ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO CỦA CÁC QUẦN THỤ RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya) TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP 2 ĐƠN DƯƠNG, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

88 31 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM  LÊ NGUYỄN THU HỒNG ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÁC QUẦN THỤ RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus kesiya) TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐƠN DƯƠNG, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢNTÀI NGUYÊN RỪNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  LÊ NGUYỄN THU HỒNG ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÁC QUẦN THỤ RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus kesiya) TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐƠN DƯƠNG, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Ngành : Quảntài nguyên rừng LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn : ThS NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài nghiên cứu này, trải qua năm họa tập rèn luyện hướng dẫn tận tình thầy với quan tâm, lo lắng từ gia đình, động lực tiếp bước đường học tập tơi Ngồi giúp đỡ chân tình người bạn tơi trải qua khó khăn đường học tập Nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Chân thành cảm ơn Cha - Mẹ lo lắng, giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập Chân thành biết ơn thầy khoa Lâm Nghiệp tận tình dạy dỗ truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học trường, mà tơi cần để vững bước sau cơng việc sống Chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Mộng Trinh thầy Phạm Trịnh Hùng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cho tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc công ty Lâm Nghiệp Đơn Dương tồn thể cán cơng nhân viên cơng ty tận tình hướng dẫn, cung cấp số liệu tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Cuối cho gửi lời cảm ơn đến bạn sinh viên đồng nghiệp đóng góp giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường, thời gian thực hoàn thành luận văn tốt nghiệp Do thời gian thực trình độ chun mơn hạn chế, nên khó tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận xét, đóng góp ý kiến quý Thầy giáo bạn bè để khóa luận hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng GIS việc đánh giá khả hấp thụ CO2 quần thụ rừng trồng thông ba (Pinus kesiya) công ty Lâm Ngiệp Đơn Dương, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng”, thời gian từ 20/02/2011 - 20/07/2011 Đề tài ứng dụng GIS để phân tích số liệu, xây dựng đồ chuyên đề khu vực nghiên cứu, lập ô điều tra, xác định trước tọa độ ô điều tra sử dụng GPS để tiến hành điều tra thực địa Kế thừa phương trình tương quan sinh khối khô phận đường kính ngang ngực (D1,3),sau kiểm chứng hàm, đề tài tìm phương trình tương quan chặt chẽ sinh khối với nhân tố D1,3, từ ước lượng sinh khối dự báo khả hấp thụ CO2 theo đường kính rừng trồng thơng ba khu vực nghiên cứu Dựa vào chức phần mềm MapInfo phương pháp nội suy tự nhiên từ số liệu xung quanh (Natural neighbour), đề tài tạo đồ đất rừng trồng nhiều độ tuổi đồ độ dốc địa hình tồn khu vực điều tra, kết hợp với kết tính tốn CO2 hấp thụ, đề tài xác định đánh giá khả hấp thụ CO2 thông ba loại đất độ dốc khác khu vực nghiên cứu Kết đạt được: Sinh khối khả hấp thụ CO2 theo tuổi rừng trồng loại thông ba loại đất khác Ảnh hưởng điều kiện môi trường sinh thái (đất, địa hình) đến khả hấp thụ CO2 iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu 1.3.1 Ý nghĩa khoa học .4 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan hệ thống thông tin địa lý 2.1.1 Ứng dụng GIS ngành 2.1.2 Ứng dụng GIS quảntài nguyên thiên nhiên 2.1.3 Các nghiên cứu ứng dụng GIS giới 2.1.4 Hoạt động nghiên cứu ứng dụng GIS Việt Nam 12 2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu khả hấp thụ CO2 15 2.2.1 Trên giới 15 2.2.2 Tại Việt Nam .17 2.2.2.1 Các phương pháp 17 2.2.2.2 Một số nghiên cứu liên quan .20 2.3 Thảo luận vấn đề nghiên cứu 21 Chương 23 ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU 23 iv 3.1 Một số thông tin tỉnh Lâm Đồng 23 3.2 Một số thông tin huyện Đơn Dương điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 24 3.2.1 Tổng quan huyện Đơn Dương 24 3.2.2 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 25 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 4.1 Ước lượng sinh khối khả hấp thụ CO2 rừng trồng loại thông ba theo độ tuổi loại đất khác 30 4.2 Phân tích ảnh hưởng điều kiện mơi trường sinh thái đến khả hấp thụ CO233 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 5.1 Sinh khối khả hấp thụ CO2 rừng trồng loại thông ba theo độ tuổi loại đất khác 35 5.1.2 Kiểm chứng hàm .37 5.1.3 Tỷ lệ sinh khối khô phận cá thể 39 5.1.3 Khả hấp thụ CO2 theo độ tuổi loại đất khác 41 5.1.3.1 Trên phận cá thể 41 5.1.3.2 Trên quần thể 43 5.2 Ảnh hưởng điều kiện môi trường sinh thái (đất, địa hình) đến khả hấp thụ CO2 43 5.2.1 Ảnh hưởng đất đến khả hấp thụ CO2 43 5.2.2 Ảnh hưởng độ dốc 49 Chương 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 6.1 Kết luận 54 6.1.1 Quan hệ sinh khối rừng với nhân tố điều tra D1,3 cá thể 54 6.1.1.1 Tỷ lệ sinh khối khô phận cá thể 54 6.1.1.2 Quan hệ sinh khối khô theo đường kính ngang ngực cá thể loại đất .54 6.1.2 Khả hấp thụ CO2 phận cá thể loại đất khác 55 6.1.2 Ảnh hưởng đất địa hình đến khả hấp thụ CO2 55 6.2 Kiến nghị 56 PHỤ LỤC v vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT A: Tuổi C: Cacbon CDM: chế phát triển CO2: Cacbon Dioxide CO2l: Carbonnic Dioxide CO2r: Carbonnic Dioxide rễ CO2th: Carbonnic Dioxide thân CO2c: Carbonnic Dioxide cành CO2tong : Carbonnic Dioxide cá thể CO2tongqt : Carbonnic Dioxide quần thể D1,3 : Đường kính ngang ngực GIS: Geographic Information System (Hệ thống thông tin địa lý) GPS: Global Positioning System (Hệ thống định vị toàn cầu) HTTTĐL: Hệ thống thông tin địa lý a, a0, a1, a2, b: Hằng số R: Hệ số tương quan R2: Hệ số xác định Wt: Sinh khối toàn cá lẻ; Wt tb: sinh khối trung bình cá lẻ Wtongqt: Tổng sinh khối quần thể Wth: Sinh khối thân Wc: Tinh khối cành Wl: Sinh khối Wr: Sinh khối rễ Fac/1: Đất vàng đỏ đá Granite Hac/1: Đất mùn vàng đỏ đá Granit Pyd/1: Đất phù sa suối Fke/1: Nâu đỏ Bazan vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Hiện trạng tài nguyên rừng, đất rừng công ty 28 Bảng 5.1: Phương trình tương quan sinh khối khơ với nhân tố D1.3 37 Bảng 5.2: Cấu trúc sinh khối khô phận cá thể loại đất 39 Bảng 5.3: Cấu trúc hàm lượng CO2 hấp thụ phận theo loại đất khác 41 Bảng 5.4: Khả hấp thụ CO2 cá thể độ tuổi loại đất khác 44 Bảng 5.5: Phương trình tương quan khả hấp thụ CO2 tuổi cá thể loại đất khác 47 Bảng 5.6: Khả hấp thụ CO2 tb/cây độ dốc 50 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Ví dụ áp dụng RaCSA để ước tính đánh giá khả hấp thụ CO2 huyện Nunukan, Phía Đơng Kalimantan, Indonesia 16 Hình 3.1: Bản đồ vị trí địa lý khu vực nghiên cứu 25 Hình 4.1 : Sơ đồ tóm tắt tiến trình thực 34 Hình 5.1: Bản đồ loại đất khu vực nghiên cứu 35 Hình 5.2 : Bản đồ rừng trồng thuộc cơng ty Lâm Nghiệp Đơn Dương 36 Hình 5.3: Bản đồ rừng trồng nhiều độ tuổi 36 Hình 5.5: Đồ thị biểu diễn quan hệ sinh khối khô theo cấp kính loại đất 38 Hình 5.4: Biểu đồ tỷ lệ sinh khối khô phận loại đất 40 Hình 5.6: Tỷ lệ % CO2 phận thân so với tổng CO2 hấp thụ thông ba xét loại đất khác 42 Hình 5.7: Bản đồ loại đất nghiên cứu 44 Hình 5.8: Biểu đồ thể lượng CO2 cá thể hấp thụ độ tuổi loại đất khác 45 Hình 5.9: Đồ thị đánh giá lượng CO2 hấp thụ cá thể độ tuổi loại đất khác 46 Hình 5.10: Biểu đồ tỷ thể ảnh hưởng loại đất đến khả 47 hấp thu CO2 47 Hình 5.11: Đồ thị thể mối quan hệ khả hấp thụ CO2 với tuổi xét loại đất 48 Hình 5.12: Bản đồ độ dốc khu vực nghiên cứu 49 Hình 5.13: Đồ thị biểu đồ thể ảnh hưởng độ dốc đến khả hấp thụ CO2 thông ba đất Hac/1 51 Hình 5.14: Đồ thị biểu đồ thể ảnh hưởng độ dốc đến khả hấp thụ CO2 thông ba đất Fke/1 51 ix Phụ lục Cấu trúc sinh khối khô phận cá lẻ nằm đất Fke/1 ĐẤT FKE/1 STT Ô 83 84 85 86 87 88 89 90 10 11 12 91 92 93 94 13 14 15 95 96 97 Tuổi 26 22 18 16 17 98 99 17 18 19 20 100 101 102 15 D tb 30.01 27.88 26.31 29.71 29.55 40.07 29.71 32.62 % W tb 29.34 32.03 29.94 30.57 % W tb 22.74 24.11 24.08 % Ctb 20.57 20.51 % W tb 19.25 19.5 19.82 % W tb Cành 109.781 88.948 78.691 109.152 105.17 270.041 106.898 152.193 23.886 107.663 139.654 109.413 127.862 23.73 49.456 57.653 56.789 22.216 38.67 40.241 21.83 30.863 31.378 32.282 21.281 Sinh khối khô cá thể (kg/cây) Rễ Thân Wt 33.143 111.281 214.306 468.51 28.013 89.998 178.509 385.469 25.116 79.585 159.193 342.585 32.786 110.678 212.283 464.9 32.023 106.568 206.455 450.215 66.829 276.17 462.396 1.075.435 32.434 108.336 209.357 457.024 42.149 154.886 280.501 629.73 6.844 24.276 44.994 100% 32.277 109.182 209.086 458.207 39.582 141.982 261.329 582.547 33.025 110.911 213.55 466.9 36.48 129.972 240.152 534.466 6.922 24.095 45.253 100% 17.535 49.782 107.253 224.026 19.895 58.099 122.861 258.507 19.711 57.212 121.502 255.214 7.745 22.378 47.661 100% 14.278 38.86 86.083 177.891 14.555 40.48 88.316 183.593 7.976 21.948 48.245 100% 12.004 30.944 71.094 144.905 12.244 31.451 72.476 147.549 12.575 32.359 74.491 151.707 8.29 21.333 49.095 100% Wt tb/cây 534.23 510.53 245.92 180.74 148.05 Phụ lục Cấu trúc sinh khối khô phận cá lẻ nằm đất Pyd/1 STT Ô 103 104 105 106 107 108 Tuổi 18 17 D tb 18.38 18.59 % W tb 19.24 17.20 18.85 17.95 %Ctb ĐẤT PYD/1 Sinh khối khô cá thể (kg/cây) Cành Rễ Thân Wt 30.192 11.487 30.308 68.461 140.45 28.707 11.242 28.776 66.391 135.12 21.37 8.25 21.44 48.94 100.00 31.395 12.123 31.487 71.972 146.98 24.970 9.906 25.017 58.220 118.11 30.800 11.839 30.898 70.370 143.91 25.176 10.222 25.193 59.662 120.25 21.23 8.33 21.27 49.17 100.00 Wt tb/cây 137.78 132.31 109 110 10 11 12 13 111 112 113 114 115 14 15 16 116 117 118 15 12 10 16.70 15.65 % W tb 1.589.172 1.586.566 1.738.323 1.636.943 164.447 % W tb 1.685.244 1.519.108 1.574.986 % W tb 19.520 18.859 20.53 16.455 16.387 22.548 17.736 19.166 20.31 22.177 14.484 15.926 20.36 8.439 7.919 8.75 7.414 7.391 9.404 7.898 8.263 8.88 9.109 6.694 7.238 8.92 19.477 18.848 20.50 16.388 16.319 22.536 17.672 19.128 20.25 22.184 14.409 15.854 20.31 48.232 45.632 50.21 41.787 41.645 54.396 44.705 47.250 50.56 52.911 37.397 39.871 50.41 95.67 91.26 100.00 82.04 81.74 108.88 88.01 93.81 100.00 106.38 72.98 78.89 100.00 93.46 90.90 86.08 Phụ lục Cấu trúc C phận cá lẻ nằm đất Fac/1 Tuổi 22 18 17 15 D tb 29.18 31.01 28.95 30.65 %Ctb 24.98 24.81 25.67 24.91 26.04 %Ctb 22.77 23.15 23.25 22.73 23.39 23.43 23.22 %Ctb 24.08 23.66 22.05 22.65 22.77 23.12 %Ctb ĐẤT FAC/1 Hàm lượng C (kg) phận thân Thân Rễ Cành Ct 101.48 52.43 48.64 16.37 218.92 116.72 61.53 57.01 18.64 253.90 100.59 52.21 48.41 16.20 217.41 118.89 63.93 59.14 18.83 260.79 46.02 24.20 22.42 7.36 100 68.89 33.50 31.19 11.46 145.04 67.32 32.57 30.33 11.22 141.45 72.39 35.24 32.82 12.02 152.47 67.09 32.24 30.05 11.21 140.59 75.99 37.44 34.83 12.55 160.80 47.50 23.10 21.51 7.90 100 54.04 25.17 23.50 9.18 111.89 57.23 27.02 25.20 9.66 119.11 56.47 26.42 24.66 9.57 117.12 54.41 25.44 23.74 7.68 111.27 57.10 26.72 24.94 9.67 118.42 58.98 28.00 26.11 9.93 123.03 56.32 26.33 24.57 9.54 116.76 48.26 22.64 21.13 7.98 100.00 63.13 30.26 28.20 10.57 132.17 58.57 27.47 25.64 9.90 121.58 48.63 22.07 20.64 8.35 99.70 54.19 25.40 23.71 9.18 112.48 53.45 24.73 23.10 9.10 110.39 54.91 25.44 23.76 9.34 113.45 48.26 22.53 21.03 8.18 100 C tb/cây 237.75 148.07 116.80 114.96 21.95 21.78 22.50 %Ctb 17.64 17.57 18.23 16.35 17.06 18.55 17.22 %Ctb 14 48.68 47.93 50.90 48.71 29.18 27.79 30.04 22.85 25.69 31.80 26.10 50.37 22.17 21.80 23.23 22.19 12.36 11.55 12.58 9.15 10.52 13.49 10.67 20.91 20.73 20.39 21.71 20.75 11.61 10.86 11.82 8.63 9.90 12.67 10.05 19.67 8.35 8.23 8.72 8.35 5.19 4.99 5.37 4.18 4.65 5.65 4.72 9.05 99.93 98.35 104.56 100 58.35 55.19 59.81 44.80 50.76 63.61 51.54 100 100.95 54.87 Phụ lục Cấu trúc C phận cá lẻ nằm đất Hac/1 Tuổi 26 22 18 17 D tb 29.90 29.58 29.82 % Ctb 27.74 26.69 28.80 % Ctb 23.57 22.66 % Ctb 22.07 22.29 22.17 22.55 % Ctb ĐẤT HAC/1 Hàm lượng C (kg) phận thân Toàn Thân Rễ Cành 112.8 60.1 55.65 17.93 246.48 114.1 61.5 56.90 18.06 250.64 117.9 64.4 59.48 18.57 260.32 100.00 45.53 24.56 22.71 7.20 87.3 43.7 40.65 14.29 185.99 79.9 39.6 36.80 13.16 169.42 100.6 52.4 48.60 16.18 217.83 100.00 46.72 23.68 21.99 7.61 57.3 26.7 24.90 9.72 118.56 54.3 25.4 23.72 9.19 112.59 100.00 48.26 22.53 21.03 8.18 47.8 21.5 20.13 8.25 97.71 51.6 23.9 22.31 8.78 106.54 50.6 23.4 21.82 8.64 104.42 52.2 24.1 22.50 8.91 107.73 100.00 48.57 22.29 20.83 8.30 C tb/cây 252.48 191.08 115.57 104.10 15 14 13 12 10 24.13 22.01 20.16 19.93 20.24 22.82 22.68 19.32 21.08 21.19 % Ctb 20.64 21.77 20.25 20.14 20.21 21.26 % Ctb 19.77 21.18 19.00 19.67 20.38 20.75 % Ctb 21.02 18.71 18.95 19.11 21.28 19.16 19.30 % Ctb 18.86 19.49 19.57 22.51 15.67 % Ctb 19.53 21.05 17.63 18.29 % Ctb 62.0 48.7 39.6 37.0 38.5 53.6 52.7 34.9 43.7 43.8 48.91 41.5 47.3 39.7 39.6 39.1 44.9 49.17 38.3 44.8 35.7 39.5 41.4 42.2 49.11 44.8 35.1 36.6 35.2 46.9 37.4 36.1 48.97 32.6 35.3 36.1 51.8 21.0 49.59 35.8 42.5 28.3 30.2 49.82 29.4 22.2 17.5 15.9 16.7 24.8 24.3 15.0 19.5 19.5 22.04 18.4 21.4 17.5 17.5 17.1 20.2 21.84 16.9 20.2 15.7 17.7 18.5 18.8 21.88 20.3 15.5 16.3 15.3 21.5 16.8 16.2 21.96 13.8 15.1 15.6 23.8 8.3 21.52 15.4 18.8 11.8 12.6 21.34 27.43 20.71 16.35 14.95 15.64 23.13 22.71 14.06 18.29 18.25 20.62 17.21 19.99 16.40 16.36 16.03 18.89 20.45 15.84 18.89 14.74 16.55 17.32 17.56 20.48 19.01 14.55 15.24 14.36 20.11 15.72 15.18 20.55 12.99 14.19 14.64 22.26 7.86 20.18 14.44 17.57 11.11 11.86 20.03 10.42 8.36 6.90 6.52 6.75 9.12 8.99 6.16 7.57 7.60 8.44 7.22 8.14 6.93 6.90 6.84 7.76 8.54 6.68 7.73 6.24 6.84 7.18 7.32 8.53 7.71 6.13 6.37 6.17 8.03 6.48 6.42 8.52 5.80 6.23 6.36 8.83 3.85 8.72 6.30 7.40 5.07 5.39 8.81 129.27 99.92 80.26 74.40 77.53 110.58 108.74 70.08 89.12 89.15 100.00 84.31 96.81 80.58 80.29 79.04 91.77 100.00 77.73 91.62 72.45 80.54 84.39 85.82 100.00 91.87 71.31 74.51 71.00 96.58 76.42 73.89 100.00 65.26 70.81 72.72 106.66 41.04 100.00 71.89 86.25 56.30 60.02 100.00 92.91 85.47 82.09 79.37 71.30 68.61 Phụ lục Cấu trúc C phận cá lẻ nằm đất Fke/1 Tuổi 26 22 18 17 15 D tb 30.01 27.88 26.31 29.71 29.55 40.07 29.71 32.62 % Ctb 29.34 32.03 29.94 30.57 % Ctb 22.74 24.11 24.08 % Ctb 20.57 20.51 % Ctb 19.25 19.50 19.82 % Ctb ĐẤT FKE/1 Hàm lượng C phận thân (kg/cây) Thân Rễ Cành toàn 107.15 55.64 51.60 17.23 231.62 89.25 45.00 41.81 14.57 190.63 79.60 39.79 36.98 13.06 169.43 106.14 55.34 51.30 17.05 229.83 103.23 53.28 49.43 16.65 222.59 231.20 138.08 126.92 34.75 530.95 104.68 54.17 50.24 16.87 225.95 140.25 77.44 71.53 21.92 311.14 100.00 45.52 24.56 22.72 7.20 104.54 54.59 50.60 16.78 226.52 130.66 70.99 65.64 20.58 287.88 106.78 55.46 51.42 17.17 230.83 120.08 64.99 60.10 18.97 264.13 100.00 45.78 24.37 22.56 7.28 53.63 24.89 23.24 9.12 110.88 61.43 29.05 27.10 10.35 127.92 60.75 28.61 26.69 10.25 126.30 100.00 48.15 22.61 21.10 8.14 43.04 19.43 18.18 7.42 88.07 44.16 20.24 18.91 7.57 90.88 100.00 48.73 22.17 20.73 8.38 35.55 15.47 14.51 6.24 71.77 36.24 15.73 14.75 6.37 73.08 37.25 16.18 15.17 6.54 75.14 100.00 49.56 21.54 20.20 8.70 C tb/cây 264.02 252.34 121.70 89.48 73.33 Phụ lục Cấu trúc C phận cá lẻ nằm đất Pyd/1 Tuổi 18 17 D tb 18.38 18.59 %Ctb 19.24 17.20 18.85 17.95 %Ctb ĐẤT PYD/1 Hàm lượng C phận thân (kg/cây) Thân Rễ Cành toàn 34.23 15.15 14.19 5.97 69.55 33.20 14.39 13.49 5.85 66.92 100.00 49.41 21.65 20.28 8.66 35.99 15.74 14.76 6.30 72.79 29.11 12.51 11.74 5.15 58.51 35.19 15.45 14.48 6.16 71.27 29.83 12.60 11.83 5.32 59.58 100.00 49.64 21.48 20.14 8.75 C tb/cây 68.24 65.53 15 12 10 16.70 15.65 %Ctb 1.589.172 1.586.566 1.738.323 1.636.943 164.447 %Ctb 1.685.244 1.519.108 1.574.986 %Ctb 24.12 22.82 50.66 20.89 20.82 27.20 22.35 23.62 51.00 26.46 18.70 19.94 50.85 9.74 9.42 20.69 8.19 8.16 11.27 8.84 9.56 20.43 11.09 7.20 7.93 20.49 9.17 8.86 19.47 7.73 7.70 10.60 8.34 9.01 19.25 10.42 6.81 7.49 19.31 4.39 4.12 9.18 3.86 3.84 4.89 4.11 4.30 9.32 4.74 3.48 3.76 9.36 47.42 45.22 100.00 40.68 40.53 53.95 43.63 46.49 100.00 52.71 36.19 39.11 100.00 46.32 45.06 42.67 Phụ lục 9: Cấu trúc CO2 phận cá lẻ nằm đất Fac/1 ĐẤT HAC/1 Tuổi 26 22 18 17 D tb 29.9 29.58 29.82 % C02 tb 27.74 26.69 28.8 % C02 tb 23.57 22.66 % C02 tb 22.07 22.29 22.17 22.55 % C02 tb Hàm lượng CO2 phận thân (kg/cây) Toàn Thân Rễ Cành 413.9 220.6 204.2 65.8 904.6 418.9 225.8 208.8 66.3 919.8 432.8 236.2 218.3 68.1 955.4 45.53 24.56 22.71 7.2 100 320.4 293.3 369.3 160.5 145.2 192.4 149.2 135 178.4 52.4 48.3 59.4 682.6 621.8 799.4 46.72 23.68 21.99 7.61 100 210.2 199.1 97.9 93.3 91.4 87.1 35.7 33.7 435.1 413.2 48.26 22.53 21.03 8.18 100 175.5 189.2 185.8 191.7 78.9 87.7 85.7 88.4 73.9 81.9 80.1 82.6 30.3 32.2 31.7 32.7 358.6 391 383.2 395.4 48.57 22.29 20.83 8.3 100 CO2 tb/cây 926.6 701.3 424.16 382.06 15 14 13 12 10 24.13 22.01 20.16 19.93 20.24 22.82 22.68 19.32 21.08 21.19 % C02 tb 20.64 21.77 20.25 20.14 20.21 21.26 % C02 tb 19.77 21.18 19 19.67 20.38 20.75 % C02 tb 21.02 18.71 18.95 19.11 21.28 19.16 19.3 % C02 tb 18.86 19.49 19.57 22.51 15.67 % C02 tb 227.5 178.7 145.2 135.8 141.1 196.6 193.5 128 160.5 160.8 108 81.3 64 58.5 61.2 90.9 89.2 55 71.7 71.5 100.7 76 60 54.9 57.4 84.9 83.4 51.6 67.1 67 38.3 30.7 25.3 23.9 24.8 33.5 33 22.6 27.8 27.9 474.4 366.7 294.6 273 284.5 405.8 399.1 257.2 327.1 327.2 48.91 22.04 20.62 8.44 100 152.3 173.6 145.9 145.2 143.4 164.9 67.4 78.4 64.2 64.1 62.7 74.1 63.2 73.4 60.2 60 58.8 69.3 26.49 29.89 25.44 25.31 25.09 28.48 309.4 355.3 295.7 294.6 290.1 336.8 49.17 21.84 20.45 8.54 100 140.5 164.5 131.1 144.8 151.9 154.8 62.1 74.1 57.8 64.9 67.9 68.8 58.1 69.3 54.1 60.7 63.6 64.4 24.51 28.38 22.92 25.09 26.33 26.88 285.3 336.3 265.9 295.6 309.7 315 49.11 21.88 20.48 8.53 100 164.5 128.8 134.4 129 172.2 137.3 132.4 74.6 57 59.8 56.2 79 61.7 59.5 69.8 53.4 55.9 52.7 73.8 57.7 55.7 28.31 22.48 23.37 22.66 29.47 23.8 23.58 337.2 261.7 273.4 260.6 354.4 280.4 271.2 48.97 21.96 20.55 8.52 100 119.8 129.5 132.6 189.9 77 50.8 55.5 57.3 87.4 30.6 47.7 52.1 53.7 81.7 28.8 21.28 22.87 23.33 32.42 14.14 239.5 259.9 266.9 391.5 150.6 49.59 21.52 20.18 8.72 100 340.96 313.66 301.28 291.28 261.67 19.53 21.05 17.63 18.29 % C02 tb 131.2 156 103.9 110.7 56.5 68.8 43.4 46.3 53 64.5 40.8 43.5 23.13 27.17 18.61 19.79 263.8 316.5 206.6 220.3 49.82 21.34 20.03 8.81 100 251.82 Phụ lục 10: Cấu trúc CO2 phận cá lẻ nằm đất Hac/1 ĐẤT HAC/1 Tuổi 26 22 18 17 15 D tb 29.9 29.58 29.82 % C02 tb 27.74 26.69 28.8 % C02 tb 23.57 22.66 % C02 tb 22.07 22.29 22.17 22.55 % C02 tb 24.13 22.01 20.16 19.93 20.24 22.82 22.68 19.32 21.08 21.19 % C02 tb Hàm lượng CO2 phận thân (kg/cây) Toàn Thân Rễ Cành 413.9 220.6 204.2 65.8 904.6 418.9 225.8 208.8 66.3 919.8 432.8 236.2 218.3 68.1 955.4 45.53 24.56 22.71 7.2 100 320.4 293.3 369.3 160.5 145.2 192.4 149.2 135 178.4 52.4 48.3 59.4 682.6 621.8 799.4 46.72 23.68 21.99 7.61 100 210.2 199.1 97.9 93.3 91.4 87.1 35.7 33.7 435.1 413.2 48.26 22.53 21.03 8.18 100 175.5 189.2 185.8 191.7 78.9 87.7 85.7 88.4 73.9 81.9 80.1 82.6 30.3 32.2 31.7 32.7 358.6 391 383.2 395.4 48.57 22.29 20.83 8.3 100 227.5 178.7 145.2 135.8 141.1 196.6 193.5 128 160.5 160.8 108 81.3 64 58.5 61.2 90.9 89.2 55 71.7 71.5 100.7 76 60 54.9 57.4 84.9 83.4 51.6 67.1 67 38.3 30.7 25.3 23.9 24.8 33.5 33 22.6 27.8 27.9 474.4 366.7 294.6 273 284.5 405.8 399.1 257.2 327.1 327.2 48.91 22.04 20.62 8.44 100 CO2 tb/cây 926.6 701.3 424.16 382.06 340.96 14 13 12 10 20.64 21.77 20.25 20.14 20.21 21.26 % C02 tb 19.77 21.18 19 19.67 20.38 20.75 % C02 tb 21.02 18.71 18.95 19.11 21.28 19.16 19.3 % C02 tb 18.86 19.49 19.57 22.51 15.67 % C02 tb 19.53 21.05 17.63 18.29 % C02 tb 152.3 173.6 145.9 145.2 143.4 164.9 67.4 78.4 64.2 64.1 62.7 74.1 63.2 73.4 60.2 60 58.8 69.3 26.49 29.89 25.44 25.31 25.09 28.48 309.4 355.3 295.7 294.6 290.1 336.8 49.17 21.84 20.45 8.54 100 140.5 164.5 131.1 144.8 151.9 154.8 62.1 74.1 57.8 64.9 67.9 68.8 58.1 69.3 54.1 60.7 63.6 64.4 24.51 28.38 22.92 25.09 26.33 26.88 285.3 336.3 265.9 295.6 309.7 315 49.11 21.88 20.48 8.53 100 164.5 128.8 134.4 129 172.2 137.3 132.4 74.6 57 59.8 56.2 79 61.7 59.5 69.8 53.4 55.9 52.7 73.8 57.7 55.7 28.31 22.48 23.37 22.66 29.47 23.8 23.58 337.2 261.7 273.4 260.6 354.4 280.4 271.2 48.97 21.96 20.55 8.52 100 119.8 129.5 132.6 189.9 77 50.8 55.5 57.3 87.4 30.6 47.7 52.1 53.7 81.7 28.8 21.28 22.87 23.33 32.42 14.14 239.5 259.9 266.9 391.5 150.6 49.59 21.52 20.18 8.72 100 131.2 156 103.9 110.7 56.5 68.8 43.4 46.3 53 64.5 40.8 43.5 23.13 27.17 18.61 19.79 263.8 316.5 206.6 220.3 49.82 21.34 20.03 8.81 100 313.66 301.28 291.28 261.67 251.82 Phụ lục 11: Cấu trúc CO2 phận cá lẻ nằm đất Fke/1 ĐẤT FKE/1 Hàm lượng CO2 phận thân (kg/cây) Tuổi 26 22 18 17 15 D tb Thân Rễ Cành 30.01 27.88 26.31 29.71 29.55 40.07 29.71 32.62 393.25 327.56 292.12 389.54 378.84 848.5 384.17 514.72 204.2 165.15 146.04 203.09 195.55 506.77 198.8 284.22 189.36 153.43 135.73 188.28 181.41 465.79 184.39 262.52 63.25 53.46 47.93 62.57 61.11 127.54 61.9 80.44 Toàn 850.06 699.6 621.82 843.48 816.92 1948.6 829.25 1141.89 %C02 tb 45.52 24.56 22.72 7.2 100 29.34 32.03 29.94 30.57 383.67 479.54 391.86 440.68 200.35 260.54 203.52 238.5 185.71 240.89 188.73 220.55 61.6 75.54 63.03 69.62 831.33 1056.5 847.14 969.35 %C02 tb 45.78 24.37 22.56 7.28 100 22.74 24.11 24.08 196.81 225.45 222.96 91.35 106.61 104.98 85.31 99.45 97.95 33.46 37.97 37.62 406.93 469.47 463.51 %C02 tb 48.15 22.61 21.1 8.14 100 20.57 20.51 157.96 162.06 71.31 74.28 66.7 69.41 27.25 27.78 323.22 333.53 %C02 tb 48.73 22.17 20.73 8.38 100 19.25 19.5 19.82 130.46 132.99 136.69 49.56 56.78 57.71 59.38 21.54 53.24 54.12 55.68 20.2 22.91 23.37 24 8.7 263.38 268.2 275.75 100 CO2 tb/cây 968.95 926.08 446.64 328.38 269.11 Phụ lục 12: Cấu trúc CO2 phận cá lẻ nằm đất Pyd/1 ĐẤT PYD/1 Tuổi D tb 18 18.38 18.59 17 15 12 10 Hàm lượng CO2 phận thân (kg/cây) Toàn Thân Rễ Cành 125.63 55.61 52.08 21.92 255.24 121.83 52.8 49.52 21.45 245.6 %C02 tb 49.41 21.65 20.28 8.66 100 19.24 17.2 18.85 17.95 132.07 106.83 129.13 109.48 57.78 45.91 56.7 46.23 54.15 43.07 53.13 43.43 23.14 18.9 22.59 19.51 267.14 214.72 261.55 218.64 %C02 tb 49.64 21.48 20.14 8.75 100 16.7 15.65 88.51 83.73 35.74 34.59 33.67 32.53 16.11 15.11 174.02 165.96 %C02 tb 50.66 20.69 19.47 9.18 100 1.589.172 15.865.663 17.383.227 16.369.427 16.444.702 76.68 76.42 99.82 82.03 86.7 30.07 29.95 41.35 32.43 35.1 28.38 28.27 38.89 30.59 33.06 14.15 14.11 17.95 15.07 15.77 149.28 148.73 198.01 160.12 170.63 %C02 tb 51 20.43 19.25 9.32 100 16.852.442 15.191.083 15.749.855 97.09 68.62 73.16 40.71 26.44 29.09 38.25 24.98 27.47 17.38 12.77 13.81 193.44 132.82 143.54 %C02 tb 50.85 20.49 19.31 9.36 100 CO2 tb/cây 250.42 240.51 169.99 165.36 156.6 Phụ lục 13: Khả hấp thụ CO2 quần thể thông ba ĐẤT Ô ĐẤT FAC/1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tuổi Diện tích 22 14.6 18 12.3 17 14.8 15 18.6 14 2.8 19.1 D tb CO2t/100m2 29.18 31.01 28.95 30.65 24.98 24.81 25.67 24.91 26.04 22.77 23.15 23.25 22.73 23.39 23.43 23.22 24.08 23.66 22.05 22.65 22.77 23.12 21.95 21.78 22.5 17.64 17.57 18.23 16.35 17.06 18.55 17.22 6427.47 7454.47 7181.05 7656.66 4790.54 4671.95 5595.66 4643.61 5311.27 4106.21 4371.15 3868.57 4491.85 3911.55 4063.6 4285.23 6305.65 4462.11 3292.98 3715.22 4861.48 4996.18 4034.15 3609.5 4220.97 2783.73 2430.39 2853.63 1973.1 2235.34 2801.54 2458.85 CO2 t tb/Ơ CO2/ (tấn/ha) CO2/diện tích (tấn) 7179.91 717.99 10482.67 5002.61 500.26 6153.2 4156.88 415.69 6152.18 4605.6 460.56 8566.42 3954.87 395.49 1107.36 2505.23 250.52 4784.98 ĐẤT HAC/1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 26 2.2 22 11.5 18 2.1 17 23.1 15 67.5 14 79.8 13 46 12 78.7 29.9 29.58 29.82 27.74 26.69 28.8 23.57 22.66 22.07 22.29 22.17 22.55 24.13 22.01 20.16 19.93 20.24 22.82 22.68 19.32 21.08 21.19 20.64 21.77 20.25 20.14 20.21 21.26 19.77 21.18 19 19.67 20.38 20.75 21.02 18.71 18.95 19.11 21.28 19.16 19.3 8141.33 7358.69 7643.11 7508.54 6217.81 7194.99 4786.2 4958.48 3586.12 4691.92 3832.39 4349.14 4269.91 3667.24 3829.24 3276.45 3130.04 3652.34 3591.71 3086.24 3597.78 3598.83 3403.43 3908.16 3548.93 3535.8 3771.05 4041.59 3137.94 2690.03 3190.89 3546.86 3716.54 3779.64 3034.51 3140.5 3281.26 2866.28 3898.94 3365.38 3525.5 7714.38 771.44 1697.16 6973.78 697.38 8019.85 4872.34 487.23 1023.19 4114.9 411.49 9505.41 3569.98 357 24097.36 3701.49 370.15 29537.9 3343.65 334.37 15380.79 3301.77 330.18 25984.91 ĐẤT FKE/1 ĐẤT PYD/1 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 18.86 2155.58 2694.45 19.49 2598.88 19.57 2935.59 22.51 3523.07 15.67 2259.15 19.53 2374.42 21.05 3481.94 17.2 2958.24 17.63 2892.86 18.29 3083.74 30.01 7650.56 27.88 6296.39 26.31 4974.58 29.71 5904.36 26 78.3 7621.55 29.55 8169.16 40.07 11691.58 29.71 8292.51 32.62 7993.24 29.34 5819.28 32.03 7395.52 22 14.3 6936.67 29.94 6777.12 30.57 7754.77 22.74 4069.3 24.11 4694.73 18 6.2 4466.38 24.08 4635.12 20.57 3232.2 17 0.5 3283.75 20.51 3335.3 19.25 2370.46 15 3.6 2422 19.5 2413.77 19.82 2481.76 18.38 2552.42 18 0.8 2627.03 18.59 2701.64 19.24 2671.35 17.2 2361.88 17 2.1 2578.82 18.85 2877.01 17.95 2405.06 16.7 2436.32 15 2.2 2379.9 15.65 2323.48 15.89 1492.83 15.87 1636.08 12 1796.65 17.38 2376.11 16.37 1601.25 16.44 1876.95 10 2.5 16.85 2321.23 1742.8 15.19 1328.23 15.75 1578.94 Tổng lượng CO2(tấn/ha) thông ba hấp thụ khu vực nghiên cứu 10 221.3 269.45 59628.22 295.82 5088.17 762.15 59676.71 693.67 9919.44 446.64 2769.16 328.38 164.19 242.2 871.92 262.7 210.16 257.88 541.55 237.99 523.58 179.66 1077.99 174.28 435.7 293400.2 Phụ lục 14: Bản đồ điểm cao độ số hóa ... chủ rừng cộng đồng sống gần rừng Chính tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng GIS việc đánh giá khả hấp thụ CO2 quần thụ rừng trồng thông ba (Pinus kesiya) công ty Lâm Ngiệp Đơn Dương, huyện Đơn. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  LÊ NGUYỄN THU HỒNG ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÁC QUẦN THỤ RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya). .. Cơ giáo bạn bè để khóa luận hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu Ứng dụng GIS việc đánh giá khả hấp thụ CO2 quần thụ rừng trồng thông ba (Pinus kesiya) công ty Lâm
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO CỦA CÁC QUẦN THỤ RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya) TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP 2 ĐƠN DƯƠNG, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG , ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO CỦA CÁC QUẦN THỤ RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya) TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP 2 ĐƠN DƯƠNG, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay