KHẢO SÁT HỆ THỐNG CHÂN KHÔNG VÀ SỰ THOÁT NƯỚC TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY CARTON TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY SÀI GÒN – MỸ XUÂN II

74 53 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** LÊ THÀNH TƯỜNG KHẢO SÁT HỆ THỐNG CHÂN KHƠNG SỰ THỐT NƯỚC TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY CARTON TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY SÀI GÒN MỸ XUÂN II LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY BỘT GIẤY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** LÊ THÀNH TƯỜNG KHẢO SÁT HỆ THỐNG CHÂN KHƠNG SỰ THỐT NƯỚC TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY CARTON TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY SÀI GỊN MỸ XN II Ngành: Cơng Nghệ Sản Xuất Giấy Bột Giấy LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: T.S PHAN TRUNG DIỄN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 i LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp hoàn thành theo chương trình đào tạo quy chun ngành cơng nghệ sản xuất giấy bột giấy khoa lâm nghiệp thuộc Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, niên khóa 2007 20011 Qua đề tài tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Ban chủ nhiệm quý thầy cô khoa Lâm Nghiệp, thầy mơn sở tận tình dạy dỗ suốt thời gian theo học trường - Thầy Phan Trung Diễn, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp - Ban giám đốc anh công tác dự án Mỹ Xuân II tạo điều kiện thuận lợi cho tơi thực tập tìm hiểu công nghệ - Các anh làm việc Công Ty Giấy Sài Gòn hướng dẫn tơi để hồn thành luận văn - cuối cha mẹ tất người thân gia đình bạn bè tạo điều kiện động viên học tập TP HCM ngày 21 tháng 07 năm 2011 ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát hệ thống chân khơng nước dây chuyền sản xuất giấy carton cơng ty TNHH giấy Sài Gòn Mỹ Xuân II ” thực từ ngày 21 tháng 02 năm 2011 đến ngày 21 tháng 07 năm 2011 Cơng ty TNHH Giấy Sài Gòn Mỹ Xuân, khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu Nội dung khoá luận bao gồm: − Chương 1: Đặt vấn đề mục tiêu đề tài − Chương 2: Tổng quan quy trình sản xuất giấy nước ta, tổng quan công ty giấy Sài Gòn Quy trình xeo giấy carton Lý thuyết nước cơng đoạn lưới cơng đoạn ép − Chương 3: Đề cập đến nội dung phương pháp nghiên cứu khoá luận − Chương 4: Kết thảo luận nội dung nghiên cứu • Tìm hiểu hệ thống chân khơng: hệ thống chân khơng thấp hệ thống chân khơng cao • Trình bày kết tìm hiểu nước thiết bị sử dụng chân không công đoạn lưới cơng đoạn ép • Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình nước • Các vấn đề thường gặp sản xuất • Đề xuất biện pháp cải thiện thoát nước − Chương 5: Trình bày kết luận kiến nghị cho tồn khố luận Trong trình thực đề tài thời gian điều kiện có hạn đề tài khó tránh khỏi sai sót, tơi mong đóng góp ý kiến thầy bạn bè để đề tài hoàn thiện iii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Phạm vi đề tài .2 CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tình hình sản xuất giấy nước ta 2.2 Tổng quan công ty TNHH thành viên giấy Sài Gòn Mỹ Xn 2.3 Quy trình xeo giấy carton 2.4 Cở sở lý thuyết trình tạo hình giấy lưới xeo: .15 2.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng băng giấy tạo hình lưới xeo 16 2.4.1.1 Sự kết khả phân tán sơ sợi huyền phù bột giấy: 16 2.4.1.2 Tính dị hướng xơ sợi tính hai mặt tờ giấy 18 2.4.1.3 Độ đồng trình hình thành cấu trúc tờ giấy 19 2.4.2 Sự thoát nước .20 2.5 Lý thuyết phần lưới 21 2.6 Lý thuyết phần ép : .26 CHƯƠNG MỤC TIÊU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Mục tiêu đề tài 28 3.2 Nội dung nghiên cứu 28 3.3 Phương pháp nghiên cứu 28 iv CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 31 4.1 Hệ thống chân không 31 4.1.1 Thốt nước chân khơng thấp .32 4.1.2 Thoát nước chân không cao .33 4.1.3 Sơ đồ hệ thống chân không PM4 .34 4.1.3.1 Bơm chân không 36 4.1.3.2 Bình tách 38 4.2 Thốt nước cơng đoạn lưới .38 4.2.1 Kết khảo sát tương quan thoát nước nồng độ .40 4.2.2 Biểu đồ biểu diễn tương quan thoát nước nồng độ .42 4.2.3 Thoát nước Flatboxes .42 4.2.3.1 Tốc độ thoát nước hộp hút 43 4.2.3.2 Nồng độ nước trắng hộp hút 44 4.2.3.3 Lực hút hộp hút nồng độ tờ giấy 3.0% 11.6% 45 4.2.3.4 Sự thoát nước 46 4.2.3.5 Sự tương quan lực hút độ chân không …………………….47 4.3 Thốt nước cơng đoạn ép 49 4.3.1 Ép chân không 49 4.3.2 Lô pick up 50 4.3.3 Hệ thống hộp hút khô mền 50 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình nước 53 4.4.1 Ảnh hưởng định lượng đến thoát nước 54 4.4.2 Ảnh hưởng thời gian đến thoát nước 54 4.4.3 Ảnh hưởng nhiệt độ đến thoát nước .55 4.5 Các vấn đề thường gặp sản xuất 55 4.6 Đề xuất biện pháp cải thiện thoát nước 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DIP Deinking Pulp giấy khử mực SGP Sài Gòn Paper OCC Old Corrugated Container PM4 Paper Machine MW Mix Waste MD Machine Direction J/W Tốc độ môi phun lưới chạy W.W White Water PU Pick Up vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1 Sản xuất tiêu thụ giấy năm 1997 2006 Bảng 2.2 Năng lực sản xuất tiêu thụ Bảng 4.1 Nồng độ tờ giấy sau foil phần lưới 41 Bảng 4.2 Trình bày độ chân không tiêu biểu nồng độ tờ giấy sau hộp hút độ chân không 24 in.Hg phân bổ cho hộp hút 47 Bảng 4.3 Trình bày độ chân không số hộp hút tương ứng bị giảm 48 Bảng 4.4 Các hộp hút mền công đoạn ép 52 Bảng 4.5 Các vấn đề thường gặp sản xuất 59 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1 cấu quản lý công ty Hình 2.2 cấu tổ chức công ty Hình 2.3 Sơ đồ khối dây chuyền sản xuất giấy carton PM4 Hình 2.4 Quá trình thủy động học hình thành tờ giấy 15 Hình 2.5 Chuỗi tiến hóa liên kết hydro 16 Hình 2.6 Áp suất tạo hình 22 Hình 2.7 Hình vẽ ba chiều định hình 22 Hình 2.8 Mơ tả gạt hộp hút chân không thấp 24 Hình 2.9 Hộp hút chân khơng thấp 24 Hình 2.10 Đường phân bố áp suất bốn giai đoạn ép 27 Hình 4.1 Sơ đồ hệ thống chân không 35 Hình 4.2 Cấu tạo bơm chân không 36 Hình 4.3 Mơ tả bình tách 36 Hình 4.4 Cấu tạo bàn lưới 38 Hình 4.5 Đồ thị biểu diễn tương quan thoát nước nồng độ 42 Hình 4.6 Biểu diễn nước hộp hút với độ chân không từ đến 8”Hg với nồng độ tờ giấy 3.0%, 9.2%, 11.6% 44 Hình 4.7 Nồng độ nước trắng đo vị trí hộp hút khô hộp hút ướt với nồng độ tờ giấy 3.0% 9.2% 45 Hình 4.8 Biểu đồ lực hút (lbs) với chân không (Hg) cho hộp hút với nồng độ tờ giấy 3.0% 11.6% 45 Hình 4.9 Biểu diễn nồng độ tờ giấy sau hộp hút độ chân không 8, 16, 24, 32 in.Hg phân bổ cho hộp hút 46 Hình 4.10 Biểu diễn tổng lực hút (lbs) hộp hút tổng chân không 8, 16, 24, 32 in.Hg phân bổ cho hộp hút 47 viii Hình 4.11 Minh họa nước qua khe ép chân khơng 49 Hình 4.12 Sơ đồ vị trí hộp hút mền 52 Hình 4.13 Biểu đồ mô tả tương quan độ ẩm chân không mền ép 53 ix Các kết tận dụng để sinh lợi nhuận việc chạy máy, điều phụ thuộc vào yếu tố chất lượng tờ giấy hiệu suất bơm chân không Giảm lực hút tải để tránh mài mòn lưới đảm bảo độ khơ cần thiết cho tờ giấy 4.3 Thốt nước cơng đoạn ép: 4.3.1 Ép chân khơng: Hình 4.11 Minh họa thoát nước qua khe ép chân không Ép chân không thực chế độ chảy theo phương thẳng góc với chăn Trục hút khoang lỗ để nước hút qua lỗ khỏi khe ép nước lấy lực ly tâm Một phần nước chảy vào lỗ có phần nước chảy theo phương ngang Ngày kiểu ép chân khơng sử dụng rộng rãi, nhiên trục ép có lỗ hạn chế áp lực cần sử dụng đồng thời tuổi thọ giảm Một yếu tố cần quan tâm đường kính lỗ mặt trục, lỗ lớn hút nhiều nước lỗ nhỏ bố trí gần băng giấy bị vết áp suất tăng cao Dưới tác dụng lực hút chân không, không khí hút qua chăn, điều làm cho trình hấp phụ nước chăn tốt phải đảm bảo chân không đủ lớn để lỗ khoang khơng bị bít Bộ phận ép gồm có nip ép Níp ép níp ép hút, níp ép thứ hai dạng khe có khoan lỗ Độ khô tờ giấy sau nip thứ níp thứ hai 37,9% 41,5% Độ khơ tờ giấy 40% sau nip ép đạt chuẩn giấy 49 medium Chân không thiết kế ứng dụng cho hộp hút níp ép 4.5 cfm/in2 theo diện tích mở hộp hút lực ép 150 pli 4.3.2 Lô pick up Lô Pick up lô bắt giấy sau rời khỏi trục bụng Tác dụng lô nước thật nhiều làm cho tờ giấy khơ hơn, đạt hiệu Có hai hệ thống chân khơng lô này: hệ thống chân không cao ống chân V3 cung cấp, hai hệ thống chân không cao ống chân không trái V4 cung cấp Mục đích chân khơng cao chân không thấp giữ lớp giấy từ lúc bong khỏi lưới Sau giấy vòi nước cắt biên cắt với chiều rộng mong muốn, biên giấy rửa khỏi lưới tờ giấy lơ pick up bắt lấy, sử dụng chân không cho lực hút lô pick up với giấy lớn lực hút lưới với tờ giấy Nên kiểm tra lô pick up thường xun thấy bề mặt lơ có nhiều lỗ bị bịt kín lại nên dùng vòi nước áp lực cao để rửa lô Nhưng lỗ bị bịt gây cản trở di chuyển nước vào lỗ nguyên nhân gây vết nhăn, nếp gấp làm cho tờ giấy xấu Sau giấy qua lơ pick up độ khô nâng lên khoảng % 4.3.3 Hệ thống hộp hút khô mền Mền sau qua trục ép rửa sạch, rửa xơ sợi bám vào mền để việc ép liên tục khơng ảnh hưởng đến tính chất hiệu ép Sau mền uhle box rút nước nhằm đạt độ khô định để tăng độ rút nước ép, làm tăng độ khô cho tờ giấy Thiết bị uhle box cung cấp chân khơng, chân khơng có tác dụng rút nước từ mền sau mền phun rửa làm tăng độ khô mền để mền tiếp tục rút nước từ giấy Có hộp hút mền sử dụng máy giấy PM4 Hai hộp hút sử dụng mền bắt giấy (mền trên), hộp hút sử dụng mền ép hộp hút sử dụng mền Tất hộp hút cấp chân không để hút nước từ mền ép để làm khô mền 50 ™ Mền ép Mền ép giữ hai nhiệm vụ chính: - Thứ đỡ phía giấy ướt dẫn vào phận ép - Thứ hai thấm hút nước thoát từ giấy qua vùng ép Do vậy, mền ép cần phải bền có khả thấm hút nước tốt Mền ép thường dệt hai lớp: lớp lưới nilon bền làm phần cốt dệt trước để tạo độ bền, sau đan kết xơ sợi mịn len sợi tổng hợp lên để tạo bề mặt mịn thấm hút nước từ giấy Sau dẫn giấy qua vùng ép giấy mền cần tách riêng nhanh tốt để tránh tượng nước lại bị thấm ngược trở lại từ mền vào giấy sau đó, mền ép phun nước để làm hút chân không để làm khô trước tiếp xúc với giấy chu trình Chiều rộng khe hộp hút mền thiết kế cho thời gian lưu khe từ 2-4 phần ngàn giây Vì thời gian tối ưu để khử nước cho mền ép Nếu mền ép khe với thời gian dài phần ngàn giây tăng độ ma sát làm mài mòn mền ảnh hưởng đến tuổi thọ mền ™ Vị trí hộp hút mền • Hộp hút mền bắt giấy (2 hộp hút V1 V5 cấp chân khơng) • Hộp hút mền ép (bơm V5 cấp chân khơng) • Hộp hút mền ép (bơm V4 cấp chân không) Tất hộp hút mền có đường kính 12” với khe ½” Thời gian nhịp xung mền hộp hút 2,7 ms Mỗi hộp hút có bình tách để tách nước khí, bình tách ngâm chân tạo thành hệ chân khơng kín 51 Hình 4.12 Sơ đồ vị trí hộp hút mền Công đoạn ép PU 1st PU 2nd Bottom 2nd Top Độ ẩm chăn trước vào hộp hút (%) 0.8 0.8 0.7 0.6 Độ thấm chăn (cfm/ft2) 90 90 65 90 Vận tốc máy (fpm) 1880 1880 1880 1880 Chiều rộng chăn (inches) 180 180 180 180 Thời gian nhịp xung (ms) 2.7 2.7 2.7 2.7 (1/2) 904-R1 (1/2) 904-R1 Bơm chân không (1/2) 904-R1 (1/2) CL6001 300 rpm 300rpm 200 rpm 300 rpm Kí hiệu bơm V5 V1 V4 V5 Độ chân không (in.Hg) 16.00 16.50 12.50 14.00 Bảng 4.4 Các hộp hút mền công đoạn ép 52 ™ Biểu đồ mơ tả mền ép Hình 4.13 Biểu đồ mơ tả tương quan độ ẩm chân không mền ép Biểu đồ cho thấy chân không tăng dần, độ ẩm mền giảm đặng từ 70% xuống 62%, lượng nước mền mền cũ tương đương Độ chân khơng tăng độ ẩm mền giảm, điều tốt để mền bắt đầu cho chu kì ép độ chân khơng sử dụng cho hộp hút mền khơng nên q cao điều gây ma sát mền bề mặt hộp hút làm mài mòn, tổn hại đến mền Độ chân khơng sử dụng thích hợp cho hộp hút mền 12 17 in.Hg 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình nước Các yếu tố mà tác động đến nước hệ thống chân không thời gian hút chân không, cấp độ chân không phân phối dọc theo lưới chân khơng có đồng hay khơng nhiệt độ dung dịch huyền phù giấy Nguyên liệu xem yếu tố quan trọng mặt ảnh hưởng đến q trình nước tờ giấy Thực tế, thường phối trộn nhiều loại bột với nhau, chất độn phụ gia Thời gian hút khác định lượng khác Độ chân không cao hơn, tờ giấy khô Tuy nhiên mối tương quan khử nước với cấp độ chân khơng không giống với thiết bị khác 53 Sức căng bề mặt độ nhớt nước giảm nhiệt độ tăng, xơ sợi trở nên mềm dẻo dễ nén ép Điều tốt cho việc khử nước 4.4.1 Ảnh hưởng định lượng đến nước Các loại giấy khác có thành phần cấu tạo định lượng khác Thành phần hạt mịn nhiều hơn, độ tự thấp Ở giữ lại hàm lượng hạt mịn tối ưu q trình nước Để khử nước cách tốt đạt tờ giấy hạt mịn liên kết tốt với phản ứng tốt dòng nước từ tờ giấy hút ngồi Nhưng sau cấp độ chân không tăng lên để tạo nén ép cho tờ giấy Trong trường hợp tối ưu hàm lượng hạt mịn cao làm tăng độ phồng lên vùng bề mặt giấy bị ảnh hưởng độ chân khơng tăng khử nước giảm bớt Để tờ giấy khơ cần phải có đủ thời gian để hàm lượng xơ sợi mịn đạt tối ưu sử dụng chân không Vận tốc máy chạy định lượng cao chậm vận tốc máy chạy định lượng thấp Giấy định lượng cao dầy nên thời gian nước lâu thời gian khử nước cần nhiều Sự thoát nước nhanh tăng mức chân không Tuy nhiên sử dụng mức chân không cao sớm cơng đoạn lưới ảnh hưởng đến hình thành tờ giấy, tờ giấy xuất lỗ hỏng giấy 4.4.2 Ảnh hưởng thời gian đến thoát nước Thời gian yếu tố quan trọng để việc khử nước đạt hiệu Phương trình tính thời gian cần để khử nước sau: Teff = x Tsingle Tbox Teff : thời gian hút hiệu x : số nhịp xung giây Tsingle : khoảng thời gian nhịp xung Tbox : tổng thời gian sử dụng trình khử nước 54 Thời gian tờ giấy vùng hút lâu lượng nước khử nhiều Thời gian khử nước phụ thuộc vào định lượng, nhiệt độ, độ chân không, thiết bị vận tốc máy 4.4.3 Ảnh hưởng nhiệt độ đến thoát nước Nhiệt độ yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khử nước Khi nhiệt độ tăng sức căng bề mặt độ nhớt nước giảm Điều làm cho khử nước chân không thông qua lỗ nhỏ li ti dễ dàng Ngồi nhiệt độ cao làm giảm nén ép giấy ướt Nhiệt độ dòng bột khoảng 110oF, nhiệt độ cao nên hỗ trợ cho việc thoát nước dễ dàng 4.5 Các vấn đề thường gặp sản xuất ™ Độ thoát nước bột biến động Phần lớn thay đổi độ nước thời, người ta tìm cách hạn chế tối đa Nguyên nhân: - Tỉ lệ phối chế thành phần bột bị thay đổi có thay đổi nồng độ, loại nguyên liệu, nghẹt có hoạt động sai lệch phận đo lưu lượng nồng độ đặc biệt tuyến giấy đứt - Có thay đổi đáng kể tỉ lệ sử dụng chất trợ thoát nước nói riêng, hóa chất phần ướt nói riêng - Do điều chỉnh nghiền, yếu tố gây ảnh hưởng đáng kể Cách khắc phục: Nên tìm nguyên nhân công đoạn điều chế bột tiến hành xử lý máy giấy Tuy nhiên tạm thời nên phối hợp với số biện pháp máy giấy để đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định vận hành Các biện pháp thường áp dụng máy giấy khơng chun dụng tốc độ thấp Các biện pháp sau đây: Nếu bột thoát nước nhanh so với yêu cầu: Giảm chân không hộp hút 55 Mở thêm nước để trì tạo hình Khóa vào hồ lưới Giảm độ chân không hộp hút Hạ bớt lô đỡ lưới Tăng tỉ lệ giấy đứt phối chế Tăng rung lắc lưới Nếu bột thoát nước chậm so với yêu cầu làm ngược lại ™ Biến động chân không hộp hút: Phải đảm bảo: - Không để trọng thay đổi theo thời gian Điều tùy thuộc vào hệ thống cung cấp bột, nồng độ bột, mức đầu bơm hút phía van định lượng có ổn định khơng - Kiểm tra xem lượng giấy đứt hồi lưu có thay đổi hay khơng - Bộ điều khiển mức thùng đầu phải hoạt động xác Sự hoạt động không hệ thống điều khiển làm thay đổi áp suất tồn phần làm thay đổi độ chân không hộp hút - Kiểm tra mức đầu hút fanpump Nếu mức bị biến động lưu lượng đến thùng đầu thay đổi ảnh hưởng tới độ chân không hộp hút - Kiểm tra nhiệt độ hệ thống tìm biện pháp trì nhiệt độ hệ thống không đổi Nhiệt độ dung dịch bột cao, độ nhớt dung dịch bột thấp tốc độ thoát nước cao Do đó, nhiệt độ dung dịch bột nước trắng biến động, áp lực chân không biến động theo Nhiệt độ hệ thống thay đổi thường bổ sung nước vào dây chuyền với lưu lượng lớn đột ngột - Nếu giảm điều chỉnh biến động hệ thống cách sau: • Chỉnh lượng nước tới máy, nâng hạ môi phun theo yêu cầu để giử chiều cao mức nước khơng đổi • Chỉnh nghiền, độ nghiền bột cao bột khó nước áp lực chân khơng cao 56 ™ Biến động chân không trục bụng - Trước hết cần xác định nguồn chân không sức cản tờ giấy có thay đổi khơng - Kiểm tra bơm chân khơng lưu lượng nước Xem dây curoa có bị trượt hay khơng - Kiểm tra xem nồng độ bột có ổn định khơng - Kiểm tra profile trọng có ổn định theo thời gian khơng - Kiểm tra xem áp lực thùng đầu có thay đổi khơng - Nếu có biến động áp lực do: + Thiết bị đo lường điều khiển hoạt động không chức + Sàng áp lực bị nghẹt cục sau lại hết nghẹt + Có biến động chu trình nước trắng - Phải đảm bảo hộp hút chân không bên trục bụng đặt vị trí ™ Ngồi có vấn đề thường gặp khác Vấn đề Nguyên nhân Biện pháp khắc phục Độ thoát nước bột - Nhiệt độ bột cao hay - Kiểm tra lại nhiệt độ bột không thấp - Kiểm tra độ căng lưới - Kiểm tra áp suất thùng đầu - Kiểm tra hòm hút chân khơng - Kiểm tra góc foil - Kiểm tra lực hút chân không foil Hiện tượng giấy bị sọc - Bề mặt hòm hút bị mòn - Kiểm tra thay Tờ giấy bị dính theo - Giấy chuyển từ lưới - Kiểm tra chân không lô lưới sang mền không tốt pick up - Kiểm tra vị trí chuyển Định lượng giấy biến - Lưới chùn chân - Kiểm tra điều chỉnh động theo chiều máy khơng bị rò bề mặt hộp hút bị hở dẫn đến biến động chân không 57 Giấy bị rách mép - Hộp hút chân không - Kiểm tra thiết kế vòi trục bụng khơng làm rửa định biên kín tốt Vết trục bụng - Lực căng bị biến động độ chân không biến động dẫn tới độ căng biến động - Vị trí chân khơng trục bụng điều chỉnh khơng Mền bị mòn nhiều - Bột bám hộp hút mền - Vệ sinh hộp hút mền - Môi hộp hút mền bị - Kiểm tra thay mòn Ổn định cách: - Giảm nghiền, kiểm tra hệ thống chân không - Kiểm tra phận lái lưới - Kiểm tra nước làm kín trục bụng - Kiểm tra thay - Điều chỉnh nước làm kín - Kiểm tra điều chỉnh Mền bị bít giấy dính - Bột bám hộp hút mền - Vệ sinh vào mền - Chân không hộp hút - Tăng độ chân không mền thấp - Lô ép hút bị tắt - Vệ sinh lô ép hút Mền ướt Mất chân không - Hộp hút mền không hoạt động - Chân không ép hút thấp - Bơm chân không bị ngưng - Nước làm kín bơm chân khơng bị thiếu - Vòng làm kín hộp hút khơng lắp xác - Vị trí hộp hút bị lệch - Dây cuaroa dẫn bơm chân không bị chùn - Các ống nối bị hư hỏng 58 - Kiểm tra hệ thống chân không hộp hút mền - Kiểm tra điều chỉnh vị trí hút chân khơng - Khởi động lại - Điều chỉnh lại lượng nước làm kín - Thay đổi vòng làm kín điều chỉnh khoảng hút - Kiểm tra điều chỉnh - Kiểm tra điều chỉnh thay dây - Kiểm tra thay Tờ giấy bị ép nát - Chân không ép hút - Kiểm tra bơm chân không bị rạn đề lại vết không cao mền - Tờ giấy ướt sang - Giảm lượng nước tờ giấy, giảm nghiền công đoạn ép Tăng độ chân không khô Tờ giấy bị nhăn - Hộp chân không không - Điều chỉnh độ phần ép vị trí chân khơng tăng lên Tờ giấy bị theo mền - Chân không ép hút thấp phía biên tờ giấy bị rơi khỏi lơ pick up - Kiểm tra hệ thống chân không Tờ giấy ướt - Áp lực chân không thấp - Kiểm tra hệ thống chân rời khỏi công đoạn ép không - Hộp hút mền không hoạt - Kiểm tra điều chỉnh động Bảng 4.5 Các vấn đề thường gặp sản xuất 4.6 Đề xuất biện pháp cải thiện nước Qua q trình khảo sát nhà máy chúng tơi xin có đề xuất biện pháp sau: Giảm nồng độ thùng đầu xuống khả thoát nước lưới cho phép Lưới có khả nước tốt nồng độ thấp, độ nghiền khoảng 37 ÷ 42 xơ sợi có khả xáo trộn nhiều Vậy tạo hình tốt Tăng khả rút thoát nước lưới lên cách: Dịch chuyển hộp hút phía trục bụng gắn nhiều foil lưới vào Có nghĩa làm tăng thời gian thoát nước bột trước bột bị hút nước cưỡng qua hộp hút chân khơng Nếu điều kiện cho phép, tăng độ hút chân không hộp hút Điều áp dụng sản xuất giấy với định lượng cao giấy lưới xeo thoát nước phận trước hộp hút chân không Ln trì phân bố trọng tối ưu khả thùng đầu có 59 Giữ tỉ số J/W xác Tỷ số J/W phải đảm bảo để dòng bột phun đồng bề mặt lưới xeo, yêu cầu để đảm bảo bột thoát nước tốt tạo hình đồng lưới xeo Giữ mối tương quan mơi trên, mơi dưới, bàn tạo hình, trục ngực Phần tia phun vừa rà sát bàn tạo hình, tránh tháo gỡ trục ngực trừ trường hợp đặc biệt, có ảnh hưởng nghiêm trọng Tránh bị nhảy bàn tạo hình Nên hạ thấp cạnh dẫn bàn tạo hình xuống chút, nguyên tắc hạ 0.3mm tốc độ 610m/phút Điều cho phép lưới trượt bàn mà không bị nhảy 60 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Qua trình thực đề tài “Khảo sát hệ thống chân không thoát nước dây chuyền sản xuất giấy carton cơng ty TNHH giấy Sài Gòn Mỹ Xuân II” rút số kết luận kiến nghị sau: 5.1 Kết luận - Sự thoát nước phận hút chân không nước nhờ chênh lệch áp hòm hút chân khơng lớp bột lưới thiết phải kiểm tra chặt chẽ mối tương quan chênh lệch áp để thoát nước tối ưu - Định lượng: 26 pound/inch2, nồng độ thùng đầu: 1.1 %, lưu lượng môi phun: 16039 gpm, vận tốc: 1880 fpm, khử nước nồng độ tờ giấy có tương quan mật thiết với nhau, nồng độ thấp dễ khử nước, nồng độ cao khử nước khó Khi rời cơng đoạn lưới nồng độ 1.1% từ thùng đầu nâng lên ≈ 23% - Độ thoát nước flat box tăng theo cấp độ chân không độ chân không cung cấp phải tăng theo bậc để thoát nước hiệu - Nồng độ nước trắng vị trí hộp hút khác Nồng độ nước trắng giảm độ chân không tăng dần - Lực hút hộp hút khơ cao lực hút hộp hút ướt độ chân khơng cao Lực hút tăng tỷ lệ với độ chân không - Sự thoát nước lớn lực hút tải nhỏ đạt flatboxes giảm số lượng hộp hút phân bổ chân không cho hộp hút lại tăng từ hộp hút ươt đến hộp hút khơ - Độ chân khơng cào cao mền khô phải điều chỉnh cho thời gian nhịp xung 2,7 sm, thời gian lưu khe từ - phần ngàn giây Vì thời gian tối ưu để khử nước cho mền ép, giảm ma sát mài mòn mền 61 - Định lượng, thời gian, nhiệt độ ảnh hưởng đến nước: • Giấy định lượng cao dầy nên thời gian nước lâu thời gian khử nước cần nhiều • Thời gian tờ giấy vùng hút lâu lượng nước khử nhiều • Khi nhiệt độ tăng làm cho khử nước chân không dễ dàng 5.2 Kiến nghị Qua khảo sát thực đề tài nhà máy, chúng tơi có số kiến nghị sau: - Kiểm sốt hệ thống chân khơng cung cấp cho thiết bị, phải độ chân không cấp cho thiết bị ln ổn định, đảm bảo khơng thất đường ống vận chuyển - Vệ sinh thường xuyên thiết bị hút chân khơng, tránh tình trạng bị nghẹt làm cản trở thoát nước 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2003 Kỹ thuật xenlulơ giấy Nhà xuất Đại học Quốc Gia, TP Hồ Chí Minh Đinh Hồng Anh, 02/2009 Khảo sát yếu tố cơng nghệ ảnh hưởng đến q trình tạo hình giấy viết 60 g/m2 độ trắng 90o ISO (GV90.60) máy giấy II nhà máy giấy Tân Mai Khóa luận tốt nghiệpKỹ Cơng Nghệ Sản Xuất Giấy Bột Giấy, ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Training Guide For #4 Paper Machine Pulp and papermaking science and technology (Finland, 1999 2000, 19 volumes/book 8/chapter 11/Vacuum systems) Pulp and papermaking science and technology (Finland, 1999 2000, 19 volumes/book 8/chapter 12/Vacuum pumps) Consistency and Drainage/ Groveton Paperboard Vacuum System Audit & Press Survey/ Groveton Paperboard John D Eames, 1973/ Maximizing Flat Box Performance 63 ... tập TP HCM ngày 21 tháng 07 năm 2011 ii TÓM TẮT Đề tài Khảo sát hệ thống chân khơng nước dây chuyền sản xuất giấy carton cơng ty TNHH giấy Sài Gòn – Mỹ Xuân II ” thực từ ngày 21 tháng 02 năm 2011... carton công ty TNHH giấy Sài Gòn – Mỹ Xn II với cơng suất 140.000 tấn/năm 1.2 Phạm vi đề tài Khảo sát hệ thống chân không dây chuyền sản xuất giấy carton, xem xét khả ảnh hưởng thiết bị, cơng nghệ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** LÊ THÀNH TƯỜNG KHẢO SÁT HỆ THỐNG CHÂN KHƠNG VÀ SỰ THỐT NƯỚC TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY CARTON TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HỆ THỐNG CHÂN KHÔNG VÀ SỰ THOÁT NƯỚC TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY CARTON TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY SÀI GÒN – MỸ XUÂN II , KHẢO SÁT HỆ THỐNG CHÂN KHÔNG VÀ SỰ THOÁT NƯỚC TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY CARTON TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY SÀI GÒN – MỸ XUÂN II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay