Đề kiểm tra học kỳ 1 môn ngữ văn lớp 7 TP HCM

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:19

Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH Ề HÍ H THỨ https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN NGỮ VĂNLỚP NĂM HỌC: 2015-2016 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Phần 1: (3 điểm) Hãy đọc hai khổ thơ sau trả lời câu hỏi nêu dưới: h a h i tđ n t n ti ng n i i ng tha thi t n i th ờng ngh nh hát ng t ng a đ n a ể i điề ng t i ti ng i t nh đ t nh a h gi n n n t ng t ng ề i nh t h ền t ng h nh nh Tr ch Ti ng i t ưu uang ho bi t phương th c bi u đ t c a hai khổ thơ hà thơ mu n n i đ n đ c m c a ti ng i t hai câu thơ sau: m i ng tha thi t n i th ờng ngh nh hát ể i điề ng t Hai khổ thơ g i nhắc m t v n c ng đ tài ti ng i t mà em học v n c a T hai khổ thơ v n học em ngh g v ti ng i t m ng c m ch v đ mở r ng câu sau: m i ng tha thi t n i th ờng ngh nh hát T m m t câu rút gọn c hai khổ thơ h i ph c thành ph n câu đư c rút gọn m Phần 2: (7 điểm) Hi n m t b ph n giới tr làm ti ng i t m t d n s sáng v n c học sinh em s làm g đ g p ph n gi g n s sáng c a ti ng i t Hãy nêu suy ngh c a em b ng m t đo n v n t đ n câu) m - ọc câu chuy n sau: t ng ời t đ a n t i th h i n ng giá g ời n đồng t n t i đồng ng ông n i i ng ời án h t ng ời n t t t n t i n ông t n n t i – g ời án t h i i Vâng ông không n i h i t th th ng đ i n ph ồi ng thể không i t nh ng n t n i t án ng ời i t i ng iđ i n ph (Theo Internet) m suy ngh g v v n đ g i t câu chuy n Hãy tr nh bày suy ngh c a em b ng m t v n ngh lu n m Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt …HẾT… https://giasudaykem.com.vn ...Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt …HẾT… https://giasudaykem.com.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ 1 môn ngữ văn lớp 7 TP HCM , Đề kiểm tra học kỳ 1 môn ngữ văn lớp 7 TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay