Tài liệu môn tin học lớp 8, đề cương ôn thi học kì 1 môn tin học lớp 8

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:25

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA HỌC I I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức - Nhằm đánh giá kết học tập học sinh chương I,II 2.Kỹ - Biết khai báo sử dụng biến chương trình - Biết sử dụng câu lệnh điều kiện If then Thái độ: Rèn ý thức làm cần trung thực Năng lực cần hình thành phát triển: - Năng lực chung: Tư duy, giải vấn đề - Năng lực riêng: Vận dụng, CNTT II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: - Đề kiểm tra Học sinh - Ôn tập nội dung kiến thức học III TIẾN TRÌNH KIỂM TRA Ổn định tổ chức Sĩ số: Tiến hành kiểm tra ĐỀ BÀI A TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời câu sau: Câu 2: Đại lượng đặt tên dùng để lưu trữ liệu, có giá trị khơng đổi suốt trình thực chương trình gọi là: A Tên B Từ khoá C Biến D Hằng Câu 3: Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là: A Const B Begin C Var D Uses Câu : Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là: A If then ; Else ; B If then ; C If then , ; D If then Else ; Câu 10 Quá trình giải tốn máy tính gồm A Xác định tốn; viết chương trình; xây dựng thuật tốn B Xác định tốn; viết chương trình C Xây dựng thuật tốn; viết chương trình Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Xác định toán; xây dựng thuật toán viết chương trình Câu 12 Trong Pascal câu lệnh Writeln Write dùng để: A In liệu hình B Đọc liệu vào từ bàn phím C Khai báo biến D Khai báo Câu 13 Trong Pascal câu lệnh Read Readln dùng để A In liệu hình B Đọc liệu vào từ bàn phím C Khai báo biến D Khai báo Câu 14 Máy tính hiểu trực tiếp ngôn ngữ ngôn ngữ đây? A Ngôn ngữ tự nhiên B Ngôn ngữ lập trình C Ngơn ngữ máy D Tất ngơn ngữ nói Câu 16 Trong cấu trúc chương trình Pascal, phần phần bắt buộc phải có? A Phần tiêu đề chương trình B Phần thân chương trình C Phần khai báo thư viện D Phần khai báo biến B TỰ LUẬN: (6đ) Bài 2: (2đ) Hãy viết biểu thức tốn hiệu Pascal a) ¼ x3+6x+ b) ab  a2 cd Bài 3: (2đ) Viết chương trình tính diện tích, chu vi hình tròn ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM I – Trắc nghiệm (4đ) Mỗi ý cho 0.25đ Câu Đáp án D C D D A B C B II – Tự luận (6đ) Bài 2: (2đ) ý cho 1đ a) ax2+bx+c => a*x*x+ b*x + c b) ab  a2 cd => (a-b)/ (c-d) + a*a Bài 3: (2đ)Viết chương trình tính diện tích, chu vi hình tròn Program DTCV; 0.25đ Var r, dt, cv : real; 0.25đ Begin Writeln (‘ nhap gia tri cua r = ’); readln(r); 0.25đ dt := 3,14*r*r; 0.25đ cv:= r*3,14*2; 0.25đ Writeln (‘chu vi hinh tron la ’, cv); 0.25đ Writeln (‘dien tich hinh tron la ’, dt); 0.25đ Readln; End 0.25đ ... biến D Khai báo Câu 13 Trong Pascal câu lệnh Read Readln dùng để A In liệu hình B Đọc liệu vào từ bàn phím C Khai báo biến D Khai báo Câu 14 Máy tính hiểu trực tiếp ngôn ngữ ngôn ngữ đây? A Ngơn... Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Xác định toán; xây dựng thuật toán viết chương trình Câu 12 Trong Pascal câu lệnh Writeln Write dùng để: A In liệu hình B Đọc liệu vào từ... Ngơn ngữ lập trình C Ngơn ngữ máy D Tất ngơn ngữ nói Câu 16 Trong cấu trúc chương trình Pascal, phần phần bắt buộc phải có? A Phần tiêu đề chương trình B Phần thân chương trình C Phần khai báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn tin học lớp 8, đề cương ôn thi học kì 1 môn tin học lớp 8 , Tài liệu môn tin học lớp 8, đề cương ôn thi học kì 1 môn tin học lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay