Tài liệu môn tin học lớp 9, đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tin học

8 22 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:25

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ BÀI Bài 1: (5 điểm) Nhập vào mảng chiều gồm dãy số nguyên N phần tử Hãy xóa phần tử trùng mảng in kết hình Câu 2: (5 điểm) Xâu kí tự định nghĩa xâu bao gồm chữ tiếng anh Một xâu viết thu gọn, bao gồm số thứ tự kèm theo tần số xuất liên tiếp nhóm đó! VD: AACCBBB< >A2B2C3 XCAABAABAABCCADADCADCAABAABCCADADY< >X(C(A2B)3C2(AD)2)2Y (AB)2(QXA)3< >ABABQXAQXAQXA Hãy viết chương trình thu gọn giải mã (hay nén giải nén) xâu Câu 3: (5 điểm) Viết chương trình trừ số tự nhiên lớn khơng q 255 kí tự in kết hình VD : 456789 – 345678 = 111111 542879654 – 123 = 542879532 Câu 4: (5 điểm) Viết chương trình thao tác mảng chiều với công việc sau: + Nhập xuất mảng chiều + Đếm số lần xuất giá trị mảng + Tìm giá trị lớn mảng chiều nhập vào Chú ý - Học sinh làm xong phải lưu vào ổ đĩa D:\SBD với tên: BAI1.PAS, BAI2.PAS, BAI3.PAS, BAI4 PAS - Tất liệu nhập từ bàn phím xuất kết hình - Giám thị coi thi khơng giải thích thêm Hết - - ĐÁP ÁN - Các chương trình tham khảo Chú ý: - Học sinh làm theo cách khác mà điểm tối đa - Chương trình chạy tính điểm Bài Program Bai1; Const Max=100; Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Var a:Array[1 Max] Of Integer; i,j,k,n:Integer; Begin Write('-Nhap so phan tu mang: '); Readln(n); For i:=1 To N Do Begin Write('-Phan tu A[',i,']= '); Readln(a[i]); End; i:=2; While i
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn tin học lớp 9, đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tin học , Tài liệu môn tin học lớp 9, đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tin học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay