Tổng hợp 650 câu trắc nghiệm sinh học lớp 10

75 40 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:51

Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Phần GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Chọn phƣơng án trả lời Câu Đơn vị tổ chức sở sinh vật A đại phân tử B tế bào C mô D quan Câu Căn chủ yếu để coi tế bào đơn vị sống A chúng có cấu tạo phức tạp B chúng cấu tạo nhiều bào quan C tế bào có đặc điểm chủ yếu sống D A, B, C Câu Tác giả hệ thống giới sinh vật nhiều nhà khoa học ủng hộ sử dụng A Linnê B Lơvenhuc C Hacken D Uytakơ Câu Các tiêu chí hệ thống giới bao gồm A khả di chuyển, cấu tạo thể, kiểu dinh dưỡng B loại tế bào, mức độ tổ chức thể, kiểu dinh dưỡng C cấu tạo tế bào, khả vận động, mức độ tổ chức thể D trình tự nuclêotít, mức độ tổ chức thể Câu Giới nguyên sinh bao gồm A vi sinh vật, động vật nguyên sinh B vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh C tảo, nấm, động vật nguyên sinh D tảo, nấm nhày, động vật nguyên sinh Câu Vi sinh vật bao gồm dạng A vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi trùng, vi rút B vi khuẩn cổ, vi rút,vi tảo, vi nấm,động vật nguyên sinh C vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi rút, nấm D vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh Câu Ngành thực vật đa dạng tiến hoá ngành A Rêu B Quyết C Hạt trần D Hạt kín Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu Ngành thực vật giao tử chiếm ưu so với thể bào tử ngành A Rêu B Quyết C Hạt trần D Hạt kín Câu Nguồn gốc chung giới thực vật A vi tảo B tảo lục C tảo lục đơn bào D tảo lục đa bào nguyên thuỷ Câu 11 Đặc điểm dể phân biệt ngành động vật có xương sống với động vật không xương sống A thể đối xứng bên có xương ngồi B thể đối xứng bên có xương C có xương xương ngồi D có xương cột sống Câu 12 Nguồn gốc chung giới động vật A tảo lục đơn bào nguyên thuỷ B động vật đơn bào nguyên thuỷ C động vật nguyên sinh D động vật nguyên sinh nguyên thuỷ *Câu 13 Đặc điểm vi khuẩn, xạ khuẩn A.Thuộc nhóm nhân sơ B Sinh sản bào tử C Phagơ xâm nhập vào thể D Hình thành hợp tử phần Câu 14 Các cấp tổ chức giới sống bao gồm quần xã; quần thể; thể; hệ sinh thái; tế bào Các cấp tổ chức theo trình tự từ nhỏ đến lớn là… A 5->3->2->1->4 B 5->3->2->1->4 C 5->2->3->1->4 D 5->2->3->4->1 Câu 15 Các cấp tổ chức giới sống hệ mở A có khả thích nghi với mơi trường B thường xun trao đổi chất với môi trường Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ C có khả sinh sản để trì nòi giống D phát triển tiến hố không ngừng Câu 16 Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ A khả cảm ứng đặc biệt sinh vật B khả tự điều chỉnh cân nội mơi C khả tiến hố thích nghi với môi trường sống D truyền thông tin ADN từ tế bào sang tế bào khác, từ hệ sang hệ khác Câu 17 Tập hợp sinh vật sống rừng Quốc gia Cúc Phương A quần thể sinh vật B cá thể sinh vật C cá thể quần thể D quần xã sinh vật Câu 18 Những rùa hồ Hoàn Kiếm A quần thể sinh vật B cá thể snh vật C cá thể quần thể D quần xã hệ sinh thái Câu 19 Thế giới sinh vật phân loại thành nhóm theo trình tự lớn dần A giới - ngành - lớp - - họ - chi - loài B loài - - họ - chi - lớp - ngành - giới C loài - chi- họ - - lớp - ngành - giới D loài - chi - - họ - lớp - ngành - giới Câu 20 Giới khởi sinh gồm A virut vi khuẩn lam B nấm vi khuẩn C vi khuẩn vi khuẩn lam D tảo vi khuẩn lam Câu 21 Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực A Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật B Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật C giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ D giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật Câu 22 Giới động vật gồm sinh vật A đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả di chuyển, phản ứng nhanh B đa bào, số đơn bào, dị dưỡng, có khả di chuyển, phản ứng nhanh C đa bào, nhân thực, dị dưỡng, số khơng có khả di chuyển, phản ứng nhanh D đa bào, số tập đoàn đơn bào,nhân thực, dị dưỡng, có khả di chuyển, phản ứng nhanh Câu 23 Giới thực vật gồm sinh vật A đa bào, nhân thực, tự dưỡng, số dị dưỡng,có khả phản ứng chậm B đa bào, nhân thực, phần lớn tự dưỡng, có khả phản ứng chậm C đa bào, số loại đơn bào, nhân thực, tự dưỡng, số dị dưỡng,có khả phản ứng chậm D đa bào, nhân thực, tự dưỡng, có khả phản ứng chậm Câu 24 Nấm men thuộc giới A khởi sinh B nguyên sinh C nấm D thực vật Câu 25 Địa y sinh vật thuộc giới A khởi sinh B nấm C nguyên sinh D thực vật Câu 26 Thực vật có nguồn gốc từ A vi khuẩn B.nấm C tảo lục đơn bào nguyên thuỷ D virut Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 27 Đặc điểm để phân biệt ngành động vật có xương sống với động vật khơng xương sống A thể đối xứng bên có xương ngồi B thể đối xứng bên có xương C có xương xương ngồi D có xương cột sống Câu 28 Nguồn gốc chung giới động vật A tảo lục đơn bào nguyên thuỷ B động vật đơn bào nguyên thuỷ C động vật nguyên sinh D động vật nguyên sinh nguyên thuỷ -Phần thứ hai SINH HỌC TẾ BÀO Chƣơng I THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO (Chọn phƣơng án trả lời nhất) Câu 29 Bốn nguyên tố cấu tạo nên chất sống là: A C, H, O, P B C, H, O, N C O, P, C, N D H, O, N, P Câu 30 Cácbon nguyên tố hoá học đăc biệt quan trọng việc tạo nên đa dạng đại phân tử hữu cacbon A nguyên tố cấu tạo nên chất sống B chiếm tỷ lệ đáng kể thể sống C có cấu hình điện tử vòng ngồi với điện tử ( lúc tạo nên liên kết cộng hoá trị với nguyên tử khác) D Cả A, B, C *Câu 51 Các nguyên tố vi lượng thường cần lượng nhỏ thực vật A phần lớn chúng có hợp chất thực vật Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ B chức chúng hoạt hố emzym C chúng đóng vai trò thứ yếu thực vật D chúng cần cho thực vật vài giai đoạn sinh trưởng định Câu: Phần lớn nguyên tố đa lượng cấu tạo nên A lipit, enzym B prôtêin, vitamin C đại phân tử hữu D glucơzơ, tinh bột, vitamin *Khi chăm sóc trồng người ta thấy có tượng đầu mép bị hố trắng sau hố đen, phiến bị uốn cong xoăn lại tượng thiếu nguyên tố khoáng A kali B can xi C magie D photpho * Khi cõy trồng thiếu phụtpho dẫn tới A tốc độ hút O2 bị giảm thay đổi hoạt tính enzim hơ hấp, hợp chất phôtpho hữu pôlisacarit bị phân giải, ngưng trệ tổng hợp protêin nuclêotit tự B giảm xuất quang hợp, trước hết giảm tốc độ dũng chất đồng hoá từ C ức chế quỏ trỡnh tạo cỏc hợp chất phốtpho hữu gây tượng tăng lượng monosacarit, ức chế sinh tổng hợp polisacarit, hoạt động máy tổng hợp prôtein hiệu quả, Riboxoom bị phân giải, hỡnh thành lục lạp bị hư hại D tượng đầu mép bị hố trắng sau hố đen, phiến bị uốn cong xoăn lại * Khi trồng thiếu ka li dẫn tới A tốc độ hút O2 bị giảm thay đổi hoạt tính enzim hô hấp, hợp chất phôtpho hữu pôlisacarit bị phân giải, ngưng trệ tổng hợp protêin nuclêotit tự B giảm xuất quang hợp, trước hết giảm tốc độ dũng chất đồng hoá từ C ức chế quỏ trỡnh tạo cỏc hợp chất phốtpho hữu gây tượng tăng lượng monosacarit, ức chế sinh tổng hợp polisacarit, hoạt động máy tổng hợp prôtein hiệu quả, Riboxoom bị phân giải, hỡnh thành lục lạp bị hư hại Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ D tượng đầu mép bị hố trắng sau hoá đen, phiến bị uốn cong xoăn lại * Khi trồng thiếu magie dẫn tới A tốc độ hút O2 bị giảm thay đổi hoạt tính enzim hô hấp, hợp chất phôtpho hữu pôlisacarit bị phân giải, ngưng trệ tổng hợp protêin nuclêotit tự B giảm xuất quang hợp, trước hết giảm tốc độ dũng chất đồng hoá từ C ức chế quỏ trỡnh tạo cỏc hợp chất phốtpho hữu gây tượng tăng lượng monosacarit, ức chế sinh tổng hợp polisacarit, hoạt động máy tổng hợp prôtein hiệu quả, Riboxoom bị phân giải, hỡnh thành lục lạp bị hư hại D tượng đầu mép bị hoá trắng sau hố đen, phiến bị uốn cong xoăn lại * Khi trồng thiếu can xi dẫn tới A tốc độ hút O2 bị giảm thay đổi hoạt tính enzim hơ hấp, hợp chất phôtpho hữu pôlisacarit bị phân giải, ngưng trệ tổng hợp protêin nuclêotit tự B giảm xuất quang hợp, trước hết giảm tốc độ dũng chất đồng hoá từ C ức chế quỏ trỡnh tạo cỏc hợp chất phốtpho hữu gây tượng tăng lượng monosacarit, ức chế sinh tổng hợp polisacarit, hoạt động máy tổng hợp prôtein hiệu quả, Riboxoom bị phân giải, hỡnh thành lục lạp bị hư hại D tượng đầu mép bị hố trắng sau hố đen, phiến bị uốn cong xoăn lại Câu 46 Nguyên tố quan trọng việc tạo nên đa dạng vật chất hữu A- Cacbon B- Hydro C- Oxy D- Nitơ *Câu 73 Trong nguyên tố sau, nguyên tố chiếm số lượng thể người A ni tơ B bon Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ C hiđrrô D phốt Câu 79 Các chức cácbon tế bào A dự trữ lượng, vật liệu cấu trúc tế bào B cấu trúc tế bào, cấu trúc enzim C điều hoà trao đổi chất, tham gia cấu tạo tế bào chất D thu nhận thông tin bảo vệ thể Câu 31 Nước có vai trò quan trọng đặc biệt với sống A cấu tạo từ nguyên tố chiếm tỷ lệ đáng kể thể sống B chúng có tính phân cực C tồn nhiều dạng vật chất khác D chiếm thành phần chủ yếu tế bào thể sống Câu 32 Nước dung mơi hồ tan nhiều chất thể sống chúng có A nhiệt dung riêng cao B lực gắn kết C nhiệt bay cao D tính phân cực Câu 74 Nước đá có đặc điểm A- liên kết hyđrô bị bẻ gãy tái taọ liên tục B- liên kết hyđrô bị bẻ gãy không tái tạo C- liên kết hyđrô bền vững tạo nên cấu trúc mạng D- không tồn liên kết hyđrơ Câu 75 Các tính chất đặc biệt nước phân tử nước A nhỏ B có xu hướng liên kết với C có tính phân cực E dễ tách khỏi Câu 76 Ôxi Hiđrô phân tử nước kết hợp với liên kết A.tĩnh điện B cộng hoá trị C hiđrô D este Câu 77 Nước dung mơi hồ tan nhiều chất thể sống chúng có Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ A nhiệt dung riêng cao B lực gắn kết C nhiệt bay cao D tính phân cực Câu 78 Nước có tính phân cực A cấu tạo từ oxi hiđrô B electron hiđrô yếu C đầu có tích điện trái dấu D liên kết hiđrô bền vững Câu 33 Khi trời bắt đầu đổ mưa, nhiệt độ khơng khí tăng lên chút A nước liên kết với phân tử khác khơng khí giải phóng nhiệt B liên kết hidro phân tử nước hình thành giải phóng nhiệt C liên kết hiđro phân tử nước bị phá vỡ giải phóng nhiệt D sức căng bề mặt nước tăng cao *Câu 65 Khi tìm kiếm sống hành tinh khác vũ trụ, nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem có nước hay khơng A nước cấu tạo từ nguyên tố đa lượng B nước chiếm thành phần chủ yếu tế bào thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hố vật chất trì sống C nước dung mơi hồ tan nhiều chất cần thiết cho hoạt động sống tế bào D nước mơi trường phản ứng sinh hố tế bào Câu 34 Cácbonhiđrat hợp chất hưũ cấu tạo nguyên tố A C, H, O, N B C, H, N, P C C, H, O C, H, O, P Câu 45 Các bon hyđrát gồm loại A đường đơn, đường đôi B đường đôi, đường đa C đường đơn, đường đa D đường đôi, đường đơn, đường đa D Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ * Cacbonhydrat cấu tạo nên màng sinh chất A có bề mặt phía ngồi màng liên kết với prơtein lipit đặc trưng riêng cho loại tế bào có chức bảo vệ B làm cho cấu trúc màng ổn định vững C nguồn dự trữ lượng cho tế bào D B C Câu 47 Các đơn phân chủ yếu cấu tạo nên loại cacbohyđrat A- glucôzơ, fructôzơ, saccarôzơ B- glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ C- glucôzơ, galactôzơ, saccarôzơ D- fructôzơ, saccarôzơ, galactôzơ * Phopholipit màng sinh chất chất lưỡng cực khơng cho chất tan A nước chất tích điện qua B tan lipit, chất có kích thước nhỏ khơng phân cực khơng tích điện qua C khơng tan lipit nước qua D A B * Cholesteron màng sinh chất A liên kết với prôtein lipit đặc trưng riêng cho loại tế bào có chức bảo vệ cung cấp lượng B có chức làm cho cấu trúc màng thêm ổn định vững C nguồn dự trữ lượng cho tế bào D làm nhiện vụ vận chuyển chất, thụ thể thu nhận thông tin Câu 37 Đặc điểm chung dầu, mỡ, photpholipit, streoit A chúng có nguồn nguyên liệu dự trữ lượng cho tế bào B tham gia cấu tạo nên màng tế bào C có lực yếu khơng có lực với nước D Cả A, B, C Câu 35 Đường mía (saccarotơ) loại đường đôi cấu tạo A hai phân tử glucozơ B phân tử glucozơ phân tử fructozơ 10 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 379: Trong quần thể vi sinh vật, ban đầu có 104 tế bào Thời gian hệ 20phút, số tế bào quần thể sau 2h A: 104.23 B 104.24 C 104.25 D 104.26 Câu 380: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng vi sinh vật đạt cực đại pha A tiềm phát B cấp số C cân động D suy vong Câu 381: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật đạt cực đại không đổi theo thời gian pha A lag B log C cân động D suy vong Câu 382: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, để thu sinh khối vi sinh vật tối đa nên dừng đầu pha A lag B log C cân động D suy vong Câu 383: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, enzim cảm ứng hình thành pha A lag B log C cân động D suy vong Câu 384: Loại bào tử sau loại bào tử sinh sản vi khuẩn A bào tử nấm B bào tử vơ tính C bào tử hữu hình D ngoại bào tử Câu 385: Loại bào tử bào tử sinh sản vi khuẩn 61 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ A nội bào tử B ngoại bào tử C bào tử đốt D A, B, C Câu 386: Các hình thức sinh sản chủ yếu tế bào nhân sơ A phân đôi nội bào tử, ngoại bào tử B phân đôi ngoại bào tử, bào tử đốt, nảy chồi C phân đơi nảy chồi, bào tử vơ tính, bào tử hữu tính D phân đơi nội bào tử, nảy chồi Câu 387: Các hình thức sinh sản chủ yếu vi sinh vật nhân thực A phân đôi, nội bào tử, ngoại bào tử B phân đôi nảy chồi, ngoại bào tử, bào tử vơ tính, bào tử hữu tính C phân đơi nảy chồi, bào tử vơ tính, bào tử hữu tính D nội bào tử, ngoại bào tử, bào tử vơ tính, bào tử hữu tính Câu 388: Trong q trình phân bào vi khuẩn, sau tế bào tăng kích thước, khối lượng, màng sinh chất gấp nếp tạo thành hạt A ribôxom B lizôxôm C glioxixôm D mêzôxôm Câu 389: Xạ khuẩn sinh sản A nội bào tử B ngoại bào tử C bào tử đốt D bào tử vô tính Câu 390: Đặc điểm bào tử sinh sản vi khuẩn A khơng có vỏ, màng, hợp chất canxi dipicolinat B có vỏ, màng, hợp chất canxi dipicolinat C có màng,khơng có vỏ, có canxi dipicolinat D có màng,khơng có vỏ canxi dipicolinat Câu 391: Các loại bào tử sinh sản vi khuẩn bao gồm A nội bào tử, bào tử đốt B nội bào tử, ngoại bào tử C bào tử đốt, ngoại bào tử 62 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ D nội, ngoại bào tử, bào tử đốt Câu 392: Nội bào tử bền với nhiệt có A vỏ hợp chất axit dipicolinic B lớp màng dày axit dipicolinic C lớp màng dày canxi dipicolinic D vỏ canxi dipicolinat Câu 393: Bào tử nấm cấu tạo chủ yếu A vỏ canxi dipicolinat B vỏ axit dipicolinic C lớp màng dày canxi dipicolinic D hemixenluzơ kitin Câu 394: Hợp chất canxi dipicolinat tìm thấy A bào tử nấm B ngoại bào tử vi khuẩn C nội bào tử vi khuẩn D bào tử đốt xạ khuẩn Câu 395: Hợp chất hemixenlulozơ tìm thấy A nội bào tử vi khuẩn B ngoại bào tử vi khuẩn C bào tử nấm D bào tử đốt xạ khuẩn Câu 396: Nấm men rượu sinh sản A bào tử trần B bào tử hữu tính C bào tử vơ tính D nẩy chồi Câu 397: Hình thức sinh sản hữu tính có nhóm vi sinh vật A vi khuẩn, nấm xạ khuẩn B vi khuẩn, nấm, tảo C nấm, tảo, động vật nguyên sinh D vi khuẩn, nấm, tảo, động vật nguyên sinh 63 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 398: Nhân tố sinh trưởng tất chất A cần cho sinh trưởng sinh vật B không cần cho sinh trưởng sinh vật C cần cho sinh trưởng sinh vật mà chúng tự tổng hợp D cần cho sinh trưởng sinh vật mà chúng không tự tổng hợp Câu 399: Vi sinh vật khuyết dưỡng vi sinh vật không tự tổng hợp A tất chất chuyển hoá sơ cấp B tất chất chuyển hoá thứ cấp C tất chất cần thiết cho sinh trưởng D vài chất cần thiết cho sinh trưởng vi sinh vật mà chúng không tự tổng hợp Câu 400: Trong trình sinh trưởng vi sinh vật, nguyên tố bản: C, H, 0, N, S, P có vai trò A nhân tố sinh trưởng B kiến tạo nên thành phần tế bào C cân hoá thẩm thấu D hoạt hoá enzim Câu 401: Vi sinh vật nguyên dưỡng vi sinh vật tự tổng hợp tất chất A chuyển hoá sơ cấp B chuyển hoá thứ cấp C cần thiết cho sinh trưởng D chuyển hoá sơ cấp thứ cấp Câu 402: Cơ chế tác động hợp chất phenol A ơxi hố thành phần tế bào B bất hoạt protein C diệt khuẩn có tính chọn lọc D biến tính protein Câu 403: Cơ chế tác động loại cồn A làm biến tính loại màng B ơxi hố thành phần tế bào 64 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ C thay đổi cho qua lipit màng D diệt khuẩn có tính chọn lọc Câu 404: Clo sử dụng để kiểm soát sinh trưởng vi sinh vật lĩnh vực A khử trùng dụng cụ nhựa, kim loại B tẩy trùng bệnh viện C khử trùng phòng thí nghiệm D trùng nước máy Câu 405: Để diệt bào tử nảy mầm sử dụng A loại cồn B andehit C hợp chất kim loại nặng D loại khí ơxit Câu 406: Cơ chế tác động chất kháng sinh A diệt khuẩn có tính chọn lọc B ơxi hố thành phần tế bào C gây biến tính protein D bất hoạt protein Câu 407: Các hợp chất sau không dùng diệt khuẩn bệnh viện A: kháng sinh B cồn C iốt D hợp chất kim loại nặng Câu 408: Sử dụng chất hoá học ức chế sinh trưởng vi sinh vật nhằm mục đích A sản xuất chất chuyển hoá sơ cấp B sản xuất chất chuyển hố thứ cấp C kích thích sinh trưởng vi sinh vật D kiểm soát sinh trưởng vi sinh vật Câu 410: Nhiệt độ ảnh hưởng đến A tính dễ thấm qua màng tế bào vi khuẩn B hoạt tính enzin tế bào vi khuẩn 65 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ C hình thành ATP tế bào vi khuẩn D tốc độ phản ứng sinh hoá tế bào vi sinh vật Câu 411: Vi sinh vật ký sinh động vật thuộc nhóm vi sinh vật A ưa ấm B ưa nhiệt C ưa lạnh D ưa axit Câu 412: Vi khuẩn E.Coli, ký sinh hệ tiêu hoá người, chúng thuộc nhóm vi sinh vật D ưa ấm B: ưa nhiệt C ưa lạnh D ưa kiềm Câu 413: Các tia tử ngoại có tác dụng A đẩy mạnh tốc độ phản ứng sinh hoá tế bào vi sinh vật B tham gia vào trình thuỷ phân tế bào vi khuẩn C tăng hoạt tính enzim D gây đột biến gây chết tế bào vi khuẩn Câu 227 Giữ thực phẩm lâu tủ lạnh A- nhiệt độ thấp diệt khuẩn B- nhiệt độ thấp làm cho thức ăn đông lại, vi khuẩn phân huỷ C- tủ lạnh vi khuẩn bị nước nên không hoạt động D- nhiệt độ thấp tủ lạnh vi khuẩn kí sinh bị ức chế Câu 414: Yếu tố vật lý ức chế sinh trưởng vi sinh vật có hại trình muối chua rau A nhiệt độ B ánh sáng C độ ẩm D độ pH 66 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 415: Vi khuẩn H.pylori ký sinh dày người, thuộc nhóm vi sinh vật A ưa kiềm B ưa pH trung tính C ưa axit D ưa lạnh Câu 416: Viêc sử dụng yếu tố vật lý nhằm mục đích A sản xuất chất chuyển hố sơ cấp B sản xuất chất chuyển hoá thứ cấp C kiểm soát vi sinh vật D: A, B, C Câu 417: Vi khuẩn lactic thuộc nhóm vi sinh vật A ưa lạnh B ưa axit C ưa kiềm D ưa pH trung tính Chƣơng III VI RÚT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM Câu 557 Virut A- dạng sống đặc biệt chưa có cấu trúc tế bào B- có vỏ prơtêin lõi axit nuclêic C- sống kí sinh bắt buộc D- A,B C .Câu 559 Virut có cấu tạo gồm A- vỏ prơtêin ,axit nuclêic có vỏ ngồi B- có vỏ prơtêin ADN C- có vỏ prơtêin ARN D- có vỏ prơtêin, ARN có vỏ ngồi Câu 530 Hai thành phần tất virut bao gồm A protein axit amin B protein axit nucleic 67 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ C axit nucleic lipit D prtein lipit Câu 533 Capsome A lõi virut B đơn phân axit nucleic cấu tạo nên lõi virut C vỏ bọc virut D đơn phân cấu tạo nên vỏ capsit virut Câu 534 Cấu tạo virut trần gồm có A axit nucleic capsit B axit nucleic, capsit vỏ C axit nucleic vỏ D capsit vỏ Câu 535 Cấu tạo virion bao gồm A axit nucleic capsit B axit nucleic vỏ C capsit vỏ D axit nucleic, capsit vỏ Câu 532 Priôn A phân tử ARN gây nhiễm cho tế bào thực vật B phân tử protein ADN gây nhiễm cho số tế bào động vật C phân tử protein ARN gây nhiễm cho số tế bào động vật D phân tử protein gây nhiễm ở1 số tế bào động vật,khơng có axit nucleic Câu 538 Mỗi loại virut nhân lên tế bào định A tế bào có tính đặc hiệu B virut có tính đặc hiệu C virut khơng có cấu tạo tế bào D virut tế bào có cấu tạo khác Câu 540 Virut HIV gây bệnh cho người bị nhiễm loại virut chúng phá huỷ tế bào A máu B não C tim D hệ thống miễn dịch 68 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 541 Phagơ virut gây bệnh cho A người B động vật C thực vật D vi sinh vật Câu 542 Virut xâm nhiễm vào tế bào thực vậtqua vật trung gian A ong, bướm B vi sinh vật C côn trùng D: virut khác Câu 543 Tỷ lệ % bệnh đường hô hấp tác nhân virut A 60% B 70% C 80% D 90% Câu 544 Lõi virut HIV A ADN B ARN C ADN ARN D protein Câu 545 Lõi virut cúm A ADN B ARN C protein D ADN ARN Câu 550 Đặc điểm có vi rút mà khơng có vi khuẩn A có cấu tạo tế bào B chứa ADN ARN C chứa ADN ARN D Chứa ribôxôm, sinh sản độc lập .Câu 556 Hoạt động sau KHÔNG lây nhiễm HIV A- bắt tay, nói chuyện, ăn chung bát B- dùng chung bơm kim tiêm với người nhiễm C- quan hệ tình dục với người nhiễm D- B C .Câu 558 Virut người động vật có gen A- ADN B- ARN C- ADN ARN D- ADN ARN 69 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ * Câu 560 Nếu trộn axit nuclêic chủng virut B với nửa prôtêin chủng virut A nửa prơtêin chủng B chủng lai có dạng A- giống chủng A B- giống chủng B C- vỏ giống A B , lõi giống B D- vỏ giống A, lõi giống B * Câu 561 Không thể tiến hành nuôi virut môi trường nhân tạo giống vi khuẩn A- kích thước vơ nhỏ bé B- hệ gen chứa loại axit nuclêic C- khơng có hình dạng đặc thù D- sống kí sinh nội bào bắt buộc Câu 562 Các phagơ tạo thành phá vỡ tế bào chủ chui gọi giai đoạn A- hấp phụ B- phóng thích C- sinh tổng hợp D- lắp ráp * Câu 570 Trong số vi rút sau loại chứa ADN(hai mạch) A HIV B vi rút khảm thuốc C phagơ T2 D vi rút cúm Câu 582 Chu trình nhân lên virut gồm giai đoạn theo trình tự… A hấp phụ- xâm nhập- lắp ráp- sinh tổng hợp- phóng thích B hấp phụ- xâm nhập - sinh tổng hợp- phóng thích- lắp ráp C hấp phụ - lắp ráp- xâm nhập - sinh tổng hợp- phóng thích D hấp phụ- xâm nhập- sinh tổng hợp- lắp ráp- phóng thích .Câu 536 Chu trình tan chu trình A lắp axit nucleic vào protein vỏ B bơm axit nucleic vào chất tế bào C đưa nucleocapsit vào chất tế bào 70 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ D virut nhân lên phá vỡ tế bào .Câu 537 Quá trình tiềm tan trình A virut nhân lên phá tan tế bào B ADN gắn vào NST tế bào, tế bào sinh trưởng bình thường C virut sử dụng enzim nguyên liệu tế bào để tổng hợp axit nucleic nguyên liệu riêng D lắp axit nucleic vào protein vỏ .Câu 585 Khi xâm nhập vào thể người, HIV công vào tế bào… A hồng cầu B C thần kinh D limphôT .Câu 586 Đối với người nhiễm HIV, người ta tìm thấy virut ở… A nước tiểu, mồ hôi B máu, tinh dịch, dịch nhầy âm đạo C đờm, mồ hôi D nước tiểu, đờm, mồ hôi .Câu 587 HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch vì… A làm giảm lượng hồng cầu người bệnh B phá huỷ tế bào LimphôT đại thực bào C tăng tế bào bạch cầu D làm vỡ tiểu cầu .*Câu 588 Vi sinh vật gây bệnh hội vi sinh vật… A kết hợp với loại virut để công vật chủ B công vật chủ chết C lợi dụng lúc thể bị suy giảm miễn dịch để công D cơng vật chủ có sinh vật khác công .Câu 589 Đối với thực vật, virut xâm nhập vào tế bào thông qua… A hấp phụ bề mặt B hạt giống, củ, cành chiết C vết tiêm chích trùng vết xước 71 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ D B C Câu 590 Virut sau nhân lên tế bào thực vật lan sang tế bào khác thông qua… A khoảng gian bào B màng lưới nội chất C cầu sinh chất D hệ mạch dẫn Câu 591 Virut thường trực tiếp xâm nhập tế bào thực vật vì… A thành tế bào thực vật bền vững B khơng có thụ thể thích hợp C kích thước lỗ màng nhỏ D A C Câu 592 Virut gây hại cho thể vật chủ chúng… A sống kí sinh tế bào vật chủ B sử dụng nguyên liệu tế bào vật chủ C phá huỷ tế bào vật chủ D cả, B C Câu 593 Công nghệ sinh học sản xuất prôtêin dựa vào sinh trưởng vi sinh vật theo… A cấp số nhân B cấp số cộng C cấp số mũ D hàm log Câu 594 Đối tượng dễ bị lây nhiễm HIV là… A học sinh, sinh viên B trẻ sơ sinh C người cao tuổi, sức đề kháng yếu D người nghiện ma tuý gái mại dâm Câu 595 Sự hình thành mối liên kết hoá học đặc hiệu thụ thể virut tế bào chủ diễn giai đoạn… A hấp phụ B xâm nhập 72 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ C tổng hợp D lắp ráp Câu 596 Sự hình thành ADN thành phần phagơ chủ diễn giai đoạn… A hấp phụ B xâm nhập C tổng hợp D lắp ráp Câu 597 Virut nhâm nhập vào tế bào chủ diễn giai đoạn… A hấp phụ B xâm nhập C tổng hợp D lắp ráp * Câu 598 Nếu đặt số thứ tự bước trình tạo virut sau: tổng hợp prơtêin virut hợp màng bao virut với màng tế bào lắp ghép prôtêin loại bỏ vỏ capsit giải phóng virut khỏi tế bào nhân ARN virut Trường hợp với trật tự diễn bước trình phát triển virut độc ? A – – – – – B – – – – – C – – – – – * D – – – – – D lắp ráp * Vi khuẩn gây bệnh A tiết ngoại độc tố thường prôtêin gây độc cho tế bào thể B tiết nội độc tố tế bào vi khuẩn (gram âm) thành tế bào, gây độc cho tế bào thể 73 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ C cách làm suy giảm sức đề kháng thể nên gây bệnh hội D A, B C * Biến dị di truyền loài vi khuẩn tạo chế A.đột biến, biến nạp, tải nạp B đột biến, biến nạp, tải nạp tiếp hợp C biến nạp, tải nạp tiếp hợp D đột biến, biến nạp, tiếp hợp Câu 616: Miễn dịch thể dịch miễn dịch A mang tính bẩm sinh B có tham gia tế bào T độc C sản xuất kháng thể D sản xuất kháng nguyên Câu 617: Miễn dịch tế bào miễn dịch A tế bào B mang tính bẩm sinh C sản xuất kháng thể D có tham gia tế bào T độc Câu 618: Miễn dịch đặc hiệu miễn dịch A mang tính bẩm sinh B xảy có kháng ngun xâm nhập C khơng đòi hỏi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh D A, B, C 74 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ 75 ... sang hệ khác Câu 17 Tập hợp sinh vật sống rừng Quốc gia Cúc Phương A quần thể sinh vật B cá thể sinh vật C cá thể quần thể D quần xã sinh vật Câu 18 Những rùa hồ Hoàn Kiếm A quần thể sinh vật B... dưỡng, có khả phản ứng chậm Câu 24 Nấm men thuộc giới A khởi sinh B nguyên sinh C nấm D thực vật Câu 25 Địa y sinh vật thuộc giới A khởi sinh B nấm C nguyên sinh D thực vật Câu 26 Thực vật có nguồn... - chi - - họ - lớp - ngành - giới Câu 20 Giới khởi sinh gồm A virut vi khuẩn lam B nấm vi khuẩn C vi khuẩn vi khuẩn lam D tảo vi khuẩn lam Câu 21 Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp 650 câu trắc nghiệm sinh học lớp 10 , Tổng hợp 650 câu trắc nghiệm sinh học lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay