Đề thi học kỳ 2 môn địa lý lớp 6 năm học 2018

6 55 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:34

Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN : ĐỊA LÍ Thời gian: 60 phút I Mục đích đề kiểm tra: 1- Kiến thức: - Chủ đề : Các thành phần tự nhiên Trái Đất Lớp vỏ khí: + Xác định đai khí áp bề mặt Trái Đất + Biết tầng lớp vỏ khí đặc điểm tầng + Trình bày giới hạn đặc điểm đới khí hậu Trái Đất Lớp nước: +Trình bày khái niệm sông, hệ thống sông biết số hệ thống sơng lớn nước ta + Giải thích độ muối nước biển đại dương khác nhau.Trình bày vận động sóng thủy triều nêu nguyên nhân sinh hai tượng Lớp đất lớp vỏ sinh vật: + Trình bày khái niệm lớp vỏ sinh vật, ảnh hưởng nhân tố tự nhiên người đến phân bố thực vật động vật Trái Đất 2- Kĩ năng: + Nhận xét, vẽ biểu đồ thành phần khơng khí + Nhận xét đai khí áp loại gió II Hình thức đề kiểm tra: Tự luận III Ma trận đề kiểm tra : Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Chủ đề : Các thành phần tự nhiên Trái Đất Nội dung : Lớp vỏ khí Nội dung : Lớp nước - Trình bày khái niệm sông; hệ thống sông; phụ lưu, chi lưu - Biết người coảnh hưởng đến phân bố thực vật động vật Trái Đất Số câu: Số điểm: 10 Tỉ lệ 100 % Định hướng phát triển lực Số câu: Số điểm: - Trình bày giới hạn đặc điểm đới khí hậu Trái Đất - Giải thích độ muối biển đại dương khác nhau.Trình bày vận động sóng thủy triều nêu nguyên nhân sinh hai tượng Số câu: Số điểm: Xác định đai khí áp gió bề mặt Trái Đất Số câu: Số điểm: - Năng lực chung:năng lực tính tốn, lực tự học; lực giải vấn đề; lực giao tiếp; lực hợp tác; lực sử dụng CNTT; lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt: lực tư t ng hợp theo lãnh th ; lực sử dụng đồ; lực sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, lát c t Tổng số câu: Số câu: Tổng số Số điểm: điểm:10 Tỉ lệ 30 % Tỉ lệ 100 % Số câu: Số điểm: Tỉ lệ 40 % Số câu: Số điểm: Tỉ lệ 30 % IV Đề kiểm tra: ĐỀ Câu : (3,0 điểm) Hãy ghi đầy đủ đai áp thấp khí áp cao; loại gió vào hình vẽ (Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, đai khí áp gì, nằm vĩ tuyến nào; A, B, C gió gì) 900 C 600 B 300 A 00 A 300 B 600 C 900 7 Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Các đai khí áp Trái Đất Câu : (4,0 điểm) Nêu đặc điểm đới khí hậu Trái Đất (về vị trí, nhiệt độ, gió, lượng mưa) Câu : (3,0 điểm) Hãy cho biết sông? Hệ thống sông? Phụ lưu, chi lưu? ĐỀ Câu 1: (4,0 điểm) a) Vì độ muối nước biển đại dương không giống nhau? b) Dòng biển gì? Ngun nhân sinh dòng biển? Các dòng biển có ảnh hưởng khí hậu nơi chúng qua? Câu 2: (3,0 điểm) Con người có4 tác động đến phân bố thực, động vật Trái Đất? Câu 3: (3.0 điểm) Hãy ghi đầy đủ đai áp thấp khí áp cao; loại gió vào hình vẽ (Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, đai khí áp gì, nằm vĩ tuyến nào; A, B, C gió gì) 900 C 600 B 300 A 00 A 300 B 600 900 Các đai khí áp Trái Đất 7 Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt ĐỀ Câu (3,0 điểm) (4,0 điểm) (3,0 điểm https://giasudaykem.com.vn/ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN : ĐỊA LÍ Nội dung * Ghi đai khí áp: - Các đai khí áp thấp: nằm vĩ tuyến 0o , 60o B N - Các đai khí áp cao: nằm vĩ tuyến 30o B N, 90o B N * Các loại gió: - A : gió Tín phong - B: gió Tây ơn đới - C: gió Đơng cực - Đới nóng ( Nhiệt đới ) + Vị trí: Từ chí tuyến B c đến chí tuyến Nam + Nhiệt độ: nóng quanh năm + Gió th i thường xuyên: Tín phong + Lượng mưa trung bình năm: 1000 2000mm - Hai đới ơn hồ (Ơn đới) + Vị trí: Từ chí tuyến  vòng cực + Nhiệt độ: trung bình + Gió th i thường xuyên : Tây ôn đới + Lượng mưa trung bình năm: 500 1000mm - Hai đới lạnh ( Hàn đới ) +Vị trí: Từ vòng cực  cực + Nhiệt độ: lạnh quanh năm + Gió th i thường xuyên: Đông cực + Lượng mưa trung bình năm: > 500mm - Sơng dòng chảy thường xuyên tương đối n định bề mặt lục địa - Dòng sơng với phụ lưu chi lưu hợp lại với tạo thành hệ thống sông - Phụ lưu: sông đ nước vào sông - Chi lưu: sơng làm nhiệm vụ nước cho sơng Điểm 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt ĐỀ Câu (4,0 điểm) (3,0 điểm) (3,0 điểm) https://giasudaykem.com.vn/ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN : ĐỊA LÍ Nội dung a Độ muối nước biển đại dương không giống tùy thuộc vào nguồn nước sơng chảy vào nhiều hay độ bốc lớn hay nhỏ b Dòng biển tượng chuyển động lớp nước biển mặt, tạo thành dòng chảy biển đại dương - Nguyên nhân sinh dòng biển chủ yếu loại gió th i thường xun Trái Đất Tín phong, gió Tây ôn đới… - Ảnh hưởng dòng biển tới khí hậu: Nơi có dòng biển nóng chảy qua có nhiệt độ cao mưa nhiều hơn; nơi có dòng biển lạnh chảy qua nhiệt độ thấp hơn, mưa vùng vĩ độ Ảnh hưởng người tới phân bố thực vật động vật Trái Đất: - Ảnh hưởng tích cực: Con người mở rộng phạm vi phân bố thực vật động vật cách mang giống trồng, vật nuôi từ nơi đến nơi khác - Ảnh hưởng tiêu cực: Con nhười thu hẹp nơi sinh sống nhiều loài động, thực vật; việc khai thác rừng bừa bãi làm cho nhiều loài động vật nơi cư trú * Ghi đai khí áp: - Các đai khí áp thấp: nằm vĩ tuyến 0o , 60o B N - Các đai khí áp cao: nằm vĩ tuyến 30o B N, 90o B N * Các loại gió: - A : gió Tín phong - B: gió Tây - C: gió Đơng cực Điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ... 0,5 0,5 Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt ĐỀ Câu (4,0 điểm) (3,0 điểm) (3,0 điểm) https://giasudaykem.com.vn/ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20 17 - 20 18 MÔN : ĐỊA LÍ Nội dung a Độ muối nước biển... https://giasudaykem.com.vn/ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20 17 - 20 18 MƠN : ĐỊA LÍ Nội dung * Ghi đai khí áp: - Các đai khí áp thấp: nằm vĩ tuyến 0o , 60 o B N - Các đai khí áp cao: nằm vĩ tuyến... lệ 30 % IV Đề kiểm tra: ĐỀ Câu : (3,0 điểm) Hãy ghi đầy đủ đai áp thấp khí áp cao; loại gió vào hình vẽ (Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, đai khí áp gì, nằm vĩ tuyến nào; A, B, C gió gì) 900 C 60 0 B 300 A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kỳ 2 môn địa lý lớp 6 năm học 2018 , Đề thi học kỳ 2 môn địa lý lớp 6 năm học 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay