Gia sư dạy kèm lớp 12, trắc nghiệm ngữ văn lớp 12

9 19 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:09

Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 50 câu hỏi trắc nghiệm ơn tập mơn Văn lớp 12 (có đáp án) Câu 1: Sáng tác Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh không bao gồm thể loại thể loại sau đây: A Văn luận B Truyện kí C Thơ ca D Hò vè Câu 2: Tun ngơn độc lập Hồ Chí Minh viết theo thể loại sau đây: A Văn luận B Truyện C Kí Câu 3: Thể loại thể loại văn học sau đời giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954)? A Truyện ngắn B Kí C Thơ D Truyện dài Câu 4: Quê hương Quang Dũng ở: A Hà Nội B Hà Tây C Nam Hà D Hải Dương Câu 5: Quang Dũng sinh năm nào? A 1915 B 1921 C 1922 D 1925 Câu 6: Đoàn quân Tây tiến thành lập năm sau đây: A.1946 B 1947 C 1945 Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D 1948 Câu 7: Cảm hứng chung thơ Tây tiến là: A Bi B Hùng (hào hùng) C Bị hùng Câu 8: Bút pháp tiêu biểu thơ Tây Tiến là: A Hiện thực B Lãng mạn C Hiện thực XHCN D Trào lộng Câu 9: Hoạt động nghệ thuật Nguyễn Đình Thi bật lĩnh vực nào? A Viết văn B Làm thơ C Soạn nhạc D Viết phê bình Câu 10: Bài thơ Đất nước in tập thơ nào? A Bài thơ Hắc Hải B Dòng sơng xanh C Tia nắng D Người chiến sỹ Câu 11: Trong thơ Đất nước nói mùa “thu nay” chủ thể trữ tình đứng đâu để bộc lộ cảm xúc? A Phố phường Hà Nội B Núi đồi chiến khu Việt Bắc C Miền đồi núi xa xôi D Ở nơi không xác định Câu 12: Hình ảnh sau có đất nước thể điểm khác biệt cảm nhận mùa thu Nguyễn Đình Thi so với thơ khác? A Thềm nắng rơi đầy B Xao xác may C Phố dài xao xác Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Nói cười thiết tha Câu 13: Chọn từ mà tác giả Nguyễn Đình Thi dùng để điền vào chỗ trống câu thơ sau: Từ năm đau thương chiến đấu Đã….lên nét mặt quê hương A Bừng B Ngời C Sáng D Ánh Câu 14: Năm sinh, năm nhà thơ Chế Lan Viên năm sau đây: A 1920 – 1985 B 1920 – 1989 C 1925 – 1989 D 1925 – 1985 Câu 15: Quê nhà thơ Chế Lan Viên ở: A Nghệ An B Thanh Hố C Quảng Trị D Bình Định Câu 16: Trong tập thơ tiêu biểu nhà thơ sau đây, tập thơ Chế Lan Viên? A Đau thương B Thơ thơ C Lửa thiêng D Điêu tàn Câu 17: Tập thơ sau Chế Lan Viên? A Những thơ đánh giặc B Trời ngày lại sáng C Hoa ngày thường chim báo bão D Ánh sáng phù sa Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 18: Hiểu hình ảnh “mẹ yêu thương” thơ Tiếng hát tàu Chế Lan Viên? A Đó mẹ nhà thơ B Một người mẹ Tây Bắc C Đó nhân dân, đất nước D Cả ba hình ảnh Câu 19: Trong nỗi nhớ Chế Lan Viên khơng có hình ảnh sau đây? A Anh du kích B Em liên lạc C Mẹ chiến nuôi quân D Em gái Tây Bắc Câu 20: “Chùa tây Phương” thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương Huy Cận nơi nói đến sau đây: A Thủ đô Hà Nội B Bắc Ninh C Tỉnh Hà Tây D Thái Bình Câu 21: Bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương in tập thơ tập sau: A Trời ngày lại sáng B Bài thơ đời C Đất nở hoa D Những năm sáu mươi Câu 22: Bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương Huy Cận sáng tác năm nào? A 1940 B 1941 C 1945 D 1860 Câu 23: Tập thơ sau Xuân Quỳnh? A Hoa dọc chiến hào B Hoa dừa C Gió Lào cát trắng Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Tự hát Câu 24: Hình ảnh sóng thơ Sóng Xuân Quỳnh có ý nghĩa: A Là hình ảnh tả thực tự nhiên B Hình ảnh ẩn dụ cho tâm trạng người gái yêu C Hình ảnh so sánh với người gái yêu D Hình ảnh tượng trưng cho người gái yêu Câu 25: Bài thơ sau viết sóng, biển khơng phải Xn Quỳnh? A Sóng C Với biển D Thuyền Biển Câu 26: Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm sinh vào năm sau đây? A 1940 B 1941 C 1943 D 1945 Câu 27: Quê hương Nguyễn Khoa Điềm ở? A Quảng Bình B Quảng Trị C Qảng Nam D Thừa Thiên Huế Câu 28: Tác phẩm sau Nguyễn Khoa Điềm? A Mặt đường khát vọng B Đất ngoại ô C Tiếng gà gáy D Một tiếng đờn Câu 29: Đất nước Nguyền Khoa Điềm vốn gì: A Là thơ B Là trường ca C Là đoạn trích D Là sử thi Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 30: Trường ca Mặt đường khát vọng Nguyễn Khoa Điềm hoàn thành vào năm? A 1974 B 1970 C 1971 D 1972 Câu 31: Đất nước Nguyễn Khoa Điềm đoạn thơ mang tính chất tính chất sau? A Chính luận B Trữ tình C Trữ tình – luận D Trữ tình - sử thi Câu 32: Năm sinh nhà thơ Tố Hữu xác năm nào? A 1915 B 1920 C 1922 D 1923 Câu 33: Quê Tố Hữu ở: A Hà Tĩnh B Quảng Bình C Thừa Thiên Huế D Quảng Trị Câu 34: Tập thơ Từ Tố Hữu sáng tác thời gian sau đây? A 1936 – 1945 B 1937 – 1945 C 1936 – 1946 D 1937 – 1946 Câu 35: Bài thơ theo chân Bác Tố Hữu in tập thơ nào? A Việt Bắc B Ra trận C Gió lộng Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Máu hoa Câu 36: Tố Hữu đánh giá nhà thơ của: A Lẽ Sống lớn B Tình cảm lớn C niềm vui lớn D Cả ba điểm Câu 37: Cái tơi trữ tình thơ Tố Hữu sau trở thành: A Cái cá nhân B Cái chiến sỹ C Cái công nhân D Cái nhân danh Câu 38: Cảm hứng chủ đạo thơ Tố Hữu là: A Lãng mạn B Hùng C Bi hùng D Bi Câu 39: Bài thơ Tâm tư tù Tố Hữu in tập thơ in tập thơ Từ thuộc phần nào? A Máu lửa B Xiềng xích C Giải phóng Câu 40: Thế giới tù qua cảm nhận người chiến sỹ thơ Tâm tư tù là: A Âm u, tăm tối B Lạnh lẽo C Tách biệt D Tất cảm nhận Câu 41: Bài thơ Việt Bắc sáng tác theo thể loại nào? A Thơ lục bát B Thơ tự C Thơ thất ngôn Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 42: Hình ảnh sau có thơ Việt Bắc nét riêng người Việt Bắc: A Người mẹ địu lên rẫy B Cô gái hái măng rừng C Dân công đỏ đuốc đoàn D Con người với dao gài thắt lưng Câu 43: Nét đẹp tiêu biểu người Việt Bắc mà Tố Hữu ca ngợi Việt Bắc: A Cần cù chịu khó lao động B Căm thù giặc sâu sắc C Lạc quan tin tưởng vào kháng chiến D Nghĩa tình, san sẻ, chung gian khổ Câu 44: Bài thơ Kinh gửi cụ Nguyễn Du in tập thơ sau đây: A Ra trận B Gió lộng C Việt Bắc D Máu hoa Câu 45: Truyện Đôi mắt sáng tác năm: A 1945 B 1948 C 1950 D 1954 Câu 46: Theo em nhân vật độ là: A Con người thực Nam Cao B Không phải Nam Cao C Nam Cao gửi gắm vào độ phần tích cực người hồi Câu 47: Một đặc sắc nghệ thuật truyện đôi mắt nghệ thuật Người kể chuyện: A Là tác giả đứng tác phẩm B Là tác giả - nhân vật “tôi” tác phẩm C Là nhân vật tác phẩm Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 48: Tơ Hồi q ở: A Hà Nội B Hà Giang C Hà Tây D Hà Tĩnh Câu 49: Trước Cách mạng tháng Tám, Tơ Hồi người đọc biết đến với tác phẩm sau đây: A O chuột B Nhà nghèo C Dế mèn phiếu lưu kí D Cả ba tác phẩm Câu 50: Trong đoạn miêu tả cảnh tết, có âm nhắc lại sáu lần có tác động đặc biệt tới Mị là: A Tiếng sáo gọi bạn tình B Tiếng khèn C Tiếng hát D Tiếng chiêng ... định Câu 12: Hình ảnh sau có đất nước thể điểm khác biệt cảm nhận mùa thu Nguyễn Đình Thi so với thơ khác? A Thềm nắng rơi đầy B Xao xác may C Phố dài xao xác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn... thời gian sau đây? A 1936 – 1945 B 1937 – 1945 C 1936 – 1946 D 1937 – 1946 Câu 35: Bài thơ theo chân Bác Tố Hữu in tập thơ nào? A Việt Bắc B Ra trận C Gió lộng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn... tác giả - nhân vật “tôi” tác phẩm C Là nhân vật tác phẩm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 48: Tơ Hồi q ở: A Hà Nội B Hà Giang C Hà Tây D Hà Tĩnh Câu 49: Trước Cách mạng tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Gia sư dạy kèm lớp 12, trắc nghiệm ngữ văn lớp 12 , Gia sư dạy kèm lớp 12, trắc nghiệm ngữ văn lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay