NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ THỰC VẬT RỪNG THEO CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH TẠI PHÂN TRƯỜNG III, RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN TÂN PHÚ, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

85 31 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ THỰC VẬT RỪNG THEO CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH TẠI PHÂN TRƯỜNG III, RỪNG PHỊNG HỘ ĐẦU NGUỒN TÂN PHÚ, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI Sinh viên thực hiện: LÊ THẢO NGUYÊN Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2007-2011 Tháng năm 2011 NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ THỰC VẬT RỪNG THEO CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH TẠI PHÂN TRƯỜNG III, RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN TÂN PHÚ, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả LÊ THẢO NGUN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Ngành Lâm Nghiệp Giáo viên hướng dẫn: TH.S NGUYỄN VĂN DONG Tháng năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Xin chân thành biết ơn: - Thầy TH.S NGUYỄN VĂN DONG giáo viên môn Quản lý rừng Khoa Lâm Nghiệp – Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh ln tận tình giúp đỡ tơi suốt khoảng thời gian thực khóa luận tốt nghiệp - Ban giám hiệu tập thể giảng viên Trường Đại Học Nơng Lâm tận tình giúp đỡ, giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho năm học trường - Ban giám đốc, cán nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai ln giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho suốt khoảng thời gian làm đề tài - Các bạn lớp DH07LN giúp đỡ, động viên suốt thời gian học suốt trình thực đề tài LÊ THẢO NGUYÊN ii TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu phân bố thực vật rừng theo dạng địa hình phân trường III rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Phú, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai”, thời gian thực từ tháng đến tháng năm 2011, thí nghiệm bố trí theo điều tra với diện tích (50 x 40 m), số ô điều tra lập ô, điểm nằm trên tuyến có độ cao từ – 100 m, điểm nằm tuyến có độ cao từ 100 – 200 m , điểm nằm tuyến có độ cao từ 200 – 300 m) Kết thu thành phần loài: Định danh 57 loài, số loài thường gặp là: Trâm vỏ đỏ (Syzygium zeylanicum (L) D.C), Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre), Dầu lông (Dipterocarpus intricatus Dyer), Săng đen (Dyospyros lancaefolia Roxb), Trâm trắng (Syxygium cinereum Wall ex Merr), Bằng lăng (Lagerstroenia calyculata Kurz), Nhọc lớn (Polyalthia laui Merr), Chiếc tam lang (Barringtonia macrotachya Kurz), Lơi (Crypteronia paniculata Blume) Kết cấu tổ thành lồi tuyến có 36 lồi, có cơng thức tổ thành lồi là: Iv = 13,22Trâmvđ + 9,05Dầusn + 5,7Bìnhl + 5,53Saođ + 4,63Cầy + 4,35Trâmt + 4,27Bằngl + 4,17CômĐN + 49,08 Các lồi khác, tuyến có 38 lồi, cơng thức tổ thành lồi là: Iv = 17,10Dầusn + 10,29Cầy + 5,82Trường + 5,54Săngơ + 5,48Trâmtr + 4,23Nhọcll + 3,81Bằngl + 47,73 Các lồi khác, tuyến có 41 lồi, cơng thức tổ thành lồi là: Iv = 12,61Lôi + 11,1Dầul + 5,16Cám + 4,99Dầum + 4,06Săngđ + 3,93Bìnhl + 3,82Bằngl + 3,49Trâmtr + 3,42Dànhd + 47,41 Các loài khác Độ hỗn giao rừng cấp chiều cao nhỏ lớn, số loài nhiều cấp chiều cao từ 11 - 17 m, sau độ hỗn giao bắt đầu giảm, cấp chiều cao lớn có vài lồi chiếm phát triển với mật độ (K=0,055) Phân tích phương sai thành phần loài cho thấy khác biệt tuyến điều tra có ý nghĩa phương diện thống kê với mức ý nghĩa 95%, khác biệt tuyến khơng có ý nghĩa Phân tích phương sai mật độ khác biệt tuyến có ý nghĩa, xét cặp vị trí có xảy khác biệt với mức ý nghĩa 95% Phân bố thực nghiệm % số theo cấp đường kính tuyến điều tra có dạng phân bố giảm, cấp kính nhỏ mật độ lớn giảm dần cấp kính lớn iii Phân bố thực nghiệm % số theo cấp chiều cao tuyến điều tra có dạng đỉnh đại diện cho hai tầng tán rừng Khi chiều cao tăng số số loài giảm iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn .ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Chương : MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, mục tiêu nghiên cứu .1 1.3 Giới hạn vùng nghiên cứu Chương : TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Một số khái niệm có liên quan .3 2.2 Nghiên cứu rừng tự nhiên giới Việt Nam 2.2.1 Trên giới 2.2.2 Ở Việt Nam .4 2.3 Điều kiện tự nhiên xã hội khu vực nghiên cứu 2.3.1 Vị trí địa 2.3.2 Địa hình, địa chất 2.3.3 Khí hậu, thủy văn 2.3.4 Hiện trạng tài nguyên rừng .7 2.3.5 Dân cư .9 Chương : NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Nội dung nghiên cứu 10 3.2 Phương pháp nghiên cứu .11 3.2.1 Công tác ngoại nghiệp 11 3.2.2 Công tác nội nghiệp 12 Chương : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 15 v 4.1 Thành phần loài 15 4.2 Kết cấu tổ thành loài 17 4.2.1 Tổ thành loài tuyến 18 4.2.2 Tổ thành loài tuyến 20 4.2.3 Tổ thành loài tuyến 21 4.3 Độ hỗn giao rừng 23 4.3.1 Độ hỗn giao tuyến 24 4.3.2 Độ hỗn giao tuyến 25 4.3.3 Độ hỗn giao tuyến 26 4.4 So sánh thành phần loài dạng địa hình .27 4.4.1 Phân tích phương sai thành phần lồi vị trí địa hình 27 4.4.2 Phân tích phương sai mật độ lồi vị trí địa hình 28 4.5 Phân bố thực nghiệm số theo cấp đường kính (D1,3) 29 4.5.1 Phân bố thực nghiệm số theo cấp đường kính tuyến 29 4.5.2 Phân bố thực nghiệm số theo cấp đường kính tuyến 31 4.5.3 Phân bố thực nghiệm số theo cấp đường kính tuyến 31 4.6 Phân bố thực nghiệm số theo cấp chiều cao Hvn 33 4.6.1 Phân bố thực nghiệm số theo cấp chiều cao tuyến 33 4.6.2 Phân bố thực nghiệm số theo cấp chiều cao tuyến 34 4.6.3 Phân bố thực nghiệm số theo cấp chiều cao tuyến 35 4.7 Mối tương quan chiều cao đường kính (Hvn – D1,3) 36 4.7.1 Mối tương quan chiều cao đường kính (Hvn - D1,3) tuyến 37 4.7.2 Mối tương quan chiều cao đường kính (Hvn - D1,3) tuyến 38 4.7.3 Mối tương quan chiều cao đường kính (Hvn - D1,3) tuyến 40 Chương : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Kiến nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQL D1,3 Ban quản lý Dt F G1,3 Đường kính tán Tần số xuất loài Hdc Chiều cao cành Hvn HG Iv K N R RPH r S2 S Sô S X Xmax Chiều cao vút Viết tắt hỗn giao Xmin x Đường kính vị trí 1,3 m Tiết diện ngang vị trí 1,3 m Chỉ số giá trị quan trọng Độ hỗn giao rừng Mật độ Biên độ biến động Rừng phòng hộ Hệ số tương quan Phương sai Độ lệch chuẩn Diện tích ô điều tra Sai số tiêu chuẩn số trung bình Tổng số lồi Trị số quan sát lớn Trị số quan sát nhỏ Số trung bình biến số x vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ biểu diển độ hỗn giao loài tuyến 24 Hình 4.2: Biểu đồ biểu diển độ hỗn giao loài tuyến 26 Hình 4.3: Biểu đồ biểu diển độ hỗn giao loài tuyến 27 Hình 4.4: Biểu đồ phân bố % số theo cấp đường kính tuyến 30 Hình 4.5: Biểu đồ phân bố % số theo cấp đường kính tuyến 31 Hình 4.6: Biểu đồ phân bố % số theo cấp đường kính tuyến 32 Hình 4.7: Biểu đồ phân bố % số theo cấp chiều cao tuyến 34 Hình 4.8: Biểu đồ phân bố % số theo cấp chiều cao tuyến 35 Hình 4.9: Biểu đồ phân bố % số theo cấp chiều cao tuyến 36 Hình 4.10 Biểu đồ tương quan Hvn – D1,3 tuyến 38 Hình 4.11 Biểu đồ tương quan Hvn – D1,3 tuyến 39 Hình 4.12 Biểu đồ tương quan Hvn – D1,3 tuyến 41 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Phân bố thổ nhưỡng BQL RPH Tân Phú Bảng 2.2 : Tình hình dân cư lao động BQL RPH Tân Phú 10 Bảng 4.1 : Danh mục loài gỗ khu vực nghiên cứu 16 Bảng 4.2 : Bảng số số lồi theo tiêu chuẩn 17 Bảng 4.3: Bảng kết cấu tổ thành loài thực vật tuyến 18 Bảng 4.4: Bảng kết cấu tổ thành loài thực vật tuyến 20 Bảng 4.5: Bảng kết cấu tổ thành loài thực vật tuyến 21 Bảng 4.6: Độ hỗn giao loài theo số cấp chiều cao tuyến 24 Bảng 4.7: Độ hỗn giao loài theo số cấp chiều cao tuyến 25 Bảng 4.8: Độ hỗn giao loài theo số cấp chiều cao tuyến 26 Bảng 4.9: Bảng ANOVA thành phần lồi tuyến đo đếm 27 Bảng 4.10: Bảng kết trắc nghiệm so sánh thành phần loài theo LSD 28 Bảng 4.11: Bảng ANOVA mật độ tuyến ô đo đếm 28 Bảng 4.12: Bảng kết trắc nghiệm so sánh mật độ theo LSD 29 Bảng 4.13 : Bảng phân bố thực nghiệm % số theo cấp đường kính tuyến 29 Bảng 4.14 : Bảng phân bố thực nghiệm % số theo cấp đường kính tuyến 31 Bảng 4.15 : Bảng phân bố thực nghiệm % số theo cấp đường kính tuyến 32 Bảng 4.16: Bảng phân bố thực nghiệm % số theo cấp chiều cao tuyến 33 Bảng 4.17: Bảng phân bố thực nghiệm % số theo cấp chiều cao tuyến 34 Bảng 4.18: Bảng phân bố thực nghiệm % số theo cấp chiều cao tuyến 35 Bảng 4.19: Các phương trình tương quan Hvn – D1,3 tuyến 37 Bảng 4.20: Bảng tương quan Hvn – D1,3 tuyến 37 Bảng 5.21: Các phương trình tương quan Hvn – D1,3 tuyến 38 Bảng 5.22: Bảng tương quan Hvn – D1,3 tuyến 39 Bảng 4.23: Các phương trình tương quan Hvn – D1,3 tuyến 40 Bảng 4.24: Bảng tương quan Hvn – D1,3 tuyến 40 ix Trường Bằng lăng Nhọc lớn Săng mã Dầu song nàng Dầu song nàng Bình linh Cầy Săng ớt Trường Trường Mít nài Trâm trắng Dầu song nàng Săng đen Cầy Trâm vỏ đỏ Dạ nâu Trâm trắng Dầu song nàng Săng ớt Cò ke Máu chó Dầu song nàng Trâm trắng Dền đỏ Săng đen Trâm trắng Săng ớt Chiếc tam lang Vừng Cò ke Trâm trắng Săng ớt Trường Săng đen Bằng lăng Côm Đồng Nai Cơm Đồng Nai Trâm vỏ đỏ Cò ke Chiếc tam lang Cò ke Cò ke Trâm trắng Dầu song nàng Trâm trắng 12,7 12,7 8,9 9,2 9,2 81,2 59,2 74,5 9,2 12,4 22,0 10,2 9,2 62,1 12,1 26,1 11,5 12,1 29,3 66,8 13,1 10,2 14,6 65,9 13,4 9,2 17,8 8,9 10,5 8,6 16,6 32,5 15,6 11,8 29,6 9,2 11,8 8,9 29,3 18,5 16,2 9,2 22,3 10,5 20,4 66,8 37,6 20 15 12 25 22 21 10 14 16 10 14 23 15 16 13 10 15 24 15 15 15 25 12 13 14 10 13 17 13 12 14 14 12 14 15 12 15 15 26 20 xxvi 10 20 18 8 10 14 4 3 10 18 11 20 7 9 9 10 9 20 3 3 3 3 6 2 3 3 3 3 4 3 5 5 3 3 4 3 2 5 3,5 2,5 3,5 6,5 3,5 4,5 3,5 5,5 2,5 4,5 5,5 3,5 1,5 5,5 3,5 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 1,5 2,5 3,5 4,5 3,5 2,5 5,5 7,5 A B A A A A A B A B A A A A A B A A A A A B A A A A A A A B B C B A A A A B B B B C B B B A A Cầy Ngâu Biên Hòa Săng đen Săng đen Trâm trắng Dầu song nàng Trường Săng đen Trường Săng ớt Cầy Cầy Trường Bình linh Bời lời vàng Xồi rừng Trường Mít nài Săng ớt Săng đen Trâm trắng Mận rừng 36,0 11,1 10,2 9,5 25,8 50,9 30,9 14,6 32,5 12,1 53,2 66,8 9,2 18,1 13,1 27,4 15,6 19,1 10,2 19,7 29,3 25,8 19 11 10 15 21 14 11 14 15 17 22 15 17 16 10 17 15 10 15 16 7 12 15 10 7 16 12 12 13 13 18 4 6 3 4 5 3 5 5 5 4 7,5 5,5 3,5 4,5 5,5 3,5 5,5 4,5 7,5 8,5 2,5 3,5 5,5 3 5,5 4,5 A A A A A A B A A A B A B A A A A A A A B B Phụ lục 6: Các tiêu lâm học loài tuyến Ơ Tên lồi Chiếc tam lang Dầu lơng Mận rừng Nhọc lớn Máu chó Trâm trắng Nhọc lớn Dạ nâu Săng đen Vên vên Săng đen Dành dành Dành dành Cóc rừng Máu chó Sp Dành dành Dầu lơng Máu chó Dt (m) D1,3 Hvn Hdc PC (cm) (m) (m) DT NB Dtbq 13,7 5,5 B 18,8 19 15 4,5 A 8,9 3,5 2,75 A 8,9 10 3,5 A 13,7 19 14 4,5 A 45,8 21 18 3,5 A 9,2 4,5 B 13,7 16 3,5 B 19,4 15 2,5 A 33,7 22 17 6,5 A 14,3 15 12 4,5 B 8,6 17 14 2,5 A 12,4 13 2,5 A 36,9 21 15 5,5 A 28,6 17 12 5,5 A 22,3 16 5,5 B 19,1 13 5 4,5 A 8,3 0,5 0,5 0,5 A 29,3 20 17 2,5 A xxvii Dành dành Máu chó Bằng lăng Dẻ Dành dành Dẻ Cơm Đồng Nai Cóc rừng Cám Cò ke Bứa Rỏi mật Bình linh Săng ớt Bình linh Lơi Trâm trắng Cám Săng đen Dẻ Dành dành Xoài rừng Cồng tía Lơi Dầu mít Nhọc lớn Bằng lăng Dầu mít Dầu mít Dầu mít Cám Dành dành Nhọc lớn Bằng lăng Lôi Săng đen Dầu lông Dầu lông Dầu lông Lôi Nhọc lớn Thẩu tấu Dầu lông Dầu lông Trâm mốc Thẩu tấu Dầu lông 21,6 15,0 31,8 17,8 24,2 19,4 24,8 27,1 51,6 8,3 13,7 14,0 46,8 40,4 48,4 16,6 38,8 24,5 13,1 15,0 11,5 20,7 20,1 57,3 50,9 17,2 11,1 27,1 19,4 48,7 13,7 10,5 18,8 27,7 73,2 11,5 38,5 28,3 37,2 31,2 12,4 15,0 15,9 10,8 8,6 10,8 53,2 16 11 21 14 17 17 15 19 18 11 17 17 21 22 19 16 22 19 16 14 15 18 21 23 27 18 19 14 15 22 13 17 20 25 11 22 20 23 19 11 15 17 10 13 25 xxviii 15 10 15 15 10 11 15 17 10 16 12 11 15 17 15 21 13 15 10 11 12 13 16 16 13 17 14 11 13 5 19 5 4 5 5 3 3 6 6 4 7 6 6 6 4 4 6,5 4,5 3,5 3,5 5,5 4,5 3,5 5,5 3,5 3,5 5,5 4,5 3,5 4,5 3,5 2,5 6,5 2,5 4,5 3,5 6 2,5 6,5 3,5 8,5 3,5 5,5 2,5 6,5 2,5 4,5 4,5 4,5 5,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 2,5 5,5 B B B B A B C A A B A A A A B A A A A B B A A B A A A A A A A B A B B A A A A B B B B A B C A Quế rừng Cám Xoài rừng Săng đen Chiếc tam lang Săng đen Lơi Cóc rừng Dầu lơng Gõ mật Thẩu tấu Lơi Dầu lơng Trâm trắng Xồi rừng Quế rừng Dành dành Cóc rừng Bình linh Chiếc tam lang Lơi Cóc rừng Dành dành Lơi Lơi Sầm lớn Xồi rừng Cóc rừng Bằng lăng Lơi Sao đen Dầu lơng Dầu mít Dầu mít Dành dành Dầu mít Dầu mít Lơi Dầu lông Trâm mốc Cám Lôi Dầu lông Lôi Chiếc tam lang Trâm vỏ đỏ Cám 16,6 18,1 15,6 15,0 8,6 15,0 44,6 22,9 29,3 56,7 8,6 58,3 58,9 40,1 23,9 15,0 19,4 13,1 51,6 8,9 68,8 24,8 14,6 50,3 47,1 18,1 13,7 13,4 30,9 45,5 52,2 35,7 26,4 36,0 15,3 13,7 25,1 43,6 36,6 30,2 42,0 47,7 21,3 43,6 9,5 27,1 60,5 17 14 11 14 14 17 19 16 22 19 22 20 15 17 14 12 18 23 21 11 22 20 18 15 14 16 21 22 19 15 22 14 17 19 21 23 17 22 20 17 20 19 18 xxix 11 10 14 11 11 17 12 12 12 10 10 19 17 11 10 17 16 16 10 18 14 17 18 19 12 13 17 14 16 15 5 3 3 5 4 3 3 5 7 4 4 6 4,5 3 5 4,5 3,5 2,5 5,5 3,5 4,5 3,5 6,5 3,5 3,5 5,5 2,5 4,5 3,5 2,5 3,5 4,5 6,5 5,5 6,5 2,5 5,5 5,5 3,75 3,5 2,5 3,5 4,5 3,5 5,5 3,5 3,75 3,25 4,5 4,5 6,5 3,5 3,5 4,5 5,5 2,5 7,5 A B B B A A B A A B B B A A B A B A B C A A B A A A A A C B A A A A B A A B A A A B A B C B A Vừng Lôi Chiếc tam lang Dầu lông Vừng Dầu lông Lôi Dẻ Cám 29,3 39,2 8,9 13,1 35,3 18,1 55,1 24,8 66,2 17 17 14 16 21 22 15 22 14 10 11 17 9 19 5 5 4,5 6,5 4,5 4,25 6,5 5,5 6,5 4,5 6,5 B A C B B B A B A Bằng lăng Săng đen Dầu rái Dạ nâu Chiếc tam lang Xoài rừng Nhọc lớn Săng đen Gõ mật Xồi rừng Rỏi mật Dầu lơng Xồi rừng Dầu lông Săng đen Cám Bằng lăng Nhọc lớn Lôi Bằng lăng Săng ớt Săng đen Săng đen Dẻ Nhọc lớn Chiếc tam lang Mận rừng Lôi Nhọc lớn Chiếc tam lang Dẻ Săng đen Lôi Dành dành Bứa Lôi Săng đen 33,7 15,3 29,6 25,1 8,6 13,7 13,1 25,5 15,0 19,4 27,7 23,6 22,3 46,2 9,9 10,8 27,1 23,9 35,7 21,0 15,0 15,6 21,6 25,5 15,0 13,1 13,4 29,9 11,5 14,0 10,2 9,5 36,6 23,2 31,5 80,9 15,9 17 14 23 17 12 13 16 14 14 17 17 15 22 13 11 17 19 18 17 15 15 16 19 15 10 14 17 17 12 14 10 16 16 20 19 18 11 19 14 10 11 9 14 17 16 9 12 12 10 7 15 7 17 10 11 4 3 3 5 5 5 5 3 4 4 6 3 4 4 6,5 4,5 5,5 5,5 2,5 2,5 4,5 2,5 3,5 5,5 3,5 3,5 4,5 2,5 3,5 5,5 4,5 5,5 6,5 2,5 4,5 6,5 2,5 3,5 5,5 2,5 4,5 3,5 4,5 2,5 A A A A C B B A B B B A A A A A C B B B A A B B A C B B A B B A B A A A A xxx Lơi Bình linh Dầu lông Chiếc tam lang Trâm trắng Dền đỏ Mận rừng Trắc Trâm trắng Chiếc tam lang Dẻ Cóc rừng Trâm mốc Săng đen Dầu lơng Bình linh Xồi rừng Lơi Lôi Côm Đồng Nai Dầu lông Bằng lăng Nhọc lớn Cóc rừng Bình linh Trâm trắng Bằng lăng Dầu lông Trắc Dầu lông Dền đỏ Mận rừng Lôi Dầu lông Bằng lăng Dẻ Sao đen Bằng lăng Bằng lăng Lôi Côm Đồng Nai Lôi Dầu lông Săng đen Cám Cồng tía Lơi 61,4 38,2 25,5 10,8 15,9 12,1 9,2 16,9 34,7 8,9 29,9 17,2 10,8 11,1 17,2 16,2 17,8 28,3 47,7 21,6 32,8 32,5 22,0 20,4 45,2 8,9 45,8 30,9 54,1 38,5 13,1 10,2 35,3 41,4 37,6 9,2 24,8 18,8 13,4 25,1 27,7 36,3 12,4 20,4 32,1 38,2 39,2 22 22 21 10 12 14 11 18 20 10 16 16 12 11 15 12 11 13 19 16 20 17 15 11 20 12 17 19 18 22 12 10 21 23 18 11 19 15 14 17 20 18 11 10 14 17 19 xxxi 16 19 19 12 12 11 10 9 11 11 14 17 15 16 14 15 16 15 15 18 12 15 11 11 12 14 16 11 4 4 5 5 5,5 5 6 6 5 6 5 3 5,5 3 4,5 6 7 6 4,5 5 3 3,5 5 7 5,5 5,5 4,5 3,5 3,5 3,5 5,5 3,5 6,5 4,75 1,5 2,5 5,5 4,75 5,5 5,5 5,5 6,5 3,5 5,5 6,5 3,5 4,5 4,5 3,5 5,5 5,5 6,5 5,5 4,75 3,5 3,5 2,5 2,5 4,25 5,5 4,5 2,5 7,5 6,5 6,25 B B A C B B B A B C A A A A A B B B C C B B A A B B B A A A B B A A B B A B B A B B A A A A B Bình linh Dầu lơng Vừng Cóc rừng Dẻ Lôi Trâm trắng Chiếc tam lang Bằng lăng Dành dành Chiếc tam lang Dầu lông Chiếc tam lang Dành dành Côm Đồng Nai Rỏi mật Dầu lông Cám Xồi rừng Chiếc tam lang Bình linh Dền trắng Dầu lơng Cò ke Cám Bằng lăng Săng đen Dầu lơng Thẩu tấu Vừng Săng đen Vàng nhựa Bằng lăng Cẩm lai Trâm trắng Cám Dền đỏ 14,6 13,7 45,5 24,8 11,5 38,2 10,5 8,6 26,7 8,6 9,5 10,8 9,5 8,9 10,5 11,1 30,6 23,2 10,5 13,1 26,4 9,5 37,2 14,6 9,5 35,0 18,8 29,3 11,1 43,6 15,6 13,4 16,6 15,6 37,9 27,7 29,9 17 16 17 14 13 20 14 18 11 19 12 13 13 19 17 14 17 10 22 14 11 17 14 21 13 19 14 15 16 14 19 12 16 11 14 15 12 15 10 15 11 11 17 10 14 10 9 14 10 4,5 8 5 1,5 3,5 5 7 7 2,5 6 5 4 5 6 6 4,5 5,5 5,5 8 8 7 6 4,5 4,25 4,5 7,5 2,5 6,5 5,5 3,75 4,5 4,75 4,75 5,25 6,5 6,25 7,5 8,5 2,75 7,5 4,5 6,5 5,5 5,5 4,5 7,5 7,5 B A B B B B A C B A C A B A B B A A B C B A A B A B A A B C B B B B B A A Sến Lôi Sến Cám Chiếc tam lang Dành dành Dầu lơng Săng đen Cóc rừng 39,8 31,2 26,4 38,5 10,2 17,8 36,6 11,8 13,7 23 19 19 17 13 20 11 13 17 14 16 11 16 4 5,5 5 5,5 5 3,5 4,5 4,75 4,25 A C A B C A A B A xxxii Lôi Dầu lông Cám Trâm trắng Chiếc tam lang Cơm Đồng Nai Máu chó Dầu lơng Dầu lơng Cóc rừng Bình linh Lơi Quế rừng Dành dành Xồi rừng Lơi Dầu mít Dầu mít Dầu mít Trâm trắng Cóc rừng Cẩm lai Rỏi mật Dầu mít Dẻ Xồi rừng Dầu lơng Lơi Dầu lơng Trâm vỏ đỏ Cồng tía Quế rừng Lơi Dầu mít Dầu mít Vàng nhựa Vừng Săng đen Cẩm lai Bình linh Săng đen Máu chó Chiếc tam lang Săng đen Dầu lơng Chiếc tam lang Sao đen 32,8 49,7 45,5 30,2 10,2 39,2 24,2 54,7 26,4 42,3 21,6 33,7 15,0 11,1 8,6 59,5 39,2 60,2 27,1 24,2 10,2 20,4 12,4 40,4 24,2 10,2 23,6 49,0 92,0 19,7 17,2 10,2 39,2 26,7 40,4 30,6 42,0 9,2 25,1 41,1 20,7 22,9 8,9 23,6 82,8 11,1 48,4 24 25 19 20 17 15 21 17 14 19 18 13 10 19 25 21 19 14 11 11 12 19 12 10 15 18 24 14 11 13 17 17 20 15 16 14 17 14 17 11 25 19 xxxiii 17 21 14 14 10 17 12 10 11 13 19 17 15 15 11 21 10 14 16 10 10 11 13 20 14 7 7 4,5 5 5,5 5 5 6 4 5 5 6 6,5 6 5 7 3,5 7 4,5 5 6,5 5 6,5 7,75 6,5 3,5 5,5 5,5 3,75 5,5 4,5 6,5 4 3,5 5,5 5,5 4,75 6,5 4,5 5,5 4,5 4,5 4,75 7,5 5 5,5 5,5 4,75 5,5 5,5 4,5 5,5 5,75 5,5 4,5 5,5 B A A B C B A A A A B B A A B B A A A B A B B A C A A A A A A A B A A A B A A A A A B A A C A Lơi Dầu lơng Cóc rừng Bình linh Dầu rái Dẻ Dầu lơng Chiếc tam lang Cóc rừng Xồi rừng Lơi Săng đen Dầu lơng Trâm trắng Rỏi mật Dành dành Lơi Dầu mít Dầu mít Dầu mít Dầu mít Dành dành Săng đen Chiếc tam lang Bình linh Vừng Dẻ Bằng lăng Lơi Xồi rừng Trâm vỏ đỏ Dành dành Cơm Đồng Nai Máu chó Dẻ Nhọc lớn Vừng Săng đen Lôi Cám Dầu lơng Dầu lơng Dầu lơng Dẻ Lơi Vừng Bình linh 30,9 24,2 32,5 28,3 26,1 24,2 13,4 9,2 22,6 15,6 55,1 17,8 24,2 32,5 15,0 19,4 30,9 64,6 28,3 40,1 33,1 16,6 22,9 10,2 38,5 33,7 18,1 26,7 30,6 19,4 22,0 27,1 34,7 20,7 26,1 14,6 40,4 23,9 40,1 45,2 40,4 30,2 67,8 15,6 29,6 24,2 26,1 16 15 16 14 13 12 15 14 11 19 10 22 19 16 17 17 25 17 23 22 17 16 17 18 14 15 17 12 13 12 16 13 15 12 18 12 15 19 17 14 20 13 14 12 16 xxxiv 11 11 10 11 13 17 12 10 11 21 13 19 16 12 10 10 9 8 9 11 10 15 11 5 5 5 7 4,5 5 4 5,5 5 6 6 7 6 4 5 4,5 6 4 5 4,5 5 4 4,5 3,5 6 5 6,5 4,5 5,5 4,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 7,5 5,5 5,5 4,25 5,5 5,25 5,5 5,75 5,5 4,5 5 4,75 5,5 5,5 4 3,5 5,25 4,75 6,5 5,5 5,5 5,5 6,5 4,5 6,5 B A A B B A A B A B B B A A A A A A A A A A B C B B B B A A A A B A B A B A B A A A A A A B A Chiếc tam lang Cám Sến Săng ớt Trâm trắng Chiếc tam lang Dền đỏ Cám Săng đen Dành dành Dầu lông Xương cá Mận rừng Thẩu tấu Dành dành Dền trắng Sến Trâm trắng Máu chó Dẻ 10,2 55,1 29,6 20,4 30,9 8,9 29,9 28,3 17,2 13,4 38,5 20,4 11,1 9,2 13,1 13,4 25,8 29,3 21,3 29,6 21 16 13 14 16 15 14 12 17 13 12 11 12 14 16 15 14 13 14 12 11 14 5 12 10 5 4 3,5 3 6 6,5 6 5 3,5 2,5 4 7,5 5,75 5,5 4,5 5,5 4,5 3,5 3,25 3,5 4,25 3,5 2,75 2,5 3,5 4,5 3,5 5,5 B A A A B C A A A A A A B B A A A A A B Phụ lục 7: Bảng so sánh thành phần lồi vị trí Analysis of Variance for Loai - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:Otc 8.66667 4.33333 6.50 0.0554 B:Vitri 108.667 54.3333 81.50 0.0006 RESIDUAL 2.66667 0.666667 -TOTAL (CORRECTED) 120.0 -All F-ratios are based on the residual mean square error Multiple Range Tests for Loai by Vitri -Method: 95.0 percent LSD Vitri Count LS Mean Homogeneous Groups -70 26.6667 X 150 29.3333 X 250 35.0 X -Contrast Difference +/- Limits -70 - 150 *-2.66667 1.85097 70 - 250 *-8.33333 1.85097 150 - 250 *-5.66667 1.85097 xxxv * denotes a statistically significant difference Table of Least Squares Means for Loai with 95.0 Percent Confidence Intervals -Stnd Lower Upper Level Count Mean Error Limit Limit -GRAND MEAN 30.3333 Otc 30.0 0.471405 28.6912 31.3088 29.3333 0.471405 28.0245 30.6422 3 31.6667 0.471405 30.3578 32.9755 Vitri 70 26.6667 0.471405 25.3578 27.9755 150 29.3333 0.471405 28.0245 30.6422 250 35.0 0.471405 33.6912 36.3088 Phụ lục 8: Bảng so sanh mật độ lồi vị trí Analysis of Variance for Matdo - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:Otc 20.2222 10.1111 2.94 0.1642 B:Vitri 1704.22 852.111 247.39 0.0001 RESIDUAL 13.7778 3.44444 -TOTAL (CORRECTED) 1738.22 Table of Least Squares Means for Matdo with 95.0 Percent Confidence Intervals -Stnd Lower Upper Level Count Mean Error Limit Limit -GRAND MEAN 120.556 Otc 120.667 1.07152 117.692 123.642 118.667 1.07152 115.692 121.642 3 122.333 1.07152 119.358 125.308 Vitri 70 105.333 1.07152 102.358 108.308 150 117.667 1.07152 114.692 120.642 250 138.667 1.07152 135.692 141.642 xxxvi Multiple Range Tests for Matdo by Vitri -Method: 95.0 percent LSD Vitri Count LS Mean Homogeneous Groups -70 105.333 X 150 117.667 X 250 138.667 X -Contrast Difference +/- Limits -70 - 150 *-12.3333 4.20731 70 - 250 *-33.3333 4.20731 150 - 250 *-21.0 4.20731 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 9: Phương trình chọn tuyến Regression Analysis - Logarithmic-X model: Y = a + b*ln(X) Dependent variable: Hvn Independent variable: D13 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -2.34276 0.819519 -2.8587 0.0045 Slope 5.80934 0.276213 21.0321 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 2578.83 2578.83 442.35 0.0000 Residual 1830.57 314 5.82985 Total (Corr.) 4409.4 315 Correlation Coefficient = 0.764753 R-squared = 58.4848 percent Standard Error of Est = 2.41451 The StatAdvisor - xxxvii The output shows the results of fitting a logarithmic-X model to describe the relationship between Hvn and D13 The equation of the fitted model is Hvn = -2.34276 + 5.80934*ln(D13) Phụ lục 10: Phương trình chọn tuyến Regression Analysis - Square root-X model: Y = a + b*sqrt(X) Dependent variable: Hvn Independent variable: D13 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 2.10979 0.456489 4.62178 0.0000 Slope 2.62889 0.0978493 26.8667 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 5158.62 5158.62 721.82 0.0000 Residual 2501.34 350 7.14668 Total (Corr.) 7659.95 351 Correlation Coefficient = 0.820642 R-squared = 67.3453 percent Standard Error of Est = 2.67333 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a square root-X model to xxxviii describe the relationship between Hvn and D13 fitted model is The equation of the Hvn = 2.10979 + 2.62889*sqrt(D13) Phụ lục 11: Phương trình chọn tuyến Regression Analysis - Logarithmic-X model: Y = a + b*ln(X) Dependent variable: Hvn Independent variable: D13 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -2.25061 0.738774 -3.04641 0.0025 Slope 5.82308 0.233932 24.8921 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 3900.22 3900.22 619.62 0.0000 Residual 2291.22 364 6.29455 Total (Corr.) 6191.43 365 Correlation Coefficient = 0.793686 R-squared = 62.9938 percent Standard Error of Est = 2.50889 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a logarithmic-X model to describe the relationship between Hvn and D13 The equation of the xxxix fitted model is Hvn = -2.25061 + 5.82308*ln(D13) xl ...NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ THỰC VẬT RỪNG THEO CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH TẠI PHÂN TRƯỜNG III, RỪNG PHỊNG HỘ ĐẦU NGUỒN TÂN PHÚ, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả LÊ THẢO NGUN Khóa... thực đề tài LÊ THẢO NGUYÊN ii TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu phân bố thực vật rừng theo dạng địa hình phân trường III rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Phú, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai , thời gian thực. .. tơi tiến hành nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu phân bố thực vật rừng theo dạng địa hình phân trường III rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Phú - huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai 1.2 Mục đích,
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ THỰC VẬT RỪNG THEO CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH TẠI PHÂN TRƯỜNG III, RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN TÂN PHÚ, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI , NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ THỰC VẬT RỪNG THEO CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH TẠI PHÂN TRƯỜNG III, RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN TÂN PHÚ, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay