Tài liệu môn tin học lớp 8, ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì 2 môn tin học lớp 8

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:25

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề Kiểm Tra Học Mơn Tin Học Lớp I TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước đáp án em cho nhất: Câu 1: Tính giá trị cuối c, biết rằng: a:= 3; b:= 5; a:= a + b; c:= a+b; A c= 13 B c=3 C c= D c= Câu 2: Trong ngơn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán sau đúng? A x : = real B z : = C y = a +b D I = Câu 3: Kết phép toán 68 div mod + bao nhiêu? A B C D Câu 4: Đại lượng đặt tên dùng để lưu trữ liệu, có giá trị thay đổi suốt trình thực chương trình gọi là: A Biến B C Tên D Từ khố Câu 5: Từ khơng phải “từ khóa” chương trình Pascal? A Computer B Program C Begin D Uses Câu 6: Trong Pascal, từ khóa dùng để khai báo biến? A Var B Uses C Const D Begin Câu 7: Thiết bị dùng để lệnh cho máy tính? A Máy in B Màn hình C Loa D Bàn phím Câu 8: Sau câu lệnh x := 15 mod Giá trị biến x là: A 7.5 B C D II TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu (2đ) Cho chương trình viết Pascal (Bên trái), em phân biệt Từ khóa, tên, hằng, biến chương trình đánh dấu X vào bảng phía bên phải? Program Hinh_Tron; Var bk, cv, dt: real; Const Pi = 3.14; Hằng a Program b Pi c Hinh_Tron Biến Từ khoá Tên Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Begin d Const e cv Writeln (‘Cho biet ban kinh: ’); f dt Readln (bk); g writeln h End chu_vi:= 2*Pi*bk; dien_tich:=Pi*bk*bk; Writeln (‘C = ’, cv, ‘S = ’, dt); readln; End Câu (2đ) Mơ tả thuật tốn theo yêu cầu (xác định Input, Output liệt kê bước thực hiện)? Nhập vào cạnh hình chữ nhật sau tính chu vi, diện tích hình chữ nhật trên? Câu (2đ) Dựa vào thuật tốn em vừa mơ tả câu viết thành chương trình ngơn ngữ Pascal Đáp án đề kiểm tra Tin học I TRẮC NGHIỆM (4 điểm) (Mỗi câu trả lời đạt 0,5 điểm) Câu Đáp án A B A A A II TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 1: (2 điểm – Mỗi câu 0,25 điểm) Hằng Biến a Program b Pi Từ khoá X X c Hinh_Tron X d Const X e Chu_vi X f Dien_tich X g Writeln h End Tên X X A D D Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu + 3: CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM INPUT: a
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn tin học lớp 8, ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì 2 môn tin học lớp 8 , Tài liệu môn tin học lớp 8, ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì 2 môn tin học lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay