NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TRỒNG KEO LAI ( Acacia auriculiformismangium) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ XUÂN LỘC – ĐỒNG NAI

69 32 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************************ NGUYỄN XUÂN HỮU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TRỒNG KEO LAI ( Acacia auriculiformis*mangium) TẠI BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ XUÂN LỘC ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM SINH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 05/2011 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TRỒNG KEO LAI ( Acacia auriculiformis*mangium) TẠI BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ XUÂN LỘC ĐỒNG NAI Tác giả NGUYỄN XUÂN HỮU LUẬN VĂN KĨ SƢ KHOA LÂM NGHIỆP Chuyên ngành: Lâm sinh Hƣớng dẫn khoa học PGS TS NGUYỄN VĂN THÊM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 05/2011 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iii LỜI CÁM ƠN Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kĩ sư chuyên ngành Lâm sinh, hệ quy, trường Đại học Nơng Lâm TPHCM Để hồn thành cơng trình nghiên cứu này, tác giả nhận hỗ trợ giúp đỡ Ban Chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, Phòng đào tạo, Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm thầy cô giáo tận tình giảng dạy suốt chương trình đào tạo kĩ sư Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Lâm nghiệp, bạn học viên lớp Lâm nghiệp 2007 đóng góp nhiều ý kiến quý báu trình thực luận văn Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo: PGS TS Nguyễn Văn Thêm tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả hồn thành luận văn Tác giả xin gởi lời cám ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Ban Quản Rừng Phòng Hộ Xuân Lộc Đồng Nai cán - công nhân viên tạo điều kiện thuận lợi trình điều tra, thu thập số liệu để tác giả có thành iv TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng trồng keo lai (Acacia Auriculiformis*Mangium) trồng từ đến tuổi Ban quản rừng phòng hộ Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai” đƣợc tiến hành Ban quản rừng phòng hộ Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai từ tháng đến tháng năm 2011 Đề tài hƣớng vào mục tiêu nghiên cứu sau đây: Mô tả xây dựng mơ hình phân bố đƣờng kính chiều cao lâm phần Keo lai từ tuổi; Phân tích phân hóa tỉa thƣa rừng Keo lai tùy theo tuổi Những kết nghiên cứu sở khoa học cho xây dựng chƣơng trình chặt ni rừng, thống kê dự đoán sản lƣợng rừng Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu đây, tác giả sử dụng phƣơng pháp điều tra lâm phần dựa ô tiêu chuẩn tạm thời tƣơng ứng với tuổi Ô tiêu chuẩn tạm thời có diện tích 500 m2 lập đƣợc ô tiêu chuẩn Trong ô tiêu chuẩn, tiến hành thống kê đặc trƣng kết cấu lâm phần Đề tài thu đƣợc kết dƣới đây: (1) So với mật độ trồng rừng ban đầu (2.200 cây/ha hay 100%), tỷ lệ số trung bình sống đến tuổi 2, tƣơng ứng 98,8%, 77,3% 68,8% (2) Đƣờng kính thân lâm phần Keo lai trồng giai đoạn - tuổi có biến động mạnh từ 25,2% tuổi đến 22,28% tuổi 27,36% tuổi (3) Chiều cao thân lâm phần Keo lai trồng giai đoạn tuổi có biến động lớn từ 19,57% tuổi đến 18,45% tuổi 23,59% tuổi (4) Nếu sử dụng phƣơng pháp chặt tầng dƣới hay thuộc cấp sinh trƣởng IV V theo phân cấp Zƣnkin, cƣờng độ tỉa thƣa tuổi 2, năm tƣơng ứng 24,9%, 27% 28,6% tổng số lâm phần v MỤC LỤC CHƢƠNG TRANG LỜI CÁM ƠN iv TÓM TẮT v MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH x I MỞ ĐẦU II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU III ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 13 4.1 Đặc điểm rừng trồng Keo lai từ tuổi 13 4.2 Cấu trúc rừng trồng Keo lai Xuân Lộc 14 4.2.1 Phân bố đƣờng kính thân 14 4.2.2 Phân bố chiều cao thân 32 4.3 Một số đề xuất 39 V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết Luận 42 5.2 Kiến nghị 43 VI TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 VII PHỤ LỤC 45 vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT X: Giá trị trung bình D1.3 (cm): Đƣờng kính thân vị trí 1,3 m D 1.3 (cm): Đƣờng kính thân bình qn vị trí 1,3 m Dmin (cm): Đƣờng kính thân nhỏ vị trí 1,3 m Dmax (cm): Đƣờng kính thân lớn vị trí 1,3 m H (m): Chiều cao vút H (m): Chiều cao vút bình quân Hmin (m): Chiều cao vút nhỏ Hmax (m): Chiều cao vút lớn N (cây/ha): Số G (m2/ha) : Tiết diện ngang lâm phần V (m3) : Thể tích thân M (m3/ha) : Trữ lƣợng gỗ lâm phần SX: Sai tiêu chuẩn Se: Sai số chuẩn S2: Phƣơng sai Sk: Độ lệch Ku: Độ nhọn CV (%): Hệ số biến động vii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 4.1 Đặc trƣng thống kê lâm phần Keo lai trồng từ 2-8 tuổi 13 Bảng 4.2 Phân bố N D1.3 thực nghiệm lâm phần Keo lai tuổi 14 Bảng 4.3 Đặc trƣng thống kê đƣờng kính thân lâm phần Keo lai tuổi 15 Bảng 4.4 Đồng hóa phân bố N D1.3 lâm phần Keo lai tuổi phù hợp với phân bố lí thuyết 16 Bảng 4.5 Phân bố xác suất (fx) xác suất tích lũy (Fx) số lâm phần Keo lai tuổi theo mô hình phân bố Lognormal 17 Bảng 4.6 Phân bố xác suất (fx) xác suất tích lũy (Fx) số lâm phần Keo lai tuổi theo mơ hình Gamma 18 Bảng 4.7 Phân phối số lâm phần Keo lai tuổi theo cấp sinh trƣởng Zƣnkin 19 Bảng 4.8 Phân bố N D1.3 thực nghiệm lâm phần Keo lai tuổi 20 Bảng 4.9 Đặc trƣng thống kê đƣờng kính thân lâm phần Keo lai tuổi 20 Bảng 4.10 Đồng hóa phân bố N D1.3 lâm phần Keo lai tuổi phù hợp với phâ bố lí thuyết 22 Bảng 4.11 Phân bố xác suất (fx) xác suất tích lũy (Fx) số lâm phần Keo lai tuổi theo mơ hình phân bố Weibull 23 Bảng 4.12 Phân phối số lâm phần Keo lai tuổi theo cấp sinh trƣởng Zƣnkin 24 Bảng 4.13 Phân bố N D1.3 thực nghiệm lâm phần Keo lai tuổi 25 Bảng 4.14 Đặc trƣng thống kê đƣờng kính thân lâm phần Keo lai tuổi 25 Bảng 4.15 Đồng hóa phân bố N D1.3 lâm phần Keo lai tuổi phù hợp với phâ bố lí thuyết 27 viii Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết Luận Từ kết nghiên cứu rút kết luận sau đây: (1) So với mật độ trồng rừng ban đầu (2.200 cây/ha hay 100%), số trung bình rừng Keo lai tuổi 2, năm Xuân Lộc tƣơng ứng 98,8%, 77,3% 68,8% Số bị đào thải đến tuổi 26 cây/ha hay 1,2%, đến tuổi tuổi tƣơng ứng 499 cây/ha hay 22,7% 687 cây/ha hay 31,2% (2) Đƣờng kính thân trung bình lâm phần Keo lai tuổi 2, tƣơng ứng 4,9 ± 0,07 cm, 9,5 ± 0,1 cm, 12,1 ± 0,2 cm Chiều cao thân trung bình lâm phần Keo lai tuổi 2, tƣơng ứng 6,2 ± 0,07 m, 13,8 ± 0,2 m, 18,6 ± 0,3 m (3) Đƣờng cong phân bố N D1.3 lâm phần Keo lai tuổi có dạng đỉnh lệch trái (Sk = 0,5) nhọn (Ku = 0,01) Hình dạng phân bố N D1.3 phù hợp với phân bố Lognormal (4) Đƣờng cong phân bố N D1,3 lâm phần Keo lai tuổi có dạng đỉnh lệch phải (Sk = -0,308) tù (Ku = -0,389) Hình dạng phân bố N D1.3 phù hợp với phân bố Weibull (5) Đƣờng cong phân bố N D1,3 lâm phần Keo lai tuổi có dạng đỉnh lệch trái (Sk = 0,35) tù (Ku = -0,24) Hình dạng phân bố N D1.3 phù hợp với phân bố Gamma (6) Phân bố chiều cao lâm phần Keo lai tuổi có dạng tầng có 73,62% số phân bố tập trung lớp không gian từ 5,5 7,5 m; 23% số có chiều cao nhỏ 5,5 m ; lại 3,38% số có chiều cao lớn 7,5 m (7) Phân bố chiều cao lâm phần Keo lai tuổi có dạng tầng có 76,47% số phân bố tập trung lớp không gian từ 11 13 m; 8,63% số có chiều cao nhỏ 11 m ; lại 14,9% số có chiều cao lớn 13 m 42 (8) Phân bố chiều cao lâm phần Keo lai tuổi có dạng tầng có 59,47% số phân bố tập trung lớp không gian từ 16 22 m; 24,23% số có chiều cao nhỏ 16 m ; lại 16,3% số có chiều cao lớn 22 m (9) Nếu sử dụng sử dụng phƣơng pháp chặt tầng dƣới hay thuộc cấp sinh trƣởng IV V theo phân cấp Zƣnkin, cƣờng độ tỉa thƣa tuổi 2, năm tƣơng ứng 24,9%, 27% 28,6% tổng số lâm phần 5.2 Kiến nghị Khi nghiên cứu đặc trƣng cấu trúc rừng Keo lai trồng Xuân Lộc, tác giả tập trung giải vấn đề có liên quan đến cấu trúc đƣờng kính chiều cao quần thụ Vì thế, tác giả kiến nghị quan tâm đến rừng Keo lai Xuân Lộc cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ vấn đề sau đây: (1) Sinh trƣởng suất rừng Keo lai (2) Ảnh hƣởng phƣơng thức chặt nuôi rừng đến sinh trƣởng, suất chất lƣợng gỗ quần thụ Keo lai ảnh hƣởng tới đặc tính vật hóa học đất dƣới rừng Keo lai (3) Xây dựng thử nghiệm phƣơng pháp chặt nuôi rừng đánh giá hiệu lâm sinh kinh tế chúng để lầm sở khoa học cho việc xây dựng biểu trính sinh trƣởng quần thụ Keo lai 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Cảnh, (2009) Thống kê lâm nghiệp.Nxb Nơng Nghiệp Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Cảnh, (2008) Tài liệu hướng dẫn thực hành máy vi tính Nxb Nơng Nghiệp Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Võ Văn Hải, (2009) Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng trồng Thông Ba Lá (Pinus kesiya) Đơn Dương, Lâm Đồng Luận văn tốt nghiệp kĩ sƣ Lâm Nghiệp Trƣờng đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Giang Văn Thắng, (2001) Điều tra rừng Tủ sách Trƣờng Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thêm, (2002) Sinh thái rừng, Nxb Nơng Nghiệp Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thêm, (2004) Hướng dẫn sử dụng Statgraphics 3.0 & 5.1 để xử thông tin lâm học, Nxb Nơng Nghiệp Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thêm, (2004) Lâm sinh học, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Kiều Thanh Tịnh, (2002) Nghiên cứu quan hệ diện tích sinh trưởng Keo lai (Acacia hybrid) với số nhân tố điều tra làm sở cho việc nuôi dưỡng rừng trồng Keo lai Trị An, Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ khoa học nông nghiệp Trƣờng đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban quản rừng phòng hộ Xn Lộc (2010), Hồ sơ thiết kế dự toán hạng mục lâm sinh năm 2010 theo chương trình trồng triệu rừng 44 PHỤ LỤC Phụ biểu Thống kê mơ tả đƣờng kính, thân lâm phần tuổi 2, 1.1 Thống kê mơ tả đƣờng kính thân lâm phần tuổi Summary Statistics for D Count = 326 Average = 4.94018 Median = 4.8 Mode = 4.5 Geometric mean = 4.78614 Variance = 1.5442 Standard deviation = 1.24266 Standard error = 0.0688244 Minimum = 1.9 Maximum = 8.6 Range = 6.7 Lower quartile = 4.1 Upper quartile = 5.6 Interquartile range = 1.5 Skewness = 0.511155 Stnd skewness = 3.76778 Kurtosis = 0.0145916 Stnd kurtosis = 0.053778 Coeff of variation = 25.1541% Sum = 1610.5 The StatAdvisor This table shows summary statistics for D It includes measures of central tendency, measures of variability, and measures of shape Of particular interest here are the standardized skewness and standardized kurtosis, which can be used to determine whether the sample comes from a normal distribution Values of these statistics outside the range of -2 to +2 indicate significant departures from Summary Statistics H to invalidate any statistical test normality, which wouldfor tend regarding the standard deviation In this case, the standardized Count = 326 skewness value is not within the range expected for data from a normal Average = 6.22699 distribution Median = 6.0 The standardized kurtosis value is within the range expected Mode =for 6.0 data from a normal distribution 1.2 Thống kê mô tả chiều cao thân lâm phần tuổi Geometric mean = 6.09793 Variance = 1.48524 Standard deviation = 1.2187 Standard error = 0.0674977 Minimum = 3.0 Maximum = 9.0 Range = 6.0 Lower quartile = 5.5 Upper quartile = 7.0 Interquartile range = 1.5 Skewness = -0.251041 Stnd skewness = -1.85046 Kurtosis = -0.326474 Stnd kurtosis = -1.20324 Coeff of variation = 19.5713% Sum = 2030.0 The StatAdvisor This table shows summary statistics for H It includes measures of central tendency, measures of variability, and measures of shape Of particular interest here are the standardized skewness and standardized kurtosis, which can be used to determine whether the sample comes from a normal distribution Values of these statistics outside the range of -2 to +2 indicate significant departures from normality, which would tend to invalidate any statistical test regarding the standard deviation In this case, the standardized skewness value is within the range expected for data from a normal distribution The standardized kurtosis value is within the range expected for data from a normal distribution 45 1.3 Thống kê mơ tả đƣờng kính thân lâm phần tuổi Summary Statistics for D Count = 255 Average = 9.50941 Median = 9.6 Mode = 8.9 Geometric mean = 9.24683 Variance = 4.49086 Standard deviation = 2.11916 Standard error = 0.132707 Minimum = 3.8 Maximum = 14.3 Range = 10.5 Lower quartile = 8.0 Upper quartile = 11.1 Interquartile range = 3.1 Skewness = -0.308478 Stnd skewness = -2.01103 Kurtosis = -0.389166 Stnd kurtosis = -1.26853 Coeff of variation = 22.2849% Sum = 2424.9 The StatAdvisor This table shows summary statistics for D It includes measures of central tendency, measures of variability, and measures of shape Of 1.4 Thống kê mô tả chiều cao thân lâm phần tuổi Summary Statistics for H Count = 255 Average = 13.8471 Median = 14.0 Mode = 16.0 Geometric mean = 13.5773 Variance = 6.52967 Standard deviation = 2.55532 Standard error = 0.16002 Minimum = 6.0 Maximum = 18.0 Range = 12.0 Lower quartile = 12.0 Upper quartile = 16.0 Interquartile range = 4.0 Skewness = -0.672821 Stnd skewness = -4.38626 Kurtosis = 0.174712 Stnd kurtosis = 0.569491 Coeff of variation = 18.4539% Sum = 3531.0 The StatAdvisor This table shows summary statistics for H It includes measures of 1.5 Thống kê mô tả đƣờng kính thân lâm phần tuổi 46 Summary Statistics for d Count = 227 Average = 12.1388 Median = 12.1 Mode = 11.8 Geometric mean = 11.6779 Variance = 11.0286 Standard deviation = 3.32093 Standard error = 0.220418 Minimum = 5.1 Maximum = 21.6 Range = 16.5 Lower quartile = 9.9 Upper quartile = 14.0 Interquartile range = 4.1 Skewness = 0.344778 Stnd skewness = 2.12069 Kurtosis = -0.237607 Stnd kurtosis = -0.730745 Coeff of variation = 27.3581% Sum = 2755.5 The StatAdvisor This table shows summary statistics for d It includes measures of central tendency, measures of variability, and measures of shape Of 1.6 Thống kê mô tả chiều cao thân lâm phần tuổi Summary Statistics for h Count = 227 Average = 18.5837 Median = 19.0 Mode = 18.0 Geometric mean = 18.0164 Variance = 19.212 Standard deviation = 4.38315 Standard error = 0.29092 Minimum = 7.0 Maximum = 26.0 Range = 19.0 Lower quartile = 16.0 Upper quartile = 22.0 Interquartile range = 6.0 Skewness = -0.21639 Stnd skewness = -1.33099 Kurtosis = -0.613761 Stnd kurtosis = -1.88758 Coeff of variation = 23.586% Sum = 4218.5 The StatAdvisor This table shows summary statistics for h It includes measures of central tendency, measures of variability, and measures of shape Of Phụ biểu 2: Kiểm tra tính phù hợp phân bố N D lâm Keo lai tuổi với phân bố chuẩn, Lognormal, Weibul Gamma 47 2.1 Phân bố Chuẩn Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 2.5 8.08 0.54 2.5 3.5 37 32.10 0.75 3.5 4.5 98 77.70 5.30 4.5 5.5 89 101.79 1.61 5.5 6.5 58 72.20 2.79 6.5 7.5 27 27.71 0.02 above 7.5 11 6.42 3.26 -Chi-Square = 14.2688 with d.f P-Value = 0.00648481 N, 120 100 80 60 40 20 1.5 3.5 5.5 7.5 9.5 D1.3 (cm) Phân bố N D tuổi với phân bố Chuẩn (Ô tiêu chuẩn 1500m2) 2.2 Phân bố Lognormal Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 3.5 43 35.63 1.52 3.5 4.5 98 96.16 0.04 4.5 5.5 89 98.90 0.99 5.5 6.5 58 58.00 0.00 6.5 7.5 27 24.69 0.22 above 7.5 11 12.62 0.21 -Chi-Square = 2.97561 with d.f P-Value = 0.395396 48 N, 120 100 80 60 40 20 1.5 3.5 5.5 7.5 9.5 D1.3 (cm) Phân bố N D tuổi với phân bố Lognormal (Ô tiêu chuẩn 1500m2) 2.3 Phân bố Weibull Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 2.5 12.43 3.33 2.5 3.5 37 35.60 0.06 3.5 4.5 98 71.58 9.75 4.5 5.5 89 93.48 0.21 5.5 6.5 58 74.40 3.62 6.5 7.5 27 31.85 0.74 above 7.5 11 6.65 2.84 -Chi-Square = 20.5474 with d.f P-Value = 0.000389277 N, 100 80 60 40 20 1.5 3.5 5.5 7.5 9.5 D1.3 (cm) Phân bố N D tuổi với phân bố Weibull (Ô tiêu chuẩn 1500m2) 2.4 Phân bố Gamma 49 Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 3.5 43 36.52 1.15 3.5 4.5 98 90.19 0.68 4.5 5.5 89 100.92 1.41 5.5 6.5 58 62.72 0.36 6.5 7.5 27 25.68 0.07 above 7.5 11 9.97 0.11 -Chi-Square = 3.76593 with d.f P-Value = 0.28787 N, 120 100 80 60 40 20 1.5 3.5 5.5 7.5 9.5 D1.3 (cm) Phân bố N D tuổi với phân bố Gamma (Ô tiêu chuẩn 1500m2) Phụ biểu 3: Kiểm tra tính phù hợp phân bố N D lâm Keo lai tuổi với phân bố Chuẩn, Lognormal, Weibul Gamma 3.1 Phân bố Chuẩn Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 5.5 13 7.46 4.12 5.5 6.5 10 12.38 0.46 6.5 7.5 22 23.90 0.15 7.5 8.5 30 37.08 1.35 8.5 9.5 51 46.23 0.49 9.5 10.5 44 46.33 0.12 10.5 11.5 37 37.31 0.00 11.5 12.5 31 24.15 1.95 12.5 13.5 16 12.56 0.94 above 13.5 7.61 5.74 -Chi-Square = 15.3196 with d.f P-Value = 0.0321142 50 N, 60 50 40 30 20 10 3.5 5.5 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 D1.3 (cm) Phân bố N D tuổi với phân bố Chuẩn (Ô tiêu chuẩn 1500m2) 3.2 Phân bố Lognormal Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 6.5 23 19.42 0.66 6.5 7.5 22 30.96 2.59 7.5 8.5 30 42.99 3.93 8.5 9.5 51 45.27 0.73 9.5 10.5 44 39.13 0.61 10.5 11.5 37 29.31 2.01 11.5 12.5 31 19.76 6.40 12.5 13.5 16 12.31 1.11 13.5 14.5 7.22 5.36 above 14.5 8.63 8.63 -Chi-Square = 32.0266 with d.f P-Value = 0.0000401568 N, 60 50 40 30 20 10 3.5 5.5 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 D1.3 (cm) Phân bố N D tuổi với phân bố Lognormal (Ô tiêu chuẩn 1500m2) 3.3 Phân bố Weibull 51 Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 5.5 13 9.12 1.65 5.5 6.5 10 12.25 0.41 6.5 7.5 22 21.79 0.00 7.5 8.5 30 33.51 0.37 8.5 9.5 51 44.02 1.11 9.5 10.5 44 48.06 0.34 10.5 11.5 37 41.82 0.56 11.5 12.5 31 27.41 0.47 above 12.5 17 17.03 0.00 -Chi-Square = 4.90973 with d.f P-Value = 0.555442 N, 60 50 40 30 20 10 3.5 5.5 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 D1.3 (cm) Phân bố N D tuổi với phân bố Weibull (Ô tiêu chuẩn 1500m2) 3.4 Phân bố Gamma Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 5.5 13 5.16 11.89 5.5 6.5 10 14.01 1.15 6.5 7.5 22 28.49 1.48 7.5 8.5 30 41.30 3.09 8.5 9.5 51 46.10 0.52 9.5 10.5 44 41.77 0.12 10.5 11.5 37 31.95 0.80 11.5 12.5 31 21.23 4.50 12.5 13.5 16 12.53 0.96 13.5 14.5 6.69 4.83 above 14.5 5.78 5.78 -Chi-Square = 35.1161 with d.f P-Value = 0.0000254671 52 N, 60 50 40 30 20 10 3.5 5.5 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 D1.3 (cm) Phân bố N D tuổi với phân bố Gamma (Ơ tiêu chuẩn 1500m2) Phụ biểu 4: Kiểm tra tính phù hợp phân bố N D lâm Keo lai tuổi với phân bố Chuẩn, Lognormal, Weibul Gamma 4.1 Phân bố Chuẩn Goodness-of-Fit Tests for d Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 7.0 12 13.82 0.24 7.0 9.0 29 25.29 0.54 9.0 11.0 44 43.93 0.00 11.0 13.0 58 53.68 0.35 13.0 15.0 42 46.13 0.37 15.0 17.0 19 27.88 2.83 above 17.0 23 16.26 2.80 -Chi-Square = 7.12837 with d.f P-Value = 0.129258 Phân bố N D tuổi với phân bố Chuẩn (Ô tiêu chuẩn 1500m2) 4.2 Phân bố Lognormal 53 Goodness-of-Fit Tests for d Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 7.0 12 8.09 1.89 7.0 9.0 29 32.61 0.40 9.0 11.0 44 53.85 1.80 11.0 13.0 58 52.38 0.60 13.0 15.0 42 37.21 0.62 15.0 17.0 19 21.78 0.36 17.0 19.0 16 11.28 1.97 above 19.0 9.79 0.79 -Chi-Square = 8.43483 with d.f P-Value = 0.133843 Phân bố N D tuổi với phân bố Lognormal (Ô tiêu chuẩn 1500m2) 4.3 Phân bố Gamma Goodness-of-Fit Tests for d Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 7.0 12 16.85 1.40 7.0 9.0 29 25.80 0.40 9.0 11.0 44 41.01 0.22 11.0 13.0 58 50.06 1.26 13.0 15.0 42 45.82 0.32 15.0 17.0 19 30.01 4.04 above 17.0 23 17.45 1.77 -Chi-Square = 9.39842 with d.f P-Value = 0.0518769 54 Phân bố N D tuổi với phân bố Weibull (Ô tiêu chuẩn 1500m2) 4.4 Phân bố Weibull Goodness-of-Fit Tests for d Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 7.0 12 9.53 0.64 7.0 9.0 29 30.09 0.04 9.0 11.0 44 50.81 0.91 11.0 13.0 58 53.49 0.38 13.0 15.0 42 40.33 0.07 15.0 17.0 19 23.73 0.94 17.0 19.0 16 11.54 1.72 above 19.0 7.47 0.03 -Chi-Square = 4.73437 with d.f P-Value = 0.44915 Phân bố N D tuổi với phân bố Gamma (Ô tiêu chuẩn 1500m2) 55 Phụ biểu Phân phối số lâm phần Keo lai tuổi theo cấp sinh trƣởng Zƣnkin OLAP Cubes CAPST Total D D D D D D Sum 323.2 300.3 568.6 337.9 80.5 1610.5 N 45 51 117 86 27 326 Mean 7.182 5.888 4.860 3.929 2.981 4.940 Std Deviation 5565 2543 2963 2718 4039 1.2427 % of Total Sum 20.1% 18.6% 35.3% 21.0% 5.0% 100.0% % of Total N 13.8% 15.6% 35.9% 26.4% 8.3% 100.0% Phụ biểu Phân phối số lâm phần Keo lai tuổi theo cấp sinh trƣởng Zƣnkin OLAP Cubes CAPST Total Kd Kd Kd Kd Kd Kd Sum 15.5 72.0 82.4 65.2 19.6 254.7 N 11 58 78 76 32 255 Mean 1.409 1.241 1.056 858 613 999 Std Deviation 0302 0497 0499 0497 0942 2228 % of Total Sum 6.1% 28.3% 32.4% 25.6% 7.7% 100.0% % of Total N 4.3% 22.7% 30.6% 29.8% 12.5% 100.0% Phụ biểu Phân phối số lâm phần Keo lai tuổi theo cấp sinh trƣởng Zƣnkin OLAP Cubes CAPST Total KD KD KD KD KD KD Sum 41.8 45.7 65.0 48.3 26.5 227.3 N 28 37 63 57 42 227 Mean 1.493 1.235 1.032 847 631 1.001 Std Deviation 1052 0484 0469 0504 0924 2740 56 % of Total Sum 18.4% 20.1% 28.6% 21.2% 11.7% 100.0% % of Total N 12.3% 16.3% 27.8% 25.1% 18.5% 100.0% ... trúc rừng trồng keo lai (Acacia Auriculiformis*Mangium) trồng từ đến tuổi Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đƣợc tiến hành Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai từ tháng... chặt nuôi dƣỡng rừng trồng keo lai Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc – Đồng Nai 1.3 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đặc điểm cấu trúc đƣờng kính chiều cao thân rừng Keo lai thuộc giai đoạn...NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TRỒNG KEO LAI ( Acacia auriculiformis*mangium) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ XUÂN LỘC – ĐỒNG NAI Tác giả NGUYỄN XUÂN HỮU LUẬN VĂN KĨ SƢ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TRỒNG KEO LAI ( Acacia auriculiformismangium) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ XUÂN LỘC – ĐỒNG NAI , NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TRỒNG KEO LAI ( Acacia auriculiformismangium) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ XUÂN LỘC – ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay