NGHIÊN CỨU PHÂN CẤP SINH TRƯỞNG VÀ TỈA THƯA TỰ NHIÊN CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia Auriculiformis x Acacia Mangium) Ở TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG LAI UYÊN – BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG

86 22 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********** LƯƠNG THỊ BỐN NGHIÊN CỨU PHÂN CẤP SINH TRƯỞNG TỈA THƯA TỰ NHIÊN CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia Auriculiformis x Acacia Mangium) TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG - LAI UYÊN BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********** LƯƠNG THỊ BỐN NGHIÊN CỨU PHÂN CẤP SINH TRƯỞNG TỈA THƯA TỰ NHIÊN CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia Auriculiformis x Acacia Mangium) TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG - LAI UYÊN BẾN CÁTBÌNH DƯƠNG Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: PGS TS NGUYỄN VĂN THÊM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… LỜI CẢM ƠN ™ Con kính dâng thành đạt hơm đến hai bậc sinh thành Xin chân thành biết ơn: ™ Thầy PGS.TS.NGUYỄN VĂN THÊM trưởng môn Lâm Sinh Khoa Lâm Nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh ln tận tình giúp đỡ tơi suốt khoảng thời gian thực đề tài tốt nghiệp ™ Ban giám hiệu tập thể giảng viên Trường Đại Học Nơng Lâm tận tình giúp đỡ, giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báo cho năm học trường ™ Cán bộ, công nhân Trạm thực nghiệm Lâm Nghiệp Bàu Bàng, Lai Un, Bến Cát, Bình Dương, ln giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho suốt khoảng thời gian làm đề tài ™ Cuối xin cảm ơn đến gia đình thân yêu tập thể lớp DH07LN ủng hộ động viên suốt thời gian qua Tp HCM: Ngày 25 tháng 05 năm 2011 LƯƠNG THỊ BỐN ii TÓM TẮT Đề tài “ Nghiên cứu Phân cấp sinh trưởng tỉa thưa tự nhiên rừng trồng Keo lai (Acacia Auriculiformis x Acacia Mangium)”, tiến hành trạm thực nghiệm Lâm Nghiệp Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Dương Từ tháng 03 đến 05 năm 2011 Kết sau: (1) Keo lai tuổi Bến Cát tỉnh Bình Dương đạt trung bình 12,9 cm D1.3, 14,9 m chiều cao, 154,8 m3/ha trữ lượng: lâm phần 10 tuồi đạt 14,7 cm D1.3, 19,5 m chiều cao, 250,4 m3 trữ lượng (2) Về đường kính chiều cao rừng Keo lai 10 tuổi Bến Cát tỉnh Bình Dươngphân bố đỉnh lồi tuổi lệch phải, 10 tuổi lệch trái Biến động đường kính chiều cao mạnh (12,84% - 24,46%) (3) Rừng Keo lai tuổi Bến Cát Bình Dươngphân hóa mạnh Tỷ lệ cấp IV V tuổi tương ứng 31,4% 4,1% Tỷ lệ tốt trung bình tuổi tương ứng 30,9 33,6% 10 tuổi tỷ lệ cấp IV V tương ứng 25,2% 12,1% Tỷ lệ tốt trung bình tương ứng 33,1% 29,6% (4) Chiều cao thân Keo lai 10 tuổi Bến Cát Bình Dương có quan hệ chặt chẽ với đường kính thân dạng hàm số tuyến tính bậc Tiết diện ngang trữ lượng thân tồn quan hệ chặt chẽ với đường kính dạng hàm số phi tuyến tính iii MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vii Danh sách hình viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu Chương ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Địa điểm nghiên cứu 2.2 Vị trí địa lí 2.3 Dân sinh kinh tế 2.4 Hệ thống giao thông 2.5 Đất đai Chương ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Thu thập số liệu đặc trưng lâm phần keo lai 3.3.2 Thu thập số liệu khí hậu - thuỷ văn 3.3.3 Thu thập số liệu hoạt động lâm sinh 3.3.4 Xử lý số liệu 3.3.4.1 Nội dung cách thức xử lý số liệu 3.3.4.2 Xác định biện pháp nuôi dưỡng rừng keo lai sau trồng iv 12 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 13 4.1 Phân bố đường kính keo lai 10 tuổi 13 4.2 Phân bố chiều cao rừng Keo lai 10 tuổi 16 4.3 Phân hoá cấp sinh trưởng rừng Keo lai 10 tuổi 19 4.3.1 Xây dựng hàm phân loại cấp sinh trưởng 19 4.3.2 Phân hoá tỉa thưa Keo lai 10 tuổi 23 4.4 Quan hệ số nhân tố điều tra cá thể 28 4.4.1 Quan hệ chiều cao với đường kính lồi Keo lai 10 tuổi 28 4.4.2 Quan hệ tiết diện ngang thân với đường kính lồi Keo lai 30 4.4.3 Quan hệ thể tích thân với đường kính lồi Keo lai 31 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Kiến nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC 38 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ D1,3, cm Đường kính thân ngang ngực Dbq, cm Đường kính thân ngang ngực bình qn Kdi Hệ số đường kính Hvn, m Chiều cao thân vút N, cây/ha Mật độ rừng M, m3/ha Trữ lượng rừng G, m2 Tiết diện ngang thân V, m3 Thể tích thân Me Median Mo Mốt Dmin Đường kính ngang ngực nhỏ Dmax Đường kính ngang ngực lớn Sk Độ lệch Ku Độ nhọn CV% Hệ số biến động S2x Phương sai Sx Sai tiêu chuẩn S Sai số chuẩn số trung bình OTC Ơ tiêu chuẩn TBBP Trung bình bình phương TBP Tổng bình phương vi 14 11.8 0.0109 0.0763 4 14 11.8 0.0109 0.0763 4 14 11.8 0.0109 0.0763 4 14 12.1 0.0115 0.0805 3 14 12.4 0.0121 0.0848 3 14 13.1 0.0134 0.0937 3 14 13.1 0.0134 0.0937 3 14 13.7 0.0147 0.103 3 14 13.7 0.0147 0.103 3 14 14 0.0154 0.1079 3 14 14.3 0.0161 0.1129 14 14.3 0.0161 0.1129 14 14.3 0.0161 0.1129 14 14.6 0.0168 0.1179 2 14 14.6 0.0168 0.1179 2 14 15.3 0.0183 0.1284 2 15 9.9 0.0077 0.0574 4 15 9.9 0.0077 0.0574 4 15 10.2 0.0082 0.0611 4 15 10.5 0.0087 0.065 4 15 10.8 0.0092 0.069 4 15 11.1 0.0098 0.0731 4 15 11.1 0.0098 0.0731 4 15 11.5 0.0103 0.0774 4 15 11.5 0.0103 0.0774 4 15 11.5 0.0103 0.0774 4 15 11.5 0.0103 0.0774 4 15 11.5 0.0103 0.0774 4 15 11.8 0.0109 0.0817 4 15 11.8 0.0109 0.0817 4 15 11.8 0.0109 0.0817 4 15 11.8 0.0109 0.0817 4 15 11.8 0.0109 0.0817 4 15 12.1 0.0115 0.0862 3 15 12.1 0.0115 0.0862 3 15 12.1 0.0115 0.0862 3 15 12.1 0.0115 0.0862 3 60 15 12.1 0.0115 0.0862 3 15 12.1 0.0115 0.0862 3 15 12.4 0.0121 0.0908 3 15 12.4 0.0121 0.0908 3 15 12.4 0.0121 0.0908 3 15 12.7 0.0127 0.0955 3 15 13.1 0.0134 0.1004 3 15 13.4 0.0140 0.1053 3 15 13.4 0.0140 0.1053 3 15 13.4 0.0140 0.1053 3 15 13.7 0.0147 0.1104 3 15 14 0.0154 0.1156 3 15 14.3 0.0161 0.1209 15 14.3 0.0161 0.1209 15 14.3 0.0161 0.1209 15 14.6 0.0168 0.1264 2 15 15 0.0176 0.1319 2 15 17.5 0.0241 0.1806 1 16 7.3 0.0042 0.0337 5 16 9.6 0.0072 0.0573 4 16 9.9 0.0077 0.0612 4 16 10.2 0.0082 0.0652 4 16 11.1 0.0098 0.078 4 16 11.5 0.0103 0.0825 4 16 11.5 0.0103 0.0825 4 16 11.5 0.0103 0.0825 4 16 11.8 0.0109 0.0872 4 16 11.8 0.0109 0.0872 4 16 12.1 0.0115 0.092 3 16 12.7 0.0127 0.1019 3 16 12.7 0.0127 0.1019 3 16 13.1 0.0134 0.1071 3 16 13.1 0.0134 0.1071 3 16 13.1 0.0134 0.1071 3 16 13.1 0.0134 0.1071 3 16 13.1 0.0134 0.1071 3 16 13.1 0.0134 0.1071 3 61 16 13.1 0.0134 0.1071 3 16 13.1 0.0134 0.1071 3 16 13.4 0.0140 0.1124 3 16 13.4 0.0140 0.1124 3 16 13.4 0.0140 0.1124 3 16 13.4 0.0140 0.1124 3 16 13.7 0.0147 0.1178 3 16 13.7 0.0147 0.1178 3 16 13.7 0.0147 0.1178 3 16 13.7 0.0147 0.1178 3 16 13.7 0.0147 0.1178 3 16 14 0.0154 0.1233 16 14.3 0.0161 0.129 2 16 14.3 0.0161 0.129 2 16 14.3 0.0161 0.129 2 16 14.6 0.0168 0.1348 2 16 14.6 0.0168 0.1348 2 16 14.6 0.0168 0.1348 2 16 14.6 0.0168 0.1348 2 16 15 0.0176 0.1407 2 16 15 0.0176 0.1407 2 16 15.3 0.0183 0.1468 2 16 15.3 0.0183 0.1468 2 16 15.3 0.0183 0.1468 2 16 15.3 0.0183 0.1468 2 16 15.3 0.0183 0.1468 2 16 15.3 0.0183 0.1468 2 16 15.6 0.0191 0.1529 2 16 15.9 0.0199 0.1592 2 16 15.9 0.0199 0.1592 2 16 15.9 0.0199 0.1592 2 16 16.2 0.0207 0.1657 2 16 16.6 0.0215 0.1722 16 16.6 0.0215 0.1722 16 16.9 0.0224 0.1789 16 17.2 0.0232 0.1857 1 16 18.5 0.0268 0.2143 1 62 16 21 0.0347 0.2775 1 17 0.0050 0.0423 5 17 10.5 0.0087 0.0737 4 17 10.8 0.0092 0.0782 4 17 11.5 0.0103 0.0877 4 17 12.1 0.0115 0.0977 3 17 13.4 0.0140 0.1194 3 17 13.7 0.0147 0.1251 3 17 14 0.0154 0.131 17 14.3 0.0161 0.137 2 17 14.3 0.0161 0.137 2 17 14.3 0.0161 0.137 2 17 14.6 0.0168 0.1432 2 17 15 0.0176 0.1495 2 17 15.3 0.0183 0.1559 2 17 15.3 0.0183 0.1559 2 17 15.3 0.0183 0.1559 2 17 15.3 0.0183 0.1559 2 17 16.2 0.0207 0.176 2 17 16.2 0.0207 0.176 2 17 16.6 0.0215 0.183 17 16.9 0.0224 0.1901 17 16.9 0.0224 0.1901 17 17.8 0.0250 0.2122 1 17 20.7 0.0336 0.2859 1 18 7.6 0.0046 0.0413 5 18 12.7 0.0127 0.1146 3 18 13.4 0.0140 0.1264 3 18 14 0.0154 0.1387 18 14.3 0.0161 0.1451 2 18 14.6 0.0168 0.1516 2 18 16.6 0.0215 0.1938 18 16.6 0.0215 0.1938 18 16.9 0.0224 0.2013 18 16.9 0.0224 0.2013 18 17.5 0.0241 0.2168 1 18 18.5 0.0268 0.2411 1 63 19 12.7 0.0127 0.121 3 19 14.6 0.0168 0.16 2 20 9.9 0.0077 0.0765 4 20 14.6 0.0168 0.1685 2 20 19.1 0.0287 0.2866 1 23 15 0.0176 0.2023 2 10 13 14.0 0.0154 0.10020 10 14 6.4 0.0032 0.02230 5 10 14 7.3 0.0042 0.02950 5 10 14 13.1 0.0134 0.09370 4 10 15 8.0 0.0050 0.03730 5 10 15 8.0 0.0050 0.03730 5 10 15 8.3 0.0054 0.04040 5 10 15 9.2 0.0067 0.05020 5 10 15 9.6 0.0072 0.05370 5 10 15 9.6 0.0072 0.05370 5 10 15 10.5 0.0087 0.06500 10 15 10.8 0.0092 0.06900 10 15 10.8 0.0092 0.06900 10 15 10.8 0.0092 0.06900 10 15 15.6 0.0191 0.14340 3 10 15 16.9 0.0224 0.16770 2 10 16 8.0 0.0050 0.03980 5 10 16 9.6 0.0072 0.05730 5 10 16 10.2 0.0081 0.06520 5 10 16 10.5 0.0087 0.06940 10 16 10.5 0.0087 0.06940 10 16 10.8 0.0092 0.07360 10 16 12.4 0.0121 0.09690 4 10 16 13.1 0.0134 0.10710 4 10 16 13.1 0.0134 0.10710 4 10 17 6.7 0.0035 0.02980 5 10 17 7.3 0.0042 0.03580 5 10 17 8.6 0.0058 0.04930 5 10 17 8.6 0.0058 0.04930 5 10 17 8.9 0.0062 0.05310 5 10 17 8.9 0.0062 0.05310 5 64 10 17 8.9 0.0062 0.05310 5 10 17 9.9 0.0077 0.06500 5 10 17 10.2 0.0081 0.06930 5 10 17 10.2 0.0081 0.06930 5 10 17 10.5 0.0087 0.07370 10 17 10.8 0.0092 0.07820 10 17 10.8 0.0092 0.07820 10 17 11.1 0.0098 0.08290 10 17 11.5 0.0103 0.08770 4 10 17 11.5 0.0103 0.08770 4 10 17 11.8 0.0109 0.09270 4 10 17 12.4 0.0121 0.10290 4 10 17 12.4 0.0121 0.10290 4 10 17 12.4 0.0121 0.10290 4 10 17 12.4 0.0121 0.10290 4 10 17 12.7 0.0127 0.10830 4 10 17 12.7 0.0127 0.10830 4 10 17 13.7 0.0147 0.12510 10 17 17.5 0.0241 0.20470 2 10 17 21.0 0.0347 0.29480 1 10 18 10.2 0.0081 0.07340 5 10 18 10.5 0.0087 0.07800 10 18 11.8 0.0109 0.09810 4 10 18 11.8 0.0109 0.09810 4 10 18 12.1 0.0115 0.10350 4 10 18 12.4 0.0121 0.10900 4 10 18 12.7 0.0127 0.11470 4 10 18 12.7 0.0127 0.11470 4 10 18 13.1 0.0134 0.12050 4 10 18 13.4 0.0140 0.12640 4 10 18 13.4 0.0140 0.12640 4 10 18 14.0 0.0154 0.13870 3 10 18 14.3 0.0161 0.14510 3 10 18 14.6 0.0169 0.15160 3 10 18 18.5 0.0268 0.24110 10 18 20.4 0.0326 0.29350 1 10 19 11.1 0.0098 0.09270 65 10 19 11.1 0.0098 0.09270 10 19 12.1 0.0115 0.10920 4 10 19 12.4 0.0121 0.11500 4 10 19 12.4 0.0121 0.11500 4 10 19 12.7 0.0127 0.12100 4 10 19 12.7 0.0127 0.12100 4 10 19 12.7 0.0127 0.12100 4 10 19 13.1 0.0134 0.12720 4 10 19 13.1 0.0134 0.12720 4 10 19 13.1 0.0134 0.12720 4 10 19 13.4 0.0140 0.13340 4 10 19 13.4 0.0140 0.13340 4 10 19 13.4 0.0140 0.13340 4 10 19 13.7 0.0147 0.13990 10 19 14.0 0.0154 0.14640 3 10 19 14.0 0.0154 0.14640 3 10 19 14.3 0.0161 0.15320 3 10 19 14.6 0.0169 0.16010 3 10 19 15.0 0.0176 0.16710 3 10 19 15.6 0.0191 0.18160 3 10 19 15.6 0.0191 0.18160 3 10 19 15.6 0.0191 0.18160 3 10 19 17.2 0.0232 0.22060 2 10 19 18.2 0.0259 0.24570 2 10 19 18.2 0.0259 0.24570 2 10 19 18.5 0.0268 0.25440 2 10 20 11.1 0.0098 0.09750 10 20 12.1 0.0115 0.11500 4 10 20 13.1 0.0134 0.13380 4 10 20 13.1 0.0134 0.13380 4 10 20 13.1 0.0134 0.13380 4 10 20 13.4 0.0140 0.14050 4 10 20 13.7 0.0147 0.14720 10 20 14.3 0.0161 0.16120 3 10 20 14.3 0.0161 0.16120 3 10 20 14.6 0.0169 0.16850 3 10 20 14.6 0.0169 0.16850 3 66 10 20 14.6 0.0169 0.16850 3 10 20 15.0 0.0176 0.17590 3 10 20 15.0 0.0176 0.17590 3 10 20 15.0 0.0176 0.17590 3 10 20 15.0 0.0176 0.17590 3 10 20 15.0 0.0176 0.17590 3 10 20 15.6 0.0191 0.19120 3 10 20 15.6 0.0191 0.19120 3 10 20 15.6 0.0191 0.19120 3 10 20 16.2 0.0207 0.20710 10 20 16.2 0.0207 0.20710 10 20 16.2 0.0207 0.20710 10 20 16.2 0.0207 0.20710 10 20 16.6 0.0215 0.21530 2 10 20 17.2 0.0232 0.23220 2 10 20 17.8 0.0250 0.24970 2 10 20 19.7 0.0306 0.30610 1 10 20 19.7 0.0306 0.30610 1 10 20 20.7 0.0336 0.33640 1 10 21 8.3 0.0054 0.05650 5 10 21 10.2 0.0081 0.08560 5 10 21 10.8 0.0092 0.09660 10 21 12.7 0.0127 0.13380 4 10 21 13.4 0.0140 0.14750 10 21 13.7 0.0147 0.15460 10 21 14.0 0.0154 0.16190 3 10 21 14.3 0.0161 0.16930 3 10 21 14.6 0.0169 0.17690 3 10 21 15.0 0.0176 0.18470 3 10 21 15.0 0.0176 0.18470 3 10 21 15.3 0.0183 0.19260 3 10 21 15.6 0.0191 0.20070 3 10 21 15.6 0.0191 0.20070 3 10 21 15.6 0.0191 0.20070 3 10 21 15.9 0.0199 0.20900 3 10 21 15.9 0.0199 0.20900 3 10 21 15.9 0.0199 0.20900 3 67 10 21 15.9 0.0199 0.20900 3 10 21 15.9 0.0199 0.20900 3 10 21 15.9 0.0199 0.20900 3 10 21 16.2 0.0207 0.21740 10 21 16.2 0.0207 0.21740 10 21 16.6 0.0215 0.22610 2 10 21 16.6 0.0215 0.22610 2 10 21 16.6 0.0215 0.22610 2 10 21 17.2 0.0232 0.24380 2 10 21 17.2 0.0232 0.24380 2 10 21 17.2 0.0232 0.24380 2 10 21 17.5 0.0241 0.25290 2 10 21 17.8 0.0250 0.26220 2 10 21 17.8 0.0250 0.26220 2 10 21 17.8 0.0250 0.26220 2 10 21 18.2 0.0259 0.27160 2 10 21 18.2 0.0259 0.27160 2 10 21 18.5 0.0268 0.28120 2 10 21 18.5 0.0268 0.28120 2 10 21 18.5 0.0268 0.28120 2 10 21 18.5 0.0268 0.28120 2 10 21 18.8 0.0277 0.29100 10 21 18.8 0.0277 0.29100 10 21 18.8 0.0277 0.29100 10 21 19.1 0.0287 0.30100 10 21 19.1 0.0287 0.30100 10 21 19.4 0.0296 0.31110 1 10 21 19.7 0.0306 0.32140 1 10 21 20.1 0.0316 0.33180 1 10 21 20.7 0.0336 0.35320 1 10 21 20.7 0.0336 0.35320 1 10 21 21.7 0.0368 0.38660 1 10 22 9.9 0.0077 0.08420 5 10 22 11.8 0.0109 0.11990 4 10 22 13.1 0.0134 0.14720 4 10 22 15.6 0.0191 0.21030 3 10 22 16.9 0.0224 0.24600 2 68 10 22 16.9 0.0224 0.24600 2 10 22 17.5 0.0241 0.26490 2 10 22 17.8 0.0250 0.27470 2 10 22 18.8 0.0277 0.30490 10 22 19.4 0.0296 0.32590 1 10 22 19.7 0.0306 0.33670 1 10 22 20.4 0.0326 0.35870 1 10 22 20.7 0.0336 0.37000 1 10 22 21.0 0.0347 0.38150 1 10 22 21.3 0.0357 0.39310 1 10 22 21.3 0.0357 0.39310 1 10 22 21.3 0.0357 0.39310 1 10 22 22.3 0.0390 0.42910 1 10 23 16.2 0.0207 0.23820 10 23 16.6 0.0215 0.24760 2 10 23 19.7 0.0306 0.35200 1 10 23 21.3 0.0357 0.41100 1 10 24 17.2 0.0232 0.27860 2 10 24 18.2 0.0259 0.31040 2 10 24 18.8 0.0277 0.33260 10 25 18.2 0.0259 0.32340 2 10 25 18.5 0.0268 0.33480 2 10 25 18.8 0.0277 0.34640 10 25 19.1 0.0287 0.35830 10 26 15.9 0.0199 0.25880 10 26 19.4 0.0296 0.38510 10 26 19.7 0.0306 0.39790 1 69 Phụ lục Phân tích hồi quy tương quan H D lâm phần Keo lai 10 tuổi Phân tích hồi quy mơ hình tuyến tính : H = a + b*D Tham Ước lượng Sai số T P a 8,63568 0,548686 157,389 0,0000 b 0,616417 0,038784 159,833 0,0000 số Thống kê tóm tắt mơ tuyến tính: H = a + b*D Nguồn Mơ hình Sai lệch Tổng TBP Df TBBP F P 1631,76 1631,76 252,60 0,0000 2758,4 427 6,45996 4390,16 428 Mơ hình có dạng H = 8,63568 + 0,616417*D (4.2) với r = 0,60966; P < 0,01, R = 37,17% bảng so sánh hệ số tương quan hàm 70 Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Linear 0.6097 37.17% Square root-Y 0.6021 36.25% Square root-X 0.6009 36.11% Exponential 0.5915 34.99% Logarithmic-X 0.5872 34.49% Multiplicative 0.5732 32.86% Reciprocal-Y -0.5614 31.52% Reciprocal-X -0.5450 29.70% S-curve -0.5351 28.63% Double reciprocal 0.5146 26.48% Logistic Log probit Phụ lục Phân tích hồi quy tương quan G D lâm phần Keo lai 10 tuổi Phân tích hồi quy mơ hình : G = (a + b*D)2 Tham số Ước lượng Sai số T P a -0,00001 0,00005 -0,1934 0,8407 b 0,0088 0,000004 2165,1 0,0000 Thống kê tóm tắt mơ hình : G = (a + b*D)2 Nguồn TBP Df TBBP F P Mô 0,3371 0,3371 4687652,86 0,0000 0,00003 427 0,33713 428 hình Sai lệch Tổng Phương trình mối liên hệ có dạng: G = (a + b.D)2 (4.3) với R = 0,9999, P < 0,01 71 Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Square root-Y 1.0000 99.99% Multiplicative 0.9999 99.99% Log probit 0.9990 99.80% Linear 0.9905 98.11% Logistic 0.9894 97.89% Exponential 0.9888 97.77% S-curve -0.9867 97.35% Double reciprocal 0.9852 97.06% Square root-X 0.9779 95.63% Logarithmic-X 0.9593 92.03% Reciprocal-X -0.9032 81.58% Reciprocal-Y Phụ lục 10 Phân tích hồi quy tương quan V D lâm phần Keo lai 10 tuổi Phương trình mối liên hệ có dạng: V = -0,584629 + 0,18714*sqrtD (4.13) với R = 0,928954; P < 0,01; Se = ± 0,0318003 Phân tích hồi quy mơ hình : V = a + b*sqrtD Tham số Ước lượng Sai số T P a -0,584629 0,0134 -40,9382 0,0000 b 0,18714 0,0036 51,8533 0,0000 Thống kê tóm tắt mơ hình : V = a + b*sqrtD Nguồn TBP Df TBBP F P Mơ hình 2,71904 2,71904 2688,76 0,0000 Sai lệch 0.43181 427 0,00101 Tổng 3,15085 428 72 Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Logistic 0.9668 93.47% Square root-Y 0.9668 93.47% Multiplicative 0.9649 93.10% Exponential 0.9619 92.52% Log probit 0.9563 91.45% Linear 0.9463 89.54% S-curve -0.9424 88.82% Double reciprocal 0.9380 87.98% Square root-X 0.9290 86.30% Logarithmic-X 0.9057 82.03% Reciprocal-X -0.8410 70.73% Reciprocal-Y Keo lai 10 tuổi 73 Keo lai tuổi 74 ... Đề tài “ Nghiên cứu Phân cấp sinh trưởng tỉa thưa tự nhiên rừng trồng Keo lai (Acacia Auriculiformis x Acacia Mangium) , tiến hành trạm thực nghiệm Lâm Nghiệp Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Dương Từ... (trưởng môn Lâm Sinh) , đề tài Nghiên cứu Phân cấp sinh trưởng tỉa thưa tự nhiên Keo lai (Acacia Auriculiformis x Acacia Mangium ) trại thực nghiệm Lâm nghiệp Bàu Bàng , x Lai Uyên, huyện Bến. .. thưa tự nhiên rừng keo lai 10 tuổi trạm thực nghiệm lâm nghiệp Bàu Bàng, x Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương Nội dung nghiên cứu tập trung vào phân cấp sinh trưởng tuổi 10 Từ kết nghiên cứu, đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU PHÂN CẤP SINH TRƯỞNG VÀ TỈA THƯA TỰ NHIÊN CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia Auriculiformis x Acacia Mangium) Ở TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG LAI UYÊN – BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG , NGHIÊN CỨU PHÂN CẤP SINH TRƯỞNG VÀ TỈA THƯA TỰ NHIÊN CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia Auriculiformis x Acacia Mangium) Ở TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG LAI UYÊN – BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay