Trắc nghiệm sinh học 12 chương 2 quy luật di truyền menden

6 37 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:51

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Chương II TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN QUY LUẬT MENĐEN 1: Các bước phương pháp lai phân tích thể lai MenĐen gồm: Đưa giả thuyết giải thích kết chứng minh giả thuyết Lai dòng khác vài tính trạng phân tích kết F1,F2,F3 Tạo dòng chủng Sử dụng tốn xác suất để phân tích kết lai Trình tự bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút quy luật di truyền là: A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 3, 2, 4, D 2, 1, 3, 2: Đặc điểm sau phân bào sử dụng để giải thích quy luật di truyền Menđen? A Sự phân chia nhiễm sắc thể B Sự nhân đôi phân li nhiễm sắc thể C Sự tiếp hợp bắt chéo nhiễm sắc thể D Sự phân chia tâm động kì sau 3: Khi đề xuất giả thuyết tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định, nhân tố di truyền tế bào khơng hồ trộn vào phân li đồng giao tử Menđen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Cho F1 lai phân tích B Cho F2 tự thụ phấn C Cho F1 giao phấn với D Cho F1 tự thụ phấn 4: Kiểu gen tổ hợp gồm toàn gen A nhiễm sắc thể thường tế bào B nhiễm sắc thể giới tính tế bào C nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng D tế bào thể sinh vật 5: Về khái niệm, kiểu hình A kiểu gen qui định, không chịu ảnh hưởng yếu tố khác B biểu bên kiểu gen C tổ hợp tồn tính trạng đặc tính thể D kết tác động qua lại kiểu gen môi trường 6: Theo Menđen, phép lai cá thể mang tính trạng trội với cá thể lặn tương ứng gọi A lai phân tích B lai khác dòng C lai thuận-nghịch D lai cải tiến 7: Giống chủng giống có A kiểu hình hệ hồn tồn giống bố mẹ B đặc tính di truyền đồng không ổn định qua hệ C đặc tính di truyền đồng ổn định qua hệ D kiểu hình hệ sau hoàn toàn giống bố giống mẹ 8: Alen gì? A Là trạng thái khác gen B Là trạng thái biểu gen C Là gen khác biệt trình tự nuclêơtit D Là gen phát sinh đột biến 9: Quy luật phân ly Menđen không nghiệm trường hợp: A bố mẹ chủng cặp tính trạng đem lai B số lượng cá thể thu phép lai phải đủ lớn C tính trạng gen qui định gen trội át hồn tồn gen lặn D tính trạng gen qui định chịu ảnh hưởng môi trường 10: Điều không thuộc chất quy luật phân ly Menđen gì? A Mỗi tính trạng thể cặp nhân tố di truyền quy định B Mỗi tính trạng thể nhiều cặp gen qui định C Do phân ly đồng cặp nhân tố di truyền nên giao tử chứa nhân tố cặp D F1 thể lai hệ thứ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 11: Cơ sở tế bào học quy luật phân li A phân li tổ hợp cặp nhân tố di truyền giảm phân thụ tinh B phân li cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân C phân li tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân thụ tinh D tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng thụ tinh 12: Điều kiện đảm bảo cho di truyền độc lập cặp tính trạng A gen khơng có hồ lẫn vào B gen phải nằm NST khác C số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn D gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn 13: Thể đồng hợp thể mang A alen giống gen B nhiều alen giống gen C nhiều alen giống gen D nhiều alen khác gen 14: Thể dị hợp thể mang A alen giống gen B nhiều alen giống gen C nhiều alen giống gen D nhiều alen khác gen 15 : Cặp alen A hai alen giống thuộc gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng sinh vật lưỡng bội B hai alen giống hay khác thuộc gen cặp NST tương đồng sinh vật lưỡng bội C hai alen khác thuộc gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng sinh vật lưỡng bội D hai alen giống hay khác cặp nhiễm sắc thể tương đồng sinh vật lưỡng bội 16 : Điểm độc đáo nghiên cứu Di truyền Men đen A chọn bố mẹ chủng đem lai B lai từ đến nhiều cặp tính trạng C sử dụng lai phân tích để kiểm tra kết D tách cặp tính trạng, theo dõi thể cặp tính trạng qua hệ lai sử dụng lí thuyết xác suất toán học để xử lý kết TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN 17: Quan hệ gen tính trạng theo quan niệm Di truyền học đại nào? A Mỗi gen quy định tính trạng B Nhiều gen quy định tính trạng C Một gen quy định nhiều tính trạng D Cả A, B C tuỳ tính trạng 18: Gen chi phối đến hình thành nhiều tính trạng gọi A gen trội B gen điều hòa C gen đa hiệu D gen tăng cường 19: Khi gen đa hiệu bị đột biến dẫn tới biến đổi A tính trạng B loạt tính trạng chi phối C số tính trạng mà chi phối D tồn kiểu hình thể 20: Trường hợp gen (có thể trội lặn) làm cho gen khác khơng alen với kiểu gen khơng biểu kiểu hình kiểu tương tác A bổ trợ B át chế C cộng gộp D đồng trội 21: Trường hợp hai cặp gen không alen nằm hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng tác động đến hình thành tính trạng gọi tượng A tương tác bổ trợ B tương tác bổ sung C tương tác cộng gộp D tương tác gen 22: Một gen bị biến đổi mà làm thay đổi loạt tính trạng thể sinh vật gen A gen trội B gen lặn C gen đa alen D gen đa hiệu 23: Trường hợp gen không alen (không tương ứng) diện kiểu gen tạo kiểu hình riêng biệt tương tác: A bổ trợ B át chế C cộng gộp D đồng trội 24: Trường hợp gen loại(trội lặn gen khơng alen) góp phần vào biểu tính trạng tương tác: A bổ trợ B át chế C cộng gộp D đồng trội LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN 25: Trường hợp dẫn tới di truyền liên kết? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ A Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác B Các cặp gen quy định cặp tính trạng xét tới nằm cặp nhiễm sắc thể C Các tính trạng phân ly làm thành nhóm tính trạng liên kết D Tất gen nằm nhiễm sắc thể phải di truyền 26: Ở loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết lồi số A tính trạng lồi B nhiễm sắc thể lưỡng bội loài C nhiễm sắc thể đơn bội loài D giao tử loài 27: Bằng chứng liên kết gen A hai gen không alen tồn giao tử B hai gen gen liên quan đến kiểu hình đặc trưng C hai gen khơng alen NST phân ly giảm phân D hai cặp gen không alen ảnh hưởng đến tính trạng 28: Hốn vị gen thường có tần số nhỏ 50% A gen tế bào phần lớn di truyền độc lập liên kết gen hoàn toàn B gen nhiễm sắc thể có xu hướng chủ yếu liên kết C có gen gần xa tâm động xảy hoán vị gen D hoán vị gen xảy phụ thuộc vào giới, lồi điều kiện môi trường sống 29: Nhận định sau khơng với điều kiện xảy hốn vị gen? A Hoán vị gen xảy thể dị hợp tử cặp gen B Hốn vị gen xảy có trao đổi đoạn crômatit khác nguồn cặp NST kép tương đồng kỳ đầu I giảm phân C Hốn vị gen có ý nghĩa có tái tổ hợp gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng D Hốn vị gen tùy vào khoảng cách gen vị trí gen gần hay xa tâm động 30: Điểm sau với tượng di truyền liên kết khơng hồn tồn? A Mỗi gen nằm nhiễm sắc thể B Làm xuất biến dị tổ hợp C Làm hạn chế biến dị tổ hợp D Luôn trì nhóm gen liên kết q 31: Thế nhóm gen liên kết? A Các gen alen nằm NST phân li trình phân bào B Các gen khơng alen nằm NST phân li trình phân bào C Các gen không alen nằm NST phân li trình phân bào D Các gen alen nằm NST phân li trình phân bào 32: Với cặp gen không alen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cách viết kiểu gen AB Aa Ab Ab không đúng? A B C D Ab ab bb ab 33: Đặc điểm sau với tượng di truyền liên kết hoàn toàn? A Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác B Làm xuất biến dị tổ hợp, đa dạng phong phú C Luôn tạo nhóm gen liên kết quý D Làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp 34: Hiện tượng di truyền liên kết xảy A bố mẹ chủng khác hai cặp tính trạng tương phản B khơng có tượng tương tác gen di truyền liên kết với giới tính C cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST tương đồng D gen nằm cặp NST đồng dạng khác 35: Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen A trao đổi chéo crômatit “không chị em” cặp NST tương đồng kì đầu giảm phân I B trao đổi đoạn tương ứng crơmatit nguồn gốc kì đầu giảm phân I C tiếp hợp nhiễm sắc thể tương đồng kì đầu giảm phân I D tiếp hợp crômatit nguồn gốc kì đầu giảm phân I Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGỒI NHÂN 36: Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng khơng tương đồng chứa gen A đặc trưng cho nhiễm sắc thể B alen với C di truyền gen NST thường D tồn thành cặp tương ứng 37: Ở lồi giao phối (động vật có vú người), tỉ lệ đực xấp xỉ 1: A số giao tử đực với số giao tử B sức sống giao tử đực ngang C số số đực loài D thể XY tạo giao tử X Y với tỉ lệ ngang 38: Bệnh mù màu, máu khó đơng người di truyền A liên kết với giới tính B theo dòng mẹ C độc lập với giới tính D thẳng theo bố 39: Ở người, tính trạng có túm lơng tai di truyền A độc lập với giới tính B thẳng theo bố C chéo giới D theo dòng mẹ 40: Điều khơng nhiễm sắc thể giới tính người là: nhiễm sắc thể giới tính A gồm cặp nhân tế bào B tồn cặp tương đồng XX khơng tương đồng XY C có tế bào sinh dục D chứa gen qui định giới tính gen qui định tính trạng khác 41: Các gen đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X có di truyền A theo dòng mẹ B thẳng C gen NST thường D chéo 42: Gen vùng không tương đồng nhiễm sắc thể Y có tượng di truyền A theo dòng mẹ B thẳng C gen NST thường D chéo 43: Gen vùng tương đồng cặp nhiễm sắc thể giới tính XY di truyền A thẳng B chéo C gen NST thường D theo dòng mẹ 44: Bệnh mù màu (do gen lặn gây nên) thường thấy nam thấy nữ, nam giới A cần mang gen biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu B cần mang gen gây bệnh biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu C cần mang gen gây bệnh biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu D cần mang gen biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu 45: Gen đoạn không tương đồng NST Y truyền trực tiếp cho A thể đồng giao tử B thể dị giao tử C thể chủng D thể dị hợp tử 46: Nhận định sau không đúng? A Tất tương di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất B Trong di truyền, lai mang tính trạng mẹ di truyền theo dòng mẹ C Con lai mang tính trạng mẹ nên di truyền tế bào chất xem di truyền theo dòng mẹ D Di truyền tế bào chất gọi di truyền ngồi nhân hay di truyền nhiễm sắc thể 47: Ngoài việc phát hiện tượng liên kết gen nhiễm sắc thể thường nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận lai nghịch sử dụng để phát tượng di truyền A qua tế bào chất B tương tác gen, phân ly độc lập C trội lặn hoàn toàn, phân ly độc lập D tương tác gen, trội lặn khơng hồn tồn 48: Kết lai thuận-nghịch khác ln có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng A nằm nhiễm sắc thể giới tính Y B nằm nhiễm sắc thể giới tính X C nằm nhiễm sắc thể thường D nằm nhân 49: Đặc điểm phản ánh di truyền qua chất tế bào? A Đời tạo có kiểu hình giống mẹ B Lai thuận, nghịch cho kết khác C Lai thuận, nghịch cho có kiểu hình giống mẹ D Lai thuận, nghịch cho kết giống 50: Ai người phát hoa phấn có di truyền tế bào chất? A Morgan B Mônô Jacôp C Menđen D Coren ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN 52: Sự mềm dẻo kiểu hình kiểu gen có A tự điều chỉnh kiểu gen phạm vi định Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ B tự điều chỉnh kiểu gen môi trường thấp giới hạn C tự điều chỉnh kiểu hình mơi trường vượt giới hạn D tự điều chỉnh kiểu hình phạm vi định 53: Khả phản ứng thể sinh vật trước thay đổi môi trường yếu tố qui định? A Tác động người B Điều kiện môi trường C Kiểu gen thể D Kiểu hình thể 54: Muốn suất vượt giới hạn giống có ta phải ý đến việc A cải tiến giống vật nuôi, trồng B cải tạo điều kiện môi trường sống C cải tiến kĩ thuật sản xuất D tăng cường chế độ thức ăn, phân bón 55: Thường biến khơng di truyền biến đổi A tác động môi trường B không liên quan đến biến đổi kiểu gen C phát sinh trình phát triển cá thể D không liên quan đến rối loạn phân bào 56: Kiểu hình thể sinh vật phụ thuộc vào yếu tố nào? A Kiểu gen môi trường B Điều kiện môi trường sống C Quá trình phát triển thể D Kiểu gen bố mẹ di truyền 57: Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường tính trạng A số lượng B chất lượng C trội lặn hoàn toàn D trội lặn khơng hồn tồn 58: Sự phản ứng thành kiểu hình khác kiểu gen trước môi trường khác gọi là: A tự điều chỉnh kiểu gen B thích nghi kiểu hình C mềm dẻo kiểu hình D mềm dẻo kiểu gen 59: Trong tượng sau, thuộc thường biến tượng A tắc kè hoa thay đổi màu sắc theo môi trường B bố mẹ bình thường sinh bạch tạng C lợn sinh có vành tai xẻ thuỳ, chân dị dạng D hoa giấy đỏ xuất cành hoa trắng 60: Thường biến có đặc điểm biến đổi A đồng loạt, xác định, số trường hợp di truyền B đồng loạt, không xác định, không di truyền C đồng loạt, xác định, không di truyền D riêng lẻ, không xác định, di truyền 61: Tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác gọi A mức dao động B thường biến C mức giới hạn D mức phản ứng 62: Mức phản ứng A khả biến đổi sinh vật trước thay đổi môi trường B tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác C khả phản ứng sinh vật trước điều kiện bất lợi mơi trường D mức độ biểu kiểu hình trước điều kiện mơi trường khác 63: Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường tính trạng A trội khơng hồn tồn B chất lượng C số lượng D trội lặn hoàn toàn 64: Mối quan hệ gen tính trạng biểu qua sơ đồ: A Gen (ADN) → tARN → Pôlipeptit → Prơtêin → Tính trạng B Gen (ADN) → mARN → tARN → Prơtêin → Tính trạng C Gen (ADN) → mARN → Pơlipeptit → Prơtêin → Tính trạng D Gen (ADN) → mARN → tARN → Pơlipeptit → Tính trạng 65: Giống thỏ Himalaya có lơng trắng muốt toàn thân, ngoại trừ đầu mút thể tai, bàn chân, mõm có lơng màu đen Giải thích sau khơng đúng? A Do tế bào đầu mút thể có nhiệt độ thấp nhiệt độ tế bào phần thân B Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên tế bào phần thân khơng có khả tổng hợp mêlanin làm lơng trắng C Nhiệt độ thấp enzim điều hoà tổng hợp mêlanin hoạt động nên tế bào vùng đầu mút tổng hợp mêlanin làm lông đen D Do tế bào đầu mút thể có nhiệt độ cao nhiệt độ tế bào phần thân 66: Bệnh phêninkêtô niệu người đột biến gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường Người mắc bệnh biểu nhiều mức độ nhẹ khác phụ thuộc trực tiếp vào A hàm lượng phêninalanin có máu B hàm lượng phêninalanin có phần ăn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ C khả chuyển hố phêninalanin thành tirơxin D khả thích ứng tế bào thần kinh não 67: Trong thực tiễn sản suất, nhà khuyến nơng khuyên “không nên trồng giống lúa diện rộng”? A Vì điều kiện thời tiết khơng thuận lợi bị trắng, giống có kiểu gen nên có mức phản ứng giống B Vì điều kiện thời tiết khơng thuận lợi giống bị thối hố, nên khơng đồng kiểu gen làm suất bị giảm C Vì qua nhiều vụ canh tác giống bị thối hố, nên khơng đồng kiểu gen làm suất bị sụt giảm D Vì qua nhiều vụ canh tác, đất khơng đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho trồng, từ làm suất bị sụt giảm 68: Nguyên nhân thường biến A tác động trực tiếp điều kiện môi trường B rối loạn chế phân li tổ hợp NST C rối loạn trình trao đổi chất nội bào D tác động trực tiếp tác nhân vật lý hoá học ... mang tính trạng mẹ di truyền theo dòng mẹ C Con lai mang tính trạng mẹ nên di truyền tế bào chất xem di truyền theo dòng mẹ D Di truyền tế bào chất gọi di truyền nhân hay di truyền nhiễm sắc thể... NST Y truyền trực tiếp cho A thể đồng giao tử B thể dị giao tử C thể chủng D thể dị hợp tử 46: Nhận định sau không đúng? A Tất tương di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất B Trong di truyền, ... xác suất tốn học để xử lý kết TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN 17: Quan hệ gen tính trạng theo quan niệm Di truyền học đại nào? A Mỗi gen quy định tính trạng B Nhiều gen quy định tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm sinh học 12 chương 2 quy luật di truyền menden , Trắc nghiệm sinh học 12 chương 2 quy luật di truyền menden

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay