ khơng ủng hộ việc ký hợp đồng trồng rừng gây khó khăn cho cơng tác trồng rừng theo kế hoạch mà VQG ñưa Xuất phát từ nghịch lý trên, dân ấp Tân Nam chưa thực ñầy ñủ hợp ñồng theo ñúng thời gian VQG phải tiến hành lập biên xử lý 48 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thơng tin tìm hiểu trình bày phần kết đề tài “tìm hiểu sinh kế từ người dân ñến tài nguyên rừng ấp Tân Nam, Tân Bình thuộc vườn quốc qia Xa Mát- Tây Ninh”, đưa số kết luận sau: (i) Hoạt ñộng sinh kế người dân ấp Tân Nam, Tân Bình vùng đệm VQG Xa Mát chủ yếu tập trung sản xuất nơng nghiệp: trồng mì điều Hiện quĩ đất nơng nghiệp dần bị thu hẹp việc phân chia ranh giới đất nơng lâm diễn (ii) Phần lớn diện tích người dân tiến hành sản xuất nơng nghiệp thuộc vào ñất VQG Do vậy, diện tích lớn ñã chuyển sang trồng rừng theo hợp ñồng với VQG Điều dẫn đến nhiều hộ dân thuộc nhóm hộ nghèo khơng đất sản xuất nơng nghiệp Và khoảng 75% hộ nghèo phụ thuộc ñáng kể vào VQG qua việc khai thác lâm sản lâm sản gỗ tạo thu nhập đất sản xuất khơng (iii) Đây cộng ñồng dân cư sống gần rừng lại nơi vùng sâu vùng xa tỉnh Tây Ninh nên việc tiếp cận với sách kinh tế nhiều hạn chế Các sách chủ trương ñưa từ vườn quốc gia ñối với dân cư sống vùng ñệm ñang thắt chặt xử lý xâm phạm vào tài nguyên rừng VQG (iv) Khoảng 39% tổng số hộ thu nhập chủ yếu từ làm thuê theo mùa vụ thời gian, ña số họ vào VQG lấy loại lâm sản khơng có nguồn thu nhập thường 49 xuyên ổn ñịnh Việc khai thác lâm sản theo mùa thấy hộ dân trung bình với 78% số hộ Đây nguyên nhân gây khó khăn lớn cho việc thực chủ trương bảo vệ rừng VQG Xa Mát 5.2 Kiến nghị Hiện nay, cộng đồng dân ấp Tân Nam ñang thời gian chuyển ñổi trồng theo qui định VQG Vì vậy, VQG nên có sách hỗ trợ thiết thực đến với người dân trồng rừng kỹ thuật trồng chăm sóc lâm nghiệp: keo, dầu, ñen, cừ Đồng thời phổ biến rộng rãi ñầy ñủ sách qui ñịnh từ VQG ñối với hộ dân tham gia ký hợp ñồng trồng rừng ñể tránh tâm lý sợ ñất từ phía người dân tạo ñiều kiện thuận lợi cho sách qui định trồng rừng VQG Để tạo ñiều kiện cho người dân ñược tham gia quản lý bảo vệ rừng theo nhóm hộ có diện tích trồng rừng thuộc quản lý VQG Đặc biệt tạo ñiều kiện tham gia bảo vệ rừng từ hộ khơng có đất sản xuất khơng tham gia trồng rừng từ tạo thu nhập cho họ ngồi thời gian làm th kiếm sống 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Việt Hải, 2007 Phương pháp nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên dưạ cộng đồng, nghiên cứu có tham gia Nhà xuất nông nghiệp Nguyễn Thi Kim Tài, 2006 Sinh kế người dân ñịa phương ñộng lực quản lý tài nguyên rừng ( nghiên cứu điển hình Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) luận văn tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Lâm học, Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Phan Thị Kiều Hạnh, 2009 Tìm hiều ảnh hưởng vườn quốc gia Kon Ka Kinh ñến sinh kế cộng ñồng người dân Ba Na làng Kon Hlẽng, Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai Luận văn tốt nghiệp Thư viện Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Đơng Giang, 2008 Nghiên cứu sinh kế phụ thuộc vào tài nguyên rừng cộng ñồng dânấp 7, Mã Đà, khu bảo tồn thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Thư viện Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Norman Messer & Philip Tonwsley, 2003 Định chế ñịa phương sinh kế: hướng dẫn phân tích (Hồng Hữu Cải dịch) Ngành phát triển nông thôn tổ chức lương thực nông nghiệp liên hợp quốc Lê Ngọc Hải, 2005 Tìm hiểu phụ thuộc vào lâm sản ngồi gỗ cộng ñồng nhập cư vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai Luận văn tốt nghiệp Thư viện Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Bùi Văn Hảo, 1996 Sự phụ thuộc nông dân với tài nguyên rừng cộng ñồng dân tộc thiểu số Kado, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng Luận văn tốt nghiệp Thư viện Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Trần sỹ Kim, 2006 Sự phụ thuộc vào lâm sản ngồi gỗ cộng đồng dân Đơng Giang huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận, Luận văn tốt nghiệp Thư viện Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Trần Quốc Chính, 2009 Tìm hiểu sinh kế yếu tố ảnh hưởng ñến sinh kế người dân khu vực ấp 2, Phủ Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Thư viện Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Quốc BìnhNguyễn Văn Thoan, 2008 Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu trường, Tài liệu hướng dẫn thức tập, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh 51 11 Bùi Việt Hải ctv, 2008 Bài giảng lâm nghiệp hội, tài liệu giảng dạy, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 12 Vườn quốc gia Xa Mát, 2010 tài liệu báo cáo kinh tế hội vườn quốc gia Xa Mát Website: http://www.scribd.com/doc/16647043/Hien-Trang-Tai-Nguyen-Rung-VN-Va-GiaiPhap 52 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN (Dùng ñể hỏi cán ñịa phương người cung cấp thông tin) Tân Bình thành lập vào năm nào? Ấp Tân Nam ñược thành lập vào năm nào? Tổng số hộ dân ấp bao nhiêu? Trình ñộ học vấn ấp Tân Nam nào? Ấp Tân Nam có dân tộc? gồm dân tộc nào? Người dân ấp chủa yếu người dân ñịa phương hay dân làm kinh tế mới? Ấp Tân Nam có ấp? gồm ấp nào? Dân ấp Tân Nam chủ yếu sống nghề gì? Đời sống người dân nào? 10 Người dân vào VQG để lấy lâm sản lsng hay khơng? 11 Tác ñộng từ việc khai thác nào? 12 Ý thức tham gia bảo vệ rừng người dân nơi ñây? 13 Hiện cán ñịa phương có chương trình hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng người dân? BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CÁC HỘ GIA ĐÌNH Xin chào bác/ cô/ chú/ anh/ chị! Tôi sinh viên trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM Hiện làm đề tài “TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA SINH KẾ TỪ NGƯỜI DÂN ĐẾN TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI ẤP TÂN NAM, TÂN BÌNH THUỘC VƯỜN QUỐC GIA LỊ GỊ XA MÁT- TÂY NINH” Tơi muốn xin thơng tin tình hình hoạt động sản xuất gia đình năm trở lại ñây ấp Tân Nam Rất mong bác/ cơ/ chú/ anh/ chị giúp đỡ để hồn thành khóa tốt nghiệp I THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Số thứ tự………………………………………………………………………… Tên chủ hộ……………………………………………………………………… Tên người ñược vấn…………… Tuổi…………………………… Quan hệ với chủ hộ……………………………………………………………… Số nhân gia đình…………………………………………………… Số lao động gia đình………………………………………………… Trình độ văn hóa………………………… Mù chữ Cấp Cấp Cấp hệ ñào tạo khác Nghề nghiệp: Nông dân Công nhân Làm thuê Khác Bn bán/ dịch vụ Nghề rừng Khác II.CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN SINH KẾ: TÀI SẢN TỰ NHIÊN Tài ngun đất: Câu Gia đình có đất sản xuất khơng? Có Khơng Nếu có gia đình có tổng diện tích đất sản xuất bao nhiêu? >1 2-3 1-2 > 3ha Câu Tổng diện tích đất sản xuất gia đình nằm loại đất nào? Đất vườn đất vườn, ñất rẫy ñất thuê Đất rẫy ñất VQG Đất vườn ñất rẫy ñất rẫy ñất VQG Đất thuê ñất vườn, ñất rẫy ñất Vườn quốc gia: Câu Gia đình có tham gia ký hợp đồng trồng rừng với VQG hay khơng? Có Khơng Câu Trong tổng diện tích đất sản xuất gia đình có đất nằm VQG khơng? Có Khơng Câu 5.Diện tích đất nằm vườn quốc giagia đình có bao nhiêu? >1 2-3 1-2 > 3ha Câu Diện tích đất ký hợp đồng trồng rừng với VQG, gia đình trồng gì? Dầu/ đen xen keo cừ xen keo Câu Trong phần đất sản xuất ngồi trồng rừng, gia đình có tổng diện tích bao nhiêu? 3ha Câu Trên phần diện tích nằm ngồi diện tích trồng rừng, gia ñình trồng loại gì? Điều xen mì trồng khác Cây mì cao su xen mì Cây mì cao su xen mìCây Điều xen mì trồng khác Cao su Câu Diện tích cụ thể loại trồng bao nhiêu? Năng xuất loại (tấn/năm)…………………………………………………… Sản lượng loại (tấn)………………………………………………………… Giá bán loại? Tài nguyên nước Câu Gia đình lấy nước sinh hoạt từ đâu? Nước giếng Nước từ công ty nước Nước giếng nước Nước lấy từ nguồn khác Câu Nước sinh hoạt co cung cấp ñủ nhu cầu nước gia đình khơng? Có Khơng Câu Gia đình có dùng nước cho sản xuất khơng? Có Khơng Câu Gia đình lấy nước sản xuất đâu? Nước trời Nước giếng bơm ñiện nước giếng bơm dầu/ ñiện nước trời nước giếng bơm ñiện Nước giếng bơm dầu Câu Nguồn nước lấy có đủ cho sinh hoạt hoạt/ sản xuất gia đình khơng? Có khơng( sao?) Câu Gia đình gặp khó khăn hay thuật lợi việc lấy nguồn nước cho sinh hoạt sản xuất……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tài nguyên rừng Câu Lúc lúc nhàn rỗi, gia ñình thường làm gì? Ở nhà Làm thuê Đi rừng Khác câu Khoảng cách từ gia đình đến VQG? < km 3-5 km 1-3 km >5 km Câu Gia đình có vào VQG lấy lâm sản khơng? Có Khơng Câu Ai người gia đình vào VQG ñể lấy lâm sản? Chồng Con Vợ Khác Câu Gia đình thường vào rừng thời gian nào? Quanh năm Lúc rãnh Theo mùa Khác Câu Mỗi lần vào VQG gia đình thường người? Câu Các loại lâm sản gia đình lấy về? Trái rừng Măng le/ le Cây dùng làm thuốc Măng le trái rừng Động vật rừng Măng dùng làm thuốc Câu Số lượng loại mà lần gia đình tham gia lấy……………………… Câu Lâm sản lấy gia đình dùng ñể làm gì? Để gia ñình dùng Để dùng bán Để bán Khác Câu 10 Nếu bán giá loại lâm sản ñược lấy bao nhiêu? Câu 11 Gia đình có biết vào VQG lấy lâm sản vi phạm không? Biết biết không rõ Không III THU NHẬP Câu Thu nhập gia đình lấy từ nguồn nào? Nơng nghiệp Đi rừng Làm thuê Khác Câu Nguồn thu nhập phụ gia đình lấy từ nguồn nào? Nơng nghiệp Đi rừng Làm thuê Khác Câu Nếu gia đình có tham gia ký hợp đồng trồng rừng với VQG thu nhập đem lại từ nguồn la bao nhiêu? Câu Số tiền nhận có ñáp ứng ñủ chi phí cho vấn ñề sản xuất cho trồng rừng khơng? Có Khơng Câu Gia đình có đồng ý với số tiền nhận từ hợp đồng trồng rừng từ VQG khơng? Có Khơng IV CÁC VẤN ĐỀ SẢN XUẤT Câu Gia đình có ñất sản xuất nông nghiệp không? Câu 2.Tổng diện tích thể loại ñất này? < 1ha 1-2ha 2-3 > Câu Gia đình trồng phần diện tích đó? Mì điều Điều mì cao su Cao su xen mì Khác Câu Diện tích cụ thể loại trồng phần diện tích này? Câu Thu nhập mang lại từ việc khai thác trồng? Câu Gia đình có chăn ni gia súc khơng? Có khơng Câu Nếu gia đình có chăn ni gia đình chăn ni gì? Gia súc gia cầm Động vật rừng ý kiến khác Câu Gia đình chăn thả vật ni đâu? Xung quanh nhà xung quanh vườn VQG nuôi nhốt Khác Câu Nguồn thức anh chúng gia đình lấy từ nguồn nào? Mua Đi lấy Thả tự kiếm ăn Khác Câu Số lượng cụ thể mà gia đình anh chị ni loại? Câu 10 Giá bán loại gia đình anh chị bao nhiêu? Câu 11 Theo gia đình hộ dân khác có lấn vào đất rừng để làm rẫy hay khơng? Nếu có sao? Câu 12 Họ lấn vào loại ñất vườn quốc gia? Câu 13 Gia đình có lấn đất rừng chưa? Câu 14 Nếu có lấn vào loại ñất VQG? Xin chân thành cảm ơn ơng bà giúp tơi hồn thành vấn này! Danh sách hộ vấn: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Tên chủ hộ Lê Văn Sự Nguyễn Thanh Phong Trần Xuân Hồng Trần Danh Mộc Phạm Triệu Minh Nguyễn Văn Thành Vũ Văn Ai Vũ Văn Tùng Vũ Gia Bình Vũ Văn Đáy Trần Văn Thiệt Huỳnh Khắc Phong Tiên Nguyễn Văn Đạm Phạm Thành Phương Hoàng Xuân Đăng Nguyễn Văn Câu Phạm Định Vượng Nguyễn Văn Tha Huỳnh Tấn Tới Võ Thị Rớt Trần Thị Huệ Phan Văn Hùng Nguyễn Văn Mực Vũ Thị Giai Trương Hòa Minh Lê Văn Thanh Phan Thị Đào Đặng Văn Thanh Đặng Minh Châu Dương Văn Ân Phạm Văn Hùng Trần Văn Séc Hồ Tấn Lực Trịnh Thị Nhung Trần Văn sĩ Tên người ñược vấn Lê Văn Sự Nguyễn Thị Ngọc Hằng Trần Xuân Hồng Bùi Thị Quyên Trần Thị Vân Nguyễn thị Tươi Vũ Văn Ai Trần Thị Dung Vũ Gia Bình Vũ Văn Đáy Hồ Thị Ngọc Rơi quan hệ với chủ hộ chủ hộ vợ chủ hộ vợ vợ vợ chủ hộ vợ chủ hộ chủ hộ vợ Nhóm hộ giàu giàu giàu giàu giàu giàu khá khá Hoàng Thị Vân Nguyễn Văn Đạm Huỳnh Thị Cám Phạm Thị Ngân Huỳnh Thị Ngọc Túy Phạm Định Vượng Nguyễn Thị Kim Hoàng Huỳnh Tấn Tới Võ Thị Rớt Trần Thị Huệ Phạm Thị Ngọc Ba Nguyễn Văn Mực Vũ Thị Giai Võ Thị Yến Nguyễn Thị Kim Hương Phan Thị Đào Đặng Thị Vệ Đặng Minh Châu Dương Văn Ân Phạm Văn Hùng Lê Thị Hoan Hồ Tấn Lực Trịnh Thị Nhung Trần Văn sĩ vợ chủ hộ vợ vợ vợ chủ hộ vợ chủ hộ chủ hộ chủ hộ vợ chủ hộ chủ hộ vợ vợ chủ hộ vợ chủ hộ chủ hộ chủ hộ vợ chủ hộ chủ hộ chủ hộ khá khá khá khá nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Lâm Thị Chiều Nguyễn Văn Quang Nguyễn Văn Năm Lê Thủy Tao Lê Văn Chia Đỗ Văn Liêm Nguyễn Minh Tuấn Phạm Văn Nhỏ Lê Phước Hạnh Lê Thành Lũy Nguyễn Văn Thanh Huỳnh Chi Mỹ Lệ Nguyễn Văn Mây Phẩm Văn Chú Huỳnh Văn Mạch Phẩm Thanh Long Trần Văn Hòa Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Phước Nguyễn Đức Hoan Trần Văn Đồng nguyễn phong Nguyễn Thanh Sơn Phan Thị Loan Đỗ Quốc Sử Phẩm Văn Sầm Lâm Thị Chiều Nguyễn Văn Quang Nguyễn Văn Năm Lê Thủy Tao Lê Văn Chia Đỗ Văn Liêm Nguyễn Minh Tuấn Phạm Thị Nhẫn Lê Phước Hạnh Nguyễn Thị Kiều Nguyễn Văn Thanh Huỳnh Chi Mỹ Lệ Nguyễn Văn Mây Phẩm Văn Chú Huỳnh Thị Hà Giang Phẩm Thanh Long Cao Thị Thúy Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Phước Nguyễn Đức Hoan Trần Văn Đồng nguyễn phong Nguyễn Thanh Sơn Phan Thị Loan Đỗ Quốc Sử Phẩm Văn Sầm chủ hộ chủ hộ chủ hộ chủ hộ chủ hộ chủ hộ chủ hộ vợ chủ hộ vợ chủ hộ vợ chủ hộ chủ hộ vợ chủ hộ vợ chủ hộ chủ hộ chủ hộ chủ hộ chủ hộ chủ hộ chủ hộ chủ hộ chủ hộ nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình ... tìm sinh kế người dân ấp Tân Nam ảnh hưởng từ tài ngun rừng VQG Lò Gò Xa Mát, chúng tơi tiến hành thực đề tài tìm hiểu ảnh hưởng sinh kế từ người dân ñến tài nguyên rừng ấp Tân Nam, xã Tân Bình. .. hưởng sinh kế từ người dân ñến tài nguyên rừng ấp Tân Nam xã Tân Bình thuộc vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, tỉnh Tây Ninh ñược tiến hành ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh Đề tài. .. THỊ HOA TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA SINH KẾ TỪ NGƯỜI DÂN ĐẾN TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI ẤP TÂN NAM, XÃ TÂN BÌNH THUỘC VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ XA MÁT- TÂY NINH Ngành: Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA SINH KẾ TỪ NGƯỜI DÂN ĐẾN TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI ẤP TÂN NAM, XÃ TÂN BÌNH THUỘC VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ XA MÁT TÂY NINH , TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA SINH KẾ TỪ NGƯỜI DÂN ĐẾN TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI ẤP TÂN NAM, XÃ TÂN BÌNH THUỘC VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ XA MÁT TÂY NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay