Đề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 1

8 26 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 18:09

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP ĐỀ 1: Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm cách điền chữ A, B, C tương ứng với đáp án vào bảng trả lời câu hỏi làm giao lưu học sinh giỏi Câu 1: Dòng chứa tiếng có vần uyên? A Học biết mười B Học trước quên sau C Ông em kể chuyện Câu 2: Trong từ sau từ viết tả? A dạy giỗ B dạy dỗ C dạy rỗ Câu 3: Có âm đứng trước âm ch A Hai âm B Ba âm C Bốn âm Câu 4: Trong câu: “Một cụ già lúi húi vườn, trồng na nhỏ.” Em hiểu từ lúi húi nào? A Mải mê, cắm cúi trồng na B Mải mê ngắm na C Không để ý đến na Câu 5: Âm đầu ngờ đứng trước i, e, ê viết gì? A ng B ngh C g Câu 6: Trong đồng dao Cái Bống học (SGK- tiếng việt lớp 1- tập 2- trang 58) em thấy bạn Bống nào? A Ngoan ngoãn, biết giúp mẹ việc B Hiếu thảo, ngoan ngoãn, chăm học C Hiếu thảo, ngoan ngoãn, biết giúp đỡ mẹ Phần II: TỰ LUẬN ( 12 điểm) Câu 1: Tìm viết vào tờ giấy thi - từ chưa vần ay - từ chưa vần ương - Đặt câu với từ vừa tìm Câu 2: Viết lại câu sau cho tả: “học xinh nớp 1A tâm dèn nuyện để chở thành ngoan trò dỏi.” Câu 3: a) Viết hai câu văn khác nói vật mà em biết? b) Viết hai câu văn khác nói có sân trường em? (Dành điểm cho viết chữ đẹp) Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐÁP ÁN Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm cách điền chữ A, B, C tương ứng với đáp án vào bảng trả lời câu hỏi làm giao lưu học sinh giỏi - Mỗi đáp án điểm Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: A Câu 5: B Câu 6: C Phần II: TỰ LUẬN (12 điểm) Câu 1(4 điểm) Viết từ cho 0,5 điểm Viết câu chứa từ vừa tìm cho 0,5 điểm Câu 2: Viết câu điểm Viết lại lỗi sai thành 0,5 điểm ngược lại Học sinh lớp 1A rèn luyện để trở thành ngoan trò giỏi Câu 3: (4 điểm) a) Học sinh tự viết hai câu văn khác nói vật mà em biết b) Viết hai câu văn khác nói có sân trường em Câu văn đủ ý, bước đầu có hình ảnh thích hợp Khơng sai lỗi tả Tùy theo ý câu cách diễn đạt giáo viên cho câu điểm, 0,5 điểm, 0,25 điểm (Dành điểm cho viết chữ đẹp) Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 2: Câu : Khoanh vào áp án ®óng nhÊt :(2®) ¢m k , ®i víi âm: A e, a, o B a, i, u C ê, ơ, ă D i, e, ê 2, Trong câu sau câu viết sai tả câu: A Bạn Nga có cặp gia đẹp B Nam lµ cËu häc sinh ngoan nhÊt líp, cËu đ-ợc ng-ời tin iêu C Cả lớp lắng nghe cô giáo giảng D Cô i tá tr-ờng em thật chu đáo E Chủ nhật em ăn dỗ ông nội Tự luận : Câu :a, Đặt câu có tiếng chứa vần :uya ;oăt (2đ) B,Đặt câu có tiếng chứa vần : uc ; uyu (2đ) Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ Câu 2: Em xếp từ thành câu văn (2,5đ) A, Nô đùa, sân tr-ờng, học sinh, trên, vui, B, Em viết tiếp vào câu sau: Tháp Rùa cảnh đẹp (1,5đ) Câu 3: Điền từ : tính nết, mình, sáng tr-ng vào chỗ trống cho phù hợp:(1,5đ) - Em đến tr-ờng mẹ dắt tay -Ban đêm đ-ờng phố ®Ìn ®iƯn - Ch÷ đẹp ng-ời trò ngoan Câu :nối ô chữ cột A với ô chữ cột B cho phù hợp.(1,5đ) B A Chào từ biệt lớp Đứng boong tàu Em thích Các em chuẩn bị Ngắm mặt biển rộng Sống ngôI nhà đẹp Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ Câu 5::ĐIền dấu hỏi ngã vào chữ in nghiêng d-ới cho đúng(2đ) Gia vờ; cô kính; khăng khiu; sừng s-ng Câu :Em viết khổ thơ mà em thích thơ Ng-ỡng cửa (5đ) Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ ĐáP áN Câu : Khoanh vào áp án ®óng nhÊt :(2®) ¢m k , ®i víi âm: Khoanh D A e, a, o 2, B a, i, u C ê, ơ, ă D i, e, ê Trong câu sau câu viết sai tả câu: Khoanh A;B;D,E A Bạn Nga có cặp gia đẹp B Nam cậu học sinh ngoan lớp, cậu đ-ợc ng-ời tin iêu C Cả lớp lắng nghe cô giáo giảng D Cô i tá tr-ờng em thật chu đáo E Chủ nhật em ăn dỗ ông nội Tự luận : Câu :a, Đặt câu có tiếng chứa vần :uya ;oăt (2đ) HS đặt câu chứa vần có nghĩa Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ B,Đặt câu có tiếng chứa vần : uc ; uyu (2đ) HS đặt câu chứa vần có nghĩa Câu 2: Em xếp từ thành câu văn (2,5đ) A, Nô đùa, sân tr-ờng, học sinh, trên, vui, Trên sân tr-ờng, học sinh nô đùa vui B, Em viết tiếp vào câu sau: Tháp Rùa cảnh đẹp Hà Nội (1,5đ) Câu 3: Điền từ : tính nết, mình, sáng tr-ng vào chỗ trống cho phù hợp:(1,5đ) - Em đến tr-ờng mẹ dắt tay -Ban đêm đ-ờng phố đèn điện sáng tr-ng - Chữ đẹp tính nết ng-ời trò ngoan Câu :nối « ch÷ ë cét A víi « ch÷ ë cét B cho phù hợp.(1,5đ) A B Đứng boong tàu Chào từ biệt lớp Em thích Ngắm mặt biển rộng Các em chuẩn bị Sống ngôI nhà đẹp Câu 5::ĐIền dấu hỏi ngã vào chữ in nghiêng d-ới cho (2đ) Giả vờ; cổ kính; khẳng khiu; sừng sững Gia S Ti Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ C©u : Em h·y viÕt khỉ thơ mà em thích thơ Ng-ỡng cửa ( điểm) HS viết đ-ợc khổ thơ : Ng-ỡng cửa Sai lỗi trừ 1điểm - ... 2: Viết câu điểm Viết lại lỗi sai thành 0,5 điểm ngược lại Học sinh lớp 1A rèn luyện để trở thành ngoan trò giỏi Câu 3: (4 điểm) a) Học sinh tự viết hai câu văn khác nói vật mà em biết b) Viết... Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐÁP ÁN Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm cách điền chữ A, B, C tương ứng với đáp án vào bảng trả lời câu hỏi làm giao lưu học sinh giỏi - Mỗi... đẹp B Nam cậu học sinh ngoan lớp, cậu đ-ợc ng-ời tin iêu C Cả lớp lắng nghe cô giáo giảng D Cô i tá tr-ờng em thật chu đáo E Chủ nhật em ăn dỗ ông nội Tự luận : Câu :a, Đặt câu có tiếng chứa vần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 1 , Đề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay