Tài liệu môn tin học lớp 8, đề thi học kì 2 môn tin học lớp 8

17 20 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:25

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề Số Câu 1: Sau thực đoạn chương trình sau, giá trị biến S bao nhiêu: S:=0; For i:=1 to S:=S+i; A 20 B 15 Câu 2: Cú pháp câu lệnh While…do là: C 10 A While to ; B While to ; C While ; Câu 3: Điều kiện cần phải kiểm tra câu lệnh lặp For là? A Giá trị cuối B Giá trị đầu C Điều kiện A Biến mảng B Biến đếm C Biến gán A Số nguyên B Số thực C Cả a,b Câu 4: Khi khai báo biến có kiểu liệu kiểu mảng , biến gọi là? Câu 5: Biến mảng thường có kiêủ liệu? Câu 6: : Hãy tìm hiểu đoạn chương trình sau đây: x:= 0; tong:= 0; While tong write (‘chao bạn ‘); Giá trị a để vòng lặp chương trình kết thúc? A a = B a = C a = Câu 10 Chọn câu lệnh ? A x While x:= 10 x:= x+5; C x While x:= 10 x:= x+5; D a = B x:=10 While x:= 10 x:= x+5; D While x < 10 x:= x+5; Câu 11 Cách viết câu lệnh lặp với số lần biết trước sau, câu ? A For = < giá trị đầu > to ; B For = < giá trị đầu > to C For : = < giá trị đầu > to ; D For - < giá trị đầu > to ; Câu 12 : Đại lượng có giá trị khơng thay đổi q trình thực chương trình gọi là? A B Biến C Hằng biến D Biến ; Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 13: Với pascal phần khai báo tên chương trình kháo A Programs; B Progrem; C Progam; Câu 14 : Trong pascal khai báo biến bắc đầu từ khóa A Var B Begin C Progam D Const Câu 15 : Để đưa liệu màng hình ta dùng từ A Readln; B Writeln; C Raedln; D Wrietln; Câu 16: Từ kháo sau dùng để khai bào A Uses B Var C Const Câu 17 : Câu lệnh cho phép nhập giá trị a từ bàng phím ? A Writeln (‘nhap gia tri a=’) ; C Readln (‘nhap gia tri a=’); B x:12; D Progam B Writeln (nhap gia tri a=) ; Câu 18 : Để gán giá trị 12 cho biến x ta dùng lệnh A x:=12; D Progrems; D Readln (nhap gia tri a=) ; C x=12 ; D x=:12; Câu 19: Các bước giải tốn máy tính gồm A Xác định tốn ,mơ tả thuật tốn B Mơ tả thuật tốn, viết chương trình A Xác định tốn ,viết chương trình D Xác định tốn, mơ tả thuật tốn , viết chương trình Câu 20: Phần mềm geogebra dùng để ? A Luyện gõ nhanh C Quan xác không gian B Học vẽ hình học D.Tạo hình khơng gian Câu 21 : Trong câu lệnh pascal, câu lệnh hợp lệ A For i:=4 to writeln (‘y’) ; C For i:=1 to writeln (‘y’) ; B For i=4 to writeln (‘y’) ; D For i=:4 to writeln (‘y’) Câu 22 : Trong cách khai báo biến mảng sau đây, cách khai báo hợp lệ ? A var a: array[1,100] of integer ; C var a: array[1 100] of integer; B var a: array[1,,100] of integer; D var a: array[1,5 100] of integer; Câu 23: Cấu trúc sau dùng để viết lặp với số lần chưa biết trước ? Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt A for … to …do B while … https://giasudaykem.com.vn C if …then … D if …then …else … Câu 24 Trong câu lệnh lặp với số lần biết trước thực lần ? B ( - < giá trị đầu > +1 )lần A ( - < giá trị cuối > ) lần C ( - < giá trị cuối > +1) lần Câu 25 Khi câu lệnh for to kết thúc? A Khi biến điếm lớn giá trị cuối C Khi biến điếm giá trị cuối Câu 26 Tìm giá trị a đoạn chương trình sau ? a:=10; for i:= to a:= a - i; A a=5 C a=10 D Tùy thuộc vào toán biết số lần B Khi biến điếm nhỏ gía trị cuối D Khi biến điếm lớn giá trị đầu B a= - D a=0 Câu 27 Trong pascal câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước có dạng ? A While câu lệnh; C While them câu lệnh; B While ; câu lệnh; D While ; them câu lệnh; Câu 28.Khi sử dụng lệnh lặp while cầu ý điều gì? A Số lần lặp C Điều kiện dần đến sai B Số lượng câu lệnh D Điều kiện dần đến Câu 29.Hãy cho biết kết đoạn chương trình sau ? A:=10; while a>=10 write (a) A Trên màng hình xuất chữ a C Trên màng hình xuất số 10 B Trên màng hình xuất 10 chữ a D.Chương trình lặp vơ tận Câu 30 Hãy cho biết kết b đoạn chương trình sau? A;=10 ;b:=5 ; while a>=10 begin b:=b + a; a := a-1 end; A b=5 C b=15 B b=10 D b=20 Câu 31: Để phần tử mảng, ta ghi sau? A Tên mảng [chỉ số mảng] ; C Tên mảng (chỉ số mảng); B Tên mảng [giá trị phần tử đó]; D Tên mảng (giá trị phần tử đó); Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 32 Kết phép chia 7:5 thuộc kiểu gì?? B Kiểu thực A Kiểu nguyên C Kiểu xâu tự Câu 33 Lệnh xóa nàng hình lệnh? A Delete; C Read; D Kiểu thập phân B Clear; D Clrscr; Câu 34: Biến nhớ lặp trình có chức năng? A Lưu trữ liệu B Thực phép tính trung giang D Cả A,B C C Có thể nhận nhiều giá trị khác Câu 35 Tính giá trị S đoạn chương trình sau? S:= 1; for i:=1 to S:= S * i ; A S = C S = B S = D S= Câu 36: Để ngăn cách lệnh ngôn ngữ lập trình pascal ta dùng dấu ? A Chấm (.) B Chấm phẩy (;) C Phẩy (,) D Hai chấm (:) A Ctrl +F8 B Ctrl +F10 Câu 37: Trong ngơn ngữ pascal ,để chạy chương trình sau biên dịch xong ta sử dụng phím ? C Ctrl +F9 D Ctrl +F2 , Câu 38: Trong ngơn ngữ pascal ,có thể kiểm tra lỗi cú pháp câu lệnh ta sử dụng phím ? A F2 C F1 Câu 39 Hoạt động lặp với số lần xác định? A Lan điện thoại đến gặp long thơi C Khi khác uống nước Câu 40 Kết 100 mod là? A C B F9 D F8 B Lan điện lần thí thơi D Nhặt rau đến xong thơi B D Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Tin học Thời gian làm 45 phút (Gồm: câu trắc nghiệm; câu tự luận) ĐỀ SỐ I TRẮC NGHIỆM: (4đ) Câu 1: Thoat phần mềm luyện go phím nhanh nhan tho hơp phím: A Alt+F5 B Alt+F6 Câu 2: Cho đoạn chương trình: J:= 0; C Alt+F4 D Ctrl+F4 For i:= to J:= j + i; Sau thực đoạn chương trình trên, giá trị biến j bao nhiêu? A 18 B 22 Câu 3: Hãy chọn câu câu sau đây: C 15 D 21 A X:=10; while X=10 X:=X+5; B S:=0; n:=0; while S20 begin T:=T – 10; n:=n+5; end; Hãy cho biết giá trị biến n bao nhiêu? A 10 B 100 Câu 5: Khi thực đoạn chương trình sau: n:=0; s:=10; C 16 D 15 C 15 D 10 While s c ) and ( b + c > a ) and ( c + a > b ) and ( a > ) and ( b > ) and ( c > ) Then Writeln (' Thoa man : Day la canh cua mot tam giac ') Readln ; END Else Writeln (' Khong thoa man ! ') ; ... A [2] : không xác định Mỗi câu A[7] = 15 A[4] = 13 A[9]: không xác định b)A [2] := A[3] + A[5] = 17 + 20 = 37 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 A[9]:= A[6] + A[7] = 10 + 15 = 25 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 16 -20 17... D Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 16 -20 17 Môn: Tin học Thời gian làm 45 phút (Gồm: câu trắc nghiệm; câu tự luận) ĐỀ SỐ I TRẮC NGHIỆM:... 0 .25 đ var S,n:integer; 0 .25 đ Begin 0 .25 đ S:=0;n:=1; While (S
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn tin học lớp 8, đề thi học kì 2 môn tin học lớp 8 , Tài liệu môn tin học lớp 8, đề thi học kì 2 môn tin học lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay