Tài liệu môn tin học lớp 9, ôn thi học kì 2 lớp 9 môn tin học

19 28 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:25

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Tin học Thời gian làm bài: 45 phút; (Gồm: 10 câu trắc nghiệm; câu tự luận) Đề số I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Câu 1: Để điều khiển việc chuyển trang chiếu, lựa chọn Automatically after có tác dụng gì? A Khơng có tác dụng C Tự động chuyển trang khoảng thời gian; B Cài đặt âm thanh; D Chỉ chuyển trang nháy chuột; Câu 2: Em thực thao tác với hình ảnh chèn vào trang chiếu A Thay đổi kích thước hình ảnh C Thay đổi thứ tự hình ảnh Câu 3: Để tạo hiệu ứng chuyển trang ta vào? A Slide Show\Custom Animation C Slide Show\Animation Schemes Câu 4: Để Chọn màu cho trang chiếu ta vào: A Insert\Background B Edit\Background B Thay đổi vị trí hình ảnh D Cả ba thao tác nói B Slide Show\Slide Transition D Slide Show\Animation Transition C Format\Background Câu 5: Cách mở mẫu trình chiếu (Slide Design…) A Format\Slide Design… C View\Slide Design… D File\Background B Tools\Slide Design… D Insert\Slide Design… Câu 6: Tên phần mềm sau phần mềm trình chiếu? A Microsoft Word C Microsoft Excel B Beneton Movie GIF D Microsoft PowerPoint Câu 7: Khi làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu soạn thảo, ta vào: A Tools\View Show C Slide Show\View Show B File\View Show D Window\View Show Câu 8: Phần mềm sau có chức tạo ảnh động? Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Kompozer; B Microsoft PowerPoint; C M icrosoft Paint; D Benenton Movie GIF Câu 9: Để trình diễn Slide PowerPoint, ta nhấn: A Phím F10 B Phím F5 A B C Phím F1 D Phím F3 Câu 10: Biểu tượng sau có tác dụng hiển thị trình chiếu chế độ xếp: C D II PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) Câu (1,5đ) Ta nhập đối tượng làm nội dung cho trang chiếu? Câu (2,0đ) Nêu bước cần thực để chèn hình ảnh vào trang chiếu? Câu (1,5đ) a/ Đa phương tiện gì? b/ Nêu ba ứng dụng tiêu biểu đa phương tiện sống? - Hết - ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 1: I Phần trắc nghiệm: Câu Đáp án Câu Đáp án C D A C B D C B A 10 A Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt II Phần tự luận Câu (1,5đ) (2đ) https://giasudaykem.com.vn Nội dung - Văn 0,5 - Các tệp âm thanh, đoạn phim… 0,5 - Hình ảnh, biểu đồ - Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào - Chọn lệnh InsertPictureFrom File - Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh Look in - Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết nháy Insert a Đa phương tiện (multimedia) kết hợp thông tin từ nhiều dạng thông tin khác thơng tin thể cách đồng thời (1,5đ) Điểm b Trong nhà trường: Giáo viên sử dụng đa phương tiện để minh họa cho giảng, học sinh sử dụng đa phương tiện để học tập - Trong y học: Sử dụng đa phương tiện để mổ nội soi, chữa bệnh máy tính - Trong thương mại: Dùng đa phương tiện để quảng cáo, mua bán trực tuyến,… 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Tin học Thời gian làm bài: 45 phút; (Gồm: 25 câu trắc nghiệm) Đề số Câu 1: Thông tin không đa phương tiện A Em vừa đọc thơ vừa soạn thảo văn máy tính vừa nghe nhạc B Em đọc truyện tranh C Em thi IOE trực tuyến D Em xem tivi Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 2: Ta gọi nội dung trang chiếu là: A Hình ảnh, phim B Âm C Đối tượng Câu 3: Hãy chọn câu trả lời sai câu sau: D Văn A Ảnh động bao gồm số ảnh tĩnh ghép lại thể theo thứ tự thời gian hình B Phim quay máy ảnh thuật số dạng ảnh động C Khi hiển thị ảnh động hình máy tính ta nhìn thấy hình chuyển động D Ảnh động ảnh chụp lại cảnh hoạt động người vật Câu 4: Em ch n h nh ảnh vào t ang chiếu A Format Font ng cách B Insert Text box C Edit Select All D Insert Picture From file… Câu 5: Chọn câu sai: Khi tạo nội dung cho trang chiếu cần tránh A Các lỗi tả C Quá nhiều nội dung trang chiếu B Màu màu chữ khó phân biệt D Chèn ba hình ảnh trang chiếu Câu 6: Trên giao diện phần mềm tạo ảnh động, Delay 200 có nghĩa A Thời gian xuất khung hình giây B Thời gian xuất khung hình phút C Thời gian xuất khung hình 200 giây D Thời gian hoàn thành ảnh động giây Câu 7: Muốn trình chiếu trình chiếu ta dùng phím: A F1 B F3 C F5 Câu 8: Trong phần mềm tạo ảnh động, nút lệnh để di chuyển khung hình A B C Câu 9: Để cài đặt hiệu ứng cho đối tượng em chọn A Slide Show – Slide Transition B Slide Show – Setup Show - C Slide Show – Custom Animation D View – Custom Animation - D F7 D Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 10: Cách mở mẫu trình chiếu (Slide Design…) A Nháy nút Design công cụ C Format Slide Design… B View Slide Design… D Cả A C Câu 11: Cách không chèn thêm trang chiếu A Nháy phải chuột vào biểu tượng trang chiếuNew Slide B InsertChart C Ctrl + M D InsertNew Slide Câu 12: Khi tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, với hiệu ứng ta tùy chọn mục sau A Âm kèm hình ảnh xuất C Thời điểm xuất âm kèm B Thời điểm xuất D Thời điểm xuất hình ảnh xuất Câu 13: Trong phần mềm đây, phần mềm có chức tạo ảnh động? A Beneton Movie GIF C Kompozer B PowerPoin D Audacity Câu 14: Trong phần mềm tạo ảnh động, nút lệnh để thêm khung hình trống vào t ước khung h nh chọn A Insert frame (s) B Insert blank frame (s) C Add frame (s) D Add blank frame (s) Câu 15: Để chèn âm thanh, phim ảnh vào trang chiếu ta thực A InsertMovies and Sound B Slide ShowMovies and Sound C FormatMovies and Sound D Insert Slide From File A Format Slide layout… B Insert Slide layout… Câu 16: Cách mở mẫu bố trí (slide layout)? C Tools Slide layout… Câu 17: Cách tạo màu cho trang chiếu? D Format New Slide… A Chọn trang chiếu InsertBackground Nháy nút chọn màu Apply B Chọn trang chiếuFormat BackgroundNháy nút chọn màu Apply Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Chọn trang chiếu InsertBackground Nháy nút chọn màu Apply to All D Chọn trang chiếuFormat BackgroundNháy nút chọn màu Apply to All Câu 18: Phần mềm trình chiếu dùng để làm gì? A Tạo hình vẽ… B Tạo trình chiếu C Soạn thảo trang văn D Tạo trang tính thực tính tốn Câu 19: Đặt hiệu ứng chuyển trang: Slide Show Hide C Slide Slide Show View Show B Slide Show Animation Schemes D Slide Show Slide Transition Câu 20: Trong phần mềm tạo ảnh động, để thêm ảnh vào cuối dãy thời ta chọn nút lệnh A Insert frame (s) B Add frame (s) C Insert blank frame (s) D Add blank frame (s) Câu 21: Khi hình ảnh ch n để làm cho trang chiếu, ta A Thay đổi kích thước B Thay đổi vị trí hình C Thay đổi thứ tự hình ảnh D Khơng thể thay đổi vị trí, kích thước thứ tự hình Câu 22: Tệp phần mềm trình chiếu tạo có phần mở rộng A Pdf B ppt pptx C Xls xlsx Câu 23: Em cài đặt thuộc tính cho hiệu ứng thực lặp lại A Bao nhiêu lần tùy ý D Gif B lần C lần D lần Câu 24: Trong phần mềm tạo ảnh động, nút lệnh để chỉnh sửa khung hình trực tiếp A B C Câu 25: Thao tác chèn ảnh làm cho trang chiếu D Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Chọn trang chiếuFormat BackgroundFill Effect Picture B Chọn trang chiếuFormat BackgroundFill Effect Gradient C Chọn trang chiếuFormat BackgroundFill Effect Pattern D Insert Picture From file… - Hết - ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 2: Câu 21 22 23 A B C D Câu A B C D 24 25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Tin học Thời gian làm bài: 45 phút; (Gồm: 16 câu trắc nghiệm; câu bán trắc nghiệm; câu tự luận) Đề số PHẦ N I TRẮ C NGHIẸ M ( đ) A.Chọn mệnh đề ghép ( khoanh t òn vào A, B, C D): (4đ) Câu Trongbàitrìnhchiếu,đểchọnđồngthờinhiềutrangchiếukhơngliêntục, kết hợpphím A.PhímCtrl C NhấnphímAlt B.Nhấnphím Shift D.Khơngcầnnhấnphímnào Câu Mộtbàitrìnhchiếucónhiềutrang,muốntrìnhchiếu mộttrangbấtkỳcủabàitrình chiềutathực hiệnkếthợpphím? A.NhấnF5 B.Shift C SlideShow-Customshows Câu Đểchènthêm trangchiếu(slide)mới? A.Insert Picture B.NháyvàonútNew D.SlideShow-Hideslide C.Insert -NewSlide D.Insert-SlideNumber Câu Địnhdạngnộidungvănbảntrêntrangchiếu cóthểlàm thayđổi A.Phơng chữ,kiểuchữ,cỡchữ,màu chữ B Lềtrên,lềdưới,lềtrái,lềphải C.Phôngchữ,cỡchữ,kiểu chữ,màuchữ,cănlề,tạocácdanhsáchdạngliệt kê D.Cănlề,phôngchữ,tạocácdanhsáchdạngliệtkê Câu Muốntạomàunềncho trangchiếuemcầnthực A.ChọnlệnhEdit - Background B.Format -Background Câu Để ápdụngmàunền cho trangchiếu? A.ChọntrangchiếuChọnFormat->BackgroundNháynút B.ChọntrangchiếuChọnFormat->BackgroundNháynút C View– SlideShow D.Format-Font vàchọnmàu Nháynút ApplytoAll vàchọnmàu Nháynút Apply C.Chọn trang chiếuChọnFormat->BackgroundNháynút Apply hộpthoại D.ChọntrangchiếuChọnFormat- >BackgroundNháynút Applyto All hộp thoại Câu Đểchènâmthanhvào1trangchiếuemcầnthực A Insert–Picture - Newphotoalbum B.Insert- Movies andSounds Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Insert -Picture–From File-Insert D.Insert-Movies and Sounds –Soundfromfile A.Chọn Edit- SelectAll B.ChọnEdit -copy Câu Đểchèn hìnhảnhvàotrangchiếu,emcóthểthực C.Insert -Picture–From File… D.CopyảnhrồiPastevàotrang chiếu Câu ĐểchènFilmvàotrang chiếu,cầnthực A Insert- Movies and Sounds-Moviefromfile B.Insert– Picture- Newphotoalbum C Insert -Picture–From File-Insert Câu 10 Cầntạohiệu ứng chuyểntrang chiếuem cần chọn A.Slide- ActionButton C Slideshow-viewshow D.Insert-Movies and Sounds –Soundfromfile B.Slideshow– Hideshow Câu 11.Đểloạibỏhiệuứngemchọnlệnh? D.Slideshow–SlideTransition A Onmouseclick C Automaticalyyafter B NoTransition Câu 12 Tạo hiệuứngđộngcho đốitượngtrêntrang chiếuem cầnchọnđốitượngđórồi A.Slide show–Setupshow D.Applyto Slide B.SlideShow– RecoedNarration C SlideShow– Action Setting Câu 13 Thành phần đa phương tiện D Slide show–AnimationSchemes A Văn B Ảnh tĩnh, văn bản, âm thanh, phim C Biểu đồ, ảnh động, văn bản, ảnh tĩnh, phim, âm thanh, sơ đồ D Âm thanh, biểu đồ Câu 14 Muốn tạo sản phẩm đa phương tiện cần? A Phần mềm word, Excel., C Phần mềm hỗ trợ (power point) Câu 15 Sản phẩm đa phương tiện A Bảng tính lương công nhân C Lời hát B Phần mềm quản lí liệu Access D Máy tính B Bài văn mẫu word D Bài trình chiếu power point đầy đủ Câu 16 Để tạo ảnh động em nên chọn phầm mềm A Máy tính B MS.word B.Điền từ thích hợp vào trống(1đ): C MS.Excel D Beneton movie gif Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 17 Các phần mềm tạo…… có chức ghép các………… thành dãy và……… xuất ảnh tĩnh Câu 18 …… tranh, ảnh thể nội dung cố định PHẦ N II TỰ LUẬ N ( đ) Câu (1.5đ) Em nêu bước tạo trình chiếu? Câu2 (0.5đ).Đa phương tiện gì? Câu (1.0đ).Hãy nêu bước chèn hình ảnh vào trang chiếu? Câu 4* (2.0đ) Trong ngày sinh hoạt ngoại khóa, bạn Lan có lưu hình ảnh(h1,h2,h3), đoạn phim (tên ngoaikhoa.avi) Bạn Lan muốn tạo sản phẩm đa phương tiện từ hình ảnh động từ hình với trang chiếu Mỗi hình trang theo thứ tự hình, ảnh động trang 4,phim trang Theo em bạn Lan nên làm nào? ( Giả sử có slide (trang) có nội dung) - Hết - ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 3: PHẦ N I TRẮ C NGHIỆ M A.Chọn mệnh đề ghép ( khoanh t òn vào A, B, C D): (4đ) A A,B C C B B D C,D A 10 D 11 12 B D 13 C 14 C,D 15 D 16 D B Điền từ thích hợp vào trống (1 đ) ảnh động ảnh tĩnh đặt thời gian ảnh tĩnh PHẦ N II./ TỰ LUẬ N ( đ) Trình tự khơng trùng đáp án , khác đạt điểm tối đa (câu 1) Câu hỏi Nội dung Thang đđiiểể Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt Câu (1.5đ) Em nêu bước tạo trình chiếu? https://giasudaykem.com.vn - Chuẩn bị nội dung 0.25 - Nhập đđịịnnhh dạng nội dung văn 0.25 - Chọn màu hình ảnh cho trang chiếu - Thêm hình ảnh minh họa - Tạo hiệu ứng đđộộnngg - Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa lưu trình chiếu 0.25 0.25 0.25 0.25 - ĐĐaa phương tiện kết hợp nhiều dạng thông tin khác 0.5 Câu2 (0.5đ) Đa phương tiện H Câu (1.0đ) ãy nêu bước chèn hình ảnh vào trang chiếu? thơng tin đđóó đđưượợcc thể cách đđồồnngg thời Bước Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh 0.25 Bước Chọn lệnh Insert- Picture- From file, hộp thoại Insert Picture 0.25 xuất Bước Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh Look in Bước Nháy chọn tệp hình ảnh cần thiết nháy Insert 0.25 0.25 Cách khác, có điểm Câu 4* (2.0đ) Trong ngày sinh hoạt ngoại - Dùng phần mềm tạo ảnh động từ hình ảnh 0.25 Có cách ảnh(h1,h2,h3), khóa, bạn Lan có lưu hình có( h1,h2,h3) đoạn phim (tên -Mở có sẵn phần mềm power point ngoaikhoa.avi) Bạn Lan muốn tạo sản -Chèn hình vào trang phẩm đa phương tiện từ hình ảnh động từ hình với trang chiếu -Chèn hình vào trang Mỗi hình trang theo thứ tự hình, ảnh -Chèn hình vào trang động trang 4,phim trang Theo em -Chèn ảnh động vào trang bạn Lan nên làm nào? ( Giả sử trang -Chèn phim vào trang có nội dung) -Xem, chỉnh sửa phù hợp lưu lại 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 khác có điểm tối đa Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Tin học Thời gian làm bài: 45 phút; (Gồm: câu trắc nghiệm; câu tự luận) Đề số I Trắc nghiệm (4.5 Điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời (từ câu đến câu 5) (2.5 điểm) Câu 1: Để Chọn màu cho trang chiếu ta vào: A Insert \ Background B Format \ Background C Edit \ Background D File \ Background Câu 2: Chúng ta gọi cách ngắn gọn nội dung trang chiếu là: A Văn B Đối tượng C Âm Câu 3: Để tạo hiệu ứng cho đối tượng trang chiếu ta vào: A Slide Show \ Animation Schemes C Slide Show \ Slide Transition D Hình ảnh B Slide Show \ Custom Animation D Slide Show \ Animation Transition Câu 4: Hãy chọn câu trả lời sai câu sau: A Ảnh động bao gồm số ảnh tĩnh ghép lại thể theo thứ tự thời gian hình B Phim quay máy ảnh thuật số dạng ảnh động C Ảnh động ảnh chụp lại cảnh hoạt động người vật D Khi hiển thị ảnh động hình máy tính ta nhìn thấy hình chuyển động Câu 5: Đe di chuyen toan bo trang chieu, em sư dung cap nut lenh nao sau đay: A , B , C , D , Câu 6: Các phát biểu sau hay sai? Hãy đánh dấu (x) vào sai tương ứng (2 điểm) Phát biểu a Để chèn hình ảnh vào trang chiếu, ta vào Insert \ Picture \ F om File … b Lệnh tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu là: Slide Show -> Animation Schemes Đúng Sai Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c Nháy phải chuột lên hình ảnh chọn Order Bring to Front để chuyển hình ảnh lên đối tượng khác d Nháy File New hay (Ctrl + N) để mở trang chiếu II/ Tự luận (5.5 Điểm) Câu (1,5 điểm): Em đặt hiệu ứng chuyển trang chiếu từ trang đến trang cuối cách tự động hay không? Nếu được, nêu cụ thể bước thực hiện? Câu (2,5 điểm): Đa phương tiện gì? Hãy nêu ví dụ cách tiếp nhận thông tin đa phương tiện? Nêu thành phần đa phương tiện? Câu (1.5 điểm): Nêu bước tạo ảnh động phần mềm Beneton Movie GIF? - Hết - ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 4: I Trắc nghiệm (4.5 Điểm) Mỗi câu đạt 0.5 điểm Câu Câu Câu Câu Câu B B A C A Câu 6: Phát biểu a Để chèn hình ảnh vào trang chiếu, ta vào Insert \ Picture \ F om File … b Lệnh tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu là: Slide Show -> Animation Schemes c Nháy phải chuột lên hình ảnh chọn Order Bring to Front để chuyển hình ảnh lên đối tượng khác d Nháy File New hay (Ctrl + N) để mở trang chiếu Đúng X X Sai X X Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn I Tự luận (5.5 điểm) Câu Đáp án Được 0.25 B2: Mở bảng chọn Slide Show Slide Trainsition 0.25 B1: Chọn trang chiếu cần tạo hiệu ứng B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp bên phải cửa sổ Điểm B4: Đặt thời gian chuyển trang ô Automatically Affter B5: Chọn Apply to All Slide để áp dụng cho toàn trang chiếu Đa phương tiện là: kết hợp thông tin nhiều dạng khác thông tin thể cách đồng thời 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 Ví dụ: - Khi giảng bài, thầy vừa nói (dạng âm thanh) vừa dùng bút (phấn) viết vẽ hình lên bảng (dạng văn hình ảnh) Em xem truyện tranh, vừa có hình ảnh, vừa có hình ảnh - Các thành phần đa phương tiện: + Văn + Âm + Ảnh tĩnh + Ảnh động + Phim 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn * Các ước tạo ảnh động: - B1: Nháy chuột lên nút New project công cụ 0.25 - B3: Chọn tệp ảnh (tĩnh động) từ cửa sổ chọn tệp 0.25 - B2: Nháy nút Add Frame(s) công cụ - B4: Nháy nút Open để đưa tệp ảnh chọn vào ảnh động - B5: Lặp lại bước từ đến để đưa tệp ảnh khác vào ảnh động - B6: Nháy nút Save để lưu kết 0.25 0.25 0.25 0.25 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Tin học Thời gian làm bài: 45 phút; (Gồm: câu trắc nghiệm; câu tự luận) Đề số I.Trắc nghiệm:(4đ) Chọn câu trả lời em cho Câu Trong PowerPoint, muốn trình diễn ài t nh chiếu, ta bấm ph m: A Phím F5 B Phím F3 A Văn B Hình ảnh, phim C Phím F1 D Phím F10 Câu Ta gọi cách ngắn gọn nội dung trang chiếu là: Câu Cách mở mẫu bố trí (Slide Layout)? C Âm A Insert Slide layout… D Đối tượng B Format New Slide… C Format Slide layout… D Tools Slide layout… Câu Tại phần mềm Beneton Movie GIF, muốn thêm ảnh vào cuối dãy ta chọn lệnh sau đây: A Add Picture B Add Frame(s) C Insert Picture Câu Cách tạo màu cho nhiều trang chiếu? D Insert Frame(s) A Chọn trang chiếu Chọn Format / BackgroundNháy nút hộp thoại B Chọn trang chiếuChọn Format / BackgroundNháy nút chọn màu Nháy nút Apply to All chọn màu Nháy nút Apply hộp thoại C Chọn trang chiếu Chọn Format / Background Nháy nút Apply hộp thoại D Chọn trang chiếuChọn Format / Background Nháy nút Apply to All hộp thoại Câu Em ch n h nh ảnh vào t ang chiếu A Format Picture from file… B Format Background from file… ng cách C Insert Picture from file… D Insert Background from file… Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu7 Các ước đặt hiệu ứng chuyển trang: A Chọn slide cần tạo hiệu ứng, chọn Slide Show Slide Transition…, Nháy chọn hiệu ứng thích hợp bên phải B Chọn slide cần tạo hiệu ứng, Nháy chọn hiệu ứng thích hợp ô bên phải C Chọn Slide Show Slide Transition…,Nháy chọn hiệu ứng thích hợp bên phải D Chọn slide cần tạo hiệu ứng, chọn Slide Show Slide Transition Câu Màu ngầm định trang chiếu màu: A Đen B Trắng II Phần tự luận:(6đ) C Xanh D Đỏ Câu (2đ ) Khi chèn hai hình ảnh trang chiếu, em thấy hình ảnh che lấp phần hình ảnh Tại sao? Nếu muốn hiển thị đầy đủ hai hình ảnh trang chiếu, em cần thực thao tác gì? Câu (2đ) Những chức phần mềm trình chiếu? Câu (2đ) Neu cac thao tac chen h nh anh vao trang chieu? - Hết - ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5: I Phần trắc nghiệm: (2đ) Câu Đáp án A II Phần tự luận: (3đ) D C B A B Câu 1: Cac phan cua đa phương tien: Van ban, am thanh, anh t nh, anh đong, phim * u điem cua đa phương tien: + Đa phương tien the hien thong tin tot + Thu hut sư chu y + Th ch hơp vơi viec sư dung may t nh + Rat phu hơp vơi viec giai tr va day hoc Câu 2: Chưc nang cua phan mem tr nh chieu: - Tao cac bai tr nh chieu dươi dang đien tư A B Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Tr nh chieu cac trang cua bai tr nh chieu - Đều có cơng cụ soạn thảo văn - Làm cho nội dung trang chiếu chuyển động - Có thể in trang chiếu giấy - Khả hiển thị màu sắc phong phú Câu 3: Cac thao tac chen h nh anh vao trang chieu: B1 Chon trang chieu can chen h nh anh vao B2 Chon lenh Insert Picture From File Hop thoai Insert Picture xuat hien B3 Chon thư muc lưu tep h nh anh o Look in B4 Nhay chon tep đo hoa can thiet va nhay Insert Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ... ĐỀ SỐ 2: Câu 21 22 23 A B C D Câu A B C D 24 25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 16 -20 17 Môn: Tin học Thời... phù hợp lưu lại 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 khác có điểm tối đa Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 16 -20 17 Môn: Tin học Thời gian làm... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 16 -20 17 Môn: Tin học Thời gian làm bài: 45 phút; (Gồm: 25 câu trắc nghiệm) Đề số Câu 1: Thông tin không đa phương tiện A Em vừa đọc thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn tin học lớp 9, ôn thi học kì 2 lớp 9 môn tin học , Tài liệu môn tin học lớp 9, ôn thi học kì 2 lớp 9 môn tin học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay