Đề thi kiểm tra học kỳ 2 môn văn lớp 9

6 23 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:16

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN VĂN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Câu 1: (6 điểm) Sau học tác phẩm “Những xa xôi” nữ nhà văn Lê Minh Khuê, em thực yêu cầu sau: a) Nêu hoàn cảnh đời tác phẩm b) Nêu nghĩa nhan đề “Những xa xôi”? c) Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận chung em cô gái niên xung phong thời kì chống Mĩ cứu nước Câu 2: (4điểm) “Bố Xi-mơng” văn trích từ truyện ngắn tên nhà văn Guy Mô-pa-xăng Em hãy: a Nêu chi tiết nhân vật mà em thích đọc đoạn trích b Giải thích em thích? ĐÁP ÁN ĐỀ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN VĂN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Câu 1: a TP đời năm 1971, kháng chiến chống Mĩ cứu nước dân tộc ta diễn ác liệt 1đ b Có nhiều cách diễn đạt khác nhau, nhiên phải thể nội dung sau: - Là hình ảnh ngơi có thật: Ngơi mũ lính, ngơi bầu trời thành phố - Hình ảnh biểu tượng cho gái TNXP đẹp lung linh sang bầu trời Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Hình ảnh bắt nguồn từ chi tiết miêu tả đơi mắt PĐ “cơ có nhìn mà xa xăm”… c Tùy theo cảm nhận theo cách riêng nhiên cần phải thể ý sau: - Cảm nhận chung hoàn cảnh sống công việc chung ba cô gái - Nét đẹp phẩm chất chung ba gái: Lí tưởng, lòng dũng cảm, yêu đời, lạc quan… - Khẳng định vẻ đẹp tiêu biểu hệ trẻ Việt Nam kháng chiến chống Mĩ Câu 2: a Đây kiểu đề phát huy tính sáng tạo tôn trọng suy nghĩ học sinh tiết hay nhân vật hs tự chọn đ b Lí giải hợp lí 2đ ĐỀ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN VĂN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Câu (2 điểm) Không biết từ nào, mùa thu xuất thơ ca với bao cảm xúc, để lại ấn tượng sâu đậm khiến lòng người bâng khuâng, xao xuyến Trong tác phẩm mình, nhà thơ viết : “Có đám mây mùa hạ Vắt nửa sang thu ” Hai câu thơ nằm tác phẩm nào? năm sáng tác? Ai tác giả? Hãy chép câu lại để hồn thành khổ thơ có chứa hai câu thơ Câu (3 diểm) Trình bày suy nghĩ em lòng trung thực Câu (5.0 điểm) Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Cảm nhận em nhân vật Phương Định truyện ngắn Những xa xôi nhà văn Lê Minh Khuê ĐÁP ÁN ĐỀ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN VĂN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Câu 1(2đ) HS nêu được: - Tác phẩm: Sang thu- 1977 - Tác giả: Hữu Thỉnh - HS chép xác khổ thơ (Khổ 2) Câu (3đ) Trình bày được:- Thế trung thực - Tầm quan trọng trung thực - Dẫn chứng Cm - Nêu tác hại thiếu trung thực, số biểu thiếu trung thực - Bài học cho thân Câu (5đ) a/ Yêu cầu kỹ năng: - Biết cách làm văn nghị luận - Bố cục rõ ràng, hợp lý Các ý trình bày rõ ràng, diễn đạt trơi chảy, khơng lệ thuộc vào tài liêu sẵn có, mắc lỗi tả, dùng từ ngữ pháp b/ Các yêu cầu nội dung: Các ý xếp trinh bày, tách gộp theo ý khác miễn đạt nội dung sau: - Giới thiệu nét khái quát tác giả tác phẩm, hoàn cảnh đời tác phẩm.(0,5đ) - Giới thiệu vài nét hoàn cảnh Phương Định hai nữ niên xung phong tổ trinh sát mặt đường (0,5đ) Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Cuộc sống vơ khó khăn gian khổ ba cô gái (0,5đ) - Trình bày cảm nhận thân vẻ đẹp Phương Định + Đó gái trẻ đẹp hồn nhiên yêu đời, nữ quan … (Dẫn chứng phân tích) (1đ) tính, giàu cảm xúc lạc + Phương Định gái có thinh thần trách nhiệm cao công việc, gan dạ, dũng cảm;.… (Dẫn chứng, phân tích) (0,75đ) + Cơ người gắn bó yêu thương đồng đội (Dẫn chứng phân tích) (0,75đ) - Khẳng định vẻ đẹp nhân vật Phương Định, bày tỏ thái độ thân nhân vật (0,25đ) - Liên hệ với vẻ đẹp hệ trẻ Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ( học sinh liên hệ với tác phẩm thời để minh họa) (0,25đ) - Nhận xết nghệ thuật xây dựng nhân vật: Ngôi kể, am hiểu tâm lý nhân vật sinh động chân thực tác giả… làm lên giớ nội tâm phong phú, vẻ đẹp sáng, hồn nhiên, dũng cảm, lạc quan Phương Định hai nhân vật phụ (0,5đ) ĐỀ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN VĂN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Câu 1: (2 điểm) a/ Hoàn thành khổ thơ sau: Mai về miề n Nam thương trào nước mắ t ………………………………………… Muố n làm đóa hoa tỏa hương ………………………………………… b/ Hãy cho biế t khổ thơ trić h từ bài thơ nào? Sáng tác năm mấ y? Trin ̀ h bày đôi nét về tác giả? Câu 2: (2 điểm) a/ Thành phầ n biê ̣t lâ ̣p phu ̣ chú là gi?̀ Dấ u hiê ̣u nhâ ̣n biế t thế nào? Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b/ Tìm và ghi rõ tên thành phầ n biê ̣t lâ ̣p các câu sau: - Là mô ̣t người miề n Nam – mô ̣t vùng đấ t anh hùng trải qua sương gió, chúng ta cầ n phải biế t rõ trách nhiê ̣m bảo vê ̣ non sơng của miǹ h - Ơi! Bác là mơ ̣t vi ̣lañ h tu ̣ vi ̃ đa ̣i nhấ t của đấ t nước Câu 3: (6 điểm) Nêu suy nghi ̃ của em về bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải -Hế t - ĐÁP ÁN ĐỀ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN VĂN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Câu a/ Hoàn thành chiń h xác bài thơ: Mai về miề n Nam, thương trào nước mắ t Muố n làm chim hót quanh lăng Bác 0.5đ Muố n làm đóa hoa tỏa hương Muố n làm tre trung hiề u chố n này 0.5đ b/ Khổ thơ đươ ̣c trích từ bài thơ “Viế ng lăng Bác” Sáng tác năm 1.0đ 1976 Tác giả: Thanh Hải (1930 -1980), tên khai sinh là Pha ̣m Bá 1.0đ Ngoañ , quê ở huyê ̣n Phong Điề n, tỉnh Thừa Thiên H́ Ơng là mơ ̣t những bút có công xây dựng nề n văn ho ̣c cách ma ̣ng miề n Nam những ngày đầ u Câu a/ Thành phầ n phu ̣ chú đươ ̣c dùng để bổ sung mô ̣t số chi tiế t cho nôi dung chiń h của câu Thường đă ̣t giựa hai dấ u ga ̣ch ngang, hai 1.0đ dấ u phẩ y, hai dấ u ngoă ̣c đơn, hoă ̣c giựa mô ̣t dấ u ga ̣ch ngang với dấu phẩ y Nhiề u thành phầ n phu ̣ chú còn đă ̣t sau dấ u hai chấ m b/ - Là mô ̣t người miề n Nam – mô ̣t vùng đấ t anh hùng trải 0.5đ Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn qua sương gió, chúng ta cầ n phải biế t rõ trách nhiê ̣m bảo vê ̣ non sông của miǹ h  Thành phầ n phu ̣ chú - Ơi! Bác là mơ ̣t vi ̣lañ h tu ̣ vi ̃ đa ̣i nhấ t của đấ t nước  Thành phầ n cảm thán Câu Viết văn nghị luận theo dàn sau: 1) Mở bài: Giới thiê ̣u tác giả, xuấ t xứ bài thơ, nêu nhâ ̣n xét, 1đ đánh giá sơ bô ̣ của miǹ h 2) Thân bài: Triǹ h bày những suy nghi,̃ đánh giá của miǹ h về nô ̣i dung, nghê ̣ thuâ ̣t và ý nghiã của bài thơ (Thêm chứng minh 4đ hoă ̣c dẫn chứng thêm bài thơ) 3) Kết bài: Khái quát giá tri ̣ nghê ̣ thuâ ̣t, ý nghiã của bài thơ 1đ Liên ̣ bản thân *Chú ý: Ngoài hướng dẫn giải học sinh sinh giải có ý cho điểm ... Mĩ Câu 2: a Đây kiểu đề phát huy tính sáng tạo tơn trọng suy nghĩ học sinh tiết hay nhân vật hs tự chọn đ b Lí giải hợp lí 2 ĐỀ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN VĂN LỚP NĂM HỌC 20 17 -20 18 Câu (2 điểm)... xôi nhà văn Lê Minh Khuê ĐÁP ÁN ĐỀ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN VĂN LỚP NĂM HỌC 20 17 -20 18 Câu 1 (2 ) HS nêu được: - Tác phẩm: Sang thu- 197 7 - Tác giả: Hữu Thỉnh - HS chép xác khổ thơ (Khổ 2) Câu... Phương Định hai nhân vật phụ (0,5đ) ĐỀ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN VĂN LỚP NĂM HỌC 20 17 -20 18 Câu 1: (2 điểm) a/ Hoàn thành khổ thơ sau: Mai về miề n Nam thương tra o nước mắ t …………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi kiểm tra học kỳ 2 môn văn lớp 9 , Đề thi kiểm tra học kỳ 2 môn văn lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay