TÌM HIỂU MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở ẤP 3 XÃ HIẾU LIÊM HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI

75 36 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** HUỲNH VĂN DŨNG TÌM HIỂU MỘT SỐ HÌNH NƠNG LÂM KẾT HỢP ẤP HIẾU LIÊM HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** HUỲNH VĂN DŨNG TÌM HIỂU MỘT SỐ HÌNH NƠNG LÂM KẾT HỢP ẤP HIẾU LIÊM HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn Th.S NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 i LỜI CÁM ƠN Đề tài thực tốt đẹp, xin chân thành cám ơn đến: Bố mẹ gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho tơi có ngày hôm Ban giám hiệu trường ĐH Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, môn Nông Lâm Kết Hợp tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu Những thầy cô trường giảng dạy giúp đỡ suốt năm đại học Cô Nguyễn Thị Lan Phương trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình tơi thực đề tài Chú Vũ Đình Khiêm (trưởng ấp), Nguyễn Thành Liễu (phó hội nơng dân), anh Lê Xn Thanh (bí thư xã) toàn người dân ấp giúp đỡ nhiệt tình tơi suốt thời gian thực đề tài ấp UBND Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cữu, tĩnh Lâm Đồng tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Cuối xin cảm ơn tất người bạn góp ý, giúp đỡ để tơi hồn thành đề tài ii TĨM TẮT Đề tài: “Tìm hiểu số hình canh tác NLKH ấp Hiếu Liêm huyện Vĩnh Cữu tĩnh Đồng Nai” thực từ tháng 15/4/2011 đến 15/7/2011 Khóa luận tìm hiểu hệ thống NLKH điển hình địa phương, phân tích ưu nhược điểm hình, tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn hình canh tác đề xuất số giải pháp cải thiện biện pháp canh tác lạc hậu hệ thống NLKH địa phương Kết nghiên cứu cho thấy canh tác nông nghiệp sinh kế chủ yếu người dân ấp Tại địa phương có phương thức sử dụng đất chủ yếu sau: a) Điều + tiêu + ăn trái + chăn nuôi b) Điều + ăn trái + chăn nuôi c) Tiêu + ăn trái + chăn nuôi d) Cây ăn trái + chăn nuôi e) Điều + khoai mì f) Điều + gỗ/cây ăn trái g) Keo tràm + khoai mì h) Keo tràm + gỗ i) Điều /keo tràm + mía Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng hình canh tác NLKH bao gồm yếu tố bên ngồi bên nơng hộ: Dòng thị trường nhu cầu hội sản phẩm hình, ổn định giá hiệu kinh tế, diện tích đất canh tác, khoảng cách từ nhà đến diện tích đất canh tác, thời tiết dịch bệnh; vốn khả tiếp cận đến chương trình tính dụng người dân, kiến thức chun mơn kỹ thuật canh tác, trình độ học vấn chủ hộ/ người có vai trò định hình, quyền sử dụng đất người dân, dân di cư tập quán sản xuất iii Dựa vào thực trạng nơi nghiên cứu nhu cầu người dân, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện pháp triển hình kể iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Lược sử hình thành phát triển NLKH giới Việt Nam 2.1.1 Trên giới 2.1.2 Tại Việt Nam 2.2 Một số khái niệm NLKH 2.3 Lợi ích hệ thống NLKH 2.4 Một số nghiên cứu NLKH Việt Nam: Chương NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 11 3.1 Nội dung nghiên cứu: 11 3.2 Phương pháp nghiên cứu 11 3.3.1 Thu thập thông tin thứ cấp 11 3.3.2 Thu thập thông tin cấp 12 3.3 Giới thiệu địa điểm nghiên cứu: 12 3.3.1 Điều kiện tự nhiên: 12 3.3.1.1 Vị trí địa lý 12 3.3.1.2 Điều kiện tự nhiên 13 3.3.2 Đặc điểm kinh tế – hội 16 U v 3.3.2.1 Đặc điểm dân số lao động 16 3.3.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế 18 3.3.2.3 Đời sống dân cư : 20 3.3.2.4 Cơ sở hạ tầng: 21 3.3.2.5 Tình hình quản lý sử dụng đất : 21 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Các hệ thống nông lâm kết hợp (NLKH) địa phương : 22 4.1.1.Các hình sử dụng đất hệ thống NLKH (mơ hình NLKH): 22 4.1.1.1 Điều +tiêu+CAT+CN: 23 4.1.1.2 Điều+CAT+CN: 25 4.1.1.3 Tiêu+CAT+CN: 26 4.1.1.4 Cây ăn trái + chăn ni: 27 4.1.1.5 Điều + khoai mì: 28 4.1.1.6 Điều + gỗ/ CAT: 29 4.1.1.7 Tràm + khoai mì: 30 4.1.1.8 Tràm +cây gỗ: 31 4.1.1.9 Mía +cây gỗ: 32 4.1.2 Ưu nhược điểm hình thức sử dụng đất hình NLKH: 36 4.1.2.1 hình Điều + Tiêu +CAT +CN : 37 4.1.2.2 hình Điều+CAT + CN : 37 4.1.2.3 hình Tiêu +CAT + CN: 38 4.1.2.4 hình CAT + CN: 38 4.1.2.5 hình Điều + khoai mì: 39 4.1.2.6 hình Điều + gỗ/ CAT: 39 4.1.2.7 hình Tràm + khoai mì : 40 4.1.2.8 hình Tràm + gỗ: 40 4.1.2.9 hình Mía + gỗ: 41 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn hình canh tác NLKH : 41 4.2.1 Các yếu tố bên nơng hộ : 41 vi 4.2.1.1 Dòng thị trường nhu cầu hội sản phẩm hình: 41 4.2.1.2 Sự ổn định giá hiệu kinh tế: 42 4.2.1.3 Diện tích đất canh tác : 43 4.2.1.4 Khoảng cách từ nhà đến diện tích đất canh tác : 44 4.2.1.5.Thời tiết dịch bệnh: 44 4.2.2 Các yếu tố bên nông hộ: 45 4.2.2.1.Vốn tiếp cận tới chương trình tính dụng người dân: 45 4.2.2.2.Kiến thức chuyên môn kỹ thuật canh tác người dân: 47 4.2.2.3.Trình độ học vấn chủ hộ/người có vai trò định hình: 48 4.2.2.4 Quyền sử dụng đất người dân: 49 4.2.2.5 Dân di cư tập quán sản suất người dân: 49 4.3 Những hạn chế biện pháp canh tác hệ thống NLKH địa phương số biện pháp để cải thiện chúng : 50 4.3.1 Những hạn chế biện pháp canh tác hệ thống NLKH địa phương : 50 4.3.2 Một số giải pháp để cải thiện biện pháp canh tác lạc hậu hệ thống NLKH địa phương : 51 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.1.1 Các hệ thống NLKH địa phương 54 5.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn hình canh tác NLKH 55 5.2 Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 59 vii DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 3.1: Tình trạng cư trú địa bàn Hiếu Liêm 16 Bảng 3.2: Thành phần dân tộc thiểu số Hiếu Liêm 17 Bảng 3.3: Tình trạng cư trú theo ấp địa bàn Hiếu Liêm .17 Bảng 3.4: Hiện trạng sản xuất nông nghiệp năm 2010 19 Bảng 4.1: Các hình canh tác NLKH ấp 22 Bảng 4.4: Tần số hệ thống sử dụng đất diện tích đất canh tác 43 Bảng 4.5: Tần số hệ thống sử dụng đất khoảng cách từ nhà đến diện tích đất canh tác 44 Bảng 4.6: Khả vốn tiếp cận tới chương trình tín dụng người dân 45 Bảng 4.7: Kiến thức chuyên môn kỹ thuật người dân 47 Bảng 4.8: Trình độ học vấn chủ hộ/người định hình .48 viii DANH MỤC CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 3.1: Bản đồ vị trí 13 Hình 4.1: hình điều + tiêu + ăn trái (mít, chuối, xồi) + cỏ 24 Hình 4.2: hình điều + ăn trái (mít,chuối, ) + cỏ 26 Hình 4.3: hình tiêu + ăn trái (chuối, mít, xồi,…) + cỏ 27 Hình 4.4: hình ăn trái (chuối, cam, xồi, mít, ) + cỏ 28 Hình 4.5: hình điều + khoai mì 29 Hình 4.6: hình điều + gỗ/cây ăn trái .30 Hình 4.7: hình keo tràm + khoai mì 31 Hình 4.8: Keo tràm + gỗ 32 Hình 4.9: hình mía + gỗ 33 Hình 4.10: hình tre + ăn trái 34 Hình 4.11: Tiêu + cà phê + ăn trái + cỏ .35 Hình 4.11: hình chun canh cam, qt 36 ix 4.3 Những hạn chế biện pháp canh tác hệ thống NLKH địa phương số biện pháp để cải thiện chúng : 4.3.1 Những hạn chế biện pháp canh tác hệ thống NLKH địa phương : Căn vào kết phân tích SWOT mục 4.1.2 yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn hình NLKH mục 4.3, kết luận số hạn chế biện pháp canh tác hệ thống NLKH địa phương : - hình 4.1.1.1 4.1.1.3, bố trí trồng với mật độ dày dễ gây bệnh cho tiêu, đặc biệt trồng kế bên dễ phát sinh bệnh - Những điều hình 4.1.1.1 4.1.1.2 đa số điều già cỗi để lại hình canh tác trước, giống thường không chọn lọc chu đáo suất thường không cao - Việc bố trí trồng mà chủ yếu ăn trái thường theo cảm tính (kinh nghiệm thân chính) theo xu hướng thị trường Người dân cảm thấy trồng đem lại suất tận dụng tối đa diện tích đất - Những hình có ăn thường diện tích đất canh tác hạn hẹp, người dân có muốn mở rộng quy sản suất khó - Giống khoai mì trồng đại trà giống mì Cút 94 (KM 94) năm gần liên tục bị mắt bệnh, ảnh hưởng lớn đến suất - Đất canh tác hình 4.1.1.5, 4.1.1.6,4.1.1.7, thường xa nhà đa số nằm vùng lõi khu bảo tồn Những diện tích đất Khu bảo tồn thu hồi lại theo dạng lý hợp đồng 01, người dân chưa an tâm để sản suất trình canh tác họ tâm đến việc phục hồi nâng cao độ phì đất làm cho đất canh tác ngày xấu đi, suất đất ngày giảm 50 - Đất sản xuất người dân ấp nói riêng Hiếu Liêm nói chung giảm KBT thu hồi đất sản xuất vùng lõi đồng thời phải bố trí lại đất sản xuất cho hộ di dân ấp (vùng lõi) Để khắc phục điều này, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện biện pháp canh tác lạc hậu kể trên, vừa cải thiện thu nhập cho người dân vừa tăng cường tác dụng phòng hộ hỗ trợ với cánh rừng đầu nguồn đập thủy điện Trị An 4.3.2 Một số giải pháp để cải thiện biện pháp canh tác lạc hậu hệ thống NLKH địa phương : Trong hình có trồng tiêu canh tác phải đặc biệt ý cách bố trí cho vừa tận dụng hết không gian sinh trưởng vừa không làm ảnh hưởng đến khả sinh trưởng trồng Cơng tác theo dõi phòng trừ sâu bệnh cho trồng phải ý, phải kịp thời pháp sâu bệnh có biện pháp phòng trừ cho hợp lý, chủ yếu phải tuân theo phương pháp bốn đúng, là: thuốc, thời gian, liều lượng kỹ thuật Những điều trụ lại từ hệ thống canh tác trước, già cỗi cho suất thấp nên loại bỏ thay vào giống điều suất cao giống trồng khác cho suất cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng Vì việc bố trí trồng chủ yếu theo kinh nghiệm thân theo xu hướng thị trường chính, nên nhà nước cần phải tiên phong công tác cung cấp thơng tin, giá tình hình tiêu thụ sản phẩm NLKH cho người dân biết phải có sách hỗ trợ giá cho nơng dân mùa Mặt khác cần phát huy vai trò hoạt động khuyến nơng, tăng cường công tác tuyên truyền tập huấn cho người dân Tuy lớp học khuyến nơng mang tính lý thuyết qua lớp học người dân hiểu biết hơn, tích lũy kinh nghiệm nhiều áp dụng để phát triển hệ thống vườn nhà Bên cạnh đội ngũ cán khuyến nơng cần phải có kiến thức sâu rộng chuyên môn lý thuyết lẫn thực hành, hiểu tâm lý người dân, nhằm tạo 51 gần gũi tin tưởng người dân Điều dẫn dắt người dân đến với quy trình sản suất tiến bộ, phát triển nông nghiệp bền vững Đối với hình có ăn trái diện tích đất canh tác người dân áp dụng hình xen canh Vừa lấy ngắn ni dài vừa tận dụng tối đa diện tích đất canh tác vừa đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Những diện tích đất trống người dân trồng thêm cỏ để chăn ni nai Đây hình nhiều hộ dân ấp áp dụng thực tế chứng minh tính thích nghi hiệu kinh tế nó.Với hình mà diện tích đất canh tác từ trở lên (>0.5ha) thu nhập từ hình hộ gia đình chủ yếu tất nhiên đủ trang trãi Nhưng hình với diện tích đất canh tác nhỏ thu nhập từ hình mang lại thường thứ yếu Họ thường có thêm nguồn thu nhập từ hình canh tác khác (những hình thường cách xa nhà ở), hay kèm thêm buôn bán dịch vụ Bên cạnh trạng sử dụng đất tới toàn đất đai giao cho quản lý, diện tích đất canh tác nằm vùng lõi khu bảo tồn bị thu hồi lại, diện tích đất canh tác hộ thu nhập họ Chính hình với diện tích đất canh tác hạn chế, bố trí trồng hợp lý vừa tận dụng diện tích đất canh tác vừa đem lại thu nhập đáng kể cho người dân cần ý nhân rộng phục vụ cho sản xuất người dân sau hình canh tác khoai mì địa phương tỏ hình mang lại hiệu kinh tế đáng kể cho người dân Với tình hình giống mì trồng đại trà địa phương giống mì Cút 94 (KM 94) bị bệnh xì mủ trầm trọng ảnh hưởng lớn đến suất Trong thời gian tới, đất chưa bị Khu bảo tồn thu hồi lại cần tìm giống mì thay cho giống mì cũ để đảm bảo cho người dân an tâm sản xuất Khi đất đai giao cho quản lý, diện tích đất canh tác lại mì chọn để bố trí xen canh vào diện tích đất có lâu năm Vừa lấy ngắn ni dài vừa tận dụng tối đa diện tích đất canh tác, đỡ công làm cỏ dại, … 52 Với hộ dân có đất nằm Khu bảo tồn, thuộc diện phải lý hợp đồng cần phải tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tác dụng phòng hộ rừng đầu nguồn đập thủy điện Trị An Khơng có vai trò quan trọng mơi trường bảo tồn thiên nhiên, mà hệ sinh thái rừng tiêu biểu cho tỉnh Đồng Nai, lưu vực sông Đồng Nai cho vùng Đơng Nam Bộ đồng thời điều hòa nguồn nước cho nhà máy điện Trị An Khi thấy ý nghĩa to lớn tác dụng phòng hộ sinh thái Khu bảo tồn người dân tự có ý thức với diện tích đất canh tác Có thể hộ có ý thức bảo tồn đất tốt hơn, quan tâm đến việc cải tạo độ phì đất Khơng có lợi cho việc canh tác mà có ý nghĩa cho mơi trường sau Với điều kiện đề tài nhận thấy hìnhtính khả thi hìnhkết hợp cơng nghiệp, CAT chăn nuôi (điều + tiêu + ăn trái + chăn nuôi, tiêu + ăn trái + chăn nuôi, ăn trái + chăn nuôi,…) Theo kế hoạch sử dụng đất tới đất đai giao cho quản lý, diện tích đất canh tác thật người dân bị thu hẹp, hình canh tác lý tưởng Bên cạnh thị trường đầu cho loại nông sản từ hình rộng mở, đặc biệt điều, tiêu khoai mì Với diện tích đất canh tác vừa phải (< 0,5 ha) người dân vừa bố trí ăn trái vừa trồng thêm cỏ để chăn ni nai, với diện tích lớn bố trí thêm vào điều hay tiêu,… vừa tận dụng hết không gian sinh trưởng trồng vừa mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân góp phần ổn định sống họ 53 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Các hệ thống NLKH địa phương Theo kết điều tra vấn 50 hộ ấp Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cữu, tĩnh Đồng Nai có tất hệ thống sử dụng đất theo phương thức NLKH chủ yếu Cụ thể sau: Điều + tiêu + ăn trái + chăn nuôi Điều +cây ăn trái + chăn nuôi Tiêu + ăn trái + chăn nuôi Cây ăn trái + chăn ni Điều + mì Điều + gỗ/cây ăn trái Keo tràm + mì Keo tràm + gỗ Mía + gỗ Trong hình hình có tiêu ăn trái hay chăn ni thường bố trí gần nhà với diện tích canh tác thường khơng lớn (biến thiên khoảng từ 0,06-0,7ha ) Các hình có keo lai tràm hay khoai mì ngược lại thường nằm cách xa nhà với diện tích canh tác thường >1ha phần lớn diện tích lại nằm vùng lõi Khu bảo tồn nên bị Khu bảo tồn thu hồi lại theo diện lý hợp đồng 01 Tại ấp hộ sở hữu từ 1-3 mảnh đất khác để canh tác nên hộ có từ 1-3 hình canh tác khác làm cho hình canh tác đa dạng 54 5.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn hình canh tác NLKH Có nhiều yếu tố nông hộ ảnh hưởng đến việc lựa chọn hình canh tác NLKH đề tài tập trung nghiên cứu hai nhóm yếu tố chính: Yếu tố bên ngồi nơng hộ yếu tố bên nơng hộ * Nhóm yếu tố bên ngồi nơng hộ: - Dòng thị trường nhu cầu hội sản phẩm hình có ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn giống trồng vật ni hình canh tác NLKH ấp - Sự ổn định giá hiệu kinh tế nhân tố định ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn hình - Diện tích đất canh tác - Khoảng cách từ nhà đến diện tích đất canh tác - Thời tiết dịch bệnh * Nhóm yếu tố bên nông hộ: - Vốn khả tiếp cận đến chương trình tín dụng người dân - Kiến thức chuyên môn kỹ thuật canh tác người dân - Trình độ học vấn chủ hộ/ người có vai trò định hình - Quyền sử dụng đất người dân - Dân di cư tập quán sản suất * Giải pháp: - Với hình có tiêu cơng tác theo dõi phòng trừ sâu bệnh hại quan trọng Phải kịp thời phát bệnh sớm để đề phương pháp phòng trừ cho phù hợp, chủ yếu theo phương pháp bốn đúng: lúc, thuốc, liều lượng kỹ thuật - Tái bố trí lại cấu trồng hình có điều mà điều già cỗi không cho xuất - Áp dụng hình xen canh diện tích canh tác có cơng nghiệp ăn trái 55 - Cần phát huy vai trò hoạt động khuyến nơng, tăng cường công tác tuyên truyền tập huấn cho người dân Bên cạnh cần tuyên truyền cho người dân hiểu rỏ tác dụng phòng hộ rừng đầu nguồn đập thủy điện Trị An 5.2 Kiến nghị - Khu bảo tồn cần sớm lý hợp đồng để người dân an tâm sản suất, cần có sánh bồi thường phù hợp tài sản đất canh tác người dân - Nhà nước hỗ trợ ban đầu để xây dựng hình sản xuất, vốn lẫn vật tư, cần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân việc tiếp cận nguồn vốn, lượng vốn vay, lãi xuất thời gian hoàn vốn Hệ thống tín dụng cần phải linh hoạt hơn, đơn giản hóa thủ tục vay vốn - Trạm khuyến nơng cần trọng phổ biến kiến thức kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu hình, (thành cơng) góp phần khuyến khích nơng hộ mở rộng phạm vi áp dụng hình Khi thiết kế chương trình tập huấn, cần trọng đến khía cạnh thị trường, giống cây, vườn ươm - Thông tin thị trường nhân tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến người dân việc áp dụng hình canh tác địa bàn nghiên cứu Do đó, trạm khuyến nông cần phải kết hợp với Sở Thương mại tỉnh nhằm cung cấp thông tin kịp thời giá sản phẩm, cung cầu loại sản phẩm, khả xuất để người dân biết để họ an tâm sản xuất 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Sở cộng sự, 2002 Bài giảng Nông lâm kết hợp Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Sách lưu hành nội Bùi Việt Hải, 2007 Phương pháp nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa cộng đồng: Nghiên cứu có tham gia Nhà xuất Nơng Nghiệp Giáo trình giảng dạy mơn “Nơng Lâm Kết Hợp” thầy Đặng Hải Phương Giáo trình giảng dạy môn “Bảo tồn đất nước” cô Nguyễn Thị Kim Tài Bùi Việt Hải – Nguyễn Minh Cảnh, 2008 Giáo trình: Thống kê Lâm Nghiệp Tài liệu hướng dẫn thực hành máy vi tính Khoa Lâm Nghiệp, Trường ĐH NL TP.HCM ThS.Võ Văn Thoan, ThS.Nguyễn Quốc Bình, 2008 Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu trường Khoa Lâm Nghiệp, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Sách lưu hành nội Ngô Diệu Quyên, 2008 Tìm hiểu yếu tố có ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống nông lâm kết hợp người dân thôn Tân Tiến, Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Lâm nghiệp Thư viện trường Đại học Nơng Lâm Tp.HCM Lê Thị Thủy, 2009 Tìm hiểu số kỹ thuật chống xói mòn đất kiểu canh tác nông lâm kết hợp người dân địa phương thôn Kiến Thành, huyện ĐăkR’Lấp, tỉnh Đăk Nông Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Lâm Nghiệp, Trường ĐH NL TP.HCM Dương Văn Nam, 2009 Nghiên cứu q trình hình thành phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả lan rộng hình Nơng Lâm Kết Hợp thơn 1, thơn 2, Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Lâm Nghiệp, Trường ĐH NL TP.HCM 10 Dương Thị Kim Hồng, 2010 Đánh giá hiệu hệ thống Nông Lâm Kết Hợp Xuân Tân, thị Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Lâm nghiệp, Trường ĐH NL TP.HCM 11 Bích Nguyễn Quốc Dương, 2010 Các kiểu vườn hộ Phong Phú huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Lâm nghiệp, Trường ĐH NL TP.HCM 57 12 Võ Đình Thơm, 2010 Tìm hiểu đa dạng trồng vườn hộ thơn Xn n, Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Lâm nghiệp, Trường ĐH NL TP.HCM 13 hình NLKH dạng thức cảnh quan công tác viên mạng lưới NLKH Th.s Đặng Hải Phương khoa Lâm Nghiệp trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 14 Báo cáo Thuyết minh Dự án xếp ổn định dân cư Hiếu Liêmhuyện Vĩnh Cửutỉnh Đồng Nai tháng 12 năm 2010 58 PHỤ LỤC CÁC CÂU HỎI SỬ DỤNG TRONG PHỎNG VẤN CÁN BỘ ẤP ấp đời sống người dân ấp nào? Ấp có hộ số ấp ? Các hộ ấp chủ yếu sống nghề ? Ấp có hộ hộ nghèo ? Trong hộ gia đình giả hộ nơng dân tiên tiến biết áp dụng tiến khoa học kỷ thuật ? ấp trung bình hộ sở hửu đất ? (tổng DT chia cho số hộ) ấp trồng loại gì,cả lâm nghiệp nông nghiệp ? Người dân có phối hợp trồng với khơng độc canh loại ? Trước người dân có trồng thêm loại mà không hợp nên không trồng khơng ? 10 Người dân có ni thêm gia súc hay gia cầm để cải thiện thêm thu nhập không ạ? 11 Đất canh tác ấp có tốt khơng ?Đất đất dốc hay phẳng ? 12 Trên loại đất người dân thường canh tác loại ? 13 Thời tiết khí hậu có thuận lợi cho việc canh tác người dân không ? 14 Nơi canh tác người dân có gần nhà khơng ?Đi tới nơi? 15 Nhà nước có hỗ trợ cho ấp kỷ thuật canh tác hay vốn khơng ? 16 Các sách có ưu tiên nhắm tới đối tượng khơng?Và đối tượng ? 59 PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN Tên người vấn:………………………………………… Tên chủ hộ:…………………………………………………… Dân tộc:……………………………………………………… 1/.Gia đình định canh ? ………………………………………………………………………………… 2/ Gia đình có mảnh rẩy ạ?Tổng diện tích ? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3/.Đất canh tác nhà có tốt khơng bác,có xa khơng bác ? 1.Tốt 2.Trung bình 3.Xấu Có xa khơng……………………………………………………………………… 4/ Trong vườn(rẩy) Bác trồng loại ? Cây ăn trái:…………………………………………………………………… Cây công nghiệp:……………………………………………………………… Cây lương thực:…………………………………………………………… Cây gỗ: ………………………………………………………………………… Khác………………………………………………………………………… 5/.Nhà ta có ni thêm để tận dụng nguồn thức ăn cải thiện thêm thu nhập không bác ? 6/ Các loại trồng vật ni kể có đặc điểm cần ý chăm sóc khơng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 60 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 7/.Ý tưởng hình thành hình canh tác xuất phát từ ? 1.Từ người thân (……………… ) 2.Từ lớp khuyến nông 3.Khác………………………………………………………………………… Vì gia đình ta lại áp dụng hình ………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 8/.Mơ hình bắt đầu hình thành từ năm ? ……………………………………………………………………………… 9/.Việc phối hợp loại trồng/vật ni với bác nói có thuận lợi khó khăn khơng ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 10/.Điều kiện thời tiết có thuận lợi cho canh tác khơng bác ? 1.Có 2.Khơng Đó gì: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11/ Trước nhà trồng loại khác khơng, có lý mà Bác khơng trồng nữa? 1.Khơng 2.Có 61 Lýdo:……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… …….………………………………………………………………………… 12/.Các sản phẩm thu nhà bác thường bán đâu ? 1.Chợ 2.Các chủ buôn 3.Các cơng ty 4.Nơi khác(…………………………) 13/.Điểm thuận lợi khó khăn bán nơi ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 14/.Từ hình canh tác năm mang lại cho gia đình ta thu nhập khoảng bao nhiêu(nếu nêu rỏ khoảng đó) ? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 15/.Để đầu tư cho sản xuất gia đình phải đầu tư năm (nếu nêu rỏ khoảng)? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 16/.Ngồi làm nơng gia đình ta có thêm nguồn thu nhập khác nửa không? 1.Làm thuê 2.Buôn bán 62 3.Khác………………… 17/.Gia đình có biết sách hỗ trợ cho nơng lâm nghiệp nhà nước địa phương khơng? 1.Khơng biết 2.Biết rõ 3.Khơng rõ Các sách: …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 18/.Gia đình ta có tất thành viên ? Trình độ học vấn thành viên ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19/.Trong gia đình sẻ giử vai trò định việc lựa chọn giống trồng,vật nuôi ? 1.Vợ 2.Chồng 4.Các cụ già 3.Các 5.Cả chồng vợ 6.Tất 20/.Gần gia đình có vây vốn để đầu tư thêm cho sản xuất khơng?Nếu có từ nguồn ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 21/.Những hiểu biết kỷ thuật trồng chăm sóc loại trồng- vật ni gia đình ta có đâu ? 1.Tự học hỏi lẫn 2.Sách vỡ 3.Kinh nghiệm thân 4.Các lớp học khuyến nơng 63 22/.Ở trung tâm khuyến nơng có thường xuyên mở lớp tập huấn kĩ thuật trồng chăm sóc lồi trồng vật ni khơng ? 1.Thường xun 2.Thỉnh thoảng 3.Khơng Gia đình ta có thường xun tham gia lớp khơng ? 23/.Ở tổ chúc có ảnh hưởng người dân (cho điểm với than điểm 10)? Chính quyền Chính quyền thơn Hội nơng dân Hội phụ nữ Hội cựu chiến binh Ban quản lý rừng Phòng nông nghiệp 24/ Sau lý hợp đồng 01, đất canh tác lại ít, gia đình có kế hoạch sản xuất nào? (Cây trồng, vật ni, bố trí sản xuất ) 64 ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** HUỲNH VĂN DŨNG TÌM HIỂU MỘT SỐ MƠ HÌNH NƠNG LÂM KẾT HỢP Ở ẤP XÃ HIẾU LIÊM HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN... nhiên: 12 3. 3.1.1 Vị trí địa lý 12 3. 3.1.2 Điều kiện tự nhiên 13 3 .3. 2 Đặc điểm kinh tế – xã hội 16 U v 3. 3.2.1 Đặc điểm dân số lao động 16 3. 3.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế 18 3. 3.2 .3 Đời sống... Bảng 3. 1: Tình trạng cư trú địa bàn xã Hiếu Liêm 16 Bảng 3. 2: Thành phần dân tộc thiểu số xã Hiếu Liêm 17 Bảng 3. 3: Tình trạng cư trú theo ấp địa bàn xã Hiếu Liêm .17 Bảng 3. 4: Hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở ẤP 3 XÃ HIẾU LIÊM HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI , TÌM HIỂU MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở ẤP 3 XÃ HIẾU LIÊM HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay