Tài liệu môn tin học lớp 9, đề kiểm tra học kì 2 môn tin học lớp 9

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:25

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC MƠN TIN HỌC LỚP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG-CHỦ ĐỀ Chương 3: Phần mềm trình chiếu Bài Bài trình chiếu Bài thực hành 6: Bài trình chiếu em Bài 10: Màu sắc trang chiếu Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu Bài 12: Tạo hiệu ứng động Nhận biết TN TL C1 MỨC ĐỘ Thông hiểu Vận dụng (1) TN TL TN TL Vận dụng (2) (Nếu có) TN TL TỔNG SỐ 10 C1, C2 C3, C4, C5 C7 C2 C6 C8 C3a Bài 13 Thông tin đa phương tiện C9 Bài 14 Làm quen với phần mềm tạo ảnh động TỔNG SỐ 2.5 4.25 Chương Đa phương tiện C3b 7.5 C10 1.5 0.75 14 1.0 2.5 10.0 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA HỌC II I/ Phần trắc nghiêm (3.0 điểm): * Học sinh chọn câu trả lời (a,b, c d) ghi vào giấy làm Câu 1: Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới? a Insert  New Slide; b Nháy vào nút New Slide… c Nháy phải khung bên trái chọn New Slide; d Cả Câu 2: Cách mở mẫu bố trí (slide layout)? a Insert  Slide layout…; b Format  New Slide…; c Format  Slide layout…; d Tools  Slide layout… Câu 3: Cách mở mẫu trình chiếu (Slide Design…)? a Insert  Slide Design…; b Format  Slide Design…; c View Slide Design…; d Tools  Slide Design… Câu 4: Các bước tạo trình chiếu ? a Chuẩn bị nội dung cho chiếu, Chọn màu hình ảnh cho trang chiếu; b Nhập định dạng nội dung văn bản,Thêm hình ảnh minh họa; c Tạo hiệu ứng chuyển động,Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa lưu trình chiếu; d Cả a), b) c) Câu 5: Cách tạo màu cho trang chiếu? a Chọn trang chiếuChọn Format / BackgroundNháy nút chọn màu  Nháy nút Apply to All hộp thoại; b Chọn trang chiếuChọn Format / BackgroundNháy nút chọn màu  Nháy nút Apply hộp thoại; c Chọn trang chiếu Chọn Format / Background Nháy nút Apply hội thoại; d Chọn trang chiếuChọn Format / Background Nháy nút Apply to All hộp thoại Câu 6: Em chèn hình ảnh vào trang chiếu cách nào? a Insert  Text box; b Format Font; c Insert  Picture from file…; d Edit  Select All Câu 7: Để dụng màu cho tồn trang chiếu nháy vào nút lệnh sau đây? a Apply; b Apply to All; c Apply to Selected; d Apply to all Slide Câu 8: Để đối tượng chọn hiệu ứng biến em chọn nhóm hiệu ứng a Exit ; a Entrance; b Motion Path ; c Emphasis Câu 9: Phần mềm sau có chức tạo ảnh động? a Kompozer; b Microsoft PowerPoint; c M icrosoft Paint; d Benenton Movie GIF Câu 10: Tại phần mềm Beneton Movie GIF, muốn chèn ảnh vào trước khung hình chon ta nháy nút: a Insert Frame(s); b Add Picture; c Add Frame(s); d Insert Picture Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn II Phần tự luận:(7.0đ) Câu (1.5đ): Ta nhập đối tượng làm nội dung cho trang chiếu? Câu (2.0đ): Nêu bước cần thực để chèn hình ảnh vào trang chiếu? Câu (1.5đ): a/ Đa phương tiện gì? b/ Nêu ba ứng dụng tiêu biểu đa phương tiện sống? -Hết - Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án gồm 01 trang) I/ Phần trắc nghiệm (5.0 đ): CÂU Ý 10 II/ Phần tự luận (5.0 đ): CÂU Ý a b Nội dung Điểm d c b d b c b a d a 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Nội dung Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Văn Hình ảnh, biểu đồ Các tệp âm thanh, đoạn phim… Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào Chọn lệnh InsertPictureFrom File Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh Look in Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết nháy Insert Đa phương tiện (multimedia) kết hợp thông tin từ nhiều dạng thơng tin khác thơng tin thể cách đồng thời - Trong nhà trường: Giáo viên sử dụng đa phương tiện để minh họa cho giảng, học sinh sử dụng đa phương tiện để học tập - Trong y học: Sử dụng đa phương tiện để mổ nội soi, chữa bệnh máy tính - Trong thương mại: Dùng đa phương tiện để quảng cáo, mua bán trực tuyến,… ( ví dụ khác đảm bảo yêu cầu điểm tối đa) - Hết - ... Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA HỌC KÌ II I/ Phần trắc nghiêm (3.0 điểm): * Học sinh chọn câu trả lời (a,b, c d) ghi vào giấy làm Câu 1: Cách chèn thêm trang chiếu... hợp thông tin từ nhiều dạng thơng tin khác thơng tin thể cách đồng thời - Trong nhà trường: Giáo viên sử dụng đa phương tiện để minh họa cho giảng, học sinh sử dụng đa phương tiện để học tập -... Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn II Phần tự luận:(7.0đ) Câu (1.5đ): Ta nhập đối tượng làm nội dung cho trang chiếu? Câu (2. 0đ): Nêu bước cần thực để chèn hình ảnh vào trang chiếu?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn tin học lớp 9, đề kiểm tra học kì 2 môn tin học lớp 9 , Tài liệu môn tin học lớp 9, đề kiểm tra học kì 2 môn tin học lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay