Tài liệu môn tin học lớp 6, đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 năm 2017 2018

8 33 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:25

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HK1 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Thiết bị dùng để in văn hay hình ảnh giấy? A Màn hình B Máy in C Đĩa CD D Máy quét Câu 2: Để xảy tượng Nhật Thực, Mặt Trời nằm Hệ Mặt Trời? A.Mặt trăng – Trái đất – Mặt trời B Mặt trăng – Mặt trời – Trái đất C Mặt trời – Trái đất – Mặt trăng D Trái đất – Mặt trăng – Mặt trời Câu 3: Đơn vị dùng để đo dung lượng nhớ là: A Bai (Byte) B Mê-ga-bai (MB) C Gi-ga-bai (GB) D Một đơn vị kháC Câu : Thiết bị sau thiết bị ra: A Chuột B Màn hình C Bàn phím D Máy quét Câu 5: Trong máy tính người ta chia nhớ thành loại: A B C D Câu 6: Trong hàng phím, hàng phím quan trọng là: A Hàng phím số B Hàng phím sở C Hàng phím D Hàng phím Câu 7: Gõ phím mười ngón có lợi ích: A Tốc độ gõ nhanh B Gõ xác C Tốc độ gõ nhanh gõ xác D Gõ chậm xác Câu 8: Khu vực bàn phím có: A hàng phím B hàng phím C hàng phím D hàng phím Câu 9: Thao tác “Nháy nút phải chuột” là: A Nhấn nhanh nút chuột trái thả tay B Nhấn nhanh nút chuột phải thả tay C Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái D Không nhấn nút chuột Câu 10: Máy tính khơng thể làm cơng việc nào: A Thực tính tốn B Học tập, giải trí C Suy nghĩ D In thiệp mời Câu 11: Phần mềm Windows XP Microsoft là: A Phần mềm quản lí sở liệu B Phần mềm tạo trang weD C Hệ điều hành D Chương trình soạn thảo văn Câu 12: Tệp tin đơn vị… để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ A Cơ B Không C Thường dùng Câu 13: Mơ hình q trình ba bước là: A Nhập – xử lí – xuất B Nhập – xuất – xử lí C Xuất – xử lí – nhập D Xử lí – nhập – xuất Câu 14: Phát biểu sau nhất: A Tệp tin chứa tệp tin kháC B Tệp tin chứa thư mụC C Thư mục chứa tệp tin thư mục kháC D Không thường dùng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Thư mục chứa tệp tin, chứa thư mục kháC Câu 15 : Các thông tin lưu giữ máy tính văn bản, hình ảnh, nhạc, gọi là: A Dữ liệu B Thông tin C Phần mềm học tập D Phần cứng Câu 16: Thiết bị vào có tên gọi khác ………………… A Thiết bị lưu trữ B Thiết bị rA C Thiết bị vào D Thiết bị ngoại vi Câu 17: Có dạng thơng tin bản: A B C Câu 18: Các nút lệnh sau nút lệnh thoát khỏi cửa sổ làm việc? D A B C D Tất lệnh Câu 19: RAM gọi ? A Bộ nhớ RAM B Bộ nhớ flash C Bộ nhớ D Bộ nhớ cứng Câu 20: Khi nhấn tổ hợp phím gồm hai phím Shift phím số 3, cho tự ? A tự dấu ) B tự dấu # C tự dấu @ C tự dấu ( Câu 21 : Thiết bị dùng để in văn hay hình ảnh giấy ? A Màn hình B Máy in C Đĩa CD D.Bàn phím Câu 22: đĩa cứng số đĩa cứng có dung lượng lưu trữ nhiều thông tin hơn? A 24 MB B 2400 KB C 24 GB D 240 MB Câu 23: Trong biểu tượng sau biểu tương biểu tượng Windows: A B C D Câu 24: Quan sát công việc có chương trình chạy? A B C D Câu 25: Nút Start nằm đâu hình? A Nằm My Computer B Nằm góc phải hình C Nằm góc trái hình D Nằm phía góc bên trái hình Câu 26: Các nút lệnh sau nút lệnh thoát khỏi cửa sổ làm việc? A B C Câu 27: Để tắc máy tính ta chọn vào nút lệnh sau đây? D Tất lệnh A B C D Một nút kháC Câu 28: Có loại thư mục? A B C D Câu 29: Tệp tin chứa thư mục khơng A Khơng B Được C Có thể được, khơng D Đáp án khác Câu 30: Thơng tin máy tính tổ chức theo cấu trúc nào? A Hình quạt B Hình bình hành C Hình nón D Hình Câu 31: Ba dạng thơng tin tin học là: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Văn bản, chữ viết, tiếng nói; B Văn bản, âm thanh, hình ảnh; C Các số, hình ảnh, văn bản; D Âm thanh, chữ viết Câu 32: Thơng tin máy tính biểu diễn dạng: A Âm B Hình ảnh C Dãy bit D Văn Câu 33: Khâu quan trọng hoạt động thông tin A Nhập (Input) B Xử lí C Xuất (Output) D Tất A, B, C Câu 34: Thông tin thiết bị bị tắt máy: A Ram B Ổ đĩa cứng C Đĩa mềm D Cả A, B, C Câu 35: Theo nguyên lý Von Neuman cấu trúc chung máy tính điện tử gồm A CPU, ROM,RAM,I/O B CPU, nhớ, thiết bị vào/ra C Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra D Bộ nhớ trong, nhớ ngồi Câu 36: Để khởi động phần mềm có sẵn biểu tượng hình nền, cách nhanh ta dùng thao tác: A Nháy chuột; B Nháy phải chuột; C Nháy đúp chuột; D Kéo thả chuột Câu 37: Phần mềm cài đặt máy tính? A Phần mềm lập trình Pascal; B Phần mềm hệ điều hành; C Phần mềm luyện tập chuột; D Phần mềm luyện gõ bàn phím Câu 38: Lệnh dùng để chép tệp tin : A Cut B Paste C Copy D Undo Câu 39: Vì máy tính cần có hệ điều hành? A.Vì hệ điều hành giúp người sử dụng khai thác thuận tiện tài ngun máy tính; B.Vì hệ điều hành tạo mơi trường giúp người sử dụng giao tiếp với máy tính; C.Hệ điều hành giúp quản lí nhiều đối tượng tham gia vào q trình xử lí thơng tin; D.Cả A, B, C Câu 40: Các thiết bị để lưu trữ thông tin là: A Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB B Đĩa cứng C Đĩa CD/ DVD D Tất thiết bị Câu 41: Trên hình làm việc Windows thường có: A Biểu tượng thùng ráC B Thanh công việC C Biểu tượng My Computer D Cả A, B,C Câu 42 Trong cách viết sau, cách viết tên tệp? A baivan.doc; B Toanhoc; C Thuvien*pas; D Baihat_doc Câu 43: Hai phím hai phím có gai? A T, I B G, H C F, J D B, N Câu 44: Các thiết sau thiết bị vào: A Bàn phím, chuột B Màn hình, máy in C Bàn phím, hình D Chuột, hình Câu 45: Phím dài bàn phím là: A Back space B Space bar C Shift D Caps Lock Câu 46: Hàng phím có chứa phím A, K , L phím thuộc hàng phím nào? A Hàng phím B Hàng phím sở C Hàng phím D Hàng phím số Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 47: Để máy tính xử lí, thơng tin cần biểu diễn dạng dãy bit gồm hai tự là: A B C D Cả A, B, C sai Câu 48:Ai cha đẻ kiến trúc máy tính điện tử: A Niutơn B Von Neumann C Asicemet D Douglas Engelbart Câu 49: Máy tính có khả gì? A Khả tính tốn nhanh tính tốn với độ xác cao B Khả lưu trữ lớn C Khả “Làm việc” không mệt mỏi D Cả A, B, C Câu 50: Màn hình, bàn phím, chuột, máy in gọi thiết bị ? A Thiết bị vào/ra B Thiết bị ngoại vi C Cả A B D Cả A, B, C sai Câu 51 : Đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa CD, Cổng USB thuộc nhớ sau đây: A Bộ nhớ B Bộ nhớ C Cả A B D Cả A B sai Câu 52 : Nháy đúp chuột thao tác A Nhấn nhanh nút trái chuột thả tay B Nhấn nhanh nút phải chuột thả tay C Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột D Nhấn giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích thả tay để kết thúc thao tác Câu 53: Khu vực bàn phím bao gồm hàng phím: A hàng phím B hàng phím C hàng phím D Cả A, B, C sai Câu 54: Khi luyện gõ bàn phím mười ngón điều quan cần ghi nhớ là: A Mắt ln nhìn xuống bàn phím B Các ngón tay đặt vị trí quy định bàn phím, gõ phím nhẹ xác C Cần gõ phím thật nhanh D Chỉ cần ý đến hai ngón trỏ đặt hai phím có gai Câu 55: Ngón tay phụ trách phím Space Bar ? A Ngón trỏ B Ngón C Ngón út D Ngón Câu 56: 100 KB bằng: A.1 024 B B 102 400 B C 048 B D 20 480 B Câu 57:Mã nhị phân thông tin là: A Số hệ nhị phân B Số hệ Hexa C Dãy bit biểu diễn thông tin máy tính D Tất sai Câu 58: Máy tính muốn hoạt động phải: A Có hệ điều hành phần mềm B Khơng cần có hệ điều hành, cần có phần mềm C Có hệ điều hành, phần mềm loa D Tất sai Câu 59 Để chép trao đổi thông tin máy tính người ta thường dùng thiết bị: A Đĩa mềm đĩa cứng B Đĩa CD-ROM, đĩa USB, đĩa cứng C Đĩa CD-ROM, đĩa USB, đĩa mềm D Cả A, B c sai Câu 60: Phần mềm cài đặt vào máy tính là: A Trò chơi B Tập gõ bàn phím C Hệ điều hành D Tất sai Câu 61: Đơn vị để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ là: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Thư mục B Tệp tin C Phần cứng D Hệ điều hành Câu 62: Biểu tượng có chức để làm gì: A Phóng to cửa sổ B Thu nhỏ cửa sổ C Hạ cửa sổ D Đóng cửa sổ(Thốt khỏi chương trình) Câu 63: Đâu tên tập tin: A Hoc tap B Bai tap.doc C Thuc hanh D BT1*doc Câu 64: Điền từ “ vị trí”, “gai”, “cơ sở” vào chỗ đoạn văn sau: Hàng phím …bao gồm phím bắt đầu A, S, D Các phím F, J hàng phím phím có … …khi gõ phím em cần đặt ngón tay ………………………trên bàn phím Câu 65: Điền từ “ vị trí”, “gai”, “cơ sở”, “F, J” vào chỗ đoạn văn sau: Các phím A, S, D, L, K phím thuộc hàng phím Các phím F, J hàng phím phím có .… Khi gõ phím em cần đặt ngón tay ………… bàn phím hai ngón tay trỏ cần đặt vào hai phím Câu 66: Chọn cột A ghép với cột B cho phù hợp ghi kết vào cột C (1 điểm) Tên gọi (A) Giga byte Byte Mega byte Kilo byte Câu 67: Điền (Đ) (S) vào A So sánh với đơn vị khác (B) a 1024 byte b 1048576 byte c byte d 1073741824 byte Kết (C) - ……… - ……… - ……… - ……… mệnh đề cho phù hợp: A Máy tính điện tử đưa hình ảnh ăn mùi thơm ăn B Máy tính điện tử có cảm giác đau đớn C Máy in, hình thiết bị xuất Câu 68: Điền vào khoảng trống câu: Máy tính điện tử cần có phận: Có ba giai đoạn q trình xử lý thông tin: Màn hình thiết bị: Ngày để hoạch tốn cơng trình, người ta nhờ đến Các dạng thông tin là: Thông tin đem lại cho người Câu 69: Điền vào khoảng trống câu: Có thể dùng máy tính để vừa đánh văn vừa cho vui tai Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Thư mục tệp tin có thơng số để nhận biết Hệ điều hành điều khiển Thanh công việc (Task bar) nằm để chứa Cần phải dùng đường dẫn để Trong quan làm việc người ta thường cho máy tính để kẻ lạ xâm nhập vào lấy trộm thông tin PHẦN II : TỰ LUẬN Câu 70 : Cho thư mục hình bên dưới: MÁY TÍNH PHẦN CỨNG PHẦN MỀM BÀN PHÍM CHUỘT TRỊ CHƠI dua_xe.exe TRỊ CHƠI MÁY IN xep_hinh.exe a Hãy viết đường dẫn đến thư mục MÁY IN đường dẫn đến tệp tin duaxe.exe b Thư mục thư mục mẹ thư mục PHANMEM? Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c Biết thư mục Mario thư mục thư mục PHANMEM Hãy viết đường dẫn đến thư mục Mario Câu 71: Hãy nêu nhiệm vụ Hệ điều hành Câu 72: Phần mềm luyện tập chuột có phải Hệ điều hành hay khơng? Vì sao? Câu 73: Thơng tin gì? Vẽ mơ hình q trình xử lý thơng tin Câu 74: Hê điều hành gì? Hãy kể tên số hệ điều hành Câu 75: Thơng tin gì? Có dạng thông tin nào? Câu 76: Khi luyện gõ phím 10 ngón tay theo quy định bàn tay em phải đặt phím hàng phím sở: A S D F G H J K L ; Phím A S D F G H J K L ; Ngón tay Câu 77: Cấu trúc máy tính điện tử theo Von Neumann gồm phận nào? Câu 78: Tại CPU coi não máy tính? Câu 79: Có cách để nhận biết em mở cửa sổ Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết? Câu 80: Giả sử đĩa D có tổ chức thơng tin mơ tả hình bên: a) Hãy liệt kê đâu thư mục, đâu tệp tin thư mục D:\ b) Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa D đến tệp tin Hinh.doc THUVIEN thư mục KHTN c) Thư mục mẹ VAT LI thư mục nào? TOAN d) Ta nói thư mục TROCHOI nằm thư mục THUVIEN Dai.doc hay sai? Nếu sai sao? Hinh.doc VAT LI KHXH TROCHOI MARIO Câu 81: Trên đĩa C: có cấu trúc thư mục tập tin sau: C:\ HOC TAP GIAI TRI Nghe nhac.mp3 Mario.exe TIN HOC Mario.exe Bai tap.doc VAN HOC Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a Viết đường dẫn đến tệp tin: Ngu phap.doc b Viết đường dẫn đến tệp tin: Nghe nhac.mp3 c Viết đường dẫn đến thư mục TIN HOC d Thư mục thư mục rỗng? e Thư mục thư mục gốc? f Những tệp tin cấp với tệp tin Chuong1.doc Câu 82: Trên đĩa D: có cấu trúc thư mục tệp tin sau: D:\ HOC TAP GIAI TRI Nghe nhac.mp3 Game.exe TU NHIEN Vat li 6.doc Toan 6.xls a b c d e f THU VIEN XA HOI Tap lam van.doc Dia li.doc Viết đường dẫn đến tệp tin: Dia li.doc Viết đường dẫn đến tệp tin: Game.exe Viết đường dẫn đến thư mục XA HOI Thư mục GIAI TRI thư mục thư mục nào? Thư mục thư mục rỗng? Phần mở rộng tệp tin cho ta biết điều gì? PHẦN III : THỰC HÀNH Câu 83 : Khởi động máy tính vào Windows (1 điểm) Kích hoạt biểu tượng My Computer để xem nội dung ổ đĩa C, D (1 điểm) Tạo thư mục “TRUONG THCS DUCPHU” ổ đĩa C (2 điểm) Tạo thư mục “TIN HOC 6” “TIN HOC 7” thư mục “TRUONG THCS DUCPHU” (2 điểm) - Sao chép tệp tin vào thư mục “TIN HOC 6” (2 điểm) - Xóa thư mục “TIN HOC 7” (1 điểm) - Thực thoát khỏi hệ thống (1 điểm) - ... Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Thư mục chứa tệp tin, khơng thể chứa thư mục kháC Câu 15 : Các thông tin lưu giữ máy tính văn bản, hình ảnh, nhạc, gọi là: A Dữ liệu B Thông tin. .. Phần mềm học tập D Phần cứng Câu 16 : Thiết bị vào có tên gọi khác ………………… A Thiết bị lưu trữ B Thiết bị rA C Thiết bị vào D Thiết bị ngoại vi Câu 17 : Có dạng thơng tin bản: A B C Câu 18 : Các nút... C Ngón út D Ngón Câu 56: 10 0 KB bằng: A .1 024 B B 10 2 400 B C 048 B D 20 480 B Câu 57:Mã nhị phân thông tin là: A Số hệ nhị phân B Số hệ Hexa C Dãy bit biểu diễn thơng tin máy tính D Tất sai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn tin học lớp 6, đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 năm 2017 2018 , Tài liệu môn tin học lớp 6, đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 năm 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay