Tài liệu môn tin học lớp 8, đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 8

8 22 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:25

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN KIỂM TRA HỌC I Mơn: TIN Điểm: TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU Lớp Năm học: 2016 - 2017 Họ tên:……………………… Phần Trắc nghiệm (3,0 điểm) Lớp:…………………………… Thời gia: 15 phút PHẦN I: Em khoanh tròn câu trả lời câu hỏi sau, câu 0.25 điểm:(2.0 điểm) Câu 1: Thiết bị dùng để lệnh cho máy tính? A Máy in B Loa C Màn hình D Bàn phím Câu 2: Trong tên sau đây, tên hợp lệ ngôn ngữ Pascal? A 8a B tamgiac C program D bai tap Câu 3: Từ khơng phải “từ khóa” chương trình? A Uses B Program C Begin D Computer Câu 4: Kết phép toán 68 div mod + bao nhiêu? A B C D Câu 5: Nếu cho x = 10, giá trị x sau câu lệnh: if x > then x : = x + 5;? A 15; B 10 C D 20 Câu 6: Trong ngơn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán sau đúng? A x : = real B y = a +b C I = D z : = Câu 7: Quá trình giải tốn máy tính gồm có bước? A B C D Câu 8: Trong Pascal, câu lệnh điều kiện sau viết đúng? A if x : = then a = b; B if x > 5; then a : = b; C if x > then a : = b; m : = n; D if x > 5; then a : = b; else m : = n; PHẦN II: Hãy đánh dấu x vào ô cột mà em chọn: (1 điểm) Câu 9: Cho chương trình viết Pascal: Program Hinh_Tron; Var ban_kinh, chu_vi, dien_tich: real; Const Pi = 3.14; Begin Writeln (‘Cho biet ban kinh: ’); readln (ban_kinh); chu_vi:= 2*Pi*ban_kinh; dien_tich:=Pi*ban_kinh*ban_kinh; Writeln (‘C = ’, chu_vi, ‘S = ’, dien_tich); readln; End Hãy phân biệt Từ khóa, tên, hằng, biến chương trình đánh dấu X vào bảng sau: Hằng Biến Từ khoá Tên a Pi b Hinh_Tron c Const d chu_vi Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU Họ tên:……………………… Lớp:…………………………… https://giasudaykem.com.vn/ KIỂM TRA HỌC I Mơn: TIN Lớp Năm học: 2016 - 2017 Phần Tự luận (7,0 điểm) Thời gia: 30 phút Điểm: Câu 1:(1 điểm) Nêu khác biến hằng? Cho vài ví dụ khai báo biến hằng? Câu 2:(3 điểm) Cho biết kết phép toán sau: (1điểm) a ) 75 mod b) 99 div Hãy chuyển biểu thức toán học sau hiệu ngơn ngữ Pascal:(1 điểm) x2 (a  b)c  a 6  z   b) 3 y 8 y b Hãy chuyển biểu thức viết ngôn ngữ Pascal biểu thức toán học:(1 điểm) a) a*a*a/((2*b+c)*(2*b+c)) b) 1+1/(x*x) +1/(y*y) + 1/(z*z) Câu 3:(1 điểm) Hãy INPUT OUTPUT toán sau: (a  b) (1  c)3 a) a) Cho hai số a b (a>0, b>0) Tìm USC hai số a b b) Tìm số lớn số a,b,c Câu 4:(2 điểm) Viết chương trình đưa thơng báo hình Mỗi thơng báo nằm dòng lệnh Rat vui duoc lam quen voi cac ban! Day la bai kiem tra hoc ki mon Tin hoc lop 8! Chuong trinh Turbo Pascal rat la hay! BÀI LÀM: ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm – Mỗi câu 0,25 điểm) PHẦN I: (2 điểm – Mỗi câu 0,25 điểm) Câu Đáp án D B D C PHẦN II: (1 điểm – Mỗi câu 0,25 điểm) Hằng Biến a Pi X b Hinh_Tron c Const d Chu_vi X A D Từ khoá B C Tên X X II PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM Câu - Biến dùng để lưu trữ liệu 0,25 (1 điểm) liệu biến lưu trữ thay đổi thực chương trình - Hằng đại lượng có giá trị khơng 0,25 thay đổi suốt q trình thực chương trình VD: Khai báo biến 0,25 Var m,n: integer; S, Dientich: real; Thong_bao: string; VD: Khai báo hằng: 0,25 Const c:=3; Câu (3 điểm) a b 19 a ((a*a+b)*(a*a+b)*(1+c)*(1+c)*(1+c))/3 b x*x/(3+y)+6 – ((a+b)*c)/(8+y)+z – (a/b)*(a/b) a a3 (2b  c) 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0.5 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt b  Câu (1 điểm) https://giasudaykem.com.vn/ 1  2 2 x y z a INPUT: a>0; b>0 OUTPUT: USC hai số a b b INPUT: số a, b, c OUTPUT: Số lớn số 0,25 0,25 0,25 0,25 a,b,c Câu (2 điểm) Program CTDT; Uses crt; Begin Writeln(‘Rat vui duoc lam quen voi cac ban!’); Writeln(‘Day la bai kiem tra hoc ki mon Tin hoc lop 8!’); Writeln(‘Chuong trinh Turbo Pascal rat la hay!’); Readln; End 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ MA TRẬN ĐỀ THI HỌC I - TIN HỌC Tên chủ đề Nhận biết TN TL Số câu - Biết người dẫn cho máy tính thực công việc qua lệnh (Câu 7) Số điểm 0,25đ 1: Máy tính chương trình máy tính Tỉ lệ Vận dụng TN TL Tổng 0,25đ 2.5% 2.5% - Biết ngơn ngữ lập trình có tập hợp từ khóa dành riêng cho mục đích sử dụng 2: Làm quen với định - Biết tên chương trình ngơn ngơn ngữ ngữ lập lập trình trình người dùng tự đặt phải tuân thủ quy tắc ngơn ngữ lập trình Số câu (câu 2, 3) Số điểm 0.5đ Tỉ lệ 5% 3: Chương trình máy tính Thơng hiểu TN TL -Biết tên - Biết kiểu, hiệu phạm vi phép tính giá trị - Phân biệt từ khóa tên chương trình câu (b,c) 0.5đ 1.0đ 10% 5% -Hiểu phép toán chia lấy phần nguyên, - Vận dụng phép toán chia lấy -Vận dụng viết biểu thức toán Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt liệu kiểu liệu Số câu chia lấy phần dư 2(Câu 1.a,b) Số điểm 1đ 10% Tỉ lệ https://giasudaykem.com.vn/ phần nguyên, chia lấy phần dư để tính tốn 1(Câu 4) 0,25đ 2.5% - Hiểu trình tự lệnh gán giá trị cho biến, cho - Phân biệt biến chương trình 4: Sử dụng biến chương trình Số câu Tỉ lệ - Hiểu việc xác định Input Output toán (Câu 3a,b) 1đ Biết q 5: Từ trình giải tốn đến tốn máy chương tính gồm trình bước Số điểm Tỉ lệ 6: Câu - Phân biệt biến chương trình (Câu (Câu 1) 6,Câu (a,d)) 0.75đ 1đ 7.5% 10% Số điểm Số câu học sang biểu diễn Pascal Pascal qua biểu thức toán học 4(Câu 1(Câu 5) 2.a,b 3.a,b) 0,25đ 2đ 3.5đ 2.5% 20% 35% (Câu 7) 0,25đ 2.5% 10% Hiểu cú -Vận dụng ngôn ngữ lập trình đơn giản.Thực việc nhập, dịch kiểm tra chạy chương trình (Câu 4) 2đ 3.75đ 37.5% 20% 1.25đ 12.5% Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ pháp, hoạt động câu lệnh điều kiện 1(Câu 8) lệnh điều kiện Số câu Số điểm 0,25đ 5% Tỉ lệ Tổng số câu Tổng điểm Tỉ lệ 2đ 20% 0.25đ 2.5% 3.75đ 37.5% 4.25đ 42.5% 20 10đ 100% ... Tâm Gia Sư Tài Năng Việt PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU Họ tên:……………………… Lớp: …………………………… https://giasudaykem.com.vn/ KIỂM TRA HỌC KÌ I Mơn: TIN Lớp Năm học: 2 016 - 2 017 Phần Tự... Pascal: (1 điểm) x2 (a  b)c  a 6  z   b) 3 y 8 y b Hãy chuyển biểu thức viết ngôn ngữ Pascal biểu thức toán học: (1 điểm) a) a*a*a/((2*b+c)*(2*b+c)) b) 1+ 1/(x*x) +1/ (y*y) + 1/ (z*z)... điểm) a b 19 a ((a*a+b)*(a*a+b)* (1+ c)* (1+ c)* (1+ c))/3 b x*x/(3+y)+6 – ((a+b)*c)/ (8+ y)+z – (a/b)*(a/b) a a3 (2b  c) 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0.5 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt b  Câu (1 điểm) https://giasudaykem.com.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn tin học lớp 8, đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 8 , Tài liệu môn tin học lớp 8, đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay