Tài liệu môn tin học lớp 6, đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn tin học

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:25

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề I-TRÁC NGHIỆM: (6 Điểm) Câu (2 điểm) Ghép câu hai cột để có câu A B Chương trình a Là nơi lưu trữ chương trình liệu Bộ nhớ b Là chương trình chạy máy tính Phần mềm c Là thành phần nhớ RAM d Là tập hợp câu lệnh A - B - C - D - Câu Các dạng thông tin ? A Âm B Văn C Hình ảnh D Câu A, B, C Câu Các khối chức máy tính bao gồm: A Bộ xử lí trung tâm, nhớ, thiết bị vào/ra B Bộ xử lí trung tâm, nhớ C Các thiết bị vào/ra, nhớ D Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra Câu Tên tệp tin gồm phần? A Một B Hai C Ba D Bốn Câu Có thao tác với chuột: A Hai B Ba C Bốn D Năm II TỰ LUẬN (4 Điểm) Câu Hãy nêu thao tác với chuột Câu Có dạng thơng tin bản? Đó dạng nào? Cho ví dụ dạng thơng tin Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề I-TRÁC NGHIỆM: (6 Điểm) Câu (2 điểm) Hãy điền Đ vào ô đáp án điền S vào ô đáp án sai Đúng Sai A Tệp tin đơn vị để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ B Trong thư mục tồn hai tệp tin hai thư mục có tên giống C Thư mục gốc thư mục tạo đĩa D Các tệp văn là: nhạc, hát, Câu Theo em, Windows XP phần mềm: A Ứng dụng B Chơi game C Hệ thống D Gõ văn Câu Các thông tin nhớ sẽ: A Được lưu trữ lâu dài B Thông tin tắt máy C Chỉ lưu trữ q trình máy tính làm việc D Lưu trữ ngày Câu Thông tin máy tính biểu diễn nào? A Chỉ gồm hai tự B Được biểu diễn dạng dãy bit C Câu A, B sai D Câu A, B Câu Khi thư mục chứa thư mục bên trong, thư mục ngồi gọi gì? A Thư mục mẹ B Thư mục C Tệp tin D Tất II TỰ LUẬN (4 Điểm) Câu Có dạng thơng tin bản? Đó dạng nào? Cho ví dụ dạng thơng tin Câu Hệ điều hành có nhiệm vụ máy tính? ... Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề I-TRÁC NGHIỆM: (6 Điểm) Câu (2 điểm) Hãy điền Đ vào ô đáp án điền S vào ô đáp án sai Đúng Sai A Tệp tin đơn vị để lưu trữ thông tin thiết... thư mục ngồi gọi gì? A Thư mục mẹ B Thư mục C Tệp tin D Tất II TỰ LUẬN (4 Điểm) Câu Có dạng thơng tin bản? Đó dạng nào? Cho ví dụ dạng thông tin ... Các thơng tin nhớ ngồi sẽ: A Được lưu trữ lâu dài B Thông tin tắt máy C Chỉ lưu trữ trình máy tính làm việc D Lưu trữ ngày Câu Thơng tin máy tính biểu diễn nào? A Chỉ gồm hai kí tự B Được biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn tin học lớp 6, đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn tin học , Tài liệu môn tin học lớp 6, đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn tin học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay