Bộ đề thi học sinh giỏi văn lớp 9

26 36 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:16

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP Câu (8,0 điểm) Phải chỉ có những điề u ngo ̣t ngào mới làm nên yêu thương? Em hãy viế t mô ̣t bài văn ngắ n, triǹ h bày suy nghi,̃ quan điể m của em để trả lời cho câu hỏi Câu (12,0 điể m) Bàn về khả tác đô ̣ng của tác phẩ m văn ho ̣c đế n tâm hồ n người, nhà văn Nguyễn Đình Thi đã cho rằ ng: "Mỗi tác phẩ m ro ̣i vào bên chúng ta mô ̣t ánh sáng riêng, không bao giờ nhòa " (Tiế ng nói của văn nghê ̣ - SGK Ngữ văn 9, tâ ̣p 2, trang 14) Em hiể u thế nào về ý kiế n trên? Từ bài thơ Ánh trăng (Nguyễn Duy) hãy phân tić h và làm rõ ánh sáng riêng mà tác phẩ m này đã soi ro ̣i vào tâm hồ n em ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP Câu (8,0 điểm) * Lưu ý: Đây là da ̣ng đề mở Vấ n đề mà đề bài nêu la ̣i đươ ̣c diễn đa ̣t bằ ng mô ̣t câu nghi vấ n HS trả lời câu hỏi đề bài nêu ra, từ đó thể hiê ̣n đươ ̣c tư tưởng, quan điể m của bản thân Với vấ n đề mở thế này, không gò bó bắ t buô ̣c ho ̣c sinh phải trả lời theo khuôn mẫu HS đươ ̣c bày tỏ quan điể m của cá nhân: có thể đồ ng tin ̀ h hoàn toàn, có thể chỉ đồ ng tình với mô ̣t khía ca ̣nh nào đó của vấ n đề Điề u quan tro ̣ng nhấ t là phải có lí le,̃ có lâ ̣p luâ ̣n để làm sáng tỏ ý kiế n, đảm bảo sự đúng đắ n, lô-gić Giám khảo chấ m chủ yế u cứ vào cách tư duy, vố n kiế n thức, sự hiể u biế t, cách lâ ̣p luâ ̣n, lí lẽ của HS thể hiê ̣n bài làm để đánh giá A Yêu cầ u về ki ̃ năng: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - HS biế t cách làm mô ̣t bài văn nghi ̣ luâ ̣n xã hô ̣i, da ̣ng bài bày tỏ ý kiế n trước mô ̣t tư tưởng, mô ̣t quan điể m - Biế t kế t hơ ̣p các thao tác nghi ̣ luâ ̣n: giải thić h, chứng minh, bin ̀ h luâ ̣n , biế t lâ ̣p luâ ̣n chă ̣t chẽ để bài làm có sức thuyế t phu ̣c - Biế t đă ̣t vấ n đề vào thực tế cuô ̣c số ng để bàn luâ ̣n: có sự hiể u biế t từ thực tế cuô ̣c số ng để lấ y đươ ̣c những dẫn chứng tiêu biể u, biế t phân tić h, bàn luâ ̣n để làm nổ i bâ ̣t vấ n đề B Yêu cầ u về nô ̣i dung Giải thích, xác đinh ̣ đươ ̣c vấ n đề cầ n nghi luâ ̣ ̣n (Phầ n này cho: 2,0 điể m) - Những điề u ngo ̣t ngào: Là những lời nói ngo ̣t, những cử chỉ thái đô ̣ cư xử diụ dàng, âu yế m , những hành đô ̣ng mang ý nghiã tích cực như: đô ̣ng viên, khen ngơ ̣i, tán dương, chiề u chuô ̣ng, cưng nựng - Yêu thương: là tình cảm yêu mế n, ưu ái, gắ n bó giữa người với người => Ý kiế n này đã gơ ̣i cho mỗi chúng ta suy ngẫm về cách thể hiê ̣n tin ̀ h yêu thương cuô ̣c số ng: Người ta thường nghi ̃ những điề u ngo ̣t ngào mới là biể u hiê ̣n của tin ̀ h yêu thương, thực có nhiề u cách biể u hiê ̣n tiǹ h yêu thương Bàn luâ ̣n về vấ n đề : (Phầ n này cho: 4,0 điể m) - Những điề u ngo ̣t ngào đem la ̣i cho người ta cảm giác vui sướng, ̣nh phúc Nó làm ta thấ y hài lòng, thích thú, khiế n ta có thêm niề m say mê, quyế t tâm (Ví du ̣: sự quan tâm, chiề u chuô ̣ng , những lời khen ngơ ̣i, đô ̣ng viên khić h lê ̣ của thầ y cô, cha me ̣ , lời khen, lời tán dương của ba ̣n bè ) => Vì vâ ̣y đón nhâ ̣n những điề u ngo ̣t ngào thì ta thường coi đó là biể u hiê ̣n của tiǹ h yêu thương (HS lấ y dẫn chứng, phân tích ) - Nhưng không phải lúc nào những điề u ngo ̣t ngào cũng làm nên yêu thương Nhiề u sự khắ t khe, nghiêm khắ c, thâ ̣m chí những điề u cay đắ ng cũng là biể u hiê ̣n của tiǹ h yêu thương Những điề u ấ y có thể khiế n ta cảm thấ y khó chiu, ̣ nó la ̣i xuấ t phát từ sự chân thành, từ mong muố n những điề u tố t cho ta , đó cũng chin ́ h là biể u hiê ̣n của yêu thương thâ ̣t sự (HS lấ y dẫn chứng, phân tích, ví du ̣ sự nghiêm khắ c, khắ t khe, thái đô ̣ cứng rắ n Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn không dung túng cho cái, cho ho ̣c trò của cha me ̣, của thầ y cô , những lời nói thẳ ng nói thâ ̣t của ba ̣n bè ) - Trong thực tế cuô ̣c số ng, có những ngo ̣t ngào không xuấ t phát từ yêu thương và có những điề u cay đắ ng không làm nên yêu thương (HS lấ y dẫn chứng, phân tić h ) - Cuô ̣c số ng phong phú và muôn màu muôn vẻ, nế u chúng ta có cái nhìn phiế n diê ̣n, đơn giản về tình yêu thương vâ ̣y, nế u chỉ biế t đón nhâ ̣n tin ̀ h yêu thương thông qua những ngo ̣t ngào thì nhiề u ta sẽ bỏ lỡ nhiề u yêu thương thực sự, cũng phải nhâ ̣n những yêu thương giả dố i (HS lấ y dẫn chứng, phân tích ) Bài ho ̣c nhâ ̣n thức và hành đô ̣ng: (Phầ n này cho: 2,0 điể m) - Cầ n nhâ ̣n thức đúng đắ n về tình yêu thương: không phải chỉ ngo ̣t ngào mới làm nên yêu thương Cầ n biế t lắ ng nghe, trân tro ̣ng cả những điề u "không ngo ̣t ngào", nế u những điề u ấ y xuấ t phát từ sự chân thành, nế u những điề u ấ y là cầ n thiế t để giúp ta hoàn thiê ̣n bản thân miǹ h - Biế t trân tro ̣ng những tiǹ h yêu thương chân thành mà bản thân nhâ ̣n đươ ̣c từ mo ̣i người xung quanh - Có ý thức và hành đô ̣ng cu ̣ thể để đem sự yêu thương đế n cho mo ̣i người và cho chin ́ h bản thân mình (Liên ̣ bản thân) Câu (12,0 điể m) A Yêu cầ u về ki ̃ - Kiểm tra lực viết nghị luận văn học, đòi hỏi thí sinh phải huy động kiến thức lí luận văn học, khả cảm thụ thơ, kĩ tạo lập văn để làm - Thí sinh cảm nhận trình bày theo cách khác nhau, phải rõ hệ thống luận điểm, có lí lẽ , lâ ̣p l ̣n chă ̣t che,̃ xác đáng - Diễn đa ̣t sáng; dùng từ đă ̣t câu chuẩ n xác B Yêu cầ u về kiế n thức: Nô ̣i dung cầ n đa ̣t đươ ̣c Giải - Soi ro ̣i vào tâm hồ n: làm bừng sáng, thức tin ̉ h những điề u thích ý lương thiê ̣n, những điề u tố t đe ̣p tâm hồ n người đo ̣c iể m Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt kiế n https://giasudaykem.com.vn - Ánh sáng riêng: là những điề u tố t đe ̣p nhấ t (những điề u 1,0 điể m chân-thiê ̣n-mi)̃ đươ ̣c gửi gắ m qua mỗi tác phẩ m - Không bao giờ nhòa đi: không phai nha ̣t, không thể mấ t đi, nó đươ ̣c khắ c sâu và trở thành ánh sáng của tâm hồ n => Ý kiế n của Nguyễn Đình Thi đã khẳ ng đinh ̣ sự tác đô ̣ng ma ̣nh mẽ của tác phẩ m văn ho ̣c: thức tin̉ h tâm hồ n người, hướng người những điề u tố t đe ̣p nhấ t 1,0 điể m => Đây là chức giáo du ̣c, chức cảm hóa của văn ho ̣c * Khái quát về tác phẩ m: - Hoàn cảnh đời của bài thơ: Khi chiế n tranh kế t thúc, người liń h (Nguyễn Duy) trở về với cuô ̣c số ng đời thường - Đề tài: Bài thơ khai thác đề tài về đời số ng nô ̣i tâm của người 1,0 điể m liń h thời bình, giữa cuô ̣c số ng đời thường - Hai hiǹ h tươ ̣ng nghê ̣ thuâ ̣t trung tâm là ánh trăng và người lính đã góp phầ n thể hiê ̣n đươ ̣c tư tưởng chủ đề của tác phẩ m: lố i số ng thủy chung tình nghiã , không thờ ba ̣c beõ với quá khứ, biế t trân tro ̣ng giá tri ̣của quá khứ * Ánh sáng riêng từ bài thơ Ánh trăng: - Hiǹ h ảnh vầ ng trăng gắ n với những kỉ niê ̣m tuổ i thơ, gắ n với 2- Phân kỉ niê ̣m mô ̣t thời lính chiế n của nhà thơ đã đánh thức những kỉ tích, làm niê ̣m, những kí ức lòng mỗi người, đánh thức những cảm rõ vấ n đề xúc trẻo, đe ̣p đẽ nhấ t mỗi chúng ta về thời quá qua bài khứ thơ Ánh (HS phân tić h hiǹ h ảnh vầ ng trăng hai khổ thơ đầ u) trăng của - Những tâm sự mà Nguyễn Duy gửi gắ m qua bài thơ đã làm Nguyễn thức tin̉ h lòng người đo ̣c nhiề u điề u thấ m thiá : Duy + Giữa ̣n bề lo toan của cuô ̣c số ng đời thường, giữa những Phầ n này cho 6,0 điể m Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn vô ̣i vã gấ p gáp của nhip̣ số ng hiê ̣n đa ̣i, người vẫn nên có những khoảnh khắ c số ng châ ̣m la ̣i để nhìn la ̣i quá khứ + Không đươ ̣c thờ ơ, phũ phàng với quá khứ Số ng với ngày hôm không thể hoàn toàn xóa sa ̣ch kí ức của ngày hôm qua , thủy chung, giữ tro ̣n ve ̣n nghiã tình với quá khứ, trân tro ̣ng những điề u thiêng liêng đe ̣p đẽ quá khứ (HS phân tích các khổ thơ 3, 4, 5, 6) + Dám dũng cảm đố i diê ̣n với chính bản thân miǹ h, đố i diê ̣n với lương tâm miǹ h để nhiǹ nhâ ̣n rõ những sai lầ m Khoảnh khắ c lương tâm thức tỉnh là sự thánh thiê ̣n, lố i số ng tình nghiã , thủy chung đươ ̣c thức tin̉ h tâm hồ n; sự vô tin ̀ h vô nghiã , thái đô ̣ số ng thờ vô cảm, thâ ̣m chí sự vô ơn, ba ̣c beõ bi ̣đẩ y lùi (HS phân tić h cái giâ ̣t mình của nhà thơ câu thơ cuố i) * Liên ̣: gắ n vấ n đề Nguyễn Duy đă ̣t bài thơ vào 2,0 điể m cuô ̣c số ng đương thời và liên ̣ với bản thân: - Trong cuô ̣c số ng hiê ̣n đa ̣i đương thời, nhip̣ số ng vô ̣i vàng, gấ p gáp, người có nhiề u to toan, bâ ̣n rô ̣n nên thờ với quá khứ, thâ ̣m chí số ng nhanh, số ng gấ p, thờ với cả những gì thân thuô ̣c diễn xung quanh mình (cả vô tình và cả hữu ý) (HS lấ y dẫn chứng và phân tić h - Liên ̣ bản thân, rút bài ho ̣c sâu sắ c, thấ m thiá 3- Tổ ng * Quay trở la ̣i với ý kiế n của Nguyễn Điǹ h Thi: kế t, khái - khẳ ng đinh ̣ sự đúng đắ n của ý kiế n, khẳ ng đinh ̣ chức quát la ̣i giáo du ̣c, chức cảm hóa tâm hồ n người là chức vấ n đề quan nhấ t của văn ho ̣c - Khẳ ng đinh ̣ giá tri ̣của bài thơ Ánh trăng: có tính giáo du ̣c, có 1,0 điể m Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn sức ma ̣nh làm thức tin ̉ h tâm hồ n người đo ̣c => điề u này làm nên giá tri ̣nhân văn của tác phẩ m * Lưu ý: - Nế u HS không hiể u đề bài, phân tić h diễn xuôi bài thơ theo lố i thông thường mà không hướng vào tro ̣ng tâm vấ n đề là: Ánh sáng riêng từ tác phẩ m, không có lí lẽ lâ ̣p luâ ̣n, không rõ luâ ̣n điể m thì cho tố i đa không quá nửa số điể m của cả câu - Giám khảo chấ m phải linh hoa ̣t, cứ cu ̣ thể vào bài làm của ho ̣c sinh ĐỀ SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP Câu (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi bên dưới: “Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ Ngày ngày dòng người thương nhớ Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân ” (“Viếng lăng bác”- Viễn Phương) a/ Từ “mặt” từ “hoa” khổ thơ dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Nếu nghĩa chuyển chuyển theo phương thức nào? b/ Xác định biện pháp nghệ thuật tu từ đoạn thơ phân tích giá trị thẩm mĩ mạch cảm xúc thơ (Viết thành đoạn văn) Câu (6,0 điểm): Trong thơ “Mùa xuân nho nhỏ” Thanh Hải viết: “Ta làm chim hót Ta làm cành hoa Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù tuổi hai mươi Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Dù tóc bạc” Trình bày cảm nhận em đoạn thơ văn ngắn Câu (10,0 điểm): Hãy tưởng tượng em bé Đản (trong truyện người gái Nam Xương) năm 20 tuổi, lần đến miếu Vũ Nương viếng mẹ, gặp lại mẹ Em kể lại buổi gặp gỡ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP Câu (3,0 điểm) a/ Từ “mặt” dùng theo nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ (0,25 điểm), từ “hoa” dùng theo nghĩa gốc (0,25 điểm) b/ HS xác định biện pháp nghệ thuật tiêu biểu khổ thơ: Ẩn dụ (0,25 điểm) * Các hình ảnh ẩn dụ: Mặt trời (câu thơ thứ khổ thơ) (0,25 điểm), tràng hoa (0,25 điểm), mùa xuân (0,25 điểm) * Phân tích giá trị thẩm mỹ biện pháp nghệ thuật (1,5 điểm) - Ca ngợi bác Hồ - người mặt trời: đem đến ánh sáng, niềm vui, hạnh phúc, sống cho dân tộc Việt nam (0,5 điểm) - Thể tình yêu thương, lòng tơn kính, biết ơn sâu sắc người dân Việt Nam Bác Hồ (0,5 điểm) - Ca ngợi đời đẹp đẽ, có ý nghĩa vơ to lớn Bác Hồ (0,5 điểm) Câu 2: (7,0 điểm) Yêu cầu a/ Về kĩ năng: Biết cách làm văn nghị luận văn học Kết cấu làm chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy Không mắc lỗi tả, dùng từ, đặt câu b/ Về kiến thức: * Học sinh trình bày nhận thức vấn đề theo nhiều cách khác hệ thống lí lẽ dẫn chứng phải hợp lí * Cần nêu ý sau: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Khát vọng sống cống hiến mãnh liệt nhà thơ Thanh hải - Tâm nguyện đóng góp cho đời nhà thơ chân thành khiêm tốn - Thấy chân lý sống cống hiến cho đời đời tác giả - Ý thức rèn luyện sống có ý nghĩa thân em tương lai - Liên hệ thái độ sống phận giới trẻ nay: Phê phán thái độ sống bng thả, ích kỉ, thờ ơ, biết hưởng thụ - Khẳng định thái độ sống đắn: Sống phải cống hiến, quan niệm sống đẹp làm cho sống tốt đẹp 3/ Biểu điểm: - điểm: Đáp ứng tốt yêu cầu trên, lập luận chặt chẽ, có nhiều ý hay, có vài lỗi nhỏ diễn đạt, tả - - điểm: Đáp ứng yêu cầu trên, lập luận chặt chẽ, có số lỗi diễn đạt, tả - - điểm: Mới đáp ứng tương đối yêu cầu trên, lập luận lủng củng, phạm nhiều lỗi diễn đạt, tả - - điểm: Còn nhiều hạn kĩ làm bài, kiến thức chưa đảm bảo, có nhiều lỗi diễn đạt, tả - điểm: Khơng làm viết lạc đề Câu (10,0 điểm): Hãy tưởng tượng em bé Đản (trong truyện người gái Nam Xương) năm 20 tuổi, lần đến miếu Vũ Nương viếng mẹ, gặp lại mẹ Em kể lại buổi gặp gỡ 1/ Yêu cầu: a/ Về kĩ năng: - Đề yêu cầu kể chuyện tưởng tượng Người kể hóa thân vào nhân vật để kể chuyện - Cần kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận hình thức sử dụng ngôn ngữ đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm - Bài viết đảm bảo bố cục ba phần, trình bày rõ ràng, mạch lạc, chặt chẽ, dùng từ, đặt câu đúng, diễn đạt sáng giàu sức biểu cảm Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b/ Về kiến thức: Cần nói ý sau: - Nội dung gặp gỡ bé Đản Vũ Nương Đản 20 tuổi - Tâm Đản: Hiểu thấu nỗi oan mẹ, đau đớn ngây thơ – nguyên nhân gây chết mẹ, khát khao mong thấy lại mẹ mình, mong mẹ tha thứ cho lỗi lầm khứ - Sự hiểu biết Đản: Sự độc đoán, vũ phu, thiếu hiểu biết, đa nghi cha nỗi bất hạnh mẹ; quan niệm sống trọng nam khinh nữ, chế độ nam quyền gây nỗi đau cho người phụ nữ; có ý thức thay đổi thân, cố gắng thay đổi người xung quanh để người biết đấu tranh cho sống tốt đẹp - Nhân vật Vũ Nương: Thương yêu, mong nhớ con; vi tha với lỗi chồng; hiểu biết đường dẫn đến hạnh phúc người phụ nữ - Câu chuyện có thêm nhân vật khác để trở nên hấp dẫn toát lên tư tưởng người viết 2/ Biểu điểm: - - 10 điểm: Đáp ứng tốt yêu cầu trên, viết sáng tạo, làm rõ chủ đề câu chuyện, có vài lỗi nhỏ diễn đạt, tả - - điểm: Đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên, làm rõ chủ đề câu chuyện, lỗi diễn đạt, tả - - điểm: Đáp ứng yêu cầu trên, trình bày có phần hạn chế, phạm số lỗi diễn đạt, tả - - điểm: Đáp ứng tương đối yêu cầu trên, việc kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận mờ nhạt, phạm nhiều lỗi diễn đạt, tả - - điểm: Chưa đảm bảo yêu cầu, văn viết rời rạc, mắc nhiều lỗi tả diễn đạt - điểm: Khơng làm viết lạc đề * Lưu ý: Hướng dẫn chấm nêu số nội dung mang tính định hướng, giám khảo cần linh hoạt vận dụng hướng dẫn chấm; tránh đếm ý cho điểm cách máy móc; cẩn trọng tinh tế đánh giá làm học sinh; phát hiện, trân trọng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn có ý kiến giọng điệu riêng Chấp nhận cách trình bày khác nhau, kể khơng có hướng dẫn chấm, miễn hợp lý, có sức thuyết phục Tổng điểm toàn 20,0 điểm, điểm lẻ đến 0,25 điểm ĐỀ SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP Câu (2,0 điểm) Xác định phân tích tác dụng biện pháp tu từ có đoạn thơ sau: “Đờ ng chiêm phả nắ ng lên không, Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng Gió nâng tiế ng hát chói chang, Long lanh lưỡi hái liế m ngang chân trời” (Trích “Tiếng hát mùa gặt” – Nguyễn Duy) Câu (6,0 điểm) Trong truyện ngắn Chiếc cuối O.Hen-ri, bệnh tật nghèo túng khiến Giôn-xi tuyệt vọng không muốn sống Cô đếm lại thường xuân bám vào tường gạch đối diện với cửa sổ, chờ cuối rụng nốt bng xi, lìa đời… Nhưng, “chiếc cuối còn” làm cho Giơn-xi tự thấy “thật bé hư… Muốn chết tội” Cô lại hi vọng ngày vẽ vịnh Na-plơ lời bác sĩ nói, “khỏi nguy hiểm” bệnh tật Qua thay đổi Giôn-xi, em viết văn nghị luận thể suy nghĩ nghị lực sống người Câu (12,0 điể m) Có ý kiến cho rằng: “Cảnh vật tâm trạng thơ Nguyễn Du vận động khơng tĩnh tại” Qua hai trích đoạn “Cảnh ngày xuân” “Kiều lầu Ngưng Bích” (Truyện Kiều Nguyễn Du), làm sáng tỏ ý kiến Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn với màu sắc tươi tắn rực rỡ, với cách sử dụng nhiều động từ độc đáo, nhà thơ khắc họa tranh mùa vàng bội thu - Trong tranh có thiên nhiên rộng lớn, khống đạt, có niềm vui, 0,25 lạc quan, hăng say người lao động - Thiên nhiên người hòa quyện với nhau; tầm vóc người lao 0,25 động lớn lao ngang tầm vũ trụ  Bức tranh thể niềm vui rộn ràng người nông dân 0,25 trước vụ mùa bội thu Viết nghị luận xã hội 6,0 Yêu cầu kỹ năng: Hiểu yêu cầu đề Tạo lập 0,5 văn nghị luận xã hội có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, lời văn sáng, có cảm xúc giọng điệu riêng Trình bày tả ngữ pháp Yêu cầu kiến thức: Trên sở nắm bắt nội dung tác phẩm 5,5 Chiếc cuối cùng, hình tượng nhân vật Giôn-xi hiểu biết kiến thức xã hội, thí sinh cần đáp ứng ý sau: * Vài nét nhân vật Giơn-xi: - Hồn cảnh sống: Nghèo khổ, bệnh tật 0,5 - Trạng thái tinh thần: Từ yếu đuối, buông xuôi đầu hàng số phận, 1,0 hết nghị lực sống đến chỗ biết quý trọng sống mình, khao khát sáng tạo chiến thắng bệnh tật Nghị lực sống, tình yêu sống trỗi dậy Giôn-xi * Bàn luận vấn đề: - Nghị lực sống lực tinh thần mạnh mẽ, không chịu lùi bước 0,5 trước khó khăn, thử thách; ln lạc quan, tin tưởng vào sống… - Đây phẩm chất cao đẹp cần thiết: Tiếp sức cho ước mơ hoài bão người; mở hành động tích cực vượt lên trắc trở, cám dỗ sống; giúp người gặt hái thành 0,75 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn công 0,75 - Thiếu nghị lực, dễ chán nản, bi quan… khiến người thường gặp thất bại, bị người xung quanh coi thường, thương hại 0,5 - Nghị lực sống có không dựa vào nội lực cá nhân mà tiếp sức sẻ chia, tình u thương cộng đồng * Liên hệ sống rút học: - Ý thức vai trò quan trọng nghị lực sống, biết cách rèn luyện 0,5 trì ý chí, tinh thần mạnh mẽ - Biết yêu thương, cảm thông tiếp thêm niềm tin yêu đời, nghị 0,5 lực sống cho người xung quanh - Biểu dương gương tiêu biểu cho nghị lực sống mạnh mẽ 0,5 phê phán kẻ hèn nhát, bạc nhược… Viết nghị luận văn học A Yêu cầu kĩ năng: 12,0 1,0 - Đảm bảo văn nghị luận có bố cục rõ ràng, hợp lí; tổ chức xếp hệ thống ý cách lôgic, lập luận chặt chẽ; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc; chữ viết rõ ràng, cẩn thận; không mắc lỗi dùng từ bản… - Phải huy động hiểu biết văn học, đời sống, kĩ tạo lập văn khả bày tỏ thái độ, chủ kiến để làm - Có thể làm theo nhiều cách khác phải có lí lẽ xác đáng, phải có thái độ chân thành nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội B Yêu cầu kiến thức: HS khai thác vấn đề theo nhiều hướng, 11,0 cần làm rõ ý sau: I Nêu vấn đề: - Truyện Kiều sáng tác văn chương kiệt xuất văn học Việt Nam Tác phẩm tầm vóc lớn lao chủ nghĩa nhân 0,5 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn văn cao đẹp mà khẳng định tài nghệ thuật bậc thầy Thi hào Nguyễn Du nhiều phương diện, đặc biệt bút pháp tả cảnh, tả tâm trạng nhân vật 0,5 - Cảnh vật, tâm trạng nhân vật ngòi bút Nguyễn Du ln có vận động suốt chiều dài tác phẩm Bàn vấn đề này, có ý kiến cho rằng: (dẫn ý kiến) II Giải vấn đề Giải thích ý kiến: - Vận động thay đổi vị trí khơng ngừng vật thể quan hệ 0,25 với vật thể khác; Tĩnh cố định nơi, không chuyển dịch -> Cảnh vật tâm trạng nhân vật thơ Nguyễn Du ln có 0,5 chuyển biến, không tĩnh thời điểm cụ thể, không gian cố định, trạng thái tâm lý bất biến Cảnh thay đổi đặt quan hệ với thời gian tâm trạng người đồng thời tâm trạng người ln có vận động theo thời gian, không gian cảnh ngộ Chứng minh a Cảnh vật thơ Nguyễn Du vận động không tĩnh - Nguyễn Du tinh tế tả cảnh thiên nhiên Nhà thơ ln nhìn cảnh 0,5 vật vận động theo thời gian tâm trạng nhân vật Cảnh tình ln gắn bó, hòa quyện - Sự vận động cảnh thiên nhiên đoạn trích"Cảnh ngày xuân" + Bức tranh thiên nhiên bốn câu mở đầu đoạn thơ cảnh ngày 0,75 xuân tươi sáng, trẻo, tinh khơi, mẻ tràn đầy sức sống; hình ảnh quen thuộc mẻ cách cảm nhận thi nhân, màu sắc hài hòa đến tuyệt diệu, từ ngữ tinh tế, nghệ thuật ẩn dụ, đảo ngữ (dẫn thơ phân tích) + Sáu câu cuối đoạn trích cảnh thiên nhiên ngày xuân 1,0 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn chiều lại có thay đổi theo thời gian theo tâm trạng người Cảnh mang thanh, dịu chuyển động nhẹ nhàng, nhuốm màu tâm trạng: cảnh mênh mang, vắng lặng dần…qua việc sử dụng tinh tế, khéo léo từ láy gợi hình, gợi cảm (dẫn thơ phân tích) - Sự vận động cảnh thiên nhiên đoạn trích "Kiều lầu Ngưng Bích": 0,75 + Sáu câu mở đầu đoạn thơ cảnh thiên nhiên trước lầu Ngưng Bích với vẻ đẹp hoang sơ, lạnh lẽo, vắng vẻ, mênh mơng, rợn ngợp, đượm buồn: hình ảnh ước lệ (núi, trăng, cồn cát, bụi hồng), từ ngữ gợi hình gợi cảm (bốn bề bát ngát, xa - gần, - ) (dẫn thơ phân tích) 1,0 + Tám câu thơ cuối đoạn trích cảnh thiên nhiên trước lầu Ngưng Bích có vận động theo dòng tâm trạng người Ngòi bút điêu luyện Nguyễn Du thể sinh động tranh thiên nhiên với cảnh vật cụ thể miêu tả từ xa đến gần, màu sắc từ nhạt sang đậm, âm từ tĩnh đến động: hình ảnh ẩn dụ, ước lệ (cửa bể chiều hôm, cánh buồm, thuyền, nước, cánh hoa, nội cỏ, chân mây, sóng gió); hệ thống từ láy gợi tả, gợi cảm (thấp thoáng, xa xa, man mác, rầu rầu, xanh xanh, ầm ầm.) b Sự vận động tâm trạng người hai đoạn trích - Nguyễn Du khơng tinh tế tả cảnh thiên nhiên mà tài 0,5 tình khắc họa tâm trạng người Tâm trạng nhân vật "Truyện Kiều" có vận động theo thời gian, khơng gian cảnh ngộ - Sự vận động tâm trạng người đoạn trích"Cảnh ngày xuân": + Tâm trạng nhân vật có biến đổi theo thời gian, khơng gian ngày xuân Thiên nhiên ngày xuân tươi đẹp, lễ hội mùa xn đơng vui, lòng 0,75 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn người nô nức, vui tươi, hạnh phúc, hào hứng, phấn khởi, tha thiết 1,0 yêu thiên nhiên, yêu sống + Nhưng lễ hội tan, cảnh xuân nhạt dần, tâm trạng người trở nên bâng khuâng, xao xuyến, nuối tiếc, buồn man mác: Khơng khí lễ hội vui tươi, rộn ràng, nhộn nhịp qua hệ thống danh từ, động từ, tính từ kép hình ảnh ẩn dụ, so sánh sinh động; bút pháp tả cảnh ngụ tình điêu luyện qua từ láy như: Tà tà, thơ thẩn, thanh, nao nao (phân tích dẫn chứng) - Sự vận động tâm trạng người "Kiều lầu Ngưng Bích": + Tâm trạng người có biến đổi rõ rệt Từ tâm trạng bẽ bàng, 0,75 tủi hổ, nặng suy tư đối diện với nỗi niềm nơi đất khách quê người, Thúy Kiều day dứt, dày vò tưởng nhớ đến chàng Kim lo lắng, xót xa nghĩ cha mẹ + Sự vận động tâm trạng thể ró từ nỗi nhớ người 1,0 thân Kiều trở lại với cảnh ngộ để đau đớn, tuyệt vọng, lo sợ, hãi hùng tương lai mịt mờ, tăm tối đời (Phân tích dẫn chứng để làm bật nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật ngơn ngữ độc thoại nội tâm, bút pháp tả cảnh ngụ tình, hình ảnh ẩn dụ ước lệ, điển cố điển tích, điệp ngữ, câu hỏi tu từ, từ láy giàu sắc thái gợi tả gợi cảm ) Đánh giá khái quát: Tài tả cảnh, tả tình Nguyễn Du yếu tố quan trọng làm nên thành cơng nghệ thuật 0,75 tác phẩm góp phần thể lòng nhân đạo nhà thơ sáng tác "Truyện Kiều" (Có thể liên hệ, mở rộng vấn đề) III Kết thúc vấn đề - Khẳng định lại giá trị nội dung, nghệ thuật tác phẩm - Tầm vóc, vị Nguyễn Du đóng góp thi nhân văn đàn dân tộc 0,5 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP Câu (8,0 điểm): Cho văn Điều quan trọng? Chuyện xảy trường trung học Thầy giáo giơ cao tờ giấy trắng, có vệt đen dài đặt câu hỏi với học sinh: - Các em có thấy khơng? Cả phòng học vang lên câu trả lời: - Đó vệt đen Thầy giáo nhận xét: - Các em trả lời không sai Nhưng không nhận tờ giấy trắng ư? Và thầy kết luận: - Có người thường tâm đến lỗi lầm nhỏ nhặt người khác mà quên phẩm chất tốt đẹp họ Khi phải đánh giá việc hay người, thầy mong em đừng trọng vào vết đen mà nhìn tờ giấy trắng với mảng mà ta viết lên điều có ích cho đời (Theo nguồn Internet) Hãy viết văn trình bày suy nghĩ em sau đọc câu chuyện Câu (12,0 điểm) Trong văn “Tiếng nói văn nghệ”, Nguyễn Đình thi có viết: “Nghệ thuật khơng đứng ngồi trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa lòng chúng ta, khiến tự phải bước lên đường ấy” Qua văn “Lặng lẽ Sa Pa” Nguyễn Thành Long, em làm sáng tỏ ý kiến Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP Câu (8,0 điểm) A Yêu cầu kĩ năng: - HS có kĩ làm nghị luận xã hội, biết kết hợp phép lập luận giải thích, phân tích, chứng minh - Hiểu hướng trúng vào vấn đềđề yêu cầu: lối ứng xử đẹp, giàu lòng vị tha, khoan dung đánh giá người khác; đồng thời phải biết trân trọng phẩm chất, phần tốt đẹp họ - Biết lựa chọn dẫn chứng, phân tích dẫn chứng để làm sáng rõ vấn đề - Biết mở rộng liên hệ để trình bày vấn đề cách thấu đáo, tồn diện - Lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, trôi chảy; biết dùng từ, đặt câu chuẩn xác, gợi cảm - Bố cục phải hoàn chỉnh, chặt chẽ, hợp lí B Yêu cầu nội dung: * Giải thích ý nghĩa câu chuyện - “vệt đen dài" tượng trưng cho khuyết điểm, lỗi lầm người - “Tờ giấy trắng” tượng trưng cho phẩm chất, cho điều tốt đẹp người - “Đừng trọng vào vết đen”: đừng cố chấp, định kiến trước lỗi lầm, hạn chế người khác - “Hãy nhìn tờ giấy trắng với mảng mà ta viết lên điều có ích …cho đời”: biết trân trọng phẩm chất tốt đẹp cá nhân -> Câu chuyện cho ta học cách ứng xử, nhìn nhận đánh giá người: Điều quan trọng sống lối ứng xử đẹp, giàu lòng vị tha, khoan dung đánh giá người khác, đồng thời phải biết trân trọng phẩm chất, phần tốt đẹp họ * Suy nghĩ vấn đề - Đừng trọng vào “vết đen” đừng cố chấp, định kiến trước lỗi lầm, hạn chế người khác vì: + Con người khơng hồn hảo Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Sự vị tha, khoan dung mang lại niềm vui, thản cho người mắc lỗi, tạo điều kiện cho họ nhận sai trái, sửa chữa lỗi lầm Đồng thời, mang lại niềm vui cho thân ta (dẫn chứng) - “Hãy nhìn …cho đời”: biết trân trọng phẩm chất tốt đẹp cá nhân + Biết trân trọng phẩm chất tốt đẹp cá nhân để giúp cá nhân phát huy sức mạnh vốn có Đó cách góp phần làm cho sống đẹp (dẫn chứng) - Khẳng định ý nghĩa lối sống ứng xử đẹp: vừa vị tha, độ lượng trước lỗi lầm người khác vừa đồng thời trân trọng phẩm chất tốt đẹp họ Điều làm cho mối quan hệ người trở nên tốt đẹp, tránh hiểu lầm đáng tiếc (dẫn chứng) * Mở rộng, liên hệ - Phê phán người vị tha, khoan dung Phê phán kẻ ích kỷ, cực đoan, nhìn thấy ưu điểm mà xem thường lực người khác - Định hướng học: Câu chuyện giúp ta có thái độ sống tích cực rèn luyện lối ứng xử nhân ái, nhân văn C Cách cho điểm: - Điểm - 8: Đảm bảo tất yêu cầu trên, viết sâu sắc, có sáng tạo - Điểm - 6: Cơ đảm bảo yêu cầu Viết hoàn chỉnh, kiểu song mắc vài lỗi nhở - Điểm - 4: Hiểu đề, kiểu nội dung chưa đầy đủ, thuyết phục - Điểm - 2: Bài viết sơ sài, chưa xác định rõ yêu cầu viết viết sai kiểu - Điểm 0: Không làm Câu (12,0 điểm) A Yêu cầu chung: * Về hình thức: - Thể loại: Thuộc kiểu chứng minh vấn đề văn học - Bố cục: Cân đối, kết cấu chặt chẽ - Diễn đạt: Văn viết phải lưu lốt, tả, ngữ pháp; trình bày đẹp, rõ Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ràng, có cảm xúc - Phương pháp: Nắm vững phương pháp làm nghị luận vấn đề văn chương thông qua việc phân tích tác phẩm truyện đểvấn đề (luận điểm rõ ràng, có sức thuyết phục, biết cách trích dẫn chứng phân tích dẫn chứng nêu, biết kết hợp yếu tổ biểu cảm nghị luận ) * Về nội dung: Đề văn nhằm đánh giá kiến thức thí sinh tác phẩm cụ thể đồng thời mức độ đó, đánh giá hiểu biết em góc độ lí luận văn học, tác dụng nghệ thuật, hay thơ ca Ở đề hiểu lấy văn “Lặng lẽ Sa Pa” Nguyễn Thành Long để làm sáng tỏ quan niệm Nguyễn Đình Thi văn học nghệ thuật: “Nghệ thuật khơng đứng ngồi trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa lòng chúng ta, khiến tự phải bước lên đường ấy” B Yêu cầu cụ thể: Học sinh viết nhiều cách khác phải đảm bảo nắm làm toát lên nội dung sau: * Dẫn dắt giới thiệu vấn đề: Nhận định nói lên chức nhận thức, chức thẩm mĩ chức giáo dục nghệ thuật, văn chương (tác dụng nghệ thuật, văn chương.) * Giải thích cách khái quát nhận định: - Nghệ thuật loại hình độc đáo thể sống qua hình tượng, nét vẽ, màu sắc, hình khối, âm Nghệ thuật tác giả nói nên hiểu nghệ thuật văn chương - Nghệ thuật khơng đứng ngồi trỏ vẽ cho ta: Nghệ thuật khác với thuyết giảng đạo lí, mà tác phẩm nghệ thuật đẻ người nghệ sĩ, nhà văn gửi gắm suy tư, ước vọng đến với độc giả Tư tưởng tác phẩm nghệ thuật thứ tư tưởng náu - Nghệ thuật vào đốt lửa lòng là: Các tác phẩm văn chương tác động vào nhận thức, tâm tư, tình cảm người đọc, giúp người đọc hiểu thực sống phản ánh tác phẩm qua rung động mà tác phẩm đem lại người tiếp nhận nhận thức rõ đẹp, đúng, sai thực tế sống, từ có tình cảm Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn yêu tốt đẹp, ghét xấu xa sai trái - Khiến tự phải bước lên đường ấy: Từ tình cảm tốt đẹp mà tác phẩm nghệ thuật đem lại, người đọc có hành động phù hợp kế thừa, phát huy, noi theo điều tốt đẹp, đấu tranh, phê phán xấu xa, lỗi thời, hèn * Chứng minh nhận định qua văn “lặng lẽ Sa Pa”: - Lặng lẽ Sa pa giúp cho người đọc thấy nghị lực phi thường phẩm chất cao đẹp nhân vật truyện mà tiêu biểu nhân vật anh niên giúp người đọc thấy rõ phẩm chất cao đẹp người lao động thời kì xây dựng CNXH miền Bắc đấu tranh giải phóng miền nam mà thêm trân trọng yêu mến người đó: + Một người có nghị lực phi thường: hồn cảnh khó khăn sống anh vượt lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ (Dẫn chứng + phân tích) + Anh có lí tưởng đắn : “Mình sinh đâu, mà làm việc” + Anh biết tìm niềm vui cơng việc nhàm chán với suy nghĩ “Mình với cơng việc đơi bào được” + Anh ham học hỏi, nghiên cứu khoa học (Dẫn chứng + phân tích) + Anh người có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc “Một sáng thức dậy ốp” thời tiết Sa Pa lạnh giá + Anh biết cải thiện sống, trồng rau, trồng hoa, ni gà + Anh người khiêm tốn, người họa sĩ muốn vẽ anh, anh giới thiệu người khác đáng vẽ (Dẫn chứng + phân tích) - Vẻ đẹp anh niên có sức lan tỏa đến kĩ sư, ông họa sĩ (Dẫn chứng + phân tích) - Các nhân vật khác như: cô kĩ sư, ông họa sĩ, bác lái xe, ông kĩ sư nông học, anh cán sét, anh cán khí tượng đỉnh cao bốn ngàn mét say mê cống hiến cho đất nước - Qua nhân vật anh niên người đọc thấy rõ vẻ đẹp tâm hồn anh anh niên, thấy ý thức cơng dân sống Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Người đọc khâm phục đức tính cao đẹp anh niên để từ học tập noi gương, có hành động cơng xây dựng đất nước ngày * Khẳng định nhận định: đánh giá thành công truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” - Truyện góp phần cổ vũ, động viện nhân dân ta xây dựng bảo vệ Tổ quốc đồng thời thông điệp gửi đề người ý thức công dân xây dựng bảo vệ đất nước Thổi bùng ta lòng yêu đất nước ý thức cống hiến tốt đẹp cho đất nước - Ý kiến Nguyễn Đình Thi hồn tồn đắn có ý nghĩa khẳng định sức mạnh nghệ thuật nói chung, văn chương nói riêng (Lưu ý: Học sinh viết đan xen yếu tố biểu cảm song phải có lập luận chặt chẽ để làm sáng tỏ nhận định) C Cách cho điểm: - Điểm 11 - 12: Đảm bảo đủ ý bản, trình bày đẹp, lập luận chặt chẽ, câu văn giàu hình ảnh, cảm xúc Khơng mắc lỗi tả, lỗi câu - Điểm - 10,75: Đảm bảo tương đối đủ ý bản, bố cục rõ ràng, đầy đủ, lập luận chặt chẽ trình bày sạch, đẹp, câu văn giàu cảm xúc Có thể mắc hai lỗi tả - Điểm - 8,75: Về viết đủ ý, bố cục viết rõ ràng, lập luận chặt chẽ, câu văn giàu hình ảnh, cảm xúc Có thể mắc vài ba lỗi tả, - lỗi dùng từ - Điểm - 6,75: Bài viết chưa đủ ý, trình bày sơ sài, lập luận chưa chặt chẽ mắc 2-3,75 lỗi tả, lỗi câu, - lỗi dùng từ - Điểm - 3,75: Bài viết thiếu ý nhiều, chưa biết cách lập luận, mắc nhiều lỗi tả, lỗi dùng từ, lỗi câu - Điểm 0,5 - 1,75: Bài viêt thiếu ý nhiều, chưa hiểu đề, mắc nhiều lỗi dùng từ, đặt câu - Điểm 0: Không hiểu đề, viết linh tinh để giấy trắng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP Câu 1: (2.0 điểm) Viết đoạn văn phân tích hay đep dòng thơ sau: “Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm Nhóm niềm u thương, khoai sắn bùi Nhóm nồi xơi gạo sẻ chung vui Nhóm dậy tâm tình tuổi thơ Ơi, kỳ lạ thiêng liêng bếp lửa!” Câu 2: (8.0 điểm) Một nhà văn viết: “che giấu khuyết điểm thân không làm cho ta trở nên tốt đẹp Uy tín ta tăng thêm ta chân thành công nhận khuyết điểm.” Em trình bày ý kiến với nhận xét cách kể câu chuyện thân? Câu 3: (10 điểm) Nhà văn người Nga quan niệm: “Nơi lạnh lẽo giới Bắc Cực mà nơi khơng có tình thương?” Suy nghĩ em câu nói trình bày hiểu biết tình thương xã hội? -Hết -ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP Câu 1: a) Phân tích biện pháp: - Điệp từ: “Nhóm” => Nhấn mạnh công việc vất vả người bà, hàng ngày tảo tần ni nấng cháu lớn khơn, ngồi điệp từ Nhóm tạo nhịp điệu cho thơ (0.5đ) - Ẩn dụ: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Bếp lửa ấp iu nồng đượm + Nhóm niềm u thương + Nhóm dậy tâm tình thiêng liêng - bếp lửa (0.5đ) => Hình ảnh bếp lửa khơng phải vật đơn mà biểu tượng tình yêu người bà, nhen nhóm lửa tình u thương Để thắp lên niềm tin, ước mơ, hoài bão cho cháu yêu (0.5đ) => Hình ảnh bếp lửa đoạn thơ lửa thiêng liêng nhớ đến bếp lửa nhớ đến người bà kính u - cội nguồn thân – quê hương đất nước (0.5đ) Câu 2: Về nội dung: Cần đáp ứng số ý sau: a Hiểu ý nghĩa câu nói: (2.0 điểm) - Trong người ta ln tồn hai mặt đối lập: Tốt – xấu, cao thượng – hèn nhát, thiện – ác… sai lầm khuyết điểm thuộc mặt trái cặp đối lập - Khuyết điểm, sai lầm, lỗi lầm phát sinh từ sống đầy khó khăn phức tạp nhận thức người khuyết điểm, sai lầm… gây hậu thân người khác - Khuyết điểm, sai lầm, lỗi lầm mắc, điều quan trọng ta có nhìn thấy, công nhận sửa chữa hay không?  Những điều lợi – hại việc che giấu hay trung thực thừa nhận khuyết điểm b Bàn bạc- đánh giá – chứng minh (3.0 điểm) - Bàn bạc, đánh giá - Trong đời người có lần mắc sai lầm, khuyết điểm ta biết nhận sai lầm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa sống ta tốt đẹp Chân thành, thẳng thắn cơng nhận khuyết điểm tự giúp ta lọc tâm hồn, hướng tới điều thiện, điều tốt mà giữ uy tín trước người công việc Mọi người tôn trọng, cảm phục, yêu mến muốn giúp đỡ ta nhiều Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Khi ta mắc sai lầm khuyết điểm mà ta không nhận ta nhận ta “tặc lưỡi” cho qua, nghĩ không biết, người khác cho ta mà ta không lĩnh hội tiếp thu để sửa chữa, ta chối bỏ, chống chế, bảo thủ… ta tiếp tục mắc sai lầm, thân uy tín, người khơng tơn trọng, khơng tin tưởng - "Nhân vơ thập tồn", đời khơng có phương thuốc giúp người ta tránh thiếu sót, khuyết điểm, khơng khó để tìm liều thuốc hữu hiệu chữa trị Người phạm sai lầm phải dũng cảm nhận lỗi kèm với phải tâm sửa chữa, khắc phục Chủ tịch Hồ Chí Minh nói "Người đời khơng phải thánh thần, khơng tránh khỏi khuyết điểm Chúng ta khơng sợ có khuyết điểm, sợ khơng biết kiên sửa đi" - Chứng minh thực tế c Bài học rút ra: (1.0 điểm) - Trong đời ta khó tránh khỏi khuyết điểm, sai lầm ta phải biết thành thực nhận khuyết điểm để sửa chữa có sống thật trở nên tốt đẹp - Con người phải biết dựa vào để sinh tồn hòa nhập để sáng tạo phát triển Về hình thức: Học sinh biết cách làm kiểu nghị luận Bài viết có bố cục chặt chẽ Biết vận dụng nhuần nhuyễn thao tác lập luận phù hợp Câu 3: a Giải thích: - Bắc Cực: nằm Cực Nam trái đất, quanh năm tuyết bao phủ dày, nơi lạnh lẽo, cô đơn Khơng tồn sống lồi người số lồi động vật sống - Tình thương: tình cảm người người, tình cảm gia đình, anh em, bạn bè… b Bàn luận vấn đề: - Nơi lạnh khơng phải Bắc Cực vì: + Tuy Bắc Cực nơi lạnh giá không cần phải chịu đựng lạnh đến hết đời mà chọn nơi khác ấm ám Mặc dù lạnh lẽo tồn sống loại động vật như: chim cánh cụt, gấu trắng… Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Cái lạnh không dai dẳng bám theo ta đến hết đời mà lạnh xuất phát từ trái tim người - Nơi khơng có tình thương + Trong sống đại, khoảng cách người ngày xa hơn, người gần vơ cảm trước tình thương - tình cảm người điều làm cho sống trở nên vô vị, nhàm chán + Nếu người sống khơng có tình thương khơng thể tìm giá trị sống họ trở nên ích kỷ, tàn nhẫn vơ cảm trước hồn cảnh đáng thương thân + Bản thân sống ln phải có tình thương,tình cảm để người biết có giá trị cảm xúc khơng tự dằn vặt thân d Dẫn chứng: - Truyện: “Cơ bé bán diêm” người biết thương cảm với số phận bé giúp đỡ để giúp tránh khỏi chết bi thảm khắc nghiệt đói rét - Lấy thêm nhiều dẫn chứng tác phẩm đời thường… c Liên hệ thân: - Biết dang rộng trái tim để đón nhận tình yêu thương sẵn sàng chia sẻ với tất người đặc biệt người có hồn cảnh khó khăn - Biết cảm thơng, chia sẻ, u thương đến tất người d Tổng kết: - Trong sống ngày nay, thân người phải biết đón nhận chia sẻ tình u thương, biết giúp đỡ tất người - Giá trị sống thổi hồn nên từ tình yêu thương người người ... https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP I HƯỚNG DẪN CHUNG: - Giám khảo chấm kĩ để đánh giá cách đầy đủ, xác kiến thức xã hội, kiến thức văn học kĩ diễn đạt, lập luận làm học sinh, tránh... https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP Câu (8,0 điểm): Cho văn Điều quan trọng? Chuyện xảy trường trung học Thầy giáo giơ cao tờ giấy trắng, có vệt đen dài đặt câu hỏi với học sinh: - Các... ̣n điể m thi cho tố i đa không quá nửa số điể m của cả câu - Giám khảo chấ m phải linh hoa ̣t, cứ cu ̣ thể vào bài làm của ho ̣c sinh ĐỀ SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP Câu (3,0
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 , Bộ đề thi học sinh giỏi văn lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay