ỨNG DỤNG HÀM TÁCH BIỆT ĐỂ PHÂN CẤP SINH TRƢỞNG CÂY RỪNG KEO LAI (Acacia Auriculiformis Mangium) Ở BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ XUÂN LỘC – HUYỆN XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI

48 46 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA LÂM NGHIỆP =-=-=-=-=-=-= TRẦN ĐÌNH TÚ ỨNG DỤNG HÀM TÁCH BIỆT ĐỂ PHÂN CẤP SINH TRƢỞNG CÂY RỪNG KEO LAI (Acacia Auriculiformis* Mangium) BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ XUÂN LỘC HUYỆN XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI TP HỒ CHÍ MINH, 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA LÂM NGHIỆP ỨNG DỤNG HÀM TÁCH BIỆT ĐỂ PHÂN CẤP SINH TRƢỞNG CÂY RỪNG KEO LAI (Acacia Auriculiformis* Mangium) BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ XUÂN LỘC HUYỆN XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI GVHD: PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM SVTH: TRẦN ĐÌNH TÚ MSSV: 07114061 TP HỒ CHÍ MINH, 2011 i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………… iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………… iv LỜI CẢM ƠN L uận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ sư lâm nghiệp, khóa 2007 2011 trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Em xin chân thành cảm ơn: - Các thầy cô giáo khoa Lâm nghiệp, thầy cô giáo Trường Đại học Nông Lâm tận tâm truyền đạt kiến thức cho chúng em thời gian học tập trường - Ban quản rừng phòng hộ Xuân Lộc; Các phân trường Lán Cát, Gia Huynh tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ em thời gian thực luận văn cuối khóa vừa qua - PGS TS Nguyễn Văn Thêm, trưởng môn lâm sinh, khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, chân tình dẫn em hồn thành luận văn - Bố mẹ, anh chị tập thể lớp DH07LN giúp đỡ cổ vũ nhiệt tình để em hoàn thành tốt luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng năm 2011 Sinh viên : Trần Đình Tú v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN v MỤC LỤC .vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chƣơng 1.MỞ ĐẦU .1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI Chƣơng 2.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU Chƣơng 3.ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG & PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU .7 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chƣơng 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 11 4.1 ĐẶC TRƢNG LÂM PHẦN KEO LAI TỪ TUỔI 11 4.2 PHÂN CẤP SINH TRƢỞNG CÂY RỪNG KEO LAI .19 4.3 HƢỚNG DẤN SỬ DỤNG CÁC HÀM PHÂN CẤP SINH TRƢỞNG CÂY RỪNG KEO LAI 24 Chƣơng 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30 5.1 KẾT LUẬN 30 5.2 KIẾN NGHỊ 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 PHỤ LỤC 33 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ CHỮ VIẾT TẮT D1,3, cm Đường kính thân ngang ngực Dbq, cm Đường kính thân ngang ngực bình qn Kd Hvn, m Hệ số đường kính Chiều cao thân vút N, cây/ha Mật độ rừng M, m3/ha Trữ lượng rừng G, m2 Tiết diện ngang thân V, m3 Thể tích thân Me Median Mo Mốt Dmin Đường kính ngang ngực nhỏ Dmax Đường kính ngang ngực lớn Sk Độ lệch Ku Độ nhọn V% Hệ số biến động S2x Phương sai Sx Sai tiêu chuẩn S Sai số chuẩn số trung bình vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Đặc trưng lâm phần keo lai tuổi .12 Bảng 4.2 Đặc trưng phân bố N –D lâm phần keo lai từ tuổi 12 Bảng 4.3 Đặc trưng phân bố N D rừng keo lai từ - tuổi 13 Bảng 4.4 Phân bố N D lâm phần keo lai tuổi .13 Bảng 4.5 Phân bố N D lâm phần keo lai tuổi .14 Bảng 4.6 Kiểm định phân bố N D lâm phần keo lai tuổi theo .15 Bảng 4.7 Kiểm định phân bố N D lâm phần keo lai tuổi 16 Bảng 4.8 Phân bố N H lâm phần keo lai tuổi 17 Bảng 4.9 Phân bố N H lâm phần keo lai tuổi .18 Bảng 4.10 Phân bố N H lâm phần keo lai tuổi .18 Bảng 4.11 Kiểm định ngang trung bình nhóm 20 Bảng 4.12 Các hệ số hàm phân loại hợp quy chuẩn hóa 20 Bảng 4.14 Các hàm trung tâm nhóm .20 Bảng 4.15 Kết phân cấp sinh trưởng theo biến dự đoán 21 Bảng 4.16 Các hệ số hàm phân loại tuyến tính Fissher 22 Bảng 4.17 Các đặc trưng lâm phần keo lai tuổi 25 Bảng 4.18 Các đặc trưng lâm phần keo lai tuổi 26 Bảng 4.19 Các đặc trưng lâm phần keo lai tuổi 27 Bảng 4.20 Các đặc trưng lâm phần keo lai tuổi 28 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 Phân bố N D rừng keo lai tuổi 14 Hình 4.2 Phân bố N D rừng keo lai tuổi 15 Hình 4.3 Phân bố N D lâm phần tuổi .16 Hình 4.4 Phân bố N D lâm phần tuổi .16 Hình 4.5 Phân bố N H rừng keo lai tuổi 19 Hình 4.6 Phân bố N H rừng keo lai tuổi 19 Hình 4.7.Đồ thị mơ tả hàm phân lọai hợp quy 21 ix 4.3 HƢỚNG DẤN SỬ DỤNG CÁC HÀM PHÂN CẤP SINH TRƢỞNG CÂY RỪNG KEO LAI 4.3.1 Dự đoán cấp sinh trƣởng cho cá thể rừng keo lai Để phân cấp sinh trưởng cho cá thể rừng keo lai tuổi dựa biến dự đoán định lượng (D1,3, H), điều tra viên sử dụng hàm 4.3 4.7 hàm 4.8 4.17 Về ý nghĩa thực tiễn, ứng dụng hàm 4.3 4.7 4.8 4.17 để phân cấp sinh trưởng cho cá thể rừng keo lai tuổi, điều tra viên cần thực bước sau: Bước Tại lâm phần điều tra, trước hết xác định xác tuổi rừng dựa vào lịch rừng Lập ô tiêu chuẩn theo yêu cầu điều tra Bước Trên ô tiêu chuẩn, đo đạc xác biến dự đốn D1,3 (cm), H (m) cây; sau ghi cẩn thận vào phiếu điều tra Bước Thế biến số dự đoán (D1,3, H) vào hàm phân loại (hàm 4.3 4.7 4.8 4.17) tính giá trị khoảng cách cách cực đại cho hàm tương ứng với cấp sinh trưởng Hàm nhận giá trị lớn thuộc cấp sinh trưởng 4.3.2 Dự đốn động thái biến đổi cấp sinh trƣởng Cấp sinh trưởng rừng tiêu động, nghĩa chúng biến đổi tùy thuộc vào tuổi, trạng thái quần thụ tác động từ bên ngồi Vì thế, phân loại cấp sinh trưởng rừng, nhà lâm học phải biết động thái biến đổi cấp sinh trưởng theo tuổi rừng Hàm phân loại tuyến tính Fisher sử dụng để xác định không cấp sinh trưởng cá thể mới, mà dự đốn động thái biến đổi cấp sinh trưởng ảnh hưởng biện pháp lâm sinh 4.3.3 Tổng hợp đặc trƣng lâm phần keo lai Sau phân cấp sinh trưởng rừng, điều tra viên tổng hợp dặc trưng thống kê lâm phần keo lai bảng 4.17 4.18 ghi lại cấp sinh trưởng cá thể keo lai tuổi theo phân cấp Zưnkin bảng 4.19 4.20 ghi lại cấp sinh trưởng cá thể keo lai tuổi theo hàm tách biệt với biến dự đoán 24 Bảng 4.17 Các đặc trưng lâm phần keo lai tuổi ( Tổng hợp theo phân cấp Zưnkin ) Cấp sinh trưởng Chỉ tiêu I II III IV V Tổng Xbq S N N% D, cm 13,03 1,13 15 0,8 H,m 13,12 0,29 G, m2 0,0134 0,0023 V, m3 0,0369 0,0332 D, cm 11,2 1,33 H,m 13,8 1,71 G, m2 0,0101 0,0024 V, m3 0,0382 0,0218 D, cm 9,12 1,36 H,m 12,6 1,81 G, m2 0,0067 0,0019 V, m3 0,0355 0,0194 D, cm 7,5 1,02 H,m 11,3 1,76 G, m2 0,0044 0,0011 V, m3 032952 0,0162 D, cm 5,2 1,01 H,m 8,3 1,68 G, m2 0,0022 0,0008 V, m3 0,0227 0,0150 D, cm 8,1 2,12 H,m 11,5 2,43 G, m2 0,0054 0,0027 V, m3 0,0325 0,0185 25 M, m3/ha 0,554 150 8,4 5,7385 660 37,1 23,415 630 35,4 20,76 325 18,3 7,398 1780 100 57,8655 Bảng 4.18 Các đặc trưng lâm phần keo lai tuổi ( Tổng hợp theo phân cấp Zưnkin ) Cấp sinh trưởng Chỉ tiêu Xbq S N N% I D, cm 20,7 1,9 30 H,m 24,5 2,8 G, m2 0,0340 0,0065 V, m3 0,4185 0,1038 D, cm 17,8 2,17 H,m 24,1 2,27 G, m2 0,0253 0,0063 V, m3 0,3089 0,0952 D, cm 14,2 1,7 H,m 20,4 3,16 G, m2 0,0161 0,0041 V, m3 0,1690 0,0639 D, cm 11,1 1,3 H,m 16,0 2,60 G, m2 0,0099 0,0024 V, m3 0,0816 0,0313 D, cm 8,0 1,5 H,m 11,7 2,5 G, m2 0,0052 0,0019 V, m3 0,0323 0,0175 D, cm 12,5 4,08 H,m 17,6 5,35 G, m2 0,0135 0,0086 V, m3 0,1393 0,1213 II III IV V Tổng 26 M, m3/ha 12,5565 295 19,2 91,113 385 25,1 65,093 375 24,4 30,6105 450 29,3 14,536 1535 100 213,939 Bảng 4.19 Các đặc trưng lâm phần keo lai tuổi ( Tổng hợp theo phân cấp D, H ) Cấp sinh trưởng Chỉ tiêu I II III IV V Tổng Xbq S D, cm 11,4 0,24 H, m 13,8 0,28 G,m2 0,0103 0,0004 V, m3 0,0381 0,0039 D, cm 9,5 0,14 H, m 13,1 0,19 G, m2 0,0073 0,0002 V, m3 0,0379 0,0021 D, cm 8,1 0,1 H, m 11,8 0,16 G, m2 0,0052 0,0001 V, m3 0,0337 0,0017 D, cm 6,6 0,1 H, m 10,2 0,19 G, m2 0,0035 0,0001 V, m3 0,0286 0,0016 D, cm 4,6 0,13 H, m 7,5 0,2 G, m2 0,0017 0,0001 V, m3 0,0195 0,0021 D, cm 0,11 H, m 11,5 0,13 G, m2 0,0054 0,0001 V, m3 0,0325 0,0009 27 N, cây/ha N% M, m3/ha 165 9,3 6,296 430 24,2 16,31 565 31,7 19,029 455 25,6 13,0235 165 9,3 3,2105 1780 100 57,8655 Bảng 4.20 Các đặc trưng lâm phần keo lai tuổi ( Tổng hợp theo phân cấp D, H ) Cấp sinh trưởng Chỉ tiêu I Xbq S D, cm 18,1 2,3 H, m 24,1 2,3 N, cây/ha N% M, m3/ha 325 21,2 G,m2 0,0261 0,0068 V, m3 0,3191 0,1004 II D, cm 14,9 1,58 H, m 21,6 2,78 103,6895 230 15 G, m2 0,0177 0,0039 V, m3 0,1948 0,0619 III D, cm 12,5 1,48 H, m 18,2 2,51 44,7975 320 20,8 G, m2 0,0125 0,0031 V, m3 0,1158 0,041 IV D, cm 10,1 1,22 H, m 14,2 2,3 37,0545 350 22,8 G, m2 0,0082 0,002 V, m3 0,0592 0,0219 V D, cm 7,4 1,11 H, m 11 2,22 20,7195 310 20,2 G, m2 0,0043 0,0013 V, m3 0,0247 0,0111 Tổng D, cm 12,5 4,08 H, m 17,6 5,35 7,668 1535 100 G, m2 0,0135 0,0086 V, m3 0,1394 0,1213 28 213,929 So sánh số liệu phân cấp sinh trưởng cá thể keo lai theo phương pháp Zưnkin theo hàm tách biệt với biến số (D, H) tuổi nhận thấy có khác biệt rõ rệt Điều xảy phân cấp sinh trưởng Zưnkin dựa theo D1,3, phân cấp sinh trưởng theo hàm tách biệt tính đến khác biệt đặc trưng hình thái thân (D, H) 29 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu rút kết luận sau đây: (1) Rừng keo lai tuổi Xuân Lộc có mật độ lớn (1780 cây/ha tuổi đến 1535 cây/ha tuổi 8), quy luật giảm số theo tuổi khơng Phân bố N D có dạng đỉnh gần đối xứng (2) Các hàm tuyến tính Fisher xây dựng dựa biến số định lượng (D, H) sử dụng vào mục đích phân cấp sinh trưởng rừng dự đoán động thái biến đổi cấp sinh trưởng rừng (3) Khi phân chia cấp trưởng cho cá thể rừng keo lai tuổi, sử dụng chung hàm phân loại tuyến tính Fisher với biến (D, H) sau đây: Cấp I = 10,867* D1,3- 1,464*H 77,714 Cấp II = 7,074* D1,3 0,669*H 38,289 Cấp III = 5,0618 D1,3 0,057*H 26,035 Cấp IV = 4,758* D1,3 0,445*H 118,251 Cấp V = 2,6778 D1,3 + 0,213*H 10,584 (4) Khi phân cấp sinh trưởng riêng rẽ cho cá thể keo lai tuổi , sử dụng hàm phân loại tuyến tính Fisher với biến (D, H) sau đây: + Hàm phân loại cấp sinh trưởng tuổi Cấp I = 23,596* D1,3- 3,188*H 113,546 30 Cấp II = 17,597* D1,3 0,898*H 81,375 Cấp III = 13.387* D1,3 0,182*H 53,176 Cấp IV = 4,758* D1,3 + 1,423*H 38,399 Cấp V = 7,338*D1,3 + 0,454*H 26,887 + Hàm phân loại cấp sinh trưởng tuổi Cấp I = 11,568* D1,3+ 8,241*H 215,144 Cấp II = 8,955* D1,3 + 7,469*H 152,259 Cấp III = 7,495* D1,3 + 5,997*H 102,357 Cấp IV = 5,984* D1,3 + 4,742*H 65,26 Cấp V = 4,355*D1,3 + 3,512*H 36,96 5.2 KIẾN NGHỊ Kết nghiên cứu phân cấp sinh trưởng rừng keo lai dựa biến số định lượng (D, H) thực lâm phần năm thuộc khu vực rừng phòng hộ Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Vì tác giả có số kiến nghị: (1) Kết đề tài trước hết ứng dụng để phân cấp sinh trưởng cho cá thể rừng keo lai khu vực Xuân Lộc từ tuổi (2) Các hàm phân loại 4.3 4.7 sử dụng để phân loại cấp sinh trưởng rừng cho lâm phần keo lai Xuân Lộc có tuổi năm Khi biết xác tuổi lâm phần keo lai, sử dụng hàm 4.8 4.17 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Cảnh (2009) Thống kê lâm nghiệp,Nxb.Nơng nghiệp Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Giang Văn Thắng (2001) Điều tra rừng Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thêm (2002) Sinh thái rừng, Nxb Nông Nghiệp Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thêm (2004) Hướng dẫn sử dụng Statgraphics 3.0 & 5.1 để xử thông tin lâm học, Nxb Nông Nghiệp Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thêm ( 2004) Lâm sinh học, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Ban quản rừng phòng hộ Xuân Lộc (2010) Hồ sơ thiết kế dự toán hạng mục Lâm sinh năm 2010 theo chương trình trồng triệu rừng 32 PHỤ LỤC Phụ lục Tổng hợp đặc trưng lâm phần theo phân cấp Zưnkin 1.1 Đặc trưng lâm phần tuổi Cấp Chỉ Zưnkin tiêu Tổng N Xbq S Min Max N% D, cm 13,1 1,1 12,1 14,3 0,8 H, m 13,2 0,3 13,0 13,5 0,8 Kd 1,7 0,2 1,61 1,91 0,8 D, cm 30 11,2 1,3 8,9 14,3 8,4 H, m 30 13,9 1,7 10,0 16,5 8,4 Kd 30 1,4 0,1 1,31 1,59 8,4 D, cm 132 9,1 1,4 6,8 11,6 37,1 H, m 132 12,7 1,8 7,5 16,0 37,1 Kd 132 1,2 0,1 1,01 1,30 37,1 D, cm 126 7,5 1,1 5,4 8,9 35,4 H, m 126 11,3 1,8 6,5 14,0 35.4 Kd 126 0,9 0,1 0,81 1,00 35,4 D, cm 65 5,2 1,1 3,2 7,2 18,3 H, m 65 8,3 1,8 5,0 12,0 18,3 Kd 65 0,7 0,1 0,45 0,80 18,3 D, cm 356 8,1 2,1 3,2 14,3 100,0 H, m 356 11,5 2,4 5,0 16,5 100,0 Kd 356 1,1 0,2 0,45 1,91 100,0 33 1.2 Đặc trưng lâm phần tuổi Cấp Chỉ Zưnkin tiêu Tổng N Xbq S Min Max N% D, cm 20,6 1,9 19,4 24,5 H, m 24,5 2,8 20,0 27,0 Kd 1,7 0,1 1,63 1,82 D, cm 59 17,8 2,2 15,0 22,9 19,2 H, m 59 24,1 2,3 18,0 27,0 19,2 Kd 59 1,4 0,1 1,31 1,58 19,2 D, cm 77 14,3 1,8 11,5 18,5 25,1 H, m 77 20,4 3.,2 11,0 25,0 25,1 Kd 77 1,2 0,1 1,01 1,29 25,1 D, cm 75 11,2 1,3 9,2 14,6 24,4 H, m 75 16,1 2,6 10,0 22,0 24,4 Kd 75 0,9 0,1 0,81 1,00 24,4 D, cm 90 8,1 1,5 5,1 11,5 29,3 H, m 90 11,7 2,5 7,0 18,5 29,3 Kd 90 0,7 0,1 0,42 0,80 29,3 D, cm 307 12,5 4,1 5,1 24,5 100 H, m 307 17,6 5,4 7,0 27,0 100 Kd 307 1,0 0,3 0,42 1,82 100 34 Phụ lục Phân cấp sinh trưởng rừng keo lai tuổi dự theo hai biến số (D1,3, H) 2a Kiểm định ngang trung bình nhóm (Tests of Equality of Group Means) Wilks' Lambda F df1 df2 P D, cm 0,133 570,418 351 0,000 H, m 0,368 150,888 351 0,000 2b Các hàm trung tâm nhóm (Functions at Group Centroids) Hàm Nhóm 5,014 -0,737 2,243 0,411 -0,269 0,276 -2,439 0,721 -4,125 -1,065 2c Các hệ số hàm phân loại (Classification Function Coefficients) Cấp sinh trưởng Tuổi 4 D 23,596 17,597 13,387 8,858 7,338 H -3,188 -0,898 -0,182 1,423 0,454 Hằng số -113,546 -81,375 -53,176 -38,399 -20,887 Hàm phân loại tuyến tính Fisher 35 2d Kết phân loại (Classification Results) Số trường hợp nhóm dự đốn (a) Nhóm Tần số Tổng 42 2 70 44 117 78 118 67 % 95,5 4,5 1,3 89,7 68 48 48 100 9,0 99,2 100 0,8 100 98,5 1,5 100 100 100 (a)= 96,6 % trường hợp ban đầu phân loại Trung tâm nhóm -1 -2 hàm -3 -4 -10 10 20 hàm Hình Đồ thị mơ tả hàm phân loại hợp quy 36 Phụ lục Phân cấp sinh trưởng rừng keo lai tuổi dựa theo hai biến số (D1,3, H) 3a Kiểm định ngang trung bình nhóm Wilks' Lambda F df1 df2 P D, cm 0,084 821,520 302 0,000 H, m 0,089 768,403 302 0,000 3b Các hàm trung tâm nhóm Hàm Nhóm 6,670 -0,547 3,319 0,599 0,192 0,124 -2,726 -0,073 -5,720 -0,157 3c Các hệ số hàm phân loại Cấp sinh trưởng D 11,568 8,955 7,499 5,984 4,355 H 8,241 7,469 5,997 4,742 3,512 -65,260 -35,960 Hằng số -215,144 -152,259 -102,537 Hàm phân loại tuyến tính Fisher 37 3d Kết phân loại Số trường hợp nhóm dự đốn (a) Nhóm Tổng 1 Tần số 51 51 57 58 64 65 % 66 72 59 61 100 100 98,3 1,7 100 1,5 98,5 100 1,4 91,7 6,9 100 3,3 96,7 100 a = 96.7% trường hợp ban đầu phân loại 2 Trung tâm nhóm -2 hàm -4 -6 -10 10 20 hàm Hình Đồ thị mơ tả hàm phân loại hợp quy 38 ... KHOA LÂM NGHIỆP ỨNG DỤNG HÀM TÁCH BIỆT ĐỂ PHÂN CẤP SINH TRƢỞNG CÂY RỪNG KEO LAI (Acacia Auriculiformis* Mangium) Ở BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ XUÂN LỘC – HUYỆN XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI GVHD: PGS.TS... 4.5 Phân bố N – H rừng keo lai tuổi 40 N, 30 20 10 11 15 19 23 27 H Hình 4.6 Phân bố N – H rừng keo lai tuổi 4.2 PHÂN CẤP SINH TRƢỞNG CÂY RỪNG KEO LAI 4.2.1 Phân cấp sinh trƣởng chung cho rừng keo. .. dựng hàm phân loại cấp sinh trưởng rừng keo lai - Chỉ dẫn sử dụng hàm phân loại cấp sinh trưởng rừng keo lai 3.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.3.1 Thu thập số liệu Để phân cấp sinh trưởng rừng keo lai
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG HÀM TÁCH BIỆT ĐỂ PHÂN CẤP SINH TRƢỞNG CÂY RỪNG KEO LAI (Acacia Auriculiformis Mangium) Ở BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ XUÂN LỘC – HUYỆN XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI , ỨNG DỤNG HÀM TÁCH BIỆT ĐỂ PHÂN CẤP SINH TRƢỞNG CÂY RỪNG KEO LAI (Acacia Auriculiformis Mangium) Ở BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ XUÂN LỘC – HUYỆN XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay