Luyện từ và câu tiếng việt lớp 1

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:09

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ LUYỆN TỪ CÂU TIẾNG VIỆT LỚP Bài 1: Điền vào chỗ chấm a l hay n: cỏ … on, ……on bia, kỉ …….iệm, … ũng ……ịu, … ung tung, …u ….a ….u ….ống, ….ắc … a …ắc….ư, …o ….ắng, ……ơ mơ b ch hay tr: hình ….òn, tập …ung, ….í tuệ, bút ….ì, nhà ….ọ, ….ật tự c oat hay oăt: chỗ ng………, cánh q ……., lưu l………, hoạt b……… héo q………., què q………, l……… ch……… d oang hay oăng: vỡ h………., khăn q…………, q………… gánh h………., , th………… th………… , q……… quật Bài Điền từ ngoặc vào chỗ trống cho (xong , song): ……… xuôi, …………cửa (lạ, nạ): …… lẫm, mặt …… , ……….mặt (chung , trung): tập………., ……… quanh, …………tâm, …………kết (năm, lăm): mười………., ngày mồng……… , ………ngón tay ngoan (da, gia, ra): … vào, …….đình, cặp……., lối……., …… chủ Bài Điền thêm phần thiếu câu sau: - Lá lành đùm………………………………… - Một ngưạ đau……………………………… - Được đằng chân,………………………………… - Mềm nắn ……………………………………… - Vỏ quýt dày…………………………………… Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Cơm lành……………………………………… Bài Viết lại câu có chứa từ: (Viết hoa chữ đầu câu) a bạn bè:…………………………………………………………………… b vui chơi:…………………………………………………………………… c phát biểu:………………………………………………………………… d nhà:……………………………………………………………………… Bài Sắp xếp từ sau để thành câu đúng: a nhà, em , thường , , bố mẹ, giúp đỡ, quét nhà ……………………………………………………………………………… b em , trường, vui chơi, thường, bạn , ……………………………………………………………………………… c em, nhà, tự học, tập , làm ,và ……………………………………………………………………………… Bài Nối để thành câu: Bè gỗ có đầy rêu Miệng em bé xây dở Ngơi nhà chúm chím Bể cá thả trơi sơng Bài Viết tiếp câu sau để kể lớp học em: - Lớp học em có……………………………………………… Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Đến lớp em được…………………………………………………… - Các bạn chơi đùa ……………………………………… - Em thích………………………………………………………… ... tập , làm ,và ……………………………………………………………………………… Bài Nối để thành câu: Bè gỗ có đầy rêu Miệng em bé xây dở Ngơi nhà chúm chím Bể cá thả trôi sông Bài Viết tiếp câu sau để kể lớp học em: - Lớp học em...Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Cơm lành……………………………………… Bài Viết lại câu có chứa từ: (Viết hoa chữ đầu câu) a bạn bè:…………………………………………………………………… b... chơi:…………………………………………………………………… c phát biểu:………………………………………………………………… d nhà:……………………………………………………………………… Bài Sắp xếp từ sau để thành câu đúng: a nhà, em , thường , , bố mẹ, giúp đỡ, quét nhà ………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện từ và câu tiếng việt lớp 1 , Luyện từ và câu tiếng việt lớp 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay